ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0."

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY Έκδοζη Τπι 12 Δεκ 2006 Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ, Γιάννθσ Μπουρλάκοσ

2 2 Copyright 2006 Dimitrakopoulos Nikolaos, Bourlakos Ioannis. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Κατοχφρωςθ Πνευμ. Ιδιοκτθςίασ 2006 Δθμθτρακόπουλοσ Νικόλαοσ, Μπουρλάκοσ Ιωάννθσ Παρζχεται θ άδεια για αντιγραφι, δθμοςίευςθ ι/και μεταποίθςθ αυτοφ του εγγράφου υπό τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU, Ζκδοςθ 1.2 ι μεταγενζςτερθσ ζκδοςθσ δθμοςιευμζνθσ από το Free Software Foundation δεν περιλαμβάνονται Αμετάβλθτα Αποςπάςματα, Κείμενο Εμπροςκοφφλλου και Κείμενο Οπιςκοφφλλου. Ζνα αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ περιλαμβάνεται ςτο κεφάλαιο με τίτλο Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU".

3 Γιατί να μασ παρακολουκιςετε... 3 Η δφναμθ τθσ Ruby είναι θ απλότθτα και θ περιεκτικότθτα του κϊδικά τθσ Είναι μια γλϊςςα που υπάγεται ςτο πλζον διαδεδομζνο ςχεδιαςτικό μοντζλο, το αντικειμενοςτρεφζσ Είναι μια γλϊςςα που μπορεί να βελτιϊςει τθν παραγωγικότθτά ςασ, ωσ εκ τοφτου... Άλλωςτε, τθ γνωρίςαμε, ενκουςιαςτικαμε και κζλουμε να μοιραςτοφμε τον ενκουςιαςμό μασ!

4 ...και να χρθςιμοποιιςετε τθ Ruby! 4 Γιατί άμα αρζςει και ςε εςάσ, όπωσ και ςτον περιςςότερο κόςμο που τθν γνϊριςε, τότε ςίγουρα κα ξεχάςετε τθν PHP, τθν Perl και τθν Python για τισ scripting ανάγκεσ ςασ Γιατί αυτι τθ ςτιγμι ζχει μία τρομερι ϊκθςθ που οφείλεται ςτο Rails (ι αλλιϊσ Ruby On Rails Framework). Σο Rails είναι ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν που ελαχιςτοποιεί τον χρόνο, τον κόπο και τισ γραμμζσ κϊδικα που χρειάηεται για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μίασ web εφαρμογισ Τποςτθρίηει όλεσ τισ «τεχνολογίεσ αιχμισ» και τάςεισ που κυριαρχοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτο web (XML, feeds, AJAX κ.λ.π.) Γιατί είναι trendy αυτι τθ ςτιγμι, με ότι καλό και ότι κακό αυτό ςυνεπάγεται Ζτςι, και αυτι και κυρίωσ το Rails, ςυμπεριλαμβάνονται ςτο buzzword που λζγεται Web2.0.

5 Σι δεν είναι θ Ruby και ποια είναι τα αρνθτικά τθσ 5 Η Ruby μζχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε τθν διάδοςθ που ζχει τϊρα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα διάφορα αρνθτικά: Σεκμθρίωςθ Σο documentation για το API που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι, αλλά και τα περιςςότερα κείμενα του επίςθμου site, δεν είναι και ότι καλφτερο Βιβλιογραφία Μζχρι ςτιγμισ υπάρχει περιοριςμζνθ βιβλιογραφία για τθν Ruby (και για το Rails). Αυτό βζβαια πρόκειται να αλλάξει ςφντομα, αφοφ για το διάςτθμα Νοζμβριοσ 2006 Απρίλιοσ 2007 είναι προγραμματιςμζνα για ζκδοςθ πάνω από 8 βιβλία, από διάφορουσ εκδοτικοφσ οίκουσ Απόδοςθ ε κζματα απόδοςθσ είναι αρκετά πίςω ςε ςχζςθ με άλλεσ γλϊςςεσ (και scripting αλλά και compiled). Αυτό δικαιολογείται αφοφ αφενόσ, τϊρα ΘΑ μπει ςτθν ζκδοςθ 2 (όταν θ PHP ζχει φτάςει τθν 5, και θ Java αιςίωσ τθν 6) και αφετζρου αφοφ δεν είχε ςχεδιαςτεί με πρωταρχικό ςτόχο τθν απόδοςθ, αλλά τθν ΕΤΧΡΗΣΙΑ!

6 Εξελίξεισ... 6 τθν βιβλιογραφία: Όπωσ αναφζρκθκε, ςφντομα οι διακζςιμοι τίτλοι ςχετικά με τθν Ruby κα πολλαπλαςιαςτοφν, με ότι κετικό αυτό ζχει αλλά και με ότι αυτό ςθμαίνει για μία γλϊςςα / τεχνολογία τθν απόδοςθ: Όλεσ οι προςπάκειεσ που γίνονται από αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ εςτιάηονται ςε κζματα απόδοςθσ (τουλάχιςτον για τθν επερχόμενθ ζκδοςθ 2). Αυτό ςθμαίνει ότι αναμζνεται εκκετικι βελτίωςθ ςε κζματα απόδοςθσ τθν υποςτιριξθ: Οι μεγάλεσ εταιρίεσ αρχίηουν να δείχνουν ενδιαφζρον για αυτιν Η Sun, προ λίγων θμερϊν προςζλαβε τον προγραμματιςτι που ιταν υπεφκυνοσ για τθν JRuby (που κα δοφμε τι είναι ςτθν ςυνζχεια ) Η ΙΒΜ ζχει αρχίςει να δείχνει ενδιαφζρον για το Rails, αλλά και τθν Ruby

7 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - υγγραφι κϊδικα 7 Επεξεργαςτζσ κειμζνου όπωσ: xemacs vim freeride (IDE εργαλείο, γραμμζνο εξ ολοκλιρου ςτθν Ruby) jedit... όποιοσ άλλοσ ςασ βολεφει. Για κάκε 10 προγραμματιςτζσ υπάρχουν 15 αγαπθμζνοι επεξεργαςτζσ κειμζνου

8 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Περιλθπτικά 8 irb (Interactive Ruby): Διαδραςτικόσ μεταφραςτισ (interpreter) τθσ Ruby ruby (Ruby interpreter): Ο κλαςικόσ μεταφραςτισ για τθν Ruby ri (Ruby Information): Εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π.

9 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Εκτζλεςθ (interpreters) 9 Οι interpreters (διερμθνείσ) προφανϊσ είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ των scripts μασ. Ζτςι για να εκτελεςτεί ζνα script πρζπει να ζχει ςτθν αρχι του : #!/usr/bin/ruby w (Unix-based) Αλλιϊσ μποροφμε απλά να εκτελζςουμε ruby -w όνομα_αρχείου.rb Άλλοσ τρόποσ (κυρίωσ για δοκιμαςτικοφσ λόγουσ) είναι ο διαδραςτικόσ διερμθνζασ, ι αλλιϊσ ςτα ελλθνικά Interactive Ruby (irb). Πολλζσ φορζσ αναφζρεται και ωσ ruby shell.

10 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby Εκτζλεςθ (2) 10 JRuby Ζνασ εναλλακτικόσ interpreter γραμμζνοσ ςε Java! : O JRuby είναι μία υλοποίθςθ του Ruby Interpreter, γραμμζνοσ εξ'ολοκλιρου ςε Java και αναπτφςεται από τθν ομάδα JRuby. Είναι ανοιχτοφ κϊδικα (όπωσ και θ Ruby) κάτω από τθν γνωςτι LGPL/GPL άδεια. Είναι ενοποιθμζνο (!) με τθν Java ζτςι ϊςτε να παρζχει τόςο υποςτιριξθ για Java κλάςεισ μζςα ςτα Ruby scripts αλλά και υποςτιριξθ του Ruby interpreter μζςα ςε Java εφαρμογζσ!!!

11 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ 11 Για αναηιτθςθ μζςα ςτο API τθσ ruby χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ri (Ruby Information), ςτθν κονςόλα τερματικό του υπολογιςτι μασ. Είναι ζνα πολφ βολικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π. Π.χ.: $ > ri String (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κλάςθ String) $ > ri Array#sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort τθσ κλάςθσ Array) $ > ri sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort. Αν αυτι εμπεριζχεται ςε παραπάνω από μία κλάςεισ, κα μασ πει τα ονόματά τουσ ϊςτε να ψάξουμε με βάςθ το προθγοφμενο παράδειγμα)

12 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ (2) 12 Επίςθσ, υπάρχει το rdoc Αντίςτοιχο με το javadoc τθσ java Δθμιουργεί html αρχεία με το documentation για τα modules, τισ κλαςεισ μασ κ.λ.π... Σα αρχεία που παράγονται από το rdoc είναι και αυτά που ψάχνει το ri όταν το χρθςιμοποιοφμε.

13 Σζλοσ...με τα βαρετά! 13 Απορίεσ... Practice makes perfect

14 Καλό κα ιταν να κυμάςτε αρχζσ διαδικαςτικοφ προγραμματιςμοφ C, Pascal, Basic κλπ τι περιλαμβάνει το αντικειμενοςτρεφζσ μοντζλο κλάςεισ, αντικείμενα, μζκοδοι κλπ γλϊςςεσ: Java, C++, Smalltalk κλπ Αν πάλι όχι... Θα ςασ δϊςουμε εμείσ μια γεφςθ!

15 Hello World! 15 puts( Hello World ) Γεια ςου και ςζνα!

16 Διλωςθ ςυναρτιςεων 16 Για να δθλϊςουμε μία ςυνάρτθςθ: def όνομα_ςυνάρτηςησ()... end def hello(name) puts('hello ' + name) end Hello Nikos hello( Nikos )

17 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! 17 Η Ruby δεν ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ τφπουσ (primitive types) όπωσ θ Java, C++ κ.λ.π.. Π.χ.: integer, float κ.λ.π Σα πάντα ςτθ Ruby είναι αντικείμενα. Άρα: ζχουν μια κλάςθ που τα δθμιοφργθςε, ζχουν πεδία ωσ εςωτερικά δεδομζνα και πράξεισ ςε αυτά γίνονται μζςω επίκλθςθσ μεκόδων. Σα μόνα πράγματα που δεν είναι αντικείμενα είναι οι δομζσ ελζγχου τθσ γλϊςςασ - κάτι που δεν ζχει κάποια άμεςθ ςυνζπεια για εμάσ.

18 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 18 Παράδειγμα - Διάλογοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; - Δε κυμάμαι, μιςό να δω το βιβλίο... <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> - Ο Yukihiro Matsumoto!

19 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 19 Ζνα αντικείμενο περιλαμβάνει τα δεδομζνα που το ορίηουν πεδία (fields) Κατάςταςθ αντικειμζνου τισ πράξεισ που μπορεί να εκτελζςει ςτα δεδομζνα μζκοδοι (methods) υμπεριφορά αντικειμζνου Ζνα πρόγραμμα αποτελείται από αντικείμενα που εκτελοφν μεκόδουσ κατ' απαίτθςθ άλλων αντικειμζνων Μεταβίβαςθ μθνυμάτων (message passing).

20 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 20 Επεξιγθςθ παραδείγματοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; Η Ruby ζχει ζνα δθμιουργό Ο Νίκοσ ζχει το βιβλίο για τθ Ruby Ο Γιάννθσ ρωτάει το Νίκο - Δε κυμάμαι, ρε Γιάννθ, μιςό να δω το βιβλίο... Ο Νίκοσ λζει ςτο Γιάννθ να περιμζνει Σο βιβλίο περιζχει το δθμιουργό <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> Ο Νίκοσ ψάχνει τθν πλθροφορία ςτο βιβλίο - Ο Yukihiro Matsumoto! Ο Νίκοσ απαντά ςτο Γιάννθ

21 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 21 Κλάςθ: ορίηει τθν υλοποίθςθ των αντικειμζνων κακορίηοντασ ποια είναι τα εςωτερικά δεδομζνα του αντικειμζνου και τθν υλοποίθςθ των πράξεων πάνω ςε αυτά. Η καταςκευι ενόσ προγράμματοσ απαιτεί τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κλάςεων και τθν καταςκευι αντικειμζνων (ςτιγμιοτφπθςθ instantiation) μζςα από αυτζσ.

22 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 22 Αντικείμενο, κλάςθ, ςτιγμιότυπο Αντικείμενο είναι είναι Κλάςθ περιγράφει παράγει τιγμιότυπο

23 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 23 Κατάςταςθ και ςυμπεριφορά περιγράφει Κλάςθ Κατάςταςθ Κατάςταςθ_τιγμ Στιγμιότυπο Κατάςταςθ π α ρ ά γ ε ι υμπεριφορά υμπεριφορά_τιγμ υμπεριφορά ορίηει

24 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 24 Αποςτολι μθνυμάτων και απόκρυψθ κατάςταςθσ Αντικείμενο1 Αντικείμενο 2 Κατάςταςθ1 υμπεριφορά1 επικαλοφνται υμπεριφορά2 Κατάςταςθ2 αποκρφπτουν

25 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 25 Κλθρονομικότθτα και πολυμορφιςμόσ Κλάςθ1 (υπερκλάςθ) Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ_τιγμ1 υμπεριφορά1 υμπεριφορά_τιγμ1 κλθρονομεί είναι είδοσ Κλάςθ2 (υποκλάςθ) Στιγμιότυπο2 Κατάςταςθ2 υμπεριφορά2 παράγει Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ2 Κατάςταςθ_τιγμ1 Κατάςταςθ_τιγμ2 υμπεριφορά1 υμπεριφορά2 υμπεριφορά_τιγμ1 υμπεριφορά_τιγμ2

26 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! (2) (5.6).round» 6 (5.6).class» Float (5.6).round.class» Fixnum a string.length» 8 a string.class» String tim tells.gsub( t, j )» "jim jells" abc.gsub( b, xxx ).length» 5 * some, things, in, an, array +.length» 5 * some, things, in, an, array +.reverse» *"array", "an", "in", "things", "some + 1.+(2)» 3 (είναι το ίδιο με το 1 + 2» 3 ) 26

27 Διλωςθ Κλάςεων 27 Κλάςεισ Μζκοδοι καταςκευισ (constructor) Σα πάντα είναι αντικείμενα, είπαμε, που προζρχονται από κλάςεισ Πϊσ τισ δθλϊνουμε; Απλά: Και ο κονςτράκτορασ? Δεν δθλϊνεται με το όνομα τθσ κλάςθσ (όπωσ ςτθν Java) αλλά με initialize() class Person... end class Person def initialize()... end end

28 Διλωςθ Κλάςεων Πεδία και Μζκοδοι 28 Πεδία Μζκοδοι Σα πεδία δθλϊνονται δυναμικά Δεν χρειάηεται να τα δθλϊςουμε ΠΡΙΝ τισ μεκόδουσ ι πριν κελιςουμε να τα χρθςιμοποιιςουμε Δθλϊνονται απλά class Person def = name end... end Οι μζκοδοι όπωσ και οι ςυναρτιςεισ εκτόσ τθσ κλάςθσ δθλϊνονται με : def ονομα_μεθόδου()... end class Person def = name end def greet return "Hello, my name is " end end

29 Διλωςθ Κλάςεων Κλθρονομικότθτα 29 Διλωςθ υποκλάςθσ: class υποκλάςθ < υπερκλάςθ... end Αναφερόμαςτε ςτθν υπερκλάςθ με το super() class Matz < Person def initialize super( Yukihiro Matsumoto ) end end

30 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 30 Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςτα πεδία Ανάγνωςθ Εγγραφι class = James = Vesper attr_reader :full_name attr_writer :girlfriend end daniel = DoubleOSeven.new puts daniel.full_name daniel.girlfriend = Solange puts daniel.girlfriend // uh oh attr_reader: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που επιςτρζφει τθν τιμι του πεδίου attr_writer: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που αλλάηει τθν τιμι του πεδίου attr_accessor: και τα δφο μαηί (reader, writer) προςοχι: οι οδθγίεσ περιλαμβάνουν ςφμβολα με το όνομα του πεδίου ( :field )

31 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 31 Περιοριςμόσ ορατότθτασ ςτισ μεκόδουσ private ορατζσ μόνο ςτα πλαίςια του ςτιγμιοτφπου private attr_reader :account_num protected ορατζσ μόνο από ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ και των υποκλάςεων protected attr_writer :num_of_instances public ορατζσ από όλα τα ςτιγμιότυπα public def no_aids print Take care end

32 υντακτικοί κανόνεσ 32 Κατά τθ ςυγγραφι του κϊδικα κρίνεται απαραίτθτο να υπάρχει ζνασ ςτακερόσ τρόποσ ςυγγραφισ Ζτςι ο κϊδικασ: Είναι αναγνϊςιμοσ Ζχει ξεκάκαρθ ςθμαςιολογία υντθρείται ευκολότερα τθ Ruby

33 υντακτικοί κανόνεσ - Μζκοδοι 33 Οι μζκοδοι όπωσ είπαμε, ορίηονται ανάμεςα ςτο def και το end. Οι παρενκζςεισ μποροφν να παραλθφκοφν (!) def my_method_1 puts This is my method! end def my_second_method input puts input end Σο ίδιο και κατά τθν κλιςθ τουσ (!) puts( Πορτοκαλάδα κζτε; ) puts Πορτοκαλάδα κζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε; Σα ορίςματα μποροφν να ζχουν προκακοριςμζνεσ τιμζσ Μία μζκοδοσ ΠΑΝΣΑ επιςτρζφει τθν τιμι τθσ τελευταίασ πράξθσ που εκτελζςτθκε εκτόσ και χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι return def multi_foo(count = 3) foo * count end puts multi_foo» foo foo foo

34 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (1) 34 Δφο τφποι: Ακζραιοι Fixnum ( 2 30 to ι 2 62 to ) Bignum (εκτόσ των προθγοφμενων ορίων) Κινθτισ υποδιαςτολισ θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κζλαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs Η ruby αυτομάτωσ παραλείπει τισ κάτω παφλεσ (_) που βρίςκει μζςα ςε αρικμοφσ * * Αυτι θ τεχνικι χρθςιμοποιείται από πολλοφσ για τθν αναπαράςταςθ των «χιλιάδων» ςεμεγάλουσ αρικμοφσ. Ζτςι μετά από κάκε 3 ψθφία ειςάγουνε μία κάτω παφλα ωσ εξισ 13_432_ Εδϊ θ ruby δεν κα λάβει υπ όψιν τθσ τισ παφλεσ και κα το διαβάςει ςαν κανονικό αρικμό με τιμι

35 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (2) 35 Για ακεραίουσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε εφκολα άλλεσ βάςεισ αρίκμθςθσ πζρα από τθν δεκαδικι: 0 για οχταδικι αναπαράςταςθ 0377» 255 # Fixnum - octal 0d για δεκαδικι (το ςτανταρ) 1234» 1234 # Fixnum - dec 0x για δεκαεξαδικι 0xaabb» # Fixnum - hex 0b για δυαδικι -0b10_1010» -42 # Fixnum bin (negated) θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κελαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs

36 υντακτικοί κανόνεσ - υμβολοςειρζσ (1) 36 Σρόποι για ειςαγωγι strings:... : υποςτιριξθ για χαρακτιρεσ διαφυγισ (όπωσ \n για νζα γραμμι κλπ...), μεταβλθτϊν, κακϊσ και των #,- #,- εάν μζςα ςε ζνα string χρθςιμοποιιςουμε αυτό μποροφμε να πάρουμε τθν τιμι μίασ ζκφραςθσ π.χ.: #,num1 + num2- μασ επιςτρζφει το άκροιςμα των num1 και num2. Μποροφμε να ζχουμε και πολφ πιο περίπλοκεσ εκφράςεισ όπωσ #,do... end- κλπ...) "Interpolated #, foo * 3}"» "Interpolated foo foo foo " '... ' : υποςτθρίηονται ελάχιςτοι χαρακτιρεσ διαφυγισ. Ζτςι, π.χ. το \n κα γραφεί μζςα ςτο string ςαν \n και όχι ςαν νζα γραμμι. Simple #{ foo * 5-» "Simple #{ foo * 5} %q,το κειμενο μασ- και %Q,το κείμενό μασ- : ίδια χριςθ με τα '...' και... αντίςτοιχα Π.χ.: θμαντικό! Μποροφμε αντί για,- να χρθςιμοποιιςουμε *+, () ι <> κακϊσ και οποιονδιποτε άλλο χαρακτιρα μζχρι αυτόσ να επαναλθφκεί! π.χ. %Q!το κειμενο μασ...! Εδϊ το! παίηει τον ρόλο του περιοριςτι

37 υντακτικοί κανόνεσ - Ονοματολογία 37 Μεταβλθτζσ και Μζκοδοι counter, my_method κ.λ.π... τακερζσ Σο πρϊτο γράμμα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ κεφαλαίο! : Μεταβλθτζσ κλάςθσ: Με 2 Global μεταβλθτεσ: Με το ςφμβολο $ Type, KEY, R2D2... $global, $count Μεταβλθτζσ ςτιγμιοτφπων Ζχουν μπροςτά από το όνομά τουσ το φμβολα: Με το ςφμβολο : :name

38 υντακτικοί κανόνεσ Ονοματολογία (2) 38 Οι μεταβλθτζσ και οι μζκοδοι ςυνθκίηεται να γράφονται με τθν μζκοδο του snake_notation Οι κλάςεισ γράφονται με τθν μζκοδο του CamelNotation Οι ςτακερζσ γράφονται με όλα τα γράμματα κεφαλαία

39 Βαςικοί Σφποι (ζτςι για αρχι...) 39 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ Ευρετιρια Εφρθ υμβολοςειρζσ Κανονικζσ Εκφράςεισ

40 υλλογζσ Δεδομζνων 40 Πίνακεσ (Arrays) Ευρετιρια (Hashes) Μία γραμμικι διάταξθ ςτοιχείων που προςπελαφνονται μζςω: Σου ονόματοσ του πίνακα Σθσ αρικμθτικισ κζςθσ του ςτοιχείου μζςα ςε αυτόν (index) Π.χ.: my_array = [1,5,10,15] my_array[3]» 15 Ζνα ςφνολο που αντιςτοιχίηει: κλειδιά αναηιτθςθσ (keys) ςτα ςτοιχεία του (values) Π.χ.: my_hash =,1=> a, 2=> b - my_hash[1]» a

41 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ 41 Δθμιουργία ενόσ πίνακα: a = [1,2,3,4] a[2] >> 3 b = * nikos, giannis + b[0] >> nikos a = Array.new a << some << things << appended a[2] >> appended a[0] = 3 a >> *3, things, appended + ΠΡΟΟΧΗ! a = Array.new(2, Me ) a >> * Me, Me + a*0+ << n you a >> * Me n you, Me n you + a = Array.new(5,2) a >> [2,2,2,2,2]

42 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (2) 42 Οι πίνακεσ ςαν ςτοίβεσ (!) Οι πίνακεσ ςαν ουρζσ (! 2 ) stack = Array.new queue = Array.new stack.push( a ) stack.push( b ) stack.push( c ) stack >> * a, b, c + stack.pop >> c stack.pop >> b stack.pop >> a stack.pop >> nil (null) queue.push( a ).push( b ).push( c ) queue >> * a, b, c + queue.shift >> a queue.shift >> b queue.shift >> c queue.shift >> nil stack >> [] queue >> []

43 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (3) 43 Άλλα ενδιαφζροντα και χρθςτικά: Ωσ γνωςτόν, θ αρίκμθςθ ξεκινάει από το 0. Ζτςι το τελευταίο ςτοιχείο ενόσ πίνακα a κα είναι το a[a.length-1] Σι ςυμβαίνει όμωσ όταν δϊςουμε αρνθτικζσ τιμζσ? Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα a = * nikos, giannis, kostas, xristos + a[a.length-1] >> xristos a[10] >> nil.. // Καμιά ιδζα τι κα ςυμβεί άμα δϊςουμε a[-1]; a[-1] >> xristos (!) // Απλά αρχίηει και μετράει από το τζλοσ! //Ουςιαςτικά index = (a.length+index) mod a.length, για index < 0

44 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια 44 Παράδειγμα Ζςτω ότι ζχουμε τον εξισ (απλοϊκό) κατάλογο για login: login_acc mi49 nikosd kk24 bai21 tst05062 Bourlakos Ioannis Dimitrakopoulos Nikolaos Kavouras Konstantinos Vourliotou Anna Piskos Stergios

45 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (2) 45 Οριςμόσ Χριςθ login_acc = { "mi49 => "Bourlakos Ioannis", "nikosd => "Dimitrakopoulos Nikolaos", "kk24" => "Kavouras Konstantinos", "bai21" => "Vourliotou Anna", "tst05062 => "Piskos Stergios" } Για να πάρουμε μια τιμι, αρκεί να παράςχουμε το όνομα του κλειδιοφ που μασ ενδιαφζρει. kostas = login_acc* kk24 + Για να ειςάγουμε μια νζα τιμι ςυνικωσ δίνουμε και ζνα νζο κλειδί. login_acc* noob + = Gates Bill Αν ειςάγουμε υπάρχον κλειδί τότε θ υπάρχουςα τιμι κα αντικαταςτακεί από τθν καινοφρια.

46 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (3) 46 Παράδειγμα Ζνα (τετριμμζνο) πρόγραμμα ελζγχου ςφνδεςθσ χριςτθ: puts "Enter your username:" username = gets name = login_acc[username[0..-2]] # :-) name = "Unknown" if!name puts "Hello Mr/Mrs #{name}"

47 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (4) 47 Γιατί επιλζγω ευρετιρια αντί πίνακεσ; Δε με νοιάηει θ διάταξθ των τιμϊν Μπορϊ ωσ κλειδί ι/και τιμι να ειςάγω οποιοδιποτε αντικείμενο. Ευκολότερθ (και γρθγορότερθ) αναηιτθςθ Για να βρω τθν τιμι που κζλω, αρκεί να δϊςω το κλειδί. Αν υπάρχει κα επιςτραφεί, αλλιϊσ nil.

48 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (Ranges) 48 Ασ προςπακιςουμε να διαβάςουμε το εξισ: χεδόν κάκε άνκρωποσ, ανεξάρτθτα από τθν γλϊςςα που μιλάει κα μποροφςε να φανταςτεί ότι είναι μία ςυντόμευςθ του «Από 1 μζχρι 100», δεν νομίηετε? Γιατί ςτθν Ruby να είναι διαφορετικά?

49 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (2) 49 Σα εφρθ ςαν ακολουκίεσ τιμϊν (αρικμϊν αλλά και ςυμβολοςειρϊν) Παράδειγμα: a = (1..5).to_a b = ( a.. z ).to_a c = ( a z ).to_a // Το to_a ςθμαίνει απλά «to array» a >> [1,2,3,4,5] b >> * a, b, c, d,, z + c >> * a, b,.., y + // Χρθςιμοποιϊντασ τισ 3 τελείεσ ( ) λζμε ςτθν Ruby να μθν λάβει υπ όψιν τθσ το τελευταίο ςτοιχείο

50 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (3) 50 Σα εφρθ ςαν διαςτιματα Μπορεί να κζλουμε να ελζγξουμε, εάν κάτι είναι μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν Παραδείγματα: (1..10) === 5 >> true //Είναι ςαν να ρωτάμε: «Το 5, είναι ανάμεςα ςτο 1 και ςτο 10?» (1..10) === 15 >> false (1..10) === >> true ( a.. j ) === c >> true και οφτω κακ εξισ

51 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (4) 51 Θα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, πϊσ τα εφρθ χρθςιμοποιοφνται και βοθκάνε πάρα πολφ ςτισ ςυνκικεσ Δθλαδι ςε δομζσ ελζγχου, όπωσ: If while for κ.λ.π.

52 Βαςικοί Σφποι - String 52 υμβολοςειρά (string): είναι ακολουκία (πίνακασ) από χαρακτιρεσ 8-bit (ASCII). Μια ςυμβολοςειρά ςτιγμιοτυπείται από τθν κλάςθ String puts rofl.class >> String Η κλάςθ String περιζχει πολλζσ λειτουργικότθτεσ για τα strings, εν είδει μεκόδων.

53 Βαςικοί Σφποι - String 53 name = Kleoboulos name[2] >> 101 ;-) name[5..8] >> oulo name2 = name name2*4+ = v name >> Kleovoulos name.gsub ou, u >> Kleovulos name.reverse >> soluovoelk name.upcase >> KLEOVOULOS name >> Kleovoulos κλπ

54 Βαςικοί Σφποι - String 54 υμπζραςμα: θ χριςθ τελεςτϊν μεταβάλλει ζνα ςτιγμιότυπο string αντίκετα, θ κλιςθ μεκόδων επιςτρζφει ζνα νζο string με τθν εκάςτοτε αλλαγι εκτόσ αν χρθςιμοποιιςουμε το καυμαςτικό (!) ςτο τζλοσ του ονόματοσ τθσ μεκόδου Π.χ. name.reverse!

55 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (1) 55 Απλζσ όπωσ ζχουμε ιδθ δει: a = 15 b = nikos c = #,b- is the best! Παράλλθλεσ ανακζςεισ: a,b = 15, nikos a >> 15 b >> nikos a,b = b,a a >> nikos b >> 15 a = test b = a b >> test b*3+ = o a >> teso c = a.dup ΠΡΟΟΧΗ! //Η ανάκεςθ γίνεται με αναφορά και όχι με τιμι! //ζτςι αντιγράφουμε τθν τιμι του a και όχι το a (ςυγκεκριμζνα εδϊ για Strings)

56 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (2) 56 «Αλυςιδωτζσ» ανακζςεισ: a = b = 4 a + b >> 8 υντομεφςεισ: a += 2 a >> 6 «πάςιμο» πινάκων: array = [1,2] a,b = *array a >> 1 b >> 2

57 Ζλεγχοσ Ροισ υνκικεσ (1) 57 if if (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Πποθανώρ: >> Like in school unless unless (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Το ακπιβώρ ανηίθεηο ηηρ if, δηλαδή: >> What a surprise! Χμ Ασ δοφμε κάτι πιο ενδιαφζρον..: str = βαρετό είναι αυτό str = Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! if (1 +1 == 2) str >> Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ ςυνκικεσ όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια! Α! Και κάτι ακόμα : (1 + 1 == 2)? Working : Defect Αποτζλεςμα >> Working Σο αποτζλεςμα για αλθκείσ τιμζσ Σο αποτζλεςμα για ψευδείσ τιμζσ

58 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (2) 58 case puts case spam_probability = rand(100) end Ανάγνωςθ από το πλθκτρολόγιο user = gets case user[0..-2].downcase when monica then puts Hello cutie when nikos, giannis then puts Hello Master else puts Hello stanger end Η case εδϊ χρθςιμοποιείται ςαν όριςμα ςτθν puts Αφαίρεςθ του χαρακτιρα διαφυγισ \n που διαβάηει θ gets. Εναλλακτικά κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε: user.chomp Μετατροπι όλων των χαρακτιρων ςε πεηά Η random(100) παράγει ζναν τυχαίο αρικμό μζχρι το 100 when then "Lowest probability: + spam_probability.to_s when then "Low probability: + spam_probability.to_s when then "High probability: + spam_probability.to_s when then "Highest probability: + spam_probability.to_s

59 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (3) 59 Ασ δοφμε τι είναι true και τι false ςε μία ςυνκικθ def is_true(value) value? true : false end is_true(false)» false is_true(nil)» false is_true(true)» true is_true(1)» true is_true(0)» true is_true([0,1,2])» true is_true( a.. z )» true is_true( )» true is_true(:a_symbol)» true

60 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (1) 60 The classic (almost) way i = 1 (i» 128) r = [] i = 1 while (i < 100) i *= 2 end i» 128 begin i *= 2 end while (i < 100) i» 256 for i in 0..7 next if i % 2 == 0 r << i end» 0..7 r» *1, 3, 5, 7+ loop do break i if (i >= 4000) i *= 2 end» 4096 i» 4096 Πθγαίνει ςτθν επόμενθ επανάλθψθ του βρόγχου εάν ιςχφει θ ςυνκικθ

61 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (2) 61 The ruby way i = 1 i *= 2 while (i < 100) i» 128 (i» 128) i *= 2 until (i >= 1000) i» 1024 (i» 1024) 4.times do i *= 2 end» 4 i» Και πϊσ κα ςασ φαινόταν αυτό? 3.times { print "X " } Η αυτό? 1.upto(5) { i print i, " " } Και αυτό? 99.downto(95) { i print i, " " } Αυτό? 50.step(80, 5) { i print i, " " } Iterations X X X

62 Μπλοκ κϊδικα (1) 62 Μία ςυνάρτθςθ μπορεί να παίρνει ςαν όριςμα ζνα μπλοκ κϊδικα Ζνα μπλοκ κϊδικα αποτελείται από εντολζσ Η κλθκείςα ςυνάρτθςθ εκτελεί τον κϊδικα του μπλοκ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο που ζχουμε ορίςει εμείσ def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Παπάγει ζηην έξοδο Hello Hello Hello

63 Μπλοκ κϊδικα (2) 63 Μζςα ςτθν μζκοδο three_times() το yield αντικακίςταται με τον κϊδικα που δίνουμε ανάμεςα ςτα {}. def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Ζτςι, ουςιαςτικά είναι ςαν θ μζκοδοσ three_times() να γίνεται ωσ εξισ: def three_times puts Hello puts Hello puts Hello end

64 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (3) 64 Δίπλα ςτο yield μποροφμε να δθλϊςουμε μεταβλθτζσ Σι αποτζλεςμα κα ζχει αυτό? Ασ δοφμε το παράδειγμα def fib_up_to(max) i1, i2 = 1, 1 while i1 <= max yield i1 i1, i2 = i2, i1+i2 end end //Και πωσ κα το καλζςουμε? fib_up_to(1000) { f print f, " " } Ουςιαςτικά θ τιμι του i1 μεταβιβάηεται ςτο f, που ζχει οριςτεί μζςα ςτο μπλοκ, ανάμεςα ςτα. Ζτςι, ςτο παράδειγμα αυτό, οι τιμζσ του i1 κατά τθν διάρκεια τθσ επανάλθψθσ (iterate ςθμαίνει «επανζλαβε»), περνάνε ςτθν μεταβλθτι f του μπλοκ, και τυπϊνονται ςε κάκε επανάλθψθ Παπάγει ζηην έξοδο (Ακολοςθία Fibonacci) Δίπλα ςτο yield μποροφν να αναφζρονται παραπάνω από μία μεταβλθτζσ

65 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (4) 65 Σϊρα που είδαμε τι είναι τα μπλοκ κϊδικα και τα iterations ασ δοφμε κάποια χριςιμα iterators τθσ Ruby: * i, am, a, banana +.each do entry print entry, end το do end μπορεί να αντικαταςτιςει τα, - i am a banana fac = 1» 1 1.upto(5) do i fac *= i end» 1 fac» 120 a = ( a.. e ).to_a a.map, entry entry +! - a a a.inject { sequence, letter sequence + letter } a» * a, b, c, d, e +» * a!, b!, c!, d!, e! +» * a, b, c, d, e +» * a, b, c, d, e +» abcde» * a, b, c, d, e +

66 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (5) 66 Πότε βάηουμε, - και πότε do end? Κατά ςφμβαςθ ςυνθκίηεται: do end : Όταν αυτό που μασ ενδιαφζρει κυρίωσ είναι το αποτζλεςμα των εντολϊν που ζχουμε ειςάγει ςτο μπλοκ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].each do e puts e end, - : Όταν αυτό που κυρίωσ μασ ενδιαφζρει είναι θ τιμι που επιςτρζφεται από τθν επανάλθψθ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].map { e e * e }» *1, 4, 9, 16, 25+

67 Βαςικοί Σφποι - Regexp 67 Κανονικι ζκφραςθ (regular expression): είναι o ςυνοπτικόσ οριςμόσ ομοιότθτασ των ςτοιχείων ενόσ ςυνόλου από strings. Πρακτικά, μια κανονικι ζκφραςθ κακορίηει αν ζνα string επαλθκεφεται από ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο, ωσ ακολουκία χαρακτιρων. τθν ουςία, λοιπόν, μιλάμε για είδθ ςυνκθκϊν. τθ Ruby, μια κανονικι ζκφραςθ είναι ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Regexp.

68 Βαςικοί Σφποι - Regexp 68 φμβολο (symbol) Ζςτω το ςφμβολο a. Αν το string περιλαμβάνει το ςφμβολο a τότε ανικει ςτο ςφνολο (επαλθκεφεται). mississippi =~ /s/ >> 2 mississippi =~ /a/ >> nil Ο χαρακτιρασ. επαλθκεφει οποιοδιποτε ςφμβολο Εναλλαγι (alternation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν το string επαλθκεφεται από μία εκ των όςων, τότε επαλθκεφεται από τθν εναλλαγι mississippi =~ /*dsia]/ >> 1

69 Βαςικοί Σφποι - Regexp 69 υνζνωςθ (concatenation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν ζνα string επαλθκεφεται από τθν αλλθλουχία των εκφράςεων, τότε επαλθκεφεται από τθ ςυνζνωςθ. mississippi =~ /i[sp][sp]/ >> 1 mississippi =~ /i[sp]i/ >> nil Επανάλθψθ (repetition Kleene closure) Ζςτω μια κανονικι ζκφραςθ. Αν επαλθκεφεται 0 ι περιςςότερεσ φορζσ θ ζκφραςθ ςτο string τότε επαλθκεφεται από τθν επανάλθψθ. mississippi =~ /(si)*/ >> 0 mississippi =~ /(is)*s/ >> 1

70 Βαςικοί Σφποι - Regexp 70 Πρόκεμα (prefix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει τθν αρχι του string, τότε το string επαλθκεφεται από το πρόκεμα. mississippi =~ /^mis/ >> 0 mississippi =~ /^mip/ >> nil Επίκεμα (suffix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει το τζλοσ του string, τότε επαλθκεφεται από το επίκεμα. mississippi =~ /sppi$/ >> nil mississippi =~ /(p)*i$/ >> 8

71 Βαςικοί Σφποι - Regexp 71 Η προτεραιότθτα μεταξφ των επαλθκεφςεων είναι: Επανάλθψθ υνζνωςθ Εναλλαγι Πρόκεμα / Επίκεμα φμβολο Αν κζλουμε να ειςάγουμε κάποιον από τουσ χαρακτιρεσ ςε μια κανονικι ζκφραςθ:. ( ) [ ] { } + \ ^ $ *? τότε τουσ ειςάγουμε προκζτοντασ το χαρακτιρα διαφυγισ \ (backslash).

72 Μζχρι τθν επόμενθ φορά Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

73 Θζματα που δεν καλφφκθκαν 73 Τπάρχει ενδιαφζρον για επόμενο ςεμινάριο??? Threads Χειριςμόσ εξαιρζςεων (Exceptions / Exception Handling) I/O Τπερφόρτωςθ τελεςτϊν Mixins (αντί για πολλαπλι κλθρονομικότθτα αντίςτοιχο με τα interfaces τθσ Java) Modules (αντίςτοιχο με τα packages τθσ Java) Προζκταςθ υπαρχουςϊν κλάςεων Unit Testing Βιβλιοκικεσ / bindings για ανάπτυξθ GUI

74 Ιδζεσ και ςκζψεισ για δράςεισ 74 υμμετάςχετε και εςείσ! Δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ (παρουςιάςεισ, tutorials, how-to s, κείμενα κ.λ.π.) Δθμιουργία site /ruby-hellug (Hellenic User Group) Διοργάνωςθ 2 ου ςεμιναρίου για τθν Ruby με τα κζματα που αναφζρκθκαν πριν Διοργάνωςθ ςεμιναρίου με κζμα το περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν Ruby On Rails

75 Τλικό και νζα ςχετικά με τθν Ruby ςτο διαδίκτυο 75 Η επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ruby. Περιζχει ενθμερωτικό υλικό, νζα, τα εργαλεία για τθν Ruby (interpreter, ri, gems κλπ ) κακϊσ και εκπαιδευτικό υλικό και wiki Λίςτεσ ταχυδρομείου και forums για τθν Ruby Καταπλθκτικό wiki με υλικό και πλθροφορίεσ ςχετικά με οτιδιποτε ζχει να κάνει με τθν Ruby (από κοινότθτεσ χρθςτϊν μζχρι FAQ και Howto s) Όπωσ λζει και το όνομα τθσ ςελίδασ documentation και υποςτθρικτικό υλικό Νζα αλλά και tutorials ςχετικά με τθν Ruby News aggregation από blogs, forums, mailing lists κ.λ.π.!

76 Βιβλιογραφία (1) 76 Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, Second Edition D. Thomas The Pragmatic Programmers, LLC, 2005 Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides Addison-Wesley, 1995

77 Βιβλιογραφία (2) 77 <Various Authors> 30 Second Rule and James Britt, 2006 Ruby Course: an immersive programming course B. Schroeder Brian Schroeder,

78 Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU 78

79 Σασ ευχαριςτοφμε για την παρουςία και την προςοχή ςασ. Μασ τιμάτε. Ν. Δθμθτρακόπουλοσ, Γ. Μπουρλάκοσ

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ

Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Εργαςτιριο Πικανοτιτων Σθμειϊςεισ προγραμματιςμοφ: βαςικζσ γνϊςεισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν Κϊςτασ Αρβανιτάκθσ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ

16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 16. Πίνακεσ και Συναρτήςεισ Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Κλιςθ με τιμι o Κλιςθ με αναφορά o Πίνακεσ και ςυναρτιςεισ o Παραδείγματα Ειςαγωγι o Στισ προθγοφμενεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python

Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. Ειςαγωγι ςτθν Python Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν Ειςαγωγι ςτθν Python Γ Μζροσ Modules, Αντικειμενοςτραφισ Προγραμματιςμόσ ςτθν Python, Classes, Objects, Αλλθλεπίδραςθ με αρχεία Ειςαγωγι αρκρωμάτων (modules): import

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 15. Πίνακεσ ΙI. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 15. Πίνακεσ ΙI Ιωάννθσ Κατάκθσ Σιμερα o Ειςαγωγι o Διλωςθ o Αρχικοποίθςθ o Πρόςβαςθ o Παραδείγματα Πίνακεσ - Επανάλθψθ o Στθν προθγοφμενθ διάλεξθ κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 19. Αλφαριθμητικά II. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 19. Αλφαριθμητικά II. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 19. Αλφαριθμητικά II Ιωάννθσ Κατάκθσ Αλφαρικμθτικά ςτθ C Ζνα string είναι μία ακολουκία αλφαρικμθτικϊν χαρακτήρων, ςθμείων ςτίξθσ κτλ. Π.χ. Hello How are you?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Ενότθτα 7: C++ TEMPLATES, ΤΠΕΡΦΟΡΣΩΗ ΣΕΛΕΣΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΕΙ Templates Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Μθχανικών Η/Τ & Πλθροφορικισ Templates Ειςαγωγι Templates o

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. Διαφάνειεσ: Βαςικζσ Αρχζσ Προγραμματιςμοφ Α.Π.Θ. Δθμιτρθσ Βράκασ

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. Διαφάνειεσ: Βαςικζσ Αρχζσ Προγραμματιςμοφ Α.Π.Θ. Δθμιτρθσ Βράκασ Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 21. Δομζς Ιωάννθσ Κατάκθσ Διαφάνειεσ: Βαςικζσ Αρχζσ Προγραμματιςμοφ Α.Π.Θ. Δθμιτρθσ Βράκασ Τφποι Δεδομζνων Οριηόμενοι από το Χριςτθ o Πζρα από τουσ απλοφσ τφπουσ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Ενότθτα 7: C++ TEMPLATES, ΥΡΕΦΟΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ, ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικών Η/Υ & Ρλθροφορικισ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 20. Αρχεία. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων

Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων. 20. Αρχεία. Ιωάννθσ Κατάκθσ. ΕΠΛ 032: Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων Προγραμματιςμόσ Μεκόδων Επίλυςθσ Προβλθμάτων 20. Αρχεία Ιωάννθσ Κατάκθσ Aποκικευςθ Για να αποκθκεφςουμε δεδομζνα από ζνα πρόγραμμα, πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθ δευτερεφουςα μνιμθ Aποκικευςθ Η πιο ςυνθκιςμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Πίνακεσ Διζγερςησ των FF Όπωσ είδαμε κατά τθ μελζτθ των FF, οι χαρακτθριςτικοί πίνακεσ δίνουν τθν τιμι τθσ επόμενθσ κατάςταςθσ κάκε FF ωσ ςυνάρτθςθ τθσ παροφςασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1 Πολυπλέκτες Ο πολυπλζκτθσ (multipleer - ) είναι ζνα ςυνδυαςτικό κφκλωμα που επιλζγει δυαδικι πλθροφορία μιασ από πολλζσ γραμμζσ ειςόδου και τθν κατευκφνει ςε μια και μοναδικι γραμμι εξόδου. Η επιλογι μιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

8 ΥΜΒΟΛΟΕΙΡΕ - STRINGS

8 ΥΜΒΟΛΟΕΙΡΕ - STRINGS 8 ΥΜΒΟΛΟΕΙΡΕ - STRINGS Οι Συμβολοςειρζσ Strings ςτθ Java είναι αντικείμενα και όχι Πίνακεσ Χαρακτιρων. Η Διλωςθ μιασ Συμβολοςειράσ γίνεται με τθ διλωςθ του τφπου String των ςτοιχείων που κα αποκθκεφςει,

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Δεδομζνων. Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3

Δομζσ Δεδομζνων. Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3 Δομζσ Δεδομζνων Αναηιτθςθ και Ταξινόμθςθ Διάλεξθ 3 Περιεχόμενα Αλγόρικμοι αναηιτθςθσ Σειριακι αναηιτθςθ Αναηιτθςθ κατά ομάδεσ Δυαδικι Αναηιτθςθ Ταξινόμθςθ Ταξινόμθςθ με παρεμβολι (insertion sort) Ταξινόμθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Οι ςυναρτιςεισ (functions) τθσ PHP, δθλ. αυτζσ που υπάρχουν ενςωματωμζνεσ μζςα ςτθν PHP αλλά και αυτζσ που δθμιουργοφμε μόνοι μασ, διευκολφνουν πολφ το γράψιμο του κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Web development that doesn t hurt! Έκδοζη 1.0 12 Ιαν 2007 Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Εργαςίασ Nim Game

Αναφορά Εργαςίασ Nim Game Αναφορά Εργαςίασ Nim Game Αυτόνομοι Πράκτορεσ (ΠΛΗ 513) Βαγενάσ Σωτιριοσ 2010030034 Ειςαγωγή Για τθν εργαςία του μακιματοσ αςχολικθκα με το board game Nim. Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι δφο παιχτϊν (2-player

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Πρωτόκολλο του επιπζδου εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ ςφνκετων δικτφων TCP/IP. Υλοποιεί λειτουργίεσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ δικτυακϊν ςυςκευϊν που απαιτοφν παρζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2013-2014 Χάρθσ Παπαδόπουλοσ 207δ, B όροφοσ e-mail: charis@cs.uoi.gr Ωρεσ Γραφείου: Δευτζρα 11-13 & Παραςκευι 11-13

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ Βάρειπ Δεδξμέμωμ Επγαστήπιο ΙΙ Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ 2016-2017 2 Σκξπόπ ςξσ 2 ξσ εογαρςηοίξσ Σκοπόρ αςτού τος επγαστεπίος είναι: Η μελέτε επωτεμάτων σε μία μόνο σσέσε. Εξετάδοςμε τοςρ τελεστέρ επιλογήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα: Επανάληψη σε συναρτήσεις Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα