Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά"

Transcript

1 Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Η μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α». Καλλιγά Αθηνά Αθήνα 2011

2 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την μητέρα μου για την συμπαράσταση της όλο το χρονικό διάστημα της εκπόνησης της διπλωματικής μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που βοήθησαν σημαντικά στην έρευνα συμπληρώνοντας με μεγάλη προθυμία το ερωτηματολόγιο. Σέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Ακρίβο Χρήστο για την βοήθεια του και την αμέριστη συμπαράσταση του καθ όλη την διαδικασία. 2

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θπξίσο ζηηο εκέξεο καο, ππφ ηελ απεηιή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ επηρείξεζε θαη θαη επέθηαζε ε αλάγθε γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ην θαηλφκελν ηεο παξαθίλεζεο θαη εηδηθφηεξα λα εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ππφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ παξαθίλεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαζψο επίζεο κειεηάηαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζακε είλαη πνζνηηθή, πξσηνγελήο έξεπλα κε ηελ ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ 60 ππαιιήινπο θαη δηεξεπλά ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο παξαθίλεζεο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζε θάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο παξαθίλεζεο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ζ έξεπλα θαλέξσζε φηη νη ππάιιεινη ηνπ θνξέα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξαθίλεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν θνξέαο ηνπο θαη πηζηεχνπλ φηη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα θίλεηξα δελ ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο λα είλαη νηθνλνκηθά. Ηδηαίηεξε βάζε δίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή επίδξαζε θαίλεηαη φηη παίδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θπξίσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην θχιν. Λέμεηο θιεηδηά : παξαθίλεζε, ζεσξίεο παξαθίλεζεο, ηερληθέο παξαθίλεζεο, Γεκφζηνο Σνκέαο, νηθνλνκηθή θξίζε. 3

4 ABSTRACT The incitement of employees is one of the most important topics of interest to businesses and organizations, especially in our days, under the threat of financial crisis. The main reason is the understanding of the importance of human resources for the organization and the need to provide incentives with a view to maximizing the efficiency of staff. This thesis aims to study the phenomenon of incitement, and in particular to identify the factors that motivate employees under the present economic conditions. The theories of motivation are analyzed in order to understand better the theoretical underpinnings and a survey was conducted to examine the motivation at the National Centre for public Administration and Local Government. The method used for the research was quantitative, primary research using structured questionnaire, prepared by the researcher and listed in the annex. The questionnaire was completed by 60 employees and explores the various dimensions of motivation and the impact on the overall satisfaction of employees and the impact of demographic factors, such as your gender, age, marital status, educational level in each of the individual dimensions of motivation and motivational techniques. The survey was conducted in August The research revealed that the employees of the agency are quite satisfied by the incentives offered by the institution and believe that during a period of economic crisis incentives need not necessarily be economical. Of major importance appears to be education and evaluation for the employees. Also, demographics, such as educational level and gender seems to have a significant effect in the motivational process. Key words: motivation, motivational theories, motivational techniques, Public Sector, economical crisis. 4

5 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Δ.Κ.Γ.Γ.Α = Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α..Δ.Π = Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ Τ.Δ = Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε Γ.Δ = Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Π.Δ = Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε Σ.Δ = Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries 5

6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ABSTRACT... 4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ Κίλεηξα ζπκπεξηθνξάο Οη ζεσξίεο ησλ ελζηίθησλ Οη Θεσξίεο ηεο νξκήο θαη ηεο Δλίζρπζεο Γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο Οη Καηεγνξίεο ησλ Κηλήηξσλ Ζ Έλλνηα ηεο Παξαθίλεζεο Ζ δηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΘΔΧΡΗΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΘΔΧΡΗΔ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ H Ππξακίδα ησλ Αλζξσπηλψλ Αλαγθψλ - A.H.Maslow Θεσξία ησλ αλαγθψλ Ύπαξμεο Κνηλσληθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο (E.R.G - C.D. Alderfer Ζ Θεσξία ησλ δχν Παξαγφλησλ F. Herzberg Ζ Θεσξία ησλ Δπίθηεησλ Αλαγθψλ D.Mc Clelland ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ Ζ Θεσξία ηεο Πξνζδνθίαο V.Vroom To Τπφδεηγκα ηεο Πξνζδνθίαο W.Porter θαη E. Lawler Ζ Θεσξία ηεο Ηζφηεηαο J.Adams Ζ Θεσξία ηνπ Καζνξηζκνχ ηνπ ηφρνπ E.Locke Ζ Θεσξία Υ θαη Φ Douglas Mc Gregor ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ H Έλλνηα θαη ην Πεξηερφκελν ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα Υαξαθηεξηζηηθά Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα Ζ Έλλνηα θαη ην Πεξηερφκελν ηεο Παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξαθίλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα Έξεπλεο Παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκνζίνπ Σνκέα Έξεπλεο Παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκφζην ζε ζρέζε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα

7 3.8.Έξεπλεο Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ Δπαγγεικαηηθή Δλεκέξσζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ Παξφηξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε χκπλνηα θαη πλεξγαζία Δζσηεξηθέο Αληακνηβέο Δμσηεξηθέο Αληακνηβέο Πνιηηηθή Μηζζψλ- Ζκεξνκηζζίσλ πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΖΜΔΡΑ Οξηζκφο ηεο θξίζεο πλνπηηθή αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Μηα αλαδξνκή ζηηο πξφζθαηεο θξίζεηο Ση δηαθνξνπνηεί ηε ζεκεξηλή θξίζε Αίηηα Δπηπηψζεηο Ζ παξαθίλεζε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Σν δείγκα Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ Απνηειέζκαηα έξεπλαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο βειηίσζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

8 ΔΙΑΓΧΓΗ Μέζα ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ εληείλεηαη θαη νη πηέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ έρνπλ γίλεη αζθπθηηθέο ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηνπο δίδνληαο βάζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη, κε ηε δπλακηθή ηνπ, ηε ιχζε ζε έλα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αληίθαζε ε νπνία φκσο πξνθχπηεη είλαη φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο πεξηθνπήο ησλ εμφδσλ, νη ζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη επηζθαιείο κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη θνξείο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα απηφ δίδνληαο θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηα νπνία δελ είλαη θαη αλάγθε νηθνλνκηθά, παξαθηλψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. ηελ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, έλαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα έξεπλαο είλαη ε παξαθίλεζε. Αδηακθηζβήηεηα, ζε θάζε νξγαληζκφ δηαπηζηψλεηαη φηη νξηζκέλνη εξγαδφκελνη είλαη πην απνδνηηθνί απφ θάπνηνπο άιινπο. Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο, δηαπηζηψλεηαη λα κελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ελφο εξγαδνκέλνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη πξνζφλησλ πνπ θαηέρεη. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξαθίλεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, θπξίσο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ζε κία πην απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλαδήηεζε πηζαλψλ ηξφπσλ παξαθίλεζεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα ελδείθλπηαη λα εθαξκφδνληαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κειεηήζεθε θαη αξρήλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη νη ζεσξίεο νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα θαη ελ ζπλερεία πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ( Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 8

9 θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα επηζεκαλζνχλ νη ηξφπνη παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά θαη θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Δμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ φπσο θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηφζν ησλ ηερληθψλ παξαθίλεζεο φζν θαη ηεο παξνχζαο θξίζεο θαη επηρεηξείηαη ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο πνην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε απηά ηα πιαίζηα ζα πξνζπαζήζεη ε εξεπλήηξηα λα θαηαγξάςεη πσο βιέπνπλ νη εξσηεζέληεο ηελ παξαθίλεζε, αλ πηζηεχνπλ φηη ζπλδέεηαη κφλν κε νηθνλνκηθά θίλεηξα θαζψο θαη πνηα ηερληθή είλαη ε θαιχηεξε δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε δξάζε. Δπίζεο, γίλεηαη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο παξαθίλεζεο νη νπνίεο έρνπλ δηαηππσζεί θαη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ επηζηεκνληθή βάζε αθφκα θαη ζήκεξα. Σν επφκελν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Διιεληθφ Γεκφζην Σνκέα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηνπο ηξφπνπο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ. Δλ ζπλερεία, ζην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχνληαη νη ηερληθέο παξαθίλεζεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ ππαιιήισλ θαη παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηεο θαζεκίαο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ε δηαθνξά ηεο κε πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηα αίηηα ηεο θαη νη επηπηψζεηο πνπ απηή έρεη. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην είδνο ηεο έξεπλαο, ηε κέζνδν ζπκπιήξσζεο, ην δείγκα θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή έξεπλα. ην έβδνκν θεθάιαην, γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. 9

10 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΙΝΗΣΡΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ 1.1.Κίλεηξα ζπκπεξηθνξάο Σα θίλεηξα απνηεινχλ γηα ηελ ςπρνινγία έλα απφ ηα θπξίαξρα ζέκαηα κειέηεο. Με ηνλ φξν θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο ελλννχκε ηελ εζσηεξηθή δχλακε πνπ νδεγεί έλα άηνκν ζε κία πξάμε. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ απφ εξεπλεηέο ζηεξίδεηαη ζε πεηξάκαηα ζε δψα, ηα νπνία κπνξνχζαλ επθνιφηεξα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ πεηξακάησλ, ππάξρνπλ σζηφζν θαη πεηξάκαηα ζε αλζξψπνπο θαηά ηα νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ αλζξψπηλε δξάζε. Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνλ εδνληζκφ, ζηελ άπνςε φηη θάζε νξγαληζκφο ηείλεη λα επηδηψθεη ηελ επραξίζηεζε θαη λα απνθεχγεη ηνλ πφλν. Ζ ηάζε απηή νδεγεί ζε εκπξφζεζκε δξάζε θαη ζε ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ. Σέηνηεο απφςεηο έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ ηνπ Bentham, Locke θαη John Stewart Mill. Οη ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο. 1. Θεσξίεο ησλ ελζηίθησλ 2. Θεσξίεο ηεο νξκήο θαη ηεο ελίζρπζεο 3. Γλσζηηθέο ζεσξίεο 1.2. Οη ζεωξίεο ηωλ ελζηίθηωλ χκθσλα κε ηελ εζνινγηθή πξνζέγγηζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ κπνξνχκε λα ηελ εξκελεχζνπκε κε βάζε ην έλζηηθην. Απηή ε άπνςε φκσο αξγφηεξα ακθηζβεηήζεθε κεηά απφ ζπλερή πεηξάκαηα, θαη δηαπηζηψζεθε φηη ην έλζηηθην δελ έρεη ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία πνπ αξρηθά ζεσξήζεθε φηη έρεη. Παξαηεξήζεθε φηη ε επηζεηηθφηεηα, ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ή ε κεηξηθή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχζαλ σο εθκαζεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη θαζνξίδνληαλ απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο κέζα ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν δνχζαλ. 10

11 ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαηά ηνλ Freud, αλ ην «έλζηηθην» απνηειεί εθκαζεκέλε ζπκπεξηθνξά,ηφηε απαιείθεηαη ηξνπνπνηείηαη ή ππνθαζίζηαηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απνθηήζεθε δειαδή κε ηε κάζεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν McDougal φξηδε ην έλζηηθην σο «θιεξνλνκεκέλε ή έκθπηε πξνδηάζεζε, πνπ νδεγεί ηνλ θάηνρν ηεο λα αληηιεθζεί ή λα πξνζέμεη ηα αληηθείκελα κηαο θαηεγνξίαο, λα ληψζεη κηα ηδηαηηέξνπο είδνπο ζπλαηζζεκαηηθή αλαηαξαρή, φηαλ βιέπεη έλα παξφκνην αληηθείκελν θαη λα δξάζεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν απηφ, ή ηνπιάρηζηνλ λα ληψζεη κηα παξφξκεζε πξνο κηα παξφκνηα ελέξγεηα» (Ζergenhahn Οη Θεωξίεο ηεο νξκήο θαη ηεο Ελίζρπζεο Οη ζεσξίεο ηεο νξκήο ππνζηεξίδνπλ φηη νη απνθάζεηο γηα ηελ ησξηλή ζπκπεξηθνξά βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ παξειζφληνο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηνλ «λφκν ηνπ απνηειέζκαηνο» θαηά ηνλ Thorndike θαη ηνλ «εδνληζκφ ηνπ παξειζφληνο» φπσο ηνλ νλφκαζε ν Allport (Hardy, χκθσλα κε ηνλ Hull ε αλάγθε γηα κηα ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε νκνηφζηαζεο δειαδή ηελ έιιεηςε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη νη θαηαζηάζεηο ηεο πείλαο, ή ηεο δίςαο. Σν πνηα ζα είλαη αθξηβψο ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηνλ Hull ην θαζνξίδεη ε ζπλήζεηα. Γειαδή απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο Δξεζίζκαηνο-Απφθξηζεο. Έηζη ε ψζεζε γηα δξάζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο έληαζεο ηεο αλάγθεο θαη ηεο έληαζεο ηεο ζπλήζεηαο. Σα αλζξψπηλα θίλεηξα δελ ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ηε ζεσξία ηεο νξκήο, θαη απηφ γηαηί κηα θαηάζηαζε θηλήηξσλ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θάπνην εμσηεξηθφ εξέζηζκα θαη φρη απφ εζσηεξηθή έιιεηςε ηζνξξνπίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή νλνκάζηεθε ζπκπεξηθνξηζκφο ζχκθσλα κε ην έξγν ηνπ Pavlov θαη αξγφηεξα κε ην έξγν ηνπ Skinner. Ζ ελίζρπζε ή ε επηβξάβεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε επράξηζην επαθφινπζν γηα ην άηνκν. Έηζη ν ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζην επράξηζην επαθφινπζν δεκηνπξγεί ηελ εμάξηεζε, δειαδή ηε επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρνπλ δπν κνξθέο εμαξηεκέλεο κάζεζεο: 1. Ζ θιαζζηθή εμάξηεζε ζχκθσλα κε ηνλ Pavlov (Ζergenhahn Ζ ζπληειεζηηθή εμάξηεζε ζχκθσλα κε ηνλ Skinner (Ζergenhahn

12 H βαζηθή δηαθνξά ηνπο είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμαξηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Δλ θαηαθιείδη νη ζεσξίεο απηέο απαιχλνληαη κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura (1969 ε δηαδηθαζία ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππνθεηκεληθφ ζέκα εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ αηφκνπ πνπ εξκελεχεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Ζ ζεσξία ηνπ Bandura νλνκάζηεθε «θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία» θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ε πην ζεκαληηθή ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ εξκελεχεη «ηα θνηλσληθά ζεκέιηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο» Γλωζηηθέο ζεωξίεο γηα ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο Πξσηνπφξνο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν Γεξκαλφο ςπρνιφγνο Kurt Lewin. ηελ ζεσξία ηνπ Lewin αλαθέξνληαη ηα εμήο: φηη νη άλζξσπνη ζε δεδνκέλεο ζηηγκέο έρνπλ θάπνηεο αλάγθεο θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Απηφ έρεη δπν ζπλέπεηεο: 1. Οη αλάγθεο απηέο δεκηνπξγνχλ έληαζε πνπ ην άηνκν πξνζπαζεί λα ηηο κεηξηάζεη θαηαθεχγνληαο ζε θάπνηα ελέξγεηα. 2. Οη αλάγθεο απηέο επηδξνχλ ζηελ ειθπζηηθφηεηα νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ-απνηειεζκάησλ γηα λα ακβιπλζεί ε θαηάζηαζε ηεο έληαζεο. Απηή ε ειθπζηηθφηεηα νλνκάζηεθε απφ ηνλ Lewin «ζζέλνο»,φπνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άηνκν θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. Μφιηο ν ζηφρνο επηηεπρζεί παξαηεξείηαη κείσζε ηεο έληαζεο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ζηφρνπ, θαη ησλ δπλάκεσλ πνπ σζνχζαλ ην άηνκν πξνο ηα εθεί (Ζergenhahn Βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Lewin είλαη ε αλακελφκελε αμία πνπ δηαβιέπεη ην άηνκν ζηελ ελέξγεηα πνπ πξάηηεη. ηελ γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Lewin ε ειθπζηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε ησξηλή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη απφ ηηο παξειζνληηθέο. Έηζη αξρίδνπλ λα ελζσκαηψλνληαη νη αλζξψπηλεο ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο. Βαζηθή έλλνηα ζηε ζεσξία ηνπ Lewin είλαη ν «βηνηηθφο ρψξνο» φπνπ δειψλεη ηε ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν, ην νπνίν δελ είλαη ηαπηφζεκν κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Ζergenhahn Σν πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ φπσο είλαη νη αλάγθεο, νη αμίεο, θαη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ. 12

13 Καηά ηνλ Lewin ν θαζνξηζκφο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλάξηεζε ησλ δχν: Β= f(p,e [ε ζπκπεξηθνξά (Β είλαη ζπλάξηεζε (f ηνπ αηφκνπ (P θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (Δ]. Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Δίλαη αληζηφξεηεο δειαδή δελ δίλνπλ βαξχηεηα ζε παξειζνληηθνχο ζπζρεηηζκνχο «εξεζίζκαηνο απφθξηζεο» αιιά ζε ησξηλέο πεπνηζήζεηο θαη πξνζδνθίεο απφ ησξηλέο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη ην άηνκν. 2. Απνηεινχλ «εδνληζκφ ηνπ κέιινληνο» δειαδή θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη πεπνηζήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ κέιινληνο νη αλακελφκελνη δειαδή ζπζρεηηζκνί απφθξηζεο απνηειέζκαηνο. 3. Ζ ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη εκπξφζεηε θαη ζηνρνθεληξηθή ή ζηνρνθαηεπζπλφκελε θαη φρη κεραληζηηθή. Γειαδή, ζεσξείηαη φηη ζηνρεχεη ζε θάπνην απνηέιεζκα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, εκθαλίδεηαη ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ πνπ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν γλσζηηθή, δειαδή επηθεληξψλεηαη ζηηο ινγηθέο θαη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο Οη Καηεγνξίεο ηωλ Κηλήηξωλ χκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο ην θίλεηξν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο. Σα θίλεηξα είλαη απηά πνπ θαηεπζχλνπλ θαη πξνζδίδνπλ ζην άηνκν ηελ ψζεζε ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Σα θίλεηξα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο (Luthans,1992 : i. Σα πξσηνγελή θίλεηξα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξψπνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ. Σα πξσηνγελή θίλεηξα έρνπλ σο ζηφρν λα κεηψζνπλ ηελ έληαζε πνπ δεκηνπξγνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ην θίλεηξν ηεο δηςάο, ηεο πεηλάο, ηνπ χπλνπ, ηεο απνθπγήο ηνπ πφλνπ θ.η.ι. ii. Σα γεληθά θίλεηξα, ηα νπνία είλαη έκθπηα θαη δελ είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο. πλδένληαη κε ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ ρσξίο φκσο λα αθνξνχλ ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ην θίλεηξν ηεο ηθαλφηεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ην θίλεηξν ηεο πεξηέξγεηαο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη, ην θίλεηξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ην θίλεηξν ηεο αγάπεο, ην πην πνιχπινθν θίλεηξν γηαηί είλαη έκθπην αιιά θαη σο έλα βαζκφ επίθηεην. 13

14 iii. Σα δεπηεξνγελή θίλεηξα, ηα νπνία ηα απνθηά ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Έλα θίλεηξν γηα λα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ην θίλεηξν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ην θίλεηξν ηεο επηηπρίαο, ηνπ θχξνπο θαη ηεο εμνπζίαο Κινηηήπιερ δςνάμειρ ζηον Δπγαζιακό Πεπιβάλλον Όπσο παξαηεξήζακε παξαπάλσ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θίλεηξα πνπ ηελ θαηεπζχλνπλ. Έηζη, ινηπφλ, ην θίλεηξν πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε θηλεηήξηα δχλακε είλαη εθείλν γηα ην νπνίν ν εξγαδφκελνο ζα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πνπ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε δχλακε. χκθσλα κε δχν έξεπλεο (Nirtin Nohria et al., και Linda-Eling Lee, 2008 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιεο εηαηξείεο απνδεηθλχνπλ φηη θάζε νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζε ηέζζεξα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά επέθηαζε ηελ απφδνζε ηνπο. Απηά είλαη: Σν θίλεηξν ηεο απφθηεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ πιηθά αγαζά αιιά θαη εκπεηξίεο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην θίλεηξν απηφ παξέρνληαο έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα αληακνηβψλ, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ηελ αληακνηβή κε ηελ απφδνζε, ζα δηαθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζηνπο απνδνηηθνχο εξγαδφκελνπο. Σν θίλεηξν ηνπ δεζκνχ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα δεκηνπξγία δεζκψλ κε άιια άηνκα θαη νκάδεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φηη ην άηνκν αλήθεη ζε κία νκάδα γηα ηελ νπνία αηζζάλεηαη πεξεθάληα. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην θίλεηξν είλαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο εληζρχεη κία θνπιηνχξα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηηο αμίεο, ηελ ζπλεξγαζία θαη είλαη αλνηρηφο ζην λα κνηξάδεηαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο. Σν θίλεηξν ηεο θαηαλφεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη, ινηπφλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θηλήηξνπ απηνχ, ε θάζε 14

15 εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή, ελδηαθέξνπζα θαη λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ εξγαδφκελν. Σν θίλεηξν ηεο ππεξάζπηζεο δειαδή ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα πξνζηαηεπηεί απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο θαη λα είλαη δίθαην. Απηφ ην θίλεηξν κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κεηαθξάδεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπ εξγαδφκελνπ λα κπνξεί λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ. Ζ δηαθάλεηα θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ θαη ε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ βνεζάεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ ηεο ππεξάζπηζεο. Αμηνζεκείσην εχξεκα ηεο παξαπάλσ κειέηεο είλαη φηη, ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ θηλήηξνπ ηεο ππεξάζπηζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νξηζκέλνη εξγαδφκελνη αληηζηέθνληαη ζε θάζε είδνπο αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ θίλεηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ηεξαξρηθά θαη νχηε ε κία λα αληηθαηαζηήζεη ηελ άιιε. Σειηθά, αλ έλαο νξγαληζκφο δελ θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί θαη ζηα ηέζζεξα θίλεηξα ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ ν εξγαδφκελνο λα κελ είλαη απνδνηηθφο ή αθφκα θαη λα εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηνπ. Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη πξνθείκελνπ έλαο νξγαληζκφο λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηελ ζέιεζε λα πξνζθέξνπλ φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζε απηνχο ηα θαηάιιεια θίλεηξα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θίλεηξσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ (Κοσθίδοσ, Αλζξώπηλεο Αλάγθεο Παξαδείγκαηα ζεηηθώλ θίλεηξωλ Παξαδείγκαηα αξλεηηθώλ θίλεηξωλ Αλάγθεο Φπζηθέο θαη Αζθάιεηαο Δπαξθήο ακνηβή θαη άιιεο παξνρέο. Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο. ηαζεξφηεηα ζηνπο φξνπο εξγαζίαο. Βεβαηφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο πνπ Αλεπαξθή ακνηβή, θακία άιιε ρξεκαηηθή παξνρή, θφβνο κήπσο ράζεη ν εξγαδφκελνο ηε δνπιεηά ηνπ Τπνβηβαζκφο, αζπλεπήο ζπκπεξηθνξά Αβεβαηφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο πνπ 15

16 πξνζθέξεηαη. Αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο Αλαγθαίνο θαη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο Δπαξθήο ζέξκαλζε θαη εμαεξηζκφο Δπαξθή δηαιείκκαηα εξγαζίαο πξνζθέξεηαη Δπηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο Αλεπαξθήο εμνπιηζκφο Αθαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο Αλάγθεο Κνηλωληθέο Αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηε νκάδα εξγαζίαο θαη θαιέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο Αληακνηβέο θαη αλαγλψξηζε γηα ηελ επηηπρή επίδνζε Γπζαξκνλία ζηηο ζρέζεηο κε ηελ νκάδα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο Παξαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ Αλάγθεο γηα απηνζεβαζκό θαη απηνεθπιήξωζε πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ Δπθαηξίεο γηα πξσηνβνπιία θαη δεκηνπξγηθφηεηα Δκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηνπ εξγαδνκέλνπ Καζφινπ εμνπζηνδφηεζε θαη αλάζεζε κνλφηνλεο θαη ηππνπνηεκέλεο εξγαζίαο Γπζπηζηία πξνο ην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ Πίλαθαο 1. Πξνζαξκνγή απφ ην έξγν ηνπ F.Carvell, Human Relations in Business, McMillan Co Η Έλλνηα ηεο Παξαθίλεζεο Ζ παξαθίλεζε είλαη κία βαζηθή ςπρνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δεθαπέληε ζρεηηθέο ζεσξίεο, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηξηάληα δπν ζπκπεξαζκαηηθέο παξαιιαγέο (Camilleri,2007 χκθσλα κε ηνλ Μάρκοβιης (2002 γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 16

17 motivation είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ειιεληθή ιέμε «παξαθίλεζε» ζε ζρέζε κε ηελ ιέμε «ππνθίλεζε». Απηφ γηαηί ε ιέμε «ππνθίλεζε» κπνξεί λα εκπεξηέρεη θαη κία αξλεηηθή ζεκαζία θαη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο θαζνδήγεζεο αηφκσλ πξνο ηδηνηειείο θαη επηθίλδπλνπο ζηφρνπο. Δηπκνινγηθά, ν φξνο «παξαθίλεζε» πεγάδεη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε moveve πνπ ζεκαίλεη «λα θηλήζσ». Γεληθά, είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηελ παξαθίλεζε. Ο Αtkinson (1964 νξίδεη ηελ παξαθίλεζε σο «ηην ζύγσπονη ή άμεζη επιπποή ζηην καηεύθςνζη, ζηο ζθένορ και ζηην επιμονή ππορ μία ππάξη». Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν Atkinson (1964 ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ε εζσηεξηθή δχλακε ε νπνία θαζνδεγεί ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Άιινη ζεσξνχλ φηη είλαη κία εζσηεξηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνζδίδεη ζηε ζπκπεξηθνξά έλα ζθνπφ, ελψ θαηά ηνπο Maehr και Braskamp (1986 είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο πνπ θαηέρνπλ, φπσο ρξφλν, ηαιέλην θαη ελέξγεηα φπσο απηνί επηζπκνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ παξαθίλεζε σο ηελ «ζςναιζθημαηική εκείνη καηάζηαζη η οποία κινεί ή παπακινεί ένα άηομο να ενεπγήζει καηά ένα οπιζμένο ηπόπο» (Κοσθίδοσ, Ζ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, έρνπλ έλαλ θνηλφ παξαλνκαζηή, ζρεηίδνπλ ηελ παξαθίλεζε κε γεγνλφηα ή παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχλ, θαηεπζχλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Όζν αθνξά ηελ παξαθίλεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, απηή κπνξεί λα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Λ. Υσηήρη (2001 σο «ηο ζύνολο ηων ενεπγειών, από ηην πλεςπά ηηρ διοίκηζηρ, να πποκαλέζει και διαηηπήζει ηη διάθεζη ηος επγαζομένος να ζςμπεπιθεπθεί καηά ζςγκεκπιμένο ηπόπο». Με άιια ιφγηα, ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη εθείλε ε δχλακε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο σζεί λα ελεξγήζνπλ κε ελζνπζηαζκφ θαη επηκνλή έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν νξγαληζκφο. Κεληξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ «παξαθίλεζε» είλαη ην θίλεηξν ( motive ή drive. Σν θίλεηξν είλαη κηα εζσηεξηθή δχλακε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο αλάγθεο, ε νπνία κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα έιιεηςε ή σο κηα θπζηνινγηθή ή ςπρνινγηθή αληζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ. Οη αλάγθεο θαη θαη επέθηαζε θαη ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα είλαη πξσηνγελείο (νμπγφλν, ηξνθή, λεξφ ή δεπηεξνγελείο (αγάπε, ζεβαζκφο θηι θαη νδεγνχλ πξνο ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν. Χο ζηφρνο νξίδεηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα θαιχςεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ηελ αλάγθε απηή ( Μποσρανηάς,

18 Χο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη εθφζνλ ε παξαθίλεζε βαζίδεηαη ζηα θίλεηξα, ε παξαθίλεζε έρεη δχν δηαζηάζεηο, ηελ εζσηεξηθή, ε νπνία πεγάδεη απφ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θάζε αηφκνπ θαη ηελ εμσηεξηθή, ε νπνία πεγάδεη απφ ην θίλεηξα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ην θνηλφ. Ο John Adaig (2004 ππνινγίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ δχν δηαζηάζεσλ κε ηνλ θαλφλα ηνπ 50:50, ππνζηεξίδνληαο φηη ην 50% ησλ θηλήηξσλ πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην άηνκα, ελψ ην ππφινηπν 50% απφ ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ εγεζία πνπ ζπλαληάηαη κέζα ζε απηφ. πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ηα ηξία ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηελ παξαθίλεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πξνζπάζεηα, νη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη θαη νη αηνκηθέο αλάγθεο Η δηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο Έλα απιφ κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθίλεζεο έρνπκε ζην ζρήκα 1. ρήκα 1. Ζ δηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ R.L. Daft (2009 χκθσλα κε ην ζρήκα 1, ηα άηνκα έρνπλ αλάγθεο φπσο ε αλάγθε γηα ρξεκαηηθνχο πφξνπο ή αθφκα ε αλάγθε γηα επίηεπμε θαη γηα αλαγλψξηζε. Μία αληθαλνπνίεηε αλάγθε δεκηνπξγεί ην θίλεηξν πνπ νδεγεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο. Με άιια ιφγηα, ε ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα ε δξάζε ελφο αηφκνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, ηφηε ην άηνκν ιακβάλεη ηελ αληακνηβή ηνπ απφ ηελ άπνςε φηη ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ηνπ. Ζ αληακνηβή ινηπφλ επηβεβαηψλεη ην άηνκν φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ε θαηάιιειε θαη φηη γηα λα πεηχρεη αλάινγα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζπλερίζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ζην κέιινλ. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο αληακνηβψλ: ηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο αληακνηβέο (Kenneth Wayne Thomas, Οη εζσηεξηθέο αληακνηβέο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν φηαλ εθηειεί κία εξγαζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ν εξγαδφκελνο κφλνο ηνπ. Παξαδείγκαηα εζσηεξηθήο αληακνηβήο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε επηβξάβεπζε ησλ 18

19 πξνζπαζεηψλ ελφο εξγαδφκελνπ, ην επράξηζην ζπλαίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ ή ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Οη εμσηεξηθέο αληακνηβέο ζπλήζσο παξέρνληαη απφ ηξίηα άηνκα π.ρ απφ ηνλ εξγνδφηε θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο πξναγσγέο, ηηο απμήζεηο ζηνλ κηζζφ θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο. Με βάζε ηελ θαηεγνξία ησλ αληακνηβψλ ραξαθηεξίδεηαη θαη ε παξαθίλεζε ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη, ε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαθίλεζεο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηαηί απνηειεί κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε εξγαδφκελν. Φπζηθά, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξαθίλεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη, ε θαηεγνξία θαη ε έληαζε ησλ αλαγθψλ είλαη μερσξηζηή γηα θάζε άηνκν θαη δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΔΧΡΙΔ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ Οη ζεσξίεο παξαθίλεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ δηακφξθσζε εξκελεπηηθψλ κνληέισλ απφδνζήο ησλ εξγαδφκελσλ γηαηί εζηηάδνπλ ζηελ εξγαζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ βειηηψλνπλ (Παπάνης, Βέβαηα, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε θαη παξαθάησ, θακία ζεσξία παξαθίλεζεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηνχζηα δηφηη θάζε εξγαδφκελνο είλαη κία δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αληηδξά μερσξηζηά κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα δψζεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη ζεσξίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Οη ζεσξίεο παξαθίλεζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο εμεηάδνπλ ηε θχζε ηεο παξαθίλεζεο θαη νλνκάδνληαη ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ. Δλψ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εμεηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο θαη είλαη γλσζηέο σο ζεσξίεο δηαδηθαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη θάπνηεο αθφκα ζεσξίεο εμίζνπ ζεκαληηθέο, πνπ δελ ζα κπνξνχζακε λα ηηο εληάμνπκε ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο φπσο ε ζεσξία Υ θαη Φ ηνπ Douglas McGregor ΘΕΧΡΙΕ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ Οη ζεσξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο εμεηάδνπλ πνηεο είλαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο, πσο ηεξαξρνχληαη θαη πσο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. Πξνζπαζνχλ λα εξεπλήζνπλ ηη πξαγκαηηθά παξαθηλεί ην άηνκν δειαδή ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ απνηεινχλ θίλεηξα πξνο κία ζεηηθή ή αθφκα θαη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Μεξηθνί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κειεηεηέο ζεσξεηηθνχο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ζεσξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη: Α.Ζ Maslow, Cl. Alderfer, F.Hertzberg θαη D. McClelland. Οη παξαπάλσ ζεσξίεο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαθίλεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ην αδχλακν ζηνηρείν ηνπο είλαη φηη δελ αλαιχνπλ επαξθψο ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηα άηνκα ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηνχζηεο ζηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. 20

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Γηεύζπλζε, Ηγεζία & Καζνδήγεζε Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο νξγαληζκνύο 2. Καηαλόεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην εμσιεθηηθό ζπκβόιαην 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ Δπηβιέπσλ: ΑΝΑΣΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ, ΘΔΧΡΗΔ. (ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ)

ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ, ΘΔΧΡΗΔ. (ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΠΟΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ, ΘΔΧΡΗΔ. (ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ) ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ Γαθλνκήιε Αλαζηαζία,Κνληνπόδε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ-ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΟΑΔΓ

Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ-ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΟΑΔΓ Σ Δ Η Θ Δ Α Λ Η Α Υ Ο Λ Ζ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ Κ Α Η Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Α Σ Μ Ζ Μ Α Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Δ Χ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ» Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ Aθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ. Μηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ζην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γιπλυμαηική Δπγαζία

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γιπλυμαηική Δπγαζία ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΤΓΔΙΑ. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΤΥΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΘΔΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ. τολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας. Σμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτστιακή Εργασία:

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ. τολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας. Σμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτστιακή Εργασία: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ τολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτστιακή Εργασία: "Το ζύνδπομο ηηρ επαγγελμαηικήρ εξοςθένυζηρ (burnout) ζε ζυθπονιζηικούρ ςπαλλήλοςρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: H επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηε δσή καο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεκεηξηάδε

Διαβάστε περισσότερα