ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού 1. Ο ήµος Θερµαϊκού ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση που αφορά την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια ασφάλιση οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου Θερµαϊκού» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό.500,00 συµπεριλαµβανοµένου κάθε φόρου. 2. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές µε αναγραφόµενες τιµές µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη µειοδότη που θα προβεί στην ασφάλιση των οχηµάτων του ήµου Θερµαϊκού για ένα και µόνο έτος µε τη λήξη των τρεχόντων συµβολαίων. 3. ικαίωµα κατάθεσης προσφορών έχουν οι αναγνωρισµένες από το κράτος Ασφαλιστικές Εταιρείες ή εξουσιοδοτηµένα ασφαλιστικά πρακτορεία και πράκτορες αυτών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και που παρέχουν όλες τις προβλεπόµενες από το Νόµο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. Η συµµετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πλήρως ενήµερος και ότι αποδέχεται τους όρους ανεπιφύλακτα. 4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο ηµάρχου στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00π.µ. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 INTERSALONICA 2 INTERLIFE 3 EUROLIFE 4 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ 5 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 6 AIG 7 AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 8 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 9 EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

3 Θ Θ / & Γ : Ασφα ισ ι ή ά η ε αφορι ώ έσ αι η α η ά έργο ο Δή ο Θερ αϊ ού ΕΧΝ ΚΗ ΕΚ Ε Η ΗΝ πα αν Ν Ν αφ Ν Ν α αν αν Ν πα Ν υπ μ φα Ν υ ΝΝ Ν αφννν ΝΝ α Ν α Ν υν υν υν Θ α (π αν α Να φν Ν υ Ν α Ν - Να α Ν Ν π Ν )Ν αν Ν αν υν υέν ΗΝ αν Ν υπ Ν αν Ν απ υ α Ν αν α Ν Ν Ν α α Ν Ν α Ν ΝΝ α π α Ναπ μ 1έ α ένζν έν1κν υν υνλζν α Ν ΝΝ π Ν αν υν ένγκηβήβί1ίν(φ ΝκιΝ )Ν «αν Ν Ν υ Ν α Ν Ν πν Ν α αν α»,ν π ΝΝ α, βέ Ν ανν υνν έγζθγήβίίθ«ν α Ν Ν α» γέ Ν αν υν ΝβκήκίΝπ Ν Ν Ν α Νπ Ν έ έ έ ζέ Ν αν υν υνκγν υν ένβγθβή1λλην(φ ΝβζιΝ ) ηέ Ν αν υν Ν βγιήκθν (Ν Φ Ν 11ίή ήκθ)ν π Ν Ν αν υν έζκλήιθν (Φ Ν Ν γγ1ήιθ)ν π Ν υπ Ν α φαν Ν Ν α υ Ν αυ ΝαΝ υ έ 6. χ ένγη1γίήιγλήίλέίκέβί1ίν(φ Ν1βλ1ή11έίκέβί1ίΝΝ ) ΗΝ υ ο Ν απ ην αν «φα Ν υ ΝΝ Ν αφ ΝΝ α Ν α Ν υν υν υ ( υ π α α ο ουν ω Ν ω Ν π α ω Ν( α ω α,νφ ονα φω )Να χ α Ν ονπο Ν ω Ν.500,00 Ν α Ν αν α Ν υ αν υ Ν Ν έ ένίβέ1ίέθβηγ,ν ίβέ1ηέθβηγ,ίβέβίέθβηγ,ίβέγίέθβηγ,ίβέγηέθβηγν Ν Ν«φαΝ αφν»ν υνπ ο πο ο ο Ν ου Νβί14έ Ν Ν CPV: ( π Ν φν α Ν ). ΗΝπ φ Ν ανα αφ α Νυπ Ν ΝΝ Ν αα ΝΝ α Ν Ν Ν Ναυ έ Θ ω, απ. / υ

4 Θ Θ / & Γ : Ασφα ισ ι ή ά η ε αφορι ώ έσ αι η α η ά έργο ο Δή ο Θερ αϊ ού Γ Φ Γ : φ χ ω - χα ω π. α φ αφ α πα α α α Ν α α α α υ υ α α α π α απ α υ φ α απ Θ α α α α α : α χ ω - χα ω π. ΑήΑ Α Θ Ν - Φ Α 1 ΗΗΝβ1β1 2 ΗΗΝβ1β5 3 ΗΗΝβ1γ1 4 ΗΗΝγ45β 5 ΗΗΝγ45γ 6 ΗΗΝγ454 7 ΗΗΝγ45ι 8 ΗΗΝγ45κ 9 ΗΗΝγ45λ ΗΗΝγ46ί 11 ΗΗΝγ46γ 12 ΗΗΝγ ΗΗΝγ46ι 14 ΗΗΝγ46κ 15 ΗΗΝγ4ιβ 16 ΗΗΝγ4ιγ 17 ΗΗΝγ4λλ Bonus malus Φ έ Ν ΧΗ Α Νφ Νφ- Η Α πα φ πα φ Νφ- 02 Νφ Νφ πα φ 02 Νφ πα φ πα φ πα φ 02 9 π α πα φ πα φ πα φ υ α Ν π α Ν

5 ΗΗΝγ5ίι ΗΗΝγ5ίκ ΗΗΝγ5γκ 21 ΗΗΝγ5γλ 22 ΗΗΝγ54ί 23 Η Ν46λί 24 Η Ν46λ4 25 Η Ν4ιί6 26 Η Ν4ιγ5 27 Η Ν4ιι6 28 Η Ν4ιιι 29 Η Ν6κκ4 Η Νι1κβ 31 Η Νι1κκ 32 Η Νιβίβ 33 Η Νιββ6 34 Η Νιι51 35 Η Νιι56 36 Η Νιιιι 37 Η Νιιλκ 38 Η Νκ379 Η Νκ5γκ Η Νκ6λί 41 Η Νκ6λι 42 Η Νκιίγ 43 Η Νκι1γ 44 Η Νκκίί 45 Η Νκλκβ Η Νκλκγ φν Ν α α π 02 9 Νφ- 02 π α 02 8 π α 02 π α π α π α φ ΝγζΝ Νφ φ Ν1ηΝ π α φ ΝζθΝ πα φ Νφ φ Ν1βΝ Νφ Νφ π α π α Νλ φ Ν1κΝ πα φ υ α Ν π α Ν πα φ πα φ ΝφΝ ΝφΝ πα φ Νφ ΝφΝ Ν α α π 35 35

6 47 Ν1ίγ4ί4 48 Ν1ίγ6β6 49 Ν1ίκ Ν111ί54 51 Ν5144ι 52 Ν5κι46 53 Ν5κι5ί 54 Ν5κι51 55 Ν5κκκλ 56 Νλκ Νλκ46γ 58 Νλκκιγ Α έ Α Ν ΗΗγ5β4 Α έ Α Ν υ Φ α α φ Φ α π υ αφ α Ν- Φ αφ α - Φ π α α φ υ α α α Φέ ΧέΝ πα φ Φέ έχέν πα φ α φ απ α α χ α υ (π α α α φ υ α - α α π ) α α υ υ α α π α πα α α φα α. υ α :. α α α α α α α (α αυ, α υ, π α..π.) Φ Φ Θ ( ) 1. α υ / υ ΗΝ απ Νπ π α Ν Νπ Ν Ν.500,00 υ π α αυν Ν Ν π α Ν( α α,νφ Να φ )Ν α Ν αν α Ν υ Ν έ ένίβέ1ίέθβηγ,ν θβηγ,ίβέβίέθβηγ,ίβέγίέθβηγ,ίβέγηέθβηγΝ Ν Ν«φαΝ αφν»ν υνπ ο πο ο ο Ν ου Νβί14έ Θ ω, απ. / υ

7 Θ Θ / & Γ : Ασφα ισ ι ή ά η ε αφορι ώ έσ αι η α η ά έργο ο Δή ο Θερ αϊ ού Γ υ π π α φ Ν α αα π ω.500,00 Ϊ υ π α αυ π α ( α α, φ α φ ) : CPV Φ- Γ Χ - Χ.500,00Ϊ ( υ π α αυ ω ω π α ω ( α ω α, φ α φω ) :.500,00 Ϊ. α α υ α α α α α ω ω υχ ω χ ω, χα ω π υ π α π υ α υ υ, α π α α α φα απ α α π υ α α α, α α α π υ α υ φ α. α α α υ α α α α α α υ α φα α υ α α, α π υ υ απ υ α α α α. Θ ω, απ. / υ

8 Θ Θ / & Γ : Ασφα ισ ι ή ά η ε αφορι ώ έσ αι η α η ά έργο ο Δή ο Θερ αϊ ού ΓΓ Φ Ά 1 - πα πα α α πα υπ α α Δ φ Ν α υ υ Θ α (π α α α φ (1) υ α Ν α α π ) α α υ υ. Ά 2 - χ υ α α υ α α α α α π α : 1. α υ υ 94 α π α υ. 3852/ (Φ 87 ) Δ α υ α π Ν α α α Ε, π α, 2. α υ.3463/06δ α α Ε 3. α υ 28/80 π α π α υ υ 83 υ. 2362/1995 (Φ 247 ) 5. α υ 237/86 ( Φ 1/ /86) π α υ.489/76 (Φ 331/76) π υπ α φα α υ αυ α υ. 6.A. 351/739/ (Φ 1291/ ) Ά 3- υ α χ α 1. π αφ - 2. π π 3. υ αφ υπ Ά 4- ω υ υπ αφ α απ αφ υ π φ α υ π α α α π υ α α φα α υ π α π υ. πα υ α υ α υ α π φ α π υ αφ υ υ α, απα απ υ υ α π υ φ π υ α υ υπ. Ά 5- π α α α αυ α π α α π απ υ α α απ φα υ Ά 6 - α α - ω - α α α π α α. α υ α α υ α α αα α πα υ α υ α φ α υ υ. α π π π υ α α π α υ αυ α α υ α πα, αυ α αφα α απ π α π π α αφ α απ π π π π π. α α α α π υ π α α α π υ απαα α. α υπ α α π υ α απ υ α α. π 0,% π α α α α, Φ... υπ α α υ.

9 Ά 7 - α ω απ α α, α υ απ α α α α υ απ α υπ α α π α α α απ πα α α υ φ υ α α υ απ α, α υπ αφ α, π α α υ π α. Ά 8 - α α υ α απ α υπ α π α α α α π υ α αφ α 26 υ 28/1980. α α α υ απ α αυ, α υπ α π αα α () π υπ αφ α. Ά 9 - υ α π α α α α υπ α α α α υπ αφ α, α α π α α 5% υ υ α α α α α, υ υ 26 υ 28/1980. α π φ α α α α π α π πα α α απ α α π π. Ά - - π ω α α χ υ α α υπ α υ φ α φ α α α αφα πα α. α α α α α α α α υ υ α υ. π π π υ α π υ υ π υ 7 υ πα α α υπ α, α υπ π απ α α α π υ υ α απ α α π υ απ απ αυ. Ά 11 - π χ α α π υ α α α α φ φ α π απα α α α α φ υ υ (π α α α φ (1) υ α ( α α π ) α α υ υ π υ α αφ α π π, α α υπ αφ υ α α φ) ( α α (1) α α α π ). α α υ α α α φ υ υ υ α α α πα α α πα α απ α α φα α α α α α α υ π α α υ α α α φα α. H α α α α φ α α α α α υ υ α υ α φ. Θα α α α α α α αυ α α π απ α α π α α α α πα α α φ, α α υπ α α α α α. α φ α α π α υ υ υ, α υ α αυ α ( α, α α π α α, α α π α υ ) π π α υ α υπα α υ υ α α α α α π υ α αφ α π π ( φ α..237/1986 α α 6 α α π υ α α). π α α π υ α α α α φ, υπ α α α α α φ α υ α π υ α α υ φ α υ 14 α αφ π α α υ υ ( πα α α π α υπ α φ απ ). Ά 12 - α α υπ αφ α α πα Θ α υ φ υπ, π α α υ α πφ α α. Ά 13 - π υ αφ αφ π υ υ φα α φα α, πα φ α υ α Θ ω, απ. / υ

10 Θ Θ / & Γ : Ασφα ισ ι ή ά η ε αφορι ώ έσ αι η α η ά έργο ο Δή ο Θερ αϊ ού Φ ΑήΑ Α Θ Ν - Φ Α 1 ΗΗΝβ1β1 2 ΗΗΝβ1β5 3 ΗΗΝβ1γ1 4 ΗΗΝγ45β 5 ΗΗΝγ45γ 6 ΗΗΝγ454 7 ΗΗΝγ45ι 8 ΗΗΝγ45κ 9 ΗΗΝγ45λ ΗΗΝγ46ί 11 ΗΗΝγ46γ 12 ΗΗΝγ ΗΗΝγ46ι 14 ΗΗΝγ46κ 15 ΗΗΝγ4ιβ 16 ΗΗΝγ4ιγ ΗΗΝγ499 ΗΗΝγ5ίι 19 ΗΗΝγ5ίκ Bonus malus Φ έ Ν ΧΗ Α Νφ Νφ- Η Α πα φ πα φ Νφ- 02 Νφ Νφ πα φ 02 Νφ πα φ πα φ πα φ 02 9 π α πα φ πα φ πα φ υ α Ν π α Ν 02 9 φν Ν α α π 02 9 Νφ- Α ΦΑ ΑΝ ( Η Ω )Ν ( υ π α ο α Ν φ ο ) Ν( Ώ)

11 ΗΗΝγ5γκ 21 ΗΗΝγ5γλ 22 ΗΗΝγ54ί 23 Η Ν46λί 24 Η Ν46λ4 25 Η Ν4ιί6 26 Η Ν4ιγ5 27 Η Ν4ιι6 28 Η Ν4ιιι 29 Η Ν6κκ4 Η Νι1κβ 31 Η Νι1κκ 32 Η Νιβίβ 33 Η Νιββ6 34 Η Νιι51 35 Η Νιι56 36 Η Νιιιι 37 Η Νιιλκ 38 Η Νκγιλ Η Νκ5γκ Η Νκ6λί 41 Η Νκ6λι 42 Η Νκιίγ 43 Η Νκι1γ 44 Η Νκκίί 45 Η Νκλκβ Η Νκλκγ Ν1ίγ4ί4 02 π α 02 8 π α 02 π α π α π α φ ΝγζΝ Νφ φ Ν1ηΝ π α φ ΝζθΝ πα φ Νφ φ Ν1βΝ Νφ Νφ π α π α Νλ φ Ν1κΝ πα φ υ α Ν π α Ν πα φ πα φ ΝφΝ ΝφΝ πα φ Νφ ΝφΝ Ν α α π υ 35

12 48 Ν1ίγ6β6 49 Ν1ίκ Ν111ί54 51 Ν5144ι 52 Ν5κι46 53 Ν5κι5ί 54 Ν5κι51 55 Ν5κκκλ 56 Νλκ Νλκ46γ 58 Νλκκιγ Α έ Α Ν ΗΗγ5β4 Α έ Α Ν Φ α α φ Φ α π υ αφ α Ν- Φ αφ α - Φ π α α φ υ α α α Φέ ΧέΝ πα φ Φέ έχέν πα φ ΝΝ Φ Α Φ Γ Φ Ν Φ Γ -

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/40073 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16/07/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/65827 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία.

Περίληψη διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 08/04/2015, από ώρα 10:00 π.µ. στο ηµαρχείο που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Περαία, 27/03/2015 Αριθµ. Πρωτοκ. - 6369 - Περίληψη διακήρυξης Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61477 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύµφωνα µε ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 09.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 24018 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικον εξ Οικονόµων 8α Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Α: 60 ΠΩΡ2-91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 33362 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002505316 2014-12-24

14PROC002505316 2014-12-24 14PROC002505316 2014-12-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 24/12/2014 ΕΠΑ.Σ./Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ Αριθ.Πρωτ. 2086 Δ/νση :Αλ. Διάκου 1- Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ, Ρόδος Τ.Κ.: 85100 Ε-mail : epasrod @ mintour.

Διαβάστε περισσότερα