ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0."

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY Έκδοζη Τπι 12 Δεκ 2006 Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ, Γιάννθσ Μπουρλάκοσ

2 2 Copyright 2006 Dimitrakopoulos Nikolaos, Bourlakos Ioannis. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Κατοχφρωςθ Πνευμ. Ιδιοκτθςίασ 2006 Δθμθτρακόπουλοσ Νικόλαοσ, Μπουρλάκοσ Ιωάννθσ Παρζχεται θ άδεια για αντιγραφι, δθμοςίευςθ ι/και μεταποίθςθ αυτοφ του εγγράφου υπό τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU, Ζκδοςθ 1.2 ι μεταγενζςτερθσ ζκδοςθσ δθμοςιευμζνθσ από το Free Software Foundation δεν περιλαμβάνονται Αμετάβλθτα Αποςπάςματα, Κείμενο Εμπροςκοφφλλου και Κείμενο Οπιςκοφφλλου. Ζνα αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ περιλαμβάνεται ςτο κεφάλαιο με τίτλο Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU".

3 Γιατί να μασ παρακολουκιςετε... 3 Η δφναμθ τθσ Ruby είναι θ απλότθτα και θ περιεκτικότθτα του κϊδικά τθσ Είναι μια γλϊςςα που υπάγεται ςτο πλζον διαδεδομζνο ςχεδιαςτικό μοντζλο, το αντικειμενοςτρεφζσ Είναι μια γλϊςςα που μπορεί να βελτιϊςει τθν παραγωγικότθτά ςασ, ωσ εκ τοφτου... Άλλωςτε, τθ γνωρίςαμε, ενκουςιαςτικαμε και κζλουμε να μοιραςτοφμε τον ενκουςιαςμό μασ!

4 ...και να χρθςιμοποιιςετε τθ Ruby! 4 Γιατί άμα αρζςει και ςε εςάσ, όπωσ και ςτον περιςςότερο κόςμο που τθν γνϊριςε, τότε ςίγουρα κα ξεχάςετε τθν PHP, τθν Perl και τθν Python για τισ scripting ανάγκεσ ςασ Γιατί αυτι τθ ςτιγμι ζχει μία τρομερι ϊκθςθ που οφείλεται ςτο Rails (ι αλλιϊσ Ruby On Rails Framework). Σο Rails είναι ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν που ελαχιςτοποιεί τον χρόνο, τον κόπο και τισ γραμμζσ κϊδικα που χρειάηεται για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μίασ web εφαρμογισ Τποςτθρίηει όλεσ τισ «τεχνολογίεσ αιχμισ» και τάςεισ που κυριαρχοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτο web (XML, feeds, AJAX κ.λ.π.) Γιατί είναι trendy αυτι τθ ςτιγμι, με ότι καλό και ότι κακό αυτό ςυνεπάγεται Ζτςι, και αυτι και κυρίωσ το Rails, ςυμπεριλαμβάνονται ςτο buzzword που λζγεται Web2.0.

5 Σι δεν είναι θ Ruby και ποια είναι τα αρνθτικά τθσ 5 Η Ruby μζχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε τθν διάδοςθ που ζχει τϊρα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα διάφορα αρνθτικά: Σεκμθρίωςθ Σο documentation για το API που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι, αλλά και τα περιςςότερα κείμενα του επίςθμου site, δεν είναι και ότι καλφτερο Βιβλιογραφία Μζχρι ςτιγμισ υπάρχει περιοριςμζνθ βιβλιογραφία για τθν Ruby (και για το Rails). Αυτό βζβαια πρόκειται να αλλάξει ςφντομα, αφοφ για το διάςτθμα Νοζμβριοσ 2006 Απρίλιοσ 2007 είναι προγραμματιςμζνα για ζκδοςθ πάνω από 8 βιβλία, από διάφορουσ εκδοτικοφσ οίκουσ Απόδοςθ ε κζματα απόδοςθσ είναι αρκετά πίςω ςε ςχζςθ με άλλεσ γλϊςςεσ (και scripting αλλά και compiled). Αυτό δικαιολογείται αφοφ αφενόσ, τϊρα ΘΑ μπει ςτθν ζκδοςθ 2 (όταν θ PHP ζχει φτάςει τθν 5, και θ Java αιςίωσ τθν 6) και αφετζρου αφοφ δεν είχε ςχεδιαςτεί με πρωταρχικό ςτόχο τθν απόδοςθ, αλλά τθν ΕΤΧΡΗΣΙΑ!

6 Εξελίξεισ... 6 τθν βιβλιογραφία: Όπωσ αναφζρκθκε, ςφντομα οι διακζςιμοι τίτλοι ςχετικά με τθν Ruby κα πολλαπλαςιαςτοφν, με ότι κετικό αυτό ζχει αλλά και με ότι αυτό ςθμαίνει για μία γλϊςςα / τεχνολογία τθν απόδοςθ: Όλεσ οι προςπάκειεσ που γίνονται από αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ εςτιάηονται ςε κζματα απόδοςθσ (τουλάχιςτον για τθν επερχόμενθ ζκδοςθ 2). Αυτό ςθμαίνει ότι αναμζνεται εκκετικι βελτίωςθ ςε κζματα απόδοςθσ τθν υποςτιριξθ: Οι μεγάλεσ εταιρίεσ αρχίηουν να δείχνουν ενδιαφζρον για αυτιν Η Sun, προ λίγων θμερϊν προςζλαβε τον προγραμματιςτι που ιταν υπεφκυνοσ για τθν JRuby (που κα δοφμε τι είναι ςτθν ςυνζχεια ) Η ΙΒΜ ζχει αρχίςει να δείχνει ενδιαφζρον για το Rails, αλλά και τθν Ruby

7 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - υγγραφι κϊδικα 7 Επεξεργαςτζσ κειμζνου όπωσ: xemacs vim freeride (IDE εργαλείο, γραμμζνο εξ ολοκλιρου ςτθν Ruby) jedit... όποιοσ άλλοσ ςασ βολεφει. Για κάκε 10 προγραμματιςτζσ υπάρχουν 15 αγαπθμζνοι επεξεργαςτζσ κειμζνου

8 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Περιλθπτικά 8 irb (Interactive Ruby): Διαδραςτικόσ μεταφραςτισ (interpreter) τθσ Ruby ruby (Ruby interpreter): Ο κλαςικόσ μεταφραςτισ για τθν Ruby ri (Ruby Information): Εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π.

9 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Εκτζλεςθ (interpreters) 9 Οι interpreters (διερμθνείσ) προφανϊσ είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ των scripts μασ. Ζτςι για να εκτελεςτεί ζνα script πρζπει να ζχει ςτθν αρχι του : #!/usr/bin/ruby w (Unix-based) Αλλιϊσ μποροφμε απλά να εκτελζςουμε ruby -w όνομα_αρχείου.rb Άλλοσ τρόποσ (κυρίωσ για δοκιμαςτικοφσ λόγουσ) είναι ο διαδραςτικόσ διερμθνζασ, ι αλλιϊσ ςτα ελλθνικά Interactive Ruby (irb). Πολλζσ φορζσ αναφζρεται και ωσ ruby shell.

10 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby Εκτζλεςθ (2) 10 JRuby Ζνασ εναλλακτικόσ interpreter γραμμζνοσ ςε Java! : O JRuby είναι μία υλοποίθςθ του Ruby Interpreter, γραμμζνοσ εξ'ολοκλιρου ςε Java και αναπτφςεται από τθν ομάδα JRuby. Είναι ανοιχτοφ κϊδικα (όπωσ και θ Ruby) κάτω από τθν γνωςτι LGPL/GPL άδεια. Είναι ενοποιθμζνο (!) με τθν Java ζτςι ϊςτε να παρζχει τόςο υποςτιριξθ για Java κλάςεισ μζςα ςτα Ruby scripts αλλά και υποςτιριξθ του Ruby interpreter μζςα ςε Java εφαρμογζσ!!!

11 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ 11 Για αναηιτθςθ μζςα ςτο API τθσ ruby χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ri (Ruby Information), ςτθν κονςόλα τερματικό του υπολογιςτι μασ. Είναι ζνα πολφ βολικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π. Π.χ.: $ > ri String (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κλάςθ String) $ > ri Array#sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort τθσ κλάςθσ Array) $ > ri sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort. Αν αυτι εμπεριζχεται ςε παραπάνω από μία κλάςεισ, κα μασ πει τα ονόματά τουσ ϊςτε να ψάξουμε με βάςθ το προθγοφμενο παράδειγμα)

12 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ (2) 12 Επίςθσ, υπάρχει το rdoc Αντίςτοιχο με το javadoc τθσ java Δθμιουργεί html αρχεία με το documentation για τα modules, τισ κλαςεισ μασ κ.λ.π... Σα αρχεία που παράγονται από το rdoc είναι και αυτά που ψάχνει το ri όταν το χρθςιμοποιοφμε.

13 Σζλοσ...με τα βαρετά! 13 Απορίεσ... Practice makes perfect

14 Καλό κα ιταν να κυμάςτε αρχζσ διαδικαςτικοφ προγραμματιςμοφ C, Pascal, Basic κλπ τι περιλαμβάνει το αντικειμενοςτρεφζσ μοντζλο κλάςεισ, αντικείμενα, μζκοδοι κλπ γλϊςςεσ: Java, C++, Smalltalk κλπ Αν πάλι όχι... Θα ςασ δϊςουμε εμείσ μια γεφςθ!

15 Hello World! 15 puts( Hello World ) Γεια ςου και ςζνα!

16 Διλωςθ ςυναρτιςεων 16 Για να δθλϊςουμε μία ςυνάρτθςθ: def όνομα_ςυνάρτηςησ()... end def hello(name) puts('hello ' + name) end Hello Nikos hello( Nikos )

17 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! 17 Η Ruby δεν ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ τφπουσ (primitive types) όπωσ θ Java, C++ κ.λ.π.. Π.χ.: integer, float κ.λ.π Σα πάντα ςτθ Ruby είναι αντικείμενα. Άρα: ζχουν μια κλάςθ που τα δθμιοφργθςε, ζχουν πεδία ωσ εςωτερικά δεδομζνα και πράξεισ ςε αυτά γίνονται μζςω επίκλθςθσ μεκόδων. Σα μόνα πράγματα που δεν είναι αντικείμενα είναι οι δομζσ ελζγχου τθσ γλϊςςασ - κάτι που δεν ζχει κάποια άμεςθ ςυνζπεια για εμάσ.

18 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 18 Παράδειγμα - Διάλογοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; - Δε κυμάμαι, μιςό να δω το βιβλίο... <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> - Ο Yukihiro Matsumoto!

19 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 19 Ζνα αντικείμενο περιλαμβάνει τα δεδομζνα που το ορίηουν πεδία (fields) Κατάςταςθ αντικειμζνου τισ πράξεισ που μπορεί να εκτελζςει ςτα δεδομζνα μζκοδοι (methods) υμπεριφορά αντικειμζνου Ζνα πρόγραμμα αποτελείται από αντικείμενα που εκτελοφν μεκόδουσ κατ' απαίτθςθ άλλων αντικειμζνων Μεταβίβαςθ μθνυμάτων (message passing).

20 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 20 Επεξιγθςθ παραδείγματοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; Η Ruby ζχει ζνα δθμιουργό Ο Νίκοσ ζχει το βιβλίο για τθ Ruby Ο Γιάννθσ ρωτάει το Νίκο - Δε κυμάμαι, ρε Γιάννθ, μιςό να δω το βιβλίο... Ο Νίκοσ λζει ςτο Γιάννθ να περιμζνει Σο βιβλίο περιζχει το δθμιουργό <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> Ο Νίκοσ ψάχνει τθν πλθροφορία ςτο βιβλίο - Ο Yukihiro Matsumoto! Ο Νίκοσ απαντά ςτο Γιάννθ

21 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 21 Κλάςθ: ορίηει τθν υλοποίθςθ των αντικειμζνων κακορίηοντασ ποια είναι τα εςωτερικά δεδομζνα του αντικειμζνου και τθν υλοποίθςθ των πράξεων πάνω ςε αυτά. Η καταςκευι ενόσ προγράμματοσ απαιτεί τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κλάςεων και τθν καταςκευι αντικειμζνων (ςτιγμιοτφπθςθ instantiation) μζςα από αυτζσ.

22 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 22 Αντικείμενο, κλάςθ, ςτιγμιότυπο Αντικείμενο είναι είναι Κλάςθ περιγράφει παράγει τιγμιότυπο

23 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 23 Κατάςταςθ και ςυμπεριφορά περιγράφει Κλάςθ Κατάςταςθ Κατάςταςθ_τιγμ Στιγμιότυπο Κατάςταςθ π α ρ ά γ ε ι υμπεριφορά υμπεριφορά_τιγμ υμπεριφορά ορίηει

24 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 24 Αποςτολι μθνυμάτων και απόκρυψθ κατάςταςθσ Αντικείμενο1 Αντικείμενο 2 Κατάςταςθ1 υμπεριφορά1 επικαλοφνται υμπεριφορά2 Κατάςταςθ2 αποκρφπτουν

25 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 25 Κλθρονομικότθτα και πολυμορφιςμόσ Κλάςθ1 (υπερκλάςθ) Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ_τιγμ1 υμπεριφορά1 υμπεριφορά_τιγμ1 κλθρονομεί είναι είδοσ Κλάςθ2 (υποκλάςθ) Στιγμιότυπο2 Κατάςταςθ2 υμπεριφορά2 παράγει Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ2 Κατάςταςθ_τιγμ1 Κατάςταςθ_τιγμ2 υμπεριφορά1 υμπεριφορά2 υμπεριφορά_τιγμ1 υμπεριφορά_τιγμ2

26 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! (2) (5.6).round» 6 (5.6).class» Float (5.6).round.class» Fixnum a string.length» 8 a string.class» String tim tells.gsub( t, j )» "jim jells" abc.gsub( b, xxx ).length» 5 * some, things, in, an, array +.length» 5 * some, things, in, an, array +.reverse» *"array", "an", "in", "things", "some + 1.+(2)» 3 (είναι το ίδιο με το 1 + 2» 3 ) 26

27 Διλωςθ Κλάςεων 27 Κλάςεισ Μζκοδοι καταςκευισ (constructor) Σα πάντα είναι αντικείμενα, είπαμε, που προζρχονται από κλάςεισ Πϊσ τισ δθλϊνουμε; Απλά: Και ο κονςτράκτορασ? Δεν δθλϊνεται με το όνομα τθσ κλάςθσ (όπωσ ςτθν Java) αλλά με initialize() class Person... end class Person def initialize()... end end

28 Διλωςθ Κλάςεων Πεδία και Μζκοδοι 28 Πεδία Μζκοδοι Σα πεδία δθλϊνονται δυναμικά Δεν χρειάηεται να τα δθλϊςουμε ΠΡΙΝ τισ μεκόδουσ ι πριν κελιςουμε να τα χρθςιμοποιιςουμε Δθλϊνονται απλά class Person def = name end... end Οι μζκοδοι όπωσ και οι ςυναρτιςεισ εκτόσ τθσ κλάςθσ δθλϊνονται με : def ονομα_μεθόδου()... end class Person def = name end def greet return "Hello, my name is " end end

29 Διλωςθ Κλάςεων Κλθρονομικότθτα 29 Διλωςθ υποκλάςθσ: class υποκλάςθ < υπερκλάςθ... end Αναφερόμαςτε ςτθν υπερκλάςθ με το super() class Matz < Person def initialize super( Yukihiro Matsumoto ) end end

30 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 30 Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςτα πεδία Ανάγνωςθ Εγγραφι class = James = Vesper attr_reader :full_name attr_writer :girlfriend end daniel = DoubleOSeven.new puts daniel.full_name daniel.girlfriend = Solange puts daniel.girlfriend // uh oh attr_reader: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που επιςτρζφει τθν τιμι του πεδίου attr_writer: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που αλλάηει τθν τιμι του πεδίου attr_accessor: και τα δφο μαηί (reader, writer) προςοχι: οι οδθγίεσ περιλαμβάνουν ςφμβολα με το όνομα του πεδίου ( :field )

31 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 31 Περιοριςμόσ ορατότθτασ ςτισ μεκόδουσ private ορατζσ μόνο ςτα πλαίςια του ςτιγμιοτφπου private attr_reader :account_num protected ορατζσ μόνο από ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ και των υποκλάςεων protected attr_writer :num_of_instances public ορατζσ από όλα τα ςτιγμιότυπα public def no_aids print Take care end

32 υντακτικοί κανόνεσ 32 Κατά τθ ςυγγραφι του κϊδικα κρίνεται απαραίτθτο να υπάρχει ζνασ ςτακερόσ τρόποσ ςυγγραφισ Ζτςι ο κϊδικασ: Είναι αναγνϊςιμοσ Ζχει ξεκάκαρθ ςθμαςιολογία υντθρείται ευκολότερα τθ Ruby

33 υντακτικοί κανόνεσ - Μζκοδοι 33 Οι μζκοδοι όπωσ είπαμε, ορίηονται ανάμεςα ςτο def και το end. Οι παρενκζςεισ μποροφν να παραλθφκοφν (!) def my_method_1 puts This is my method! end def my_second_method input puts input end Σο ίδιο και κατά τθν κλιςθ τουσ (!) puts( Πορτοκαλάδα κζτε; ) puts Πορτοκαλάδα κζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε; Σα ορίςματα μποροφν να ζχουν προκακοριςμζνεσ τιμζσ Μία μζκοδοσ ΠΑΝΣΑ επιςτρζφει τθν τιμι τθσ τελευταίασ πράξθσ που εκτελζςτθκε εκτόσ και χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι return def multi_foo(count = 3) foo * count end puts multi_foo» foo foo foo

34 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (1) 34 Δφο τφποι: Ακζραιοι Fixnum ( 2 30 to ι 2 62 to ) Bignum (εκτόσ των προθγοφμενων ορίων) Κινθτισ υποδιαςτολισ θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κζλαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs Η ruby αυτομάτωσ παραλείπει τισ κάτω παφλεσ (_) που βρίςκει μζςα ςε αρικμοφσ * * Αυτι θ τεχνικι χρθςιμοποιείται από πολλοφσ για τθν αναπαράςταςθ των «χιλιάδων» ςεμεγάλουσ αρικμοφσ. Ζτςι μετά από κάκε 3 ψθφία ειςάγουνε μία κάτω παφλα ωσ εξισ 13_432_ Εδϊ θ ruby δεν κα λάβει υπ όψιν τθσ τισ παφλεσ και κα το διαβάςει ςαν κανονικό αρικμό με τιμι

35 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (2) 35 Για ακεραίουσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε εφκολα άλλεσ βάςεισ αρίκμθςθσ πζρα από τθν δεκαδικι: 0 για οχταδικι αναπαράςταςθ 0377» 255 # Fixnum - octal 0d για δεκαδικι (το ςτανταρ) 1234» 1234 # Fixnum - dec 0x για δεκαεξαδικι 0xaabb» # Fixnum - hex 0b για δυαδικι -0b10_1010» -42 # Fixnum bin (negated) θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κελαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs

36 υντακτικοί κανόνεσ - υμβολοςειρζσ (1) 36 Σρόποι για ειςαγωγι strings:... : υποςτιριξθ για χαρακτιρεσ διαφυγισ (όπωσ \n για νζα γραμμι κλπ...), μεταβλθτϊν, κακϊσ και των #,- #,- εάν μζςα ςε ζνα string χρθςιμοποιιςουμε αυτό μποροφμε να πάρουμε τθν τιμι μίασ ζκφραςθσ π.χ.: #,num1 + num2- μασ επιςτρζφει το άκροιςμα των num1 και num2. Μποροφμε να ζχουμε και πολφ πιο περίπλοκεσ εκφράςεισ όπωσ #,do... end- κλπ...) "Interpolated #, foo * 3}"» "Interpolated foo foo foo " '... ' : υποςτθρίηονται ελάχιςτοι χαρακτιρεσ διαφυγισ. Ζτςι, π.χ. το \n κα γραφεί μζςα ςτο string ςαν \n και όχι ςαν νζα γραμμι. Simple #{ foo * 5-» "Simple #{ foo * 5} %q,το κειμενο μασ- και %Q,το κείμενό μασ- : ίδια χριςθ με τα '...' και... αντίςτοιχα Π.χ.: θμαντικό! Μποροφμε αντί για,- να χρθςιμοποιιςουμε *+, () ι <> κακϊσ και οποιονδιποτε άλλο χαρακτιρα μζχρι αυτόσ να επαναλθφκεί! π.χ. %Q!το κειμενο μασ...! Εδϊ το! παίηει τον ρόλο του περιοριςτι

37 υντακτικοί κανόνεσ - Ονοματολογία 37 Μεταβλθτζσ και Μζκοδοι counter, my_method κ.λ.π... τακερζσ Σο πρϊτο γράμμα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ κεφαλαίο! : Μεταβλθτζσ κλάςθσ: Με 2 Global μεταβλθτεσ: Με το ςφμβολο $ Type, KEY, R2D2... $global, $count Μεταβλθτζσ ςτιγμιοτφπων Ζχουν μπροςτά από το όνομά τουσ το φμβολα: Με το ςφμβολο : :name

38 υντακτικοί κανόνεσ Ονοματολογία (2) 38 Οι μεταβλθτζσ και οι μζκοδοι ςυνθκίηεται να γράφονται με τθν μζκοδο του snake_notation Οι κλάςεισ γράφονται με τθν μζκοδο του CamelNotation Οι ςτακερζσ γράφονται με όλα τα γράμματα κεφαλαία

39 Βαςικοί Σφποι (ζτςι για αρχι...) 39 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ Ευρετιρια Εφρθ υμβολοςειρζσ Κανονικζσ Εκφράςεισ

40 υλλογζσ Δεδομζνων 40 Πίνακεσ (Arrays) Ευρετιρια (Hashes) Μία γραμμικι διάταξθ ςτοιχείων που προςπελαφνονται μζςω: Σου ονόματοσ του πίνακα Σθσ αρικμθτικισ κζςθσ του ςτοιχείου μζςα ςε αυτόν (index) Π.χ.: my_array = [1,5,10,15] my_array[3]» 15 Ζνα ςφνολο που αντιςτοιχίηει: κλειδιά αναηιτθςθσ (keys) ςτα ςτοιχεία του (values) Π.χ.: my_hash =,1=> a, 2=> b - my_hash[1]» a

41 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ 41 Δθμιουργία ενόσ πίνακα: a = [1,2,3,4] a[2] >> 3 b = * nikos, giannis + b[0] >> nikos a = Array.new a << some << things << appended a[2] >> appended a[0] = 3 a >> *3, things, appended + ΠΡΟΟΧΗ! a = Array.new(2, Me ) a >> * Me, Me + a*0+ << n you a >> * Me n you, Me n you + a = Array.new(5,2) a >> [2,2,2,2,2]

42 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (2) 42 Οι πίνακεσ ςαν ςτοίβεσ (!) Οι πίνακεσ ςαν ουρζσ (! 2 ) stack = Array.new queue = Array.new stack.push( a ) stack.push( b ) stack.push( c ) stack >> * a, b, c + stack.pop >> c stack.pop >> b stack.pop >> a stack.pop >> nil (null) queue.push( a ).push( b ).push( c ) queue >> * a, b, c + queue.shift >> a queue.shift >> b queue.shift >> c queue.shift >> nil stack >> [] queue >> []

43 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (3) 43 Άλλα ενδιαφζροντα και χρθςτικά: Ωσ γνωςτόν, θ αρίκμθςθ ξεκινάει από το 0. Ζτςι το τελευταίο ςτοιχείο ενόσ πίνακα a κα είναι το a[a.length-1] Σι ςυμβαίνει όμωσ όταν δϊςουμε αρνθτικζσ τιμζσ? Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα a = * nikos, giannis, kostas, xristos + a[a.length-1] >> xristos a[10] >> nil.. // Καμιά ιδζα τι κα ςυμβεί άμα δϊςουμε a[-1]; a[-1] >> xristos (!) // Απλά αρχίηει και μετράει από το τζλοσ! //Ουςιαςτικά index = (a.length+index) mod a.length, για index < 0

44 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια 44 Παράδειγμα Ζςτω ότι ζχουμε τον εξισ (απλοϊκό) κατάλογο για login: login_acc mi49 nikosd kk24 bai21 tst05062 Bourlakos Ioannis Dimitrakopoulos Nikolaos Kavouras Konstantinos Vourliotou Anna Piskos Stergios

45 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (2) 45 Οριςμόσ Χριςθ login_acc = { "mi49 => "Bourlakos Ioannis", "nikosd => "Dimitrakopoulos Nikolaos", "kk24" => "Kavouras Konstantinos", "bai21" => "Vourliotou Anna", "tst05062 => "Piskos Stergios" } Για να πάρουμε μια τιμι, αρκεί να παράςχουμε το όνομα του κλειδιοφ που μασ ενδιαφζρει. kostas = login_acc* kk24 + Για να ειςάγουμε μια νζα τιμι ςυνικωσ δίνουμε και ζνα νζο κλειδί. login_acc* noob + = Gates Bill Αν ειςάγουμε υπάρχον κλειδί τότε θ υπάρχουςα τιμι κα αντικαταςτακεί από τθν καινοφρια.

46 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (3) 46 Παράδειγμα Ζνα (τετριμμζνο) πρόγραμμα ελζγχου ςφνδεςθσ χριςτθ: puts "Enter your username:" username = gets name = login_acc[username[0..-2]] # :-) name = "Unknown" if!name puts "Hello Mr/Mrs #{name}"

47 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (4) 47 Γιατί επιλζγω ευρετιρια αντί πίνακεσ; Δε με νοιάηει θ διάταξθ των τιμϊν Μπορϊ ωσ κλειδί ι/και τιμι να ειςάγω οποιοδιποτε αντικείμενο. Ευκολότερθ (και γρθγορότερθ) αναηιτθςθ Για να βρω τθν τιμι που κζλω, αρκεί να δϊςω το κλειδί. Αν υπάρχει κα επιςτραφεί, αλλιϊσ nil.

48 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (Ranges) 48 Ασ προςπακιςουμε να διαβάςουμε το εξισ: χεδόν κάκε άνκρωποσ, ανεξάρτθτα από τθν γλϊςςα που μιλάει κα μποροφςε να φανταςτεί ότι είναι μία ςυντόμευςθ του «Από 1 μζχρι 100», δεν νομίηετε? Γιατί ςτθν Ruby να είναι διαφορετικά?

49 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (2) 49 Σα εφρθ ςαν ακολουκίεσ τιμϊν (αρικμϊν αλλά και ςυμβολοςειρϊν) Παράδειγμα: a = (1..5).to_a b = ( a.. z ).to_a c = ( a z ).to_a // Το to_a ςθμαίνει απλά «to array» a >> [1,2,3,4,5] b >> * a, b, c, d,, z + c >> * a, b,.., y + // Χρθςιμοποιϊντασ τισ 3 τελείεσ ( ) λζμε ςτθν Ruby να μθν λάβει υπ όψιν τθσ το τελευταίο ςτοιχείο

50 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (3) 50 Σα εφρθ ςαν διαςτιματα Μπορεί να κζλουμε να ελζγξουμε, εάν κάτι είναι μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν Παραδείγματα: (1..10) === 5 >> true //Είναι ςαν να ρωτάμε: «Το 5, είναι ανάμεςα ςτο 1 και ςτο 10?» (1..10) === 15 >> false (1..10) === >> true ( a.. j ) === c >> true και οφτω κακ εξισ

51 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (4) 51 Θα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, πϊσ τα εφρθ χρθςιμοποιοφνται και βοθκάνε πάρα πολφ ςτισ ςυνκικεσ Δθλαδι ςε δομζσ ελζγχου, όπωσ: If while for κ.λ.π.

52 Βαςικοί Σφποι - String 52 υμβολοςειρά (string): είναι ακολουκία (πίνακασ) από χαρακτιρεσ 8-bit (ASCII). Μια ςυμβολοςειρά ςτιγμιοτυπείται από τθν κλάςθ String puts rofl.class >> String Η κλάςθ String περιζχει πολλζσ λειτουργικότθτεσ για τα strings, εν είδει μεκόδων.

53 Βαςικοί Σφποι - String 53 name = Kleoboulos name[2] >> 101 ;-) name[5..8] >> oulo name2 = name name2*4+ = v name >> Kleovoulos name.gsub ou, u >> Kleovulos name.reverse >> soluovoelk name.upcase >> KLEOVOULOS name >> Kleovoulos κλπ

54 Βαςικοί Σφποι - String 54 υμπζραςμα: θ χριςθ τελεςτϊν μεταβάλλει ζνα ςτιγμιότυπο string αντίκετα, θ κλιςθ μεκόδων επιςτρζφει ζνα νζο string με τθν εκάςτοτε αλλαγι εκτόσ αν χρθςιμοποιιςουμε το καυμαςτικό (!) ςτο τζλοσ του ονόματοσ τθσ μεκόδου Π.χ. name.reverse!

55 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (1) 55 Απλζσ όπωσ ζχουμε ιδθ δει: a = 15 b = nikos c = #,b- is the best! Παράλλθλεσ ανακζςεισ: a,b = 15, nikos a >> 15 b >> nikos a,b = b,a a >> nikos b >> 15 a = test b = a b >> test b*3+ = o a >> teso c = a.dup ΠΡΟΟΧΗ! //Η ανάκεςθ γίνεται με αναφορά και όχι με τιμι! //ζτςι αντιγράφουμε τθν τιμι του a και όχι το a (ςυγκεκριμζνα εδϊ για Strings)

56 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (2) 56 «Αλυςιδωτζσ» ανακζςεισ: a = b = 4 a + b >> 8 υντομεφςεισ: a += 2 a >> 6 «πάςιμο» πινάκων: array = [1,2] a,b = *array a >> 1 b >> 2

57 Ζλεγχοσ Ροισ υνκικεσ (1) 57 if if (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Πποθανώρ: >> Like in school unless unless (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Το ακπιβώρ ανηίθεηο ηηρ if, δηλαδή: >> What a surprise! Χμ Ασ δοφμε κάτι πιο ενδιαφζρον..: str = βαρετό είναι αυτό str = Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! if (1 +1 == 2) str >> Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ ςυνκικεσ όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια! Α! Και κάτι ακόμα : (1 + 1 == 2)? Working : Defect Αποτζλεςμα >> Working Σο αποτζλεςμα για αλθκείσ τιμζσ Σο αποτζλεςμα για ψευδείσ τιμζσ

58 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (2) 58 case puts case spam_probability = rand(100) end Ανάγνωςθ από το πλθκτρολόγιο user = gets case user[0..-2].downcase when monica then puts Hello cutie when nikos, giannis then puts Hello Master else puts Hello stanger end Η case εδϊ χρθςιμοποιείται ςαν όριςμα ςτθν puts Αφαίρεςθ του χαρακτιρα διαφυγισ \n που διαβάηει θ gets. Εναλλακτικά κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε: user.chomp Μετατροπι όλων των χαρακτιρων ςε πεηά Η random(100) παράγει ζναν τυχαίο αρικμό μζχρι το 100 when then "Lowest probability: + spam_probability.to_s when then "Low probability: + spam_probability.to_s when then "High probability: + spam_probability.to_s when then "Highest probability: + spam_probability.to_s

59 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (3) 59 Ασ δοφμε τι είναι true και τι false ςε μία ςυνκικθ def is_true(value) value? true : false end is_true(false)» false is_true(nil)» false is_true(true)» true is_true(1)» true is_true(0)» true is_true([0,1,2])» true is_true( a.. z )» true is_true( )» true is_true(:a_symbol)» true

60 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (1) 60 The classic (almost) way i = 1 (i» 128) r = [] i = 1 while (i < 100) i *= 2 end i» 128 begin i *= 2 end while (i < 100) i» 256 for i in 0..7 next if i % 2 == 0 r << i end» 0..7 r» *1, 3, 5, 7+ loop do break i if (i >= 4000) i *= 2 end» 4096 i» 4096 Πθγαίνει ςτθν επόμενθ επανάλθψθ του βρόγχου εάν ιςχφει θ ςυνκικθ

61 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (2) 61 The ruby way i = 1 i *= 2 while (i < 100) i» 128 (i» 128) i *= 2 until (i >= 1000) i» 1024 (i» 1024) 4.times do i *= 2 end» 4 i» Και πϊσ κα ςασ φαινόταν αυτό? 3.times { print "X " } Η αυτό? 1.upto(5) { i print i, " " } Και αυτό? 99.downto(95) { i print i, " " } Αυτό? 50.step(80, 5) { i print i, " " } Iterations X X X

62 Μπλοκ κϊδικα (1) 62 Μία ςυνάρτθςθ μπορεί να παίρνει ςαν όριςμα ζνα μπλοκ κϊδικα Ζνα μπλοκ κϊδικα αποτελείται από εντολζσ Η κλθκείςα ςυνάρτθςθ εκτελεί τον κϊδικα του μπλοκ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο που ζχουμε ορίςει εμείσ def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Παπάγει ζηην έξοδο Hello Hello Hello

63 Μπλοκ κϊδικα (2) 63 Μζςα ςτθν μζκοδο three_times() το yield αντικακίςταται με τον κϊδικα που δίνουμε ανάμεςα ςτα {}. def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Ζτςι, ουςιαςτικά είναι ςαν θ μζκοδοσ three_times() να γίνεται ωσ εξισ: def three_times puts Hello puts Hello puts Hello end

64 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (3) 64 Δίπλα ςτο yield μποροφμε να δθλϊςουμε μεταβλθτζσ Σι αποτζλεςμα κα ζχει αυτό? Ασ δοφμε το παράδειγμα def fib_up_to(max) i1, i2 = 1, 1 while i1 <= max yield i1 i1, i2 = i2, i1+i2 end end //Και πωσ κα το καλζςουμε? fib_up_to(1000) { f print f, " " } Ουςιαςτικά θ τιμι του i1 μεταβιβάηεται ςτο f, που ζχει οριςτεί μζςα ςτο μπλοκ, ανάμεςα ςτα. Ζτςι, ςτο παράδειγμα αυτό, οι τιμζσ του i1 κατά τθν διάρκεια τθσ επανάλθψθσ (iterate ςθμαίνει «επανζλαβε»), περνάνε ςτθν μεταβλθτι f του μπλοκ, και τυπϊνονται ςε κάκε επανάλθψθ Παπάγει ζηην έξοδο (Ακολοςθία Fibonacci) Δίπλα ςτο yield μποροφν να αναφζρονται παραπάνω από μία μεταβλθτζσ

65 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (4) 65 Σϊρα που είδαμε τι είναι τα μπλοκ κϊδικα και τα iterations ασ δοφμε κάποια χριςιμα iterators τθσ Ruby: * i, am, a, banana +.each do entry print entry, end το do end μπορεί να αντικαταςτιςει τα, - i am a banana fac = 1» 1 1.upto(5) do i fac *= i end» 1 fac» 120 a = ( a.. e ).to_a a.map, entry entry +! - a a a.inject { sequence, letter sequence + letter } a» * a, b, c, d, e +» * a!, b!, c!, d!, e! +» * a, b, c, d, e +» * a, b, c, d, e +» abcde» * a, b, c, d, e +

66 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (5) 66 Πότε βάηουμε, - και πότε do end? Κατά ςφμβαςθ ςυνθκίηεται: do end : Όταν αυτό που μασ ενδιαφζρει κυρίωσ είναι το αποτζλεςμα των εντολϊν που ζχουμε ειςάγει ςτο μπλοκ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].each do e puts e end, - : Όταν αυτό που κυρίωσ μασ ενδιαφζρει είναι θ τιμι που επιςτρζφεται από τθν επανάλθψθ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].map { e e * e }» *1, 4, 9, 16, 25+

67 Βαςικοί Σφποι - Regexp 67 Κανονικι ζκφραςθ (regular expression): είναι o ςυνοπτικόσ οριςμόσ ομοιότθτασ των ςτοιχείων ενόσ ςυνόλου από strings. Πρακτικά, μια κανονικι ζκφραςθ κακορίηει αν ζνα string επαλθκεφεται από ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο, ωσ ακολουκία χαρακτιρων. τθν ουςία, λοιπόν, μιλάμε για είδθ ςυνκθκϊν. τθ Ruby, μια κανονικι ζκφραςθ είναι ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Regexp.

68 Βαςικοί Σφποι - Regexp 68 φμβολο (symbol) Ζςτω το ςφμβολο a. Αν το string περιλαμβάνει το ςφμβολο a τότε ανικει ςτο ςφνολο (επαλθκεφεται). mississippi =~ /s/ >> 2 mississippi =~ /a/ >> nil Ο χαρακτιρασ. επαλθκεφει οποιοδιποτε ςφμβολο Εναλλαγι (alternation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν το string επαλθκεφεται από μία εκ των όςων, τότε επαλθκεφεται από τθν εναλλαγι mississippi =~ /*dsia]/ >> 1

69 Βαςικοί Σφποι - Regexp 69 υνζνωςθ (concatenation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν ζνα string επαλθκεφεται από τθν αλλθλουχία των εκφράςεων, τότε επαλθκεφεται από τθ ςυνζνωςθ. mississippi =~ /i[sp][sp]/ >> 1 mississippi =~ /i[sp]i/ >> nil Επανάλθψθ (repetition Kleene closure) Ζςτω μια κανονικι ζκφραςθ. Αν επαλθκεφεται 0 ι περιςςότερεσ φορζσ θ ζκφραςθ ςτο string τότε επαλθκεφεται από τθν επανάλθψθ. mississippi =~ /(si)*/ >> 0 mississippi =~ /(is)*s/ >> 1

70 Βαςικοί Σφποι - Regexp 70 Πρόκεμα (prefix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει τθν αρχι του string, τότε το string επαλθκεφεται από το πρόκεμα. mississippi =~ /^mis/ >> 0 mississippi =~ /^mip/ >> nil Επίκεμα (suffix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει το τζλοσ του string, τότε επαλθκεφεται από το επίκεμα. mississippi =~ /sppi$/ >> nil mississippi =~ /(p)*i$/ >> 8

71 Βαςικοί Σφποι - Regexp 71 Η προτεραιότθτα μεταξφ των επαλθκεφςεων είναι: Επανάλθψθ υνζνωςθ Εναλλαγι Πρόκεμα / Επίκεμα φμβολο Αν κζλουμε να ειςάγουμε κάποιον από τουσ χαρακτιρεσ ςε μια κανονικι ζκφραςθ:. ( ) [ ] { } + \ ^ $ *? τότε τουσ ειςάγουμε προκζτοντασ το χαρακτιρα διαφυγισ \ (backslash).

72 Μζχρι τθν επόμενθ φορά Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

73 Θζματα που δεν καλφφκθκαν 73 Τπάρχει ενδιαφζρον για επόμενο ςεμινάριο??? Threads Χειριςμόσ εξαιρζςεων (Exceptions / Exception Handling) I/O Τπερφόρτωςθ τελεςτϊν Mixins (αντί για πολλαπλι κλθρονομικότθτα αντίςτοιχο με τα interfaces τθσ Java) Modules (αντίςτοιχο με τα packages τθσ Java) Προζκταςθ υπαρχουςϊν κλάςεων Unit Testing Βιβλιοκικεσ / bindings για ανάπτυξθ GUI

74 Ιδζεσ και ςκζψεισ για δράςεισ 74 υμμετάςχετε και εςείσ! Δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ (παρουςιάςεισ, tutorials, how-to s, κείμενα κ.λ.π.) Δθμιουργία site /ruby-hellug (Hellenic User Group) Διοργάνωςθ 2 ου ςεμιναρίου για τθν Ruby με τα κζματα που αναφζρκθκαν πριν Διοργάνωςθ ςεμιναρίου με κζμα το περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν Ruby On Rails

75 Τλικό και νζα ςχετικά με τθν Ruby ςτο διαδίκτυο 75 Η επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ruby. Περιζχει ενθμερωτικό υλικό, νζα, τα εργαλεία για τθν Ruby (interpreter, ri, gems κλπ ) κακϊσ και εκπαιδευτικό υλικό και wiki Λίςτεσ ταχυδρομείου και forums για τθν Ruby Καταπλθκτικό wiki με υλικό και πλθροφορίεσ ςχετικά με οτιδιποτε ζχει να κάνει με τθν Ruby (από κοινότθτεσ χρθςτϊν μζχρι FAQ και Howto s) Όπωσ λζει και το όνομα τθσ ςελίδασ documentation και υποςτθρικτικό υλικό Νζα αλλά και tutorials ςχετικά με τθν Ruby News aggregation από blogs, forums, mailing lists κ.λ.π.!

76 Βιβλιογραφία (1) 76 Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, Second Edition D. Thomas The Pragmatic Programmers, LLC, 2005 Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides Addison-Wesley, 1995

77 Βιβλιογραφία (2) 77 <Various Authors> 30 Second Rule and James Britt, 2006 Ruby Course: an immersive programming course B. Schroeder Brian Schroeder,

78 Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU 78

79 Σασ ευχαριςτοφμε για την παρουςία και την προςοχή ςασ. Μασ τιμάτε. Ν. Δθμθτρακόπουλοσ, Γ. Μπουρλάκοσ

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα