ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 227 ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Φωτεινή Τρίµµη Εργ. Παράλληλης & Κατανεµηµένης Επεξεργασίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Εργ. Παράλληλης & Κατανεµηµένης Επεξεργασίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεόδωρος Κασκάλης Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Εργ. Παράλληλης & Κατανεµηµένης Επεξεργασίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µία έντονη και συνεχώς αυξανόµενη δραστηριοποίηση στον τοµέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισµικού και Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ανάλογη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο εµφανίζεται και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση. Σηµαντικός αριθµός χωρών αλλά και µεµονωµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων υιοθετούν λύσεις λογισµικού ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη τόσο της λειτουργίας των εργαστηρίων πληροφορικής όσο και της διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε µία δικτυακή πύλη, η οποία αναπτύχθηκε µε στόχο την ενη- µέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα. Ο δικτυακός τόπος, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει βιβλιοθήκη λογισµικού ανοικτού κώδικα, δίνοντας στον χρήστη (εκπαιδευτικό ή µαθητή) τη δυνατότητα να αναζητήσει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων εκπαιδευτικό λογισµικό. Αφού γίνει µία σύντοµη επισκόπηση των κύριων στόχων του εγχειρήµατος, θα προχωρήσουµε στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου. Λέξεις Κλειδιά ικτυακή πύλη, εκπαιδευτικό λογισµικό, ΕΛ/ΛΑΚ.

2 228 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση λύσεων ελεύθερου λογισµικού και λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ολοένα και συνηθέστερη πρακτική, τόσο ως αποτέλεσµα συντονισµένων εθνικών δράσεων (BECTA 2005), όσο και ως πρωτοβουλία µεµονωµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η τάση αυτή παρουσιάζεται εντονότερη στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου κυβερνήσεις και εκπαιδευτικοί οργανισµοί διαµορφώνουν στρατηγικές για την προώθηση, ανάπτυξη και διανοµή εφαρµογών λογισµικού ανοικτού κώδικα (Halse & Terzolli 2002, Szulik 2002). Οι λόγοι που ευνοούν την υιοθέτηση των λύσεων ανοικτού λογισµικού έχουν επισηµανθεί από ερευνητές και παρουσιάζουν ποικίλες διαστάσεις, τόσο οικονοµικές όσο και ηθικές ή κοινωνικές (Atwell 2005). Η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης του λογισµικού µε ελάχιστο ή µηδενικό κόστος αποτελεί από µόνη της σοβαρό κίνητρο για την µεταστροφή σε λύσεις ανοικτού λογισµικού (Vessels 2004). Η µεθοδολογία της συνεργατικής και κατανεµηµένης ανάπτυξης του λογισµικού οδηγεί σε λύσεις που σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, σταθερότητα και ασφάλεια. Η ελευθερία πρόσβασης και τροποποίησης του πηγαίου κώδικα διευκολύνει την προσαρµογή των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του λογισµικού στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος ή ακόµη και ιδρύµατος (Amatriain & Griffiths 2004). Τέλος, η δυνατότητα πειραµατισµού και εµβάθυνσης εκπαιδευτικών και µαθητών µε τον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος ενδυναµώνει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα όµως από τα προαναφερθέντα θετικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και µειονεκτήµατα, εξαιτίας των οποίων η µετάβαση σε λύσεις ανοικτού λογισµικού αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό. Τέτοια είναι η κατακερµατισµένη ανάπτυξη του λογισµικού από φορείς ή ερευνητές που δεν ακολουθούν µία κοινή στρατηγική, η συχνή απουσία συστηµατικής αναβάθµισης ή υποστήριξης του λογισµικού, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η απουσία έτοιµων λύσεων σε σχέση µε το εµπορικό λογισµικό, που αποθαρρύνει τους µη εξοικειωµένους χρήστες. Παρά την έντονη δραστηριοποίηση που υπάρχει µεταξύ της κοινότητας ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα αλλά και µεµονωµένων εκπαιδευτικών οργανισµών σε διεθνές επίπεδο, η εκτεταµένη εφαρµογή λύσεων ανοικτού λογισµικού στο χώρο της εκπαίδευσης εµποδίζεται από ποικίλους παράγοντες, µε κυριότερο την έλλειψη µίας καθαρής εικόνας για τις δυνατότητες που διανοίγονται από την υιοθέτηση λύσεων λογισµικού ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση (Vuorikari 2004). Στο εξωτερικό παρατηρείται αξιόλογος αριθµός κινήσεων για την προώθηση του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα και για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα συγκροτούνται οργανωµένοι φορείς µε ανάλογους στόχους (Schoolforge, Επίσης, µε µια απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί να εντοπίσει δικτυακούς τόπους για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού ΕΛ/ΛΑΚ, όπως το Linux for Kids (www.linuxforkids.org), όπου καταγράφονται εκπαιδευτικές εφαρµογές για µαθητές ηλικίας 4-12 ετών, και το Seul/Edu Application Index (http://richtech.ca/seul/), που περιλαµβάνει έναν αρκετά ενηµερωµένο κατάλογο εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού προσανατολισµού. Οι προσπάθειες αυτές έχουν βρει σηµαντική ανταπόκριση από το κοινό στο οποίο απευθύνο-

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 229 νται εκπαιδευτικούς, προγραµµατιστές ή απλούς χρήστες το οποίο συµµετέχει ενεργά είτε µε την ανταλλαγή απόψεων σε οµάδες συζητήσεων ή ακόµη και µε τη συµµετοχή στη βελτίωση ή προσαρµογή εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ. Χαρακτηριστικό δείγµα του ενδιαφέροντος για το λογισµικό ανοικτού κώδικα αποτελεί επίσης και ο αριθµός των ενεργών projects που παρουσιάζονται από τη δικτυακή πύλη Sourceforge (http://sourceforge.net), που ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες, ενώ ο αριθµός των ενεργώς εµπλεκοµένων χρηστών ξεπερνά το ένα εκατοµµύριο. Αντίθετα, στον ελληνικό χώρο η ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το διαθέσιµο εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα και τις προοπτικές που ανοίγει η υιοθέτηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση δεν µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα επαρκής. Γι αυτό το λόγο, η ανάληψη κεντρικών πρωτοβουλιών για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε το εκπαιδευτικό ΕΛ/ΛΑΚ κρίνεται ως ιδιαίτερα αναγκαία. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Η δικτυακή πύλη για το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «EDUNET-3: Προηγµένες Τηλεµατικές Υπηρεσίες για τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται σε µία από τις δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου (ΠΣ, του εκπαιδευτικού ενδοδικτύου του ΥΠΕΠΘ, το οποίο παρέχει και υποστηρίζει τηλεµατικές υπηρεσίες για τις σχολικές µονάδες και τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Βασικός στόχος της ανάπτυξης µίας δικτυακής πύλης για το ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισµικό στην εκπαίδευση είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών µαθητών) σχετικά µε τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα. Η δικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική κοινότητα σε µία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου είναι καταγεγραµµένες εφαρ- µογές ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο τη διδασκαλία στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και την οργάνωση και διαχείριση της εκπαιδευτικής µονάδας και του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Επίσης ενηµερώνει τους χρήστες για διάφορα θέµατα, όπως οι αρχές του λογισµικού ανοικτού κώδικα, παραδείγµατα (case studies) αξιοποίησης ΕΛ/ ΛΑΚ στην εκπαίδευση, διδακτικά σενάρια µε τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, αποτελέσµατα αξιολογήσεων εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού και δράσεις που υλοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα στο διεθνή χώρο αλλά και στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν ενεργά στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου της δικτυακής πύλης, µεταδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο γνώσεις και εµπειρίες στα υπόλοιπα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η συγκεκριµένη δράση αναµένεται να συνεισφέρει στην εµφύσηση των αρχών του ανοικτού λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δηµιουργία µιας ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία θα είναι σε θέση να αξιοποιεί εποικοδοµητικά το λογισµικό ανοικτού κώδικα.

4 230 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η δικτυακή πύλη αναπτύχθηκε µε τη χρήση της πλατφόρµας ανοικτού κώδικα Postnuke, ενός συστήµατος ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση ιστοσελίδων (Content Management System). Η δικτυακή πύλη είναι προσβάσιµη από όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές (Firefox, Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Opera, Konqueror). Επιπλέον, ακολουθεί τα πρότυπα και τις οδηγίες πρόσβασης περιεχοµένου ιστού του W3C, επιτυγχάνοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή προσβασιµότητα. Ο δικτυακός τόπος δίνει τη δυνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης του περιεχοµένου χωρίς να απαιτείται εξειδικευµένη γνώση ανάπτυξης ιστοσελίδων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του γραφικού περιβάλλοντος της πλατφόρµας, ενώ η σύνταξη και εισαγωγή κειµένου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την βοήθεια επεξεργαστή κειµένου (Embedded WYSIWYG HTML Editor). Η δοµή της δικτυακής πύλης απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Σχήµα 1. οµή δικτυακής πύλης. Κατηγορίες χρηστών Αναλύοντας σε βάθος τα διάφορα επίπεδα πρόσβασης της δικτυακής πύλης, µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις (4) κατηγορίες χρηστών: Τους ιαχειριστές, οι οποίοι έχουν τη ευθύνη της διαχείρισης και εποπτείας της απρόσκοπτης λειτουργίας της δικτυακής πύλης, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται και τη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης του λογισµικού. Τους Συντάκτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση και επεξεργασία της βάσης δεδοµένων του λογισµικού και την ενηµέρωση της δικτυακής πύλης µε πληροφοριακό υλικό (Νέα, Σύνδεσµοι, Έγγραφα κλπ.) Τους Εγγεγραµµένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του διαθέσιµου υλικού, ενώ παράλληλα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και σχόλια που αφορούν στο περιεχόµενο της δικτυακής

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 231 πύλης. Η συγκεκριµένη κατηγορία αναφέρεται στους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ- µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (και µελλοντικά στους µαθητές), οι οποίοι έχουν δικαιώµατα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο. Τους Επισκέπτες, οι οποίοι έχουν δικαιώµατα απλής πλοήγησης στη δικτυακή πύλη. Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Λογισµικού Όπως προαναφέρθηκε, δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την αποτελεσµατικότερη συγκέντρωση, οµαδοποίηση και παρουσίαση των εφαρ- µογών ανοικτού λογισµικού που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία µαθη- µάτων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διεθνώς. Συγκεκρι- µένα, έχουν καταγραφεί προγράµµατα και εφαρµογές που µπορούν να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση της διδασκαλίας µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Πληροφορική κλπ.) καθώς και συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής µάθησης (VLE). Επίσης, έχουν καταγραφεί προγράµµατα που δεν χαρακτηρίζονται ακραιφνώς εκπαιδευτικά αλλά µπορούν να υποστηρίξουν διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες µίας σχολικής µονάδας (µαθητολόγια, βαθµολόγια, προγράµµατα για τη διαχείριση του ωρολογίου προγράµµατος), αλλά και εφαρµογές γραφείου, επικοινωνίας, Internet κλπ. (Κασκάλης κ.α. 2004) Κάθε πρόγραµµα ή εφαρµογή συνοδεύεται από διάφορα πληροφοριακά στοιχεία για την πληρέστερη ενηµέρωση του χρήστη αλλά και για να διευκολύνεται η αναζήτηση του λογισµικού βάσει κριτηρίων που τίθενται από το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται ως εξής: Σύντοµη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του λογισµικού Λειτουργικό σύστηµα (π.χ. Windows ή Linux) Γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. C, Perl κλπ.) Άδεια χρήσης (GPL, LGPL κλπ.) Τρέχουσα έκδοση Απαιτήσεις σε υλισµικό ή λογισµικό για την οµαλή λειτουργία της εφαρµογής ιαθέσιµες µεταφράσεις (localization) Προτεινόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια) Η κύρια ιστοσελίδα (homepage) του λογισµικού Downloads: στη συγκεκριµένη ενότητα επιπροσθέτως θα προτείνεται εκείνη η έκδοση του αντίστοιχου λογισµικού, η οποία παρουσιάζει την επιθυ- µητή σταθερότητα, ακόµη και αν δεν πρόκειται για την πιο πρόσφατη, διότι ο βαθµός δηµοσίευσης νέων εκδόσεων στο ΕΛ/ΛΑΚ είναι συχνά µεγάλος και οι νέες εκδόσεις ποικίλουν σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα Οµάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων ιαθέσιµα εγχειρίδια χρήσης Ο εκπαιδευτικός µπορεί να πλοηγηθεί στη λίστα όλων των εφαρµογών της βιβλιοθήκης λογισµικού ή µόνο σε αυτές που τον ενδιαφέρουν µε κριτήριο τη βαθµίδα εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείµενο. Ωστόσο, εάν επιθυµεί µπορεί να προβεί σε µία πιο σύνθετη αναζήτηση για να εντοπίσει όλες τις εφαρ- µογές που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια που έχει θέσει ο ίδιος. Τα κριτήρια αυτά είναι: Λέξεις κλειδιά που περιλαµβάνονται στην περιγραφή της εφαρµογής

6 232 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Η θεµατική ενότητα Η διαλειτουργικότητα µε συγκεκριµένα λειτουργικά συστήµατα Η γλώσσα προγραµµατισµού Η άδεια χρήσης µε την οποία καλύπτεται το λογισµικό Οι διαθέσιµες µεταφράσεις του λογισµικού Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να συµµετέχει ενεργά στον εµπλουτισµό της ψηφιακής βιβλιοθήκης, προτείνοντας την εισαγωγή µιας νέας εφαρµογής ή την τροποποίηση µια υπάρχουσας, συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο στην συνεχή ανανέωση του περιεχοµένου. Παρεχόµενες υπηρεσίες Εκτός της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού λογισµικού, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και κατηγορίες περιεχοµένου µέσω της αρχικής σελίδας της δικτυακής πύλης (Σχήµα 2): Υπηρεσία Νέων: Παρουσιάζονται σύντοµες ανακοινώσεις, νέα ή άρθρα που αφορούν στο εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα και είτε ορίζονται από τους διαχειριστές και συντάκτες της δικτυακής πύλης, είτε αποστέλλονται για δηµοσίευση από τους πιστοποιηµένους χρήστες. Υπάρχει η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των νέων µε βάση το περιεχόµενό τους καθώς και η δυνατότητα αρχειοθέτησής τους. Παράλληλα, το υλικό αυτό µπορεί να διατεθεί σε τρίτους, καθώς παράγεται και σε αρχείο XML. Τέλος, επιτυγχάνεται η αυτόµατη ανατροφοδότηση νέων από άλλους συναφείς δικτυακούς τόπους µε τη βοήθεια της τεχνολογίας RSS Feeds. Στα δηµοσιευµένα άρθρα και νέα, οι εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να προσθέσουν σχόλια εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη και να δώσουν τη δική τους βαθµολόγηση. Υπηρεσία Φόρουµ: Παρέχεται η δυνατότητα στους πιστοποιηµένους χρήστες να καταθέτουν απόψεις και να ανταλλάσσουν ιδέες πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, θέµατα τα οποία τίθενται είτε από τους συντάκτες της δικτυακής πύλης, είτε κυρίως από τους ίδιους τους χρήστες. Ενδιαφέροντες Σύνδεσµοι: Περιλαµβάνει συνδέσµους σε δικτυακούς τόπους οργανισµών προώθησης εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οµάδες εργασίας, όπως και παραδείγµατα ή σενάρια (case studies) υιοθέτησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε εκπαιδευτικά συστήµατα και ιδρύµατα κυρίως του εξωτερικού. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να προτείνουν την προσθήκη κάποιου συνδέσµου που θεωρούν χρήσιµο. Επιπλέον, είναι δυνατή η επισήµανση της σπουδαιότητας ενός συνδέσµου που προκύπτει από τη βαθµολογία των χρηστών. Έρευνες ερωτηµατολόγια: Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να καταθέσουν την άποψη τους πάνω σε ένα ερώτηµα σχετικό µε το περιεχόµενο της δικτυακής πύλης, συµµετέχοντας σε ψηφοφορίες. Έγγραφα: Περιλαµβάνει διάφορα έγγραφα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές εφαρµογές ανοικτού λογισµικού όπως έρευνες, άρθρα, αναφορές και µελέτες, τµηµατοποιηµένα σε κατηγορίες. Όπως και στους συνδέσµους, η επισήµανση της σπουδαιότητας ενός εγγράφου προκύπτει από τη βαθµολογία των χρηστών. Ενηµερωτικό ελτίο (Newsletter): Παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραµµένους χρήστες να ενηµερώνονται για θέµατα σχετικά µε τις εκπαι-

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 233 δευτικές εφαρµογές ανοικτού κώδικα, καθώς και για θέµατα σχετικά µε τη δικτυακή πύλη µε την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων στο λογαριασµό του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου. Γλωσσάριο: Η υπηρεσία αυτή παρέχει γλωσσάριο µε επεξηγηµατικές έννοιες σχετικές µε το ανοικτό λογισµικό και γενικότερα την τεχνολογία της πληροφορικής. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να προτείνουν την προσθήκη λέξεων για τον εµπλουτισµό του γλωσσαρίου. Σχήµα 2. Αρχική Σελίδα ικτυακής πύλης. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Η ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για το εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα αποτελεί µέρος µίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει το Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας για την καθιέρωση του ΕΛ/ΛΑΚ στον τοµέα της εκπαίδευσης. Συµπληρωµατικές δράσεις, που υλοποιούνται αυτή τη στιγµή ή πρόκειται να υλοποιηθούν και που εντάσσονται στην προσπάθεια αυτή, αποτελούν η επιλογή συγκεκριµένων εκπαιδευτικών εφαρµογών ανοικτού κώδικα που έχουν καταγραφεί στη βιβλιοθήκη και η αξιολόγησή τους µε τεχνικά και παιδαγωγικά κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και η πιλοτική εφαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα σε σχολικές τάξεις. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη διάδοση της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού λογισµικού στο χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα χωρίς την ενεργή εµπλοκή και δραστηριοποίηση της κοινότητας των εκπαιδευτικών. Πιστεύουµε ότι η υλοποίηση της συγκεκριµένης ενέργειας θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς το έναυσµα και το βήµα για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και της διαθέσιµης τεχνογνωσίας στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα.

8 234 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε τους συναδέλφους Άννα Κρασσά, Βίκυ Οικονόµου και Θεόδωρο Τζιδάµη για την πολύτιµη συµµετοχή τους στην υλοποίηση της συγκεκρι- µένης δράσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amatriain X. & Griffiths D. (2004), Free Software in Education: Is it a viable alternative?, Proceedings 7 th IMAC Conference on Localization and Globalization in Technology Design, Duisburg, Germany Atwell G. (2005), What is the significance of open-source software for the education and training community, Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems, , Genova, Italy BECTA (2005), Open Source Software in Schools: a Case Study Report, τελευταία πρόσβαση 16 Ιανουαρίου 2006, ιστοχώρος publications/documents/bec5606_case_study_16.pdf Halse G. & Terzolli A. (2002), Open Source in South African Schools: Two Case Studies, Higway Africa 2002, Johannesburg, South Africa Szulik M.J. (2002), Open schools to open source, Linux Magazine, τελευταία πρόσβαση 16 Ιανουαρίου 2006, ιστοχώρος 01.html Vessels T. (2004), Why should open source software be used in schools?, τελευταία πρόσβαση 16 Ιανουαρίου 2006, ιστοχώρος html Vuorikari R. (2004), Why Europe Needs Free and Open Source Software and Content in Schools, τελευταία πρόσβαση 16 Ιανουαρίου 2006, ιστοχώρος European Schoolnet: Why_Europe_needs_foss_Insight_2004.pdf Κασκάλης Θ., Βαγιάνος., Γρηγορόπουλος Ε. & Μαργαρίτης Κ.Γ (2004), Εκπαιδευτικές εφαρµογές ελεύθερου λογισµικού και λογισµικού ανοικτού κώδικα, Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Τόµος Α, , Αθήνα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων!

editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων! editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων! Το δεύτερο τρίμηνο σημαδεύτηκε από την ματαίωση της 3ης Βαλκανικής Ολυμπιάδας Πληροφορικής Νέων 2009, που είχε προγραμματιστεί να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας Σάµψων., Μανουσέλης Ν. (2004), ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση : ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας. Περιοδικό Επιστήµες Αγωγής, Ειδικό Τεύχος ια Βίου και Εξ'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα