ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου. Έκδοζη 1.0."

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ RUBY Έκδοζη Τπι 12 Δεκ 2006 Νίκοσ Δθμθτρακόπουλοσ, Γιάννθσ Μπουρλάκοσ

2 2 Copyright 2006 Dimitrakopoulos Nikolaos, Bourlakos Ioannis. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Κατοχφρωςθ Πνευμ. Ιδιοκτθςίασ 2006 Δθμθτρακόπουλοσ Νικόλαοσ, Μπουρλάκοσ Ιωάννθσ Παρζχεται θ άδεια για αντιγραφι, δθμοςίευςθ ι/και μεταποίθςθ αυτοφ του εγγράφου υπό τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU, Ζκδοςθ 1.2 ι μεταγενζςτερθσ ζκδοςθσ δθμοςιευμζνθσ από το Free Software Foundation δεν περιλαμβάνονται Αμετάβλθτα Αποςπάςματα, Κείμενο Εμπροςκοφφλλου και Κείμενο Οπιςκοφφλλου. Ζνα αντίγραφο τθσ Άδειασ Χριςθσ περιλαμβάνεται ςτο κεφάλαιο με τίτλο Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU".

3 Γιατί να μασ παρακολουκιςετε... 3 Η δφναμθ τθσ Ruby είναι θ απλότθτα και θ περιεκτικότθτα του κϊδικά τθσ Είναι μια γλϊςςα που υπάγεται ςτο πλζον διαδεδομζνο ςχεδιαςτικό μοντζλο, το αντικειμενοςτρεφζσ Είναι μια γλϊςςα που μπορεί να βελτιϊςει τθν παραγωγικότθτά ςασ, ωσ εκ τοφτου... Άλλωςτε, τθ γνωρίςαμε, ενκουςιαςτικαμε και κζλουμε να μοιραςτοφμε τον ενκουςιαςμό μασ!

4 ...και να χρθςιμοποιιςετε τθ Ruby! 4 Γιατί άμα αρζςει και ςε εςάσ, όπωσ και ςτον περιςςότερο κόςμο που τθν γνϊριςε, τότε ςίγουρα κα ξεχάςετε τθν PHP, τθν Perl και τθν Python για τισ scripting ανάγκεσ ςασ Γιατί αυτι τθ ςτιγμι ζχει μία τρομερι ϊκθςθ που οφείλεται ςτο Rails (ι αλλιϊσ Ruby On Rails Framework). Σο Rails είναι ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν που ελαχιςτοποιεί τον χρόνο, τον κόπο και τισ γραμμζσ κϊδικα που χρειάηεται για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μίασ web εφαρμογισ Τποςτθρίηει όλεσ τισ «τεχνολογίεσ αιχμισ» και τάςεισ που κυριαρχοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτο web (XML, feeds, AJAX κ.λ.π.) Γιατί είναι trendy αυτι τθ ςτιγμι, με ότι καλό και ότι κακό αυτό ςυνεπάγεται Ζτςι, και αυτι και κυρίωσ το Rails, ςυμπεριλαμβάνονται ςτο buzzword που λζγεται Web2.0.

5 Σι δεν είναι θ Ruby και ποια είναι τα αρνθτικά τθσ 5 Η Ruby μζχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε τθν διάδοςθ που ζχει τϊρα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα διάφορα αρνθτικά: Σεκμθρίωςθ Σο documentation για το API που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι, αλλά και τα περιςςότερα κείμενα του επίςθμου site, δεν είναι και ότι καλφτερο Βιβλιογραφία Μζχρι ςτιγμισ υπάρχει περιοριςμζνθ βιβλιογραφία για τθν Ruby (και για το Rails). Αυτό βζβαια πρόκειται να αλλάξει ςφντομα, αφοφ για το διάςτθμα Νοζμβριοσ 2006 Απρίλιοσ 2007 είναι προγραμματιςμζνα για ζκδοςθ πάνω από 8 βιβλία, από διάφορουσ εκδοτικοφσ οίκουσ Απόδοςθ ε κζματα απόδοςθσ είναι αρκετά πίςω ςε ςχζςθ με άλλεσ γλϊςςεσ (και scripting αλλά και compiled). Αυτό δικαιολογείται αφοφ αφενόσ, τϊρα ΘΑ μπει ςτθν ζκδοςθ 2 (όταν θ PHP ζχει φτάςει τθν 5, και θ Java αιςίωσ τθν 6) και αφετζρου αφοφ δεν είχε ςχεδιαςτεί με πρωταρχικό ςτόχο τθν απόδοςθ, αλλά τθν ΕΤΧΡΗΣΙΑ!

6 Εξελίξεισ... 6 τθν βιβλιογραφία: Όπωσ αναφζρκθκε, ςφντομα οι διακζςιμοι τίτλοι ςχετικά με τθν Ruby κα πολλαπλαςιαςτοφν, με ότι κετικό αυτό ζχει αλλά και με ότι αυτό ςθμαίνει για μία γλϊςςα / τεχνολογία τθν απόδοςθ: Όλεσ οι προςπάκειεσ που γίνονται από αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ εςτιάηονται ςε κζματα απόδοςθσ (τουλάχιςτον για τθν επερχόμενθ ζκδοςθ 2). Αυτό ςθμαίνει ότι αναμζνεται εκκετικι βελτίωςθ ςε κζματα απόδοςθσ τθν υποςτιριξθ: Οι μεγάλεσ εταιρίεσ αρχίηουν να δείχνουν ενδιαφζρον για αυτιν Η Sun, προ λίγων θμερϊν προςζλαβε τον προγραμματιςτι που ιταν υπεφκυνοσ για τθν JRuby (που κα δοφμε τι είναι ςτθν ςυνζχεια ) Η ΙΒΜ ζχει αρχίςει να δείχνει ενδιαφζρον για το Rails, αλλά και τθν Ruby

7 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - υγγραφι κϊδικα 7 Επεξεργαςτζσ κειμζνου όπωσ: xemacs vim freeride (IDE εργαλείο, γραμμζνο εξ ολοκλιρου ςτθν Ruby) jedit... όποιοσ άλλοσ ςασ βολεφει. Για κάκε 10 προγραμματιςτζσ υπάρχουν 15 αγαπθμζνοι επεξεργαςτζσ κειμζνου

8 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Περιλθπτικά 8 irb (Interactive Ruby): Διαδραςτικόσ μεταφραςτισ (interpreter) τθσ Ruby ruby (Ruby interpreter): Ο κλαςικόσ μεταφραςτισ για τθν Ruby ri (Ruby Information): Εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π.

9 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Εκτζλεςθ (interpreters) 9 Οι interpreters (διερμθνείσ) προφανϊσ είναι απαραίτθτοι για τθν εκτζλεςθ των scripts μασ. Ζτςι για να εκτελεςτεί ζνα script πρζπει να ζχει ςτθν αρχι του : #!/usr/bin/ruby w (Unix-based) Αλλιϊσ μποροφμε απλά να εκτελζςουμε ruby -w όνομα_αρχείου.rb Άλλοσ τρόποσ (κυρίωσ για δοκιμαςτικοφσ λόγουσ) είναι ο διαδραςτικόσ διερμθνζασ, ι αλλιϊσ ςτα ελλθνικά Interactive Ruby (irb). Πολλζσ φορζσ αναφζρεται και ωσ ruby shell.

10 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby Εκτζλεςθ (2) 10 JRuby Ζνασ εναλλακτικόσ interpreter γραμμζνοσ ςε Java! : O JRuby είναι μία υλοποίθςθ του Ruby Interpreter, γραμμζνοσ εξ'ολοκλιρου ςε Java και αναπτφςεται από τθν ομάδα JRuby. Είναι ανοιχτοφ κϊδικα (όπωσ και θ Ruby) κάτω από τθν γνωςτι LGPL/GPL άδεια. Είναι ενοποιθμζνο (!) με τθν Java ζτςι ϊςτε να παρζχει τόςο υποςτιριξθ για Java κλάςεισ μζςα ςτα Ruby scripts αλλά και υποςτιριξθ του Ruby interpreter μζςα ςε Java εφαρμογζσ!!!

11 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ 11 Για αναηιτθςθ μζςα ςτο API τθσ ruby χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι ri (Ruby Information), ςτθν κονςόλα τερματικό του υπολογιςτι μασ. Είναι ζνα πολφ βολικό εργαλείο για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με μία κλάςθ, μζκοδο κ.λ.π. Π.χ.: $ > ri String (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κλάςθ String) $ > ri Array#sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort τθσ κλάςθσ Array) $ > ri sort (Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μζκοδο sort. Αν αυτι εμπεριζχεται ςε παραπάνω από μία κλάςεισ, κα μασ πει τα ονόματά τουσ ϊςτε να ψάξουμε με βάςθ το προθγοφμενο παράδειγμα)

12 Βοθκθτικά εργαλεία τθσ Ruby - Σεκμθρίωςθ (2) 12 Επίςθσ, υπάρχει το rdoc Αντίςτοιχο με το javadoc τθσ java Δθμιουργεί html αρχεία με το documentation για τα modules, τισ κλαςεισ μασ κ.λ.π... Σα αρχεία που παράγονται από το rdoc είναι και αυτά που ψάχνει το ri όταν το χρθςιμοποιοφμε.

13 Σζλοσ...με τα βαρετά! 13 Απορίεσ... Practice makes perfect

14 Καλό κα ιταν να κυμάςτε αρχζσ διαδικαςτικοφ προγραμματιςμοφ C, Pascal, Basic κλπ τι περιλαμβάνει το αντικειμενοςτρεφζσ μοντζλο κλάςεισ, αντικείμενα, μζκοδοι κλπ γλϊςςεσ: Java, C++, Smalltalk κλπ Αν πάλι όχι... Θα ςασ δϊςουμε εμείσ μια γεφςθ!

15 Hello World! 15 puts( Hello World ) Γεια ςου και ςζνα!

16 Διλωςθ ςυναρτιςεων 16 Για να δθλϊςουμε μία ςυνάρτθςθ: def όνομα_ςυνάρτηςησ()... end def hello(name) puts('hello ' + name) end Hello Nikos hello( Nikos )

17 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! 17 Η Ruby δεν ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ τφπουσ (primitive types) όπωσ θ Java, C++ κ.λ.π.. Π.χ.: integer, float κ.λ.π Σα πάντα ςτθ Ruby είναι αντικείμενα. Άρα: ζχουν μια κλάςθ που τα δθμιοφργθςε, ζχουν πεδία ωσ εςωτερικά δεδομζνα και πράξεισ ςε αυτά γίνονται μζςω επίκλθςθσ μεκόδων. Σα μόνα πράγματα που δεν είναι αντικείμενα είναι οι δομζσ ελζγχου τθσ γλϊςςασ - κάτι που δεν ζχει κάποια άμεςθ ςυνζπεια για εμάσ.

18 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 18 Παράδειγμα - Διάλογοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; - Δε κυμάμαι, μιςό να δω το βιβλίο... <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> - Ο Yukihiro Matsumoto!

19 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 19 Ζνα αντικείμενο περιλαμβάνει τα δεδομζνα που το ορίηουν πεδία (fields) Κατάςταςθ αντικειμζνου τισ πράξεισ που μπορεί να εκτελζςει ςτα δεδομζνα μζκοδοι (methods) υμπεριφορά αντικειμζνου Ζνα πρόγραμμα αποτελείται από αντικείμενα που εκτελοφν μεκόδουσ κατ' απαίτθςθ άλλων αντικειμζνων Μεταβίβαςθ μθνυμάτων (message passing).

20 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 20 Επεξιγθςθ παραδείγματοσ - Ρε Νίκο, ποιοσ ζγραψε αυτι τθ Ruby; Η Ruby ζχει ζνα δθμιουργό Ο Νίκοσ ζχει το βιβλίο για τθ Ruby Ο Γιάννθσ ρωτάει το Νίκο - Δε κυμάμαι, ρε Γιάννθ, μιςό να δω το βιβλίο... Ο Νίκοσ λζει ςτο Γιάννθ να περιμζνει Σο βιβλίο περιζχει το δθμιουργό <ο Νίκοσ ελζγχει το βιβλίο> Ο Νίκοσ ψάχνει τθν πλθροφορία ςτο βιβλίο - Ο Yukihiro Matsumoto! Ο Νίκοσ απαντά ςτο Γιάννθ

21 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 21 Κλάςθ: ορίηει τθν υλοποίθςθ των αντικειμζνων κακορίηοντασ ποια είναι τα εςωτερικά δεδομζνα του αντικειμζνου και τθν υλοποίθςθ των πράξεων πάνω ςε αυτά. Η καταςκευι ενόσ προγράμματοσ απαιτεί τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κλάςεων και τθν καταςκευι αντικειμζνων (ςτιγμιοτφπθςθ instantiation) μζςα από αυτζσ.

22 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 22 Αντικείμενο, κλάςθ, ςτιγμιότυπο Αντικείμενο είναι είναι Κλάςθ περιγράφει παράγει τιγμιότυπο

23 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 23 Κατάςταςθ και ςυμπεριφορά περιγράφει Κλάςθ Κατάςταςθ Κατάςταςθ_τιγμ Στιγμιότυπο Κατάςταςθ π α ρ ά γ ε ι υμπεριφορά υμπεριφορά_τιγμ υμπεριφορά ορίηει

24 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 24 Αποςτολι μθνυμάτων και απόκρυψθ κατάςταςθσ Αντικείμενο1 Αντικείμενο 2 Κατάςταςθ1 υμπεριφορά1 επικαλοφνται υμπεριφορά2 Κατάςταςθ2 αποκρφπτουν

25 Αντικειμενοςτρεφζσ Μοντζλο 25 Κλθρονομικότθτα και πολυμορφιςμόσ Κλάςθ1 (υπερκλάςθ) Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ_τιγμ1 υμπεριφορά1 υμπεριφορά_τιγμ1 κλθρονομεί είναι είδοσ Κλάςθ2 (υποκλάςθ) Στιγμιότυπο2 Κατάςταςθ2 υμπεριφορά2 παράγει Κατάςταςθ1 Κατάςταςθ2 Κατάςταςθ_τιγμ1 Κατάςταςθ_τιγμ2 υμπεριφορά1 υμπεριφορά2 υμπεριφορά_τιγμ1 υμπεριφορά_τιγμ2

26 Σα ΠΑΝΣΑ είναι αντικείμενα! (2) (5.6).round» 6 (5.6).class» Float (5.6).round.class» Fixnum a string.length» 8 a string.class» String tim tells.gsub( t, j )» "jim jells" abc.gsub( b, xxx ).length» 5 * some, things, in, an, array +.length» 5 * some, things, in, an, array +.reverse» *"array", "an", "in", "things", "some + 1.+(2)» 3 (είναι το ίδιο με το 1 + 2» 3 ) 26

27 Διλωςθ Κλάςεων 27 Κλάςεισ Μζκοδοι καταςκευισ (constructor) Σα πάντα είναι αντικείμενα, είπαμε, που προζρχονται από κλάςεισ Πϊσ τισ δθλϊνουμε; Απλά: Και ο κονςτράκτορασ? Δεν δθλϊνεται με το όνομα τθσ κλάςθσ (όπωσ ςτθν Java) αλλά με initialize() class Person... end class Person def initialize()... end end

28 Διλωςθ Κλάςεων Πεδία και Μζκοδοι 28 Πεδία Μζκοδοι Σα πεδία δθλϊνονται δυναμικά Δεν χρειάηεται να τα δθλϊςουμε ΠΡΙΝ τισ μεκόδουσ ι πριν κελιςουμε να τα χρθςιμοποιιςουμε Δθλϊνονται απλά class Person def = name end... end Οι μζκοδοι όπωσ και οι ςυναρτιςεισ εκτόσ τθσ κλάςθσ δθλϊνονται με : def ονομα_μεθόδου()... end class Person def = name end def greet return "Hello, my name is " end end

29 Διλωςθ Κλάςεων Κλθρονομικότθτα 29 Διλωςθ υποκλάςθσ: class υποκλάςθ < υπερκλάςθ... end Αναφερόμαςτε ςτθν υπερκλάςθ με το super() class Matz < Person def initialize super( Yukihiro Matsumoto ) end end

30 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 30 Περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςτα πεδία Ανάγνωςθ Εγγραφι class = James = Vesper attr_reader :full_name attr_writer :girlfriend end daniel = DoubleOSeven.new puts daniel.full_name daniel.girlfriend = Solange puts daniel.girlfriend // uh oh attr_reader: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που επιςτρζφει τθν τιμι του πεδίου attr_writer: οδθγία να καταςκευαςτεί μζκοδοσ που αλλάηει τθν τιμι του πεδίου attr_accessor: και τα δφο μαηί (reader, writer) προςοχι: οι οδθγίεσ περιλαμβάνουν ςφμβολα με το όνομα του πεδίου ( :field )

31 Διλωςθ Κλάςεων Απόκρυψθ Κατάςταςθσ 31 Περιοριςμόσ ορατότθτασ ςτισ μεκόδουσ private ορατζσ μόνο ςτα πλαίςια του ςτιγμιοτφπου private attr_reader :account_num protected ορατζσ μόνο από ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ και των υποκλάςεων protected attr_writer :num_of_instances public ορατζσ από όλα τα ςτιγμιότυπα public def no_aids print Take care end

32 υντακτικοί κανόνεσ 32 Κατά τθ ςυγγραφι του κϊδικα κρίνεται απαραίτθτο να υπάρχει ζνασ ςτακερόσ τρόποσ ςυγγραφισ Ζτςι ο κϊδικασ: Είναι αναγνϊςιμοσ Ζχει ξεκάκαρθ ςθμαςιολογία υντθρείται ευκολότερα τθ Ruby

33 υντακτικοί κανόνεσ - Μζκοδοι 33 Οι μζκοδοι όπωσ είπαμε, ορίηονται ανάμεςα ςτο def και το end. Οι παρενκζςεισ μποροφν να παραλθφκοφν (!) def my_method_1 puts This is my method! end def my_second_method input puts input end Σο ίδιο και κατά τθν κλιςθ τουσ (!) puts( Πορτοκαλάδα κζτε; ) puts Πορτοκαλάδα κζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε;» Πορτοκαλάδα θζτε; Σα ορίςματα μποροφν να ζχουν προκακοριςμζνεσ τιμζσ Μία μζκοδοσ ΠΑΝΣΑ επιςτρζφει τθν τιμι τθσ τελευταίασ πράξθσ που εκτελζςτθκε εκτόσ και χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι return def multi_foo(count = 3) foo * count end puts multi_foo» foo foo foo

34 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (1) 34 Δφο τφποι: Ακζραιοι Fixnum ( 2 30 to ι 2 62 to ) Bignum (εκτόσ των προθγοφμενων ορίων) Κινθτισ υποδιαςτολισ θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κζλαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs Η ruby αυτομάτωσ παραλείπει τισ κάτω παφλεσ (_) που βρίςκει μζςα ςε αρικμοφσ * * Αυτι θ τεχνικι χρθςιμοποιείται από πολλοφσ για τθν αναπαράςταςθ των «χιλιάδων» ςεμεγάλουσ αρικμοφσ. Ζτςι μετά από κάκε 3 ψθφία ειςάγουνε μία κάτω παφλα ωσ εξισ 13_432_ Εδϊ θ ruby δεν κα λάβει υπ όψιν τθσ τισ παφλεσ και κα το διαβάςει ςαν κανονικό αρικμό με τιμι

35 υντακτικοί κανόνεσ - Αρικμοί (2) 35 Για ακεραίουσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε εφκολα άλλεσ βάςεισ αρίκμθςθσ πζρα από τθν δεκαδικι: 0 για οχταδικι αναπαράςταςθ 0377» 255 # Fixnum - octal 0d για δεκαδικι (το ςτανταρ) 1234» 1234 # Fixnum - dec 0x για δεκαεξαδικι 0xaabb» # Fixnum - hex 0b για δυαδικι -0b10_1010» -42 # Fixnum bin (negated) θμαντικό: Όπωσ και όλα τα άλλα πράγματα ςτθν Ruby, οι αρικμοί είναι ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ! Π.χ.: Αν κελαμε να εκτελζςουμε τθν εντολι abs(-15) ςτθν C++ π.χ. ςτθν Ruby είναι -15.abs

36 υντακτικοί κανόνεσ - υμβολοςειρζσ (1) 36 Σρόποι για ειςαγωγι strings:... : υποςτιριξθ για χαρακτιρεσ διαφυγισ (όπωσ \n για νζα γραμμι κλπ...), μεταβλθτϊν, κακϊσ και των #,- #,- εάν μζςα ςε ζνα string χρθςιμοποιιςουμε αυτό μποροφμε να πάρουμε τθν τιμι μίασ ζκφραςθσ π.χ.: #,num1 + num2- μασ επιςτρζφει το άκροιςμα των num1 και num2. Μποροφμε να ζχουμε και πολφ πιο περίπλοκεσ εκφράςεισ όπωσ #,do... end- κλπ...) "Interpolated #, foo * 3}"» "Interpolated foo foo foo " '... ' : υποςτθρίηονται ελάχιςτοι χαρακτιρεσ διαφυγισ. Ζτςι, π.χ. το \n κα γραφεί μζςα ςτο string ςαν \n και όχι ςαν νζα γραμμι. Simple #{ foo * 5-» "Simple #{ foo * 5} %q,το κειμενο μασ- και %Q,το κείμενό μασ- : ίδια χριςθ με τα '...' και... αντίςτοιχα Π.χ.: θμαντικό! Μποροφμε αντί για,- να χρθςιμοποιιςουμε *+, () ι <> κακϊσ και οποιονδιποτε άλλο χαρακτιρα μζχρι αυτόσ να επαναλθφκεί! π.χ. %Q!το κειμενο μασ...! Εδϊ το! παίηει τον ρόλο του περιοριςτι

37 υντακτικοί κανόνεσ - Ονοματολογία 37 Μεταβλθτζσ και Μζκοδοι counter, my_method κ.λ.π... τακερζσ Σο πρϊτο γράμμα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ κεφαλαίο! : Μεταβλθτζσ κλάςθσ: Με 2 Global μεταβλθτεσ: Με το ςφμβολο $ Type, KEY, R2D2... $global, $count Μεταβλθτζσ ςτιγμιοτφπων Ζχουν μπροςτά από το όνομά τουσ το φμβολα: Με το ςφμβολο : :name

38 υντακτικοί κανόνεσ Ονοματολογία (2) 38 Οι μεταβλθτζσ και οι μζκοδοι ςυνθκίηεται να γράφονται με τθν μζκοδο του snake_notation Οι κλάςεισ γράφονται με τθν μζκοδο του CamelNotation Οι ςτακερζσ γράφονται με όλα τα γράμματα κεφαλαία

39 Βαςικοί Σφποι (ζτςι για αρχι...) 39 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ Ευρετιρια Εφρθ υμβολοςειρζσ Κανονικζσ Εκφράςεισ

40 υλλογζσ Δεδομζνων 40 Πίνακεσ (Arrays) Ευρετιρια (Hashes) Μία γραμμικι διάταξθ ςτοιχείων που προςπελαφνονται μζςω: Σου ονόματοσ του πίνακα Σθσ αρικμθτικισ κζςθσ του ςτοιχείου μζςα ςε αυτόν (index) Π.χ.: my_array = [1,5,10,15] my_array[3]» 15 Ζνα ςφνολο που αντιςτοιχίηει: κλειδιά αναηιτθςθσ (keys) ςτα ςτοιχεία του (values) Π.χ.: my_hash =,1=> a, 2=> b - my_hash[1]» a

41 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ 41 Δθμιουργία ενόσ πίνακα: a = [1,2,3,4] a[2] >> 3 b = * nikos, giannis + b[0] >> nikos a = Array.new a << some << things << appended a[2] >> appended a[0] = 3 a >> *3, things, appended + ΠΡΟΟΧΗ! a = Array.new(2, Me ) a >> * Me, Me + a*0+ << n you a >> * Me n you, Me n you + a = Array.new(5,2) a >> [2,2,2,2,2]

42 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (2) 42 Οι πίνακεσ ςαν ςτοίβεσ (!) Οι πίνακεσ ςαν ουρζσ (! 2 ) stack = Array.new queue = Array.new stack.push( a ) stack.push( b ) stack.push( c ) stack >> * a, b, c + stack.pop >> c stack.pop >> b stack.pop >> a stack.pop >> nil (null) queue.push( a ).push( b ).push( c ) queue >> * a, b, c + queue.shift >> a queue.shift >> b queue.shift >> c queue.shift >> nil stack >> [] queue >> []

43 υλλογζσ Δεδομζνων Πίνακεσ (3) 43 Άλλα ενδιαφζροντα και χρθςτικά: Ωσ γνωςτόν, θ αρίκμθςθ ξεκινάει από το 0. Ζτςι το τελευταίο ςτοιχείο ενόσ πίνακα a κα είναι το a[a.length-1] Σι ςυμβαίνει όμωσ όταν δϊςουμε αρνθτικζσ τιμζσ? Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα a = * nikos, giannis, kostas, xristos + a[a.length-1] >> xristos a[10] >> nil.. // Καμιά ιδζα τι κα ςυμβεί άμα δϊςουμε a[-1]; a[-1] >> xristos (!) // Απλά αρχίηει και μετράει από το τζλοσ! //Ουςιαςτικά index = (a.length+index) mod a.length, για index < 0

44 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια 44 Παράδειγμα Ζςτω ότι ζχουμε τον εξισ (απλοϊκό) κατάλογο για login: login_acc mi49 nikosd kk24 bai21 tst05062 Bourlakos Ioannis Dimitrakopoulos Nikolaos Kavouras Konstantinos Vourliotou Anna Piskos Stergios

45 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (2) 45 Οριςμόσ Χριςθ login_acc = { "mi49 => "Bourlakos Ioannis", "nikosd => "Dimitrakopoulos Nikolaos", "kk24" => "Kavouras Konstantinos", "bai21" => "Vourliotou Anna", "tst05062 => "Piskos Stergios" } Για να πάρουμε μια τιμι, αρκεί να παράςχουμε το όνομα του κλειδιοφ που μασ ενδιαφζρει. kostas = login_acc* kk24 + Για να ειςάγουμε μια νζα τιμι ςυνικωσ δίνουμε και ζνα νζο κλειδί. login_acc* noob + = Gates Bill Αν ειςάγουμε υπάρχον κλειδί τότε θ υπάρχουςα τιμι κα αντικαταςτακεί από τθν καινοφρια.

46 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (3) 46 Παράδειγμα Ζνα (τετριμμζνο) πρόγραμμα ελζγχου ςφνδεςθσ χριςτθ: puts "Enter your username:" username = gets name = login_acc[username[0..-2]] # :-) name = "Unknown" if!name puts "Hello Mr/Mrs #{name}"

47 υλλογζσ Δεδομζνων Ευρετιρια (4) 47 Γιατί επιλζγω ευρετιρια αντί πίνακεσ; Δε με νοιάηει θ διάταξθ των τιμϊν Μπορϊ ωσ κλειδί ι/και τιμι να ειςάγω οποιοδιποτε αντικείμενο. Ευκολότερθ (και γρθγορότερθ) αναηιτθςθ Για να βρω τθν τιμι που κζλω, αρκεί να δϊςω το κλειδί. Αν υπάρχει κα επιςτραφεί, αλλιϊσ nil.

48 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (Ranges) 48 Ασ προςπακιςουμε να διαβάςουμε το εξισ: χεδόν κάκε άνκρωποσ, ανεξάρτθτα από τθν γλϊςςα που μιλάει κα μποροφςε να φανταςτεί ότι είναι μία ςυντόμευςθ του «Από 1 μζχρι 100», δεν νομίηετε? Γιατί ςτθν Ruby να είναι διαφορετικά?

49 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (2) 49 Σα εφρθ ςαν ακολουκίεσ τιμϊν (αρικμϊν αλλά και ςυμβολοςειρϊν) Παράδειγμα: a = (1..5).to_a b = ( a.. z ).to_a c = ( a z ).to_a // Το to_a ςθμαίνει απλά «to array» a >> [1,2,3,4,5] b >> * a, b, c, d,, z + c >> * a, b,.., y + // Χρθςιμοποιϊντασ τισ 3 τελείεσ ( ) λζμε ςτθν Ruby να μθν λάβει υπ όψιν τθσ το τελευταίο ςτοιχείο

50 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (3) 50 Σα εφρθ ςαν διαςτιματα Μπορεί να κζλουμε να ελζγξουμε, εάν κάτι είναι μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν Παραδείγματα: (1..10) === 5 >> true //Είναι ςαν να ρωτάμε: «Το 5, είναι ανάμεςα ςτο 1 και ςτο 10?» (1..10) === 15 >> false (1..10) === >> true ( a.. j ) === c >> true και οφτω κακ εξισ

51 Βαςικοί Σφποι Εφρθ (4) 51 Θα δοφμε ςτθν ςυνζχεια, πϊσ τα εφρθ χρθςιμοποιοφνται και βοθκάνε πάρα πολφ ςτισ ςυνκικεσ Δθλαδι ςε δομζσ ελζγχου, όπωσ: If while for κ.λ.π.

52 Βαςικοί Σφποι - String 52 υμβολοςειρά (string): είναι ακολουκία (πίνακασ) από χαρακτιρεσ 8-bit (ASCII). Μια ςυμβολοςειρά ςτιγμιοτυπείται από τθν κλάςθ String puts rofl.class >> String Η κλάςθ String περιζχει πολλζσ λειτουργικότθτεσ για τα strings, εν είδει μεκόδων.

53 Βαςικοί Σφποι - String 53 name = Kleoboulos name[2] >> 101 ;-) name[5..8] >> oulo name2 = name name2*4+ = v name >> Kleovoulos name.gsub ou, u >> Kleovulos name.reverse >> soluovoelk name.upcase >> KLEOVOULOS name >> Kleovoulos κλπ

54 Βαςικοί Σφποι - String 54 υμπζραςμα: θ χριςθ τελεςτϊν μεταβάλλει ζνα ςτιγμιότυπο string αντίκετα, θ κλιςθ μεκόδων επιςτρζφει ζνα νζο string με τθν εκάςτοτε αλλαγι εκτόσ αν χρθςιμοποιιςουμε το καυμαςτικό (!) ςτο τζλοσ του ονόματοσ τθσ μεκόδου Π.χ. name.reverse!

55 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (1) 55 Απλζσ όπωσ ζχουμε ιδθ δει: a = 15 b = nikos c = #,b- is the best! Παράλλθλεσ ανακζςεισ: a,b = 15, nikos a >> 15 b >> nikos a,b = b,a a >> nikos b >> 15 a = test b = a b >> test b*3+ = o a >> teso c = a.dup ΠΡΟΟΧΗ! //Η ανάκεςθ γίνεται με αναφορά και όχι με τιμι! //ζτςι αντιγράφουμε τθν τιμι του a και όχι το a (ςυγκεκριμζνα εδϊ για Strings)

56 Ζλεγχοσ ροισ - Ανακζςεισ μεταβλθτϊν (2) 56 «Αλυςιδωτζσ» ανακζςεισ: a = b = 4 a + b >> 8 υντομεφςεισ: a += 2 a >> 6 «πάςιμο» πινάκων: array = [1,2] a,b = *array a >> 1 b >> 2

57 Ζλεγχοσ Ροισ υνκικεσ (1) 57 if if (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Πποθανώρ: >> Like in school unless unless (1 + 1 == 2) "Like in school." else "What a surprise!" end Το ακπιβώρ ανηίθεηο ηηρ if, δηλαδή: >> What a surprise! Χμ Ασ δοφμε κάτι πιο ενδιαφζρον..: str = βαρετό είναι αυτό str = Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! if (1 +1 == 2) str >> Ωπ! Κάτι ενδιαφζρον! Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ ςυνκικεσ όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια! Α! Και κάτι ακόμα : (1 + 1 == 2)? Working : Defect Αποτζλεςμα >> Working Σο αποτζλεςμα για αλθκείσ τιμζσ Σο αποτζλεςμα για ψευδείσ τιμζσ

58 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (2) 58 case puts case spam_probability = rand(100) end Ανάγνωςθ από το πλθκτρολόγιο user = gets case user[0..-2].downcase when monica then puts Hello cutie when nikos, giannis then puts Hello Master else puts Hello stanger end Η case εδϊ χρθςιμοποιείται ςαν όριςμα ςτθν puts Αφαίρεςθ του χαρακτιρα διαφυγισ \n που διαβάηει θ gets. Εναλλακτικά κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε: user.chomp Μετατροπι όλων των χαρακτιρων ςε πεηά Η random(100) παράγει ζναν τυχαίο αρικμό μζχρι το 100 when then "Lowest probability: + spam_probability.to_s when then "Low probability: + spam_probability.to_s when then "High probability: + spam_probability.to_s when then "Highest probability: + spam_probability.to_s

59 Ζλεγχοσ ροισ υνκικεσ (3) 59 Ασ δοφμε τι είναι true και τι false ςε μία ςυνκικθ def is_true(value) value? true : false end is_true(false)» false is_true(nil)» false is_true(true)» true is_true(1)» true is_true(0)» true is_true([0,1,2])» true is_true( a.. z )» true is_true( )» true is_true(:a_symbol)» true

60 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (1) 60 The classic (almost) way i = 1 (i» 128) r = [] i = 1 while (i < 100) i *= 2 end i» 128 begin i *= 2 end while (i < 100) i» 256 for i in 0..7 next if i % 2 == 0 r << i end» 0..7 r» *1, 3, 5, 7+ loop do break i if (i >= 4000) i *= 2 end» 4096 i» 4096 Πθγαίνει ςτθν επόμενθ επανάλθψθ του βρόγχου εάν ιςχφει θ ςυνκικθ

61 Ζλεγχοσ ροισ Βρόχοι (2) 61 The ruby way i = 1 i *= 2 while (i < 100) i» 128 (i» 128) i *= 2 until (i >= 1000) i» 1024 (i» 1024) 4.times do i *= 2 end» 4 i» Και πϊσ κα ςασ φαινόταν αυτό? 3.times { print "X " } Η αυτό? 1.upto(5) { i print i, " " } Και αυτό? 99.downto(95) { i print i, " " } Αυτό? 50.step(80, 5) { i print i, " " } Iterations X X X

62 Μπλοκ κϊδικα (1) 62 Μία ςυνάρτθςθ μπορεί να παίρνει ςαν όριςμα ζνα μπλοκ κϊδικα Ζνα μπλοκ κϊδικα αποτελείται από εντολζσ Η κλθκείςα ςυνάρτθςθ εκτελεί τον κϊδικα του μπλοκ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο που ζχουμε ορίςει εμείσ def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Παπάγει ζηην έξοδο Hello Hello Hello

63 Μπλοκ κϊδικα (2) 63 Μζςα ςτθν μζκοδο three_times() το yield αντικακίςταται με τον κϊδικα που δίνουμε ανάμεςα ςτα {}. def three_times yield yield yield end three_times { puts "Hello" } Ζτςι, ουςιαςτικά είναι ςαν θ μζκοδοσ three_times() να γίνεται ωσ εξισ: def three_times puts Hello puts Hello puts Hello end

64 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (3) 64 Δίπλα ςτο yield μποροφμε να δθλϊςουμε μεταβλθτζσ Σι αποτζλεςμα κα ζχει αυτό? Ασ δοφμε το παράδειγμα def fib_up_to(max) i1, i2 = 1, 1 while i1 <= max yield i1 i1, i2 = i2, i1+i2 end end //Και πωσ κα το καλζςουμε? fib_up_to(1000) { f print f, " " } Ουςιαςτικά θ τιμι του i1 μεταβιβάηεται ςτο f, που ζχει οριςτεί μζςα ςτο μπλοκ, ανάμεςα ςτα. Ζτςι, ςτο παράδειγμα αυτό, οι τιμζσ του i1 κατά τθν διάρκεια τθσ επανάλθψθσ (iterate ςθμαίνει «επανζλαβε»), περνάνε ςτθν μεταβλθτι f του μπλοκ, και τυπϊνονται ςε κάκε επανάλθψθ Παπάγει ζηην έξοδο (Ακολοςθία Fibonacci) Δίπλα ςτο yield μποροφν να αναφζρονται παραπάνω από μία μεταβλθτζσ

65 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (4) 65 Σϊρα που είδαμε τι είναι τα μπλοκ κϊδικα και τα iterations ασ δοφμε κάποια χριςιμα iterators τθσ Ruby: * i, am, a, banana +.each do entry print entry, end το do end μπορεί να αντικαταςτιςει τα, - i am a banana fac = 1» 1 1.upto(5) do i fac *= i end» 1 fac» 120 a = ( a.. e ).to_a a.map, entry entry +! - a a a.inject { sequence, letter sequence + letter } a» * a, b, c, d, e +» * a!, b!, c!, d!, e! +» * a, b, c, d, e +» * a, b, c, d, e +» abcde» * a, b, c, d, e +

66 Μπλοκ κϊδικα & Iterations (5) 66 Πότε βάηουμε, - και πότε do end? Κατά ςφμβαςθ ςυνθκίηεται: do end : Όταν αυτό που μασ ενδιαφζρει κυρίωσ είναι το αποτζλεςμα των εντολϊν που ζχουμε ειςάγει ςτο μπλοκ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].each do e puts e end, - : Όταν αυτό που κυρίωσ μασ ενδιαφζρει είναι θ τιμι που επιςτρζφεται από τθν επανάλθψθ. Π.χ.: [1,2,3,4,5].map { e e * e }» *1, 4, 9, 16, 25+

67 Βαςικοί Σφποι - Regexp 67 Κανονικι ζκφραςθ (regular expression): είναι o ςυνοπτικόσ οριςμόσ ομοιότθτασ των ςτοιχείων ενόσ ςυνόλου από strings. Πρακτικά, μια κανονικι ζκφραςθ κακορίηει αν ζνα string επαλθκεφεται από ζνα ςυγκεκριμζνο πρότυπο, ωσ ακολουκία χαρακτιρων. τθν ουςία, λοιπόν, μιλάμε για είδθ ςυνκθκϊν. τθ Ruby, μια κανονικι ζκφραςθ είναι ςτιγμιότυπο τθσ κλάςθσ Regexp.

68 Βαςικοί Σφποι - Regexp 68 φμβολο (symbol) Ζςτω το ςφμβολο a. Αν το string περιλαμβάνει το ςφμβολο a τότε ανικει ςτο ςφνολο (επαλθκεφεται). mississippi =~ /s/ >> 2 mississippi =~ /a/ >> nil Ο χαρακτιρασ. επαλθκεφει οποιοδιποτε ςφμβολο Εναλλαγι (alternation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν το string επαλθκεφεται από μία εκ των όςων, τότε επαλθκεφεται από τθν εναλλαγι mississippi =~ /*dsia]/ >> 1

69 Βαςικοί Σφποι - Regexp 69 υνζνωςθ (concatenation) Ζςτω δφο (ι περιςςότερεσ) κανονικζσ εκφράςεισ Αν ζνα string επαλθκεφεται από τθν αλλθλουχία των εκφράςεων, τότε επαλθκεφεται από τθ ςυνζνωςθ. mississippi =~ /i[sp][sp]/ >> 1 mississippi =~ /i[sp]i/ >> nil Επανάλθψθ (repetition Kleene closure) Ζςτω μια κανονικι ζκφραςθ. Αν επαλθκεφεται 0 ι περιςςότερεσ φορζσ θ ζκφραςθ ςτο string τότε επαλθκεφεται από τθν επανάλθψθ. mississippi =~ /(si)*/ >> 0 mississippi =~ /(is)*s/ >> 1

70 Βαςικοί Σφποι - Regexp 70 Πρόκεμα (prefix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει τθν αρχι του string, τότε το string επαλθκεφεται από το πρόκεμα. mississippi =~ /^mis/ >> 0 mississippi =~ /^mip/ >> nil Επίκεμα (suffix) Ζςτω μια ζκφραςθ. Αν αυτι επαλθκεφει το τζλοσ του string, τότε επαλθκεφεται από το επίκεμα. mississippi =~ /sppi$/ >> nil mississippi =~ /(p)*i$/ >> 8

71 Βαςικοί Σφποι - Regexp 71 Η προτεραιότθτα μεταξφ των επαλθκεφςεων είναι: Επανάλθψθ υνζνωςθ Εναλλαγι Πρόκεμα / Επίκεμα φμβολο Αν κζλουμε να ειςάγουμε κάποιον από τουσ χαρακτιρεσ ςε μια κανονικι ζκφραςθ:. ( ) [ ] { } + \ ^ $ *? τότε τουσ ειςάγουμε προκζτοντασ το χαρακτιρα διαφυγισ \ (backslash).

72 Μζχρι τθν επόμενθ φορά Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

73 Θζματα που δεν καλφφκθκαν 73 Τπάρχει ενδιαφζρον για επόμενο ςεμινάριο??? Threads Χειριςμόσ εξαιρζςεων (Exceptions / Exception Handling) I/O Τπερφόρτωςθ τελεςτϊν Mixins (αντί για πολλαπλι κλθρονομικότθτα αντίςτοιχο με τα interfaces τθσ Java) Modules (αντίςτοιχο με τα packages τθσ Java) Προζκταςθ υπαρχουςϊν κλάςεων Unit Testing Βιβλιοκικεσ / bindings για ανάπτυξθ GUI

74 Ιδζεσ και ςκζψεισ για δράςεισ 74 υμμετάςχετε και εςείσ! Δθμιουργία υποςτθρικτικοφ υλικοφ (παρουςιάςεισ, tutorials, how-to s, κείμενα κ.λ.π.) Δθμιουργία site /ruby-hellug (Hellenic User Group) Διοργάνωςθ 2 ου ςεμιναρίου για τθν Ruby με τα κζματα που αναφζρκθκαν πριν Διοργάνωςθ ςεμιναρίου με κζμα το περιβάλλον ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν Ruby On Rails

75 Τλικό και νζα ςχετικά με τθν Ruby ςτο διαδίκτυο 75 Η επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ruby. Περιζχει ενθμερωτικό υλικό, νζα, τα εργαλεία για τθν Ruby (interpreter, ri, gems κλπ ) κακϊσ και εκπαιδευτικό υλικό και wiki Λίςτεσ ταχυδρομείου και forums για τθν Ruby Καταπλθκτικό wiki με υλικό και πλθροφορίεσ ςχετικά με οτιδιποτε ζχει να κάνει με τθν Ruby (από κοινότθτεσ χρθςτϊν μζχρι FAQ και Howto s) Όπωσ λζει και το όνομα τθσ ςελίδασ documentation και υποςτθρικτικό υλικό Νζα αλλά και tutorials ςχετικά με τθν Ruby News aggregation από blogs, forums, mailing lists κ.λ.π.!

76 Βιβλιογραφία (1) 76 Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, Second Edition D. Thomas The Pragmatic Programmers, LLC, 2005 Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides Addison-Wesley, 1995

77 Βιβλιογραφία (2) 77 <Various Authors> 30 Second Rule and James Britt, 2006 Ruby Course: an immersive programming course B. Schroeder Brian Schroeder,

78 Άδεια Χριςθσ Ελεφκερθσ Σεκμθρίωςθσ GNU 78

79 Σασ ευχαριςτοφμε για την παρουςία και την προςοχή ςασ. Μασ τιμάτε. Ν. Δθμθτρακόπουλοσ, Γ. Μπουρλάκοσ

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Web development that doesn t hurt! Έκδοζη 1.0 12 Ιαν 2007 Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Οι ςυναρτιςεισ (functions) τθσ PHP, δθλ. αυτζσ που υπάρχουν ενςωματωμζνεσ μζςα ςτθν PHP αλλά και αυτζσ που δθμιουργοφμε μόνοι μασ, διευκολφνουν πολφ το γράψιμο του κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2013-2014 Χάρθσ Παπαδόπουλοσ 207δ, B όροφοσ e-mail: charis@cs.uoi.gr Ωρεσ Γραφείου: Δευτζρα 11-13 & Παραςκευι 11-13

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα: Επανάληψη σε συναρτήσεις Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό

343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό 343 Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό Τμιμα Μακθματικϊν Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2013-2014 Χάρθσ Παπαδόπουλοσ 207δ, B όροφοσ e-mail: charis@cs.uoi.gr Ωρεσ Γραφείου: Δευτζρα 11-13 & Παραςκευι 11-13

Διαβάστε περισσότερα