RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150"

Transcript

1 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ CD

2

3 RADIO CD PORTABLE CONSIGNES DE SECURITE Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels. Ce symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l utilisateur de la présence d une tension dangereuse non isolée dans le présenter un risque de choc électrique. Ce symbole représentant un point d exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l utilisateur de la présence d instructions d utilisation et d entretien dans la documentation accompagnant le produit. Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit. CLASS 1 LASER PRODUCT usagées aux déchets ménagers. Les déposer au centre de tri de la localité ou dans un collecteur prévu à cet effet. peut endommager l oreille de l utilisateur. ATTENTION: Ce symbole indique que l appareil est un produit Laser de classe 1. regarder le faisceau laser. l intérieur du compartiment. Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement. 1 FR

4 RADIO CD PORTABLE CONSIGNES DE SECURITE ATTENTION : Ne pas exposer l appareil à la pluie ou à l humidité pour éviter tout risque d incendie ou de choc électrique. Par conséquent ne pas utiliser l appareil à proximité d un point l appareil. un endroit soumis à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. proximité de l appareil. Ne pas installer l appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l horizontale. éviter une surchauffe interne. Eviter les espaces restreints ventilation. Tenir le lecteur et les disques éloignés des appareils équipés enceintes à forte puissance. Ne pas déplacer l appareil pendant son utilisation sous peine de l endommager et d altérer le disque. Avant de déplacer Si l appareil est transporté directement d un endroit froid à un lentille située à l intérieur du compartiment à disque. Laisser reposer l appareil pendant environ 30 minutes minimum avant de le mettre sous tension. Débrancher l appareil de l alimentation : - s il ne fonctionne pas normalement. utilisation à des enfants sans surveillance. des dysfonctionnements et nécessiter l intervention de l utilisateur pour une réinitialisation. de la prise murale. Cela évitera qu il ne soit endommagé par la foudre et une surtension éventuelle. FR 2

5 RADIO CD PORTABLE CONSIGNES DE SECURITE secteur. de polarité. circuit. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. neuves identiques entre elles. standard (carbone-zinc) et des batteries rechargeables (nickel-cadmium). les piles au feu. Retirer les piles de l appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le liquide qui sort de la pile entre en contact avec les minutieusement à l eau claire et consulter un médecin. REMARQUES SUR LES DISQUES Ne pas toucher la face enregistrée des disques. laisser des traces de doigts sur la surface. Toute coller d étiquette ou de ruban adhésif sur le disque. sources de chaleur. Ne pas laisser à l intérieur d une voiture garée en plein soleil. l extérieur et en procédant en ligne droite. ou les vaporisateurs antistatiques pour les disques vinyle. 3 FR

6 RADIO CD PORTABLE ALIMENTATION Cet appareil peut fonctionner sur piles ou sur secteur. Connecter le câble d alimentation à la prise AC à l arrière de secteur murale. n alimentent plus l appareil. Il est préférable de retirer les piles si l appareil est alimenté par le Enlever la trappe du compartiment à pile situé à l arrière de l appareil en pressant sur les languettes de celle-ci. Insérer 8 piles de type LR14 (C) de 1.5V (non fournies) en respectant la polarité indiquée. Refermer la trappe du compartiment à piles. à l arrière de l appareil ou du secteur pour que l appareil puisse 19 2 FR 4

7 RADIO CD PORTABLE DESCRIPTION DES COMMANDES Compartiment à piles 3 Poignée 4 Compartiment à CD 4 5 TUNING : Permet de sélectionner le mode de fréquence radio CD/MP3/FM/MW/LINE IN 7 Encoche d ouverture du compartiment à CD 8 VOLUME 9 : Permet d accèder à la piste précédente - CD. 10 : Permet d accèder à la piste suivante - CD. 11 PLAY MODE les pistes ou d une lecture aléatoire en appuyant simultanément. 12 PROGRAM : Touche de programmation : Déclenche la lecture ou met en pause - CD : Prise casque 16 LINE IN : Permet la lecture d un périphérique externe en le connectant à la prise 20 (câble non fourni). 17 Ecran LCD Haut-parleurs 19 5 FR

8 RADIO CD PORTABLE UTILISATION UTILISATION DE LA RADIO Mettre en marche l appareil (19) et le sélecteur (6) sur FM ou MW. UTILISATION DU LECTEUR CD Mettre en marche l appareil (19) et le sélecteur (6) sur CD/MP3. protection de la lentille situé dans le compartiment à CD (4). haut en utilisant l encoche (7). La fonction de programmation permet de programmer l ordre de programmées. Remarque : La programmation ne peut se faire qu en mode STOP. Répéter les 2 étapes précédentes pour programmer d autres pistes. Remarque : Lorsque la capacité mémoire des titres à la programmation est terminée. Presser la touche (14) pour commencer la lecture. Les pistes sont lues dans l ordre programmé. Presser la touche (13 sans effacer le programme. L indicateur de programmation «PROG» (13) deux fois : l indicateur de programmation «PROG» s éteint. déclencher la lecture du CD. Presser la touche PROGRAM (12 LCD. Utiliser les touches (10) ou (9) pour sélectionner la première piste du programme. Presser à nouveau la touche PROGRAM (12 et mettre la piste en mémoire. Le numéro du programme est FR 6

9 RADIO CD PORTABLE DEPANNAGE ET ENTRETIEN Consulter le tableau suivant en cas de problème avec l appareil. disque se trouve sur le haut. Changer les piles de l appareil ou brancher le câble d alimentation de l appareil. que celui-ci n est pas sale ou endommagé. Nettoyer le disque à l aide d un SPECIFICATIONS TECHNIQUES fournies) Consommation : 15W Gamme de fréquence MW : khz Note : Les caractéristiques et le design de l appareil peuvent Débrancher l appareil avant de le nettoyer. Oter les traces de doigt et de poussière à l aide d un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de dissolvants susceptibles d endommager la surface de l appareil. retirer les piles de l appareil. est une marque commerciale de S.A. utilisée sous licence par : Parsons International France - 63 Avenue de l Europe Emerainville - France 7 FR

10 PORTABLE CD RADIO SAFETY REGULATIONS Carefully read the instructions in this manual regarding recommendations for use and safety. Keep this document available and advise any potential users. This appliance has been intended for home use only; any professional or inappropriate use or any use other than those indicated This symbol representing a spark on an equilateral triangle is intended to warn the user about the presence of a dangerous voltage without insulation on the container of the product which is liable to present an electrical shock risk. This symbol representing an exclamation mark on an equilateral triangle is intended to warn the user about the presence of use and maintenance instructions in the product manual. This appliance complies with the regulations in force related to this type of product. CLASS 1 LASER PRODUCT batteries into common disposal bins. Take them to a local selection center or throw them into a bin specially intended for such purpose. Prolonged exposure to sounds from the player at maximum volume can damage the user s hearing. CAUTION: This symbol indicates that the device is a Class 1 Laser product. Do not try to open the casing or look at the laser beam. You should never touch the laser lens inside the compartment. This appliance includes a DEEE symbol (Disposal of at the end of its life it must not be thrown into common disposal bins but taken to the local selection center. The evaluation of waste materials helps to preserve our environment. EN 8

11 PORTABLE CD RADIO SAFETY REGULATIONS CAUTION : Do not expose the appliance to rain or moisture to sink...). the appliance. excessive dust or mechanical shocks. Do not expose to extreme temperatures. This appliance is for use in a temperate environment. near the appliance. Do not install the appliance in a slanting position. It is designed for operation in horizontal position only. ventilation to avoid internal overheating. Avoid restricted Do not obstruct the appliance s ventilation holes. Do not install the appliance on a soft surface such as a carpet or a blanket which might obstruct the ventilation holes. Keep the player and disks far from devices equipped with powerful magnets such as microwave ovens or high-power speakers. Do not move the appliance while in operation to avoid the risk of damaging or altering the disk. Before moving the If the appliance is directly transported from a cold of condensation in the lens inside the disk compartment. Leave the appliance in idle condition for 30 minutes before connecting voltage. Unplug the appliance from the power supply: -if it remains disabled for a long period -in case of storm -if it ceases to operate normally. This appliance is not a toy; its use by children without supervision should not be allowed. malfunctions and require the user s intervention to reset it. In order to protect the appliance against lightning in case of a it from the wall socket. This will prevent it from being damaged by lighting or overvoltage. 9 EN

12 PORTABLE CD RADIO SAFETY RECOMMENDATIONS equipped with the batteries supplied to this effect while not connected to the power supply. Only batteries of the recommended type should be used. The batteries must be placed in their correct direction of polarity. The battery terminals must not be placed in short-circuit. Do not combine new batteries with used batteries. Replace all batteries at the same time with new identical batteries. and rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge or attempt to open the batteries. Do not Remove the batteries from the appliance in case of prolonged non-usage. If the liquid from the battery enters into contact with the eyes with clean water and consult a doctor. NOTES ON THE DISKS Do not touch the recorded side of the disks. Hold the disks by their edges so as to avoid Never paste labels or adhesive tape on the disk. Put disks back in their case after playing them. Do not expose the disk to direct sunlight or heat sources. Do not leave it inside a parked carin full sunlight. from the center toward the edge and proceeding in straight lines. commercially available cleaners or antistatic sprays for vinyl disks. EN 10

13 PORTABLE CD RADIO POWER SUPPLY This appliance can operate on batteries or on mains power supply. Verify that the appliance is switched off. Connect the power cable to the AC socket on the back and then plug the other end to the wall socket. not feed the appliance. It is preferable to remove the batteries if the cable is connected to the power supply in order to avoid their being damaged. Lift the cover of the battery compartment on the back of the Insert 8 LR14 (C) 1.5V batteries (not supplied) taking care to observe the indicated polarity. Close the cover of the battery compartment. Note: The power cable must be disconnected from the socket on the back of the appliance or from the wall socket in order for the appliance to be fed by the batteries EN

14 PORTABLE CD RADIO DESCRIPTION OF THE COMMANDS Telescopic antenna to be used in Radio mode. 2 Battery compartment 3 Handled 4 CD compartment 4 5 TUNING : Allows selecting radio frequency mode CD/MP3/FM/MW/LINE IN 7 CD compartment opening selector 8 VOLUME : Allows setting the volume as convenient. 9 : Allows accessing the preceding CD track. 10 : Allows accessing the next CD track. 11 PLAY MODE tracks in a random order by simultaneously pressing PROGRAM : Programming button 13 : CD stop button 14 : Start playing or pause CD : headphones 16 LINE IN : Allows playing from an external device by connecting it to the head- 20 (cable not supplied). 17 LCD screen Speakers 19 ON/OFF button EN 12

15 PORTABLE CD RADIO USAGE USING THE RADIO Switching on the appliance (19) and the selector (6) on FM or MW USING THE CD PLAYER Switching on the appliance (19) and the selector (6) on CD/ MP3. cardboard lens protector located inside the CD compartment (4). To open the CD compartment lift the door using the recess (7). The program function allows you to program the order in which the disk tracks are played. Up to 20 tracks may be programmed. Note: Once the memory capacity for the titles to be programmed programming has been completed. Press button (14) in order to start playing the tracks. The tracks are played in the programmed order. Press button (13) once to stop playing without deleting the program. The program indicator «PROG»is still displayed. To cancel the program function press button (13) twice: the program indicator «PROG»switches off. Playback stops automatically after the last track has been played. disk is removed or the appliance is switched off. Programming of the tracks can be combined with the repeat CD. Note: Programming can only be done in STOP mode. Press the (12). "P01" blinks on the LCD screen. Use the buttons (10) or (9 track. Press the PROGRAM button again (12 selection and store the track. The program number is Repeat these 2 steps to program other tracks. 13 EN

16 PORTABLE CD RADIO REPAIR AND MAINTENANCE Repair Consult the following table if there is a problem with the appliance. played Verify that the printed side of the disk is face up. Change the batteries or plug the power cable in. is not dirty or damaged. the center to the outside edge. TECHNICAL SPECIFICATIONS Power supply 230V ~ 50Hz or 8 LR14 (C) 1.5V batteries (not supplied) Power consumption: 15W FM frequency range: MHz MW frequency range: khz without notice. The manufacturer reserves the right to make such improvements as deemed necessary. Unplug the appliance before cleaning. abrasive products or solvents that may damage the surface of the appliance. In case of not using the appliance for long periods unplug the appliance and remove the batteries. is a trademark of S.A. used under license by: Parsons International France - 63 Avenue de l Europe Emerainville France EN 14

17 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Bitte lesen Sie sämtliche Anweisungen dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Vorschriften zu Nutzung und Sicherheit. Bewahren Sie diese Anweisung auf und übergeben Sie sie potentiellen Nutzern. Dieses Gerät ist ausschließlich für eine Verwendung im Haushalt bestimmt. Eine gewerbliche oder zweckentfremdete. Nutzung des Gerätes schließt die Haftung des Herstellers aus. Das Blitz-Symbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierten spannungsführenden elektrischen Schlag verursachen könnten. Das Ausrufezeichen-Symbol im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Zum Schutz der Umwelt die verbrauchten Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Die Batterien bei der Sondermüllsammelstelle Batteriesammelbehälter entsorgen. Längeres Hören bei voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Wartungshinweise in der gerätebegleitenden Dokumentation hin. Dieses Gerät entspricht den für diesen Produkttyp geltenden Normen. Dieses Gerät ist mit dem Siegel WEEE (elektrischer sondern in die örtliche Müllsortieranlage gegeben werden muss. Die Wiederverwertung von Abfällen trägt zum Umweltschutz bei. CLASS 1 LASER PRODUCT das Gerät mit einem Laser der Klasse 1 arbeitet. schauen Sie nicht in den Laserstrahl. Berühren Sie nie die Laserlinse im Innern des CD-Fachs. 15 DE

18 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ACHTUNG : Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Stromschlags zu vermeiden. Demzufolge darf das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. : Vasen) auf das Gerät stellen. Heizkörpers oder einer sonstigen Wärmequelle oder an einem extrem staubigen Platz aufstellen oder Stößen aussetzen. Das Gerät nicht extremen Temperaturen aussetzen. Dieses Gerät ist für eine Verwendung in gemäßigten Klimazonen vorgesehen. Aschenbecher usw.) in der Nähe des Gerätes aufstellen. aufstellen. Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in horizontaler Position bestimmt. um eine interne Überhitzung zu vermeiden. Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an beengten Orten wie z. B. in Nicht die Lüftungsschlitze des Gerätes verdecken. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage wie z. verdecken könnte. Halten Sie das CD-Gerät von Geräten mit starken Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. die CD nicht zu beschädigen. Nehmen Sie die CD aus dem Wenn das Gerät unmittelbar von einem kalten an einen Kondenswasser auf der Linse im Innern des CD-Fachs bildet. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall mindestens 30 Minuten lang ausgeschaltet stehen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz: - wenn es nicht normal funktioniert. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht ohne Aufsicht verwendet werden. Störimpulse über die Netzzuleitung und/oder elektrostatische Störungen können im Extremfall zu Fehlfunktionen am Gerät führen und eine Neuinitialisierung erforderlich machen. DE 16

19 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Gewitterschäden zu schützen oder wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird. Dadurch kann das Gerät nicht durch Blitzeinschlag und eventuelle Überspannung beschädigt werden. Wenn das Gerät nicht an den Netzstrom angeschlossen entsprechenden Batterien ausgestattet sein. Nur den empfohlenen Batterietyp verwenden. Beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität achten. Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Keine neuen und verbrauchten Batterien mischen. Sämtliche Batterien gegen neue und identische Batterien auswechseln. Die Batterien nicht ins Feuer werfen. Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes die Batterien herausnehmen. Falls die aus der Batterie austretende Flüssigkeit mit Augen sofort und sorgfältig mit klarem Wasser ab-/ausgespült und ein Arzt aufgesucht werden. HINWEISE ZU DEN CDs Berühren Sie nicht die Unterseite der CDs. Fingerabdrücke auf den Flächen zu hinterlassen. einer Fehlfunktion führen. Kleben Siekeine Etiketten oder Klebestreifen auf die CD. Bewahren Sie die CD nach dem Abspielen in ihrer Hülle auf. Setzen Sie die CD nicht direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen aus. Lassen Sie keine CDs in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen. und fusselfreien Tuch in gerader Linie von der Mitte nach außen ab. Antistatiksprays für Vinylplatten. 17 DE

20 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT STROMVERSORGUNG Dieses Gerät kann mit Batterien oder mit Netzstrom betrieben werden. Stecken Sie das Netzkabel in die Wechselstrombuchse AC auf der Geräterückseite. Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an die Wandsteckdose an. Stromzufuhr von den Batterien automatisch unterbrochen. um das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes zu öffnen unter Berücksichtigung der angegebenen Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder. muss das Netzkabel aus der Buchse auf der Rückseite des Gerätes oder aus der Wandsteckdose gezogen werden DE 18

21 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE Teleskopantenne für den Radio-Betrieb. 2 Batteriefach 3 Tragegriff 4 CD-Fach 4 5 TUNING : Radiofrequenzwahlschalter CD/MP3/FM/MW/LINE IN 7 Einkerbung zum Öffnen des CD-Fachs 8 VOLUME : Zum Einstellen der gewünschten Lautstärke. 9 : Zum vorhergehenden Titel gelangen CD. 10 : Zum nächsten Titel gelangen - CD. 11 PLAY MODE : Ermöglicht das Abspielen eines oder aller CD-Titel im Wiederholmo- 12 PROGRAM : Programmiertaste 13 : Stopptaste - CD 14 : Wiedergabe oder Pause - CD : Kopfhöreranschluss 16 LINE IN: Über den Kopfhöreranschluss können Sie ein externes Peripheriegerät 20 (Kabel nicht enthalten) im Kopfhörerstecker anschliessen. 17 LCD-Anzeige Lautsprecher 19 ON/OFF: Ein-/Ausschalttaste 19 DE

22 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT BETRIEB RADIO-BETRIEB Gerät einschalten (19) und Senderwahl (6) auf FM oder MW stellen. CD-GERÄT-BETRIEB Gerät einschalten (19) und Taste (6) auf. Anmerkung: Nehmen Sie vor dem ersten Gebrauch den Karton zum Schutz der Linse aus dem CD-Fach heraus (4). Klappen Sie zum Öffnen den Deckel des CD-Fachs mit Hilfe der Einkerbung ( ). Die Programmierfunktion ermöglicht die Programmierung der Abspielreihenfolge der Titel einer CD. Es können bis zu 20 Titel programmiert werden. Anmerkung: Die Programmierung kann nur im Modus STOP durchgeführt werden. Drücken Sie die Taste PROGRAM (12). Auf dem LCD-Display blinkt P01 Wählen Sie mit der Taste (10) oder (9) den ersten zu programmierenden Titel aus. Drücken Sie erneut die Taste PROGRAM (12) zur Bestätigung und Speicherung des Titels. Die Programmnummerierung ( P02 ). weitere Titel zu programmieren. Anmerkung: Beim Erreichen der maximalen Speicherkapazität keine weiteren Titel mehr programmiert werden können: Die Programmierung ist beendet. Drücken Sie zum Abspielen die Taste (14). Die Titel werden in der programmierten Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste (13 Programmieranzeige PROG bleibt sichtbar. Drücken Sie die Taste (13 Programmierfunktion zu beenden: Die Programmieranzeige PROG erlischt. Das Gerät schaltet sich nach dem Abspielen des letzten Titels automatisch aus. Die programmierten Titel werden bis zur zum Ausschalten des Gerätes gespeichert. Die Titelprogrammierung kann mit der Wiederholfunktion kombiniert werden. Beginnen Sie mit der Programmierung und starten Sie dann das Abspielen der CD. DE 20

23 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT STÖRUNGSBESEITIGUNG UND PFLEGE Ziehen Sie die nachstehende Tabelle im Fall von Gerätestörungen zu Rate. der CD nach oben zeigt. Wechseln Sie die Gerätebatterien aus oder schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel an den Netzstrom an. oder beschädigt ist. Reinigen Sie die CD mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand. TECHNISCHE DATEN Entfernen Sie Fingerabdrücke und Staub mit Hilfe eines weichen Tuchs. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien wird. Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz oder 8 Batterien LR14 (C) Stromverbrauch: 15W MW-Frequenzbereich: khz Eigenschaften und Design des Gerätes ohne Vorankündigung erachtet. ist eine Handelsmarke der Parsons International France - 63 Avenue de l Europe Emerainville - Frankreich 21 DE

24 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przeczytać uważnie wszystkie wskazówki niniejszej instrukcji, przestrzegając zaleceń dot. użytkowania i bezpieczeństwa. Zachować niniejszą instrukcję i poinformować o niej ewentualnych użytkowników Aparat ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wszelkie zastosowanie profesjonalne, niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi, nie pociąga za sobą odpowiedzialności producenta. Symbol błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, które jest wystarczająco duże, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem. Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność instrukcji obsługi i konserwacji w dokumentacji dołączonej do produktu. Urządzenie to odpowiada obowiązującym normom związanym z tym rodzajem produktu. Usuwanie zużytego urządzenia Urządzenie to nosi symbol WEEE (Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego) co oznacza, że po jego zużyciu nie powinno być usuwane razem z odpadami gospodarstwa domowego ale odstawione do miejscowego centrum CLASS 1 LASER PRODUCT Dla ochrony środowiska, nie wyrzucać zużytych baterii z odpadami gospodarstwa domowego. Odstawić je do miejscowego centrum sortowania lub do przewidzianego na to zbiornika. Przy pełnej mocy, długotrwałe słuchanie odtwarzacza może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika. UWAGA: Symbol ten oznacza, że urządzenie to należy do produktów laserowych klasy 1. o Nie próbować otwierania obudowy i nie patrzeć na wiązkę laserową. o Nigdy nie dotykać soczewki laserowej wewnątrz zasobnika na płyty. Ostrzeżenie dotyczące użytkowania i instalacji Sortowania. Waloryzacja odpadów przyczynia się do ochrony naszego środowiska. PL 22

25 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWAGA : Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu czy wilgoci, celem uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem. Dlatego też nie należy używać urządzenia w pobliżu miejsc z wodą lub w wilgotnym pomieszczeniu (w łazience, na basenie, koło umywalki...). Nie stawiać żadnego przedmiotu wypełnionego wodą (np.: wazonów ) na urządzeniu. Nie stawiać urządzenia w pełnym słońcu, w pobliżu grzejnika czy jakiegokolwiek innego źródła ciepła, w miejscach narażonych na nadmierne zapylenie czy uraz mechaniczny. Nie poddawać działalnu wysokich temperatur. Urządzenie to jest przeznaczone do używania w umiarkowanych warunkach klimatycznych. Nie umieszczać żadnych elementów wytwarzających ciepło (świeca, popielniczka...) w pobliżu urządzenia. Umieścić urządzenie na powierzchni płaskiej, sztywnej i stabilnej. Nie instalować urządzenia w pozycji pochyłej. Jest ono przeznaczone do pracy jedynie w pozycji poziomej. Zainstalować urządzenie w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć wewnętrznego przegrzania. Unikać przestrzeni zamkniętych, takich jak regał, szafa... Nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie stawiać urządzenia na miękkim podłożu, takim jak dywan lub koc, ponieważ może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych. Przechowywać odtwarzacz i płyty z dala od urządzeń wyposażonych w silne magnesy, takich jak np. kuchenki mikrofalowe lub głośniki wysokiej mocy. Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Nie przemieszczać urządzenia podczas jego używania, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie i zniszczenie płyty. Wyciągnąć płytę przed przemieszczeniem urządzenia. Jeżeli urządzenie jest przeniesione bezpośrednio z zimnego miejsca do ciepłego, istnieje możliwość kondensacji na soczewce znajdującej się wewnątrz zasobnika na płyty. Zaczekać przez około 30 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do prądu. Odłączyć urządzenie z zasilania: - jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas, - w przypadku burzy, - jeśli nie działa w sposób normalny. Urządzenie to nie jest zabawką, nie pozwolić, aby korzystały z niego dzieci bez nadzoru. Pod wpływem szybko przemijających zjawisk elektrycznych i/lub elektrostatycznych, urządzenie może działać w sposób niewłaściwy i wymagać interwencji użytkownika celem zresetowania. UWAGA: Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy. Piorun Aby chronić urządzenie przed uderzeniem pioruna w przypadku burzy lub jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu z powodu pioruna lub ewentualnego przepięcia. Informacje odnośnie baterii (do kupienia osobno) 23 PL

26 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Aby móc odpowiednio działać, urządzenie powinno być wyposażone w przewidziane do tego celu baterie, jeśli nie jest podłączone do sieci. Należy używać jedynie zalecanego typu baterii. Baterie powinny być włożone do schowka z uwzględnieniem ich biegunowości. Nie należy powodować zwarcia zacisków baterii. Nie mieszać nowych baterii z zużytymi. Wymienić wszystkie baterie w tym samym czasie na nowe i do siebie podobne. Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (weglowo-cynkowych) z ładowalnymi (niklowo-kadmowymi). Nie ładować baterii i nie próbować ich otwierać. Nie wrzucać baterii do ognia. Wyjąć baterie z urządzenia w przypadku dłuższego przestoju. Jeśli ciecz wypływająca z baterii znajdzie się w kontakcie z oczami lub skórą, natychmiast dokładnie przepłukać dotknięte miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. UWAGI DOT. DYSKÓW Manipulowanie: Nie dotykać zarejestrowanej strony płyt. Trzymać płytę za krawędzie, aby nie pozostawić odcisków palców na jej powierzchni. Wszelki kurz, ślady palców lub zarysowanie mogą spowodować niewłaściwe działanie. Nigdy nie przyklejać eytkietek ani taśmy klejącej na płytę. Przechowywanie: Po odtworzeniu, włożyć płytę z powrotem do pudełka. Nie wystawiać płyty na bezpośrednie działanie światła słonecznego czy źródła ciepła. Nie pozostawiać wewnątrz samochodu zaparkowanego w pełnym słońcu. Czyszczenie: Wyczyścić płytę za pomocą czystej, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki, zaczynając od środka w kierunku brzegów i w linii prostej. Nie używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalniki, powszechnych środków czyszczących ani sprayów antystatycznych do płyt winylowych. PL 24

27 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD ZASILANIE To urządzenie może działać na baterie lub dzięki podłączeniu do sieci. Zasilanie sieciowe Sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone. Podłączyć przewód zasilania do gniazdka z tyłu urządzenia a następnie podłączyć drugi koniec kabla do gniazdka sieci elektrycznej. Uwaga: Jeśli przewód zasilania jest podłączony, urządzenie przestaje być zasilane przez baterie. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, zalecane jest ich wyjęcie, jeżeli urządzenie jest zasilane przez przewód, Zasilanie za pomocą baterii Zdjąć przykrywkę schowka na baterie znajdującą się z tyłu urządzenia, naciskając na wpusty. Włożyć 8 baterii typu LR14 (C) 1.5V (do kupienia osobno) uwzględniając podaną biegunowość. Zamknąć przykrywkę schowka na baterie. Uwaga: Przewód zasilania powinien być wyjęty z gniazdka z tyłu urządzenia oraz z sieci, aby urządzenie mogło być zasilane za pomocą baterii PL

28 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD OPIS DZIAŁANIA PRZYCISKÓW Antena teleskopowa do użycia przy trybie Radio. 2 Schowek na baterie 3 Uchwyt 4 Zasobnik na CD 4 5 TUNING : Wybór trybu zakresu radia CD/MP3/FM/MW/LINE IN : Wybór trybu CD, Radio lub urządzenie zewnętrzne 7 Wycięcie służące do otwierania zasobnika na CD 8 GŁOŚNOŚĆ : Pozwala na dostosowanie głośności wedle życzenia. 9 : Umożliwia powrót do poprzedniego utworu - CD. 10 : Umożliwia przejście do następnego utworu - CD 11 TRYB ODTWARZANIA : Umożliwia odtwarzanie płyt CD w trybie powtarzania jednego utworu, wszystkich utworów lub odtwarzanie losowe poprzez równoczesne naciśnięcie. 12 PROGRAM : Przycisk programowania 13 : Przycisk zatrzymania - CD 14 : Włącza odtwarzanie lub pauzę - CD : Gniazdko słuchawkowe 16 Wejście do AUX : Służy do odtwarzania począwszy z urządzenia zewnętrznego poprzez podłączenie do gniazdka słuchawkowego, dzięki kablowi audio z gniazdem duplex 20 (kabel do kupienia osobno) Ekran LCD 18 Głośniki 19 PL 26

RCD150 / RCD151 / RCD152

RCD150 / RCD151 / RCD152 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE PORTABLE RADIO CD TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil HAV-TRHP20KN MANUAL (p. 2) Wireless Headphones ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14) Draadloze Hoofdtelefoon MANUALE (p. 19) Cuffie senza

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FM RADIO ΜΕ USB & SD CARD READER MODEL: MPR-033. Διαβαστε τις οδηγίες πρίν χρησιμοποιήστε την μονάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FM RADIO ΜΕ USB & SD CARD READER MODEL: MPR-033. Διαβαστε τις οδηγίες πρίν χρησιμοποιήστε την μονάδα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FM RADIO ΜΕ USB & SD CARD READER MODEL: MPR-033 Διαβαστε τις οδηγίες πρίν χρησιμοποιήστε την μονάδα. www.lenco.com 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 17 15 16 18 Τοποθεσία κουμπιών ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446 G15 Δηγιες χρησης πομποδέκτης PMR446 περίληψη λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Μ Π Ο Ε Κ Τ Η Σ PM R446

Π Ο Μ Π Ο Ε Κ Τ Η Σ PM R446 G10 ηγιες χρησης ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ PMR446 Περίληψη Λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Καλυψη/εμβελεια 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Wohin Franz Schubert (To Where?)

Wohin Franz Schubert (To Where?) Daisyield Music Achive www.daisyield.com/music/ oice Guita Mässig {q = c 60} 4 2 4 2 Ó 6 6 Wohin anz Schubet (To Whee?) Œ ch Text: Wilhelm Mülle(1794-1827) English Tanslation: Tom Potte Aanged by Reinhold

Διαβάστε περισσότερα

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide

RC 829 RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED. Guida d uso User guide Guida d uso User guide RADIOSVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY LED RADIO ALARM CLOCK WITH LED DISPLAY 5. 6. 7. 8. 9.10. 11. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. 2_ ITALIANO DESCRIZIONE COMANDI 1. Selettore AUTO/ON/OFF, radio

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα