Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα από το περιβάλλον του Κοdu μπορείτε να εξοικειωκείτε με βαςικζσ ζννοιεσ του προγραμματιςμοφ και να μάκετε να δθμιουργείτε τα δικά ςασ παιχνίδια περνϊντασ ευχάριςτα τθν ϊρα ςασ. Ακόμθ θ δθμιουργία δικϊν ςασ video games αποδεδειγμζνα βοθκά ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, ςτρατθγικισ ικανότθτασ αλλά και βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ. Σχόλιο [g1]: Τι είναι το Kodu;; Σχόλιο [g2]: Αςφνδετο με τα προθγοφμενα Στόχοσ του βιβλίου δεν είναι να είναι να μπει ςε λεπτομζρειεσ του προγραμματιςμοφ.aλλά να ςασ δείξει, εξθγϊντασ απλά και κατανοθτά τισ βαςικζσ του λειτουργίεσ, τισ καταπλθκτικζσ δυνατότθτεσ που ζχετε χρθςιμοποιϊντασ το περιβάλλον Κοdu που δθμιουργικθκε για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ και με ςτόχο να εμπνεφςει μικροφσ και μεγάλουσ να δθμιουργιςουν εφκολα και γριγορα ςυναρπαςτικά παιχνίδια! Σχόλιο [g3]: Το υποκείμενο είναι μάλλον εμείσ και όχι το βιβλίο. Σχόλιο [g4]: Μειϊνετε τθν αξία του βιβλίου. Τα παιδιά κα μάκουν να προγραμματίηουν! Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; Στθν επιςτιμθ υπολογιςτϊν με τον όρο πρόγραμμα αναφερόμαςτε ςε μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία εντολϊν τισ οποίεσ πρζπει να εκτελζςει ζνασ υπολογιςτισ για να παραγάγει το επικυμθτό για το χριςτθ αποτζλεςμα. Σφμφωνα με τον γενικό οριςμό που ζδωςε ο Τηον φον Νόιμαν το 1945, το πρόγραμμα αποτελείται από μια ςυνεχι αλλθλουχία εντολϊν τισ οποίεσ ο υπολογιςτισ καλείται να εκτελζςει μία προσ μία για να παραχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. (οριςμόσ από βικιπαιδεία) Σασ μπζρδεψε; Ασ κάνουμε τα πράγματα πιο απλά Πςοι από ςασ αναρωτιζςτε τι είναι πρόγραμμα ρίξτε μια ματιά γφρω ςασ Σίγουρα κα ανακαλφψετε πολλά.. Ο διακόπτθσ για να ανοίξετε το φωσ,ο κερμοςτάτθσ του καλοριφζρ, το πρόγραμμα ςτο πλυντιριο, θ τθλεόραςθ, το dvd που βλζπετε τισ αγαπθμζνεσ ςασ ταινίεσ,οι ίδιεσ οι ταινίεσ,τα κινθτά τθλζφωνα, τα θλεκτρονικά ςασ παιχνίδια ακόμα και ο ίδιοσ ο υπολογιςτισ είναι ζνα μεγάλο πρόγραμμα! Πμωσ εκτόσ από τισ ςυςκευζσ το πρόγραμμα είναι και κάτι που όλοι ςασ κάνετε ακόμα και αν δεν το γνωρίηετε. Πταν λζτε : Σχόλιο [g5]: Ρολλζσ άγνωςτεσ ζννοιεσ εντολζσ, ακολουκία εντολϊν, το αποτζλεςμα είναι αόριςτο ωσ ζκφραςθ. Ρωσ περιμζνετε να τα καταλάβουν οι μακθτζσ (παρότι παρακάτω προςπακείτε να τα εξθγιςετε Σχόλιο [g6]: Ο διακόπτθσ γιατί είναι ζνα πρόγραμμα;;;; ο κερμοςτάτθσ;;;; δεν είναι κατανοθτό το ςκεπτικό τθσ πρόταςθσ

2 Αν αφριο κάνει καλό καιρό,κα πάμε μια εκδρομι Πςο βρζχει,δεν κα βγω ζξω Πταν μαηζψω λεφτά,κα αγοράςω ζνα ποδιλατο «εκτελείτε» και ςεισ ζνα πρόγραμμα. Κάκε πρόγραμμα «κρφβει» πίςω του ζναν αλγόρικμο. Πμωσ τι είναι αλγόρικμοσ ; Είναι μια ςειρά βθμάτων που ακολουκοφμε για να λφςουμε ζνα πρόβλθμα. Αυτό που πρζπει να κατανοιςετε είναι ότι ο υπολογιςτισ όπωσ και κάκε ςυςκευι δεν ζχει νοθμοςφνθ,δεν παίρνει αποφάςεισ και δεν ενεργεί μόνοσ, απλά ακολουκεί εντολζσ που εμείσ του δίνουμε. Για να φτιάξουμε ζνα αλγόρικμο βαςικό είναι να «ςπάςουμε» το πρόβλθμα ςε υποπροβλιματα. Αφοφ λυκεί κακζνα από το υποπροβλιματα,ενϊνουμε τισ επιμζρουσ λφςεισ ςτθν τελικι μασ λφςθ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ζχετε ζνα ρομποτάκι που κάνει δουλειζσ για ςασ. Κζλετε να ςασ φζρει ζνα ποτιρι χυμό πορτοκαλί. Αν μιλοφςατε ςε άνκρωπο κα του λεγάτε : φζρε μου ζναν χυμό πορτοκαλί. Αν δεν ιξερε που να το βρει κα ςασ ρωτοφςε. Πμωσ ςτθν περίπτωςθ του ρομπότ όπωσ και του υπολογιςτι αν του λζγατε το ίδιο πράγμα δεν κα μετακινοφνταν από τθν κζςθ του..! Σχόλιο [g7]: Και εδϊ είναι λίγο περιοριςμζνθ θ ανάλυςι ςασ, «όςο βρζχει δε κα βγω ζξω» δεν είναι ζνα πρόγραμμα. Ππωσ αναφζρετε το πρόγραμμα είναι μια ακολουκία εντολϊν για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Είναι πολφ απλουςτευτικά τα παραδείγματά ςασ Σχόλιο [g8]: Δεν ζχετε πείςει για το πρόγραμμα. Δεν αντιλαμβάνομαι οφτε τισ διαφορά αλγορίκμου και προγράμματοσ βάςει των παραδειγμάτων ςασ Σχόλιο [g9]: Ρολφ πρόχειρθ αναφορά ςτουσ αλγορίκμουσ αλλά και ςτθ λογικι του διαίρει και βαςίλευε Σχόλιο [g10]: Γιατί ςυγκρίνετε τον άνκρωπο με το ρομπότ; Τι επιδιϊκετε Ο ςωςτόσ τρόποσ για να ςασ φζρει τελικά τον χυμό κα ιταν να του δϊςετε μια ςειρά από εντολζσοδθγίεσ : 1. Αν δεν υπάρχει εμπόδιο -> Στρίψε δεξιά.αλλιϊσ κάνε ζνα βιμα δεξιά και επανζλαβε.όςο δεν ςυναντάσ εμπόδιο -> επανζλαβε προχϊρα ευκεία δζκα βιματα 2. Όταν φτάςεισ ςτο ψυγείο ->άνοιξε τθν πόρτα 3. Επζλεξε από το τρίτο ράφι τον χυμό με γεφςθ πορτοκαλί 4. Αν δεν το βρεισ -> κλείςε τθν πόρτα && ςτρίψε αριςτερά && επανζλαβε το βιμα 2 μζχρισ ότου φτάςεισ ςτθν αρχικι ςου κζςθ. 5. Αν το βρεισ ->ςικωςε το κουτί && κάνε ζνα βιμα πίςω && κλείςε τθν πόρτα && προχϊρα ευκεία && ψάξε για ζνα ποτιρι. 6. Αν δεν βρεισ ποτιρι-> ςτρίψε αριςτερά && επανζλαβε το βιμα 2 μζχρισ ότου φτάςεισ ςτθν αρχικι ςου κζςθ. 7. Αν βρεισ ποτιρι ->γζμιςε το με χυμό &&ςικωςε το ποτιρι με το δεξί ςου χζρι &&κράτθςε το && ςτο ςτρίψε αριςτερά && επανζλαβε το βιμα 2 μζχρισ ότουφτάςεισ ςτθν αρχικι ςου κζςθ Το κλειδί λοιπόν για τθν λφςθ αυτοφ του προβλιματοσ είναι θ ςωςτι διατφπωςθ των οδθγιϊν. Σκεφτείτε τϊρα τι ςυμβαίνει όταν παίηετε το αγαπθμζνο ςασ θλεκτρονικό παιχνίδι..εςείσ πατάτε πλικτρα και ο υπολογιςτισ κάνει τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ.εςείσ όμωσ είςτε αυτοί που "ςκθνοκετείτε " το παιχνίδι Σχόλιο [g11]: 1.Φαντάηομαι ότι πρζπει να χρθςιμοποιιςετε ζνα πιο απλό παράδειγμα και ταυτόχρονα ζνα αρκετά πιο λογικό!!ρεριγράψτε επακριβϊσ το πρόβλθμα (π.χ. με μια εικόνα) και τθ λφςθ Οφτε εγϊ κατάλαβα τον αλγόρικμό ςασ: π.χ. Αν δεν υπάρχει εμπόδιο -> Στρίψε δεξιά.αλλιϊσ κάνε ζνα βιμα δεξιά και επανζλαβε.όςο δεν ςυναντάσ εμπόδιο - > επανζλαβε προχϊρα ευκεία δζκα βιματα Σχόλιο [g12]: Ριο ςυγκεκριμζνο, π.χ όταν πατάτε το δεξί βζλοσ τότε

3 ςασ και κακορίηετε ποιεσ κα είναι οι αλλθλεπιδράςεισ με το περιβάλλον και τα αντικείμενα.μετά από δικζσ ςασ οδθγίεσ (όςο και αν δεν φαίνεται ότι είναι ςαφείσ είναι) ο υπολογιςτισ εκτελεί κάκε φορά μια ςειρά εντολϊν. Ζςτω ότι παίηεται super mario.mε το δεξί βελάκι ο mario προχωράει, με το space χοροπθδάει, με το αριςτερό βελάκι γυρίηει πίςω κλπ. Σχόλιο [g13]:???δθλαδι όταν παίηω το παιχνίδι προγραμματίηω;;; Πςο και αν ακοφγεται απίκανο ολόκλθρο το παιχνίδι ζχει φτιαχτεί ςε εντολζσ παρόμοιεσ με αυτζσ του παραπάνω παραδείγματοσ!!! Αυτό λοιπόν είναι πρόγραμμα.είναι μζςα ςτθν ηωι μασ ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε και τθν διευκολφνει. Σχόλιο [g14]: Είναι εντελϊσ λάκοσ το ςκεπτικό ςασ, μπερδεφετε το μακθτι ωσ χριςτθ και το μακθτι ωσ προγραμματιςτι 1.3 Σι είναι προγραμματιςμόσ & γλϊςςα προγραμματιςμοφ Στο ρομποτάκι υπθρζτθ, που είναι ζνασ μικρόσ υπολογιςτισ, δϊςατε μια αυςτθρι ςειρά βθμάτων, για μπορζςει να φτάςει ςτο ψυγείο και να ςασ φζρει ζνα ποτιρι από τον αγαπθμζνο ςασ χυμό. Φτιάξατε λοιπόν ζνα μικρό πρόγραμμα, ςτο οποίο παρουςιάηονται αναλυτικά οι οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςει. Θ διαδικαςία τθσ ςφνταξθσ ανάπτυξθσ των αντίςτοιχων οδθγιϊν του μικροφ ςασ προγράμματοσ ονομάηεται προγραμματιςμόσ. Και επειδι δεν ζχουμε όλοι ςτο ςπίτι μασ ζνα ρομποτάκι χυμό - κουβαλθτι ασ μιλιςουμε για τουσ κλαςςικοφσ υπολογιςτζσ που όλοι ςασ χρθςιμοποιείτε κακθμερινά. Οι περιςςότεροι κα ζχετε περάςει αρκετζσ ϊρεσ αναηθτϊντασ ςτο διαδίκτυο τθν αγαπθμζνθ ςασ μουςικι. Άλλοι τόςοι, ζχετε επικοινωνιςει με τουσ φίλουσ ςασ που βρίςκονται μακρυά, ςτζλνοντασ τουσ e- mail και φυςικά δεν υπάρχει κανείσ που να μθν ζχει ηωγραφίςει ζςτω και μια μικρι φατςοφλα με τον υπολογιςτι του. Πλεσ αυτζσ οι δυνατότθτεσ που ζχουν οι υπολογιςτζσ κρφβουν από πίςω τουσ πολλά προγράμματα μζςα ςτα οποία διατυπϊνονται όλεσ οι εντολζσ που κα πρζπει να εκτελζςουν για να ικανοποιιςουν διάφορεσ λειτουργίεσ. Βζβαια όλα αυτά τα προγράμματα είναι αρκετά περίπλοκα και δθμιουργοφνται από experts ςτουσ υπολογιςτζσ(τουσ λεγόμενουσ προγραμματιςτζσ). Πμωσ όλοι κρφβετε ζναν μικρό προγραμματιςτι μζςα ςασ και προτοφ ςασ δείξουμε πϊσ να προγραμματίηεται τα δικά ςασ παιχνίδια, που είναι και ο ςκοπόσ αυτοφ του βιβλίου, ασ εξετάςουμε πωσ μπορείτε να δϊςετε με ςωςτό τρόπο ςτον υπολογιςτι ςασ να καταλάβει το πρόβλθμα που ζχετε αλλά και το πρόγραμμα που πρζπει να υλοποιιςει για να καταλιξει ςε Σχόλιο [g15]: Δεν δϊςατε μια απλι ςειρά βθμάτων, αλλά μια ςφνκετθ με επαναλιψεισ κτλ. Σχόλιο [g16]: Ο λόγοσ εξακολουκεί να μθν είναι ςυγκεκριμζνοσ και είναι αρκετά γενικόσ: «Κάκε μια από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ, κρφβει από πίςω τθσ ζνα πρόγραμμα, μια ςειρά εντολϊν δθλαδι που υλοποιεί τουσ ςτόχουσ μασ» - αυτι θ παράγραφοσ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα και όχι ςτον προγραμματιςμό! Σχόλιο [g17]: Θ φιλοςοφία μασ είναι να νιϊςουν οι μακθτζσ ότι όλα τα προγράμματα που χρθςιμοποιοφν, ακολουκοφν τθν ίδια λογικι ανάπτυξθσ και ότι και οι ίδιοι κα μποροφςαν να τα αναπτφξουν (κάτι που είναι αλθκζσ με τισ νζεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ) Σχόλιο [g18]: Κάνουμε κάτι τζτοιο ςτο προγραμματιςμό πζρα από τθ λφςθ;;;;

4 μία λφςθ. Σε ζναν φανταςτικό κόςμο κα μποροφςατε να μιλιςετε ςτον υπολογιςτισ όπωσ μιλάτε με ζναν καλόσ ςασ φίλο μιλϊντασ του απλά ςτα ελλθνικά. Κα του λζγατε "ζχω αυτό το πρόβλθμα φίλε μου, μιπωσ κα μποροφςεσ να με βοθκιςεισ να βρω τθν λφςθ; " Δυςτυχϊσ όμωσ τόςο θ ελλθνικι όςο και όλεσ οι υπόλοιπεσ γλϊςςεσ των ανκρϊπων είναι πολφπλοκεσ για τον υπολογιςτι. Ο υπολογιςτισ δεν είναι τίποτα παρά ζνα μθχάνθμα. Ζνα μθχάνθμα που μζςα απ τα κομμάτια του περνάει ι δεν περνάει ρεφμα. Δεν μπορεί να καταλάβει τισ λζξεισ, τισ προτάςεισ και φυςικά τον τρόπο που μιλάνε οι άνκρωποι. Το μόνο που καταλαβαίνει είναι θ δικι του γλϊςςα, τθ γλϊςςα μθχανισ που δεν είναι τίποτα άλλο από πολλζσ ςειρζσ με 1 και 0 (που του δείχνουν αν περνάει ι δεν περνάει ρεφμα από τα κυκλϊματά του). Και πωσ τελικά καταφζρνουμε να επικοινωνοφμε με τον υπολογιςτι μασ; Σχόλιο [g19]: Απολφτωσ αςφνδετο και ανακριβζσ Σχόλιο [g20]: Το κομμάτι αυτό «προςγειϊνεται» λίγο απότομα και δεν αναλφεται επαρκϊσ Μελετϊντασ το παρακάτω παράδειγμα κα προςπακιςουμε να δϊςουμε μια πιο εφκολθ προςζγγιςθ ϊςτε να καταλάβετε πϊσ πραγματοποιείτε πραγματοποιείται κάτι τζτοιο. Το ςχολείο ςασ πζτυχε αδερφοποίθςθ με ζνα ιταλικό ςχολείο που βρίςκεται λίγο πιο ζξω από τθν ϊμθ. Μζςα ςτα πλαίςια ανταλλαγισ μακθτϊν, ο κακθγθτισ τθσ κοινωνιολογίασ αναλαμβάνει ζνα ταξίδι ςτθν Λταλία για να ζρκετε ςε επαφι με Λταλοφσ μακθτζσ, να καταλάβετε περιςςότερο τα ικθ τα ζκιμα και τθν κουλτοφρα τουσ, κακϊσ και να ανταλλάξετε απόψεισ για κοινά ςχολικά ςασ ενδιαφζροντα. Είναι φυςικό πωσ οι περιςςότεροι από εςάσ δεν γνωρίηεται ιταλικά αλλά και οφτε και οι Λταλοί μακθτζσ γνωρίηουν ελλθνικά. Κάκε ζνασ χρθςιμοποιεί μια διαφορετικι γλϊςςα, με διαφορετικζσ λζξεισ, ςυντακτικό και κανόνεσ που καταλαβαίνετε μόνο εςείσ. Πμωσ πωσ κα επιτευχκεί τελικά επικοινωνία; Τθν λφςθ κα ζρκει να δϊςει ο κακθγθτισ κοινωνιολογίασ που γνωρίηει τόςο τα ελλθνικά όςο και τα ιταλικά. Άρα αρκεί εςείσ να διατυπϊςετε αυτά που κζλετε ςτον κακθγθτι ςασ, εκείνοσ με τθν ςειρά του να τα μεταφράςει ςτα ιταλικά και ςτθν ςυνζχεια να ξανά μεταφράςει ςτα ελλθνικά, αυτι τθν φορά, τθν απάντθςθ των Λταλϊν μακθτϊν. Ράνω ςε αυτιν τθν λογικι πραγματοποιείται και θ επικοινωνία ςασ με τον υπολογιςτι. Εςείσ διατυπϊνετε το πρόβλθμά ςασ ςε μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ που γνωρίηετε. Στθν ςυνζχεια ζνα πρόγραμμα ο μεταγλωττιςτισ κα αναλάβει να κάνει τθν μετάφραςθ από τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ ςτθν γλϊςςα μθχανισ που καταλαβαίνει ο υπολογιςτισ.

5 Σχόλιο [g21]: Καλι θ αναλογία, ςυντομεφςτε λίγο τθν περιγραφι τθσ και βελτιϊςτε τθν εικόνα προςκζτοντασ και εικόνεσ του χριςτθ του μεταγλωττιςτι και του υπολογιςτι από κάτω Καταλιγουμε λοιπόν ςτα εξισ. Για να μπορζςετε να επικοινωνιςετε με τον υπολογιςτι, δεν χρειάηεται να μάκετε να μιλάτε ςτθν γλϊςςα του, τθν γλϊςςα μθχανισ, αρκεί να μάκετε μια από τισ πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και ςτθν ςυνζχεια να "προςλάβετε" ζναν μεταφραςτι/ μεταγλωττιςτι για να κάνει τθν υπόλοιπθ δουλειά. 1.4 Γιατί να μάκω προγραμματιςμό? Γιατί όμωσ να μάκετε προγραμματιςμό; Μςωσ γιατί κάποιοι από εςάσ ιδθ ζχετε αποφαςίςει να γίνεται προγραμματιςτζσ. Κάποιοι όμωσ. Πχι οι περιςςότεροι. Οι περιςςότεροι ίςωσ να ςκζφτεςτε πωσ ο προγραμματιςμόσ μπορεί και να μθν είναι κάτι χριςιμο για εςάσ αφοφ ζχετε άλλα ενδιαφζροντα. Πμωσ ποιοσ από εςάσ δεν ζχει αναρωτθκεί πωσ ζχει δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα; Ρόςοι από εςάσ απογοθτευτικατε όταν θ πίςτα τερματιςμοφ του αγαπθμζνο ςασ παιχνιδιοφ δεν ανταποκρίκθκε ςτισ προςδοκίεσ ςασ; Αν εςείσ είχατε δθμιουργιςει τθν τελικι πίςτα ςίγουρα κα ιταν διαφορετικι και πολφ καλφτερθ. Ο προγραμματιςμόσ, λοιπόν, ςασ δίνει αυτζσ τισ δυνατότθτεσ. Τισ δυνατότθτεσ τθσ εξερεφνθςθσ και τθσ δθμιουργίασ. Σχόλιο [g22]: Δεν φαντάηεςτε πόςεσ απορίεσ μπορεί να δθμιουργιςει αυτι θ ζκφραςθ ο μεταγλωττιςτισ πάει πάντα μαηί με τθ γλϊςςα και αυτό είναι ζνα πλεονζκτθμα χρθςιμοποιείςτε περιςςότερο υλικό και από το βιβλίο του Scratch αλλά και από υλικό ςτο διαδίκτυο, υπάρχουν τόςεσ ςθμειϊςεισ για το τι είναι ο προγραμματιςμόσ, οι γλϊςςεσ κτλ. Σχόλιο [g23]: Δεν ςτζκει θ πρόταςθ, πρζπει να είςτε πιο προςεκτικοί ςτθ διατφπωςθ των νοθμάτων ςασ Σχόλιο [g24]: Άρα ο προγραμματιςμόσ μου δίνει τθ δυνατότθτα να αλλάηω τισ πίςτεσ των παιχνιδιϊν που παίηω. Ράλι θ περιγραφι αδφναμθ και πρόχειρθ Δθμιουργϊντασ προγράμματα είςτε ςυν δθμιουργοί του μζλλοντοσ μιασ και πολλζσ απ τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςχετίηονται με τον προγραμματιςμό. Γράφοντασ ζνα πρόγραμμα είςτε ςαν τουσ ηωγράφουσ που τίποτα δεν τουσ περιορίηει εκτόσ από τθν φανταςία τουσ. Ππωσ οι ηωγράφοι δθμιουργοφν πίνακεσ ηωγραφικισ ζτςι και εςείσ δθμιουργείται προγράμματα μοναδικά που ζχουν μόνο τισ δικζσ ςασ πινελιζσ και δεν μοιάηουν με τα προγράμματα άλλων. Επιπλζον το να καταςκευάςει κανείσ ζνα πρόγραμμα αποτελεί μεγάλθ πρόκλθςθ και θ διαδικαςία που ακολουκείται για το ςκοπό αυτό κεωρείται από πολλοφσ μια ςυναρπαςτικι περιπζτεια, που ζχει μεν δυςκολίεσ, αλλά μζςα από τθ διαδικαςία αυτι, ο προγραμματιςτισ ζχει πολλά πνευματικά αγακά να Σχόλιο [g25]: Αςφνδετθ παράγραφοσ, χρειάηεται καλφτερθ περιγραφι, περιςςότερα παραδείγματα

6 κερδίςει, με ςπουδαιότερο τθν τζχνθ να αναλφει τα προβλιματα και να ςκζπτεται λογικά και ςτθ ηωι. Τζλοσ, το ςυναίςκθμα του προγραμματιςτι όταν το πρόγραμμά του λειτουργεί ςωςτά, είναι κάτι που πραγματικά δεν ςυγκρίνετε με τίποτα, είναι ςαν το ςυναίςκθμα του ορειβάτθ που μόλισ κατζκτθςε τθν κορυφι.τι λζτε λοιπόν κζλετε να αρχίςουμε ςιγά ςιγά τθν αναρρίχθςθ του προγραμματιςμοφ; 1.5 Προγραμματιςμόσ και παιχνίδια Πολλά περιβάλλοντα Μιασ και είπαμε πωσ ο προγραμματιςμόσ είναι ζνα βουνό που ςιγά ςιγά πρζπει να ανζβουμε τι λζτε να το κάνουμε με τον πιο διαςκεδαςτικό τρόπο; Και αυτόσ δεν είναι άλλοσ από το να δθμιουργιςουμε τα δικά μασ παιχνίδια. Στο βιβλίο αυτό όπωσ ζχουμε ιδθ πει αρκετζσ φορζσ, κα μάκουμε προγραμματιςμό με τθν βοικεια του Kodu. Βζβαια το Kodu δεν είναι ο μοναδικόσ τρόποσ που μποροφμε να κάνουμε κάτι τζτοιο. Ζχουν αναπτυχκεί πολλά περιβάλλοντα ελεφκερου λογιςμικοφ με τα οποία μπορείτε να αςχολθκείτε και να καταςκευάςτε τα δικά ςασ παιχνίδια, να προγραμματίςετε τα μικρά ςασ ρομπότ, να φτιάξετε τισ δικζσ ςασ πόλεισ με πολλοφσ διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ να καταςκευάςτε ηωγραφιζσ με περίτεχνα ςχζδια κ.α. Ραρακάτω κα αναφζρουμε κάποια ενδεικτικά. Alice 3, Carnegie Mellon University, 2003 Με το Alice μπορείτε να φτιάξετε εικονικοφσ κόςμουσ τριϊν διαςτάςεων, μικρζσ ταινίεσ αλλά και μικρά παιχνίδια. Είναι πολφ εφκολο ςτθν χριςθ γιατί χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι «ςφρε και άφθςε» με τθν οποία μπορείτε να επιλζξετε τα αντικείμενα που κζλετε να εντάξετε ςτον κόςμο ςασ, μόνο με μία κίνθςθ. Επίςθσ μετά τθν εφκολθ τοποκζτθςθ του νζου αντικειμζνου μπορείτε να επιλζξετε τισ διαφορετικζσ ικανότθτζσ του μζςα από διάφορα μενοφ και να δϊςετε μοναδικά και διαφορετικά χαρακτθριςτικά ςε κάκε νζο ςασ αντικζιμενο. Σχόλιο [g26]: Υποτίκεται ότι πρζπει να πείςετε τουσ μακθτευόμενουσ για τθν αξία, το νόθμα του προγραμματιςμοφ, να τουσ κινθτοποιιςετε δεν τα καταφζρνετε προσ το παρόν Σχόλιο [g27]:????μόλισ μια ςτθν αρχι και με αςφνδετο τρόπο Σχόλιο [g28]: Ρρϊτα κα μιλιςετε για το Kodu και μετά για άλλα περιβάλλοντα Σχόλιο [g29]: Τυπικό παράδειγμα του κειμζνου ςασ τι ςθμαίνει αςχολοφμαι με ζνα από περιβάλλον; Ρροςφζρονται πολλά προγραμματιςτικά περιβάλλοντα που μασ επιτρζπουν να καταςκευάςουμε τα δικά μασ παιχνίδια, να προςδιορίςουμε τθ ςυμπεριφορά ρομπότ, να παρουςιάςουμε ιςτορίεσ, να καταςκευάςουμε ηωγραφιζσ. Ασ δοφμε κάποια ενδεικτικά. Σχόλιο [g30]: Ρεριγράψτε πιο ςυγκεκριμζνα το τι μπορεί να κάνει ο μακθτισ και χρθςιμοποιιςτε τισ εικόνεσ ωσ οδθγοφσ θ τεχνικι ςφρε και άφθςε δεν μασ ενδιαφζρει ςε αυτό το ςθμείο μασ ενδιαφζρει να παρουςιάςουμε τα περιβάλλοντα με ζναν ελκυςτικό χαρακτιρα - θ περιγραφι πρζπει να είναι λίγο μεγαλφτερθ

7 Scratch,Lifelong Kindergarten MIT group, 2007 Το Scratch είναι μία νζα γλϊςςα προγραμματιςμοφ με τθν οποία μπορείτε να φτιάξετε κινοφμενα ςχζδια, θλεκτρονικά παιχνίδια, μουςικι και ψθφιακι τζχνθ εφκολα και γριγορα Με αυτι τθ πλατφόρμα προγραμματιςμοφ κα μπορζςετε να φτιάξουμε το δικά ςασ tetris, packman ι το δικό ςασ κιπο. Μπορείτε να γίνεται ζνασ μικρόσ Deejay, καταςκευάηοντασ τθν δικι ςασ λίςτα με τα αγαπθμζνα τραγοφδια ςασ. Μπορείτε να γίνεται ακόμα και ζνασ μικρόσ φυςικόσ προςομοιϊνοντασ ζνα πείραμα ςτθν φυςικι. Μορφοποιήθηκε: Υπογράμμιζη Σχόλιο [g31]: Αντίςτοιχα με τα προθγοφμενα Logo, MIT, τζλθ δεκαετίασ '60 Σχόλιο [g32]: Ρροτείνω να φφγει Με οδθγό μια χελωνίτςα μπορείτε να φτιάξετε πολφ όμορφα γραφικά. Για να καταςκευάςετε αυτά τα όμορφα γραφικά, μιλάτε με πολφ απλζσ εντολζσ ςτο χελωνάκι και εκείνο τισ εκτελεί ςαν πιςτόσ ακόλουκοσ! Εντάξει θ αλικεια είναι πωσ δεν μπορείτε να φτιάξετε παιχνίδια που να ζχουν πολλζσ δυνατότθτεσ αλλά τα όμορφα γραμμικά και μθ, ςχζδια που προκφπτουν με τθν χριςθ τθσ Logo, κα μποροφςαν να τα ηθλζψουν και οι πιο καταξιωμζνοι γραφίςτεσ!

8 Lego Mindstorms, εταιρία Lego,1998 Με τα Lego Mindstorms μπορείτε να καταςκευάςετε με τουβλάκια μικρά ρομπότ και να προγραμματίςετε τθν λειτουργία τουσ μζςα από πολλζσ επιλογζσ που ςασ δίνονται. Τα ρομπότ που κα φτιάξετε ζχουν αιςκιςεισ ςαν να είναι μικρά ανκρωπάκια. Οι αιςκιςεισ αυτζσ αφοροφν τθν αφι, το φωσ, τον ιχο, και τθν απόςταςθ. Μπορείτε να φτιάξετε ρομποτάκια ποδοςφαιριςτζσ που προςπακοφν να βάλουν γκολ ςε ρομποτάκια τερματοφφλακεσ, μπορείτε να φτιάξετε ρομποτάκια που να παλεφουν ςε μια μεςαιωνικι μάχθ για να ςϊςουν τθν πριγκίπιςςα που είναι κλειςμζνθ ςε ζναν πφργο, μπορείτε ακόμα να φτιάξετε τον Leonardo da Vinci ςαν ρομποτάκι που να ηωγραφίηει τθν Μόνα Λίηα. Σχόλιο [g33]: Τα ίδια με προθγουμζνωσ: που είναι ο προγραμματιςμόσ, που είναι θ αξία του προγραμματιςμοφ; Φυςικά υπάρχουν πολφ περιςςότερα περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ αλλά εμείσ επιλζξαμε να ςασ αναφζρουμε τα πιο ελκυςτικά! 1.6 Kodu και προγραμματιςμόσ

9 Πμωσ φτάςαμε ςχεδόν ςτο τζλοσ του κεφαλαίου και δεν ςασ ζχουμε ςυςτιςει το Kodu. To Kodu είναι ζνα περιβάλλον προγραμματιςμοφ που δθμιουργικθκε από τθν Microsoft με ςκοπό να είναι και παιχνίδι αλλά και ζνα δθμιουργικό εργαλείο. Το Kodu προςκαλεί τουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν τουσ δικοφσ τουσ κόςμουσ ενϊ ταυτόχρονα τουσ διδάςκει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν. Αρχικά είχε ςχεδιαςτεί ωσ εργαλείο μάκθςθσ για τουσ νζουσ που χρθςιμοποιοφν το Xbox 360. Δφο χρόνια αργότερα, το Kodu ιταν επιτυχία ςτο Xbox Live και το χρθςιμοποιοφςαν ςε περιςςότερα από 60 εκπαιδευτικά ιδρφματα ςε όλθ τθν υδρόγειο για να ειςάγουν τα παιδιά ςτον προγραμματιςμό.μεχρι και ςιμερα διαδίδεται ταχφτατα.τϊρα είναι διακζςιμο δωρεάν και για το PC. Στο επόμενο κεφάλαιο κα δείτε αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν γριγορθ και εφκολθ εγκατάςταςθ του. Μζςα από διάφορα εργαλεία ο παίκτθσ μακαίνει βαςικά ςτοιχεία προγραμματιςμοφ, διαςκεδάηοντασ.ακόμα βοθκάει τουσ χριςτεσ του να εξαςκιςουν τθν λογικι τουσ, τισ ςτρατθγικζσ και ςχεδιαςτικζσ τουσ ικανότθτεσ.μποροφν να δουν πόςο διαςκεδαςτικι και δθμιουργικι είναι θ δουλειά του δθμιουργοφ των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν. Ρϊσ κα ςασ φαινόταν αντί να παίηετε ζνα παιχνίδι,να μπορείτε εςείσ να φτιάξετε τισ πίςτεσ του;να κακορίςετε πότε ο παίκτθσ κερδίηει,παίρνει bonus ι χάνει ; Πλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε με το Kodu. Χρθςιμοποιϊντασ το cartoon Kodu μπορείτε να δθμιουργιςετε απίκανα παιχνίδια και να προκαλζςετε τουσ γφρω ςασ να τα τερματίςουν! Σχόλιο [g34]: Σε αντίφαςθ με τθ προθγοφμενθ διλωςθ Σχόλιο [g35]: Δεν είναι παιχνίδι Σχόλιο [g36]: Ρρόχειρθ και αόριςτθ περιγραφι Σχόλιο [g37]: Δείξτε κάποιεσ εικόνεσ από παραδείγματα του βιβλίου και ενκουςιάςτε τουσ μακθτζσ ςε ςχζςθ με το τι κα είναι ςε κζςθ να κάνουν μετά τθ μελζτθ του βιβλίου. Το κεφάλαιο βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό ςθμείο ωσ πρϊτο draft. Ζχουν διαμορφωκεί τα περιεχόμενα, ζχετε ςκεφτεί τα βαςικά νοιματα. Τϊρα πρζπει να προςζξετε τθν ουςία του, τισ λεπτομζρειεσ, να δουλζψετε όλουσ τουσ άξονεσ αξιολόγθςθσ προςεκτικά για το δεφτερο draft. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Αναλυτικότη τα, Οικονομία,Α κρίβεια Ύφοσ Περιγρ αφήσ Παραδείγμ ατα Πληρότ ητα Κεφαλ αίου Μαθηςι ακζσ Δυςκολί εσ Τεχνικζσ Στρατηγ ική Γνώςη Αναπαράς ταςη Περιγραφ ών Σφνδεςη με άλλα κεφ. 2/5 πολλζσ προτάςεισ με αόριςτο νόθμα, ανάγκθ για πιο προςεκτικι διατφπωςθ των νοθμάτων 3/5 αρκετά φιλικό, υπάρχει δρόμοσ για να μιλιςετ ε ςτθ γλϊςςα των μακθτϊ ν ανάγκθ για μεγαλφ τερθ ςυνοχι και 1/5 δεν είναι καλά επιλεγμζνα, δεν ζχουν περιγραφεί επαρκϊσ και πολλζσ φορζσ κρφβονται κακζσ αναλογίεσ (απλουςτε υτικζσ) 3/5 ςε καλό δρόμο αλλά χρειάηε ται να γραφτο φν και να αναλυκ οφν καλφτε ρα αρκετζ σ ζννοιεσ (π.χ. αλγόρι 2/5 Θ περιγρα φι ςασ περιζχει ερωτιμ ατα αλλά νομίηω ότι δεν απαντάτ ε ςε πολλά ερωτιμ ατα που κα ζχουν οι μακθτζσ Υπάρχει ανάλυςθ περιπτϊ ςεων, 1/5 πρζπει να ξεπερας τοφν οι υπόλοιπ εσ αδυναμί εσ για να μιλιςετ ε λίγο πιο γενικά 2/5 λίγεσ οπτικζσ αναπαρας τάςεισ για τισ ζννοιζσ ςασ. Χρειάηοντ αι περιςςότε ρεσ π.χ. για τουσ αλγορίκμο υσ 1/5 πρζπει να ςυνδζςε τε τα παιχνίδι α που παρουςι άηετε ςτο τζλοσ με τα επόμενα κεφάλαι α ενϊ καλό κα ιταν να ειςάγετε

10 ςυνζχει α λόγου κμοσ κτλ.) μια παράγρα φο που να περιγρά φει το τι κα ακολουκ ιςει ςτα επόμενα κεφάλαι α Οταν το εγκαταςτιςετε ςωςτά κα ζχετε μπροςτά ςασ αυτι τθν εικόνα : Απόκει και πζρα μπορείτε να δείτε μια ςειρά από ζτοιμουσ κόςμουσ που υπάρχουν να παίξετε άλλα και να πάρετε ιδζεσ : Και φυςικα να δθμιουργθςετε τον δικο ςασ κοςμο βαηοντασ τισ επιλογεσ που κελετε :

11 Οι εντολζσ για να προγραμματίςετε τα παιχνίδια ςασ ζχουν δθμιουργθκεί με τζτοιον τρόπο και ζχουν τοποκετθκεί με τζτοια ςειρά οφτωσ ϊςτε να είναι πάρα πολφ εφκολεσ,κατανοθτζσ και ευχάριςτεσ.τα ονόματα είναι απλά και εντελϊσ περιγραφικά.μ'αυτόν τον τρόπο δεν κα μπερδεφεςτε με το τι κάνετε κάκε φορά.για παραδειγμα να προγραμματιςετε τον θρωα ςασ τι να κανει οταν ςυνανταει ενα μθλο!!! Ο μόνοσ περιοριςμόσ κα ειναι θ φανταςία ςασ! Διαβάςτε τα ακόλουκα κεφάλαια για να γνωρίςετε τισ μαγικζσ δυνατότθτεσ του Koduplay!

12 Κεφάλαιο 2 ο 2.1 Εφρεςθ Kodu ςτο Διαδίκτυο και εγκατάςταςθ Γνωρίηοντασ για πρϊτθ φορά το Kodu είμαςτε ςίγουροι ότι ζχετε εντυπωςιαςτεί από το περιβάλλον του και τισ δυνατότθτζσ του και κζλετε να μάκετε πωσ μπορείτε να το αποκτιςετε. Ασ δοφμε λοιπόν ζναν πολφ εφκολο και γριγορο τρόπο για να το εγκαταςτιςετε ςτο δικό ςασ προςωπικό υπολογιςτι! Το μόνο που ζχετε να κάνετε είναι να μασ ακολουκιςετε βιμα προσ βιμα. Σχόλιο [g38]: Το κεφάλαιο 1 δεν οδθγεί ςε κάτι τζτοιο Σχόλιο [g39]: Υπάρχει και άλλοσ; Ασ ξεκινιςουμε! Ανοίξτε ζνα φυλλομετρθτι και πλθκτρολογείςτε τθν διεφκυνςθ: θ οποία παραπζμπει ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα των Fuse Labs τθσ Microsoft. Τo Kodu ζχει δθμιουργθκεί ςτα ερευνθτικά εργαςτιρια τθσ Microsoft, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ του Kodu. Ραρατθρείςτε ότι ςτθν κάτω αριςτερά γωνία υπάρχει ζνα κουτάκι που αναφζρεται ςτο Kodu. Κάντε κλικ πάνω ςε αυτό το κουτάκι. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Ππωσ μπορείτε να δείτε θh ιςτοςελίδα που εμφανίςτθκε εμφανίηεται περιζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσοδθγίεσ, εκπαιδευτικά βίντεο με tutorials, αντιπροςωπευτικζσ φωτογραφίεσ του περιβάλλοντοσ και πολλοφσ ςυνδζςμουσ για να εξοικειωκείτε με το Kodu. Μπορείτε να περιθγθκείτε ελεφκερα ςε αυτόν τον ιςτοχϊρο και να μάκετε πολλά πράγματα για το λογιςμικό αυτό. Ασ ςυνεχίςουμε όμωσ με τθν εγκατάςταςθ! Ράνω Επιλζξτε το ςφνδεςμο που βρίςκεται ςτο πάνω δεξιά υπάρχει ο ςφνδεςμοσ τμιμα τθσ οκόνθσ «Try it Now Download it here for free» (Δοκίμαςζ το! Κατζβαςζ το Δωρεάν) αν τον πατιςετε Στθν ςελίδα που εμφανίηεται πατάμε πάνω ςτθν επιλογι εμφανίηεται θ ςελίδα που περιζχει τθν επιλογι «Download». Από εκεί θ MIcrosoft ςασ παρζχει τθν δυνατότθτα να κατεβάςετε δωρεάν το λογιςμικό αυτό. Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Σχόλιο [g40]: Τισ εκφράςεισ που είναι ςτα Αγγλικά, να τισ μεταφράηετε Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών)

13 Στθ ςυνζχεια εεμφανίηεται ζνα παράκυρο με τρεισ επιλογζσ "Εκτζλεςθ" "Αποκικευςθ" και Άκυρο". Αν επιλζξετε Επιλζξτε "Εκτζλεςθ" ϊςτε το αρχείο εγκατάςταςθσ δεν αποκθκεφεται ςτον υπολογιςτι ςασ αλλά κα γίνει θ εκτζλεςι του, αν επιλζξετε "Αποκικευςθ" τότε το αρχείο εγκατάςταςθσ κα αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ςασ ενϊ με τθν επιλογι "'Ακυρο" δεν κα γίνει καμία ενζργειανα εκτελεςτεί αυτόματα και αμζςωσ μετά πρζπει να περιμζνετε μζχρι να ολοκλθρωκεί θ λιψθ του αρχείου. Ρεριμζνετε μζχρι να ολοκλθρωκεί θ λιψθ του αρχείου.

14 Στο νζο παράκυρο που εμφανίηεται, και φςτερα επιλζγετε είτε επιλζξτε "Εκτζλεςθ" για να γίνει εγκατάςταςθ του αρχείουkodu είτε "Να μθν γίνει εκτζλεςθ" άμα δεν κζλετε εκείνθ τθν ςτιγμι να εγκαταςτιςετε το αρχείο. Αν νομίηετε ότι τελειϊςατε τόςο εφκολα είςτε γελαςμζνοι! Για να λειτουργιςει εκτελεςτεί το Kodu πρζπει να ζχετε ιδθ εγκαταςτιςει εγκατεςτθμζνα ςτον υπολογιςτι ςασ τα προγράμματα τισ βιβλιοκικεσ.net Framework 3.5 και XNA Framework 3.1. Δε χρειάηεται να ανθςυχείτε όμωσ, γιατί το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ ελζγχει αν υπάρχουν ςτον υπολογιςτι ςασ και ςασ προτρζπει να εγκαταςτιςετε αυτά που ςασ λείπουν. Στο δικό μασ ςφςτθμα (όπωσ πολφ πικανόν και ςτο δικό ςασ) λείπει το δεφτερο πρόγραμμα θ δεφτερθ βιβλιοκικθοπότε κα πατιςουμε ςτο κουμπί «Click here to download» -Ράτθςε εδϊ για να το κατεβάςεισ (κα πρζπει να το εγκαταςτιςουμε για να μπορζςουμε να παίξουμε. Αν ζχετε ιδθ αυτά τα προγράμματα μπορείτε να παραβλζψετε τισ οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςι τουσ και να ςυνεχίςετε με τθν εγκατάςταςθ του Kodu). Kodu. Αν κάνετε κλικ ςτο κουτάκι «Click here to download» Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

15 ανοίγει ααυτόματα ανοίγει ο ο προεπιλεγμζνοσ φυλλομετρθτισ ςασ ςτθν παρακάτω ιςτοςελίδα ςτθν οποία πρζπει να κάνετε κλικ ςτο «Download»(κατζβαςε) για να κατεβάςετε το αρχείο που ςασ λείπει. Μπορείτ,ε όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, να επιλζξετε είτε εκτζλεςθ είτε αποκικευςθ είτε ακφρωςθ του τθσ λιψθσ του αρχείου. Για να γίνει όμωσ θ εγκατάςταςθ επιλζξτε Εκτζλεςθ ι Αποκικευςθ.

16 Το γνωρίηουμε ότι ανυπομονείτε να παίξετε με το Kodu αλλά δυςτυχϊσ πρζπει για άλλθ μια φορά να περιμζνετε μζχρι να ολοκλθρωκεί θ λιψθ του νζου αρχείου. Επιλζξτε το κουμπί "Next" ςτο παράκυρο που ανοίγει από τον οδθγό εγκατάςταςθσ.

17 'Επειτα κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ «I accept the terms in the License Agreement» (Αποδζχομαι τουσ όρουσ ςτθν άδεια χριςθσ) και πατάτε επιλζξτε για άλλθ μια φορά το κουμπί «next». Για να ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ πρζπει να επιλζξτε τθν ζνδειξθ «install»(να εγκαταςτιςεισ).

18 Το τελευταίο βιμα είναι να κάνετε κλικ ςτθν ζνδειξθ «Finish». Φςτερα,Ααφοφ ζχουμε κάνει μία μικρι παράκαμψθ εγκακιςτϊντασ το αρχείο τθ βιβλιοκικθ που που μασ ζλειπε από το ςφςτθμά μασ, ςυνεχίηουμε ςτθν αρχικι μασ εγκατάςταςθ πατϊντασ το κουμπί «Refresh».

19 Ραρατθροφμε ότι όλα τα προγράμματα που απαιτοφνται είναι πλζον εγκατεςτθμζνα ςτον υπολογιςτι μασ ζτςι μποροφμε πλζον να κάνουμε κλικ ςτθν ζνδειξθ «next». Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Για τελευταία άλλθ μια φορά κάντε πρζπει να κάνετε κλικ ςτθν ζνδειξθ «I accept the terms in the License Agreement» για να δθλϊςετε ότι αποδζχεςτε τουσ όρουσ τθσ Άδειασ χριςθσ του Kody και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε το κουμπί "Install". Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιηειών)

20 Στο παράκυρο που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ υπάρχουν δφο ερωτιςεισ: Θ πρϊτθ αναφζρεται ςτο αν κζλετε να γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ για νζεσ ενθμερϊςεισ του Kodu και θ δεφτερθ αφορά ςτθν αποςτολι πλθροφοριϊν τθσ χριςθσ του προγράμματοσ ςτθ Microsoft για τθ βελτίωςθ βελτίωςι του λογιςμικοφ. Σίγουρα κζλουμε το πρόγραμμά μασ να ενθμερϊνεται αυτόματα κακϊσ ζτςι κα βελτιϊνεται διαρκϊσ και κα επιλφονται τα προβλιματα που μπορεί να περιζχει. Καλό επίςθσ είναι να ςτζλνουμε ςτοιχεία τθσ χριςθσ για τθ βελτίωςθ του Kodu από τθ ςτιγμι Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι που θ Microsoft τονίηει τονίηεται τθν θ μθ αποςτολι των προςωπικϊν μασ πλθροφοριϊν του χριςτθ με αποτζλεςμα οι παραπάνω επιλογζσ να είναι απόλυτα αςφαλείσ για τθν διαφφλαξθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Συνεχίηουμε πατϊντασ το για τελευταία φορά το κουμπί «next». Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μόλισ θ εγκατάςταςθ ολοκλθρωκεί με επιτυχία πατάμε «Finish».

21 Ο οδθγόσ εγκατάςταςθσ εμφανίηει ζχει δθμιουργιςει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ δφο ςυντομεφςεισ: Το Kodu Game Lab από όπου μπορείτε να τρζξετε το Kodu και το Configure Kodu Game Lab με το οποίο μπορείτε να ρυκμίςετε κάνετε ρυκμίςεισ για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το λογιςμικό ςασ. 2.2 Ρυκμίςεισ Kodu Game Lab Ασ ρυκμίςουμε το Kodu πριν ξεκινιςουμε να ςχεδιάηουμε και να παίηουμε παιχνίδια. Βρίςκεςτε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ όπου ζχει δθμιουργθκεί από τθν εγκατάςταςθ του Kodu θ ςυντόμευςθ του Configure Kodu Game Lab. Κάνοντασ διπλό κλικ ςτςτο εικονίδιο θ ςυντόμευςθ Configure Kodu Game Lab (ρφκμιςε το Kodu), κα ςασ εμφανιςτεί το main menu (κεντρικό μενοφ)το παράκυρο που βλζπετε ςτθν επόμενθ εικόνα Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

22 . Το Configure Kodu Game Lab παράκυρο αυτό ςασ προςφζρει δίνει τθν δυνατότθτα να ρυκμίςετε το λογιςμικό Koduςασ, και κυρίωσ τα γραφικά του, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ επικυμίεσ ςασ αλλά και με βάςθ το υλικό του υπολογιςτι ςασ. Αρχικά το κουτάκιθ επιλογι Graphics Quality περιγράφει προςδιορίηει τθν ποιότθτα των γραφικϊν του περιβάλλοντοσ ςασ βάςθ βάςει δφο ρυκμίςεων: του Standard (Shader Model 2) και Advanced (Shader Model 3). Αν ζχετε παλιά κάρτα γραφικϊν, ίςωσ καλό κα ιταν καλφτερο να επιλζξετε τθν Standard επιλογι που ζχει λιγότερεσ απαιτιςεισ και κα ςασ επιτρζψει για να μπορζςετε να παίξετε χρθςιμοποιιςετε με το Kodu χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματααλλιϊσ κα ζχετε προβλιματα με τα γραφικά για παράδειγμα κα (π.χ. κακυςτεριςεισ ςτα γραφικά). Ππωσ φαίνεται όμωσ ςτο πάνω μζροσ του παρακφρου, το Kodu ςασ αναφζρει ποια μοντζλα γραφικϊν υποςτθρίηει ο υπολογιςτισ ςασ.κολλάει το παιχνίδι γιατί κα ζχει μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ από τθν κάρτα γραφικϊν ςασ. Στθ ςυνζχεια ςτο κουτάκι Στθν επιλογι Display (οκόνθ) μπορείτε να επιλζξετε κακορίςετε ςε ποιά ανάλυςθ κα το μζγεκοσ του παρακφρου μζςα ςτο οποίο κα τρζχει το λογιςμικό ςασ Kodu (επιλογι Resolution), ). Μπορείτε να επιλζξετε αν κα καταλαμβάνει αν κα τρζχει ςε όλθ ολόκλθρθ τθν οκόνθ ςασ (επιλογι Fullscreen) ι ζνα μικρότερο κομμάτι τθσ (π.χ. 720Χ480 pixel)ι και το αν κα εμφανίηεται ο αρικμόσ των καρζ που δθμιουργοφνται ανά δευτερόλεπτο (επιλογι Show Frames Per Second). Το δεφτερο μάλλον δεν μασ είναι ιδιαίτερα χριςιμο και κα μποροφςαμε να το αφαιρζςουμε. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) 'Επειτα ςτο κουτάκι Στθν ομάδα ιδιοτιτων Visual Effects (οπτικά εφζ) μπορείτε να κάνετε επιλογζσ ςχετικά με τα οπτικά εφζ που κζλετε να ζχετε ςτα παιχνίδια ςασ. Κυμίηουμε ότι περιςςότερεσ επιλογζσ ςθμαίνουν μεγαλφτερθ επιβάρυνςθ του υπολογιςτι ςασ, αλλά και ελκυςτικότερο οπτικό αποτζλεςμα. ΣΣτο κουτάκι τθν ομάδα ιδιοτιτων Other Settings (άλλεσ ιδιότθτεσ) μπορείτε να επιλζξετε προςδιορίςετε κάποια επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά όπωσ το αν το Kodu κα ζχει αναπαράγει ιχουσ ιχο (επιλογι Enable Audio ενεργοποίθςε ιχο) και το αν κα περιλαμβάνετε κα εμφανίηεται θ επιλογι Community ςτο κφριο μενοφ (επιλογι Show Community on Main Menu) ϊςτε να βλζπουμε παιχνίδια-προγράμματα που ζχουν δθμιουργιςει άλλοι προγραμματιςτζσ ςαν εμάσ από όλο τον κόςμο. Ασ αφιςουμε όλα τα κουτάκια επιλεγμζνα Κα ςασ μιλιςουμε ςτθν επόμενθ ενότθτα ςχετικά με τθν επιλογι Community. Στο τελευταίο κουτάκι Save Folder (φάκελοσ αποκικευςθσ) μπορείτε να επιλζξετε κακορίςετε τον προοριςμό τον Μορφοποιήθηκε: Πλήρης, Διάζηημα Μεηά: 6 ζη., Διάζηιχο: μονό

23 κατάλογο μζςα ςτον οποίο που κα αποκθκεφονται τα παιχνίδια ςασπου δθμιουργείτε εςείσ ι που κατεβάηετε από τθν κοινότθτα. Αν κζλετε να ςτζλνετε τα παιχνίδια που αναπτφςςετε ςτουσ φίλουσ ςασ, κα πρζπει να κυμάςτε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι. Τζλοσ, το kodu όμωσ για δικι ςασ ευκολία διακζτει τρεισ προςαρμοςμζνεστρία ζτοιμα ςετ ςυνολικϊν ρυκμίςεισ ρυκμίςεων ζτοιμεσ για εςάσ για να τισ επιλζξετε από το κουτάκι Graphics Presets (Default, Standard, Advanced). Αφοφ ρυκμίςαμε εμείσ τισ επιλογζσ μασ, δεν χρειάηεται να επιλζξουμε προσ το παρόν κάποια από αυτζσ.. Το μόνο που πρζπει να κάνετε είναι να διαλζξετε ποια από τισ ρυκμίςεισ προτιμάτε : Default για άνετο παίξιμο, Advanced για μεγάλεσ απαιτιςεισ ι Standard για λιγότερεσ και να τθ φορτϊςετε (επιλογι Load). Εμείσ, όπωσ και οι καταςκευαςτζσ του Kodu, προτείνουμε τθ ρφκμιςθ Default καιιιιι... καλό παιχνίδι!!! Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 10 pt, Χρώμα γραμμαηοζειράς: Μαύρο 2.3 Παίηοντασ τα πρϊτα μου παιχνίδια Ζφταςε επιτζλουσ θ ςτιγμι να γνωρίςουμε για πρϊτθ φορά το κόςμο του Kodu! Ασ υποκζςουμε ότι είςτε πάλι ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ και κάνετε διπλό κλικ ςτθν ςυντόμευςθ Kodu Game Lab. Το λογιςμικό αρχίηει να τρζχει και ςτο παράκυρο που ανοίγει εμφανίηεται το main menu (κεντρικό μενοφ επιλογϊν). Το main menu (κεντρικό μενοφ) περιζχει τθν πρϊτθ φορά που κα τρζξετε το Kodu πζντε διακζςιμεσ επιλογζσ ενϊ κάκε επόμενθ φορά όλεσ τισ επόμενεσ προςτίκεται ςτο κφριο μενοφ άλλθ μία επιλογι αυτι του resume (επαναφορά). Αυτό γίνεται γιατί τθν πρϊτθ φορά που κα ανοίξετε το kodu δεν ζχετε παίξει δθμιουργιςει ι ανοίξει ιδθ κάποιο παιχνίδι ζτςι ϊςτε να ςασ επαναφζρει με τθν επιλογι ςυνεχίςετε τθν εργαςία ςασ με αυτόresume (επαναφορά) ςε αυτό. Μορφοποιήθηκε: Διάζηημα Μεηά: 6 ζη., Διάζηιχο: μονό Σχόλιο [g41]: Καλφτερα να αναφερκεί παρακάτω για να μθν αρχίςουν με τθν επιλογι που δεν εμφανίηεται τθν πρϊτθ φορά

24 Οπότε ξεκινάμε πατϊντασ Αν επιλζξετε load world (φόρτωςθ κόςμου), το οποίο εμφανίηει κα εμφανιςτοφν όλα τα παιχνίδια του Kodu που βρίςκονται ςτον υπολογιςτι ςασ ταξινομθμζνα ςε καρτζλεσ (βλ. επόμενθ εικόνα). Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 10 pt, Χρώμα γραμμαηοζειράς: Μαύρο Αν επιλζξετε το my worlds (οι κόςμοι μου) τότε κα εμφανιςτοφν τα παιχνίδια τα οποία που εςείσ ζχετε δθμιουργιςει. δθμιουργοφνται από εςάσ και για πρϊτθ φορά θ Θ καρτζλα αυτι κα είναι αρχικά άδεια μιασ αφοφ και δεν ζχετε κάποια ζτοιμαδθμιουργιςει ακόμθ παιχνίδια. Αν επιλζξετε το downloads (λιψεισ) τότε κα εμφανιςτοφν παιχνίδια που ζχετε κατεβάςει από τθν διαδικτυακι κοινότθτα του Kodu δθλαδι το community. Αν επιλζξετε το lessons (μακιματα) κα ςασ εμφανιςτοφν κάποιοι ζτοιμοι οδθγοί παιχνιδιϊν οι οποίοι περιζχουν αναλυτικζσ οδθγίεσ βιμα προσ βιμα για να ξεκινιςετε να μακαίνετε το kodu και να εξοικειωκείτε με το περιβάλλον του. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε το samples (παραδείγματα) το οποίο περιζχει απλά αλλά και πιο ςφνκετα ζτοιμα αντιπροςωπευτικά παραδείγματα από τα οποία μπορείτε να πάρετε ιδζεσ και να εμπλουτίςετε τισ δικζσ ςασ δθμιουργίεσ. Τζλοσ μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια ςυγκεντρωμζνα επιλζγοντασ τθν καρτζλα all (όλοι). Για πιο εφκολθ αναηιτθςθ ζχετε τθν δυνατότθτα να κζςετε κάποια φίλτρα ςχετικά με το είδοσ του παιχνιδιοφ για παράδειγμα rpg, shooter, sports, action, adventure, puzzle και να τα ταξινομιςετε βάςθ τθσ θμερομθνίασ που καταςκευάςτθκαν (date), του δθμιουργοφ (creator) ι του τίτλου τουσ (title). Σχόλιο [g42]: Ρρϊτα βοθκιςτε τουσ μακθτζσ να μπουν να παίξουν ζνα παιχνίδι και ςτθ ςυνζχεια αναλφςτε με παραδείγματα τισ υπόλοιπεσ επιλογζσ Σχόλιο [g43]: Και εδϊ καλό κα ιταν να δείξετε ζνα παράδειγμα για το πϊσ λειτουργοφν οι οδθγοί (ότι τουσ πάνε βιμα βιμα) Επιλζξτε ζνα οδθγό και δείξτε τα πρϊτα βιματα Σχόλιο [g44]: Μεταφράςτε τισ κατθγορίεσ

25 Για να επιλζξετε ποιο από όλα τα παιχνίδια κζλετε να παίξετε μπορείτε να μεταβείτε από το ζνα ςτο άλλο χρθςιμοποιϊντασ τα βελάκια που υπάρχουν δεξιά και αριςτερά ςτο παράκυρο. Υπάρχουν τρεισ τρόποι μετάβαςθσ. Είτε μπορείτε να κάνετε αριςτερό κλικ πάνω ςτα βελάκια είτε μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα βελάκια του πλθκτρολογίου ςασ είτε να ακουμπιςετε τον δείκτθ του ποντικιοφ ςασ ςτθν δεξιά ι ςτθν αριςτερι άκρθ του παρακφρου. Αφοφ αποφαςίςετε ποιο παιχνίδι κζλετε να παίξετε απλά κάντε αριςτερό κλικ πάνω του και κα ςασ εμφανιςτεί θ επιλογι play (παίξε). Ρατϊντασ λοιπόν το play (παίξε) παίηετε το παιχνίδι!!! Αν κζλετε να τροποποιιςετε τον κόςμο ςτον οποίο βρίςκεςτε μπορείτε να πατιςετε escape και κα εμφανιςτοφν διάφορα εργαλεία με τα οποία μπορείτε να κάνετε αλλαγζσ όπωσ για παράδειγμα να προςκζςετε ζδαφοσ, αντικείμενα ι ακόμα να αλλάξετε ςυμπεριφορζσ και ενζργειεσ. Σασ δίνεται θ επιλογι να ςυνεχίςετε το παιχνίδι ςασ πατϊντασ το κουμπί play (παίξε) ι να μεταβείτε ςτο home menu (αρχικό μενοφ) πατϊντασ το κουμπί home menu (αρχικό μενοφ). Σχόλιο [g45]: Καταιγιςτικόσ ρυκμόσ παρουςίαςθσ νεϊν πλθροφοριϊν με περιγραφικό τρόπο. Αυτι και οι επόμενεσ παράγραφοι περιγράφουν πολφ ςφντομα περιγραφικά πολλά ςτοιχεία. Στόχοσ ςασ δεν είναι να παρουςιάςετε τισ επιλογζσ μια μια. Αντικζτωσ να δθμιουργιςετε ζνα ςενάριο ενεργειϊν του χριςτθ που είναι ελκυςτικζσ για αυτόν και μζςα από αυτζσ να εξθγιςετε τισ επιλογζσ. Ραρότι μπορείτε να κρατιςετε πολλά από αυτά που ζχετε γράψει, χρειάηεται ζνα διαφορετικό πλαίςιο παρουςίαςθσ των πραγμάτων που αναφζρετε

26 Από το home menu (αρχικό μενοφ) ζχετε τθν δυνατότθτα να μεταβείτε πάλι ςτο παιχνίδι που αφιςατε με τθν επιλογι play world, να τροποποιιςετε τον κόςμο με τθν επιλογι edit world (επεξεργαςία κόςμου), να γυρίςετε ςτο μενοφ του load world (φόρτωςθ κόςμου) με τθν επιλογι load world (φόρτωςθ κόςμου), να δθμιουργιςετε ζναν καινοφριο κόςμο με τθν επιλογι new empty world (νζοσ κενόσ κόςμοσ), να εκτυπϊςετε τον κϊδικα του παιχνιδιοφ ςασ με τθν επιλογι print kode for level (εκτφπωςθ κϊδικα), να μεταβείτε ςτο κφριο μενοφ με τθν εντολι exit to main menu (ζξοδοσ ςτο κεντρικό μενοφ) ι τζλοσ να αποκθκεφςετε τισ αλλαγζσ που ζχετε κάνει ςτο παιχνίδι ςασ με τθν επιλογι save my world (αποκικευςθ του κόςμου μου). Σχετικά με τθν αποκικευςθ του παιχνιδιοφ ςτο παράκυρο που ςασ εμφανίηεται μπορείτε ςτο πεδίο name να γράψετε το όνομα του παιχνιδιοφ ςασ, ςτο πεδίο description να το περιγράψετε, πάνω δεξιά να επιλζξετε μία νζα ζκδοςθ του, επίςθσ ςτο πεδίο creator να γράψετε το όνομά ςασ ωσ δθμιουργόσ του κόςμου αυτοφ και τζλοσ ςτο πεδίο tags μπορείτε να καταχωριςετε το παιχνίδι ςασ ςε κάποια από τα προτεινόμενα είδθ παιχνιδιϊν. Το μόνο που ζχετε να κάνετε τϊρα είναι να αποκικευςε τισ αλλαγζσ ςασ πατϊντασ save ι να τισ ακυρϊςετε πατϊντασ cancel. Σχόλιο [g46]: (ςυνζχεια από προθγοφμενο) Δεν περιγράφετε αλλαγζσ ςτο παιχνίδι άρα γιατί να μάκουν οι μακθτζσ τθν αποκικευςθ;

27 Ασ ξαναγυρίςουμε ςτο main menu (κεντρικό μενοφ). Αφοφ ζχετε παίξει ιδθ ζνα παιχνίδι ςασ εμφανίηετε, όπωσ είπαμε και παραπάνω, θ επιλογι resume (επαναφορά) με τθν οποία επιςτρζφετε ςτο παιχνίδι που παίξατε τθν τελευταία φορά. Επίςθσ μπορείτε να μεταβείτε ςτθν επιλογι community από όπου μπορείτε να κατεβάςετε πολλά παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα ζχουν φτιάξει μακθτζσ όπωσ εςείσ! Για να κατεβάςετε ζνα τζτοιο παιχνίδι πατιςτε πάνω του και κάντε αριςτερό κλικ ςτο download. Τϊρα αυτό το παιχνίδι κα εμφανίηεται ςτθν καρτζλα downloads (λιψεισ) του load world (φόρτωςθ κόςμου) του main menu (κεντρικό μενοφ). Για να ανεβάςετε και να μοιραςτείτε και εςείσ τα δικά ςασ παιχνίδια με τουσ άλλουσ kodu creators τθσ διαδικτυακισ κοινότθτασ απλά πρζπει πάνω ςτο παιχνίδι ςασ να κάνετε αριςτερό κλικ και να επιλζξετε το share και αυτόματα αυτό αντιγράφεται ςτο community. Σχόλιο [g47]: Κα ζπρεπε να είχατε ιδθ παρουςιάςει ζνα ςυγκεκριμζνο, περιγράφοντασ και το πϊσ κα το παίξει ο μακθτισ Και ςε αυτι τθν παράγραφο λείπει το ςενάριο Μςωσ να δθμιουργιςετε υπονοενότθτεσ με μικρά ςενάρια π.χ. «Ραίηοντασ το πρϊτο μου παιχνίδι» «Κζλω περιςςότερα παιχνίδια» κτλ.; Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κάνοντασ αριςτερό κλικ πάνω ςτα δικά ςασ παιχνίδια εμφανίηεται επίςθσ θ επιλογι export με τθν οποία αποκθκεφετε ςτον υπολογιςτι ςασ το αρχείο που περιζχει το παιχνίδι που δθμιουργιςατε για οποιαδιποτε χριςθ. Από το main menu (κεντρικό μενοφ) μπορείτε επίςθσ να μεταβείτε ςτθν επιλογι options (επιλογζσ) και να επιλζξετε κάποιεσ ρυκμίςεισ ςχετικά με το kodu. Σχόλιο [g48]: Δεν νομίηω ότι χρειάηεται αυτό το κομμάτι. Ράλι γενικά περιγράφετε λειτουργίεσ «μεταφζρετε γνϊςθ» - είναι ακριβϊσ αυτό που πρζπει γενικά να αποφεφγετε.

28 Ακόμα αν χρειαςτεί να αναηθτιςετε βοικεια θ επιλογι help (βοικεια) ςασ παρζχει μία παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ του kodu με αρκετζσ πλθροφορίεσ που ίςωσ ςασ φανοφν χριςιμεσ. Τζλοσ μπορείτε να βγείτε από το λογιςμικό επιλζγοντασ το Quit Kodu (κλείςιμο kodu). 2.4 Αντιπροςωπευτικά παραδείγματα Αφοφ γνωρίηετε πλζον το κεντρικό μενοφ και πωσ να πλοθγθκείτε ςτο Kodu ιρκε θ ϊρα να παίξετε τα πρϊτα ςασ παιχνίδια! Το Kodu ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να παίξετε κάποια ζτοιμα παιχνίδια για να πάρετε μία γεφςθ από το τι μπορείτε να δθμιουργιςετε και εςείσ με αυτό το λογιςμικό! Αρχικά κα ςασ παρουςιάςουμε το παιχνίδι Roadkill v03. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το βρείτε ςτθν καρτζλα Samples (παραδείγματα) θ οποία περιζχεται ςτθν επιλογι Load World (φόρτωςθ κόςμου) του Main Menu (κεντρικό μενοφ). Σκεφτείτε ότι ζχετε υπογλυκαιμία και τυχαία βρίςκεςτε ςε ζνα κεντρικό δρόμο και κζλετε να περάςετε απζναντι για να πάτε ςτο περίπτερο να πάρετε μία ςοκολάτα. Πμωσ ο δρόμοσ είναι γεμάτοσ από αυτοκίνθτα και μθχανάκια που τρζχουν γριγορα.χμμμ... τι πρζπει να κάνετε άραγε;;; Μάλλον κα πρζπει να κοιτάξετε δεξιά και αριςτερά, να προςζξετε πολφ και φςτερα να διαςχίςετε τον δρόμο για να φτάςετε ςτον προοριςμό ςασ και να πάρετε τθν πολυπόκθτθ ςοκολάτα! Αυτό λοιπόν ςυμβαίνει, κατά κάποιο τρόπο, και ςτο παιχνίδι μασ! Ριο ςυγκεκριμζνα ςτόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να μπορζςει ο πρωταγωνιςτισ να διαςχίςει με αςφάλεια τουσ 4 δρόμουσ-4 επίπεδα δυςκολίασ και για να φκάςει ςτθν απζναντι πλευρά επιτυχϊσ για και να πάρει το ζπακλο. Το παιχνίδι διαδραματίηεται ςτον δικό του κόςμο ο οποίοσ ορίηεται μζςα ςε ζνα ορκογϊνιο που περιτριγυρίηεται από ζνα τείχοσ. Μζςα ςτον κόςμο αυτό είναι ςχθματιςμζνοι 4 δρόμοι και επίςθσ 2 πλευρζσ, ςτθ μία βρίςκεται ο πρωταγωνιςτισ και ςτθν άλλθ το ζπακλο. Ο πρωταγωνιςτισ είναι ο Kodu ο οποίοσ ςτθν προςπάκειά του να πάρει το αςτζρι (star), που είναι το ζπακλο, ζρχεται αντιμζτωποσ με τα Cycles (μθχανάκιασ) τα οποία δθμιουργοφνται από τα Sticks (περιςκόπια). Τα cycles (μθχανάκιασ) διαςχίηουν τον δρόμο ανενόχλθτα με ςκοπό να πετφχουν για να κάνουν τθ δουλειά τουσ αλλά δυςτυχϊσ αν ακουμπιςουν τον Kodu, τον ςκοτϊνουν!. Με τα βελάκια του πλθκτρολογίου ςασ μπορείτε να μετακινιςετε μζςα ςτον κόςμο τον Kodu προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Σχόλιο [g49]: Ρολφ ωραία περιγραφι! Σχόλιο [g50]: Λίγο πιο ςφντομα τθν περιγραφι Για να αρχίςετε το παιχνίδι πατιςτε "Enter".

29 Μπορείτε να παρατθριςετε ότι κακϊσ περνάτε περιςςότερουσ δρόμουσ τα Cycles (μθχανάκιασ) εμφανίηονται ςε μικρότερα χρονικά διαςτιματα με αποτζλεςμα να γίνεται πιο δφςκολθ θ διζλευςι ςασ. Πταν περάςετε επιτυχϊσ ςτθν άλλθ πλευρά του κόςμου και ακουμπιςετε το αςτζρι (star) γίνεςτε ο νικθτισ του παιχνιδιοφ και το παιχνίδι τερματίηεται.

30 Αν όμωσ χάςετε τότε δυςτυχϊσ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ... GAME OVER! Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ όμωσ μπορείτε να παίξετε ξανά πατϊντασ "Enter" ι μπορείτε να μεταβείτε ςτο "Home Menu" (αρχικό μενοφ) πατϊντασ "home" ι και να τροποποιιςετε το παιχνίδι πατϊντασ "Escape". 'Αλλο ζνα ενδιαφζρον παιχνίδι είναι το Racing World! vo2. Το κεφάλαιο βρίςκεται ςε περιςςότερο από ικανοποιθτικό επίπεδο για A draft, για αυτό και ζκανα αλλαγζσ που κάνω ςυνικωσ ςτο δεφτερο draft (είναι ίςωσ και λίγο πιο εφκολο από τα υπόλοιπα κεφάλαια). Κρατιςτε τισ αλλαγζσ μου ι/και βελτιϊςτε τεσ ςτα Από το 2.3 υπάρχουν προβλιματα κακϊσ περιςςότερο περιγράφετε λειτουργίεσ και λιγότερο βοθκάτε το μακθτι να τισ δεικτοδοτιςει ςε ζνα χριςιμο για αυτόν πλαίςιο. Κυμθκείτε ότι ο μακθτισ δεν ζχει παίξει παιχνίδια, ότι κζλει να παίξει παιχνίδια και κυρίωσ ότι τα παιχνίδια τα δείχνετε για να τον κινθτοποιιςετε για να δθμιουργιςει παιχνίδια (κάτι που δεν ςχολιάηετε ιδιαίτερα) Σχόλιο [g51]: Νομίηω ότι αν τα παιδιά παίξουν ζνα παιχνίδι ςτθν αχι του 2.3, αν προςκζςετε ζνα ακόμθ ςε αυτό το ςθμείο κα είμαςτε πολφ καλά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

31 Αναλυτικότθτα,Οικονομία,Ακρίβεια (3/5) ςτο 2.3 υπάρχουν προβλιματα περιγραφισ Φφοσ Ρεριγραφισ (3,5/5) φιλικό και καλό το φφοσ που ζχετε ςτθν περιγραφι του παιχνιδιοφ καλό κα ιταν να μπει και ςτα υπόλοιπα κομμάτια του κεφαλαίου Ραραδείγματα (3/5) ςασ λείπει το πρϊτο παράδειγμα και το τελευταίο (τα παραδείγματα κα προςφζρονται ξεχωριςτά ςε Ρλθρότθτα Κεφαλαίου (3,5/5) ςε πολφ καλό ςθμείο για Α draft, χρειάηεται επιπλζον δουλειά για να ολοκλθρωκεί Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (3/5 ελζω 2.3 και ελλείψει τισ επικζντρωςθσ ςτο ότι κα μάκουν να προγραμματίηουν) Τεχνικζσ (4/5 δεν ζχετε πολλά περικϊρια ςτο κεφάλαιό ςασ) Στρατθγικι Γνϊςθ (4/5 δεν ζχετε πολλά περικϊρια ςτο κεφάλαιό ςασ) Αναπαράςταςθ Ρεριγραφϊν (3/5 όταν θ ομάδα ζντυπθσ τυπογραφίασ αποφαςίςει τισ τελικζσ απαιτιςεισ, κα ζχετε λίγθ δουλειά ςτισ υπάρχουςεσ εικόνεσ) Σφνδεςθ με άλλα κεφ.(3/5 χρειάηεται να τα μελετιςετε ϊςτε να δϊςετε και κάποιεσ πάςεσ για τα επόμενα κεφάλαια) Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

32 Κεφάλαιο 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ειςαγωγι Σε αυτό το κεφάλαιο κα δθμιουργιςετε το πρϊτο ςασ παιχνίδι! Κα ανακαλφψετε πόςο απλό ςτον χειριςμό του είναι το Kodu και πόςο εφκολα μπορείτε να φτιάξετε από τθν αρχι τον δικό ςασ κόςμο-πίςτα, τουσ δικοφσ ςασ πρωταγωνιςτζσ (ι εχκροφσ) και να τουσ προγραμματίςετε. Στόχοσ ςασ είναι, αφοφ εφαρμόςετε τισ ςυμβουλζσ αυτου του κεφαλαίου, να μπορείτε να δθμιουργιςετε μόνοι ςασ ζνα απλό αλλά ολοκλθρωμζνο βιντεοπαιχνίδι. Ακολουκοφν κάποιεσ απαραίτθτεσ ςκζψεισ που κα ςασ βάλουν ςτθ λογικι του Kodu. Αν τισ καταλάβετε καλά τϊρα, κα μπορζςετε να φτιάχνετε πιο πολφπλοκα βιντεοπαιχνίδια πολφ πιο ςφντομα. Ασ αρχίςουμε λοιπόν! 3.1 Γεγονοςτραφισ Ρρογραμματιςμόσ/Αντικειμενοςτραφισ Ρρογραμματιςμόσ Το kodu είναι ζνα εργαλείο ςχεδιαςμοφ βιντεοπαιχνιδιϊν. Χρθςιμοποιεί τον προγραμματιςμό για να το επιτφχει αυτό. Θ αλικεια είναι οτι δεν υπάρχει βιντεοπαιχνίδι που να μθν χρθςιμοποιεί τον προγραμματιςμό με κάποιον τρόπο. Δείτε ζνα παράδειγμα ςχετικά με το πϊσ χρθςιμοποιείται ο προγραμματιςμόσ ςτο παιχνίδι pacman. Φαναταςτείτε για μια ςτιγμι οτι εςείσ είςτε ο δθμιουργόσ αυτοφ του παιχνιδιοφ. Ασ δοφμε πϊσ κα το προγραμματίηατε. Αφοφ ζχετε ςχεδιάςει τθν πίςτα και τουσ ιρωζσ ςασ (τον pacman και τα φαντάςματα) το πρϊτο πράγμα που κα κάνατε κα ιταν να δοκιμάςετε να δϊςετε κίνθςθ ςτον pacman. Κα προγραμματίηατε τον Pacman ζτςι ϊςτε όταν κάποιοσ που παίηει το παιχνίδι πατιςει τα πλικτρα με τα βελάκια ςτο πλθκτρολόγιο, ο pacman να κινθκεί αντίςτοιχα. Είναι αναμενόμενο από τον παίχτθ οτι αν πατιςει το δεξί βζλοσ ο pacman κα κινθκεί προσ τα δεξιά. Αυτό το απλό παράδειγμα ςασ βοθκάει να καταλάβετε τθν ζννοια του γεγονοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ. Με απλά λόγια, ο γεγονοςτραφισ προγραμματιςμόσ είναι ο προγραμματιςμόσ που βαςίηεται ςε γεγονότα. Απαντά ςτθν ερϊτθςθ "τί κα γίνει ςτο παιχνίδι ΟΤΑΝ ο παίχτθσ κάνει κάτι?" Πταν κάποιοσ πατιςει το δεξί βελάκι ενϊ παίηει pacman, αυτό αποτελζι ζνα γεγονόσ. Τί κα γίνει ΟΤΑΝ ςυμβεί αυτό το γεγονόσ? Ο pacman κα παζι ςτα δεξιά. Ραρατθριςτε οτι οι αρχζσ του γεγονοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ ςυναντϊνται και ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Τι κα γίνει όταν κάποιοσ ςασ ακουμπιςει από πίςω ςασ ςτον ϊμο? Κα γυρίςετε να δείτε ποιόσ είναι. Τί κα γίνει όταν δείτε οτι κάποιοσ ζρχεται με φόρα πάνω ςασ? Κα ςτρίψετε να τον αποφφγετε. Θ ζννοια του γεγονοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ είναι βαςικι ςτο kodu. Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι Σχόλιο [g52]: Κα χρειαςτεί ςφνδεςθ με το προθγοφμενο κεφάλαιο Σχόλιο [g53]: Χρθςιμοποιείτε και παρκάτω τθν ζκφραςθ «ςχεδιαςμόσ βιντεοπαιχνιδιϊν» που δεν είναι ακριβισ. Ρροτείνω ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν, προγραμματιςμοφ παιχνιδιϊν, ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν, δθμιουργίασ προγραμμάτων Σχόλιο [g54]: Το Kodu χρθςιμοποιεί τον προγραμματιςμό για να πετφχει να είναι ζνα εργαλείο ςχεδιαςμοφ βιντεοπαιχνιδιϊν.το kodu μασ προςφζρει τθ δυνατότθτα να προγραμματιίςουμε τα δικά μασ παιχνίδια, να δθμιουργιςουμε τισ πίςτεσ μασ, τουσ ιρωζσ μασ, να τουσ αποδϊςουμε ςυμπεριφορά, αλλθλεπίδραςθ κτλ. Σχόλιο [g55]: Είναι εξαιρετικά απλουςτευτικό για ζνα μακθτι να αναφζρετε ωσ δεδομζνθ τθ ςχεδίαςθ τθσ πίςτασ και των χαρακτιρων; Τι είναι θ πίςτα ςτο λογιςμικό; Τι είναι οι ιρωεσ; Σχόλιο [g56]: Γιατί κα ιταν το πρϊτο πράγμα που κα προςπακοφςατε να κάνετε; Σχόλιο [g57]: Ρεριγράφετε πρόβλθμα και λφςθ μαηί, το κάνετε και παρακάτω. Αναλφςτε πρϊτα ςφντομα τι κάνει το παιχνίδι. Αμζςωσ μετά βοθκιςτε τα παιδιά να ςκεφτοφν πωσ ςκζφτθκαν οι δθμιουργεί του παιχνιδιοφ. Ζπρεπε πρϊτα να ςχεδιαςάςουν τθν πίςτα, ςτθ ςυνζχεια να αποφαςίςουν ποια κα ιταν τα αντικείμενα του περιβάλλοντοσ ςτα οποία κα ζπρεπε να δϊςουν ςυμπεριφορά, ποια κα πρζπει να είναι αναλυτικά θ ςυμπεριφορά του κάκε αντικειμζνου. Σχόλιο [g58]: Ρολφ απλουςτευτικι επίςθσ παρουςίαςθ του γεγονοςτραφι προγραμματιςμοφ. Ρεριγράφετε τι ζχετε καταλάβει και όχι το τι κζλετε να καταλάβουν τα παιδιά. Ο προγραμματιςμόσ είναι μια διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχοσ. Ο γεγονοςτραφισ προγραμματιςμόσ είναι ζνασ τρόποσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που είναι κοντά ςτον τρόπο με τον οποίο ςκεφτόμαςτε και ςυμπεριφερόμαςτε εμείσ. Ρροςπακεί δθλαδι να μασ βοθκιςει να λφςουμε τα προβλιματά μασ βαςιηόμενοι ςε αυτό τον τρόπο ςκζψθσ. Ρωσ μπορείτε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ να καταλάβουν ότι μιλάτε για ζνα μοντζλο ςκζψθσ; Πτι αυτό το μοντζλο ςκζψθσ υπάρχει ςε πολλά προγράμματα που ιδθ χρθςιμοποιοφν; Κτλ. Ρολφ δουλειά το ςυγκεκριμζνο κομμάτι. Σχόλιο [g59]: ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΓΕΓΟΝΟΣΤΑΦΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ αυτά που περιγράφετε. Ξεχνάτε το ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ, τθν πρόκεςθ δθλαδι, δθλαδι ότι κάποιοσ ςχεδιάηει το τι κα κάνει, αν ςυμβεί ζνα γεγονόσ. Το «όταν μου τθ δϊςει, πίνω μια μπφρα», δεν είναι προγραμματιςμόσ

33 δθμιουργθμζνο ςτο kodu κα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Για παράδειγμα, όπωσ ο pacman τρϊει "τελίτςεσ" ΟΤΑΝ τον κινιςετε ςε ςθμεία τθσ πίςτασ οπου υπάρχουν τελίτςεσ, ζτςι και εςείσ μπορείτε να κάνετε τον ιρωά ςασ ςτο kodu να τρϊει μιλα ΟΤΑΝ τον κινιςετε ςε ςθμεία του κόςμου οπου υπάρχουν μιλα (ακόμθ και οι ςυνκικεσ ςασ είναι ανακριβϊσ διατυπωμζνεσ) μεγάλθ προςοχι ςτθν ακρίβεια των δθλϊςεων ςυμπεριφοράσ. Κα ζχετε τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςετε τον γεγονοςτραφι προγραμματιςμό πολφ ςυχνά ςτο kodu. Ρρϊτα πρζπει να αναφζρετε τον αντικειμενοςτρεφι προγραμματιςμό και μετά το γεγονοςτραφι - πρϊτα αντιλαμβανόμαςτε αντικείμενα και μετά τουσ δίνουμε ςυμπεριφορζσ με βάςθ τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΟΥ ΑΥΤΑ ΑΝΤΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ αναφζρεςτε ςτα γεγονότα ωσ να είναι γενικά γεγονότα του ςυςτιματοσ, κάτι που δεν είναι ακριβζσ. Είναι γεγονότα που αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα. Κάκε αντικείμενο λοιπόν ςε ζνα κόςμο μπορεί να εκτελζςει ενζργειεσ. Ρότε όμωσ κα εκτελζςει τισ ενζργειεσ. Στο kodu οι ενζργειεσ εκτελοφνται όταν το αντικείμενο αντιλθφκεί ζνα γεγονόσ. Κάκε αντικείμενο ζχει αιςκθτιρεσ που του επιτρζπουν να αντιλθφκεί τον κόςμο του και είναι ςε κζςθ να πραγματοποιιςει μια ςειρά από ενζργειεσ. Στο kodu, εκτόσ από τον γεγονοςτραφι προγραμματιςμό, κα χρθςιμοποιιςουμε και τον αντικειμενοςτραφι ο οποίοσ βαςίηει τισ αρχζσ του ςτθν ζννοια του αντικειμζνου. Θ ιδζα του αντικειμζνου είναι πολφ απλι και ςυναντάται παντοφ γφρω μασ. Ζνα αντικείμενο μπορεί να είναι μια μπάλα, ζνα ποδιλατο, ζνα αυτοκίνθτο, ζνασ άνκρωποσ ι ζνα παγωτό. Ζνα αντικείμενο ζχει κατάςταςθ και ςυμπεριφορζσ. Τί ςθμαίνει αυτό? Για παράδειγμα, ςκεφτείτε για λίγο το αντικείμενο παγωτό. Μια κατάςταςθ του αντικειμζνου παγωτό, μπορεί να ζιναι λιωμζνο. Ραρόμοια, μια κατάςταςθ του αντικειμζνου αυτοκίνθτο μπορεί να είναι παρκαριςμζνο. Μια ςυμπεριφορά του αντικειμζνου ποδιλατο μπορεί να είναι το φρενάριςμα, όπωσ και ςτο αντικείμενο αυτοκίνθτο. Μπορείτε να δείτε πολλά παραδείγματα καταςτάςεων και ςυμπεριφορϊν ςτον πραγματικό κόςμο. Πμωσ, πϊσ αυτά που λζμε τϊρα ςχετίηονται με τον προγραμματιςμό? Ραρατθριςτε ποιά αντικείμενα χρθςιμοποιοφνται ςτο παιχνίδι Pacman. Τα βαςικά αντικείμενα είναι ο Pac-man και τα φαντάςματα. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) Σχόλιο [g60]: Θ ζννοια τθσ κατάςταςθσ νομίηω ότι είναι δευτερεφοςασ ςθμαςίασ για το κεφάλαιό ςασ. Ρροτείνω να μιλάμε για ιδιότθτεσ αντικειμζνου και να δϊςετε καλφτερα παραδείγματα (π.χ. το χρϊμα ενόσ αντικειμζνου ι αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ που κα δουν οι μακθτζσ και ςτο Kodu) Σχόλιο [g61]: Μιλάτε για ενζργειεσ και γεγονότα ο ςυνδυαςμόσ όλων είναι θ ςυμπεριφορά ξεκακαρίςτε το και ςε ζνα κίτρινο πλαίςιο για τα παιδιά. Σχόλιο [g62]: Δεν είναι καλι μεταφορά Διακρίνετε πικανζσ καταςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ του αντικειμζνου Pac-man? Κα κυμάςτε ότι μόλισ ο Pac-man φάει μια μεγάλθ τελίτςα, θ κατάςταςι του αλλάηει αφοφ πλζον μπορεί να πιάςει τα φαντάςματα ενϊ πριν δε μποροφςε. Θ κατάςταςι του, ζςτω και για λίγο είναι κυνθγόσ φανταςμάτων! Επίςθσ, θ ςυμπεριφορά του αλλάηει. Ρλζον, κινείται πολφ γριγορα. Αντίςτοιχα, ζνασ ιρωασ δθμιουργθμζνοσ ςτο kodu είναι ζνα αντικείμενο. Μπορζι να ζχει κατάςταςθ και ςυμπεριφορζσ. Μπορείτε να ορίηετε εςείσ τι κατάςταςθ κα ζχει ο ιρωάσ ςασ και ποιζσ ςυμπεριφορζσ ΜΕΣΑ ςτο παιχνίδι. Ρϊσ κα το κάνετε αυτό? Χρθςιμοποιϊντασ τον γεγονοςτραφι προγραμματιςμό. ΟΤΑΝ ο χριςτθσ κινιςει τον Pac-man εκεί οποφ υπάρχει μεγάλθ τελίτςα, θ κατάςταςθ του Pac-man κα αλλάξει εκείνθ τθ ςτιγμι κακϊσ και θ ςυμπεριφορά του, όπωσ είπαμε. Αντίςτοιχα, ΟΤΑΝ ο ιρωασ ςτο kodu κινθκεί εκεί που υπάρχουν μιλα μπορεί να αλλάξει θ κατάςταςι του και θ ςυμπεριφορά του. Εςείσ, ωσ προγραμματιςτζσ επιλζγετε τί κα ςυμβεί ςτα αντικείμενα που χρθςιμοπιείτε. Ππωσ βλζπετε, ο γεγονοςτραφισ και ο αντικειμενοςτραφισ προγραμματιςμόσ χρθςιμοποιοφνται μαηί ςτο kodu. Συνεργάηονται, ςαν να λζγαμε, για να κάνουν τθ δουλειά του ςχεδιαςτι παιχνιδιϊν πιο εφκολθ. Σχόλιο [g63]: Δεν είναι κατάςταςθ αλλά ςυμπεριφορά που εξαρτάται από ζνα ςυμβάν πρζπει να ςκεφτεςτε προγραμματιςτικά ιδιότθτα είναι το γεγονόσ ότι αλλάηει θ εμφάνιςι του π.χ. αναβοςβινει Σχόλιο [g64]: Αφαιρζςτε καταςτάςεισ και μιλιςτε για ενζργειεσ και ςυμπεριφορζσ Σχόλιο [g65]: Εξακολουκείτε να μθν είςτε ακριβείσ ςτθ διατφπωςθ των ςυνκθκϊν

34 Τονίηω ότι όταν «δει»,αιςκθτιρασ- «κάτι» ι «κάτι κόκκινο»,προςδιοριςτικά τθσ αίςκθςθσ- => ενζργεια προςδιοριςτικά τθσ ενζργειασ). Αυτό είναι το μοντζλο που πρζπει να επιςθμάνετε και να αναπτφξετε. Με αυτό το μοντζλο κζλετε να ςκζφτονται οι μακθτζσ 3.2 Τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ παιχνιδιοφ:κόςμοσ, αντικείμενα, ςυμπεριφορζσ 'Εχετε πάρει ιδθ μια εικόνα για το πϊσ κα χρθςιμοποιιςετε τον προγραμματιςμό κακϊσ κα ςχεδιάηετε τα δικά ςασ βιντεοπαιχνίδια. Σε αυτι τθ παράγραφο, κα ςυηθτιςουμε, λίγο πιο αναλυτικά απ' οτι προθγουμζνωσ, για τα 3 βαςικά ςτοιχεία που κα κάνουν ζνα οποιοδιποτε παιχνίδι ςτο kodu να είναι ολοκλθρωμζνο. Αυτά είναι ο κόςμοσ, τα αντικείμενα και οι ςυμπεριφορζσ των αντικειμζνων. Σχόλιο [g66]: προγραμματίηετε Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: Ένηονα Ο κόςμοσ ι θ πίςτα ενόσ παιχνιδιοφ είναι κάτι οικείο ςε εςάσ. Σε βιντεοπαιχνίδια που ζχετε παίξει, κα ζχετε δει οτι ο κόςμοσ ι θ πίςτα του παιχνδιοφ που παίηετε, είναι το "περιβάλλον μζςα ςτο οποίο εκτυλίςςεται το παιχνίδι". Το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο κινοφνται και ενεργοφν οι ιρωζσ ςασ. Για παράδειγμα, αν παίηατε το παιχνίδι star wars, ο κόςμοσ κα ιταν το διάςτθμα ι κάποιοσ πλανιτθσ. Αν παίηατε το παιχνίδι titanic (ναι, υπάρχει!) ο κόςμοσ ςασ κα ιταν ζνα πλοίο.

35 Ο κόςμοσ επθρεάηει τθ κίνθςθ των αντικειμζνων, τθν πλοκι του παιχνιδιοφ κτλ. Στο kodu, ζνα από τα πράγματα που κα ςασ κάνουν να βάλετε τθ φανταςία ςασ να δουλζψει, είναι οτι εςείσ κα ςχεδιάςετε τον κόςμο όπωσ κζλετε. Το δεφτερο βαςικό ςτοιχείο ενόσ παιχνιδιοφ, όπωσ είπαμε, είναι τα αντικείμενα. Μςωσ κυμάςτε τί είναι τα αντικείμενα από τθ προθγοφμενθ παράγραφο. Μπορεί να είναι οτιδιποτε μπορεί να ζχει κατάςταςθ και ςυμπεριφορζσ, όπωσ για παράδειγμα ζνα ποδιλατο ι ο ιρωάσ μασ ςτο βιντεοπαιχνίδι μασ. Κυμθκείτε οτι αντικείμενα με κατάςταςθ και ςυμπεριφορζσ μποροφν να είναι και πράγματα διαφορετικά από τον ιρωά μασ, όπωσ για παράδειγμα ζνα μιλο. Ο κόςμοσ, όπου εκτυλίςςεται το παιχνίδι μασ, περιλαμβάνει τα αντικζιμενα. Κοιτάξτε τθν εικόνα του παιχνιδιοφ star wars πιο πάνω. Βλζπετε τον κόςμο ι τθν πίςτα του παιχνιδιοφ. Επίςθσ, βλζπετε τα αντικείμενα ιρωασ (με τθ μοβ δζςμθ), εχκροί (τζρατα ςαν λιοντάρια) και ςυμπαίχτεσ τα οποία βρίςκονται ΜΕΣΑ ςτον κόςμο του παιχνιδιοφ. Τα αντικείμενα μπορεί να ζχουν ςυμπεριφορζσ. Οι ςυμπεριφορζσ των αντικειμζνων είναι το τρίτο βαςικό ςτοιχείο ενόσ παιχνιδιοφ. Αν δθμιουργιςετε ζναν ιρωα ςτο kodu ο οποίοσ, όταν περάςει πάνω από ζνα μιλο αυτό κα εξαφανιςτεί, ζχετε δϊςει μια ςυμπεριφορά ςτο αντικείμενο ιρωασ. Θ ςυμπεριφορά του είναι να τρϊει μιλα μόλισ περνάει από πάνω τουσ. Οι ςυμπεριφορζσ των αντικειμζνων είναι αυτζσ που πικανόν να κάνουν ζνα παιχνίδι ςτο kodu διαςκεδαςτικό ι βαρετό. Με λίγθ φανταςία, μπορείτε να ςχεδιάςετε πολφ ενδιαφζροντα παιχνίδια! Τί είδαμε λοιπόν μζχρι τϊρα? Είδαμε τα 3 βαςικά ςτοιχεία ενόσ παιχνιδιοφ : τον κόςμο, τα αντικείμενα και τισ ςυμπεριφορζσ τουσ. Να κυμάςτε οτι τα αντικείμενα εκδθλϊνουν τισ ςυμπεριφορζσ τουσ μζςα ςτον κόςμο που ζχετε ςχεδιάςει, και, οτι αν αυτά τα 3 ςυνδυαςτοφν κατάλλθλα, μποροφν να κάνουν ζνα παιχνίδι ενδιαφζρον. (ςτο τζλοσ) Να και μία πρϊτθ ιδζα για παιχνίδι: Ζνα καταπράςινο τοπίο με δζντρα και ςε διάφορα ςθμεία μεγάλα μιλα που πρζπει να φάει ο πρωταγωνιςτισ μασ για να κερδίςει. Για να ζχει όμωσ και κάποια δυςκολία, κα υπάρχει ζνασ αντίπαλοσ που κα μασ κυνθγάει και κα προςπακεί να μασ πετφχει με τουσ "πυραφλουσ"(missile) του. Ρϊσ ςασ φαίνεται? Ρϊσ κα είναι ο κόςμοσ? Ροια κα είναι τα αντικείμενα? Και ποιοσ ο πρωταγωνιςτισ μασ? Τι ςυμπεριφορζσ κα ζχουν? Τι εντολζσ κα χρθςιμοποιιςουμε για να δϊςουμε τθ ςυμπεριφορά που κζλουμε? Κα τα μάκουμε όλα αυτά βιμα-βιμα κακϊσ κα δθμιουργοφμε το παιχνίδι Δθμιουργϊ τον κόςμο Επιτζλουσ, αρχίηουμε να δθμιουργοφμε! Και προφανϊσ ττο πρϊτο πράγμα που κα φτιάξουμε είναι ο κόςμοσ. Λογικό, αφοφ χωρίσ κόςμο ποφ κα τοποκετοφςαμε μετά τα διάφορα αντικείμενα και τουσ πρωταγωνιςτζσ μασ?! Ρθγαίνετε λοιπόν ςτο "ΚΕΝΤΛΚΟ ΜΕΝΟΥ"(MAIN MENU) και από εκεί επιλζξτε Σχόλιο [g67]: Χ Σχόλιο [g68]: Γιατί θ ςκάλα να είναι ςκθνικό και όχι αντικείμενο; Υπάρχουν περιπτϊςεισ που μπορεί να είναι και τα δυο; Ρωσ κα το καταλάβουν οι μακθτζσ; ΔΕΝ είναι αυτονόθτθ θ διάκριςθ αντικειμζνων - ςκθνικοφ Σχόλιο [g69]: Θ γλϊςςα του κειμζνου είναι ακόμθ αδοφλευτθ, είναι λογικό αφοφ μιλάμε για draft, δε κα ςυνεχίςω να το επιςθμαίνω Σχόλιο [g70]: Δεν είναι κατάλλθλθ θ περιγραφι του προβλιματοσ πωσ κα ςχεδιάςετε κεωρθτικά τθ λφςθ με αυτι τθν περιγραφι Σχόλιο [g71]: Σε αυτό το κομμάτι κα πρζπει να περιγράψετε κεωρθτικά ολόκλθρθ τθ λφςθ: π.χ. Σκθνικό: κα πρζπει να φτιάξουμε ωσ ςκθνικό μια.αντικείμενα:..συμπεριφορζσ αντικειμζνων:.. Και μετά κα προχωριςετε ςτα επόμενα βιματα Σχόλιο [g72]: Μικρά;

36 ΦΟΤΩΣΘ ΚΟΣΜΟΥ (LOAD WORLD), όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα παρακάτω. Στθ ςυνζχεια πατιςτε τθν επιλογι Πλοι (All) ϊςτε να εμφανιςτοφν όλοι οι διακζςιμοι κόςμοι που υπάρχουν. Εμείσ είπαμε κζλουμε να φτιάξουμε από τθν αρχι ζναν καινοφργιο κόςμο, οπότε ψάξτε ςτουσ κόςμουσ αυτοφσ μζχρι να βρείτε τον Κενόσ Κόςμοσ (Empty World). Ρατιςτε Ραίξε (Play) και περιμζνετε να φορτϊςει. Σχόλιο [g73]: Χρθςιμοποιϊντασ τα βζλθ ι τθ ροδζλα του ποντικιοφ Βζβαια, μπορείτε να ζχετε ζναν κενό κόςμο και διαφορετικά. Αντί να ψάξετε να βρείτε τον Κενόσ Κόςμοσ (Empty World), επιλζξτε όποιον κόςμο κζλετε. Ρατιςτε Ραίξε (Play) και περιμζνετε να φορτϊςει. Μόλισ φορτϊςει πατιςτε 2 φορζσ το πλικτρο Esc ςτο πλθκτρολόγιο και κα εμφανιςτεί το Αρχικό Μενοφ (Home Menu). Από εκεί επιλζξτε Νζοσ κενόσ κόςμοσ (New empty world).

37 Σχόλιο [g74]: Βάλτε το ωσ ςθμείωςθ ςε ζνα πλαίςιο Ρλζον είμαςτε ζτοιμοι να δθμιουργιςουμε! Οι επιλογζσ είναι πραγματικά πολλζσ ςτο πϊσ κα είναι ο κόςμοσ μασ. Από εμάσ εξαρτάται και από τθ φανταςία μασ.. Σίγουρα κα κυμόςαςτε μερικοφσ κόςμουσ που είδαμε ςτο κεφάλαιο 2 ςτα ζτοιμα παιχνίδια. Μςωσ να πιρατε ιδθ μερικζσ ιδζεσ από εκεί. Για το πρϊτο μασ παιχνίδι είπαμε κζλουμε ζνα καταπράςινο τοπίο. Στον κενό κόςμο που ζχουμε πατιςτε το πλικτρο Esc ϊςτε να εμφανιςτοφν οι διάφορεσ επιλογζσ επεξεργαςίασ(edit), εκτόσ και αν ιδθ τισ βλζπετε. Αρχικά, κζλουμε να προςκζςουμε ζδαφοσ. Κάπου ςτθ μζςθ κα βρείτε τθ Βοφρτςα Εδάφουσ (Ground Brush) --> Σχόλιο [g75]: Δεν είναι ςυγκεκριμζνο Σχόλιο [g76]: Δεν κα μιλιςετε για τθν μπάρα επιλογϊν, ότι προςφζρει τα εργαλεία για να δθμιουργιςουμε αντικείμνα κόςμουσ κτλ. Ρατιςτε πάνω τθσ.

38 Κα δείτε ότι κα βγουν πάνω αριςτερά τθσ και πάνω δεξιά τθσ δφο άλλα εικονίδια (τι είναι αυτά τα εικονίδια;). Επιλζξτε το αριςτερό. Από εκεί μπορείτε να διαλζξετε πϊσ κα είναι το ζδαφόσ ςασ. Εμείσ το κζλουμε πράςινο ςαν χορτάρι. Ψάξτε λοιπόν μζχρι να βρείτε το κατάλλθλο ζδαφοσ και πατιςτε το. Σχόλιο [g77]: Εννοείτε τθν εμφάνιςθ Τϊρα μπορείτε να αρχίςετε να Ρροςκζτετε Ζδαφοσ (Add Ground) ςτον κόςμο. Αρκεί να κάνετε αριςτερό κλικ με το ποντίκι ςε διάφορα τμιματα ςτον κενό κόςμο. Ρροςπακιςτε να δθμιουργιςετε τθν πρϊτθ ςασ πίςτα. ΑφιςτεΚρατιςτε πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ πατθμζνο και ςφρετε το ποντίκι ςε πολλζσ κατευκφνςεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί μία αρκετά μεγάλθ και ενιαία επιφάνειαγια να ςχεδιάςετε τθν πίςτα ςασ. Κζλουμε κάτι ςαν και αυτό: Αν δεν ςασ πολυαρζςει το αποτζλεςμα, μθν απογοθτεφεςτε! Αρχι είναι ακόμθ.. *εικόνα+ Μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα ελκυςτικι; Μιπωσ κα ιταν καλφτερα να Με δεξί κλικ από τθν άλλθ κα δείτε ότι Διαγράφει Ζδαφοσ (Delete Ground). Βολεφει βζβαια να μεγαλϊςετε πρϊτα λίγο το μζγεκοσ τθσ Βοφρτςασ Εδάφουσ(Ground Brush) και μετά να ςχεδιάςετε τθν πίςτα; Το Kodu για να ςασ βοθκιςει ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να μεγαλϊςετε το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ πατϊντασ με το πλικτρο τθσ κατεφκυνςθσ δεξιά από τοδεξί βζλοσ του πλθκτρολογίου και να το μικρφνετε πατϊντασ το αριςτερό πλθκτρολόγιο. Ζτςι κα μπορζςετε μπορείτε να προςκζςετε μεγάλα κομμάτια παρόμοια κομμάτια με ζδαφοσ πίςτασ πιο γριγορα. Συνεπϊσ μποροφμε ακόμθ και με ζνα μόνο κλικ να δθμιουργιςουμε το ορκογϊνιο γραςίδι που κζλουμε για τθν Σχόλιο [g78]: Αφοφ χρθςιμοποιείται το δεξί βζλοσ, αρκεί ζνα κλικ για να δθμιουργθκεί μια ορκογϊνια επιφάνεια. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας) πίςτα μασ *εικόνα Αφιςτε το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ πατθμζνο και ςφρετε το ποντίκι ςε πολλζσ κατευκφνςεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί μία αρκετά μεγάλθ και ενιαία επιφάνεια. Κζλουμε κάτι ςαν και αυτό: Αν δεν ςασ πολυαρζςει το αποτζλεςμα, μθν απογοθτεφεςτε!

39 Αρχι είναι ακόμθ.. ] Σχόλιο [g79]: Αφοφ χρθςιμοποιείται το δεξί βζλοσ, αρκεί ζνα κλικ για να δθμιουργθκεί μια ορκογϊνια επιφάνεια. Στ Στο ςθμείο αυτό μάλλον κα ρωτιςετε αναρωτιζςτε για το πϊσ μπορείτε να πλοθγθκείτε μζςα ςτο κόςμου που δθμιουργιςατε. Ρωσ κα μποροφςα να δω διαφορετικά ςθμεία του κόςμου; τι γίνεται με τθν κάμερα. Ρϊσ γίνεται κακϊσ δθμιουργοφμε τον κόςμο μασ να πθγαίνει θ κάμερα ςτο βάκοσ ι πιο δεξιά ι να αλλάηει κλίςθ, κτλ.? Είναι πολφ απλό. Θ μία λφςθ είναι από τισ επιλογζσ επεξεργαςίασ(edit) κάτω να πατιςετε τθν Μετακίνθςθ Κάμερασ (Move Camera) --> Στθ ςυνζχεια κρατιςτε απλϊσ πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ και μετακινείςτε το ποντίκι προσ τθν κατεφκυνςθ που κζλετε να πάει θ κάμερα. Αντίςτοιχα με πατθμζνο το δεξί πλικτρο μπορείτε να μετακινείτε το ποντίκι και αυτό να αλλάηει τθν κλίςθ τθσ κάμερασ. Ενϊ με το πλικτρο κφλιςθσ του ποντικιοφ αλλάηετε τθν απόςταςθ τθσ κάμερασ. Ο άλλοσ τρόποσ είναι αντί να επιλζξετε τθν Μετακίνθςθ Κάμερασ (Move Camera), να κρατάτε πατθμζνο το πλικτρο Space ςτο πλθκτρολόγιο και μετά να χρθςιμοποιιςετε το ποντίκι όπωσ είπαμε τϊρα πριν. 3.4 Ειςάγω τα αντικείμενα του κόςμου μου Θ πίςτα είναι ζτοιμθ, καιρόσ να ειςάγουμε τα αντικείμενά μασ. Είχαμε πει ότι κζλουμε για το παιχνίδι "ζνα καταπράςινο τοπίο με δζντρα και ςε διάφορα ςθμεία μεγάλα μιλα που πρζπει να φάει ο πρωταγωνιςτισ μασ για να κερδίςει. Για να ζχει όμωσ και κάποια δυςκολία, κα υπάρχει ζνασ αντίπαλοσ που κα μασ κυνθγάει και κα προςπακεί να μασ πετφχει με τουσ "πυραφλουσ"(missile) του". Διακρίνετε τα αντικείμενα? Δζντρα, μιλα, πρωταγωνιςτισ, αντίπαλοσ. Ναι, και ο πρωταγωνιςτισ μασ είναι ζνα αντικείμενο! Κα αςχολθκοφμε όμωσ μαηί του πιο μετά. Πλα τα αντικείμενα μπορείτε να τα βρείτε αν επιλζξετε το "Εργαλείο Αντικειμζνων"(Object Tool). Βρίςκεται ςτισ επιλογζσ επεξεργαςίασ(edit) κάτω μαηί με τα υπόλοιπα εργαλεία όπωσ τθ "Βοφρτςα Σχόλιο [g80]: Τα μακθτζσ κζλουν να πάνε ςε διαφορετικά ςθμεία του κόςμου όχι να ρυκμίςουν τθν κάμερα. Άρα πωσ μποροφνε να κινθκοφν μζςα ςτο κόςμο. Αλλά ςε αυτό το ςθμείο δεν ζχει προκφψει αυτι θ ανάγκθ. Θ ανάγκθ ςτο ςενάριό ςασ κα προκφψει όταν κα βάλουν τα αντικείμενα. Άρα ςε εκείνο το ςθμείο να το προςκζςετε Σχόλιο [g81]: Χρειάηονται πρόςκετεσ αναπαραςτάςεισ π.χ. ζνασ πίνακασ με τισ δυνατότθτεσ κίνθςθσ τθσ κάμερασ και τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ-ενζργειεσ του χριςτθ Σχόλιο [g82]: Ρεριγράψτε πρϊτα το πρόβλθμα με ακρίβεια και ςτθ ςυνζχεια ξεκινιςτε να το λφνετε όχι ταυτόχρονθ αναφορά προβλιματοσ λφςθσ δεν είναι κατανοθτό το τι ακριβϊσ κα ςυμβαίνει ςτο ςυγκεκριμζνο παιχνίδι Σχόλιο [g83]: Και είπαμε ςτθ ςυνζχεια ότι θ περιγραφι δεν είναι αρκετι Σχόλιο [g84]: Ρου κα μπουν τα δζντρα και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; Μιπωσ αντί να βάλουν δζντρα ωσ dummy αντικείμενα να φτιάξετε μια ελαφρϊσ πιο ςφνκετθ πίςτα με δυο τρια βουναλάκια. Γιατί με τα dummy αντικείμενα κα τουσ μπερδζψουμε ςε ςχζςθ με το βαςικό χαρακτθριςτκό των αντικειμζνων, δθλαδι τθ ςυμπεριφορά. Οπότε κα μποροφςατε να βάλετε μόνο τον Kodu και ζνα κανόνι Σχόλιο [g85]: Γιατί τα δζντρα είναι αντικείμενα; Είναι και τα βουνά;

40 Εδάφουσ"(Ground Brush) που είδαμε ςτθ δθμιουργία του κόςμου. Αφοφ το επιλζξετε, κάντε αριςτερό κλικ ςε κάποιο ςθμείο τθσ πίςτασ. Κα εμφανιςτοφν όλα τα αντικείμενα που μπορείτε να ειςάγετε.!!! Ρροςζξτε ότι όποτε δουλεφετε με αντικείμενα κα πρζπει να ζχετε πατιςει το "Εργαλείο Αντικειμζνων"(Object Tool), αλλιϊσ δεν κα ανταποκρίνεται αν κάνετε αριςτερό ι δεξί κλικ με το ποντίκι!!! Για αρχι, επιλζξτε το "δζντρο"(tree). Κα ςασ εμφανίςει τζςςερα είδθ δζντρων που μπορείτε να διαλζξετε. Ρατιςτε όποιο ςασ αρζςει καλφτεραπεριςςότερο. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία ςε διάφορα ςθμεία ςτον κόςμο. Βζβαια μετά μπορείτε να αλλάξετε τθ κζςθ των αντικειμζνων κάνοντασ απλϊσ αριςτερό κλικ πάνω τουσ και μετακινϊντασ το ποντίκι. Με όμοιο τρόπο, τοποκετιςτε μερικά μιλα(προτείνουμε 4) ςε διάφορα ςθμεία. Μάλιςτα, κα δείτε ότι αν κάνετε δεξί κλικ πάνω τουσ, όπωσ και ςε άλλα αντικείμενα, μπορείτε να αλλάξετε το μζγεκόσ τουσ(change Size). Κάντε τα όςο μεγαλφτερα γίνεται. Κζλουμε και ζναν αντίπαλο είχαμε πει. Ρροτείνουμε το κανόνι. Ψάξτε λίγο ςτα αντικείμενα και κα το βρείτε.. Αφοφ το τοποκετιςετε, μεγαλϊςτε το λίγο όπωσ μεγαλϊςατε πριν τα μιλα. Σχόλιο [g86]: Χρειάηονται περιςςότερεσ εικόνεσ είναι το πρϊτο τουσ πρόγραμμα, κζλουν να βεβαιωκοφν ότι Σχόλιο [g87]: Μθν αφινετε ςτθν τφχθ τίποτε, το ςενάριο του παιχνιδιοφ πρζπει να είναι ακριβζσ και οι μακθτζσ να ζχουν αυτοπεποίκθςθ για το τελικό αποτζλεςμα. Στθν πρϊτθ τουσ επαφι δεν είναι όλοι οι μακθτζσ Σχόλιο [g88]: Ανάγκθ για εικόνεσ Στο ςθμείο αυτό ελπίηουμε να ζχετε κάτι ςαν και αυτό: Σχόλιο [g89]: Κακόλου ελκυςτικό κα μποροφςα να ιςχυριςτϊ και λίγο τυχαίο

41 3.5 Ειςάγω τον πρωταγωνιςτι μου Ωραία, τοποκετιςαμε μζςα ςτον κόςμο μασ διάφορα αντικείμενα, κάτι λείπει όμωσ. Ραιχνίδι χωρίσ πρωταγωνιςτι δε γίνεται! Κα ειςάγουμε λοιπόν τον πρωταγωνιςτι μασ. Από τισ επιλογζσ επεξεργαςίασ πατιςτε όπωσ και πριν το Εργαλείο Αντικειμζνων (Object Tool) και κάντε αριςτερό κλικ κάπου ςτον κόςμο. Να ο πρωταγωνιςτισ μασ ςε αυτό το παιχνίδι, ο kodu! -- > Επιλζξτε τον. Κάντε δεξί κλικ πάνω του και μεγαλϊςτε λίγο το μζγεκόσ του. Ξανακάντε δεξί κλικ και επιλζξτε αυτι τθ φορά Αλλαγι υκμίςεων (Change Settings). Ρθγαίνετε τισ τζςςερισ πρϊτεσ επιλογζσ, δθλαδι τισ Ρολλαπλαςιαςτισ Ταχφτθτασ???????? (Forward Speed Multiplier), Ρολλαπλαςιαςτισ Ταχφτθτασ???????? (Turning Speed Multiplier), Ρολλαπλαςιαςτισ Επιτάχυνςθσ???????? (Forward Acceleration Multiplier), Ρολλαπλαςιαςτισ Επιτάχυνςθσ Σχόλιο [g90]: Οι ενότθτεσ του παιχνιδιοφ: 1) Το παιχνίδι που κα ςχεδιάςουμε 2) πρϊτα ασ το ςκεφτοφμε 3) δθμιουργϊ τον κόςμο 4) δθμιουργϊ τα αντικείμενα 5) δίνω ςυμπεριφορζσ ςτα αντικείμενα Σχόλιο [g91]: Ακόμα δεν ζχετε γράψει μια εντολι, δεν ζχετε δϊςει δείγμα προγραμματιςμοφ και παρουςιάηετε ςειρά ιδιοτιτων και δυνατοτιτων. Ο ςτόχοσ του κεφαλαίου είναι να πείςετε τα παιδιά ότι θ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ είναι εφκολθ και το τελικό αποτζλεςμα ελκυςτικό. Δε χρειάηεςτε τίποτε από όλα αυτά για να φτιάξετε ζνα απλό πρόγραμμα

42 ???????? (Turning Acceleration Multiplier) ςτο τζρμα. Κζλουμε τον ιρωά μασ γριγορο! Σχόλιο [g92]: Από ποφ προζρχεται αυτι θ εικόνα; Εντάξει ο κόςμοσ-πίςτα, τοποκετιςαμε και τα αντικείμενά μασ, αλλάξαμε μερικά γνωρίςματά τουσ(μζγεκοσ, ταχφτθτα), καιρόσ λοιπόν να προγραμματίςουμε! Καιρόσ δθλαδι να δϊςουμε ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ ςτον πρωταγωνιςτι και ςε άλλα αντικείμενα Δίνω ςυμπεριφορά ςτον πρωταγωνιςτι μου Ρατιςτε τθν Αρχι Ραιχνιδιοφ(Play Game) από τθν Ραλζτα Εργαλείων(Tool Palette). Τι παρατθρείτε? Τι γίνεται? Ακριβϊσ!!! Δεν γίνεται ΤΛΡΟΤΑ απολφτωσ!!! Λογικό δεν είναι? Αφοφ δεν ζχουμε δϊςει καμιά ςυμπεριφορά ςτα αντικείμενα.. Ευτυχϊσ δεν είναι και ο πραγματικόσ κόςμοσ ζτςι! Φανταςτείτε να μθν ζκανε κανείσ μασ τίποτα.. Απλϊσ να υπιρχαμε και να ςτεκόμαςταν.. Να μθν αντιδροφςαμε ςε κανζνα ερζκιςμα.. Πμωσ δεν είμαςτε ζτςι. ΟΤΑΝ δοφμε ζναν φίλο μασ τον χαιρετάμε και πθγαίνουμε προσ το μζροσ του. ΟΤΑΝ κάποιοσ ακοφςει ζναν δυνατό κόρυβο γυρνάει να δει τι ζγινε. ΟΤΑΝ ςυναντιςουμε ζναν κροκόδειλο αλλάηουμε χρϊμα από το φόβο.. Ζχουμε δθλαδι ςυμπεριφορζσ("χαιρετάμε", "πθγαίνουμε προσ κάποια κατεφκυνςθ", "γυρνάμε να δοφμε", "αλλάηουμε χρϊμα") που προκαλοφνται ωσ αποτζλεςμα ςε διάφορα γεγονότα("είδαμε ζναν φίλο", "ακοφςαμε ζναν δυνατό κόρυβο", "ςυναντιςαμε ζναν κροκόδειλο"). Σχόλιο [g93]: Τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ κα προςπακιςουμε να δϊςουμε ςτθ ςυνζχεια ςτα αντικείμενα του κόςμου, ϊςτε να αποκτιςει νόθμα το παιχνίδι. Κα ξεκινιςουμε με τισ ςυμπεριφορζσ του πρωταγωνιςτι. Για να προγραμματίςουμε ζνα αντικείμενο αρκεί πρζπει να πατιςουμε Esc για να εμφανιςτεί θ Ραλζτα Εργαλείων(Tool Palette), να επιλζξουμε το Εργαλείο Αντικειμζνων(Object Tool) και να κάνουμε δεξί κλικ πάνω ςτο αντικείμενο που κζλουμεςτο οποίο κζλουμε να αποδϊςουμε ςυμπεριφορά. Για αρχι το αντικείμενο που κα μασ απαςχολιςει είναι ο kodu. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω του. Από τισ επιλογζσ που κα εμφανιςτοφν πατάμε ςτο προγραμμάτιςε (Program). Κα παρατθριςετε εκεί ότι κάκε εντολι ζχει μία ςυγκεκριμζνθ μορφι, που αποτελείται από 2 τμιματα: ΟΣΑΝ(WHEN) ΚΑΝΕ(DO) Σασ κυμίηει κάτι? Μιπωσ τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων ςτον πραγματικό κόςμο που είδαμε πριν από λίγο? Ακριβϊσ! περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για αυτό και παρουςίαςθ 2-3 μικρϊν παραδειγμάτων περιγράψτε

43 παραδειγματικά τι γεγονότα μπορεί να αντιλθφκεί ο Kodu και τι ενζργειεσ μπορεί να κάνει ςχολιάηοντασ και δείχνοντασ τα αντίςτοιχα μενοφ Ο kodu τϊρα ςε τι γεγονότα κζλουμε να αντιδράεκτελεί ενζργειεσ ςτο πρόβλθμά μασ? {κα τα ζχετε ςυηθτιςει ςτθ κεωρθτικι ανάλυςθ του προβλιματοσ- Ρρϊτα απ όλα κζλουμε εμείσ να ελζγχουμε τθν κίνθςθ του kodu με τα πλικτρα κατεφκυνςθσ από το πλθκτρολόγιο. ΟΤΑΝ δθλαδι πατάμε κάποιο πλικτρο κατεφκυνςθσ, ο kodu να κινείται ανάλογα. Ιδθ μπορείτε να διακρίνετε τθν πρϊτθ εντολι που κα δϊςουμε ςτον kodu: ΟΣΑΝ(WHEN) πατθκεί πλικτρο κατεφκυνςθσ από το πλθκτρολόγιο κινιςου. Το "κινιςου" αντιςτοιχεί ςτο ΚΑΝΕ(DO) που είδαμε παραπάνω. Εϊναι θ ςυμπεριφοράενζργεια (θ ςυμπεριφορά είναι ο ςυνδυαςμόσ των δυο). Ενϊ το "ΟΣΑΝ(WHEN) πατθκεί πλικτρο κατεφκυνςθσ από το πλθκτρολόγιο" είναι το γεγονόσ που προκαλεί τθ ςυμπεριφορά αυτι. Επιλζξτε λοιπόν "προγραμμάτιςε"(program) ςτον kodu και δθμιουργιςτε τθν παρακάτω εντολι: Σχόλιο [g94]: Κακόλου προφανζσ όπωσ ιςχυρίηεςτε, πιο προςεκτικι ανάλυςθ Απλϊσ πατιςτε πάνω ςτο + του ΟΣΑΝ(WHEN) και επιλζξτε τθν εικόνα με το πλθκτρολόγιο (keyboard) και μετά ξαναπατιςτε ςτο + του WHEN και επιλζξτε τθν εικόνα με τα πλικτρα κατεφκυνςθσ"(arrows). Μετά πατιςτε πάνω ςτο + του ΚΑΝΕ(DO) και επιλζξτε τθν εικόνα κινιςου (move). Ζτοιμθ θ πρϊτθ εντολι! Δεν τθ δοκιμάηουμε να δοφμε αν δουλεφει όπωσ κζλουμε? Ρατιςτε Esc και επιλζξτε τθν Αρχι Ραιχνιδιοφ(Play Game) από τθν Ραλζτα Εργαλείων(Tool Palette). Δοκιμάςτε να κινιςετε τον kodu. Πλα εντάξει? Ράμε τότε να δθμιουργιςουμε και τισ υπόλοιπεσ εντολζσ για τον πρωταγωνιςτι kodu. Κζλουμε κάκε φορά που ςυναντάει ο kodu ζνα μιλο να το τρϊει. Ορίςτε θ εντολι: ΟΣΑΝ(WHEN) χτυπιςεισ ςε(bump) μιλο(apple) φάε(eat) το(it). Το "φάε το" αντιςτοιχεί ςτο ΚΑΝΕ(DO) τμιμα τθσ εντολισ. Εϊναι θ ςυμπεριφοράενζργεια. Ενϊ το "ΟΣΑΝ(WHEN) χτυπιςεισ ςε μιλο" είναι το γεγονόσ που προκαλεί τθ ςυμπεριφορά αυτι. Δθμιουργιςτε τθ 2θ εντολι: Το "μιλο"(apple) παραπάνω κα το βρείτε ςτθν κατθγορία "αντικείμενα"(objects):

44 Δοκιμάςτε αν κζλετε πάλι όπωσ πριν με τθν "Αρχι Ραιχνιδιοφ"(Play Game) να δείτε αν όλα δουλεφουν όπωσ κζλουμε. Κζλουμε επίςθσ για εφζ κάκε φορά που ο kodu ςυναντάει ζνα μιλο να αυξάνονται κατά 10 οι πόντοι του. ΟΣΑΝ(WHEN) χτυπιςεισ ςε(bump) μιλο(apple) αφξθςε το ςκορ ςου(score) κατά 10 πόντουσ(10 points). Το "αφξθςε το ςκορ ςου κατά 10 πόντουσ" αντιςτοιχεί ςτο ΚΑΝΕ(DO) τμιμα τθσ εντολισ. Ορίςτε και θ 3θ εντολι που κα φτιάξετε: Σχόλιο [g95]: Το ςκορ μπορεί να βγει από αυτό το παιχνίδι ιδθ κα ζχετε αναφζρει πολλά νζα ςτοιχεία Το "ςκορ"(score) παραπάνω κα το βρείτε ςτθν κατθγορία "παιχνίδι"(game):

45 Τελικά, κζλουμε όταν ο kodu φάει όλα τα μιλα να κερδίηει το παιχνίδι και αυτό να ςταματάει. Τελευταία εντολι για τον kodu λοιπόν θ παρακάτω: ΟΣΑΝ(WHEN) δεν(not) βλζπεισ(see) μιλα(apple) τερμάτιςε το παιχνίδι με νίκθ(win). Το "τερμάτιςε το παιχνίδι με νίκθ" αντιςτοιχεί ςτο ΚΑΝΕ(DO) τμιμα τθσ εντολισ. Δθμιουργιςτε τθν: Ρροςζξτε πϊσ θ άρνθςθ, δθλαδι το "δεν"(not), μπαίνει ςτο τζλοσ του ΟΤΑΝ(WHEN)! Τθ "νίκθ"(win) παραπάνω κα τθ βρείτε ςτθν κατθγορία "παιχνίδι"(game):

46 3.7 Δίνω ςυμπεριφορά ςτα αντικείμενα Τϊρα κα προγραμματίςουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα δϊςουμε εντολζσ ςτο αντικείμενο-αντίπαλο, το "κανόνι"(cannon). Είχαμε πει ότι το κανόνι κα πετάει "πυραφλουσ"(missile) ςτον ιρωα kodu μόλισ τον βλζπει. Ορίςτε πϊσ κα είναι θ εντολι: ΟΣΑΝ(WHEN) δεισ(see) τον kodu ρίξε(shoot) πφραυλο(missile). Κάντε λοιπόν δεξί κλικ πάνω ςτο κανόνι, επιλζξτε ""(Program) και δθμιουργιςτε τθν εντολι: Σχόλιο [g96]: Ρολλζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που δεν αντιμετωπίηονται π.χ. ανάλυςθ του αλγορίκμου, ο τελεςτισ ΔΕΝ, θ διαμόρφωςθ τθσ ςυνκικθσ τζλουσ κτλ. Ρωσ κα μποροφςε να ςκεφτεί ο μακθτισ κάτι τζτοιο Σχόλιο [g97]: Ρεριςςότερθ ανάλυςθ Τζλοσ, κζλουμε το παιχνίδι να τερματίηεται με ιττα αν το κανόνι μάσ πετφχει με τουσ πυραφλουσ του και μασ εξαφανίςει(τον kodu δθλαδι). Θ εντολι κα είναι: ΟΣΑΝ(WHEN) δεν(not) βλζπεισ(see) τον kodu τερμάτιςε το παιχνίδι με ιττα(end). Δθμιουργιςτε τθν:

47 Τθν "ιττα"(end) παραπάνω κα τθ βρείτε ςτθν κατθγορία "παιχνίδι"(game): Κάτι ξεχάςαμε!!! Είχαμε πει το κανόνι να κυνθγάει κιόλασ τον kodu όταν τον βλζπει! Εντάξει, δεν χάκθκε και ο κόςμοσ.. Κα τθν προςκζςουμε τϊρα τθν εντολι: ΟΣΑΝ(WHEN) δεισ(see) τον kodu κινιςου(move) προσ το μζροσ του(toward). Ανοίξτε ξανά το ""(Program) του κανονιοφ και δθμιουργιςτε τθν: Σχόλιο [g98]: Οφτε αυτό το κομμάτι χρειάηεται βάλτε το κανόνι ςε μια κζςθ ςτακερι που κάποιεσ ςτιγμζσ κα βλζπει και κάποιεσ όχι όταν ο κοδκ κα ψάχνει τα μιλα (λόγω υψωμάτων)

48 Φτάνουν τόςεσ εντολζσ για αρχι.. Ρατιςτε Esc και μετά Αρχι Ραιχνιδιοφ(Play Game). Καλι διαςκζδαςθ!!! Ο kodu ςε επικίνδυνεσ αποςτολζσ Σχόλιο [g99]: Δεν χρειάηεςτε άλλο παράδειγμα. Χρειάηεται να ςυνοψίςετε προςεκτικά και αναλυτικά όλεσ τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ που δεν είναι και λίγεσ για τουσ μακθτζσ.

49 3.8 Ζνα ακόμθ παράδειγμα Ασ δοφμε πϊσ μποροφμε να ςχεδιάςουμε ζνα ακόμθ απλό αλλά ενδιαφζρον παιχνίδι ςτο kodu. Θ ιδζα είναι θ εξισ : ο ιρωάσ ςασ, ο μθχανάκιασ (cycle), κάνει τθ βόλτα του όταν ξαφνικά αρχίηουν να τον πλθςιάηουν από ψθλά εχκρικά αερόπλοια (blimp) και κζλουν να τον καταςτρζψουν με τισ ρουκζτεσ τουσ. Βζβαια, επειδι είναι αερόπλοια κινοφνται πιο αργά από τον μθχανάκια. Ο μθχανάκιασ πρζπει μζςα ςε 60 δευτερόλεπτα να πατιςει το κουμπί πίεςθσ (pushpad) ζτςι ϊςτε να νικιςει και να μπορεί να βολτάρει με τθν θςυχία του. Αυτι κα είναι περίπου θ εικόνα που κα δείτε αφοφ ςχεδιάςετε και προγραμματίςετε το παιχνίδι. Αφοφ ςχεδιάςετε τον κόςμο, χρθςιμοποιιςτε τθν Μετακίνθςθ Κάμερασ (Move Camera) και με δεξί κλικ πάνω ςτον κόςμο ςασ φζρτε τθ κάμερα ςε αυτό περίπου το ςθμείο για να βλζπετε από ψθλά τα πράγματα. Στθ ςυνζχεια, ειςάγετε με το Εργαλείο Αντικειμζνων (Object Tool) τον μθχανάκια (cycle) Κάντε δεξί κλικ πάνω του και αυξιςτε του το μζγεκοσ (Change Size) τόςο ϊςτε να τον διακρίνετε εφκολα. Στθ ςυνζχεια, ειςάγετε το αντικείμενο "αερόπλοιο" (blimp) Κάντε δεξί κλικ πάνω του και αυξιςτε το μζγεκόσ (Change Size)του κακϊσ και το φψοσ του (Change Height) ϊςτε να είναι αρκετά πιο ψθλά από το ζδαφοσ. Επίςθσ, ειςάγετε και το αντικείμενο "κουμπί πίεςθσ" (pushpad) και τοποκετιςτε το ςε κάποια γωνία, μακριά από τθν αρχικι κζςθ του μθχανάκια.

50 Τϊρα, ιρκε θ ϊρα να προγραμματίςετε τα αντικείμενα του παιχνιδιοφ ςασ. Κα χρειαςτεί να προγραμματίςετε και το αντικείμενο "αερόπλοιο" εκτόσ από τον μθχανάκια. Ρριν δείτε τισ εντολζσ που κα χρθςιμοποιιςετε, διαβάςτε τα εξισ : Το κάκε αερόπλοιο, κα ρίχνει ρουκζτεσ ςτον μθχανάκια ΜΟΛΛΣ φτάςει ακριβϊσ πάνω από τον μθχανάκια. Το παιχνίδι κα τελειϊςει όταν ο μθχανάκιασ πατιςει το πλικτρο πίεςθσ ι όταν ζνα αερόπλοιο βομβαρδίςει τον μθχανάκια ι όταν περάςουν τα 60 δευτερόλεπτα. Επίςθσ, αφοφ προγραμματίςετε το αερόπλοιο, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλζξτε αντιγραφι (Copy). Στθ ςυνζχεια, κάντε δεξί κλικ κάπου πάνω ςτον κόςμο ςασ και επιλζξτε επικόλλθςθ (Paste). Κα δείτε οτι το κάκε νζο αερόπλοιο που ειςάγετε με επικόλλθςθ, κα ςυμπεριφζρεται ακριβϊσ όπωσ το αρχικό αερόπλοιο που προγραμματίςατε. Ζτςι κα προγραμματίςετε τον μθχανάκια. και ζτςι κα προγραμματίςετε το αερόπλοιο. Αν κζλετε να κάνετε το παιχνίδι πιο δφςκολο, δοκιμάςτε να βάλετε αρκετά αερόπλοια ςε ςτρατθγικά

51 ςθμεία μζςα ςτον κόςμο. Καλζσ βόλτεσ! Συνοπτικά, ζχετε το πιο δφςκολο κεφάλαιο κακϊσ προςπακείτε να δϊςει μια γεφςθ από όλα για ΡΩΤΘ ΦΟΑ. Το κεφάλαιο ωσ draft είναι ςε ικανοποιθτικό επίπεδο κακϊσ ζχουν βγει οι άξονεσ, υπάρχει μια ςχετικι δομι, ζχουν γραφτεί τα βαςικά νοιματα. Υπάρχει όμωσ αρκετι δουλειά ςε επίπεδο λεπτομζρειασ και ςε επίπεδο ακρίβειασ των λεγομζνων ςασ. Δεν περιγράφετε πωσ φτιάχνετε ζνα παιχνίδι αλλά ςχεδιάηετε τισ εμπειρίεσ που κζλετε να προκαλζςετε ςτουσ μακθτζσ ζτςι ϊςτε κακϊσ φτιάχνουν το παιχνίδι να κατανοοφν μια ςειρά εννοιϊν. Δεν είςτε απλά αφθγθτζσ, είςτε ςκθνοκζτεσ τθσ εμπειρίασ των μακθτϊν. Μθ ξεχνάτε: προγραμματιςμόσ = ο τρόποσ με τον οποίο ςκζφτονται οι μακθτζσ για να λφςουν προβλιματα Αναλυτικότθτα,Οικονομία,Ακρίβεια (2/5) πολλά προβλιματα ακρίβειασ ςτισ εκφράςεισ ςασ Φφοσ Ρεριγραφισ (3/5) φιλικό, καλό αλλά και λίγο πρόχειρο προσ το παρόν Ραραδείγματα (3/5) το παράδειγμα χρειάηετε αρκετζσ βελτιϊςεισ που είναι όμωσ εφκολεσ Ρλθρότθτα Κεφαλαίου (3,5/5) ςε πολφ καλό ςθμείο για Α draft, χρειάηεται επιπλζον δουλειά για να ολοκλθρωκεί Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (2/5) κεωρείτε μεγάλο αρικμό ςτοιχείων ωσ αυτονόθτα για τουσ μακθτζσ Τεχνικζσ (3/5) ζχετε αρκετά περικϊρια για να παίξετε με λάκθ, ερωτιματα κτλ. Στρατθγικι Γνϊςθ (3/5) αφοφ λυκοφν τα προβλιματα που αναφζρκθκαν λογικά ςτο κλείςιμο του κεφαλαίου κα κάνετε μια χριςιμθ και κρίςιμθ ςφνοψθ των βαςικϊν ιδεϊν που πρζπει να γνωρίηουν οι μακθτζσ Αναπαράςταςθ Ρεριγραφϊν (3/5) αρκετζσ δυνατότθτεσ για καλφτερθ οπτικι αναπαράςταςθ (εικόνεσ, περιγραφι ςκεπτικοφ κτλ.) Σφνδεςθ με άλλα κεφ.(3/5) χρειάηεται να τα μελετιςετε ϊςτε να δϊςετε και κάποιεσ πάςεσ για τα επόμενα κεφάλαια)

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δθμιοφργθςε τον κόςμο ςου! 4.1 Σα εργαλεία του Kodu Ζχοντασ αντιλθφκεί τισ ζννοιεσ του γεγονοςτραφοφσ και αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ, ιρκε θ ϊρα να αςχολθκοφμε με ζνα πιο ευχάριςτο κομμάτι, τθ δθμιουργία του δικοφ μασ κόςμου. Ζτςι ςε αυτό το κεφάλαιο κα μάκουμε να δθμιουργοφμε ολοκλθρωμζνα ςκθνικά, να ειςάγουμε ζδαφοσ, βουνά, λόφουσ, πεδιάδεσ κτλ, κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο που αυτά αλλθλεπιδροφν με τουσ χαρακτιρεσ και τα αντικείμενα που ζχουμε αναλφςει εκτενζςτερα ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Επίςθσ ςτο τζλοσ του κεφαλαίου παρουςιάηονται ολοκλθρωμζνεσ πίςτεσ και παραδείγματα παιχνιδιϊν μζςα από τα οποία μποροφμε να πειραματιςτοφμε και να αντιλθφκοφμε τον τρόπο με τον οποίο τα εργαλεία του kodu ςυνδυάςτθκαν για τθν δθμιουργία τουσ ςτθν τελικι τουσ μορφι Ζδαφοσ (Ground Brush : Paint, add or delete ground) Ρρϊτο βιμα για τθν δθμιουργία μιασ πίςτασ είναι θ ειςαγωγι διαμόρφωςθ εδάφουσ. Σε αυτι τθν παράγραφο κα προςπακιςουμε να αναλφςουμε τισ επιλογζσ για τθν ειςαγωγι εδάφουσ και να εξοικειωκοφμε με τον χειριςμό των διαφόρων λειτουργιϊν. Αρχίηουμε λοιπόν τθν δθμιουργία μασ ςε ζνα άδειο κόςμο και επιλζγουμε τθν λειτουργία ζδαφοσ ( Ground Brush : Paint, add or delete ground). Επιλζγοντασ λοιπόν το ζδαφοσ εμφανίηεται ζνα τετράγωνο που μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε ζδαφοσ όπου εμείσ επικυμοφμε. Στο πάνω αριςτερά και δεξιά μζροσ τισ λειτουργίασ Ζδαφοσ παρατθροφμε ότι εμφανίηονται διάφορεσ δυο επιλογζσ ςχετικά που αφοροφν με το είδοσ και το ςχιμα του εδάφουσ που επικυμοφμε να ειςάγουμε. Σχόλιο [g100]: Κα ανανεωκεί θ ειςαγωγι αφοφ ολοκλθρωκεί το προθγοφμενο κεφάλαιο ιδθ ζχουν φτιάξει μια πίςτα, άρα ςυνεχίηετε από εκείνο το ςθμείο Σχόλιο [g101]: Ροιεσ δυνατότθτεσ κα παρουςιάςετε; Ϊςτε να μπείτε ςτθ ςυνζχεια ςτο Σχόλιο [g102]: Κυμίςτε πωσ δθμιουργοφμε ζνα άδειο κόςμο Σχόλιο [g103]: Δείτε τισ μεταφράςεισ από τθν ομάδα φιλολογικισ επιμζλειασ Ριο αναλυτικά με ττο πάνω αριςτερά πλικτρο (?? Εννοείτε επιλογι;;;;) μποροφμε να διαλζξουμε το χρϊμα και τθν αίςκθςθ που κζλουμε το ζδαφόσ μασ να αποτυπϊνει (εικόνα). Για παράδειγμα επιλζγουμε το ζδαφοσ να μοιάηει με γραςίδι με το δείγμα 15. Ενϊ με το πάνω δεξιά πλικτρο επιλζγουμε το ςχιμα τθσ βοφρτςασ που δθμιουργεί το ζδαφοσ μασ. Εδϊ υπάρχουν οι εξισ επιλογζσ: Σχόλιο [g104]: Ρεριγράψτε 4-5 εδάφθ και πωσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν παρουςιάηοντασ και τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ

53 1) Square brush (μεταφράςεισ): Είναι θ προεπιλογι του ςχιματοσ τθσ βοφρτςασ μασ και ουςιαςτικά προςκζτει τετράγωνα εδάφουσ ςτον κόςμο μασ. 2) Hard round brush: Ρροςκζτει κφκλουσ εδάφουσ ςτον κόςμο μασ 3) Linear square brush: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ευκείεσ γραμμζσ εδάφουσ με τετραγωνικζσ άκρεσ. Με δεξί κλικ του ποντικιοφ ςζρνουμε και αφινουμε ςτο ςθμείο που επικυμοφμε. 4) Linear hard round brush: Ομοίωσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε ευκείεσ γραμμζσ με κυκλικζσ άκρεσ αυτι τθ φορά. 5) Magic brush...,μπορείτε να δϊςετε ζνα παράδειγμα χρθςιμότθτασ για κάκε μια βοφρτςα;- Στθ ςυνζχεια μποροφμε να παρατθριςουμε ότι ςτο πάνω αριςτερά μζροσ τθσ εφαρμογισ μασ εμφανίηονταν κάποιοι ςυνδυαςμοί πλικτρων που εκτελοφν διάφορεσ λειτουργίεσ. Ασ προςπακιςουμε παρακάτω να τισ εξθγιςουμε και να τισ κατανοιςουμε ςτθν πράξθ. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κλικ του ποντικιοφ. Με αριςτερό κλικ προςκζτουμε ζδαφοσ ςτον κόςμο μασ ενϊ με δεξί κλικ αφαιροφμε κομμάτι εδάφουσ από το ιδθ υπάρχον. Χρθςιμοποιϊντασ τϊρα το πλθκτρολόγιο ςε ςυνδυαςμό με το ποντίκι μποροφμε να χρωματίςουμε ι να

54 προςκζςουμε ζδαφοσ. Ζτςι λοιπόν με ctrl+αριςτερό κλικ προςκζτουμε ζδαφοσ χωρίσ να επιρρεάηουμε το ιδθ υπάρχον ενϊ με shift+αριςτερό κλικ χρωματίηουμε το ιδθ υπάρχον. Τζλοσ πατϊντασ το F3 ζχουμε τθν δυνατότθτα να ανακτοφμε τισ ςυντεταγμζνεσ κάκε ςθμείου ςτον κόςμο μασ κακϊσ εμφανίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου τθσ εφαρμογισ μασ Λόφοι και Κοιλάδεσ (Up/Down : create hills or valleys) Ιρκε θ ϊρα να διαμορφϊςουμε το ζδαφοσ μασ ςτθν τρίτθ διάςταςθ. Αυτό το ςτάδιο διαμόρφωςθσ του κόςμου είναι πολφ ςθμαντικό αφοφ δε πρζπει να ξεχνάμε ότι επθρεάηει το οπτικό πεδίο των χαρακτιρων του παιχνιδιοφ (παραδείγματοσ χάρθ δε μποροφν να δουν οι χαρακτιρεσ μασ πίςω από ζνα βουνό) όπωσ επίςθσ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι δεν ζχουν όλοι οι χαρακτιρεσ τθν ίδια αντίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ (άλλοι είναι ικανοί να ςκαρφαλϊςουν ςε ζνα βουνό και άλλοι όχι). Με τθν κάμερα μποροφμε να περιςτρζψουμε τον τριςδιάςτατο κόςμο που ζχουμε ιδθ δθμιουργιςει ϊςτε να τον διαμορφϊςουμε ςτθ ςυνζχεια ακριβϊσ όπωσ κζλουμε και ςε όποια πλευρά του επικυμοφμε. Αρχικά επιλζγοντασ το εργαλείο Λόφοι ι Κοιλάδεσ (Up/Down : create hills or valleys) εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια περιοχι που αναβοςβινει δθλϊνοντασ ότι το ςυγκεκριμζνο ςθμείο του κόςμου κα διαμορφωκεί. Σχόλιο [g105]: Ρεριγράφετε λειτουργίεσ, δεν βοθκάτε τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν το πλαίςιο χρθςιμότθτάσ τουσ θ παράγραφοσ πρζπει να αρχίςει με τισ ανάγκεσ που μπορεί να ζχουμε όταν δθμιουργοφμε μια πίςτα, όχι με το γεγονόσ ότι προςφζρονται αυτζσ οι λειτουργίεσ. Δϊςτε παραδείγματα που κα προκαλζςουν τθ ςκζψθ το μακθτϊν και κα τουσ βοθκιςουν να ςυνδζςουν τισ γνϊςεισ που παρουςιάηεται με χριςεισ τθσ. Χρειάηονται περιςςότερεσ μικρζσ εικόνεσ Σχόλιο [g106]: Μςωσ λίγο πιο απλά ςτθν αρχι, π.χ. να δθμιουργιςουμε κοιλάδεσ, βουνά, εμπόδια κτλ. Σχόλιο [g107]: Σφντομθ επανάλθψθ, αυτϊν που παρουςιάςτθκαν ςτο 3 ο κεφάλαιο πωσ; Ρρζπει να αναφζρουμε ότι υπάρχει επιλογι διαφορετικϊν ςχεδίων κακϊσ και διαφορετικοφ μεγζκουσ βοφρτςασ. Το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ μπορεί να μικρφνει πατϊντασ το αριςτερό βελάκι από το πλθκτρολόγιο και αντίςτοιχα να μεγαλϊςει πατϊντασ το δεξί, ενϊ με δεξί κλικ ςτα ςχιματα που φαίνονται πάνω αριςτερά ςτο εργαλείο εμφανίηονται ςτθν οκόνθ οι διαφορετικζσ επιλογζσ που ζχουμε. Ζχοντασ επιλζξει το ςχιμα και το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ/περιοχισ που κα διαμορφωκεί, τϊρα πια μζνει να δθμιουργιςουμε κάποιο λόφο ι κοιλάδα. Αρκεί ζνα δεξί κλικ ςτο ποντίκι και παρατθροφμε ότι θ επιφάνεια του κόςμου που ζχουμε δθμιουργιςει αλλάηει και πιο ςυγκεκριμζνα δθμιουργείται ζνασ λόφοσ. Με αριςτερό κλικ πάνω ςε κάποιο λόφο γίνεται θ αντίςτροφθ διαδικαςία, δθλαδι μειϊνεται το φψοσ του λόφου και αν παρατείνουμε το πάτθμα παρατθροφμε ότι ο λόφοσ κα εξαφανιςτεί! Λείο ι Επίπεδο ζδαφοσ (Flatten : Make ground smooth or level) Το kodu μασ δίνει τθν δυνατότθτα να εξομαλφνουμε τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Το εργαλείο που κα χρθςιμοποιιςουμε για να διαμορφϊςουμε καταυτόν τον τρόπο το ζδαφοσ είναι το Λείο ι Επίπεδο ζδαφοσ (Flatten : Make ground smooth or level). Σχόλιο [g108]: Ρολφ ςφντομα παραδείγματα +εικόνεσ Σχόλιο [g109]: Για ποιο λόγο; Κάνοντασ κλικ πάνω ςε αυτό το εργαλείο, παρατθροφμε ότι εμφανίηεται θ γνωςτι πια βοφρτςα που αναβοςβινει ςτθν οκόνθ (γφρω από το ςθμείο που δείχνει το ποντίκι) θ οποία πρόκειται να διαμορφϊςει τθν επιφάνεια του εδάφουσ ςτθν οποία τθν τοποκετοφμε. Μποροφμε να αλλάξουμε το ςχιμα ι/και το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ, με τον ίδιο τρόπο που ζγινε θ επιλογι ςτο προθγοφμενθ υποενότθτα. Εδϊ πρζπει να αναφζρουμε ότι αν ςτθν περιοχι που κα διαμορφϊςουμε δεν υπάρχει λόφοσ ι βουνό, δε κα υπάρχει αποτζλεςμα, δθλαδι δε κα αλλάξει τίποτα ςτθν επιφάνεια του κόςμου μασ. Αφοφ λοιπόν ζχουμε κακορίςει το ςχιμα και το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν κάμερα και περιςτρζφοντασ τον τριςδιάςτατο κόςμο να επιλζξουμε τθν περιοχι που κζλουμε να διαμορφϊςουμε από το ςθμείο που ζχουμε καλφτερθ οπτικι γωνία. Ζτςι το μόνο που μζνει είναι ζνα δεξί κλικ και κα δοφμε τισ υψομετρικζσ διαφορζσ του εδάφουσ να εξομαλφνονται και το ζδαφοσ να λειαίνεται. Αν αντί για δεξί κάνουμε αριςτερό κλικ κα παρατθριςουμε ότι θ επιλεγμζνθ περιοχι ζρχεται ςτο ίδιο φψοσ δθμιουργϊντασ ζνα επίπεδο. Σχόλιο [g110]: επαναλαμβάνεςτε Σχόλιο [g111]: + πολφ ςφντομα παραδείγματα, ποια θ χρθςιμότθτα + εικόνεσ Επεξεργαςία επιφάνειασ (Roughen : Create Spikey or hill ground)

55 Ζχοντασ λοιπόν δθμιουργιςει λόφουσ και πεδιάδεσ ςτον κόςμο μασ μποροφμε να επεξεργαςτοφμε ακόμθ περιςςότερο το ζδαφοσ και να δθμιουργιςουμε ςθμεία ακιδωτά ι υψϊματα που μοιάηουν περιςςότερο με λόφουσ. Με το εργαλείο επεξεργαςία επιφάνειασ (Roughen : Create Spikey or hill ground) μποροφμε να επζμβουμε ςτον κόςμο μασ και μζςω των πλικτρων του ποντικιοφ να προςκζςουμε περιςςότερεσ οπτικζσ λεπτομζρειεσ ςε αυτόν. Ριο αναλυτικά, επιλζγουμε το ςχιμα τθσ βοφρτςασ μασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν επιλογι τθσ μαγικισ βοφρτςασ για να ενεργιςουμε ςε ολόκλθρθ περιοχι, και με αριςτερό κλικ δθμιουργοφμε ςτθν φωτοςκιαςμζνθ περιοχι ζνα ακιδωτό φψωμα, με δεξί κλικ δθμιουργοφμε ζνα λοφίςκο ενϊ με μεςαίο κλικ εξομαλφνουμε τισ διαφορζσ των υψωμάτων. Ππωσ ςτα προθγοφμενα εργαλεία παρατθροφμε ςτο πάνω μζροσ του παρακφρου τθσ εφαρμογισ ότι ιςχφουν τα πλικτρα F3 για εμφάνιςθ των ςυντεταγμζνων, το space για τθν μετακίνθςθ τθσ κάμερασ, το πλικτρο Home για ζξοδο ςτο κυρίωσ μενοφ και τζλοσ το esc για τθν εκκίνθςθ τθσ πίςτασ μασ Εργαλείο νεροφ (Water tool : add,remove,or tint water) Σχόλιο [g112]: Τα ίδια με τα προθγοφμενα Ο κόςμοσ μασ πλζον περιλαμβάνει λόφουσ, βουνά, πεδιάδεσ, υψϊματα, ιρκε θ ϊρα να αποκτιςει λίμνεσ και ποτάμια! Με το εργαλείο ειςαγωγισ νεροφ(water tool : add,remove,or tint water) μποροφμε να ειςάγουμε νερό ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και να διαμορφϊςουμε ζναν ακόμα πιο ενδιαφζρον και πολυδιάςτατο κόςμο. Ζχουμε και ςε αυτό το εργαλείο τθ δυνατότθτα να επιλζξουμε το χρϊμα και τθν αίςκθςθ του υγροφ ςτοιχείου που επικυμοφμε. Ασ γίνουμε όμωσ πιο περιγραφικοί με ζνα παράδειγμα που ςυνδυάηει το εργαλείο ειςαγωγισ λόφων και βουνϊν με το εργαλείο ειςαγωγισ νεροφ. Ανακαλϊντασ όςα ζχουμε μάκει ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ και χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα τθν επιλογι μαγικι βοφρτςα κα προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε μια υποδοχι/περιοχι ςτθν οποία κα ειςάγουμε νερό με αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί μια λίμνθ. Ραρακάτω φαίνονται τα ακριβι βιματα για το εν λόγω παράδειγμα: 1)Επιλζγουμε το εργαλείο ειςαγωγισ λόφων και βουνϊν και ςτθ ςυνζχεια από τα ςχιματα τθν μαγικι βοφρτςα. 2)Με αριςτερό κλικ υψϊνουμε τθν περιοχι που επικυμοφμε. 3)Με τα βελάκια του πλθκτρολογίου μειϊνουμε το μζγεκοσ τθσ βοφρτςασ. 4)Με δεξί κλικ ςτο εςωτερικό τθσ περιοχισ που χρθςιμοποιοφμε δθμιουργοφμε ζνα βακοφλωμα. 5)Τζλοσ με το εργαλείο ειςαγωγισ νεροφ γεμίηουμε το βακοφλωμα με το νερό που επικυμοφμε. Σχόλιο [g113]: Ρλατειάηετε ςε αρκετά ςθμεία Σχόλιο [g114]: Γιατί; Μιλάτε ςε μακθτζσ, πρζπει να είςτε πιο αναλυτικζσ Σχόλιο [g115]: Οπουδιποτε και αν πατιςουμε; Υπάρχει πικανότθτα να ξεχειλίςει; Κτλ Δθμιουργϊ πίςτεσ παιχνιδιϊν

56 Σε αυτό το ςθμείο, και ζχοντασ περιγράψει όλα τα εργαλεία και τισ δυνατότθτεσ του kodu, ιρκε θ ςτιγμι να δθμιουργιςουμε τισ δικζσ μασ πίςτεσ. Μποροφμε να φιάξουμε αρκετά πολφπλοκουσ και μεγάλουσ κόςμουσ αρκεί να ζχουμε φανταςία και ςυνδιάςουμεςυνδυάςουμε με τον κατάλλθλο τρόπο τα εργαλεία που μασ δίνονται! Σχόλιο [g116]: Μπορείτε να πάρετε ιδζεσ για πίςτεσ από τα community προγράμματα Είναι πολφ ςθμαντικό να ζχουμε κατανοιςει πλιρωσ τι κάνει κάκε εργαλείο ϊςτε να το χρθςιμοποιιςουμε ςωςτά και να καταφζρουμε τελικά να δθμιουργιςουμε τον κόςμο που ζχουμε ςκεφτεί. Ραρακάτω κα παρουςιάςουμε τα βιματα για τθν υλοποίςθ μιασ απλισ ςχετικά πίςτασ για τθν υλοποίθςθ τθσ οποίασ κα χρθςιμοποιιςουμε όλα τα εργαλεία που περιγράφθκαν ςτισ προθγοφμενεσ υποενότθτεσ. Σχόλιο [g117]: Ρλατειάηετε Ασ αρχίςουμε λοιπον!!! Χειρίηομαι τθν κάμερα για να δθμιουργιςω τισ πίςτεσ Σε αυτό το ςθμείο και πριν προχωριςουμε ςτθν δθμιουργία πιο πολφπλοκων αντικειμζνων και ςτοιχείων που κα ςυμπεριλάβουμε ςτον κόςμο μασ είναι ςθμαντικό να εξοικειωκοφμε με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να περιςτρζψουμε τθν κάμερα ζτςι ϊςτε να δοφμε τθν πίςτα μασ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Ασ χρθςιμοποιιςουμε μια ιδθ υπάρχουςα πίςτα και να προςπακιςουμε να αντιλθφκοφμε τθν ποικιλομορφία του εδάφουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν κάμερα. Αρχικά λοιπόν βλζπουμε ςαν μια αεροφωτογραφία τθν πίςτα μασ χωρίσ να μποροφμε να ξεχωρίςουμε με ευκρίνεια τα βουνά τουσ λόφουσ ι τισ πεδιάδεσ. Σχόλιο [g118]: Ροια είναι αυτι θ πίςτα; Ρωσ κα μπορζςουν οι μακθτζσ να κάνουν ότι κάνετε και εςείσ; Ρου κα τθ βρουν; Τα εργαλεία τθσ κάμερασ παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, είπατε ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ κάποια ςτοιχεία, νομίηω ότι κα πρζπει να είςτε ιδιαίτερα ςυνοπτικζσ ςε ότι πείτε ςε αυτό το ςθμείο δϊςτε παραδείγματα-εικόνεσ για το πϊσ φαίνεται ζνασ ελκυςτικόσ κόςμοσ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ Επιλζγουμε λοιπόν τθν κάμερα και με δεξί κλικ φζρνουμε τθν πίςτα μασ ςε ζνα ςθμείο που να μποροφμε να ξεχωρίςουμε τον όγκο των ςτοιχείων και το φψοσ του εδάφουσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια με δεξί κλικ περιφερόμαςτε ςε διάφορα ςθμεία τθσ πίςτασ κάνοντασ zoom με το μεςαίο πλικτρο του ποντικιοφ.

57 Τζλοσ μια ακόμθ χριςιμθ δυνατότθτα που μασ προςφζρει θ κάμερα είναι ότι με το πλικτρο tab μποροφμε να εντοπίςουμε τα αντικείμενα του kodu που λαμβάνουν χϊρο ςτον κόςμο μασ Επικίνδυνεσ διαδρομζσ Σε αυτό το ςθμείο κα προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε ζναν κόςμο με ποικιλία ςτθ μορφολογία του εδάφουσ. Κα ςυνδιάςουμε αρκετά εργαλεία για να προκφψει το τελικό επικυμθτό αποτζλεςμα... Καλι διαςκζδαςθ! Κάςτρα και πολιορκθτζσ Ο ρόλοσ τισ πίςτασ ςτα παιχνίδια Ζχουμε ιδθ δει αρκετά παραδείγματα πιςτϊν με διαφορετικζσ ιδιαιτερότθτεσ και χαρακτθριςτικά θ κάκεμια. Ωςτόςο είναι πολφ ςθμαντικό να καταλάβουμε τθν ςθμαςία των κόςμων αυτϊν για το παιχνίδι που δθμιουργοφμε κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ χαρακτιρεσ του παιχνιδιοφ μασ. Το πιο απλό παράδειγμα αλλθλεπίδραςθσ πίςτασ και χαρακτιρων του παιχνιδιοφ είναι ότι οι δεφτεροι δε μποροφν να δουν πίςω από βουνό, λόφο, ι εμπόδιο. Είναι προφανζσ ότι το κεφάλαιό ςασ δεν βρίςκεται ςε ικανοποιθτικό επίπεδο ωσ πρϊτο draft. Υπάρχει πολλι δουλειά να γίνει και δυςτυχϊσ κα χάςετε τον πρϊτο κφκλο ανάδραςθσ. Να είςτε ακριβείσ ςτισ περιγραφζσ ςασ και αναλυτικζσ. Θ επιλογι κατάλλθλων ελκυςτικϊν και «ζξυπνων» παραδειγμάτων που κα προκαλζςουν τουσ μακθτζσ τόςο για το πρϊτο μζροσ του κεφαλαίου όςο και για το δεφτερο είναι κρίςιμθ Αναλυτικότθτα,Οικονομία,Ακρίβεια (1/5) ανάγκθ πιο προςεκτικισ ανάλυςθσ Φφοσ Ρεριγραφισ (2/5) φιλικό αλλά και λίγο πρόχειρο προσ το παρόν Ραραδείγματα (1/5) λείπουν Ρλθρότθτα Κεφαλαίου (1/5) πολφ δουλειά μπροςτά ςασ

58 Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (2/5) κεωρείτε μεγάλο αρικμό ςτοιχείων ωσ αυτονόθτα για τουσ μακθτζσ Τεχνικζσ (2/5) το περιεχόμενο ελλιπζσ για να αξιολογθκείτε καλφτερα Στρατθγικι Γνϊςθ (1/5) το περιεχόμενο ελλιπζσ για να αξιολογθκείτε καλφτερα Αναπαράςταςθ Ρεριγραφϊν (2/5) αρκετζσ δυνατότθτεσ για καλφτερθ οπτικι αναπαράςταςθ (εικόνεσ, περιγραφι αναπαράςταςθ ενεργειϊν κτλ.) Σφνδεςθ με άλλα κεφ.(1/5) ςχετίηεςτε ςθμαντικά με το προθγοφμενο κεφάλαιο και πρζπει να το μελετιςετε. Επίςθσ πρζπει να πάρετε ιδζεσ για πίςτεσ από τα παιχνίδια που κα ακολουκιςουν ςτα επόμενα κεφάλαια

59 Κεφάλαιο 5 Ειςαγωγι Στα προθγοφμενα κεφάλαια μάκατε για τον γεγονοςτραφι και αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό. Είδατε επίςθσ πϊσ μπορείτε να ορίηετε τθ ςυμπεριφορά των αντικειμζνων ςε ζνα παιχνίδι. Σε αυτό το κεφάλαιο κα δοφμε τισ ςυμπεριφορζσ των αντικειμζνων μασ ωσ ενζργειεσ που προκαλοφνται από κάποια ερεκίςματα των διάφορων αιςκθτιρων και ωσ ςυμπεριφορζσ που προκαλοφνται κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Κα δϊςουμε ζμφαςθ ςτο πωσ μπορείτε να ελζγξετε και να χειριςτείτε τθν ςυμπεριφορά των αντικειμζνων ςασ χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι. Τζλοσ, κα μάκετε περιςςότερα για το πϊσ κα ζπρεπε να ςυμπεριφζρονται τα αντικείμενα (και περιςςότερο ο kodu) ςτα παιχνίδια ςασ, και πωσ γίνετε εςείσ να ορίςετε τθν πιο ςωςτι ςυμπεριφορά τουσ. Σχόλιο [g119]: Εςτίαςθ ςτο κεφάλαιό ςασ είναι το πϊσ μπορεί ο χριςτθσ να αλλθλεπιδράςει με τα αντικείμενα ενόσ παιχνιδιοφ Σχόλιο [g120]: Θ παράγραφοσ κα πρζπει να ενθμερωκεί μόλισ τα προθγοφμενα κεφάλαια αρχίςουν να κλείνουν 5.1 υμπεριφορζσ: όταν (ςυνκικθ), κάνε (ενζργεια) Θ ηωι είναι γεμάτθ από πράγματα, ηϊα, παιχνίδια και αντικείμενα που πολλζσ φορζσ ζχουν μια ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά. Αν τραβιξετε τθν ουρά μιασ γάτασ, τότε ςίγουρα αυτι κα νιαουρίςει. Αυτό το ξζρετε γιατί αυτι είναι θ ςυμπεριφορά τθσ γάτασ. Ζτςι και πολλά άλλα πράγματα, όταν τουσ ςυμβεί κάτι ςυγκεκριμζνο αντιδροφν με προκακοριςμζνο τρόπο. Για παράδειγμα όταν αφιςετε το βάηο από ψθλά τότε αυτό κα πζςει και όταν αυτό πζςει τότε κα ςπάςει. Ακόμα και οι άνκρωποι ζχουνε πολλζσ φορζσ ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Κακϊσ περπατάτε ςτο δρόμο, όταν δείτε μια λακκοφβα, τότε περνάτε από πάνω τθσ ι όταν το φανάρι ανάψει πράςινο τότε περνάτε ςτο απζναντι πεηοδρόμιο. - Σκεφτείτε εςείσ τι κάνετε όταν ακοφςετε το κουδοφνι ςτο ςχολείο να χτυπάει; Πλοι μασ αντιδροφμε με κάποιο τρόπο όταν ςυμβεί ζνα γεγονόσ δθλαδι όταν βρεκοφμε κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Πμωσ υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ςυνδυαςμοί ςυνκθκϊν και ενεργειϊν. - Τι εννοοφμε με αυτό; Κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ μποροφμε ι πρζπει να κάνουμε διαφορετικζσ ενζργειεσ δθλαδι να ςυμπεριφερκοφμε διαφορετικά όπωσ όταν χτυπάει το κουδοφνι ςτο ςχολείο κάποια παιδιά βγαίνουνε να παίξουν ςτθν αυλι και κάποιοι κάκονται μζςα αφοφ ςιμερα είναι επιμελθτζσ. Αλλά και ίδιεσ ενζργειεσ μποροφν να ςυμβοφν κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ-γεγονότα όπωσ με τθν γάτα θ οποία νιαουρίηει όταν τισ τραβιξουμε τθν ουρά αλλά μπορεί να νιαουρίηει και όταν πεινάει και κζλει να τθσ δϊςουμε κάτι να φάει. Στο kodu, όπωσ ιδθ ζχετε μάκει ςε προθγοφμενα κεφάλαια, εμείσ ορίηουμε τθν ςυμπεριφορά που κζλουμε να ζχει ο χαρακτιρασ μασ. Ο μόνοσ τρόποσ να το κάνουμε αυτό είναι να του ποφμε πωσ κα αντιδρά δθλαδι ποια κα είναι θ ενζργεια που κα κάνει για παράδειγμα κα πυροβολεί όταν ςυμβεί ζνα γεγονόσ-μία ςυνκικθ για παράδειγμα όταν κάνουμε κλικ ςτο ποντίκι του υπολογιςτι μασ. Ζτςι, όλεσ οι ςυμπεριφορζσ κα πρζπει να ορίηονται ωσ εξισ: Ρολλζσ φορζσ γνωρίηοντασ τθ ςυμπεριφορά ενόσ πράγματοσ τότε μπορείτε και να το χειριςτείτε. Πταν ςτρίψετε το τιμόνι από το ποδιλατο ςασ αριςτερά τότε κα ςτρίψει και αυτό αριςτερά ενϊ όταν το Σχόλιο [g121]: Οι αναλογίεσ ςασ δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τον προγραμματιςμό, όπου θ ςυμπεριφορά είναι προςχεδιαςμζνθ ςυςτθματικά και ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ δείτε αντίςτοιχα ςχόλια ςτο κεφάλαιο 3 άλλωςτε πρζπει να δείτε το κεφάλαιο 3 κακϊσ επαναλαμβάνετε αρκετά κζματα που κίγονται εκεί Σχόλιο [g122]: Σε όλο το κεφάλαιο κάνετε το τυπικό λάκοσ να περιγράφετε ζνα ςκεπτικό χωρίσ να ζχετε εμβακφνει αρκετά ςε αυτό «Πλοι μασ αντιδροφμε με κάποιο τρόπο όταν ςυμβεί ζνα γεγονόσ» τι ςχζςθ ζχει αυτό με τθν επίλυςθ προβλθμάτων - πολφ απλουςτευτικι προςζγγιςθ του προγραμματιςμοφ Σχόλιο [g123]: Αντίςτοιχα προβλιματα.. Σχόλιο [g124]: Επαναλαμβάνω όπωσ και ςτο 3 ότι αντικείμενα και γεγονότα είναι ζνα μοντζλο ςκζψθσ για να λφνεισ προβλιματα, να προςομοιϊνεισ ιςτορίεσ κτλ. Ζχετε χάςει το πλαίςιο των παιχνιδιϊν που αποτελοφν και το «πρόβλθμα» προγραμματιςμοφ που καλοφνται να λφςουν τα παιδιά από εκεί κα ζπρεπε να αντλείτε παραδείγματα

60 ςτρίψετε δεξιά τότε κα ςτρίψει δεξιά. Τϊρα που το ξζρετε αυτό μπορείτε να οδθγιςω το ποδιλατο και να το κατευκφνετε εκεί που επικυμείτε. - Και τι κα γινόταν αν κάποιο αντικείμενο είχε διαφορετικι ςυμπεριφορά από αυτιν που περιμζνατε; Ο μικρόσ Δθμθτράκθσ είχε ζνα τθλεκατευκυνόμενο αυτοκινθτάκι που όμωσ χάλαςε. Ρροςπάκθςε πολφ για να το επιδιορκϊςει και τελικά κατάφερε να το κάνει να ξαναδουλζψει. Πμωσ δεν δοφλευαν ςωςτά τα κουμπιά ςτο χειριςτιριο. Τϊρα όταν ο Δθμθτράκθσ πατοφςε το κουμπί «γκάηι» τότε το αυτοκινθτάκι ζςτριβε αριςτερά και όταν πατοφςε το κουμπί φρζνο τότε το αυτοκινθτάκι επιτάχυνε. - Μπορεί τϊρα ο Δθμθτράκθσ να παίξει με το αυτοκινθτάκι του; - Αν ο Δθμθτράκθσ δϊςει το αυτοκινθτάκι ςτον φίλο του τον Λευτεράκθ που δεν ξζρει τθν νζα ςυμπεριφορά του παιχνιδιοφ, τότε εκείνοσ κα καταφζρει να το οδθγιςει; Πχι λζτε ε; Γιατί όμωσ; - Μιπωσ επειδι το αυτοκινθτάκι ζχει διαφορετικι ςυμπεριφορά από αυτιν που κα ζπρεπε ι που κα περιμζνατε; Και αν νομίηετε ακόμα πωσ δεν είναι τόςο ςθμαντικό τα αντικείμενά μασ να ζχουνε ςωςτι ςυμπεριφορά, κυμθκείτε το παράδειγμα που είδατε πιο πριν, για το πϊσ ςυμπεριφζρεςτε όταν περπατάτε ςτο δρόμο και ςυναντιςετε μια λακκοφβα. Μόνο που αυτιν τθν φορά φανταςτείτε όταν ςυναντιςετε τθ λακκοφβα τότε να πζςετε μζςα. Είναι ςωςτό αυτό; Μπορεί να είχατε χτυπιςει. Και όταν γυρίηατε ςτο ςπίτι με λερωμζνο παντελόνι τότε μάλλον θ μαμά ςασ κα ιταν πολφ κυμωμζνθ. Είχατε λοιπόν λάκοσ ςυμπεριφορά. Σχόλιο [g125]: Αδυνατϊ να κατανοιςω τθν ακρίβεια των αναλογιϊν ςασ, φαίνονται πολφ απλουςτευτικζσ Σχόλιο [g126]: Ειςάγετε όλθ αυτι τθ παράγραφο για να ορίςετε τθν ζννοια τθσ «ςωςτισ ςυμπεριφοράσ» που δεν υπάρχει ςτον προγραμματιςμό!ζνα πρόβλθμα μπορεί να λυκεί με πολλοφσ τρόπουσ, δεν υπάρχει μόνο ζνασ. Δεν καταλαβαίνω τι κζλετε να πείτε 5.2 Οι αιςκθτιρεσ του Kodu: αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ Ππωσ εςείσ πρζπει να ζχετε ςωςτι ςυμπεριφορά, ζτςι και τα αντικείμενα που προγραμματίηετε κα πρζπει να προςζχετε να ζχουν τθ ςωςτι ςυμπεριφορά. - Σωςτά; Σωςτά, αλλά ποια είναι θ ςωςτι ςυμπεριφορά για τον kodu;ρρϊτα από όλα κα πρζπει να μάκετε ςτον kodu πϊσ να κινείται μζςα ςτον χϊρο του παιχνιδιοφ. - Και πϊσ κα το κάνετε αυτό; Δίνοντασ ςτον kodu τθν ςυμπεριφορά που κζλετε. Κζλετε ο χριςτθσ που κα παίξει το παιχνίδι που κα φτιάξετε, να μπορεί να ελζγχει τον kodu και να τον κατευκφνει όπου εκείνοσ κζλει μζςα ςτον κόςμο. Φανταςτείτε ζναν kodu ο οποίοσ το μόνο που κάνει είναι να τρϊει μιλα και να τρζχει. Ζτςι λοιπόν όταν βλζπει ζνα μιλο τότε το τρϊει και αρχίηει να τρζχει για 10 δευτερόλεπτα μζχρι να κουραςτεί και να ςταματιςει ι μζχρι να δει ζνα άλλο μιλο και να το φάει και να ςυνεχίςει να τρζχει για άλλα 10 δευτερόλεπτα κλπ. - Σε αυτό το παιχνίδι ο χριςτθσ κα μπορεί να ελζγχει τον kodu; Ροιοί από εςάσ λζνε «ναι»; - Και τι κα γίνει αν υπάρχουν πάρα πολλά μιλα ςτον κόςμο; - Μιπωσ ο kodu κα τρϊει ςυνζχεια μιλα και κα τρζχει αςταμάτθτα; Ι μιπωσ κα φάει όλα τα μιλα του κόςμου και μετά κα ςτζκεται ακίνθτοσ γιατί δεν κα ζχει μείνει κανζνα άλλο μιλο να φάει; - Νομίηετε ακόμα πωσ ο χριςτθσ κα μπορεί να ελζγξει τον kodu; Σχόλιο [g127]:??? Σχόλιο [g128]: Γιατί; Σχόλιο [g129]:???? Πχι. Θ πορεία που κα ακολουκιςει ο kodu εξαρτάται μόνο από το πόςα μιλα ζχει θ πίςτα και όχι από το ποφ κα ικελε ο χριςτθσ να πθγαίνει ο kodu. Και πϊσ να ελζγξετε τον kodu; Σκεφτείτε λίγο πϊσ ελζγχετε τον ιρωα ςασ ςε άλλα θλεκτρονικά παιχνίδια που ζχετε παίξει; Χρθςιμοποιείτε το πλθκτρολόγιο και τον ποντίκι, ςωςτά; Χρθςιμοποιείτε τα βελάκια για τον μετακινείτε μζςα ςτον κόςμο. Σε άλλα παιχνίδια ίςωσ να χρθςιμοποιείτε και τα πλικτρα W,A,S και D. Κα κζλατε να κάνετε το ίδιο και με τον Kodu; Μςωσ να χρθςιμοποιιςετε και άλλα πλικτρα όπωσ το

61 Spacebar και να κάνετε τον kodu ςασ να πυροβολεί ι να πετάει ρουκζτεσ ι ότι άλλο κζλετε. Δείτε λίγο με παρακάτω παιχνίδι. Ζςτω ότι ζχετε δθμιουργιςει αυτόν τον κόςμο: Ναι είναι ζνα λαβφρινκοσ! Κζλετε λοιπόν να προγραμματίςετε τθ ςυμπεριφορά του kodu ςασ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα βελάκια του πλθκτρολογίου και να κινείται αντίςτοιχα. Σκοπόσ του παιχνιδιοφ είναι ο χριςτθσ να χρθςιμοποιιςει τα βελάκια και να καταφζρει να οδθγιςει τον kodu ζξω από τον λαβφρινκο ϊςτε να φτάςει ςτο μιλο. - Ρϊσ κα το κάνετε αυτό; Αρχικά φορτϊςτε τον κόςμο αυτό και ανοίξτε το «πάνελ προγραμματιςμοφ» του kodu όπωσ ζχετε μάκει. Ζπειτα προςκζςτε αυτιν τθν εντολι: Τϊρα βγείτε από το «πάνελ προγραμματιςμοφ» και πατιςτε Δοκιμάςτε τα βελάκια ςτο πλθκτρολόγιο. - Τι ςυμβαίνει; - Κινείται ο kodu; - Νομίηετε πωσ μπορείτε να οδθγιςετε τον kodu ςτο μιλο; Κάντε μια προςπάκεια. Καλό; για να παίξετε το παιχνίδι. Σχόλιο [g130]: Επαναλαμβάνεςτε αρκετά. Κυμίηω ότι ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ είναι να εξθγιςετε ότι ζνα αντικείμενο μπορεί να αντιλαμβάνεται τθν είςοδο από το χριςτθ και να αντιδρά ςε αυτι (γενικά) δθλαδι προςπακείτε να πείςετε τουσ μακθτζσ ότι μποροφν να προγραμματίςουν τα αντικείμενα ϊςτε να αντιδροφν ςτισ ενζργειεσ των χρθςτϊν (αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ) Δεν προςδιορίηετε πλαίςια χρθςιμότθτασ αυτϊν που περιγράφετε κα ο λόγοσ ςασ είναι αποςπαςματικόσ, δεν ζχει ςυνζχεια. 4 παραγράφουσ παραπάνω ιςαςταν ςε εντελϊσ διαφορετικό πλαίςιο Σχόλιο [g131]: Κάποια πράγματα χρειάηονται ςφντομεσ επαναλιψεισ (μόνο ςτο 3 το ζκαναν αυτό μόνο 2 φορζσ, δεν πειράηει να το ξαναδείξετε) Ωραία, ζχετε καταφζρει να προγραμματίςετε τθ ςυμπεριφορά τον kodu ϊςτε να μπορεί να κινείτε μζςα ςτον κόςμο. Δοκιμάςτε τϊρα να φορτϊςτε το παρακάτω παιχνίδι: Σχόλιο [g132]: Ρρόχειρο λίγο το παράδειγμα και το ςκθνικό

62 Δείτε, υπάρχουν δφο πολφ ψθλοί τοίχοι ανάμεςα ςτον kodu και ςτο αγαπθμζνο του μιλο. - Ρϊσ κα περάςει ο kodu επάνω από τουσ τοίχουσ; - Νομίηεται πωσ χωράει να περάςει από γφρω; - Δεν κα ιταν καλι ιδζα να προγραμματίηατε τον kodu ϊςτε να μπορεί και να πθδάει; Ζτςι κα μποροφςε να περάςει πάνω από τουσ τοίχουσ και να φτάςει ςτο μιλο. Επιλζξτε ζνα πλικτρο που ςασ αρζςει και προγραμματίςτε τον kodu ϊςτε κάκε φορά που πατιζται αυτό το πλικτρο, o kodu να κάνει ψθλό άλμα. - Ροια εντολι κα γράψετε; Αν επιλζξατε για παράδειγμα το πλικτρο Left Shift τότε κα πρζπει να γράψετε τθν παρακάτω εντολι: Σχόλιο [g133]: Ειςάγετε νζεσ ενζργειεσ και γεγονότα χωρίσ καμία ανάλυςθ. Θ ανάλυςθ του ςκεπτικοφ τθσ εντολισ δεν υπάρχει. Ρωσ βοθκάτε τουσ μακθτζσ να ςκζπτονται ςτο πλαίςιο αντικειμζνων και γεγονότων; Δοκιμάςτε να παίξετε το παιχνίδι. Κάντε τον kodu να πθδιξει πατϊντασ το πλικτρο που επιλζξατε πιο πάνω και προςπακιςτε να περάςετε επάνω από τουσ τοίχουσ. Το πάτθμα του κάκε πλικτρου αποτελεί μια ςυνκικθ ενϊ θ κίνθςθ που γίνεται μετά το πάτθμα αποτελεί μια ενζργεια. Ππωσ είδατε και ςτα προθγοφμενα παιχνίδια, ζνα αντικείμενο μπορεί να κάνει διαφορετικζσ ενζργειεσ ανάλογα με το ποια ιταν θ ςυνκικθ. Ο kodu κινείται μόνο όταν πατθκεί κάποιο βελάκι ενϊ πθδάει μόνο όταν πατθκεί το πλικτρο Left Shift. Αν δεν πατθκεί κανζνα πλικτρο τότε ο kodu κα παραμείνει ακίνθτοσ δθλαδι δεν κα κάνει καμία ενζργεια. Άρα ςυμπεραίνετε πωσ για να πραγματοποιθκεί μια ενζργεια κα πρζπει πρϊτα να ικανοποιείται θ ςυνκικθ τθσ. Σχόλιο [g134]: Ρεριγράφετε ζτοιμα προγράμματα, δε δείχνετε κάποιο προγραμματιςτικό μοντζλο. Αυτό το χαρακτθριςτικό διαπερνά όλο το κεφάλαιο και δεν κα το επαναλάβω Είςτε ζτοιμοι να προγραμματίςετε τον δικό ςασ kodu; Φορτϊςτε τον κόςμο <<<factory1>>> και ξεκινάμε: Σχόλιο [g135]: Στο προθγοφμενο παράδειγμα τι ζκαναν; Σχόλιο [g136]: Και το ςκθνικό ςε αυτό το παιχνίδι λίγο πρόχειρο αν ανοίξουν αυτά τα παραδείγματα οι μακθτζσ καλό κα ιταν να είναι πιο ελκυςτικά

63 Στον κόςμο αυτό υπάρχει ζνα κακό μαφρο εργοςτάςιο που γεννάει μθχανζσ. Ο καρραλζοσ kodu κα πρζπει να καταςτρζψει τισ κακζσ μθχανζσ πυροβολϊντασ τεσ. Υπάρχει όμωσ ζνα πρόβλθμα: ο kodu δεν μπορεί να κινθκεί. Ρρζπει να προγραμματίςτε τον kodu ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε πατιματα κάποιων πλικτρων Σχόλιο [g137]: Θ περιγραφι του προβλιματοσ και των ηθτοφμενων από το μακθτι κα πρζπει να είναι ακριβισ και ςαφισ του πλθκτρολογίου. Μθν χρθςιμοποιιςετε όμωσ τθν επιλογι ι. Δοκιμάςτε να δϊςετε από μια ενζργεια ξεχωριςτά για τα πλικτρα και. - Τι κα κζλατε να κάνει ο kodu ςασ τότε; Κα κζλατε να ςτρίβει, ςωςτά; Γιατί δεν δοκιμάηετε τισ ενζργειεσ «Στροφι Αριςτερά» και «Στροφι Δεξιά». Χρθςιμοποιιςτε τεσ όπωσ και ςτθν παρακάτω εντολι: Σχόλιο [g138]: Καλι θ ςκζψθ, πρεπει να μπει ςε καλφτερο πλαίςιο Σχόλιο [g139]: Χρειάηεται μια ςφντομθ ανάλυςθ - Μπορείτε να γράψετε μόνοι ςασ τθν αντίςτοιχθ εντολι για το δεξιό βζλοσ; Κυμθκείτε, ο kodu κα πρζπει τϊρα να ςτρίβει δεξιά. Μόλισ τελειϊςετε δοκιμάςτε να παίξετε το παιχνίδι ςασ. - Τι παρατθρείται ςχετικά με τθν κίνθςθ του kodu; - Συμπεριφζρεται ο kodu με διαφορετικό τρόπο από πριν που είχατε χρθςιμοποιιςει τθν ςυνκικθ ;

64 Αυτόσ είναι ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με τον kodu. Τϊρα ο kodu μπορεί να περιςτρζφεται γφρο από τον εαυτό του και να πυροβολεί όποιον τον πλθςιάηει. Ρριν κλείςετε το παιχνίδι αυτό προςκζςτε ζναν βράχο(rock) ςε όποιο ςθμείο κζλετε. Ρροςπακιςτε τϊρα να προγραμματίςετε τον βράχο να κινείτε με όποιο τρόπο κζλετε όταν πατϊντασ τα πλικτρα τθσ επιλογισ ςασ από το πλθκτρολόγιο. - Τι παρατθρείτε όταν για να ορίςετε τθν ενζργεια ςτο do ανοίγετε τθν πρϊτθ πίτα;

65 - Ροιεσ ενζργειεσ λείπουν; Θ move και θ turn! Και τότε πωσ κα μπορζςετε να κάνετε τον βράχο ςασ να κινείτε; - Μιπωσ υπάρχει κάποια ενζργεια κίνθςθσ όπωσ θ jump ςτα actions ϊςτε τουλάχιςτον να μπορζςουμε να προγραμματίςουμε τον βράχο μασ να κάνει τθν κίνθςθ «πθδάω»; Ανοίγουμε και τθν πίτα με τα actions:

66 Ραρατθροφμε πωσ και πάλι δεν υπάρχει καμία ενζργεια από αυτζσ που υπιρχαν ςτουσ υπόλοιπουσ χαρακτιρεσ μασ που κα μποροφςατε να τθν χρθςιμοποιιςετε ϊςτε να κινιςετε τον βράχο. - Είναι λογικό αυτό; Σκεφτείτε τα αντικείμενα που υπάρχουν γφρω μασ. Μποροφν όλα τα αντικείμενα να περπατιςουν, να τρζξουν ι να ζχουν κάποια άλλθ κίνθςθ; Πχι! Για παράδειγμα ζνα δζνδρο ι ζνα φροφτο ι ζνα ζπιπλο ι θ τθλεόραςι μασ δεν ζχουν κίνθςθ! Ζτςι και ςτο kodu κάποια αντικείμενα δεν μποροφν να ζχουν κανενόσ είδουσ κίνθςθ και ουςιαςτικά αυτά τα αντικείμενα δεν αποτελοφν χαρακτιρεσ! Ζνα τζτοιο αντικείμενο είναι και το γνωςτό ςασ πια μιλο που το χρθςιμοποιοφμε ςυνεχϊσ ςτα παραδείγματά μασ. Κυμθκείτε: - Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποιοφςαμε το μιλα ςτα παιχνίδια μασ; - Ροια ιταν θ ςυμπεριφορά του; Πλα τα αντικείμενα τα οποία δεν μποροφν να προγραμματιςτοφν να ζχουν κάποια ςυμπεριφορά κίνθςθσ είναι: 1. το μιλο 2. τα δζνδρα: Σχόλιο [g140]: Ρροςπακείτε να μιλιςετε για τουσ διαφορετικοφσ αιςκθτιρεσ και τισ διαφορετικζσ ενζργειεσ που ζχουν τα διαφορετικά αντικείμενα αλλά ςε λάκοσ πλαίςιο βάηετε μια πζτρα ςτο πουκενά και αναρωτιζςτε γιατί δεν μποροφμε να τθν κάνουμε να κινθκεί ι να πθδιξει μπορείτε να βρείτε πολφ καλφτερα παραδείγματα και θ περιγραφι ςασ να γίνει πιο ςυνεκτικι με το προθγοφμενο παράδειγμα ι κάποιο νζο

67 και τα όλα τα αντικείμενα που βρίςκονται ςτθν ακόλουκθ πίτα:

68 ανάλυςθ και μιασ τρίτθσ και εξιςου ςθμμαντικισ μεκόδου κίνθςθσ με προγραμματιςμό των πλικτρων "Βζλθ" ανεξάρτθτα ϊςτε να κάνουν κίνθςθ Βόρια, Νότια, Ανατολικά και Δυτικά αντίςτοιχα H ςυμπεριφορά του Kodu: ενζργειεσ Ζχετε πλζον δει πϊσ γίνεται να ορίςετε μία ςυμπεριφορά με βάςθ κάποια ςυνκικθ όπωσ το πάτθμα ενόσ πλικτρου. Τι κα γινόταν όμωσ αν θ ενζργεια που γράψατε είχε μόνιμα αποτελζςματα; Σκεφτείτε κάποια ςυμπεριφορά του εαυτοφ ςασ που να ζχει μόνιμα αποτελζςματα. Πταν για παράδειγμα κζλετε να φάτε μια ςοκολάτα, τότε ανοίγετε το ντουλάπι με τισ ςοκολάτεσ. - Τι ςυμβαίνει ςτο ντουλάπι; Ανοίγει, ςωςτά; Και μετά; Το ντουλάπι κα παραμείνει ανοιχτό για πάντα ι μζχρι κάποιοσ να το κλείςει. Θ ενζργειά ςασ αυτι είχε μόνιμα αποτελζςματα ςτο ντουλάπι ιταν δθλαδι μια ςυνεχισ δράςθ. Πταν ιςαςταν μικροί, ςασ είχε μαλϊςει ποτζ θ δαςκάλα επειδι ηωγραφίηατε επάνω ςτο κρανίο ςασ; - Γιατί ςασ μάλωνε; - Μιπωσ ςτθ δαςκάλα δεν αρζςουν τα λερωμζνα κρανία; Σκεφτείτε πωσ όταν ο μικρόσ Μανολάκθσ ηωγράφιςε μια πεταλουδίτςα ςτο κρανίο του, ζκανε μια ενζργεια που είχε μόνιμα αποτελζςματα ςτο κρανίο. Αν θ δαςκάλα δεν ζβαηε τιμωρία ςτον Μανολάκθ να ςβιςει τθ ηωγραφιά του, τότε θ πεταλοφδα αυτι κα ζμενε για πάντα ηωγραφιςμζνθ ςτο κρανίο. Κζλετε να δείτε ζνα παιχνίδι ςτο οποίο κάποιεσ ενζργειεσ του Kodu κα ζχουν ςυνεχι δράςθ; Δοκιμάςτε να γράψετε το παρακάτω απλό παιχνίδι: 1. δθμιουργείςτε ζναν κενό κόςμο και προςκζςτε τον Kodu 2. δϊςτε τθ ςυμπεριφορά του Kodu γράφοντασ τισ παρακάτω εντολζσ: 3. παίξτε το παιχνίδι χρθςιμοποιϊντασ τα βελάκια. 4. Τι παρατθρείτε; Τθν πρϊτθ φορά που πατιςατε ζνα βελάκι ο Kodu γίνετε μπλε. - Για πόςθ ϊρα; - Ρότε κα επανζλκει ο Kodu ςτο αρχικό του χρϊμα δθλαδι το άςπρο; Θ απάντθςθ είναι ποτζ. Θ ενζργεια αλλαγισ του χρϊματοσ ενόσ αντικειμζνου ζχει μόνιμα αποτελζςματα και γι αυτό το λόγο το χρϊμα του kodu δεν πρόκειται να ξαναγίνει άςπρο από μόνο του. Κα πρζπει εςείσ να δϊςετε και άλλεσ εντολζσ επεκτείνοντασ ζτςι τθ ςυμπεριφορά του kodu. Σκεφκείτε τι εντολι ι εντολζσ κα μποροφςατε να προςκζςετε αν κζλατε για παράδειγμα ο kodu να ξαναγίνεται άςπροσ όταν δεν πατάτε

69 κάποιο από τα βελάκια. Ρειραματιςτείτε με τθν ενζργεια glow που ζχει πιο κεαματικά αποτελζςματα από τθν color. Δοκιμάςτε να αντικαταςτιςετε τισ παραπάνω εντολζσ με αυτζσ: Τϊρα παίξτε το παιχνίδι που φτιάξατε. Βλζπετε πϊσ λάμπει ο kodu κακϊσ κινείται, όταν δθλαδι ζχετε πατθμζνο κάποιο βελάκι; - Τι γίνεται όταν ο kodu ςταματιςει; Συμπεριφζρεται ακριβϊσ όπωσ ζχετε ορίςει, παφει δθλαδι να λάμπει. Με αυτόν τον τρόπο καταφζραμε να ςταματιςουμε τα μόνιμα αποτελζςματα μιασ ενζργειασ. Είναι ςθμαντικό να μπορείτε να διακρίνετε τισ ςτιγμιαίεσ ενζργειεσ από τισ ενζργειεσ με μόνιμα αποτελζςματα. Αυτό γιατί οι τελευταίεσ, όπωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω παράδειγμα, χρειάηονται προςοχι και περιςςότερεσ εντολζσ ϊςτε να λειτουργιςουν ςωςτά. Σχόλιο [g141]: Δεν κατάλαβα τι είναι οι ςτιγμιαίεσ και οι ενζργειεσ με μόνιμο αποτζλεςμα (ςτόχοσ ιταν το once και always και ζνα μζροσ αυτϊν που περιγράφετε) 5.4 Παραδείγματα ςυμπεριφορϊν ςτα παιχνίδια Α) Ραραδείγματα χρθςιμοποιϊντασ πιο πολφπλοκεσ ςυνκικεσ και ενζργειεσ Β) «Ανοίγοντασ τον κϊδικα ζτοιμων παιχνιδιϊν και προςπακϊντασ να καταλάβω τι κάνει» (πικανι τροποποίθςθ κάποιων ζτοιμων παιχνιδιϊν και εμπλουτιςμόσ του ςυνόλου εντολϊν τουσ ϊςτε να

70 επιτρζπουν χειριςμό των χαρακτιρων τουσ και με το πλθκτρολόγιο). 5.5 ειριακά ι Παράλλθλα; Μςωσ κάποιοι από εςάσ αναρωτθκικατε με ποια ςειρά εκτελοφνται οι εντολζσ όταν προγραμματίηουμε τθν ςυμπεριφορά ενόσ χαρακτιρα ςτο Kodu. Ασ ςκεφτοφμε αρχικά πωσ ςυμπεριφερόμαςτε εμείσ. Θ ςυμπεριφορά μασ είναι ανεξάρτθτθ από τθν ςυμπεριφορά των άλλων ανκρϊπων. Για παράδειγμα όταν θ δαςκάλα ςασ ηθτιςει να ςθκωκείτε από τθν κζςθ ςασ για να γράψετε κάτι ςτον πίνακα και τθν ίδια ςτιγμι ηθτιςει και από ζναν άλλο ςυμμακθτι ςασ να ςθκωκεί να κλίςει το παράκυρο, μπορείτε και οι δφο ταυτόχρονα να ακοφςετε τθν δαςκάλα ςασ και να ςθκωκείτε από τθν κζςθ ςασ. Δθλαδι μπορείτε να κάνετε τθν ίδια ςτιγμι τθν ίδια ενζργεια όταν θ δαςκάλα ςασ ηθτιςει και οι δφο να ςθκωκείτε από τθν κζςθ ςασ. Ραρατθρείςτε πωσ δεν χρειάηεται να περιμζνετε να ςθκωκεί πρϊτα ο ςυμμακθτισ ςασ και μετά εςείσ δθλαδι να ςθκωκείτε με κάποια ςειρά. Ζτςι ανεξάρτθτα ςυμπεριφζρονται και οι χαρακτιρεσ ςτο Kodu. Για να το δείτε αυτό δοκιμάςτε να δθμιουργιςετε ζναν κενό κόςμο και να προςκζςετε ζναν kodu και ζνα κανόνι (cannon) Ζπειτα δϊςτε ςυμπεριφορά και ςτουσ δφο χαρακτιρεσ που προςκζςατε, με τθν παρακάτω εντολι: Σχόλιο [g142]: Δεν εκτελοφνται εντολζσ με κάποια ςειρά με ποια ςειρά ελζγχονται οι αιςκθτιρεσ, ελζγχει τα γεγονότα εξ οριςμοφ ελζγχονται παράλλθλα Σχόλιο [g143]: Εκτόσ πλαιςίου το παράδειγμα δεν βρίςκω ακριβι τθν αναλογία.τι ςχζςθ ζχει το τι μπορεί να κάνουν δυο μακθτζσ με το τι μπορεί να κάνει ζνασ υπολογιςτισ; Στθ ςυνζχεια δοκιμάςτε να πατιςετε τα βελάκια του πλθκτρολογίου ςασ. - Τι παρατθρείτε; Οι δφο χαρακτιρεσ κινοφνται μαηί. Το γεγονόσ ότι προγραμματίςατε τουσ χαρακτιρεσ ςασ να αντιλαμβάνονται τθν ίδια ςυνκικθ και να αντιδροφν με τον ίδιο τρόπο δεν επθρζαςε κακόλου τθν ςυμπεριφορά τουσ κακενόσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι εντολζσ του κάκε χαρακτιρα εκτελοφνται παράλλθλα. Επίςθσ παρατθρείςτε πωσ οφτε εδϊ χρειάςτθκε ο ζνασ χαρακτιρασ να κινθκεί πρϊτοσ για παράδειγμα αυτόσ ςτον οποίο γράψατε πρϊτο τθν εντολι και μετά να κινθκεί ο άλλοσ χαρακτιρασ ςτον οποίο γράψατε δεφτερο τθν εντολι. Δθλαδι οι χαρακτιρεσ ςασ δεν κινικθκαν με κάποια ςειρά και ςίγουρα όχι με τθν ςειρά με τθν οποία γράψατε τισ εντολζσ. Μςωσ για κάποιουσ από εςάσ το παραπάνω ιταν πολφ λογικό να ςυμβαίνει ζτςι και να μθν ιταν ςωςτό να ςυνζβαινε αλλιϊσ. Αναρωτθκικατε όμωσ τι ςυμβαίνει με τισ εντολζσ που γράφετε προγραμματίηοντασ ζναν ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα; Σχόλιο [g144]:????παράλλθλα με τισ εντολζσ του άλλου; Το ηιτθμά μασ είναι και το πϊσ εκτελοφνται ςτο εςωτερικό ενόσ αντικειμζνου Φανταςτείτε ότι κζλετε να φτιάξετε ζνα παιχνίδι για το μικρό ςασ αδερφάκι ϊςτε να του μάκετε το χρϊμα πράςινο. Κάκε φορά που ο kodu γίνεται πράςινοσ πρζπει να το λζει δυνατά ςτθν μαμά ςασ. - Ρωσ κα φτιάξετε αυτό το παιχνίδι; Αρχικά ςκζφτεςτε να προγραμματίςετε τον kodu ϊςτε κάκε φορά που πζφτει πάνω ςε ζνα δζνδρο να αλλάηει χρϊμα και να γίνεται πράςινοσ. Πμωσ από αυτά που μάκαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα ξζρετε πωσ αν kodu γίνει πράςινοσ θ ενζργεια αυτι είναι μόνιμθ. Οπότε μόνο τθν πρϊτθ φορά που κα πζςει ο kodu πάνω ςε δζνδρο τo αδερφάκι ςασ κα δει τθν αλλαγι του χρϊματοσ και κα φωνάξει πράςινο. Πμωσ ζτςι δεν κα μάκει να το ξεχωρίηει. - Τι κα κάνετε; Σκζφτεςτε να προςκζςετε και κάποια άλλα αντικείμενα ςτον κόςμο και να βάλετε τον kodu να γίνεται μπλε κάκε φορά που πζφτει πάνω ςε ζνα αντικείμενο εκτόσ από το δζνδρο, ζτςι ϊςτε όταν ξαναπζςει ςτο

71 δζνδρο να ξαναγίνει πράςινοσ και το αδερφάκι ςασ να δει αυτιν τθν αλλαγι. - Ρωσ όμωσ κα υλοποιιςετε τθν ςυνκικθ «όλα τα αντικείμενα εκτόσ από το δζντρο»; Ζςτω ότι μετά από αρκετι ςκζψθ προγραμματίςατε τον χαρακτιρα kodu με τισ ακόλουκεσ εντολζσ: - Ριςτεφετε ότι με τισ εντολζσ αυτζσ κα πετφχετε ο kodu να ζχει τθν ςυμπεριφορά που κζλετε ϊςτε να φτιάξετε το παραπάνω παιχνίδι ζτςι όπωσ το ςκεφτικατε; Ρριν απαντιςετε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ ςκεφτείτε: - Ροια εντολι πιςτεφετε ότι κα εκτελεςτεί πρϊτθ όταν ξεκινιςουμε να παίξουμε το παιχνίδι; - Κα εκτελεςτεί θ 1; - Κι αν ξεκινϊντασ εμείσ πατιςουμε το πλικτρο W και όχι το ποντίκι; Σίγουρα τότε ξζρουμε πωσ πρϊτθ κα εκτελεςτεί θ εντολι 2, δθλαδι ο χαρακτιρασ μασ κα κινθκεί βόρεια. - Κι αν κακϊσ κινείτε πζςει πάνω ςε ζνα δζνδρο; Τότε δεν κα γίνει ο χαρακτιρασ μασ πράςινοσ; Δοκιμάςτε το ϊςτε να επιβεβαιϊςτε ότι όντωσ ο χαρακτιρασ μασ κα γίνει πράςινοσ. - Τι μασ κυμίηει αυτόσ ο τρόποσ εκτζλεςθσ των εντολϊν; Δεν μοιάηει με τθν παράλλθλθ εκτζλεςθ των εντολϊν ςτουσ διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ; Οι εντολζσ δεν εκτελοφνται με τθν ςειρά που γράψατε τισ εντολζσ δθλαδι 1->2->3->4 αλλά και οφτε με κάποια άλλθ ςυγκεκριμζνθ ςειρά. Οι εντολζσ εκτελοφνται με βάςθ τισ ςυνκικεσ που ικανοποιοφνται τθν κάκε χρονικι ςτιγμι. Δθλαδι αν ο χαρακτιρασ μασ περιπλανιζται(wonder) και ξαφνικά πζςει πάνω ςε ζνα δζνδρο τότε αυτόσ κα γίνει πράςινοσ χωρίσ όμωσ να ςταματιςει να κινείται. Σίγουρα όμωσ τϊρα κα αναρωτθκικατε ποιεσ ςυνκικεσ ικανοποιοφνται όταν ο χαρακτιρασ μασ πζςει πάνω ςε ζνα δζνδρο. Θ ςυνκικθ «όταν πζςεισ πάνω ςε ζνα δζντρο»; Ναι, ςίγουρα! Θ ςυνκικθ «όταν πζςεισ πάνω ςε οποιοδιποτε αντικείμενο»; Ναι, κι αυτι ικανοποιείται αφοφ το δζνδρο είναι και αυτό ζνα αντικείμενο. Πμωσ τϊρα τελικά τι χρϊμα κα γίνει ο χαρακτιρασ μασ; - Ρράςινοσ ι μπλε; Σε αυτιν τθν περίπτωςθ kodu πρζπει να διαλζξει ποιο χρϊμα κα πάρει γιατί μπορεί να ζχει μόνο ζνα χρϊμα κάκε ςτιγμι και δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι δφο χρϊματα. Ππωσ κι εμείσ για παράδειγμα δεν μποροφμε τθν ίδια ςτιγμι να φοράμε ζνα κόκκινο και ζνα μπλε παντελόνι. Ακόμθ κι αν τα φοράμε το ζνα πάνω από το άλλο, ςτθν πραγματικότθτα μόνο ζνα από τα δφο παντελόνια κα φαίνεται. Αυτό που φοράμε πιο πάνω. Ζτςι λοιπόν, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ο kodu διαλζγει να φορζςει το πρϊτο χρϊμα που ςυνάντθςε ςτισ ενζργειζσ του δθλαδι το χρϊμα τθν εντολισ που γράφτθκε πιο πάνω. Οπότε ο kodu κα γίνει πράςινοσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ αν υπάρξει κάποια ςτιγμι μία περίπτωςθ που ικανοποιοφνται πολλζσ

72 ενζργειεσ αλλά κάποιεσ από αυτζσ δεν μπορεί ο kodu να τισ κάνει μαηί, τότε είναι θ μόνθ περίπτωςθ που κοιτάει τθν ςειρά των εντολϊν και κάνει αυτι που γράφτθκε πιο νωρίσ. Αυτό το ονομάηουμε προτεραιότθτα των εντολϊν βαςιηόμενθ ςτθν ςειρά με τθν οποία ζχουνε γραφτεί ςτο πρόγραμμά μασ. Αυτι θ προτεραιότθτα βοικθςε να υλοποιιςουμε τθν ςυνκικθ «όλα τα αντικείμενα εκτόσ από το δζντρο» που κζλαμε να γράψουμε ςτθν αρχι και δεν γνωρίηαμε πωσ ζτςι ϊςτε να φτιάξουμε το παιχνίδι που κζλαμε. Ρροςοχι! Αν είχατε γράψει τισ εντολζσ με τθν ςειρά αυτι: Τότε δεν κα είχατε φτιάξει το παιχνίδι που κζλατε κι αυτό γιατί τθν πρϊτθ φορά που ο kodu ζπεφτε πάνω ςε ζνα αντικείμενο, ακόμθ κι αν αυτό ιταν δζνδρο κα γινόταν μπλε και κα παρζμενε μπλε για πάντα. - Μπορείτε να δικαιολογιςετε αυτιν τθν ςυμπεριφορά με βάςθ αυτά που είπαμε παραπάνω; Πςα είπαμε παραπάνω για τθν προτεραιότθτα εντολϊν εξαρτϊνται μόνο από τισ ενζργειεσ και κατά πόςο ο kodu μπορεί να κάνει κάποιεσ από αυτζσ ταυτόχρονα, κι δεν εξαρτάται κακόλου από το τι είδουσ είναι οι ςυνκικεσ που ικανοποιοφνται. Για παράδειγμα αν ζχουμε προγραμματίςει τον kodu και με τισ εντολζσ : Τότε όταν ο kodu πζςει πάνω ςε ζνα μιλο τότε κα το φάει και γίνει και κόκκινοσ και αυτό γιατί μπορεί να φάει ζνα μιλο και να αλλάξει χρϊμα ταυτόχρονα όπωσ για παράδειγμα εςείσ μπορείτε ταυτόχρονα να γράφετε το θμερολόγιό ςασ και να ακοφτε μουςικι. Σχόλιο [g145]: Τι δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα δθλαδι; Οφτε αυτζσ οι εξθγιςεισ είναι κατανοθτζσ

73 5.6 Δθμιουργϊντασ μια ιςτορία κα προςτεκεί ζνα παιχνίδι!! Ζχουμε ξεκινιςει να γράφουμε το παιχνίδι μασ. Ρικανϊσ κα πρόκειται για κάποιο παιχνίδι τφπου"mini Golf". Κα αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο παράδειγμα παρουςίαςθσ όλθσ τθσ κίνθςθσ-αλλθλεπίδραςθσ που απαιτεί-χρειάηεται ζνασ χαρακτιρασ (κίνθςθ ςτον χϊρο, άλματα, εκτόξευςθ μπάλασ κλπ). Αυτι είναι μια από τισ πρϊτεσ εικόνεσ που πιραμε κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ μασ: Σχόλιο [g146]: Φροντίςτε να είναι ζνα παιχνίδι που να είναι ελκυςτικό ςχετικά μικρό και να βαςίηεται κυρίωσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ Και οι μζχρι τϊρα εντολζσ του :

74 Λόγω και των υποχρεϊςεων που είχατε ςτθν οριηόντια δράςθ, το κεφάλαιο δεν βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ, και κα μποροφςα να το χαρακτθρίςω ωσ ικανοποιθτικό για Α draft. Ρρόχειροσ όμωσ λόγοσ, απλουςτευτικζσ ζωσ άςτοχεσ αναλογίεσ, πρόχειρα παραδείγματα, πρόχειρθ ανάλυςθ εννοιϊν κτλ. Είναι καλό όμωσ που δθμιουργιςατε αυτό το draft για να εντοπίςετε τα προβλιματά ςασ. Χρειάηεται μεγαλφτερθ προςοχι ςε αυτά που γράφετε και εςτίαςθ ςτθν ακρίβεια των νοθμάτων. Μθν υπερβάλετε ςτθ φιλικότθτα του λόγου (αν και είςτε ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Αναλυτικότθτα,Οικονομία,Ακρίβεια (1/5) πρόχειροσ λόγοσ, αςυνεχισ με αρκετζσ επαναλιψεισ και πολλζσ φορζσ με αρκετζσ ανακρίβειεσ Φφοσ Ρεριγραφισ (2/5) φιλικό αλλά και λίγο πρόχειρο προσ το παρόν Ραραδείγματα (1/5) λείπουν και κυρίωσ λείπουν οι προςεκτικζσ τουσ επεξθγιςεισ Ρλθρότθτα Κεφαλαίου (1/5) πολφ δουλειά μπροςτά ςασ, δεν τονίηεται τθν ουςία του κεφαλαίου ςασ, δεν εξθγείτε τθν αναγκαιότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ που δίνει εκτόσ ςτόχων Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (2/5) κεωρείτε μεγάλο αρικμό ςτοιχείων ωσ αυτονόθτα για τουσ μακθτζσ Τεχνικζσ (3/5) κάνετε διαφορετικζσ προςεγγίςεισ παρουςίαςθσ όμωσ αδικοφνται από τα περιεχόμενά τουσ Στρατθγικι Γνϊςθ (1/5) Κα προκφψουν λογικά αργότερα Αναπαράςταςθ Ρεριγραφϊν (2/5) αρκετζσ δυνατότθτεσ για καλφτερθ οπτικι αναπαράςταςθ (εικόνεσ, περιγραφι αναπαράςταςθ ςυμπεριφορϊν κτλ.) Σφνδεςθ με άλλα κεφ.(1/5) ςχετίηεςτε ςθμαντικά με το 3 αλλά και τα επόμενα δυο. Ρρζπει να τα μελετιςετε και να ςυντονιςτείτε μαηί με τισ άλλεσ ομάδεσ

75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αλλθλεπιδρϊ με τα αντικείμενα! 6.1 Αντικείμενα, ιδιότθτεσ αντικειμζνου Τα αντικείμενα του κόςμου μασ όπωσ είδατε εμφανίηουν κάποιεσ ςυμπεριφορζσ. Αυτό όμωσ που δεν είναι τόςο προφανζσ είναι για πoιο λόγο τα αντικείμενα τισ εμφανίηουν. Στο προθγοφμενο κεφάλαιο αναφζρκθκε το βάηο που αν πζςει κάτω κα ςπάςει. Αυτό αποτελεί μία αναμενόμενθ ςυμπεριφορά του. Το γεγονόσ όμωσ ότι όταν πζςει κάτω το βάηο ςπάει οφείλεται ςτο ότι είναι εφκραςτο. Σκεφτείτε ακόμα ζναν αγϊνα δρόμου μεταξφ αυτοκινιτων. Νικθτισ είναι αυτόσ που τρζχει πιο γριγορα. Δθλαδι εκείνοσ που ζχει τθν μεγαλφτερθ ταχφτθτα. Τα παραπάνω, δθλαδι το γεγονόσ ότι το βάηο είναι εφκραςτο και θ ταχφτθτα του αυτοκινιτου, αποτελοφν κάποιεσ από τισ ιδιότθτεσ τουσ. Αναφερόμαςτε δθλαδι ςε κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. Ππωσ και τα αντικείμενα του πραγματικοφ κόςμου ζτςι και τα αντικείμενα ςτον κόςμο του Kodu ζχουν ζνα ςφνολο από ιδιότθτεσ που τα κακιςτοφν μοναδικά μεταξφ τουσ και κακορίηουν τισ δράςεισ τουσ. Μάλιςτα ανάλογα με το παιχνίδι που επικυμείτε να υλοποιιςετε κα δϊςετε ςτα αντικείμενα ςασ ανάλογεσ ιδιότθτεσ. Ασ πάρουμε όμωσ τα πράγματα με τθν ςειρά. Το ςφνολο των αντικειμζνων που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε είναι : δζντρο kodu μιλο μθχανάκιασ χελιδονόψαρο τηετ πιατάκι υποβρφχιο κανόνι αερόπλοιο λάμψθ μπαλόνι ντραμ πλοίο φωσ νάρκθ δίςκοσ χόκεχ κουμπί πίεςθσ δορυφόροσ ψάρι χελϊνα ςφννεφο κζρμα εργοςτάςιο καρδιά καλφβα βράχοσ μπάλα αςτζρι κάςτρο δζντρο μιλο μθχανάκιασ υποβρφχιο κανόνι Τα παραπάνω αντικείμενα είναι αρκετά ϊςτε να μπορείτε να δθμιουργιςετε μία μεγάλθ ποικιλία από παιχνίδια. Αφοφ επιλζξετε τα αντικείμενα που κζλετε να υπάρχουν ςτο παιχνίδι ςασ ςειρά ζχει θ επιλογι των ιδιοτιτων τουσ. Το Kodu παρζχει ζνα μεγάλο πλικοσ ιδιοτιτων που μπορείτε να επεξεργαςτείτε πολφ εφκολα κάνοντασ δεξί κλικ πάνω ςε κάποιο αντικείμενο και επιλζγοντασ change settings (αλλαγι ρυκμίςεων). Σχόλιο [g147]: Θ παράκεςθ είναι λίγο κουραςτικι, καλό κα ιταν να ςυνοδευόταν από μια παραδειγματικι χριςθ: το μιλο που μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο πόκου ι βακμϊν για το kodu, το κανόνι που μάλλον κα ςκορπάει τον τρόμο κτλ. το ηθτοφμενό μασ είναι να προτείνουμε τθ γνϊςθ μζςα ςε πλαίςια χρθςιμότθτασ Σχόλιο [g148]: Συνδζςτε τισ ιδιότθτεσ με ερωτιματα για τα προθγοφμενα κεφάλαια. Ρ.χ. αναρωτθκικατε αν μπορείτε να αλλάξετε τθν ταχφτθτατ του Kodu ςτο.; Αν μπορείτε να αυξιςετε τον.ζτςι μπείτε ςτισ ιδιότθτεσ και επίςθσ δείξτε ότι αυτζσ μπορεί να ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ για διαφορετικά αντικείμενα, νομίηω ότι δεν το κάνετε

76 Ξαφνικά εμφανίηεται μπροςτά ςασ μία ςκάλα με όλεσ τισ διακζςιμεσ ιδιότθτεσ που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε για να κάνετε τα αντικείμενά ςασ μοναδικά! Οι διακζςιμεσ ιδιότθτεσ είναι οι παρακάτω: <<Κα μπουν ςε μορφι εικόνων με επεξιγθςθ από δίπλα>> Turning Speed Multiplier μπορείτε να ρυκμίςετε τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του αντικειμζνου ςασ ενϊ με το Forward Acceleration Multiplier μπορείτε να ρυκμίςετε τθν επιτάχυνςθ προσ τα εμπρόσ που κζλετε να ζχει. Turning Acceleration Multiplier ρυκμίηετε θ επιτάχυνςθ περιςτροφισ Immobile κλειδϊνει θ κζςθ του αντικειμζνου ϊςτε να μθν ζχει τθ δυνατότθτα κίνθςθσ προσ άλλθ κατεφκυνςθ Show Hit Points βλζπουμε τισ ηωζσ που ζχουν απομείνει Max Hit Points μπορείτε να ορίςετε πόςεσ ηωζσ κζλετε να ζχει το αντικείμενό ςασ Creatable ζχετε τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςετε αντίγραφα αντικειμζνων τα οποία κα κλθρονομιςουν χαρακτθριςτικά-ιδιότθτεσ από το αρχικό αντικζιμενο(κλϊνοι) Stay Above Water το αντικείμενο παραμζνει ςτθν επιφάνεια του νεροφ Size Scale αλλάηετε το μζγεκοσ του αντικειμζνου Bounciness ρυκμίηετε πόςο ελαςτικό είναι το αντικείμενο όταν ςυγκροφεται με το ζδαφοσ,με άλλα αντικείμενα κτλ. Friction ελζγχετε τθ τριβι που κζλετε να ζχει το αντικείμενο όταν ςυγκροφεται με το ζδαφοσ,με άλλα αντικείμενα κτλ. Blip Damage ρυκμίηετε τθν καταςτροφι που προκαλεί το blip που εκτοξεφει το αντικείμενό ςασ Blip Reload Time ρυκμίηετε μετά από πόςο χρόνο κα ξαναπετάξει το αντικείμενό ςασ ζνα blip Blip Range προςδιορίηετε το πόςο μακριά κζλετε να εκτοξευτεί το blip Blip Speed ορίηεται τθν ταχφτθτα του blip Blips At Once βάηετε πόςα blip μπορεί να πετάξει το αντικείμενο ανά φορά Missile Damage μπορείτε να ρυκμίςετε τθν καταςτροφι που κζλετε να προκαλζςουν οι πφραυλοι που εκτοξεφουν τα αντικείμενα Missiles At Once μπορείτε αντίςτοιχα να ορίςετε πόςουσ πυραφλουσ μπορεί να πετάξει το αντικείμενο ανά φορά Missile Smoke μπορείτε να κάνετε τουσ πυραφλουσ να ζχουν ςτο πίςω μζροσ τουσ καπνό Shield Effects ζχετε τθ δυνατότθτα να ρυκμίςετε αν κζλετε να φαίνεται θ αςπίδα του αντικειμζνου όταν αυτό ςυγκροφεται Invisible κακιςτά αόρατο το αντικείμενό ςασ Ghost ρυκμίηετε αν το αντικείμενό ςασ μποροφν να το δουν,να το ακοφςουν κτλ τα άλλα αντικείμενα Mute ρυκμίηετε τον ιχο του αντικειμζνου Σχόλιο [g149]: Νομίηω ότι μπορείτε να παρουςιάςετε μόνο οριςμζνεσ ιδιότθτεσ όπωσ κάνετε παρακάτω, δείχνοντασ και τον τφπο τουσ και αυτζσ να τισ βάλετε ςε ζναν πίνακα ςτον οποίο κα παραπζμπετε το μακθτι (αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτον πίνακα και από επόμενα κεφάλαια). Μςωσ χρειάηεται λίγο καλφτερθ ανάλυςθ για να γίνουν κατανοθτζσ οι ιδιότθτεσ Σχόλιο [g150]: Ανάγκθ ακριβοφσ μετάφραςθσ των όρων

77 Hearing ρκκμίηετε το πόςο μακριά μπορεί να ακοφει το αντικείμενο Close By Range ορίηετε αν κα βλζπει και ακοφει το αντικείμενο χρθςιμοποιϊντασ κάποιο εφροσ πχ απόςταςθσ Kick Strength ρυκμίηετε πόςο δυνατά πετάει το αντικείμενό ςασ άλλα αντικείμενα Kick Rate ορίηεται μετά από πόςθ ϊρα το αντικείμενό ςασ κα εκτοξεφςει το δεφτερο αντικείμενο Memory Lifetime όταν το αντικείμενο δει κάτι να κυμάται ότι το είδε Glow Light Strength ρυκμίηετε πόςο φωσ κζλετε να ζχει το αντικείμενό ςασ Glow Self Lighting ρυκμίηετε πόςο δυνατά ανάβει το αντικείμενό ςασ Debug Lines To Barries δείχνει αν υπάρχει εμπόδιο ςτο μονοπάτι όταν το αντικείμενο ζχει προγραμματιςτεί να κινθκεί κτλ Debug Lines Of Sight And Sound ορίηετε ποια αντικείμενα κα μποροφν να δουν και να ακοφςουν το αντικείμενό ςασ Κα αναρωτιζςτε βζβαια τϊρα αν κάκε φορά που δθμιουργείτε ζνα παιχνίδι κα πρζπει να ρυκμίηετε όλεσ αυτζσ τισ ιδιότθτεσ. Θ απάντθςθ είναι πωσ όχι! Δεν χρειάηεται! Οι ιδιότθτεσ που κα ζχει ζνα αντικείμενο εξαρτάται αποκλειςτικά από τον τφπο του παιχνιδιοφ που κζλετε να καταςκευάςετε.,ίςωσ καλφτερα να αναφζρετε ότι όλεσ οι ιδιότθτεσ ζχουν αρχικζσ τιμζσ και εμείσ κα χρθςιμοποιοφμε αυτιν τθν καρτζλα μόνο όταν κζλουμε να αλλάξουμε μια από αυτζσ τισ τιμζσ} Φανταςτείτε ότι είςτε ο δθμιουργόσ ενόσ παιχνιδιοφ εναζριασ μάχθσ μεταξφ ιπτάμενων αντικειμζνων. Σίγουρα κα προγραμματίηατε τα αντικείμενά ςασ να εκτοξεφουν πυραφλουσ. Για να επιβιϊςετε όμωσ κα πρζπει οι πφραυλοι που εκτοξεφονται να κινοφνται με πολφ μεγάλθ ταχφτθτα προκειμζνου να ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να χτυπιςουν το ςτόχο τουσ. Συνεπϊσ κα πρζπει να ρυκμίςετε τισ παραπάνω ιδιότθτεσ. Με το Missile Reload Time ζχετε τθ δυνατότθτα να ρυκμίςετε μετά από πόςθ ϊρα κα μπορζςετε να ξαναρίξετε πφραυλο. Σχόλιο [g151]: Ροιο είναι το υποκείμενο; Ο χριςτθσ; Και γιατί να τον κάνω πιο καταςτροφικό; Υπάρχει ςχετικι αλικεια με βάςθ τον κόςμο μζςα ςτον οποίο κα βρίςκετε το να γίνει πιο καταςτροφικόσ μπορεί να ςθμαίνει ότι κα γίνει πολφ ευκολότερο το παιχνίδι. Ρροςπακϊ να επιςθμάνω ότι ο μακθτισ είναι ο προγραμματιςτισ όχι ο ιρωασ του παιχνιδιοφ μθν εξθγείτε προγραμματιςτικζσ δυνατότθτεσ βάςει τθσ ενςυναίςκθςθσ με τον πρωταγωνιςτι Με το Missile Speed μπορείτε να ρυκμίςετε τθν ταχφτθτα που κζλετε να ζχει ο πφραυλόσ ςασ, ενϊ με το Missile Damage μπορείτε να ρυκμίςετε πόςθ απϊλεια ενζργειασ προκαλεί ζνασ πφραυλοσ όταν χτυπιςει ζνα αντικείμενο Από τισ παραπάνω εικόνεσ είναι φανερό ότι οι περιςςότερεσ ιδιότθτεσ μποροφν να ζχουν πολλζσ τιμζσ από τισ οποίεσ ορίηουμε μία κάκε φορά. Κάποιεσ όμωσ, ζχουν μόνο δφο οι οποίεσ μάλιςτα είναι αντίκετεσ! Πταν ιςχφει θ μία αποκλείεται θ άλλθ. Ππωσ για παράδειγμα ο διακόπτθσ που ανοίγετε και κλείνετε το φωσ ςτο δωμάτιό ςασ. Πταν ανοίγετε τον

78 διακόπτθ το φωσ ανάβει,είναι ενεργό, ενϊ όταν κλείνετε τον διακόπτθ, το φωσ ςβινει, απενεργοποιείται.στον κόςμου του Kodu μία τζτοια ιδιότθτα είναι το να είναι ζνα αντικείμενο αιττθτο. Ρωσ κα ςασ φαινόταν αν ο ιρωασ του παιχνιδιοφ ςασ ιταν ανίκθττοσ; κα είχε ενδιαφζρον; Αν κζλετε ο ιρωά ςασ να μθν μπορεί να πάκει κακό αρκεί να ενεργοποιιςετε τθν ιδιότθτα invulnerable όπωσ φαίνεται παρακάτω: Σχόλιο [g152]: Μάλλον κάποιοσ κακόσ κα είναι ο αιττθτοσ??? Ραρατθριςατε ότι το κουμπί δίπλα από τθν ιδιότθτα είναι πράςινο(άρα ενεργοποιθμζνο); Αυτό ςθμαίνει ότι ο ιρωάσ ςασ πλζον δεν μπορεί να πάκει κακό! Τι κα λζγατε τϊρα αν μποροφςατε να κάνετε το αντικείμενό ςασ να είναι φάνταςμα(ghost); Με μία πρϊτθ ματιά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να ςθμαίνει θ ιδιότθτα φάνταςμα. Γι αυτό το λόγο δίπλα από κάκε ιδιότθτα υπάρχει το κουμπί, το οποίο ςασ επεξθγεί τθν ςθμαςία κάκε μιασ. Ασ δοφμε λοιπόν τι μπορεί να ςθμαίνει θ παράξενθ ιδιότθτα φάνταςμα. +++περιγράφετε τθν ιδιότθτα 6.2 Οι αιςκθτιρεσ του Kodu: κατανοϊ τον κόςμο μου Ππωσ ςτον πραγματικό κόςμο, οι άνκρωποι, τα ηϊα κτλ ζχουν αιςκιςεισ ϊςτε να αντιλαμβάνονται καλφτερα το περιβάλλον ςτο οποίο ηουν και δραςτθριοποιοφνται, ζτςι και ςτον κόςμο του Kodu οι αιςκθτιρεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο. Με τον όρο αιςκθτιρεσ εννοοφμε μια ςειρά από αιςκιςεισ που διακζτουν τα αντικείμενα μασ, όπωσ το να βλζπουν, να ακοφν, να αντιλαμβάνονται τα εξωτερικά ερεκίςματα, ϊςτε να αντιδροφν ανάλόγα Ριο ςυγκεκριμζνα οι αιςκθτιρεσ ςτο Kodu είναι οι εξισ : Οι αιςκθτιρεσ αυτοί περιγράφονται από τισ ςυνκικεσ όταν(when). αιςκιτθρασ: Βλζπω(see) Σχόλιο [g153]: Θ αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ βαςίηεται ςε αιςκθτιρεσ; Μιπωσ πρζπει να ςυνεχίςετε από εκείνο το ςθμείο; Και να προεκτείνετε ςε αιςκθτιρεσ που αφοροφν τθν κατανόθςθ των άλλων αντικειμζνων; Σχόλιο [g154]: Ι άλλα αντικείμενα; ενεργοποιείται όταν ζνα αντικείμενο δει κάτι. Σαφροσ ςε υαλοπωλείο! Φανταςτείτε ζναν ταφρο που όταν δει ζνα κόκκινο πανί, εκνευρίηεται τόςο πολφ που ορμάει κατά πάνω του για να το χτυπιςει. Στον κόςμο του Kodu κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε οποιοδιποτε αντικείμενο για να εξαγριϊςουμε τον Kodu αρκεί να ζχει κόκκινο χρϊμα. Ρροκειμζνου όμωσ να Σχόλιο [g155]: Ράλι χρθςιμοποιείται τον ιρωα του παιχνιδιοφ για τον οριςμό ςυμπεριφορϊν αν κάνετε κάτι τζτοιο ο χριςτθσ τι κα κάνει; Κα κοιτάει το Kodu να πθγαίνει προσ τα κόκκινα αντικείμενα και να τα χτυπάει; Μθ μπερδεφετε τισ ζννοιεσ προγραμματιςτισ, χριςτθσ, ιρωασ παιχνιδιοφ. Τα παιδιά κζλουμε να ςκζφτονται ωσ προγραμματιςτζσ. Ρεριγράφετε περιςςότερο τθν εμπειρία τουσ ωσ ιρωεσ!

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο : Καλώς ήλθες στον κόσμο του MSKodu! 2.1 Εγκατάσταση

Κεφάλαιο 2 ο : Καλώς ήλθες στον κόσμο του MSKodu! 2.1 Εγκατάσταση Κεφάλαιο 2 ο : Καλώς ήλθες στον κόσμο του MSKodu! 2.1 Εγκατάσταση 'Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το «μυστηριώδες» MSKodu. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει αρχικά να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα