Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME"

Transcript

1 Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται από το Νόμο 3685/ΦΕΚ 148/ /Τ. Πρώτο (Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές) και τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών/ ΦΕΚ 1078/ /Τεύχος Δεύτερο. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration). ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA - Master in Business Administration γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 και του άρθρου 5 παρ. 12 εδάφιο γ του ν. 2916/2001. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο MBA με την προϋπόθεση να προσκομίσουν τη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι την ημέρα έναρξης του πρώτου εξαμήνου μαθημάτων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

2 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί από την 1η Ιανουάριου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα υποστηρικτικά αυτών έγγραφα υποβάλλονται συνεχώς κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι κυλιόμενη και συνεχής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για υποψηφιότητα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Full-Time είναι: Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προεπιλογής καλούνται για προφορική συνέντευξη. Τη συνέντευξη διεξάγει τριμελής επιτροπή που ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψήφιους συνθέτοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της. Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για αντίστοιχα Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι του εξωτερικού). Βαθμός πτυχίου. Έκθεση περιγραφής επαγγελματικών στόχων.. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται από σχετικό πιστοποιητικό Advanced Certificate in English (Cambridge ή Michigan) ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 550 στην έντυπη μορφή της εξέτασης ή 100 στην ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης) ή IELTS (με βαθμό τουλάχιστον 6.5) Επίδοση στο GMAT. Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος από τους υποψηφίους (αναλυτική, συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες). Προοπτική επαγγελματικής αξιοποίησης του Προγράμματος Δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος. 2 Συστατικές επιστολές 2

3 Συνέντευξη υποψηφίου Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Η Εξέταση GMAT είναι επιθυμητή προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Η εξέταση GMAT είναι μια τυποποιημένη εξέταση η οποία πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα και αποτελεί ένα από τα κριτήρια τα οποία βοηθούν τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Η βασική φιλοσοφία της εξέτασης GMAT είναι η μέτρηση της ικανότητας ενός ατόμου που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του και της μέχρι σήμερα απασχόλησης του σε σχέση με βασικές δεξιότητες στον προφορικό λόγο, τα μαθηματικά και την αναλυτική προσέγγιση. Συνεπώς η εξέταση GMAT χρησιμοποιείται ως μία παράμετρος από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για να διαπιστώσουν τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ. Η επιθυμητή επίδοση πρέπει να είναι ίση ή υψηλότερη των 550 μονάδων. Σημειώνεται ότι η εξέταση του GMAT είναι μόνο ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης για την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. Σε κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. αποστέλλεται επιστολή αποδοχής η οποία συνοδεύεται από τον παρόντα Οδηγό Σπουδών καθώς και από τον Οδηγό Εκπόνησης διπλωματικής εργασίας καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες και οδηγίες. Στον κάθε επιτυχόντα υποψήφιο δίνεται περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της επιστολής αποδοχής, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατήσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της προκαταβολής είναι η 10 η Ιουλίου του έτους εισαγωγής τους στο πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο ΜΒΑ είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί. Επίσης να έχει υποβάλλει τη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι εγγραφές γίνονται στην προκαθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Η εγγραφή γίνεται μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών τα οποία οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν. Επιπρόσθετα κατά την εγγραφή ο φοιτητής υπογράφει δήλωση ότι έλαβε γνώση των αναφερόμενων σχετικά με τις σπουδές στο Π.Μ.Σ στον παρόντα οδηγό σπουδών καθώς και στον οδηγό εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 3

4 ΔΙΔΑΚΤΡΑ Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA - Master in Business Administration πραγματοποιούνται με την καταβολή διδάκτρων. Tο συνολικό κόστος φοίτησης στο ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται, στο ποσό των Ευρώ, για τους πολίτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τους πολίτες κρατών εκτός Ε.Ε. ανέχεται στο ποσό των Ευρώ. Τα δίδακτρα για τους πολίτες των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. καταβάλλονται σε 3 δόσεις. Ποσό 800 ευρώ καταβάλλεται για την κατοχύρωση της προσφερόμενης θέσης και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. 1η δόση: 1700 Οκτώβριος η δόση: 2000 Φεβρουάριος η δόση: 2000 Οκτώβριος 2015 Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ο.Π.Α. Τα δίδακτρα δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες για αγορές βιβλίων ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για κάθε μάθημα. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Οι φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή την οποία προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη, το υπολογιστικό κέντρο καθώς και το εργαστήριο του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ. Οι φοιτητές του ΠΜΣ εξυπηρετούνται από την Γραμματεία του MBA Full-Time. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η δομή του προγράμματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Μ.Β.Α. περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων και διπλωματική 4

5 εργασία. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες. Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις : Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Διοίκηση Μάρκετινγκ Η διδασκαλία, οι εξετάσεις και η διπλωματική εργασία διεξάγονται στην Ελληνική και στην Αγγλική, ενώ και η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το ακόλουθο: Α ΕΞΑΜΗΝΟ (κορμού) Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 Πιστωτικές Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 Πιστωτικές Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές Διοικητική (Management) και Ηγετικές Ικανότητες (6 Πιστωτικές Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (6 Πιστωτικές Β ΕΞΑΜΗΝO (κορμού) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5 Πιστωτικές Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 Πιστωτικές Επιχειρησιακή Έρευνα (5 Πιστωτικές Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) (5 Πιστωτικές Επιχειρησιακή Στρατηγική (5 Πιστωτικές Διοικητική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες0 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Για τις τρεις εξειδικεύσεις τα μαθήματα του Γ εξαμήνου έχουν ως εξής: 1η εξειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6 Πιστωτικές 5

6 Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις (6 Πιστωτικές Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών (6 Πιστωτικές Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (6 Πιστωτικές Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (6 Πιστωτικές Οργανωσιακή συμπεριφορά (6 Πιστωτικές Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές 2η εξειδίκευση: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές Θέματα Προχωρημένης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ανάλυσης (6 Πιστωτικές Διεθνής Χρηματοοικονομική (6 Πιστωτικές Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (6 Πιστωτικές Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (6 Πιστωτικές Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης (6 Πιστωτικές Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (6 Πιστωτικές Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές 6

7 3η εξειδίκευση: Διοίκηση Μάρκετινγκ Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα: Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Αγοράς (6 Πιστωτικές Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: Συμπεριφορά Καταναλωτή (6 Πιστωτικές Διοίκηση Προϊόντος (6 Πιστωτικές Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (6 Πιστωτικές Διοίκηση Δικτύων Διανομής (6 Πιστωτικές Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση και Υποβολή Διπλωματικής Εργασίας (30 πιστωτικές ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι Σπουδαστές προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Μετά το πέρας δεκαπέντε λεπτών (15 ) από την έναρξη της παράδοσης δεν επιτρέπεται η είσοδος των Σπουδαστών στην αίθουσα διδασκαλίας. Η απουσία υπολογίζεται στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας της ημέρας, ακόμα και αν ο Σπουδαστής παρακολουθήσει τις υπόλοιπες ώρες παραδόσεων. Κάθε περίπτωση μη παρουσίας του φοιτητή κατά τον έλεγχο των παρόντων από τη Γραμματεία, συνεπάγεται απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες του φοιτητή υπερβαίνουν το 30% των διαλέξεων, τότε ο φοιτητής δεν δικαιούται να εξεταστεί στο μάθημα γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυτόματη αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα. Στο 30% συμπεριλαμβάνονται και οι δικαιολογημένες λόγω ασθένειας απουσίες (εκτός των περιπτώσεων που ο φοιτητής νοσηλευθεί 7

8 σε νοσοκομείο, για τις οποίες με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής το 30% μπορεί να αυξηθεί σε 40%). Σε καμία περίπτωση φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη φοίτηση του πέραν των τριών ακαδημαϊκών ετών. Αν σε αυτό το διάστημα δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα, τότε διαγράφεται από αυτό. Σε καμία περίπτωση φοιτητής δεν μπορεί να επαναλάβει λόγω απουσιών περισσότερα από τρία μαθήματα. Οι ημέρες των μαθημάτων καθορίζονται με βάση τη διαθεσιμότητα των καθηγητών και των αιθουσών. Υπάρχει πιθανότητα αλλαγής προγραμματισμένων ημερομηνιών μαθημάτων λόγω ανωτέρας βίας. ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται στο φοιτητή μετά από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα και μετά από έγκριση της διπλωματικής εργασίας του στην περίπτωση κατά την οποία έχει επιλέξει την εκπόνηση της. Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η διεξαγόμενη έρευνα πραγματοποιούνται είτε στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Επιπρόσθετα η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία είναι κατά κύριο λόγο στην Αγγλική γλώσσα.. Οι ώρες διδασκαλίας για τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής είναι τριάντα εννέα διδακτικές ώρες. Για όλα τα μαθήματα η τελική βαθμολογία βασίζεται σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και εργασίες. Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε τμηματικές εξετάσεις για κάθε μάθημα που έχουν διδαχθεί. Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο τότε διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.. Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα οιουδήποτε εξαμήνου υποχρεούται να επανεξετασθεί σ' αυτό το μάθημα στις καθορισμένες ημερομηνίες επανεξέτασης (κατά τον μήνα Σεπτέμβριο). Σε περίπτωση αποτυχίας δικαιούται να επαναλάβει την εξέταση μία ακόμη φορά. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όποιος αποτύχει σε δύο μαθήματα στις τμηματικές εξετάσεις οιουδήποτε εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί μια και μοναδική φορά σ' αυτά τα μαθήματα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στα δύο αυτά μαθήματα, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στο ένα από αυτά τα μαθήματα, μπορεί να επανεξετασθεί μετά από έγκριση της ΕΔΕ. Απουσία στις εξετάσεις ισοδυναμεί με αποτυχία εκτός αν οφείλεται σε ανωτέρα βία. 8

9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται από τα αναφερόμενα στον αντίστοιχο κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών του Π.Μ.Σ.-ΜΒΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επανάληψη παρακολούθησης του προγράμματος με την επόμενη σειρά, ή ακόμη και την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση επανάληψης παρακολούθησης του προγράμματος με την επόμενη σειρά εξετάζεται από την Ε.Δ.Ε. και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την επόμενη σειρά (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά..). Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης από το πρόγραμμα δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και καταβάλλονται εκ νέου. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Η βαθμολογία πτυχίου προκύπτει από: Το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων κορμού και επιλογής Το βαθμό της διπλωματικής εργασίας Χ 3 Το άθροισμα των παραπάνω δια 19 Οι διακρίσεις της βαθμολογίας είναι: 5 έως 6,49 ΚΑΛΩΣ 6,5 έως 8,49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,5 και άνω ΑΡΙΣΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, με σεβασμό προς τους συμφοιτητές τους και προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, να χρησιμοποιούν με επιμέλεια τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου και να τηρούν τους κανόνες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου και τις προθεσμίες εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος ή παραβίασης των κανόνων κατάρτισης εργασιών ή διεξαγωγής των γραπτών δοκιμασιών (αντιγραφή, 9

10 πλαστοπροσωπία, συνεργασία με άλλους σπουδαστές, κλπ), ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. παραπέμπει τον σπουδαστή στην ΕΔΕ με το ερώτημα της διαγραφής. Έφεση κατά της απόφασης της ΕΔΕ μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Συγκλήτου, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα. Ο παρόν οδηγός σπουδών εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ στη συνέλευση της 18 ης Σεπτεμβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M.B.A. Tourism Management*

M.B.A. Tourism Management* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M.B.A. Tourism Management* *(Hospitality, Travel and Leisure Industries) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα