Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied InformaOcs Κων/νος Χαλάτσης Ιούνιος 2015

2 Μια σύντομη παρουσίαση A short presentaoon Η παρουσίαση αυτή σκοπό έχει να δώσει μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Στην Ελληνική The objecove of this presentaoon is to provide a short and concise descripoon of the Undergraduate Programme of study in Applied InformaOcs In English

3 Περιεχόμενα Contents Computer Science Curricula 2013 (CS2013) by ACM and IEEE CS Περιοχές Γνώσης - Knowledge areas Θέματα Υψηλού επιπέδου - High level Themes Χαρακτηριστικά αποφοίτων - CharacterisOcs of Graduates Προπτυχιακό πρόγραμμα - BSc Programme Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Applied InformaOcs Σκοπός και Στόχοι - Aims and ObjecOves Διάρθρωση Προγράμματος - Programme structure Ειδικεύσεις - SpecializaOons Επιχειρησιακή Πληροφορική OperaOonal InformaOcs Πληροφοριακά Συστήματα - InformaOon Systems Ανάπτυξη Λογισμικού - So ware Development Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα - Computer Systems and Networks Κατοχύρωση Ειδίκευσης - Securing a specializaoon Πολιτική εργαστηρίων - Laboratory Policy Δομή ECTS - ECTS structure Ανάλυση σε εξάμηνα - Semester Breakdown

4 Γιατί Πληροφορική Why InformaOcs 1. Μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας: Μηχανικός Λογισμικού Προγραμματιστής Συστήματος, Mηχανικός συστήματος, Αναλυτής / Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων, Αναλυτής συστημάτων Δικτύων και επικοινωνίας Δεδομένων Προγραμματιστής / Διαχειριστής Δικτύων Σχεδιαστής/Διαχειριστής Web Επιστήμονας Πληροφορικής Ειδικός Τεχνολογία ς Πληροφοριών 2. Καλές ευκαιρίες για υψηλές αποδοχές των αποφοίτων Πληροφορικής 3. Μεγάλη αύξηση θέσεων εργασίας Τεχνολογιών Πληροφορικής 1. Large variety of job Otles SoNware Engineer System Programmer, System Engineer, System Analyst/Programmer, Database Administrator, Network Systems and Data Communicadon Analyst, Network Programmer/ Administrator, Web Developer/Administrator, Computer Sciendst, and Informadon Technology Specialist. 2. Good opportunioes for high- pay of InformaOcs graduates 3. Fast growing IT jobs

5 Quick Facts about CompuOng Jobs Though 2020 CompuOng and mathemaocs is one of the TOP 10 fastest growing major occupadonal groups ,000+ job openings in compudng annually. 1 in every 2 STEM jobs will be in compuong in Science, Technology, Engineering, and MathemaOcs Sources: Jobs data are calculated from the Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at Educational levels are calculated from BLS Occupational Projections Data, Employment , available at and the BLS Occupational Outlook Handbook , available at

6 U.S. Employment through 2020 How Compudng Stacks Up To Healthcare 22% job growth rate in compudng jobs, as comparable to healthcare job growth rates Growth Rates 51,000 projected shoruall in qualified health IT workers % of physicians to use electronic health records by 2019 as a result of the federal HITECH Act of * Healthcare practitioners and technicians Sources: Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at U.S. Department of Health and Human Services (HHS), HITECH Programs, Congressional Budget Office, Analysis of HITECH Act of 2009.

7 Where the STEM Jobs Will Be Projected Annual Growth of STEM Job Openings * STEM is defined here to include non-medical occupations. Source: Jobs data are calculated from the Bureau of Labor Statistics (BLS), Employment Projections , available at

8 Γιατί στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ; Why in Applied InformaOcs? Γιατί όχι στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στην Πληροφορική ; Why not in Computer Science or in InformaOcs?

9 Γιατί στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ; Why in Applied InformaOcs? Έμφαση στις εφαρμογές Εμπορικός τομέας Επιχείρηση Διοίκηση - Διακυβέρνηση Οικονομία Χρηματιοικονομική Επιστημονικοί Υπολογισμοί Καινοτομία Έρευνα Τεχνολογία Διεπιστημονική Συνεργασία Emphasis on ApplicaOons Commercial area Business Management - Governance Economics Finance ScienOfic compuong InnovaOon Research Technology Interdisciplinary synergy

10 Πρότυπα προγράμματα σπουδών Model Curricula Το Πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών (CS2013) των ACM & ΙΕΕΕ CS The Computer Science Curricula 2013 (CS2013) By ACM and IEEE CS

11 18 περιοχές Γνώσης στο CS2013 AL Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα AR Αρχιτεκτονική και Οργάνωση CN Υπολογιστική επιστήμη DS Διακριτές Δομές GV Γραφικά και Οπτικός Υπολογισμός HC - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Μηχανής IAS Διασφάλιση Πληροφορίας και Ασφάλεια IM Διαχείριση Πληροφορίας IS - Ευφυή συστήματα NC Δικτύωση και επικοινωνίες OS Λειτουργικά Συστήματα PBD Ανάπτυξη εφαρμογών Πλατφόρμς PD Παράλληλος και κατανεμημένος Υπολογισμός PL - Γλώσσες Προγραμματισμού SDF Αρχές Ανάπτυξης Λογισμικού SE - Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού SF Αρχές Συστημάτων SP Κοινωνικά και Επαγγελματικά θέματα In bold Νέες περιοχές

12 18 KAs Knowledge Areas in CS2013 AL - Algorithms and Complexity AR - Architecture and Organizadon CN - Computadonal Science DS - Discrete Structures GV - Graphics and Visual Compudng HC - Human- Computer Interacdon IAS - InformaOon Assurance and Security IM - Informadon Management IS - Intelligent Systems NC - Networking and Communicadons OS - Operadng Systems PBD - Pla orm- based Development PD - Parallel and Distributed CompuOng PL - Programming Languages SDF - So ware Development Fundamentals SE - SoNware Engineering SF - System Fundamentals SP - Social and Professional Issues In bold new areas

13 Θέματα Υψηλού επιπέδου βασικές αρχές του CS2013 Η «μεγάλη σκηνή» άποψη της CS: Η CS επεκτείνεται για να συμπεριλάβει περισσότερη διεπιστημονικά θέματα Η διαχείριση του μεγέθους του προγράμματος σπουδών.: Αν και το πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών συνεχίζει να επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, δεν είναι εφικτό αναλογικά να επεκτείνεται το μέγεθος του προγράμματος σπουδών Πραγματικά υποδείγματα Προγραμμάτων: έχουν εντοπιστεί και περιγράφονται υφιστάμενες επιτυχημένες σειρές μαθημάτων και προγραμμάτων Ανάγκες Ινστιτούτου: δείχνει το πώς σχετικές μονάδες γνώσης αντιμετωπίζονται και ενσωματώνονται σε πραγματικά προγράμματα.

14 HIGH- LEVEL THEMES CS2013 Principles The Big Tent view of CS : As CS expands to include more cross- disciplinary work Managing the size of the curriculum.: Although the field of computer science condnues to rapidly expand, it is not feasible to propordonately expand the size of the curriculum Actual course exemplars: idendfied and describe exisdng successful courses and curricula Ins`tu`onal needs: show how relevant knowledge units are addressed and incorporated in actual programs.

15 Χαρακτηριστικά Αποφοίτων CS2013 Σε γενικότερο επίπεδο, τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά των αποφοίτων της επιστήμης των υπολογιστών περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Τεχνική κατανόηση της επιστήμης των υπολογιστών 2. Εξοικείωση με κοινά θέματα και αρχές 3. Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ θεωρίας και πρακτικής 4. Προοπτική σε επίπεδο συστήματος 5. Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος 6. Εμπειρία έργου 7. Δέσμευση για διά βίου μάθηση 8. Δέσμευση για επαγγελματική ευθύνη 9. Επικοινωνία και οργανωτικές ικανότητες 10. Συνειδητοποίηση της ευρείας εφαρμογής της πληροφορικής 11. Εκτίμηση της γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς

16 CHARACTERISTICS OF GRADUATES OF CS2013 At a broad level, the expected characterisocs of computer science graduates include the following: 1.Technical understanding of computer science 2.Familiarity with common themes and principles 3.Apprecia`on of the interplay between theory and prac`ce 4.System- level perspec`ve 5.Problem solving skills 6.Project experience 7.Commitment to life- long learning 8.Commitment to professional responsibility 9.Communica`on and organiza`onal skills 10.Awareness of the broad applicability of compu`ng 11.Apprecia`on of domain- specific knowledge

17 Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών CS2013 Κατηγοριοποίηση του σώματος των περιοχών γνώσης σε τρία μέρη Πυρήνας- επιπέδου1: βασικά θέματα αναγκαία σε όκάθε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πυρήνας- επιπέδου2: σημαντικά θέματα υποβάθρου, η πλειοψηφία (όχι λιγότερο από 80%) των οποίων πρέπει να είναι σε ένα πρόγραμμα σπουδών Μαθήματα Επιλογών: Πρόσθετα θέματα που συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα σπουδών Η κάλυψη μόνο των θεμάτων πυρήνα δεν αρκεί για ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών

18 Curricular Organizadon CS2013 Three- Oered classificaoon of Body of Knowledge Units Core- Tier1: essendal topics, all of which are required for any undergraduate CS program Core- Tier2: important foundadonal topics, the vast majority (no less than 80%) of which should be in a CS program Sdll considered Core topics ideally all Tier2 topics would be included in an undergraduate program, if possible Tiering allows for flexibility to locally customize curricula ElecOve: addidonal topics that can be included to complete an undergraduate CS program Covering just core material is insufficient for a complete curriculum

19 ΑΝΑΛΥΣΗ του δικού μας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ANALYSIS of our Undergraduate Programme of studies in Applied InformaOcs

20 Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών To ΠΠΣ αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από 2 κύκλους σπουδών: Βασικός Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από: 1 Εισαγωγικό μάθημα στην Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων 17 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού Πληροφορικής (AIΚ01 έως AIΚ17) = Tier- 1 2 προαιρετικά αυτοτελή Εργαστήρια (AIΚ03L, AIΚ13L) Δύναται να αντικατασταθούν από μάθημα επιλογής 4 Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα = Tier- 2 Εστιασμένος Κύκλοs Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από: Μαθήματα Επιλογής : Υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (Υ) ανά ειδίκευση Βασικά μαθήματα ειδίκευσηςσης (Ba) διαρθρωμένα σε 4 ειδικεύσεις προτεινόμενα επιλογής μαθήματα (E) ανά ειδίκευση Ένα (1) υποχρεωτικό Έργο (τέσσερις επιλογές) Ελεύθερα μαθήματα Πτυχιακή εργασία /πρακτική άσκηση (υποχρεωτική)

21 Programme Structure The Undergraduate programme requires 240 ECTS units It is deployed in 8 semesters and is composed of two cycles of study: Basic cycle of studies, composed of : 1 introductory course in Informadcs 17 compulsory core courses of Informadcs (AIΚ01 to AIΚ17) = Tier- 1 2 opoonal stand- alone laboratories ( AIΚ03L, AIΚ13L) o laboratory courses can be replaced by elec`ve course 4 compulsory interdisciplinary courses = Tier- 2 Focused cycle of studies, composed of : ElecOve courses: Compulsory courses of specializaoon (Y) per specializadon Basic specializaoon courses (Ba) per specializadon Recommended elecoves (Ε) per specializadon One compulsory project (four opdons) Free elecdves Thesis /project (compulsory)

22 Οι φοιτητές κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2 ειδικεύσεις, που αναφέρονται στον τίτλο σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία τους: Ε1. Επιχειρησιακή Πληροφορική Ε2. Πληροφοριακά Συστήματα Ε3. Ανάπτυξη Λογισμικού Ε4. Συστήματα Υπολογιστών και Δίκτυα Οι ειδικεύσεις Ε1 και Ε2 αποτελούν την κατεύθυνση Α και αντίστοιχα, οι Ε3 και Ε4 αποτελούν την κατεύθυνση Β. Η κατεύθυνση δηλώνεται υποχρεωτικά μετά το 4 ο εξάμηνο. Παρέχεται η δυνατότητα (λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό σπουδών): A. κατοχύρωσης μιας ή δύο ειδικεύσεων της ίδιας ή μη κατεύθυνσης ( σε βάθος γνώση μιας περιοχής B. της μη κατοχύρωσης ειδίκευσης (οριζόντια γνώση)

23 A student may secure up to two specializaoons, which will appear in their graduadon cerdficate and transcript: Ε1. OperaOonal InformaOcs Ε2. InformaOon Systems Ε3. So ware development Ε4. Computer Systems and Networks The Ε1 και Ε2 specializadons comprise the orientaoon A, while E3 and E4 comprise the orientaoon B. The desired orientadon has to be stated by the student at the compledon of the 4 th semester. There is the possibility (for details see the programme guide): A. of securing one or two specializaoons of the same or different orientadons (in_depth view study) B. of no specializaoon (horizontal view study)

24 Ορισμοί των ειδικεύσεων DefiniOon of specializaoons Επιχειρησιακή Πληροφορική: μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την βελτιστοποίηση ΤΠΕ εφαρμογών σε σχέση με τη λειτουργία, διαχείριση, απόδοση, ποιότητα, κόστος και ασφάλεια αυτών Πληροφοριακό Σύστημα: ένα ΤΠΕ σύστημα που χρησιμοποιείται για την συλλογή, διαφύλαξη, και διανομή Πληροφοριών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, συντονισμό και έλεγχο μιας επιχείρισης Ανάπτυξη Λογισμικού: τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης και σχεδίασης Λογισμικού Υπολογιστικά συστήματα και Δίκτυα: Υποδομή συστημάτων ΤΠΕ (Υλικό και Λογισμικό) που χρησιμοποιούται για την εκτέλεση ΤΠΕ εφαρμογών Opera`onal Informa`cs: ICT methodologies, techniques and tools for opdmizing an Informadon and Communicadon Tecnology (ICT) applicadon in terms of operadons, management, outcomes, quality, cost and security. Informa`on System: an ICT system used to collect, process, store, and distribute informadon for support of decision making, coordinadon, and control. of an enterprise. So ware Development: analysis and design techniques and tools for developing SoNware Computer Systems and Networks: ICT infrastracture (harware and SoNware) used to run ICT applicadons

25 Υπάρχουν τέσσερα (4) είδη μαθημάτων επιλογής: Υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (Υ) Οι φοιτητές παίρνουν 4 τέτοια μαθήματα ανεξάρτητα του εάν θέλουν ή όχι να κατοχυρώσουν μια ή δυο ειδικεύσεις Βασικά (Ba) μίας ειδίκευσης Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 10 βασικά (Βa) μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν Προτεινόμενα μαθήματα επιλογής (E) μίας ειδίκευσης Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 24/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια, αντί αυτών των προαιρετικών μαθημάτων. Ελεύθερα μαθήματα Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 3 ελεύθερα μαθήματα (12/240 ECTS) από τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του NUP. Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 8/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια ως ελεύθερα μαθήματα.

26 There are four (4) types of elecoves Compulsory courses of specializaoon (Y) Students have to take 4 such courses irrespecdve to whether they wish or not to secure a specializadon Basic specializaoon courses (Ba) per specializaoon Students who wish to secure a specializadon have to select 4 out of 10 courses of that specializadon Recommended elecoves (E) per specializaoon Students can transfer up to 24/240 ECTS units from other Insdtudons if they wish so instead of choosing the recommended elecdve courses. Free elecoves The students may select up to 3 free elecdves (12/240 ECTS) from any undergraduate programme of NUP. ι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 8/240 ECTS από άλλα Πανεπιστήμια ως ελεύθερα μαθήματα.

27 Υποχρεωτικό Εργο Ανεξάρτητα της κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλεγεί, ο φοιτητής υποχρεούται να αναπτύξει ένα έργο Λογισμικού σε μια από τις παρακάτω κατ επιλογήν περιοχές: Επιχειρησιακά προβλήματα Πληροφοριακά Συστήματα Αλγοριθμικά προβλήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Compulsory Project Irrespecdve to the selected orientadon of studies, the student has to develop a sizable SoNware project related to one of the following elecdve areas: Operadonal problems Informadon Systems Algorithmic problems Embedded Systems

28 Πολιτική Προαιρετικών Εργαστηριακών μαθημάτων Τα πρώτα δύο χρόνια οι φοιτητές διδάσκονται 2 αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια: Λογική Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Επικοινωνίες και Δίκτυα Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο αριθμός των φοιτητών και ως αποτέλεσμα η προσφερόμενη εξάσκηση στα εργαστήρια είναι σε μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό Policy for OpOonal laboratory courses During the first two years the students are offered two opdonal self- standing laboratory courses: Logic Design and Computer Architecture CommunicaOons and Networks By doing so, the number of lab students will decrease and as a result the offered lab training will be of be er quality and depth to those really interested In addidon the resources of the department will be be er udlized both in terms of personnel and equipment.

29 Διατριβή Thesis Υποχρεωτική Ισοδύναμη με δύο εξαμηνιαία μαθήματα Ένα εξάμηνο μπορεί να αντικατασταθεί με ανάπτυξη έργου σε έναν οργανισμό, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα Compulsory Equivalent to two semester courses One of the semesters may be replaced by developing a project in an organizadon of the private or the public sector

30 Ανάλυση των ECTS Είδος μαθήματος Πλήθος ECTS Εισαγωγικά Μαθήματα 1 6 Υποχρεωτικά Μαθήματα κορμού (AIK1 to AIK17) Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα 4 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (Y) 4 24 Έργο 1 από 4 8 Βασικά Προαιρετικά Μαθήματα Ειδίκευσης (Ba) 4 από Μαθήματα επιλογής (προτεινόμενα E ή μη) Ελεύθερα μαθήματα (εκτός τμήματος) Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια Πτυχιακή εργασία 2 εξαμηνα 16 Σύνολο

31 ECTS breakdown Course Type Number ECTS Introductory Course 1 6 Core Compulsory Courses (AIK1 to AIK17) Compulsory Interdisciplinary Courses 4 16 Compulsory OrientaOon Courses (Y) 4 24 Project 1 out of 4 8 Basic per- SpecialisaOon ElecOves (Ba) 4 Out of ElecOves (recommended E or not) 4 to Free ElecOves 0 to ElecOve OpOonal Laboratories 0 to Thesis 2 semesters 16 Total 39 to

32 Πλεονεκτήματα Προγράμματος - 1 Το πρόγραμμα προσφέρει μια ποικιλία γνώσης από την περιοχή της Πληροφορικής μαζί με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύνολο διεπιστημονικών μαθημάτων Ένα πτυχίο που πιστοποιεί επιπλέον της βασικής γνώσης στην Πληροφορική και εστιασμένη γνώση σε τέσσερις (4) περιοχές ειδίκευσης Μια εμπειρική μέθοδο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, όπου νέα γνώση μιγνύεται με τις ικανότητες του φοιτητή και υλοποιούνται εξ αρχής σε πραγματικές εφαρμογές. Διάρθρωση του προγράμματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Ομοιόμορφη κατανομή των ECTS σε όλο το εύρος τουπρογράμματος Programme Benefits- 1 A programme offering a variety of knowledge from the area of Computer Science together with a carefully designed set of interdisciplinary courses; a degree that cerdfies besides basic knowledge in Informadcs focused knowledge in four (4) specializadons, an empirical approach to the study of Applied Informadcs, where new knowledge and skills are mingled with the students abilides and are implemented from the very beginning on real cases. the curriculum is structured according to the European Credit Transfer and Accumuladon Transfer System (ECTS): ECTS are spread evenly across the endre programme;

33 Πλεονεκτήματα Προγράμματος - 2 Στέρεα θεμέλια γνώσης: Με ένα προσεκτικά μειωμένο σύνολο μαθημάτων κορμού που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Με την εισαγωγή πρακτικών εργαστηριακών ωρών και με τη δημιουργία αυτοτελών προαιρετικών εργαστηρίων. Μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα με τη θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Καθοδήγηση στις επιλογές μαθημάτων των φοιτητών Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Programme Benefits- 2 A sound foundaoonal knowledge: Ø through a carefully reduced set of core courses for the compleoon of the degree; Ø through the introducoon of pracocal laboratory courses and the introducoon of opoonal laboratories Reduced classroom hours per week adopong a free lectures day for the first two years of study. RecommendaOons on the selecoon of elecoves Ø Prerequisite ElecOves for the focused cycle of studies.

34 Μαθήματα Βασικού Κύκλου - 1 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (Κ) Πληροφορικής 116 ECTS Αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών AIINTR και Δικτύων ο 1 AIΚ01 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ο 2 AIΚ02 Γραμμική Άλγεβρα ο 3 AIΚ03 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ο 4 AIΚ04 Διακριτά Μαθηματικά ο 5 AIΚ05 Ανάλυση ο 6 AIK06 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού AIΚΟ1 2 ο 7 AIK07 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι AIK03 2 ο FINA100 8 AIK08 Χρηματοοικονομική (Finance) ECON101 3 ο 9 AIΚ09 Πιθανότητες και Στατιστική AIΚ05 3 ο 10 AIΚ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός AIΚ01 3 ο 11 AIΚ11 Γραφικά Ι AIΚ02 3 ο 12 AIΚ12 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα AIK04 4 ο 13 AIΚ13 Επιχειρησιακή Έρευνα AIΚ04 4 ο 14 AIΚ14 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων AIK07 4 ο 15 AIΚ15 Δίκτυα Επικοινωνιών Ι AIΚ06 4 ο 16 AIΚ16 Λειτουργικά Συστήματα 4 6 AIΚ07 5 ο 17 AIK17 Τεχνολογία Λογισμικού AIΚ10 6 Neapolis University Pafos

35 Compulsory core courses Core Courses ECTS AA ID Course L T La ECTS Pr/te Sem IntroducOon to Computer Science AIΙNTR and networks st 1 AIΚ01 IntroducOon to programming st 2 AIΚ02 Linear Algebra st 3 AIΚ03 Management InformaOon Systems st 4 AIΚ04 Discrete mathemaocs nd 5 AIΚ05 Calculus nd 6 AIΚ06 Data Structures and Programming techniques AIK01 2 nd 7 AIK07 Computer Architecture I AIK03 2 nd FINA 8 AIΚ08 Finance ECON101 3 rd 9 AIΚ09 Probability and StaOsOcs AIΚ05 3 rd 10 AIΚ10 Object- oriented programming AIΚ01 3 rd 11 AIΚ11 Graphics I AIΚ02 3 rd 12 AIΚ12 Algorithms and Complexity AIK04 4 th 13 AIΚ13 OperaOons Research AIΚ05 4 th 14 AIΚ14 Design and use of Data Bases AIK07 4 th 15 AIΚ15 CommunicaOon networks I AIΚ06 4 th 16 AIΚ16 OperaOng Systems 4 6 AIΚ07 5 th 17 AIK17 So ware Engineering AIΚ10 6 Neapolis University Pafos

36 Μαθήματα Βασικού Κύκλου - 2 Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια 4 ECTS αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης/ 1 AIΚ03L Αρχιτεκτονικής 2 2 AIINTR 2 ο 3 AIΚ15L Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι 2 2 AIK15 4 ο Υποχρεωτικά Διεπιστημονικά Μαθήματα 16 ECTS αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ ECON 101 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ο BUSN 100 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα ο PSYC 100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ο PEPS 100 Δεξιότητες Γλώσσας και Επικοινωνίας ο

37 Core courses - 2 ElecOve opoonal Laboratories 4 ECTS 1 AIΚ03L 2 AIΚ15L ID Course L T La ECTS Pre S Laboratory of Logic Design and Architecture Laboratory of CommunicaOons Networks I 2 2 AIINTR 2 nd 2 2 AIΚ15 4 th Compulsory Interdisciplinary Courses 16 ECTS Course ID Course L T La ECTS Pre S 1 ECON101 IntroducOon to Economics st 2 BUSN100 IntroducOon to Business nd 3 PSYC 100 IntroducOon to Psychology rd 4 PEPS 100 Language and CommunicaOon Skills th

38 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 1 Κατ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) και Βασικά Ειδίκευσης (Βa) και συνιστώμενα μαθήματα επιλογής (Ε) για 5 ο και 6 ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIΚ18 Αριθμητική Ανάλυση AIK02 5 ο A Υ 2 AIΚ19 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων AIK14 5 ο A Β Βa Y 3 AIK20 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ AIK08 5 ο Β Y 4 AIK21 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστημάτων AIK10 5 ο ΑΒ Βa Υ Βa Βa 5 AIK22 Τεχνητή Νοημοσύνη AIK06 6 ο Α Β Ba Υ 6 ECON102 AIK23 7 AIK24 Μακροοικονομικά μοντέλα και Πολιτικές Προστασία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ECON ο A Υ AIK16 6 ο ΑΒ Βa Υ Ba Ba 8 AIK25 Διαχείριση Δικτύων AIK15 6 ο Β E Υ Υ = Υποχρεωτικό μάθημα, Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

39 Courses of focused cycle - 1 Table 4 Compulsory (Y) & Basic (Ba) Courses of SpecializaOon No ID Course L T La EC TS Prere quisi Se me O ri E1 E2 E3 E4 1 AIK18 Numerical Analysis AIΚ02 5 th Α Υ ImplementaOon of Data 2 AIK AIΚ14 5 Base systems th A Β 3 AIK20 Computer Architecture II AIΚ08 5 th Β Y 4 AIK21 Analysis and Design of InformaOon Systems AIΚ10 5 th 5 AIK22 ArOficial Intelligence AIΚ06 6 th 6 ECON 102 AIK23 7 AIK24 Macroeconomic Models and Policies ProtecOon and Security of InformaOon Systems ECON AIΚ16 6 th Α Β Α Β 6 th A Υ Α Β Βa Υ Βa Υ Βa Βa Βa Υ Ba Υ Βa Βa 8 AIK25 Network Management AIK15 6 th Β E Υ

40 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 2 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για το 5ο Εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ K Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 Χρηματοοικονομική ACCN 100 Λογιστική (Financial AIOP01 AccounOg) 2 AIOP02 Ψηφιακή Οικονομική Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = προτεινόμενο μάθημα επιλογής AIK07 5 ο A Ba ECON ο A B Βa Ε E E 3 AICS01 Παράλληλα Συστήματα AIK07 5 ο A B Ba E Βa 4 AICS02 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ AIK15 5 ο B E Ba 5 AIAL01 6 AIOP03 7 AIOP04 Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετιγκ BUSN ο A B E Ba Ba E AIK05 AIK18 5ο A B E BUSN ο A Ε E E Ba 8 AIAL02 Γραφικά ΙΙ AIK11 5 ο B Ε E

41 1 Courses of focused cycle - 2 Table 5 - ElecOves of 5th semester ID Course L T La ECTS ACCN100 AIOP01 Prere quisit e Financial AccounOng AIΚ07 5 th A Ba 2 AIOP02 Digital Economy ECON AICS01 Parallel Systems AIΚ07 5 th 4 AICS02 CommunicaOon Networks II Se m 5 th Ori en t A B A B E1 E2 E3 E4 Βa Ε E Ε Ba E Βa AIΚ15 5 th B E Ba 5 AIAL01 Analysis and design of Business ApplicaOons BUSN th A B Ε Ba Ba E 6 AIOP03 Algorithmic OperaOons Research AIK05 AIK18 5 th A B Ε E Ba 7 AIOP04 MarkeOng InformaOon Systems BUSN th A E E 8 AIAL02 Graphics II AIK11 5 th B E E

42 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 3 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για το 6ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ K Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIAL03 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων AIK19 6 ο Α Β Βa Βa Ba Ε 2 AICS03 Προγραμματισμός Συστήματος AIK16 6 ο B Ba Ba 3 AICS04 Λογικός Προγραμματισμός AIK12 6 ο Α Β E E Ε E 4 AIOP05 5 AICS05 6 AICS06 Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Αναγνώριση Προτύπων Μηχανική Μάθηση AIK03 6 ο Α Β Βa E E AIK11 6 ο Α B Ε Ba Ε Βa AIK06 6 ο AB E E 7 AIOP06 Επιστημονικοί Υπολογισμοί AIK18 6 ο Α Β E E E 8 AIOP07 Ηλεκτρονικό Εμπόριο BUSN ο A B Ε E E E Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

43 Courses of focused cycle - 3 Table 6 - ElecOves of 6th semester 1 AIAL03 2 AICS03 ID Course L T La Data Mining techniques Systems Programming EC TS Prer Se me ste r Ori ent E1 E2 E3 E AIK19 6 th Α Β Βa Βa Ba Ε AIK16 6 th B Ba Ba 3 AICS04 Logic Programming AIK12 6 th Α Β E E Ε E 4 AIOP05 5 AICS05 6 AICS06 Strategy and Economics of InformaOon Systems Technology for web applicaoons Paªern recognioon - Machine Learning AIK03 6 th Α Β Βa E E AIK11 6 th Α B Ε Ba Ε Βa AIK06 6 th AΒ E E 7 AIOP06 ScienOfic CompuOng AIK18 6 th Α Β E E E 8 AIOP07 Electronic Commerce BUSN th A B Ε E E E

44 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου 4 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) Για 7ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIAL04 Κρυπτογραφία AIK12 7 ο Α Β E E Ε Ba 2 AIAL05 Σχεδίαση Εικονικού Χώρου AIK11 7 ο Α Ε E E 3 AICS08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής AIK07 7 ο Α Β E Βa Βa E 4 AICS09 Μεταγλωττιστές 3 4 AIK11 7 ο B E E 5 AICS10 Ψηφιακές Επικοινωνίες AIK15 7 ο A Β E Ba Συστήματα Στήριξης 6 AIOP08 Αποφάσεων 7 Θεωρία Πληροφορίας και AICS11 Κωδίκων 8 Γραμμική & Μη Γραμμική AIOP09 Βελτιστοποίηση AIK22 7 ο Α Β Ba Ba Ba AIK06 7 ο Β E AIOP02 7 ο Α B Βa E E E 9 AIOP10 Οικονομετρία Ι AIOP02 7 ο Α Ε E Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

45 Courses of focused cycle - 4 Table 7 - ElecOves of 7th semester Course ID Course L T La EC TS Prer S e Or E1 E2 E3 E4 1 AIAL04 Cryptography AIK12 7 ο Α Β E E Ε Ba Design of Virtual Α 2 AIAL AIK11 7 Spaces ο Ε E E B Human Computer 3 AICS AIK07 7 InteracOon ο Α Β E Βa Βa Ε 4 AICS09 Compilers AIK11 7 ο B E E Digital 5 AICS AIK15 7 CommunicaOons ο AΒ E Βa Decision Support 6 AIOP AIK22 7 Systems ο Α Β Βa Ba Βa InformaOon theory 7 AICS AIK06 7 and Coding ο Β E Linear and non Linear 8 AIOP AIOP02 7 OpOmizaOon ο ΑB Βa E E E 9 AIOP10 Econometrics I AIOP02 7 ο Α Ε E

46 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 5 Κατ Επιλογή Υποχρεωτικές Εργασίες (ΕΥΕ) Μια εργασία για το 7 ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECT πρ/ εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 S να 1 AIECP1 Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα AIK11 AIK12 7ο A Β 2 AIECP2 3 AIECP3 4 AIECP4 Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Ανάπτυξη Λογισμικού για Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα AIK10 AIK14 7ο A Β AIK07 AIK14 7ο A Β AIK08 AIK14 7ο Α B

47 Courses of focused cycle - 5 Table 9 - ElecOve Compulsory Project ID Course L T L a ECTS Prer Se Ori e E1 E2 E3 E4 1 AIECP1 2 AIECP2 3 AIECP3 4 AIECP4 So ware development for Algorithmic problems So ware development for Informa`on Systems So ware development for Embedded Systems So ware Development for Opera`onal Informa`on Systems AIK 11 AIK 12 AIK 10 K14 AIK 07 AIK 14 AIK 08 AIK 14 7 th AB 7 th Α Β 7 th AΒ 7 th AB

48 Μαθήματα Εστιασμένου Κύκλου - 6 Μαθήματα Επιλογής (Ba και E) για το 8ο εξάμηνο αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ Ε ECTS πρ/να εξ Κ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 1 AIΑΛ06 Προγραμματισμός Πολυπύρηνων Αριτεκτονικών 2 Προβλήματα Ικανοποίησης AIΥΣ17 Περιορισμών 3 Επεξεργασία Ομιλίας και AIΥΣ19 Φυσικής Γλώσσας AIK17 8 ο Β E Ba AIK22 8 ο ΑB E Ba Ba E AIK10 8 ο B E E E 4 AIΥΣ18 Επεξεργασία Εικόνας AIK11 8 ο Β E Ba 5 AIΕΠ11 Χρονολογικές Σειρές και προβλέψεις AIK06 8 ο Α Ba E 6 AIΕΠ12 Θεωρία Παιγνίων AIK06 8 ο Α Ba Ba 7 AIΑΛ07 Θεωρία Υπολογισμού AIK12 8 ο Α Β Ε Ε Ba Ε 8 AIΕΠ13 Οικονομετρία ΙΙ AIOP1 0 8 ο Α Ε 9 AIΑΛ08 Θεωρία Γράφων AIK12 8 ο ΑΒ Ε Ε E Ε 10 AIAL09 Υπολογιστική Γεωμετρία AIK12 8 ο Β Ε Ε Βa = Βασικό ειδίκευσης για κατοχύρωση αυτής Ε = μάθημα επιλογής

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of Information Sciences Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2013) Επιτροπή Νέου ΠΠΣ: Καθ. Πασχάλης Αντώνιος (πρόεδρος) Καθ. Αραπογιάννη Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Καρλόβασι, 27/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2013) πιτροπή Νέου ΠΠΣ: Καθ. Πασχάλης Αντώνιος (πρόεδρος) Καθ. Αραπογιάννη Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ 8-9 Ασκήσεις (Α - Ω) 9-10 Δομές Δεδομένων ( Τμήμα Α & Β) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. 11/13/2015 1 Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Οι σχετικοί ορισμοί αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας

Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας Εσωτερική και ΕξωτερικήΑξιολόγηση: Πορίσματα και Ευκαιρίες Βελτίωσης Αντώνης Ζαμπέλας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2093 23 Ιουνίου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 731/27.03.2015 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα