Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Μελέτης: 27 /2015"

Transcript

1 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμός ,00 ΚΑ: Απαιτούμενη Πίστωση με ΦΠΑ: ,00 1

2 Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16 Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο εργασίας-υπηρεσίας 16 Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες Διατάξεις 16 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 19 Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Συγγραφής 19 Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις 19 Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία 19 Άρθρο 4ο: Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσίας 19 Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 19 Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 20 Άρθρο 7ο: Ανωτέρα Βία 20 Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση Τιμών 20 Άρθρο 9ο: Τρόπος Πληρωμής 20 Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου 20 Άρθρο 9ο: Φόροι Τέλη Κρατήσεις 20 Άρθρο 10ο: Ποιοτική διασφάλιση 20 Άρθρο 11o: Επίλυση Διαφορών 20 Παράρτημα Ι Επίσημο πρόγραμμα του έργου 23 2

3 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: MED PROGRAMME: 75% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο της εργασίας αφορά στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου «GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP) στο πλαίσιο του MED PROGRAMME » και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτήρια, ιδιοκτησίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 2. 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβούλου σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτήρια 1. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' 2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος Οι υπηρεσίες συνοψίζονται σε: - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη Διάγνωση/Αποτύπωση/Επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ως άνω κτιρίων σύμφωνα με την νομοθεσία και τα κριτήρια του GRASP - Αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών Ενεργειακής Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και/ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επιλογή βέλτιστου σεναρίου με βάση τα κριτήρια «πράσινου» προϊόντος κατά GRASP-MED, με βάση θεσμικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την ωρίμανση και προετοιμασία του Έργου, για το βέλτιστο σενάριο που θα επιλεγεί. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ MED PROGRAMME Tο Πρόγραμμα MED είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Εταίροι από 13 χώρες συμπεριλαμβανομένης όλης της Βόρειας Ακτής της Μεσογείου εργάζονται από κοινού για να ενισχύσουν την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της βιωσιμότητας της περιοχής. Η διακρατική φύση του προγράμματος αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αντιμετώπιση των εδαφικών προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, των διεθνών επιχειρήσεων και των μεταφορών. Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος MED είναι να καταστήσει το σύνολο της περιοχής MED έδαφος όπου μπορεί να υπάρξει διεθνής συμφωνία προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενιές, να προωθηθεί η εδαφική συνοχή και η ενεργή παρέμβαση υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα MED χρηματοδοτεί δράσεις-σχέδια σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, με βάση το στρατηγικό προσανατολισμό που ορίσθηκε από τις ατζέντες της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ, και αυτά αφορούν: Καινοτομία: δημιουργία και ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών δικτύων και διεύρυνση των περιφερειακών ερευνητικών, τεχνολογικών καινοτομικών δυνατοτήτων, όπου αυτές έχουν 4

5 άμεση συνεισφορά στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη των διακρατικών περιοχών του προγράμματος Περιβάλλον: διαχείριση υδάτων, ενεργειακή αποδοτικότητα, πρόληψη κινδύνου και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας με άμεση διακρατική διάσταση Προσβασιμότητα: δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με ξεκάθαρη διακρατική διάσταση Αειφόρος αστική ανάπτυξη: ενδυνάμωση της πολυκεντρικής ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με ξεκάθαρο διακρατικό αντίκτυπο Επιλέξιμοι φορείς είναι δημόσιοι οργανισμοί, περιφερειακοί αναπτυξιακοί φορείς, φορείς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και οι επιχειρήσεις τους, επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. Τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ε.Ε. από την περιοχή που αφορά στο MED πρέπει να εκπροσωπούνται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια υλοποίησης του έργου (υπηρεσίας) λογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου «GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP)» Ιούνιος Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου παρακολουθεί το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του έργου GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP) όπως αναλυτικά εμφανίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Αναλυτικά, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβούλου σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτήρια 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' Οι υπηρεσίες συνοψίζονται σε: - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη Διάγνωση/Αποτύπωση/Επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ως άνω κτιρίων σύμφωνα με την νομοθεσία και τα κριτήρια του GRASP. - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην Αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών Ενεργειακής Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και/ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (κυρίως παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με χρήση της πλατφόρμας GRASP-MED λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς ενεργειακούς και οικονομικούς δείκτες (Key Performance Indicators). - Επιλογή βέλτιστου σεναρίου με βάση τα κριτήρια «πράσινου» προϊόντος κατά GRASP-MED, με βάση θεσμικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια (ενσωμάτωση εργαλείων οικονομοτεχνικής αξιολόγησης με παράλληλη κατάστρωση των σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων). Στα κριτήρια απόφασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις της τελευταίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, δηλαδή η υπόδειξη μέτρων ΕΞΕ καταρχήν για την ταπείνωση της ενεργειακής ζήτησης, π.χ. θερμομόνωση, σε συνδυασμό με την μεγιστοποίηση του ποσοστού συμμετοχής ΑΠΕ για την κάλυψη του ενεργειακού φορτίου, π.χ. κλιματισμός υποβοηθούμενος από ΑΠΕ. - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του Έργου, για το βέλτιστο σενάριο που θα επιλεγεί. 5

6 - «Εντοπισμός / πρόταση βέλτιστης πηγής χρηματοδότησης του Έργου και λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών ένταξης και υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία των φακέλων υποβολής» ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π1: Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στο Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος. Περιεχόμενα: 1. Ενεργειακή αποτίμηση/διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης των πιλοτικών κτιρίων 2. Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης κατά τα οριζόμενα παραπάνω και διαπίστωση του βέλτιστου με έμφαση σε συνδυασμό τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ (κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) 3. Σχέδιο για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 4. Βέλτιστος τρόπος χρηματοδότησης, ενδεικτικά βήματα και περιεχόμενα φακέλου υποβολής ένταξης Τύπος: Έντυπη έκθεση Γλώσσα: Ελληνική Τεμάχια: 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. Η συνολική δαπάνη των εργασιών υποστήριξης του συμβούλου αποτελεί την αμοιβή του αναδόχου και ανέρχεται στο ποσό των περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί κατά 75% Ευρωπαϊκούς Πόρους και κατά 25% από εθνικούς πόρους. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σε μία δόση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου και την ολοκλήρωση των τελικών πακέτων εργασίας, το αργότερο μέχρι τις 31/05/2015 Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις μετά από την πιστοποίηση των εργασιών. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας από το Δήμαρχο σύμφωνα με την τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852 ΦΕΚ Α 87 της «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114 / ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα αρθρ. 209 παρ.2, παρ.4 {όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α 42 / αρθρ. 22 παρ.3}, και παρ.9 όπως προστέθηκε με τον N.3731/2008 ΦΕΚ Α 263/ αρθ.20 παραγρ.13, καθώς και το αρθρ. 273 παρ Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) αρθ.83 παρ Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Οικονομικών αριθ /739 (Φ.Ε.Κ. Β 1291/ ) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 5. Η Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ.21437/ , με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 6. Το Π.Δ. 28/

7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 1. Κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 2. Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο υποψήφιος ή μέλη της ομάδας έργου να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοια έργα και συγκεκριμένα σε διαχείριση και συντονισμό έργων στο πλαίσιο του MED Programme (European Territorial Cooperation ) Ο υποψήφιος ή μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο πλαίσιο του έργου GReen procurement And Smart city support in the energy sector - GRASP Ο υποψήφιος ή μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα με υποβολή σχετικού καταλόγου έργων: o o o o o o Στις σύγχρονες μεθόδους/τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Στη χρήση υπολογιστικών εφαρμογών/λογισμικών εκτίμησης ενεργειακής αποτίμησης κτιρίων Στις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Σε έργα σχετικά με ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα σε έργα ίδιου ή παρόμοιου αντικειμένου με την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Παραγωγή υλικού σεμιναρίων ή δημοσίευση επιστημονικών εργασιών/άρθρων με θεματολογία ίδια ή παρόμοια με τα εν λόγω σεμινάρια. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή: - Για παραδόσεις που αφορούν σε έργα που εκτελέσθηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG (C, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας: 7

8 Α/Α Πελάτης Πρόγραμμα και Τίτλος Έργου Σύντομη Περιγραφή Έργου Διαγωνιζομένου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Διαγωνιζομένου (Μήνες) Προϋπολογισμός που αναλογεί στον Διαγωνιζόμενο Παρούσα Φάση Έργου - Για λοιπές παραδόσεις: Α/Α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Έργου Διαγωνιζομένου Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου Διαγωνιζομένου (Μήνες) Προϋπολογισμός που αναλογεί στον Διαγωνιζόμενο Παρούσα Φάση Έργου ii) Να υποβάλλουν κατάλογο των κυριοτέρων σχετικών έργων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Προγραμμάτων, στα οποία ο διαγωνιζόμενος συμμετείχε ως εταίρος, συνοδευόμενο από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση έργου, βεβαίωση του Επικεφαλής Εταίρου του έργου, κ.λπ.). Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή: Α/Α Πρόγραμμα και Τίτλος Έργου Σύντομη Περιγραφή Έργου Ρόλος Διαγωνιζομένου (Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος) Διάρκεια Έργου (Μήνες) Συνολικός Προϋπολογ ισμός Έργου Προϋπολογ ισμός που αναλογεί στον Διαγωνιζόμ ενο Παρούσα Φάση Έργου Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση και αδειοδότηση έργων ΑΠΕ Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο o o o έναν (1) Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Χημικό Μηχανικό, με εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ και έναν (1) Οικονομολόγο ή άλλο αντίστοιχο επιστήμονα πανεπιστημιακού επιπέδου. Θα υποβληθούν χωριστά υποφάκελος Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & υποφάκελος Β: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα κάτωθι: Πιστοποιητικά απόδειξης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου. Ειδική αντίληψη του Έργου GRASP-MED. Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου αναφερόμενη στο σύνολο της «Υπηρεσίας» και το ποσοστό έκπτωσης ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και 8

9 υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μια κατ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΌΛΟΓΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο, ενώ απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου «Επαγγελματικά προσόντα αναδόχου - Προϋποθέσεις συμμετοχής». Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών θα έχουν ως εξής: Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς - Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαθμολόγησης (ΣΒ). Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται, με τη χρήση κριτηρίων και σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α Είδος Κριτηρίου Συντελεστής Βαρύτητας 1 Διοίκηση/Διαχείριση του Έργου, Διάρθρωση πακέτων εργασίας, 30% κατανομή ρόλων εμπλεκομένων 2 Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και της έκτασης αντικειμένου 40% του έργου. Εργαλεία, Δράσεις και Υποδομές. 3 Xρονοδιάγραμμα υλοποίησης 30% Σύνολο 100% Η βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου, υπολογίζεται με τον τύπο: Β.Τ.Π., Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου ΒΤΠ = Αi x σi, όπου Αi η βαθμολογία για το κάθε ένα κριτήριο του πίνακα και σi o αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας για το κάθε ένα κριτήριο. Τ.Β. (Τεχνικός Βαθμός) = Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου / Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων. Με βάση τις τιμές Τ.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων με βάση την τεχνική τους προσφορά. Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς. Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε έργα του MED Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 9

10 Για την οικονομική αξιολόγηση των Προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές λαμβάνεται υπόψη η συνολική οικονομική προσφορά του κάθε υποψηφίου για την εκτέλεση του έργου. Η κατάταξη κάθε συμμετέχοντα υπολογίζεται με τον τύπο: Ο.Β., Οικονομική Βαθμολογία του διαγωνιζόμενου Ο.Β. = (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων) /Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου). Με βάση τις τιμές Ο.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των Διαγωνιζόμενων με βάση την οικονομική τους προσφορά. Τελική Αξιολόγηση Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, γίνεται με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά που θα προκύψει από την σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.) και της Οικονομικής Προσφοράς (Ο.Π.) των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος οικονομικής προσφοράς, με συντελεστή βαρύτητας για την τεχνική προσφορά 85% και για την οικονομική προσφορά 15%. Ο συνολικός βαθμός (Σ.Β.) κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται από τον τύπο: Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15*100 όπου: Τ.Β.= (Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου) / (Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων) και Ο.Β.= (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων) / (Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου) Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά συνολικού βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο συμμετέχων με τον υψηλότερο Σ.Β. Σπάτα, 3/04/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: Η συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού Τούντα Ελένη ΠΕ Διοικητικού Ε Άγγελος Γεώργας Αρχιτέκτονας Μηχ/κος 10

11 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: MED PROGRAMME: 75% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11

12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Α.ΤΙΜ. ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ευρώ) χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 1 ΑΤ1 Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED, με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP, για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στο Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 4.600,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σπάτα, 3/04/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: Η συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού Τούντα Ελένη ΠΕ Διοικητικού Ε Γεώργας Άγγελος Αρχιτέκτονας Μηχανικός 12

13 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων. ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: MED PROGRAMME: 75% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 13

14 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1: ΑΤ1. Σχέδιο δράσης ενεργειακής αναβάθμισης επιλεγμένων πιλοτικών κτιρίων στο Δήμο Σπάτων Ειδικότερα σχέδιο δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτίρια 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' Παρεχόμενες Υπηρεσίες: - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη Διάγνωση/Αποτύπωση/Επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ως άνω κτιρίων σύμφωνα με την νομοθεσία και τα κριτήρια του GRASP - Αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών Ενεργειακής Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και/ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επιλογή βέλτιστου σεναρίου με βάση τα κριτήρια «πράσινου» προϊόντος κατά GRASP-MED, με βάση θεσμικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την ωρίμανση και προετοιμασία του Έργου έως και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, για το βέλτιστο σενάριο που θα επιλεγεί. Δαπάνη: ,00 Συνολική δαπάνη ,00 ΦΠΑ 23% 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,00, Είκοσι Τέσσερεις Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ Σπάτα, 03/04/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: Η συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού Τούντα Ελένη ΠΕ Διοικητικού Ε Γεώργας Άγγελος Αρχιτέκτονας Μηχανικός 14

15 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων. ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: MED PROGRAMME: 75% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο εργασίας-υπηρεσίας Αντικείμενο της Υπηρεσίας του Συμβούλου σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτίρια 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' Οι υπηρεσίες συνοψίζονται σε: - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη Διάγνωση/Αποτύπωση/Επιθεώρηση της ενεργειακής κατάστασης των ως άνω κτιρίων σύμφωνα με την νομοθεσία και τα κριτήρια του GRASP - Αξιολόγηση επίπτωσης εναλλακτικών σεναρίων ανακαίνισης με εφαρμογή βασικών τεχνολογιών Ενεργειακής Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και/ή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επιλογή βέλτιστου σεναρίου με βάση τα κριτήρια «πράσινου» προϊόντος κατά GRASP-MED, με βάση θεσμικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια - Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την ωρίμανση και προετοιμασία του Έργου, για το βέλτιστο σενάριο που θα επιλεγεί. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο του έργου GRASP οι υποχρεώσεις του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος είναι οι ακόλουθες: Συμμετοχή ή/και διοργάνωση Εθνικών και Διακρατικών Συναντήσεων στο πλαίσιο του έργου Έλεγχο και δοκιμαστική χρήση πιλοτικής πλατφόρμας Αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης του Δήμου Εκπόνηση Συγκριτικής Μελέτης (Regional Comparison) Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και εκπόνηση σχεδίου δράσης βιωσιμότητας αυτών Αναλυτική και πλήρης τεκμηριωμένη σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ παρουσίαση των δαπανών στην Εθνική Αρχή εξακρίβωσης των δαπανών. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες Διατάξεις Για την παροχή της υπηρεσίας ισχύουν: I. Οι διατάξεις του Ν.3852 ΦΕΚ Α 87 της «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. II. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114 / ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα αρθρ. 209 παρ.2, παρ.4 {όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α 42 / αρθρ. 22 παρ.3}, και παρ.9 όπως προστέθηκε με τον N.3731/2008 ΦΕΚ Α 263/ αρθ.20 παραγρ.13, καθώς και το αρθρ. 273 παρ.1. III. Οι διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) αρθ.83 παρ.1. IV. Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Οικονομικών αριθ /739 (Φ.Ε.Κ. Β 1291/ ) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. V. Η Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ.21437/ , με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. VI. Το Π.Δ. 28/

17 Σπάτα, 03/04/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: Η συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού Τούντα Ελένη ΠΕ Διοικητικού Ε Γεώργας Άγγελος Αρχιτέκτονας Μηχανικός 17

18 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων. ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: MED PROGRAMME: 75% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18

19 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Συγγραφής Το αντικείμενο της εργασίας αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης των Υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβούλου σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός Σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κάτωθι Κτίρια 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 2. 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 3. Πνευματικό Κέντρο Σπάτων ''Χρήστος Μπέκας'' Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις Η ανάθεση του Έργου θα γίνει με βάση τη σχετική νομική διάταξη περί δικαιώματος του Δημάρχου σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Αναλυτικά η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852 ΦΕΚ Α 87 της «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114 / ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα αρθρ. 209 παρ.2, παρ.4 {όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α 42 / αρθρ. 22 παρ.3}, και παρ.9 όπως προστέθηκε με τον N.3731/2008 ΦΕΚ Α 263/ αρθ.20 παραγρ.13, καθώς και το αρθρ. 273 παρ Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) αρθ.83 παρ Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης του Υπ. Οικονομικών αριθ /739 (Φ.Ε.Κ. Β 1291/ ) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 5. Η Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ.21437/ , με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 6. Το Π.Δ. 28/1980. Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: I. Η τεχνική περιγραφή II. Ο προϋπολογισμός της μελέτης III. Η συγγραφή των υποχρεώσεων Άρθρο 4ο: Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσίας Η παροχή των υπηρεσιών έχει έναρξη με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε ημερών. Άρθρο 5 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Οι υποχρεώσεις του εντολοδόχου είναι: - Η τακτική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλες τις περιγραφόμενες δράσεις του έργου - Η παροχή των υπηρεσιών σε στάδια όπως αναφέρονται στη τεχνική περιγραφή - Παροχή συμβουλών για την ολοκλήρωση του έργου - Τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ του συμβούλου και της ομάδας έργου του Δήμου 19

20 Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα Οι υποχρεώσεις του εντολέα είναι: - Η διευκόλυνση και παροχή πληροφοριών στο σύμβουλο, απαραίτητων για την επεξεργασία του φυσικού αντικειμένου του έργου του εντολέα και την ακόλουθη προετοιμασία για την παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών - Η διάθεση του απαιτούμενου χρόνου και έργου από τις υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των στοιχείων και τευχών του φακέλου του έργου Άρθρο 7ο: Ανωτέρα Βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν ευθύνονται, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση Τιμών Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 9ο: Τρόπος Πληρωμής Για την παροχή των υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ,99 πλέον ΦΠΑ (23%) 4.413,01, σύνολο ,00. Η πληρωμή θα γίνει σε μία δόση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου και την ολοκλήρωση των τελικών πακέτων εργασίας μέχρι τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο. Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του χρόνου παράδοσης είναι δυνατό να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις. Άρθρο 9ο: Φόροι Τέλη Κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν όταν καταθέτει την προσφορά ή που θα επιβληθούν αργότερα. Άρθρο 10ο: Ποιοτική διασφάλιση Το έργο πρέπει να είναι κατάλληλο για τις παραπάνω περιγραφόμενες ανάγκες του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Πρέπει να καλύπτει τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις ισχύουσες θεσμικές προδιαγραφές και κάθε άλλη προδιαγραφή που δεν προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά είναι απόλυτα απαραίτητη για την ορθολογική χρήση. Η καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και τις απαιτήσεις του έργου για το οποίο γίνεται η ανάθεση θα πιστοποιείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Άρθρο 11o: Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 20

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 47/2014

Αριθμός μελέτης: 47/2014 Αριθμός μελέτης: 47/2014 Μελέτη Προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου GReen procurement And Smart city support in the energy sector (GRASP, κωδικός έγκρισης 1C-MED12-33) στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα