Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied InformaOcs Κων/νος Χαλάτσης Ιούνιος 2015

2 Μια σύντομη παρουσίαση A short presentaoon Η παρουσίαση αυτή σκοπό έχει να δώσει μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Στην Ελληνική The objecove of this presentaoon is to provide a short and concise descripoon of the Undergraduate Programme of study in Applied InformaOcs In English

3 Περιεχόμενα Contents Computer Science Curricula 2013 (CS2013) by ACM and IEEE CS Περιοχές Γνώσης - Knowledge areas Θέματα Υψηλού επιπέδου - High level Themes Χαρακτηριστικά αποφοίτων - CharacterisOcs of Graduates Προπτυχιακό πρόγραμμα - BSc Programme Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Applied InformaOcs Σκοπός και Στόχοι - Aims and ObjecOves Διάρθρωση Προγράμματος - Programme structure Ειδικεύσεις - SpecializaOons Επιχειρησιακή Πληροφορική OperaOonal InformaOcs Πληροφοριακά Συστήματα - InformaOon Systems Ανάπτυξη Λογισμικού - So ware Development Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα - Computer Systems and Networks Κατοχύρωση Ειδίκευσης - Securing a specializaoon Πολιτική εργαστηρίων - Laboratory Policy Δομή ECTS - ECTS structure Ανάλυση σε εξάμηνα - Semester Breakdown

4 Γιατί Πληροφορική Why InformaOcs 1. Μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού Προγραμματιστής Συστήματος, Mηχανικός συστήματος, Αναλυτής / Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, Αναλυτής συστημάτων Δικτύων και επικοινωνίας Δεδομένων Προγραμματιστής / Διαχειριστής Δικτύων Σχεδιαστής/Διαχειριστής Web Επιστήμονας Πληροφορικής Ειδικός Τεχνολογία ς Πληροφοριών 2. Καλές ευκαιρίες για υψηλές αποδοχές των αποφοίτων Πληροφορικής 3. Μεγάλη αύξηση θέσεων εργασίας Τεχνολογιών Πληροφορικής 1. Large variety of job Otles SoNware Engineer System Programmer, System Engineer, System Analyst/Programmer, Database Administrator, Network Systems and Data Communicadon Analyst, Network Programmer/ Administrator, Web Developer/Administrator, Computer Sciendst, and Informadon Technology Specialist. 2. Good opportunioes for high- pay of InformaOcs graduates 3. Fast growing IT jobs

5 Quick Facts about CompuOng Jobs Though 2020 CompuOng and mathemaocs is one of the TOP 10 fastest growing major occupadonal groups ,000+ job openings in compudng annually. 1 in every 2 STEM jobs will be in compuong in Science, Technology, Engineering, and MathemaOcs Sources: Jobs data are calculated from the Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at Educational levels are calculated from BLS Occupational Projections Data, Employment , available at and the BLS Occupational Outlook Handbook , available at

6 U.S. Employment through 2020 How Compudng Stacks Up To Healthcare 22% job growth rate in compudng jobs, as comparable to healthcare job growth rates Growth Rates 51,000 projected shoruall in qualified health IT workers % of physicians to use electronic health records by 2019 as a result of the federal HITECH Act of * Healthcare practitioners and technicians Sources: Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at U.S. Department of Health and Human Services (HHS), HITECH Programs, Congressional Budget Office, Analysis of HITECH Act of 2009.

7 Where the STEM Jobs Will Be Projected Annual Growth of STEM Job Openings * STEM is defined here to include non-medical occupations. Source: Jobs data are calculated from the Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at

8 Γιατί στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ; Why in Applied InformaOcs? Γιατί όχι στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στην Πληροφορική ; Why not in Computer Science or in InformaOcs?

9 Γιατί στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ; Why in Applied InformaOcs? Έμφαση στις εφαρμογές Εμπορικός τομέας Επιχείρηση Διοίκηση - Διακυβέρνηση Οικονομία Χρηματιοικονομική Επιστημονικοί Υπολογισμοί Καινοτομία Έρευνα Τεχνολογία Διεπιστημονική Συνεργασία Emphasis on ApplicaOons Commercial area Business Management - Governance Economics Finance ScienOfic compuong InnovaOon Research Technology Interdisciplinary synergy

10 Πρότυπα προγράμματα σπουδών Model Curricula Το Πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών (CS2013) των ACM & ΙΕΕΕ CS The Computer Science Curricula 2013 (CS2013) By ACM and IEEE CS

11 18 περιοχές Γνώσης στο CS2013 AL Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα AR Αρχιτεκτονική και Οργάνωση CN Υπολογιστική επιστήμη DS Διακριτές Δομές GV Γραφικά και Οπτικός Υπολογισμός HC - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Μηχανής IAS Διασφάλιση Πληροφορίας και Ασφάλεια IM Διαχείριση Πληροφορίας IS - Ευφυή συστήματα NC Δικτύωση και επικοινωνίες OS Λειτουργικά Συστήματα PBD Ανάπτυξη εφαρμογών Πλατφόρμς PD Παράλληλος και κατανεμημένος Υπολογισμός PL - Γλώσσες Προγραμματισμού SDF Αρχές Ανάπτυξης Λογισμικού SE - Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού SF Αρχές Συστημάτων SP Κοινωνικά και Επαγγελματικά θέματα In bold Νέες περιοχές

12 18 KAs Knowledge Areas in CS2013 AL - Algorithms and Complexity AR - Architecture and Organizadon CN - Computadonal Science DS - Discrete Structures GV - Graphics and Visual Compudng HC - Human- Computer Interacdon IAS - InformaOon Assurance and Security IM - Informadon Management IS - Intelligent Systems NC - Networking and Communicadons OS - Operadng Systems PBD - Pla orm- based Development PD - Parallel and Distributed CompuOng PL - Programming Languages SDF - So ware Development Fundamentals SE - SoNware Engineering SF - System Fundamentals SP - Social and Professional Issues In bold new areas

13 Θέματα Υψηλού επιπέδου βασικές αρχές του CS2013 Η «μεγάλη σκηνή» άποψη της CS: Η CS επεκτείνεται για να συμπεριλάβει περισσότερη διεπιστημονικά θέματα Η διαχείριση του μεγέθους του προγράμματος σπουδών.: Αν και το πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών συνεχίζει να επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, δεν είναι εφικτό αναλογικά να επεκτείνεται το μέγεθος του προγράμματος σπουδών Πραγματικά υποδείγματα Προγραμμάτων: έχουν εντοπιστεί και περιγράφονται υφιστάμενες επιτυχημένες σειρές μαθημάτων και προγραμμάτων Ανάγκες Ινστιτούτου: δείχνει το πώς σχετικές μονάδες γνώσης αντιμετωπίζονται και ενσωματώνονται σε πραγματικά προγράμματα.

14 HIGH- LEVEL THEMES CS2013 Principles The Big Tent view of CS : As CS expands to include more cross- disciplinary work Managing the size of the curriculum.: Although the field of computer science condnues to rapidly expand, it is not feasible to propordonately expand the size of the curriculum Actual course exemplars: idendfied and describe exisdng successful courses and curricula Ins`tu`onal needs: show how relevant knowledge units are addressed and incorporated in actual programs.

15 Χαρακτηριστικά Αποφοίτων CS2013 Σε γενικότερο επίπεδο, τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των αποφοίτων της επιστήμης των υπολογιστών περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Τεχνική κατανόηση της επιστήμης των υπολογιστών 2. Εξοικείωση με κοινά θέματα και αρχές 3. Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θεωρίας και πρακτικής 4. Προοπτική σε επίπεδο συστήματος 5. Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος 6. Εμπειρία έργου 7. Δέσμευση για διά βίου μάθηση 8. Δέσμευση για επαγγελματική ευθύνη 9. Επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες 10. Συνειδητοποίηση της ευρείας εφαρμογής της πληροφορικής 11. Εκτίμηση της γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς

16 CHARACTERISTICS OF GRADUATES OF CS2013 At a broad level, the expected characterisocs of computer science graduates include the following: 1.Technical understanding of computer science 2.Familiarity with common themes and principles 3.Apprecia`on of the interplay between theory and prac`ce 4.System- level perspec`ve 5.Problem solving skills 6.Project experience 7.Commitment to life- long learning 8.Commitment to professional responsibility 9.Communica`on and organiza`onal skills 10.Awareness of the broad applicability of compu`ng 11.Apprecia`on of domain- specific knowledge

17 Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών CS2013 Κατηγοριοποίηση του σώματος των περιοχών γνώσης σε τρία μέρη Πυρήνας- επιπέδου1: βασικά θέματα αναγκαία σε όκάθε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πυρήνας- επιπέδου2: σημαντικά θέματα υποβάθρου, η πλειοψηφία (όχι λιγότερο από 80%) των οποίων πρέπει να είναι σε ένα πρόγραμμα σπουδών Μαθήματα Επιλογών: Πρόσθετα θέματα που συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα σπουδών Η κάλυψη μόνο των θεμάτων πυρήνα δεν αρκεί για ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών

18 Curricular Organizadon CS2013 Three- Oered classificaoon of Body of Knowledge Units Core- Tier1: essendal topics, all of which are required for any undergraduate CS program Core- Tier2: important foundadonal topics, the vast majority (no less than 80%) of which should be in a CS program Sdll considered Core topics ideally all Tier2 topics would be included in an undergraduate program, if possible Tiering allows for flexibility to locally customize curricula ElecOve: addidonal topics that can be included to complete an undergraduate CS program Covering just core material is insufficient for a complete curriculum

19 ΑΝΑΛΥΣΗ του δικού μας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ANALYSIS of our Undergraduate Programme of studies in Applied InformaOcs

20 Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών To ΠΠΣ αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από 2 κύκλους σπουδών: Βασικός Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από: 1 Εισαγωγικό μάθημα στην Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων 17 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού Πληροφορικής (AIΚ01 έως AIΚ17) = Tier- 1 2 προαιρετικά αυτοτελή Εργαστήρια (AIΚ03L, AIΚ13L) Δύναται να αντικατασταθούν από μάθημα επιλογής 4 Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα = Tier- 2 Εστιασμένος Κύκλοs Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από: Μαθήματα Επιλογής : Υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (Υ) ανά ειδίκευση Βασικά μαθήματα ειδίκευσηςσης (Ba) διαρθρωμένα σε 4 ειδικεύσεις προτεινόμενα επιλογής μαθήματα (E) ανά ειδίκευση Ένα (1) υποχρεωτικό Έργο (τέσσερις επιλογές) Ελεύθερα μαθήματα Πτυχιακή εργασία /πρακτική άσκηση (υποχρεωτική)

21 Programme Structure The Undergraduate programme requires 240 ECTS units It is deployed in 8 semesters and is composed of two cycles of study: Basic cycle of studies, composed of : 1 introductory course in Informadcs 17 compulsory core courses of Informadcs (AIΚ01 to AIΚ17) = Tier- 1 2 opoonal stand- alone laboratories ( AIΚ03L, AIΚ13L) o laboratory courses can be replaced by elec`ve course 4 compulsory interdisciplinary courses = Tier- 2 Focused cycle of studies, composed of : ElecOve courses: Compulsory courses of specializaoon (Y) per specializadon Basic specializaoon courses (Ba) per specializadon Recommended elecoves (Ε) per specializadon One compulsory project (four opdons) Free elecdves Thesis /project (compulsory)

22 Οι φοιτητές κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2 ειδικεύσεις, που αναφέρονται στον τίτλο σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία τους: Ε1. Επιχειρησιακή Πληροφορική Ε2. Πληροφοριακά Συστήματα Ε3. Ανάπτυξη Λογισμικού Ε4. Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα Οι ειδικεύσεις Ε1 και Ε2 αποτελούν την κατεύθυνση Α και αντίστοιχα, οι Ε3 και Ε4 αποτελούν την κατεύθυνση Β. Η κατεύθυνση δηλώνεται υποχρεωτικά μετά το 4 ο εξάμηνο. Παρέχεται η δυνατότητα (λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό σπουδών): A. κατοχύρωσης μιας ή δύο ειδικεύσεων της ίδιας ή μη κατεύθυνσης ( σε βάθος γνώση μιας περιοχής B. της μη κατοχύρωσης ειδίκευσης (οριζόντια γνώση)

23 A student may secure up to two specializaoons, which will appear in their graduadon cerdficate and transcript: Ε1. OperaOonal InformaOcs Ε2. InformaOon Systems Ε3. So ware development Ε4. Computer Systems and Networks The Ε1 και Ε2 specializadons comprise the orientaoon A, while E3 and E4 comprise the orientaoon B. The desired orientadon has to be stated by the student at the compledon of the 4 th semester. There is the possibility (for details see the programme guide): A. of securing one or two specializaoons of the same or different orientadons (in_depth view study) B. of no specializaoon (horizontal view study)

24 Ορισμοί των ειδικεύσεων DefiniOon of specializaoons Επιχειρησιακή Πληροφορική: μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την βελτιστοποίηση ΤΠΕ εφαρμογών σε σχέση με τη λειτουργία, διαχείριση, απόδοση, ποιότητα, κόστος και ασφάλεια αυτών Πληροφοριακό Σύστημα: ένα ΤΠΕ σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή, διαφύλαξη, και διανομή Πληροφοριών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, συντονισμό και έλεγχο μιας επιχείρισης Ανάπτυξη Λογισμικού: τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης και σχεδίασης Λογισμικού Υπολογιστικά συστήματα και Δίκτυα: Υποδομή συστημάτων ΤΠΕ (Υλικό και Λογισμικό) που χρησιμοποιούται για την εκτέλεση ΤΠΕ εφαρμογών Opera`onal Informa`cs: ICT methodologies, techniques and tools for opdmizing an Informadon and Communicadon Tecnology (ICT) applicadon in terms of operadons, management, outcomes, quality, cost and security. Informa`on System: an ICT system used to collect, process, store, and distribute informadon for support of decision making, coordinadon, and control. of an enterprise. So ware Development: analysis and design techniques and tools for developing SoNware Computer Systems and Networks: ICT infrastracture (harware and SoNware) used to run ICT applicadons

25 Υπάρχουν τέσσερα (4) είδη μαθημάτων επιλογής: Υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (Υ) Οι φοιτητές παίρνουν 4 τέτοια μαθήματα ανεξάρτητα του εάν θέλουν ή όχι να κατοχυρώσουν μια ή δυο ειδικεύσεις Βασικά (Ba) μίας ειδίκευσης Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 10 βασικά (Βa) μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής (E) μίας ειδίκευσης Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 24/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια, αντί αυτών των προαιρετικών μαθημάτων. Ελεύθερα μαθήματα Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 3 ελεύθερα μαθήματα (12/240 ECTS) από τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του NUP. Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 8/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια ως ελεύθερα μαθήματα.

26 There are four (4) types of elecoves Compulsory courses of specializaoon (Y) Students have to take 4 such courses irrespecdve to whether they wish or not to secure a specializadon Basic specializaoon courses (Ba) per specializaoon Students who wish to secure a specializadon have to select 4 out of 10 courses of that specializadon Recommended elecoves (E) per specializaoon Students can transfer up to 24/240 ECTS units from other Insdtudons if they wish so instead of choosing the recommended elecdve courses. Free elecoves The students may select up to 3 free elecdves (12/240 ECTS) from any undergraduate programme of NUP. ι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 8/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια ως ελεύθερα μαθήματα.

27 Υποχρεωτικό Εργο Ανεξάρτητα της κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλεγεί, ο φοιτητής υποχρεούται να αναπτύξει ένα έργο Λογισμικού σε μια από τις παρακάτω κατ επιλογήν περιοχές: Επιχειρησιακά προβλήματα Πληροφοριακά Συστήματα Αλγοριθμικά προβλήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Compulsory Project Irrespecdve to the selected orientadon of studies, the student has to develop a sizable SoNware project related to one of the following elecdve areas: Operadonal problems Informadon Systems Algorithmic problems Embedded Systems

28 Πολιτική Προαιρετικών Εργαστηριακών μαθημάτων Τα πρώτα δύο χρόνια οι φοιτητές διδάσκονται 2 αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια: Λογική Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Επικοινωνίες και Δίκτυα Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο αριθμός των φοιτητών και ως αποτέλεσμα η προσφερόμενη εξάσκηση στα εργαστήρια είναι σε μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό Policy for OpOonal laboratory courses During the first two years the students are offered two opdonal self- standing laboratory courses: Logic Design and Computer Architecture CommunicaOons and Networks By doing so, the number of lab students will decrease and as a result the offered lab training will be of be er quality and depth to those really interested In addidon the resources of the department will be be er udlized both in terms of personnel and equipment.

29 Διατριβή Thesis Υποχρεωτική Ισοδύναμη με δύο εξαμηνιαία μαθήματα Ένα εξάμηνο μπορεί να αντικατασταθεί με ανάπτυξη έργου σε έναν οργανισμό, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα Compulsory Equivalent to two semester courses One of the semesters may be replaced by developing a project in an organizadon of the private or the public sector

30 Ανάλυση των ECTS Είδος μαθήματος Πλήθος ECTS Εισαγωγικά Μαθήματα 1 6 Υποχρεωτικά Μαθήματα κορμού (AIK1 to AIK17) Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα 4 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (Y) 4 24 Έργο 1 από 4 8 Βασικά Προαιρετικά Μαθήματα Ειδίκευσης (Ba) 4 από Μαθήματα επιλογής (προτεινόμενα E ή μη) Ελεύθερα μαθήματα (εκτός τμήματος) Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια Πτυχιακή εργασία 2 εξαμηνα 16 Σύνολο

31 ECTS breakdown Course Type Number ECTS Introductory Course 1 6 Core Compulsory Courses (AIK1 to AIK17) Compulsory Interdisciplinary Courses 4 16 Compulsory OrientaOon Courses (Y) 4 24 Project 1 out of 4 8 Basic per- SpecialisaOon ElecOves (Ba) 4 Out of ElecOves (recommended E or not) 4 to Free ElecOves 0 to ElecOve OpOonal Laboratories 0 to Thesis 2 semesters 16 Total 39 to

32 Πλεονεκτήματα Προγράμματος - 1 Το πρόγραμμα προσφέρει μια ποικιλία γνώσης από την περιοχή της Πληροφορικής μαζί με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύνολο διεπιστημονικών μαθημάτων Ένα πτυχίο που πιστοποιεί επιπλέον της βασικής γνώσης στην Πληροφορική και εστιασμένη γνώση σε τέσσερις (4) περιοχές ειδίκευσης Μια εμπειρική μέθοδο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, όπου νέα γνώση μιγνύεται με τις ικανότητες του φοιτητή και υλοποιούνται εξ αρχής σε πραγματικές εφαρμογές. Διάρθρωση του προγράμματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Ομοιόμορφη κατανομή των ECTS σε όλο το εύρος τουπρογράμματος Programme Benefits- 1 A programme offering a variety of knowledge from the area of Computer Science together with a carefully designed set of interdisciplinary courses; a degree that cerdfies besides basic knowledge in Informadcs focused knowledge in four (4) specializadons, an empirical approach to the study of Applied Informadcs, where new knowledge and skills are mingled with the students abilides and are implemented from the very beginning on real cases. the curriculum is structured according to the European Credit Transfer and Accumuladon Transfer System (ECTS): ECTS are spread evenly across the endre programme;

33 Πλεονεκτήματα Προγράμματος - 2 Στέρεα θεμέλια γνώσης: Με ένα προσεκτικά μειωμένο σύνολο μαθημάτων κορμού που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Με την εισαγωγή πρακτικών εργαστηριακών ωρών και με τη δημιουργία αυτοτελών προαιρετικών εργαστηρίων. Μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα με τη θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Καθοδήγηση στις επιλογές μαθημάτων των φοιτητών Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Programme Benefits- 2 A sound foundaoonal knowledge: Ø through a carefully reduced set of core courses for the compleoon of the degree; Ø through the introducoon of pracocal laboratory courses and the introducoon of opoonal laboratories Reduced classroom hours per week adopong a free lectures day for the first two years of study. RecommendaOons on the selecoon of elecoves Ø Prerequisite ElecOves for the focused cycle of studies.

34 Μαθήματα Βασικού Κύκλου - 1 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (Κ) Πληροφορικής 116 ECTS Αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών AIINTR και Δικτύων ο 1 AIΚ01 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ο 2 AIΚ02 Γραμμική Άλγεβρα ο 3 AIΚ03 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ο 4 AIΚ04 Διακριτά Μαθηματικά ο 5 AIΚ05 Ανάλυση ο 6 AIK06 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού AIΚΟ1 2 ο 7 AIK07 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι AIK03 2 ο FINA100 8 AIK08 Χρηματοοικονομική (Finance) ECON101 3 ο 9 AIΚ09 Πιθανότητες και Στατιστική AIΚ05 3 ο 10 AIΚ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός AIΚ01 3 ο 11 AIΚ11 Γραφικά Ι AIΚ02 3 ο 12 AIΚ12 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα AIK04 4 ο 13 AIΚ13 Επιχειρησιακή Έρευνα AIΚ04 4 ο 14 AIΚ14 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων AIK07 4 ο 15 AIΚ15 Δίκτυα Επικοινωνιών Ι AIΚ06 4 ο 16 AIΚ16 Λειτουργικά Συστήματα 4 6 AIΚ07 5 ο 17 AIK17 Τεχνολογία Λογισμικού AIΚ10 6 Neapolis University Pafos

35 Compulsory core courses Core Courses ECTS AA ID Course L T La ECTS Pr/te Sem IntroducOon to Computer Science AIΙNTR and networks st 1 AIΚ01 IntroducOon to programming st 2 AIΚ02 Linear Algebra st 3 AIΚ03 Management InformaOon Systems st 4 AIΚ04 Discrete mathemaocs nd 5 AIΚ05 Calculus nd 6 AIΚ06 Data Structures and Programming techniques AIK01 2 nd 7 AIK07 Computer Architecture I AIK03 2 nd FINA 8 AIΚ08 Finance ECON101 3 rd 9 AIΚ09 Probability and StaOsOcs AIΚ05 3 rd 10 AIΚ10 Object- oriented programming AIΚ01 3 rd 11 AIΚ11 Graphics I AIΚ02 3 rd 12 AIΚ12 Algorithms and Complexity AIK04 4 th 13 AIΚ13 OperaOons Research AIΚ05 4 th 14 AIΚ14 Design and use of Data Bases AIK07 4 th 15 AIΚ15 CommunicaOon networks I AIΚ06 4 th 16 AIΚ16 OperaOng Systems 4 6 AIΚ07 5 th 17 AIK17 So ware Engineering AIΚ10 6 Neapolis University Pafos

36 Μαθήματα Βασικού Κύκλου - 2 Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια 4 ECTS αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης/ 1 AIΚ03L Αρχιτεκτονικής 2 2 AIINTR 2 ο 3 AIΚ15L Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι 2 2 AIK15 4 ο Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα 16 ECTS αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ ECON 101 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ο BUSN 100 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ο PSYC 100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ο PEPS 100 Δεξιότητες Γλώσσας και Επικοινωνίας ο

37 Core courses - 2 ElecOve opoonal Laboratories 4 ECTS 1 AIΚ03L 2 AIΚ15L ID Course L T La ECTS Pre S Laboratory of Logic Design and Architecture Laboratory of CommunicaOons Networks I 2 2 AIINTR 2 nd 2 2 AIΚ15 4 th Compulsory Interdisciplinary Courses 16 ECTS Course ID Course L T La ECTS Pre S 1 ECON101 IntroducOon to Economics st 2 BUSN100 IntroducOon to Business nd 3 PSYC 100 IntroducOon to Psychology rd 4 PEPS 100 Language and CommunicaOon Skills th

38 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 1 Κατ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) και Βασικά Ειδίκευσης (Βa) και συνιστώμενα μαθήματα επιλογής (Ε) για 5 ο και 6 ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIΚ18 Αριθμητική Ανάλυση AIK02 5 ο A Υ 2 AIΚ19 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων AIK14 5 ο A Β Βa Y 3 AIK20 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ AIK08 5 ο Β Y 4 AIK21 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστημάτων AIK10 5 ο ΑΒ Βa Υ Βa Βa 5 AIK22 Τεχνητή Νοημοσύνη AIK06 6 ο Α Β Ba Υ 6 ECON102 AIK23 7 AIK24 Μακροοικονομικά μοντέλα και Πολιτικές Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ECON ο A Υ AIK16 6 ο ΑΒ Βa Υ Ba Ba 8 AIK25 Διαχείριση Δικτύων AIK15 6 ο Β E Υ Υ = Υποχρεωτικό μάθημα, Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

39 Courses of focused cycle - 1 Table 4 Compulsory (Y) & Basic (Ba) Courses of SpecializaOon No ID Course L T La EC TS Prere quisi Se me O ri E1 E2 E3 E4 1 AIK18 Numerical Analysis AIΚ02 5 th Α Υ ImplementaOon of Data 2 AIK AIΚ14 5 Base systems th A Β 3 AIK20 Computer Architecture II AIΚ08 5 th Β Y 4 AIK21 Analysis and Design of InformaOon Systems AIΚ10 5 th 5 AIK22 ArOficial Intelligence AIΚ06 6 th 6 ECON 102 AIK23 7 AIK24 Macroeconomic Models and Policies ProtecOon and Security of InformaOon Systems ECON AIΚ16 6 th Α Β Α Β 6 th A Υ Α Β Βa Υ Βa Υ Βa Βa Βa Υ Ba Υ Βa Βa 8 AIK25 Network Management AIK15 6 th Β E Υ

40 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 2 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για το 5ο Εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ K Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 Χρηματοοικονομική ACCN 100 Λογιστική (Financial AIOP01 AccounOg) 2 AIOP02 Ψηφιακή Οικονομική Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = προτεινόμενο μάθημα επιλογής AIK07 5 ο A Ba ECON ο A B Βa Ε E E 3 AICS01 Παράλληλα Συστήματα AIK07 5 ο A B Ba E Βa 4 AICS02 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ AIK15 5 ο B E Ba 5 AIAL01 6 AIOP03 7 AIOP04 Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετιγκ BUSN ο A B E Ba Ba E AIK05 AIK18 5ο A B E BUSN ο A Ε E E Ba 8 AIAL02 Γραφικά ΙΙ AIK11 5 ο B Ε E

41 1 Courses of focused cycle - 2 Table 5 - ElecOves of 5th semester ID Course L T La ECTS ACCN100 AIOP01 Prere quisit e Financial AccounOng AIΚ07 5 th A Ba 2 AIOP02 Digital Economy ECON AICS01 Parallel Systems AIΚ07 5 th 4 AICS02 CommunicaOon Networks II Se m 5 th Ori en t A B A B E1 E2 E3 E4 Βa Ε E Ε Ba E Βa AIΚ15 5 th B E Ba 5 AIAL01 Analysis and design of Business ApplicaOons BUSN th A B Ε Ba Ba E 6 AIOP03 Algorithmic OperaOons Research AIK05 AIK18 5 th A B Ε E Ba 7 AIOP04 MarkeOng InformaOon Systems BUSN th A E E 8 AIAL02 Graphics II AIK11 5 th B E E

42 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 3 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για το 6ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ K Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIAL03 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων AIK19 6 ο Α Β Βa Βa Ba Ε 2 AICS03 Προγραμματισμός Συστήματος AIK16 6 ο B Ba Ba 3 AICS04 Λογικός Προγραμματισμός AIK12 6 ο Α Β E E Ε E 4 AIOP05 5 AICS05 6 AICS06 Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Αναγνώριση Προτύπων Μηχανική Μάθηση AIK03 6 ο Α Β Βa E E AIK11 6 ο Α B Ε Ba Ε Βa AIK06 6 ο AB E E 7 AIOP06 Επιστημονικοί Υπολογισμοί AIK18 6 ο Α Β E E E 8 AIOP07 Ηλεκτρονικό Εμπόριο BUSN ο A B Ε E E E Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

43 Courses of focused cycle - 3 Table 6 - ElecOves of 6th semester 1 AIAL03 2 AICS03 ID Course L T La Data Mining techniques Systems Programming EC TS Prer Se me ste r Ori ent E1 E2 E3 E AIK19 6 th Α Β Βa Βa Ba Ε AIK16 6 th B Ba Ba 3 AICS04 Logic Programming AIK12 6 th Α Β E E Ε E 4 AIOP05 5 AICS05 6 AICS06 Strategy and Economics of InformaOon Systems Technology for web applicaoons Paªern recognioon - Machine Learning AIK03 6 th Α Β Βa E E AIK11 6 th Α B Ε Ba Ε Βa AIK06 6 th AΒ E E 7 AIOP06 ScienOfic CompuOng AIK18 6 th Α Β E E E 8 AIOP07 Electronic Commerce BUSN th A B Ε E E E

44 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου 4 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για 7ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIAL04 Κρυπτογραφία AIK12 7 ο Α Β E E Ε Ba 2 AIAL05 Σχεδίαση Εικονικού Χώρου AIK11 7 ο Α Ε E E 3 AICS08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής AIK07 7 ο Α Β E Βa Βa E 4 AICS09 Μεταγλωττιστές 3 4 AIK11 7 ο B E E 5 AICS10 Ψηφιακές Επικοινωνίες AIK15 7 ο A Β E Ba Συστήματα Στήριξης 6 AIOP08 Αποφάσεων 7 Θεωρία Πληροφορίας και AICS11 Κωδίκων 8 Γραμμική & Μη Γραμμική AIOP09 Βελτιστοποίηση AIK22 7 ο Α Β Ba Ba Ba AIK06 7 ο Β E AIOP02 7 ο Α B Βa E E E 9 AIOP10 Οικονομετρία Ι AIOP02 7 ο Α Ε E Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

45 Courses of focused cycle - 4 Table 7 - ElecOves of 7th semester Course ID Course L T La EC TS Prer S e Or E1 E2 E3 E4 1 AIAL04 Cryptography AIK12 7 ο Α Β E E Ε Ba Design of Virtual Α 2 AIAL AIK11 7 Spaces ο Ε E E B Human Computer 3 AICS AIK07 7 InteracOon ο Α Β E Βa Βa Ε 4 AICS09 Compilers AIK11 7 ο B E E Digital 5 AICS AIK15 7 CommunicaOons ο AΒ E Βa Decision Support 6 AIOP AIK22 7 Systems ο Α Β Βa Ba Βa InformaOon theory 7 AICS AIK06 7 and Coding ο Β E Linear and non Linear 8 AIOP AIOP02 7 OpOmizaOon ο ΑB Βa E E E 9 AIOP10 Econometrics I AIOP02 7 ο Α Ε E

46 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 5 Κατ Επιλογή Υποχρεωτικές Εργασίες (ΕΥΕ) Μια εργασία για το 7 ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECT πρ/ εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 S να 1 AIECP1 Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα AIK11 AIK12 7ο A Β 2 AIECP2 3 AIECP3 4 AIECP4 Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα AIK10 AIK14 7ο A Β AIK07 AIK14 7ο A Β AIK08 AIK14 7ο Α B

47 Courses of focused cycle - 5 Table 9 - ElecOve Compulsory Project ID Course L T L a ECTS Prer Se Ori e E1 E2 E3 E4 1 AIECP1 2 AIECP2 3 AIECP3 4 AIECP4 So ware development for Algorithmic problems So ware development for Informa`on Systems So ware development for Embedded Systems So ware Development for Opera`onal Informa`on Systems AIK 11 AIK 12 AIK 10 K14 AIK 07 AIK 14 AIK 08 AIK 14 7 th AB 7 th Α Β 7 th AΒ 7 th AB

48 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 6 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) για το 8ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIΑΛ06 Προγραμματισμός Πολυπύρηνων Αριτεκτονικών 2 Προβλήματα Ικανοποίησης AIΥΣ17 Περιορισμών 3 Επεξεργασία Ομιλίας και AIΥΣ19 Φυσικής Γλώσσας AIK17 8 ο Β E Ba AIK22 8 ο ΑB E Ba Ba E AIK10 8 ο B E E E 4 AIΥΣ18 Επεξεργασία Εικόνας AIK11 8 ο Β E Ba 5 AIΕΠ11 Χρονολογικές Σειρές και προβλέψεις AIK06 8 ο Α Ba E 6 AIΕΠ12 Θεωρία Παιγνίων AIK06 8 ο Α Ba Ba 7 AIΑΛ07 Θεωρία Υπολογισμού AIK12 8 ο Α Β Ε Ε Ba Ε 8 AIΕΠ13 Οικονομετρία ΙΙ AIOP1 0 8 ο Α Ε 9 AIΑΛ08 Θεωρία Γράφων AIK12 8 ο ΑΒ Ε Ε E Ε 10 AIAL09 Υπολογιστική Γεωμετρία AIK12 8 ο Β Ε Ε Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Ρ Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Η Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ο Ο Τ Η Σ Η Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Γενικές Πληροφορίες 002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν.

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. _ΤΕΥΧΟΣ #3 / Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. ad design: powered

Διαβάστε περισσότερα

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #56 / Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.305 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Εργαλεία και Σύμβουλοι Γραφεία σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Πανεπιστημίων ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα Τηλ. 210.38.97.158-9 http://www.elke.asfa.gr/gr/elke-3b.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - : :.. 056/02 2010 .. 1 1 ; 4 7 ) 8 ) 9 ; 9 ; 9 ; 10 10 - - 10 12 ) 12 ) 22 ) 38 ) 45 58 83 89 95 :,,..,,,. - 1980 -, -..., (.. ).. ' ' - -,,.,, 1 .,. ( ) Cornell University 1922, Purdue University, Michigan

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ

ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #78 / 2.088 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα