ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ «ΒΑΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΗΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2010

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ:... 5 I.ΔΗΑΓΩΓΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ:... 7 II.ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ: Α.ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΣΑΓΗΑ ΒΑΦΖ: i. Πξνεηνηκαζία: ii. ηάδηα βαθηθήο καιιηψλ κε θπηηθέο βαθέο III. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΦΤΣΑ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΚΛΧΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ Α1.Βαθή κε θπηά ρσξίο πξφζηπςε (απεπζείαο βαθή): Καξπδηά (Juglans regia Οηθνγέλεηα Juglandaceae): Ρνγδηά (Punica granatum Οηθνγέλεηα Punicaceae): Αινπηζά (Berberis cretica Οηθνγέλεηα Berberidaceae): Α2.Βαθή κε θπηά πνπ ρξεηάδνληαη πξφζηπςε Ρηδάξη (Rubia tinctoria Οηθνγέλεηα Rubiaceae): Κξεκκχδη (Allium cepa Οηθνγέλεηα Alliaceae): Αθνληδά (Dittrichia (Inula) viscosa, Οηθνγέλεηα Asteraceae): Αιάδαλνο ή Κίζηνο ν θξεηηθφο (Cistus creticus Οηθνγέλεηα Cistaceae): ηεξλβέξγθηα (Sternbergia lutea Οηθνγέλεηα Amarryllidaceae): Ξπλίδα (Oxalis pes-caprae Οηθνγέλεηα Oxalidaceae): Λνπιάθη (ίληηγθν) (Indigofera tinctoria Οηθνγέλεηα Papilionaceae): πάξην (Spartium junceum Οηθνγέλεηα Leguminosae): Μαληειίδα (Chrysanthemum coronarium Οηθνγέλεηα Asteraceae): Υακνκήιη (Chamomilla recutita Οηθνγέλεηα Asteraceae): Μαλνπζάθηα (Narcissus tazetta Οηθνγέλεηα Amaryllidaceae): Ξπλίδα (Oxalis pes caprae Οηθνγέλεηα Oxalidaceae): Υακνιηά (Daphne sericea Οηθνγέλεηα Thymelaceae): Σζνπθλίδα ( Urtica pilulifera Οηθνγέλεηα Urticaceae ): Ρίγαλε (Origanum vulgaris Οηθνγέλεηα Lamiaceae ): Αγθηλάξα (Cynara scolymus νηθνγέλεηα Asteraceae): Κηζζφο ( Hedera helix νηθνγέλεηα Araliaceae ): Πιάηαλνο (Platanus orientalis Οηθνγέλεηα Platanaceae): πθηά (Ficus carica Οηθνγέλεηα Moraceae): Βεξηθνθηά (Prunus armeniaca Οηθνγέλεηα Rosaceae) Ηβίζθνο (Hibiscus rosa- cinencis Οηθνγέλεηα Malvaceae): Καληεθέο (Tagetes erecta Oηθνγέλεηα Asteraceae): Κφθθηλε ληάιηα (Dahlia sp Οηθνγέλεηα Asteraceae): Χξαίν θχιιν (Coleus blumei Οηθνγέλεηα Labiatae): Υξπζάλζεκν (Crysanthemum sp. Οηθνγέλεηα Asteraceae): Γξπο ε θνθνθφξνο ή Πξίλνο ή Πξηλάξη ή Καηζνπξίλη (Querqus coccifera Οηθνγέλεηα Fagaceae): Β. ΦΤΣΑ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΣΩΝ ΑΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΥΑ Κξεκκχδη (Allium cepa Οηθνγέλεηα Alliaceae): Παληδάξη (Beta Vulgaris Οηθνγέλεηα Chenopodiaceae): Λάραλν (Brassica oleracea var capitata Οηθνγέλεηα Crucifarae): Παπαξνχλα ή Κνπηζνπλάδα (Papaver rhoeas Οηθνγέλεηα Papaveraceae): Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 1

3 5. Ρηδάξη (Rubia tinctoria Οηθνγέλεηα Rubiaceae): Κξφθνο ή ζαθξάλ (Crocus sativus Οηθνγέλεηα Iridaceae): Γ. ΦΤΣΗΚΔ ΒΑΦΔ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ Γ. ΦΤΣΑ ΚΟΜΔΣΟΛΟΓΗΑ Βειαληδηά (Quercus ithaburiensis spp macrolepis Οηθνγέλεηα Fagaceae): Κξφθνο ή ζαθξάλ (Crocus sativus Οηθνγέλεηα Iridaceae): Υακνκήιη (Chamomilla recutita Οηθνγέλεηα Asteraceae): Δ. ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ IV. ΔΠΗΛΟΓΟ - ΤΕΖΣΖΖ: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ: Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 2

4 Σελ παξνχζα εξγαζία, ηελ αθηεξψλσ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ κε ζηήξημε ηφζν πνιχ, ζηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή. Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 3

5 «Πνιιά κελ γαξ ηνηο άλζεζη βάπηεηαη ηνηο θπνκέλνηο.» Αξηζηνη. Πεξί ρξσκάησλ 794 α, 30. Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 4

6 ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ: Γηα ηελ πξαγκάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαηέζηε αλαγθαία ε ζπλδξνκή πνιιψλ αλζξψπσλ. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα έλα ζέκα φπσο απηφ ησλ θπηηθψλ βαθψλ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπο πνπ αθνξνχζε ζην καθξηλφ παξειζφλ ήηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξήο. ηεξίρηεθα ζε βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, αιιά θαη ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο αλζξψπσλ νη νπνίνη είραλ αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε βαθέο. Τπήξραλ δπζθνιίεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θάπνηνη κε βνήζεζαλ πξφζπκα θαη θάπνηνη άιινη ιηγφηεξν πξφζπκα. ηνλ βαζκφ πνπ κπφξεζα, ζπλέιιεμα απηά ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Οινθιεξψλνληαο απηήλ ηελ εξγαζία, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ Εαραξία Κππξησηάθε, γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θπξία Μαξία Μαλνπξά Καιιέξγε γηα ηηο Μαληηλάδεο πνπ ζπλέζεζε θαζψο θαη ηα παξαδνζηαθά πθαληά πνπ καο επέδεημε, ηνλ Μαλνπξά Διεπζέξην, ηνλ θ. Μαλνπξά Αξηζηείδε, ηηο θπξίεο Μαλνπξά Μαξία, Μαλνπξά Δπαγγειία απφ ην ρσξηφ ησλ Αλσγείσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπο. Μνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηερληθέο βαθήο, κε έθεξαλ ζε γλσξηκία κε ηα θπηά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, θαη κνπ παξείραλ βνήζεηα, σο πξνο ηε ζπιινγή ηνπο. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Λίλα Κνπβίδε, ε νπνία πξαγκαηνπνηνχζε ηηο βαθέο πιάη ζηελ θπξία Καλλά, θαη κνπ παξείρε πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο, ηηο θπξίεο Καηεξίλα Κνξξέ, Μαξία Κιάδνπ, Σζηξηκνλάθε Μαξία, γηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ κνπ παξείραλ. Παξάιιεια, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ θαη ηελ θπξία Διπίδα Υξηζηνθνξίδνπ, ζπληεξήηξηα πθάζκαηνο απφ ηελ Βέξνηα, ε νπνία κνπ απέζηεηιε ζεκαληηθφ βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ην κνπζείν «Λπρλνζηάηεο» γηα ην πιηθφ ην νπνίν κνπ παξείρε. Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 5

7 ΠΔΡΗΛΖΨΖ Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηε δηεμνδηθή πεξηγξαθή θαη κειέηε ησλ βαθηθψλ θπηψλ κέρξη ζήκεξα. Έγηλε κηα απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ θπηψλ απηψλ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νη γπλαίθεο αθνινπζνχζαλ γηα ηελ βαθή ησλ πθαζκάησλ. Αξρηθά παξαηίζεληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ησλ ρξσζηηθψλ θπηψλ ζηελ αξραηφηεηα θαζψο θαη ζηνηρεία απφ ηε ζχγρξνλε δσληαλή παξάδνζε. Γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο. Καηαζέηνπλ επίζεο ηηο πξνθνξηθέο ηνπο καξηπξίεο καληηλάδεο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζεκαζία ηνπ ρξψκαηνο ζηε δσή ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ θπηψλ θαη δέληξσλ κε βαθηθέο ηδηφηεηεο. Ο θαηάινγνο απηφο εκπεξηέρεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: α)φπηά ρσξίο πξφζηπςε β) Φπηά κε πξφζηπςε. Δπηπξνζζέησο πεξηιακβάλεηαη εμέηαζε ησλ βαθηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θπηψλ θαη ζε άιιεο ρξήζεηο, φπσο: i) Βαθή απγψλ ii) Φπηηθέο βαθέο δσγξαθηθήο iii) Φπηά θνζκεηνινγίαο iv) Βειηησηηθά ηξνθίκσλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηα βαθηθά θπηά νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαη εγείξεη ζέκαηα ζπδήηεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο, παξαηίζεηαη αιθαβεηηθφο πίλαθαο ησλ θπηψλ, ζε ζρέζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ηκήκα ηνπο θαη ην ρξψκα πνπ απνδίδνπλ. Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 6

8 I.ΔΗΑΓΩΓΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ: Ζ παξνπζία θαη ε δξάζε ησλ ρξσκάησλ είλαη θαλεξή ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ επίδξαζε ησλ ρξσκάησλ ζηα ζπλαηζζήκαηα καο, ζην ηξφπν ζθέςεο καο, ζηε δηάζεζε καο, έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ αξραηφηεηα. Πξηλ αθφκα ηελ αλαθάιπςε ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ βαθή ησλ πθαζκάησλ, νη γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ είραλ αλαθαιχςεη θπηά ησλ νπνίσλ ηα εθρπιίζκαηα είραλ ρξσζηηθή δξάζε. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη, ε δηεμνδηθή έξεπλα ησλ βαθηθψλ θπηψλ ηεο Κξήηεο, κε ηα βνηαληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηε δηαδηθαζία βαθήο θαη άιιεο ρξήζεηο. Σαπηφρξνλα, παξαηίζεληαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία, καληηλάδεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αγάπε κε ηελ νπνία πεξηέβαιαλ νη γπλαίθεο ηεο επνρήο ηελ δηαδηθαζία ηεο βαθήο θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ ηνπο πξφζθεξε ην απνηέιεζκα. Έλα θείκελν πξνζήθεο απφ ην ιανγξαθηθφ κνπζείν Ρεζχκλνπ αλαθέξεη ηα παξαθάησ: «Σε καθξά παξάδνζε ηωλ γπλαηθώλ ζηελ πθαληηθή ζηελ Κξήηε καξηπξνύλ ηα πινύζηα πεξίηερλα κηλωηθά θνξέκαηα πνπ γλωξίδνπκε θπξίωο από ηηο ηνηρνγξαθίεο, θαζώο θαη ηα άθζνλα βαξίδηα ηνπ αξγαιεηνύ πνπ βξίζθνπκε ζηα παιάηηα θαη ηα ζπίηηα. Με θπηηθά ρξώκαηα θαη πνξθύξα από θνρύιηα έβαθαλ γηα αηώλεο ηα πθαληά. Η παξάδνζε πέξαζε από ηα κηλωηθά ζηα αξραϊθά θιαζζηθά ρξόληα θαη αξγόηεξα ζηα βπδαληηλά θαη κέζα από ηελ Βελεηνθξαηία θαη ηελ Σνπξθνθξαηία έθηαζε κέρξη ηελ επνρή καο. Σέρλε θπξίωο νηθηαθή παξακέλεη από ηηο πην ζπληεξεηηθέο θαη παξαδίδεη από γεληά ζε γεληά ηα κπζηηθά ηεο πνιύπινθεο ηερληθήο ηεο, θαζώο θαη πνιιά δηαθνζκεηηθά ζύκβνια θαη παξαζηάζεηο. Μέρξη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα ε γπλαίθα ηεο Κξήηεο δνθίκαδε ην πιηθό: ιηλάξη, βακβάθη, καιιί κεηάμη θαη ύθαλε κόλε, ηελ πξνίθα ηεο. Σα πθαληά ηεο πξνίθαο ρωξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: ζηα είδε ηκαηηζκνύ όζα ππάγνληαη ζηελ ιαϊθή θνξεζηά, αλδξηθή, γπλαηθεία, παηδηθή- θαη ζηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ην ζηνιηζκό ηνπ ζπηηηνύ. Από ηα πθαληά γηα ηηο αλάγθεο θαη ην ζηνιηζκό ηνπ ζπηηηνύ μερωξίδνπλ ηα θηιίκηα κε ηνλ ζόγηνκν θάκπν από δώλεο κε γεωκεηξηθά ζρέδηα- νη παηαλίεο- ηα θιηλνζθεπάζκαηα κε ηε δηαθόζκεζε ζπλήζωο ζην πάλω θαη θάηω κέξνο πνπ ήηαλ πην πινύζην γηα λα θαίλεηαη όηαλ ηηο θξεκνύζαλ από ηε δέκπια- θνληάδα ηα Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 7

9 ρηξάκηα ειαθξόηεξεο παηαλίεο νη πέηζεο θαη νη πεηζέηεο, ηα θαζεινζθεπάζκαηα, νη βνύξγηεο, ηα πξνζώκηα, νη θξεββαηόγπξνη θ.α..» Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πνιχ κεγάιε πνηθηιία θπηψλ (6500 είδε θαη ππνείδε), φπνπ αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Κάζε θπηφ επδνθηκεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δπίζεο ζηελ Κξήηε, απαληψληαη 1850 είδε θαη ππνείδε. Ζ βαθηθή ήηαλ ηέρλε πνιχ αλεπηπγκέλε ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Τπήξρε κεγάιε πνηθηιία, ηφζν ζε ηφλνπο φζν θαη απνρξψζεηο. Δμάιινπ πνιχ ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ κε απηά, βαζηδφκελνη ζηα δηαζσζέληα αξραία θείκελα βειηηψλνληαο ηηο ηερληθέο βαθήο. πγθεθξηκέλα ε ηέρλε ηεο βαθηθήο πξνυπνζέηεη θάπνηεο δηεξγαζίεο ζηα λήκαηα θαη ζηα πθάζκαηα ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα δερηνχλ ην ρξψκα ησλ θπηψλ θαη λα είλαη αλεμίηεια απαιά θαη θαζαξά (Πνππάθε, 2005). Γηα ην βάςηκν απαξαίηεηε είλαη ε πξφζηπςε, πνπ έρεη ζθνπφ λα δηαπνηηζηνχλ νη ίλεο σο ην βάζνο ηνπο, κε ζηππηηθή δηάιπζε, πξηλ βνπηερηνχλ ζηελ ρξσζηηθή νπζία, γηα λα ζηεξεψζεη ην ρξψκα. Αιιά θαη κεηά ηελ βαθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηππηηθή νπζία, ή θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ βαθή, αλάινγα κε ην ρξψκα θαη ην είδνο ηεο βαθηθήο νπζίαο (Φξαγθάθε,1974). Γηα πξνζηχκκαηα εθηφο απφ ηελ γλσζηή απφ ηα παλάξραηα ρξφληα, σο ζηχςε έρνπλ ζηελ Κξήηε ην μίδη, ηνλ άζν, ηα νχξα, ην αιάηη, ηε ζάιαζζα (Φξαγθάθε, 1974). Πην ζπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο ζηελ Κξήηε, έθηηαρλαλ κφλεο ηνπο ηηο βαθέο ιακβάλνληαο ηηο απφ απηνθπή θπηά, πξνθεηκέλνπ λα βάςνπλ ηα κάιιηλα ξνχρα ηνπο ή ηα βακβαθεξά. Πξηλ πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηεί ε Κξεηηθή λνηθνθπξά ηα θπηηθά ρξψκαηα δελ μέξνπκε. Δίλαη φκσο θαλεξφ, πσο, φπσο ην έλζηηθην θαη ε παξαηήξεζε νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα βξεη ηα γηαηξηθά ηνπ, απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ έηζη νδήγεζαλ θαη ηελ Κξεηηθνπνχια, ζηελ εθεχξεζε ησλ πξνζηπκκάησλ θαη ησλ βαθηθψλ πιψλ, ηηο νπνίεο πάιη νλφκαδε γηαηξηθά. Σν νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν θπζηθφο θφζκνο ηεο πξνζθέξνπλ ζε αθζνλία ηηο βαθηθέο χιεο: παιηνζηδεξηθά, θαπληέο απφ ηελ θακηλάδα, θχιια ηεο ακπγδαιηάο, ξφγδηα, θινχδεο ηνπ πιαηάλνπ, αθνλπδά, ρακσιηά, καληειίδεο θαη καλνπζάθηα, φια άθζνλα ζην επινγεκέλν λεζί καο, είλαη ζηε δηάζεζε ηεο αλπθαληνχο. Σν Ζξάθιεην μερψξηδε πάληα γηα ηηο ηερληθέο βαθήο ηνπ, θαη έσο ην 1920 πνπ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 8

10 ππήξραλ πνιιά κπνγηαηδίδηθα, νη κπνγηαηδήδεο κε ηα αησλίσο «νιφκπιαβα» ρέξηα ηνπο, ιεβεληφθνξκνη θαη κνπζηαθαιήδεο, μερψξηδαλ αλάκεζα ζην πιήζνο ησλ βξαθνθφξσλ. Μα θαη βαθηθέο πξψηεο χιεο είρε δηθέο ηνπ ν Υάλδαθαο, ηηο νπνίεο έζηειλε θη έμσ απφ ηελ Κξήηε, φπσο δε καο πιεξνθνξνχλ νη θαηάινγνη Πάμε (θαηάινγνη πνπ δείρλνπλ ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ζηελ Κξήηε) νη βαθηθέο χιεο ηνπ Υάλδαθα ήηαλ νη θαιχηεξεο απ φζεο έκπαηλαλ ζηελ Βελεζηά. (Φξαγθάθε, 1974). Άμηα πνιιήο πξνζνρήο είλαη ε νκνηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο χιεο θαη ηνλ ηξφπν βαθήο ζηελ Κξήηε, κε ηηο χιεο θαη ηνλ ηξφπν βαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζε δπν παπχξνπο ησλ Γ θαη Γ κ.υ. αηψλσλ, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Αίγππην. Οη πάππξνη απηνί ππάξρνπλ ζήκεξα ν έλαο ζηελ Οιιαλδία θαη ν άιινο ζηε νπεδία. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα πξνζηχκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κξήηε, έρνπλ κέζα ηνπο φια ηα ζπζηαηηθά πνπ θαη ε Υεκεία αληίπαινο ηεο ιατθήο (εκπεηξηθήο) βαθηθήορξεζηκνπνηεί ζήκεξα, γηα ηελ βαθή ησλ πθαζκάησλ (Φξαγθάθε, 1974). Ζ ιατθή παξάδνζε κεηαθέξεη κε ηε καξηπξία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ ηελ ζεκαζία πνπ είρε ε βαθηθή ηέρλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ αηζζεηηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο θπηηθέο βαθέο έρνπλ πξνθχςεη θαη θάπνηεο καληηλάδεο: «Με καληειίδεο έβαςεο ηα νιφμαλζα καιιηά ζνπ, θαη έδεημεο φςε ζετθή θαη έιακςε ε νκνξθηά ζνπ». «Σζνπθλίδεο αλεθάησζε, καδί κε καληειίδεο, θαη έθαλε πξάζηλν ραιί, ηζ αγάπεο κνπ ηζ ειπίδεο». (Μαληηλάδεο ηεο Μαξίαο Μαλνπξά Καιιέξγε). Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 9

11 ΓΟΜΖ: Απηή ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην γεληθφ θαη ζην εηδηθφ. ην γεληθφ κέξνο ζα αλαθεξζνχλ νη γεληθέο αξρέο γηα ηηο ηερληθέο βαθήο θαη ζην εηδηθφ κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζε θαηεγνξίεο θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βαθή ζηα παξαθάησ: Κισζηηθέο ίλεο Απγά ηνπ Πάζρα Υξψκαηα δσγξαθηθήο Κνζκεηνινγίαο Βειηησηηθά ηξνθίκσλ Σα ζηνηρεία ησλ πεξηγξαθψλ ησλ θπηηθψλ εηδψλ αληιήζεθαλ απφ ηα βηβιία Flora Europea, απφ ην ιεμηθφ ηνπ Καββάδα, 1954, θαη ην βηβιίν ηνπ Αιηκπέξηε Α., 2004, (Βιέπε Βηβιηνγξαθία). ην ηέινο, ππάξρεη ιεμηιφγην κε φξνπο πνπ δελ είλαη αληηιεπηνί απφ ην επξχ θνηλφ. Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 10

12 II.ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ: Οη πην γλσζηέο δαζθάιεο ησλ θπηηθψλ βαθψλ είλαη ε Άλλα Απνζηνιάθε, ε Δπαγγειία Φξαγθάθε θαη ε Διέλε Αλπςεηάθε- Γανπξάθε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα απηφ δπν είλαη νη ηερληθέο βαθήο: Ζ απεπζείαο βαθή: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θπηά πνπ δελ απαηηνχλ πξφζηπςε. Σέηνηα είλαη: ηα βειαλίδηα, ηα ξφγδηα, ηα θαξχδηα, ε θαζηαληά, ε ραξνππηά, ην καχξν Σζάη. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Ζ βαθή κε πξφζηπςε: φια ηα άιια θπηά εθηφο απφ εθείλα πνπ πξναλαθέξακε θαη είλαη πινχζηα ζε ηαλίλε ( κηα θπζηθή ζηππηηθή νπζία), ρξεηάδνληαη πξφζηπςε. Ζ πην ζπλεζηζκέλε νπζία είλαη ε ζηχςε κε βνεζεηηθή νπζία ην θξεκκφξην. Σέηνηα θπηά είλαη : ην θξεκκχδη, ε μπλίδα, ην ρακνκήιη, ηα καλνπζάθηα, νη καληειίδεο, ην ζπάξην, ε ρακσιηά, ε ηζνπθλίδα, ν θηζζφο, ε ξίγαλε, ε αγθηλάξα θαζψο θαη θχιια ακπγδαιηάο, πιαηάλνπ, ζπθηάο βεξηθνθηάο, κνπξηάο. Δπίζεο άλζε ηβίζθνπ, θαληεθέο, θφθθηλεο ληάιηεο, θφθθηλα ρξπζάλζεκα, σξαίν θχιιν θαη ηέινο ην ξηδάξη. (Σζηξηκνλάθε,2005). Α.ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΣΑΓΗΑ ΒΑΦΖ: i. Προεηοιμαζία: Πξσηαξρηθφ κέιεκα απνηειεί ε ζπιινγή ησλ θπηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Κάπνηα απφ απηά ηα μεξαίλνπκε ζηελ ζθηά θαη άιια ηα ρξεζηκνπνηνχκε θξέζθα. πγρξφλσο πξέπεη λα πξνκεζεπηνχκε ηα θαηάιιεια ζθεχε ηα νπνία δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θνπδίλα καο. πγθεθξηκέλα απηά πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη: Μηα εζηία, φπσο έλα κέηξην πεηξνγθάδ αθνχ δελ ζέινπκε δπλαηή θσηηά Έλα εηδηθφ ζεξκφκεηξν Έλα δεπγάξη γάληηα Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 11

13 Έλα θαιάκη ή μχιν γηα ην αλαθάηεκα ηνπ λήκαηνο Έλα κηθξφ ηξππεηφ γηα ην ζνχξσκα ησλ βξαζκέλσλ θπηψλ Μηα κε δπν πιαζηηθέο ιεθάλεο Γνρεία γηα λα θπιάμνπκε ηελ βαθή γηα επφκελε ρξήζε Σέινο ην καιιί δπγίδεηαη ζηεγλφ θαη δέλεηαη ραιαξά ζε δπν ζεκεία. (Σζηξηκνλάθε, 2005). ii. ηάδια βαθικής μαλλιών με θσηικές βαθές Σξία είλαη ηα ζηάδηα ηεο βαθηθήο ησλ καιιηψλ κε θπηηθέο βαθέο: Ο θαζαξηζκφο: άιινηε απηφο αθνξνχζε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ καιιηψλ απφ ην θπζηθφ ιίπνο. ήκεξα πξνθεηκέλνπ λα βάςνπκε αγνξαζηά καιιηά, πξέπεη λα έρνπκε ππφςηλ καο φηη ηα καιιηά απηά πηζαλφλ λα έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζίεο. Γηα απηφ θαιφ είλαη πξψηα λα ζαπνπλίδνληαη κε θξεηηθφ ζαπνχλη θαη κεηά μεβγάδνληαη κε πνιιά λεξά. (Σζηξηκνλάθε, 2005). χκθσλα κε ηελ καξηπξία ηεο θπξίαο Κνπβίδε, παιαηφηεξα ν θαζαξηζκφο (ζηξνπζηζκφο) ηνπ καιιηνχ γηλφηαλ κε ην θπηφ ζαπνπλφξηδα ή ζαπσλάξηα ε αθφκε πην γλσζηφ σο ηζνπέλη (Saponaria officinalis νηθνγέλεηα Caryoplyllaceae)- ην θπηφ απηφ είλαη απηνθπέο ηεο Διιάδαο, αιιά δελ θπηξψλεη ζηελ Κξήηε θαη έηζη γηλφηαλ ε εηζαγσγή ηνπ. Έπιελαλ ινηπφλ ηα καιιηά κε ην θπηφ απηφ βάδνληαο ηα λα βξάζνπλ ζην λεξφ γηα 1 πεξίπνπ ψξα. Απηφ γηλφηαλ γηα λα θχγεη ε ιαλνιίλε, κηα νπζία πνπ έρεη ην καιιί ε νπνία είλαη ιηπαξή θαη δελ αθήλεη ηελ βαθή λα εηζρσξήζεη. Γηα ηελ ζηεξέσζε ινηπφλ κε βάζε ηα ιεγφκελα ηεο θπξίαο Κνπβίδε εθείλε ηελ επνρή ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη θπζηθά θαη ρεκηθά ζηεξεσηηθά. Σα ρεκηθά ζηεξεσηηθά ήηαλ: Potassium aluminum sulfate (KAl(SO 4 ) 2, άιαο αξγηιίνπ), ην θξεκκφξην (θξεκκνηάξηαξν, φμηλν ηξπγηθφ θάιη KC 4 H 5 O 6 ), bicromat de petase (Γηρξσκηθφ θάιη, K 2 Cr 2 O 7, θξχζηαιινη κε έληνλν πνξηνθαιί ρξψκα), sulfate de ferre (ζεηηθφο ζίδεξνο, FeSO 4 αλνηρηνπξάζηλνη θξχζηαιινη), schlorure d etain (άιαο θαζζηηέξνπ ή ρισξηνχρνο θαζζίηεξνο, SnCl 4 ), sulfate de mire (ζεηηθφο ραιθφο, CuSO 4 - γαιαδφπεηξα), ακκσλία πγξή NH 3, θηκσιία (αλζξαθηθφ αζβέζηην CaCO 3 ), θηηξηθφ νμχ (C 6 H 8 O 7 ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θπζηθά ζηεξεσηηθά ήηαλ: Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 12

14 θεδξνθνχβαξα, θινχδεο απφ θνξκφ επθαιχπηνπ, θχιια ξνδηάο θαη θππαξηζζφκεια θνπαληζκέλα, θνχπεο βειαληδηψλ θ.α. Πξφζηπςε: Δίλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ καιιηνχ πξηλ απφ ηελ βαθή κε ζηππηηθέο νπζίεο γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ ρξψκαηνο. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Ζ θπξίσο βαθηθή: αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ βαθηθνχ θπηνχ θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη: ην κάιιηλν λήκα δελ πξέπεη λα κπαίλεη απφηνκα απφ ην δεζηφ ζην θξχν λεξφ θαη αληίζηξνθα. Σν λεξφ ζην δνρείν ηεο βαθήο πξέπεη λα είλαη άθζνλν, ψζηε ην καιιί λα κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο δηαηεξνχκε ρακειή θσηηά, γηαηί ν δπλαηφο βξαζκφο θαηαζηξέθεη ην ρξψκα θαη θαζηζηά ηηο ίλεο ζακπέο. Δπίζεο ην καιιί εηζάγεηαη πάληα βξεγκέλν, ζε ριηαξφ λεξφ ηφζν ζην πξφζηπκκα φζν θαη ζηελ βαθή ψζηε ε απνξξφθεζε λα γίλεηαη νκνηφκνξθε, λα κελ θάλεη «αλαζηαπηάδεο». Γηα θαιχηεξν απνηέιεζκα αλαθαηεχνπκε πφηε πφηε ην καιιί, απφ θάησ πξνο ηα επάλσ, ψζηε λα απνξξνθήζεη νκνηφκνξθα ηφζν ην πξφζηπκκα φζν θαη ην ρξψκα. πλήζσο αθήλνπκε ην καιιί λα θξπψζεη κέζα ζην βαθηθφ πγξφ-εθηφο αλ δελ ζέινπκε λα ζθνπξήλεη-ην ζηεγλψλνπκε θαη κεηά ην μεβγάδνπκε, κε πνιιά λεξά ψζπνπ λα βγεη θαζαξφ λεξφ, ή αθφκε θαιχηεξα, ην ζαπνπλίδνπκε κε θξεηηθφ ζαπνχλη θαη ην μεβγάδνπκε θαιά. Σν καιιί ην ζηεγλψλνπκε πάληα ζε ζθηεξφ, δξνζεξφ κέξνο. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 13

15 III. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ Α. ΦΤΣΑ ΓΗΑ ΒΑΦΖ ΚΛΩΣΗΚΩΝ ΗΝΩΝ Α1.Βαθή κε θπηά ρσξίο πξόζηπςε (απεπζείαο βαθή): Δίλαη ηα θπηά ρσξίο πξφζηπςε, ηα νπνία είλαη πινχζηα ζε ηαλλίλεο. Οπζίεο δεςηθέο, πνπ ηηο ζπλαληάκε ζε πνιιά θπηά, νη ηαλλίλεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κεηαηξέπνπλ ην αθαηέξγαζην δέξκα ζε θαηεξγαζκέλν. Ζ ρξήζε ηνπο ζηε βπξζνδεςία ράλεηαη ζηα βάζε ηεο πξντζηνξίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφο ππήξμε, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ν ξφινο ηνπο ζηε βαθηθή ησλ λεκάησλ θαη πθαζκάησλ θάζε είδνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πξνζηχκκαηα, νπζίεο δειαδή πνπ ζπληεινχλ ψζηε ε ρξσζηηθή λα εηζρσξήζεη θαη λα πξνζθνιιεζεί ζηαζεξά θαη κφληκα ζην εζσηεξηθφ ηεο ίλαο. Πνιχ ζπρλά νη ηαλλίλεο ζπλδένληαη ζηελά θαη ζπλππάξρνπλ ζηα θπηά κε δηάθνξεο ρξσζηηθέο νη νπνίεο αθξηβψο ζε απηή ηελ ζπλχπαξμε νθείινπλ ηελ ηδηαίηεξε πνηφηεηα θαη αληνρή ηνπο. Γεληθψο ηα βαθηθά θπηά πνπ πεξηέρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηαλλίλεο δίλνπλ ρξσκαηηζκνχο αλεμίηεινπο. Λφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο λα ζρεκαηίδνπλ αδηάιπηεο θπαλφρξσκεο ελψζεηο κε άιαηα ζηδήξνπ, νη ηαλλίλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηαζθεπή αλεμίηειεο κειάλεο. Υάξηο ζε απηήλ ηελ ηδηφηεηα, θπηά πινχζηα ζε ηαλλίλεο, κε ηελ πξνζζήθε ζην ινπηξφ βαθήο αιάησλ ζηδήξνπ, βάθνπλ ηα λήκαηα θαη ηα πθάζκαηα καχξα. 1. Βειαληδηά (Quercus ithaburiensis spp macrolepis Οηθνγέλεηα Fagaceae): Δίλαη δέλδξν ςειφ θαη καθξφβην. (Δηθ.1) Ο θνξκφο ηνπ παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε χςνο θαη θαηά δηάκεηξν. Κάησ απφ ηε ζθηά κπνξνχλ λα ζηαζνχλ 200 άηνκα. Ο θαξπφο ηνπ είλαη ην θνηλφ καο βειαλίδη θαη νη θάιπθεο ησλ βειαληδηψλ ιέγνληαη βειαληδφθνππεο. (Φξαγθάθε, 1969). Δηθόλα 1 Βειαληδηά Quercus ithaburiensis spp macrolepis Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 14

16 Γηα λα πξνβνχκε ζε βαθή, απαξαίηεηε είλαη ε ζπιινγή ηνπ θαξπνχ, ηνλ Αχγνπζην (πξηλ λα βξέμεη). πιιέγνπκε ηα βειαλίδηα νιφθιεξα ζηνλ ήιην, ηα θνπαλίδνπκε έπεηηα ηα βάδνπκε ζε ριηαξφ λεξφ λα ηα ζθεπάδεη 48 ψξεο. Μεηά ηα βξάδνπκε ζην ίδην ην λεξφ, θαλνλίδνληαο ηνλ ρξφλν βξαζκνχ αλάινγα κε ηελ απφρξσζε πνπ ζέινπκε. Όζν πην ζθνχξεο απνρξψζεηο ζέινπκε ηφζν πην πνιιή ψξα ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ. Έπεηηα, ηα θαηεβάδνπκε απφ ηελ θσηηά θαη ηα αθήλνπκε λα θξπψζνπλ. Αθνχ θξπψζνπλ, ηα ζνπξψλνπκε κε ηνπιπάλη θαη θλεζάξα. Σα βξαζκέλα βειαλίδηα ηα πεηάκε. ην βαθηθφ απηφ πγξφ (βάκκα) πνπ θηηάμακε βάδνπκε ηα καιινλήκαηα βξεγκέλα, γηα λα κελ θάλνπλ «αλαζηαπηάδεο». ηγά ζηγά αξρίδνπκε λα αλεβάδνπκε ηελ ζεξκνθξαζία, ψζπνπ λα αξρίζεη λα ζηγνβξάδεη, κέρξη λα πεηχρνπκε ηελ απφρξσζε πνπ ζέινπκε. Αθφηνπ γίλεη απηφ, αθήλνπκε ηα λήκαηα λα θξπψζνπλ κέζα ζην βάκκα, εθηφο θαη αλ ζέινπκε πνιχ αλνηθηή απφρξσζε, νπφηε ηα αθήλνπκε λα ζηεγλψζνπλ ζε ζθηεξφ κέξνο. Έπεηηα μεπιέλνπκε ηα λήκαηα θαιά, «ρηππεηά», ψζπνπ λα βγαίλεη ην θαζαξφ λεξφ. Σέινο ηα ζηεγλψλνπκε ζε αλέκε. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Οη απνρξψζεηο πνπ ιακβάλνπκε είλαη κπεδ έσο θαζηαλό. (Κνξξέ, 2004α). 2. Καξπδηά (Juglans regia Οηθνγέλεηα Juglandaceae): Δίλαη κεγάιν θπιινβφιν δέληξν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 20 κέηξα χςνο. Σα θχιια είλαη πεξηηφθιεηα, αξσκαηηθά κε πνιιά ειιεηπηηθά θπιιάξηα. Ο θινηφο ηνπ θνξκνχ είλαη ιείνο θαη ζηαρηχο. Σα αξζεληθά άλζε είλαη ζε βφηξεηο θαη ηα ζειπθά κεκνλσκέλα. Ο θαξπφο (Δηθ.2) είλαη ζε ζαξθψδεο πξάζηλν πεξίβιεκα πνπ αλνίγεη φηαλ σξηκάζεη θαη αθήλεη λα πέζεη ην θαξχδη. Δηθόλα 2:Καξπδηά Juglans regia Ο θαξπφο πνπ ζέινπκε εκείο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ βαθή, ζπιιέγεηαη ηέιε Απγνχζηνπ κε αξρέο επηεκβξίνπ. Βαθή παίξλνπκε θαη απφ ηα θχιια θαη απφ ηα θαξπδφηζνπθια (πξάζηλν πεξηθάξπην). Όζνλ αθνξά ηα θχιια: ηα παίξλνπκε ρισξά ή μεξακέλα ζηελ ζθηά. Υξεζηκνπνηνχκε ινηπφλ έλα θηιφ μεξακέλα θχιια Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 15

17 γηα έλα θηιφ καιινλήκαηνο. Βξάδνπκε ηα θχιια, ςαιηδηζκέλα ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα-αλ είλαη μεξακέλα ηα πξσηνβάδνπκε ζην λεξφ γηα 24 ψξεο-θαη ηα βξάδνπκε ζην ίδην λεξφ, ηνπιάρηζην 45 ιεπηά έσο κηα ψξα, ψζηε λα βγεη ην ρξψκα. Σα αθήλνπκε λα θξπψζνπλ θαη ηα ςηινζνπξψλνπκε. Αλ ην βαθηθφ πγξφ δελ είλαη αξθεηφ, ην ζπκπιεξψλνπκε αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ καιιηνχ, ψζηε απηφ λα θηλείηαη ειεχζεξα. Μνπζθεχνπκε ην λήκα πνπ πξφθεηηαη λα βάδνπκε ζε ριηαξφ λεξφ θαη ην βάδνπκε ζην βάκκα. Αλεβάδνπκε ηελ θσηηά θαη ην αθήλνπκε λα βξάδεη, παξαθνινπζψληαο ηελ απφρξσζε πνπ επηζπκνχκε, απφ κηζή ψξα έσο 45 ιεπηά. Όζνλ αθνξά ηα θαξπδφηζνπθια: ηα ρξεζηκνπνηνχκε θξέζθα, ψζηε λα θξαηνχλ ηα πγξά ηνπο, ή μεξά, νπφηε ηα πξσηνβάδνπκε ζην λεξφ γηα 24 έσο 48 ψξεο. πλερίδνπκε ηελ ίδηα ζεηξά, πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Πξέπεη λα έρνπκε ππφςηλ καο φηη ε βαθή, φπσο θαη ζην βειαλίδη, είλαη πνιχ δπλαηή θαη ζέιεη παξαθνινχζεζε ζην βξαζκφ κε ην καιιί, αλ επηδηψθνπκε αλνηρηέο απνρξψζεηο. (Σζηξηκνλάθε, 2005). Σν ρξψκα πνπ ιακβάλνπκε είλαη ζθνύξν θαθέ (Φξαγθάθε, 1974). 3. Ρνγδηά (Punica granatum Οηθνγέλεηα Punicaceae): Δίλαη κηθξφ δέληξν, φπνπ θηάλεη χςνο απφ 2 έσο 4κέηξα, ιείν θαη ζπλήζσο αγθαζσηφ. Σα θχιια είλαη αληίζεηα, ζπρλά αλά 3, αθέξαηα, σνεηδή έσο ινγρνεηδή, γπαιηζηεξά. Σα άλζε (Δηθ.3) είλαη ρναλνεηδή, κε πέηαια ζε θφθθηλν Δηθόλα 3:Ρνγδηά Punica granatum γπαιηζηεξφ ρξψκα θαη θάιπθα επίζεο θφθθηλν, ζαξθψδε κε 5 ινβνχο. Ο θαξπφο είλαη θαθέ-θφθθηλνο, ζε ζρήκα κήινπ κε ρνληξφ πεξίβιεκα, πνπ πεξηέρεη πνιπάξηζκνπο πξηζκαηηθνχο, δνπκεξνχο θφθθνπο ξφδηλνπο, κε γπάιηλε φςε, πνπ πεξηέρνπλ ν θαζέλαο έλα κηθξφ ζπέξκα. Οη θφθθνη είλαη ρσξηζκέλνη ζε κηθξά δηακεξίζκαηα κε ιεπθά κεκβξαλψδε δηαθξάγκαηα πνπ έρνπλ πηθξή γεχζε. Όηαλ είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ βαθή καδεχνπκε ηα θχιια ηνλ Αχγνπζην, ηα ξφδηα απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην. Δπίζεο πνιιά ξνγδάθηα πνπ πέθηνπλ πξφσξα απφ ην δέληξν ρξεζηκνπνηνχληαη, θξέζθα ή απνμεξακέλα ζηε ζθηά, φιν ην ρξφλν, γηα βαθή ή πξφζηπκκα. χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο πεγέο Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 16

18 ρξεζηκνπνηνχκε έλα θηιφ μεξακέλα θπηά γηα έλα θηιφ καιιί. Όηαλ πξφθεηηαη γηα θχιια, απαηηείηαη ζρεδφλ δηπιάζηα πνζφηεηα θχιισλ απφ ην βάξνο ηνπ καιιηνχ. Βάδνπκε ινηπφλ ηηο θινχδεο θαη ηηο κεκβξάλεο ησλ ξνδηψλ κέζα ζην λεξφ γηα 2-3 κέξεο. Έπεηηα ηηο βξάδνπκε ζην ίδην ην λεξφ πεξίπνπ κηα ψξα, ζηνπο 40 ν C θαη ην αθήλνπκε ψζπνπ λα θξπψζεη. νπξψλνπκε θαιά ην βαθηθφ πγξφ απφ ηα ξφδηα. Μνπζθεχνπκε ην λήκα πνπ πξφθεηηαη λα βάςνπκε ζε ριηαξφ λεξφ θαη ην βάδνπκε ζην βάκκα. Αλεβάδνπκε ηε θσηηά θαη ην αθήλνπκε λα βξάδεη, παξαθνινπζψληαο ηελ απφρξσζε πνπ επηζπκνχκε, κηζή ψξα έσο 45 ιεπηά. Αθήλνπκε ην καιιί λα θξπψζεη φιε ηε λχρηα ζην βαθηθφ πγξφ. Έπεηηα ην ζηεγλψλνπκε ζηε ζθηά θαη κεηά ην μεπιέλνπκε κε πνιιά λεξά, ψζπνπ λα βγάιεη θαζαξφ λεξφ. Σέινο ην ζηεγλψλνπκε ζε ζθηεξφ κέξνο (Σζηξηκνλάθε, 2005). Ζ απφρξσζε ε νπνία παίξλνπκε είλαη θίηξηλν ζθνύξν. (Φξαγθάθε, 1974). ην δνπκί απηφ, αθνχ βάςνπκε θίηξηλα, ξίρλνπκε θαξά κπνγηά θαη έηζη επηηπγράλνπκε ρξψκα καύξν γηα ηα κάιιηλα. (Φξαγθάθε, 1969). Δηθόλα 4:Απόρξσζε κεηά από βαθή κε ξνγδόθπιια 4. Αινπηζά (Berberis cretica Οηθνγέλεηα Berberidaceae): Δίλαη ζάκλνο αθαλζψδεο θπιινβφινο. Σνλ βξίζθνπκε ζηα ςειά βνπλά ηεο Κξήηεο (θαθηά, Γίθηε, Φεινξείηεο). Γηαθνξεηηθά ιέγεηαη θαη μαγθαζηά. Σα άλζε είλαη θίηξηλα ζε ηζακπηά. Ο θαξπφο είλαη ξάγα γιπθφμηλε, καθξνπιή, ζαξθψδεο. Σν ρξψκα ηνπ θαξπνχ είλαη θφθθηλν Δηθόλα 5 Berberis cretica θαη κέρξη πιήξεο σξηκάλζεσο γίλεηαη καχξν. Ο θαξπφο ιέγεηαη θαη ινπηζφθαξπνο. Ζ ξίδα θαη ν μχιν ηεο αινπηζάο πεξηέρνπλ βαθηθή χιε φπνπ δίλεη έλα σξαίν θίηξηλν ρξψκα ζηα κεηαμσηά θαη ηα κάιιηλα, ρσξίο πξφζηπςε. (Φξαγθάθε, 1969). Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 17

19 Πίλαθαο 1: Φπηά ρσξίο πξφζηπςε (ζπλνπηηθά) Α/Α Ολνκαζία Φπηνύ Πξόζηπςε Απόρξσζε 1 Βειαληδηά Quercus ithaburiensis spp macrolepis ΟΥΗ κπεδ έσο θαζηαλό 2 Καξπδηά Juglans regia ΟΥΗ ζθνύξν θαθέ 3 Ρνγδηά Punica granatum ΟΥΗ θίηξηλν ζθνύξν 4 Αινπηζά Berberis cretica ΟΥΗ θίηξηλν Α2.Βαθή κε θπηά πνπ ρξεηάδνληαη πξόζηπςε: ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε κεξηθά ιφγηα γηα ηελ πξφζηπςε. Γηα έλα θηιφ καιιί δηαιχνπκε 2 θνπηαιηέο ηεο ζνχπαο ζηχςε (Δηθ.6) θαη κηα θνπηαιηά θξεκκφξην ζε ριηαξφ λεξφ. Πιέλνπκε ην λήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε θξεηηθφ ζαπνχλη θαη ην μεβγάδνπκε θαιά. Σν βνπηάκε ζην παξαπάλσ δηάιπκα θαη ην αθήλνπκε λα βξάζεη ην πνιχ γηα κηα ψξα, ρσξίο ε ζεξκνθξαζία λα μεπεξάζεη ηνπο 85 ν C. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη κέζα ζην λεξφ θαη ην ζηεγλψλνπκε ζηελ Δηθόλα 6:ζηύςε ζθηά. Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία ην λήκα είλαη έηνηκν γηα βαθή (Σζηξηκνλάθε, 2005) 1. Ρηδάξη (Rubia tinctoria Οηθνγέλεηα Rubiaceae): είλαη έλα θπηφ πνιχηηκν θαη δπζεχξεην. Δίλαη θπηφ πνιπεηέο (Δηθ.7) χςνπο κέρξη 2,5 κ. κε βιαζηνχο έξπνληεο, ηεηξαγσληθνχο, μπιψδεηο ζηελ βάζε. Σα θχιια είλαη ζε ζπφλδπινπο ησλ 4-8, ζθιεξά, επηθπή, σνεηδή-πξνκήθε, κε άθξεο νδνλησηέο, εθνδηαζκέλεο κε κηθξέο αγθηζηξνεηδείο αγθάζεο. Σαμηαλζία αθξαία ή καζραιηαία, κεγαιχηεξε απφ ηα θχιια, κε πνιιά άλζε πξαζηλνθηηξηλσπά. Δηθόλα 7 Rubia tinctoria Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 18

20 ηεθάλε 4-6ρηι. κε 5 ινβνχο αζεξψδεηο. Ο θαξπφο είλαη ξάγα ζαξθψδεο, καχξε. Σα παξαθιάδηα μεξαίλνληαη θάζε ρξφλν, αιιά νη ξίδεο πνπ δίλνπλ ηε βαθή ζπλερίδνπλ λα απιψλνπλ θαη λα δίλνπλ θαηλνχξηνπο βιαζηνχο. Σν ξηδάξη δελ ήηαλ πάληα, γηα ηηο Κξεηηθέο γπλαίθεο ππφζεζε αγνξάο. Καη ζήκεξα αθφκε ε θπξία Γανπξάθε απφ ηε εηεία γξάθεη ζην βηβιίν ηεο: «Σν ξηδάξη πνπ καο δίλεη ην θφθθηλν ρξψκα, είλαη ξίδεο, εμ νπ θαη ξηδάξη. Σν βξίζθνπκε ζθάβνληαο ην ρψκα θαη ην αλαγλσξίδνπκε απφ ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ». Καη πξνζζέηεη: «Παιηά ην πξφζεραλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα κελ εμαιεηθζεί». Πξφθεηηαη γηα άγξην είδνο ξηδαξηνχ. Σψξα πνπιηέηαη ζε θαηαζηήκαηα κε ηελ κνξθή μεξνχ θινηνχ ξίδαο (Δηθ.8) ή ζθφλεο, πνπ φκσο θαλείο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη αλ είλαη λνζεπκέλε ή φρη. Ζ ξίδα καδεχεηαη γηα βαθή κφλν φηαλ ηα θπηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Γηα λα ην απνμεξάλνπκε πιέλνπκε ηηο ξίδεο, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξχλνπκε θάπνηεο θαθέ θίηξηλεο ρξσζηηθέο, πνπ κπνξεί λα ραιάζνπλ ην ρξψκα. Σηο βάδνπκε λα ζηεγλψζνπλ ηειείσο ζε έλα κέξνο ρσξίο πγξαζία, είηε πάλσ ζε εθεκεξίδεο είηε πάλσ ζε ζπξκάηηλν πιέγκα ή κπνξνχκε αθφκε λα ηηο αθήζνπκε λα απνμεξαζνχλ ζηνλ ήιην. Όηαλ έρνπλ ζηεγλψζεη εληειψο, είλαη αξθεηά εχζξαπζηεο, ψζηε λα ζπνπλ ζε κηθξά θνκκάηηα. Μπνξνχκε αθφκε λα ηηο θνπαλίζνπκε ή λα ηηο αιέζνπκε ζην κχιν ηνπ θαθέ. Έπεηηα ηηο θπιάζζνπκε κέζα ζε ραξηνζαθνχιεο ζε ζηεγλφ κέξνο, γηα κειινληηθή ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ην ξηδάξη πξέπεη λα γλσξίδνπκε Δηθόλα 8 Ρίδα θπηώλ ξηδαξηνύ φηη αλαπηχζζεηαη ζε παρηά θαη πγξά ρσξάθηα, ακπέιηα θαη θήπνπο. Ζ θαιχηεξε επνρή είλαη Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο. Αξρηθά πξέπεη λα θάλνπκε πξφζηπςε κε ζηχςε θαη θξεκκφξην ή ηξπγηά ή αιάηη. Ζ δηαδηθαζία ηεο βαθήο έρεη σο εμήο: βάδνπκε ηηο ζξπκκαηηζκέλεο ξίδεο ζην λεξφ θαη ηηο αθήλνπκε λα κνπζθέςνπλ φιε λχρηα. Σελ επφκελε κέξα ηνπνζεηνχκε ηελ θαηζαξφια κε ηηο καιαθσκέλεο ξίδεο θαη ην ίδην ην λεξφ ζηε θσηηά θαη αλεβάδνπκε αξγά ηελ ζεξκνθξαζία έσο ηνπο 60 ν C. Σν ξηδάξη δελ πξέπεη πνηέ λα βξάζεη. Κξαηάκε απηή ηε ζεξκνθξαζία γηα κία ψξα. Φηινζπξψλνπκε ην βαθηθφ πγξφ, ην αθήλνπκε λα θξπψζεη, ψζπνπ λα ην δέρεηαη ην ρέξη καο θαη χζηεξα Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 19

21 βάδνπκε κέζα ην καιιί. Τςψλνπκε αξγά ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 60 ν C θαη ηελ θξαηάκε ζ απηφ ην επίπεδν γηα άιιε κηα ψξα, ελψ αλαθαηεχνπκε ζπρλά ην λήκα. Έπεηηα ηξαβάκε ην καιιί θαη ην αθήλνπκε λα ζηεγλψζεη κε ηελ βαθή. Μεηά ην μεπιέλνπκε κε πνιιά λεξά, ψζπνπ λα βγαίλεη θαζαξφ ην λεξφ. Αθφκε θαιχηεξα λα ην ζαπνπλίζνπκε κε αγλφ ζαπνχλη θαη ην μεβγάδνπκε θαιά. (Σζηξηκνλάθε, 2005). ε δεκνζίεπκα ηεο θπξίαο Κνξξέ ε βαθή είρε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Άξρηδαλ βξάδνληαο ην λήκα ζε λεξφ κε ζφδα, πεξίπνπ 6 ψξεο, γηα λα ιεπθαλζεί. Καηφπηλ, ην πεξλνχζαλ 3-4 θνξέο ζε έλα ινπηξφ πνπ πεξηείρε θνπαληζκέλε θνπξηά πξνβάησλ θαη ζφδα, δηαιπκέλεο ζε ιάδη. Κάζε ινπηξφ δηαξθνχζε 5-6 ψξεο. Κάζε θνξά έζηπβαλ ην λήκα θαη ην ζηέγλσλαλ. ην ηειεπηαίν ινπηξφ, μέβγαδαλ κε λεξφ πνπ είραλ βξάζεη βειαλίδηα. Αθνινπζνχζε πιχζηκν κε δηάιπκα ζηχςεο θαη ζφδαο πνπ επαλαιακβαλφηαλ δπν θνξέο. Έπεηηα έβαδαλ ην λήκα λα ζηγνβξάζεη κέζα ζε λεξφ κε θνληνπνηεκέλε ξίδα αιηδαξηνχ (ζε αλαινγία 35%) πνπ πξνεγνπκέλσο είρε δπκσζεί κε αίκα πξνβάηνπ ή βνδηνχ. Όηαλ είρε εμαηκηζζεί πεξίπνπ ην κηζφ λεξφ, έβγαδαλ ην λήκα, ην έπιελαλ θαη ην έβαδαλ λα βξάζεη ζε λεξφ κε ζφδα, λα πάξεη ηελ επηζπκεηή απφρξσζε. Αληίζεηα κε ην βακβάθη, λα βάςεη θαλείο καιιί κε ξηδάξη, είλαη πνιχ απιφ. ηελ Κξήηε έβξαδαλ ην ξηδάξη καδί κε καιιί θαη ηελ ζηχςε, ζην ηέινο μέπιελαλ απιψο κε ζαιαζζφλεξν. Με ηνλ ίδην ηξφπν, νη γπλαίθεο ζηα ρσξηά έβαθαλ κε ηα άγξηα ξηδάξηα θαη άιια θπηά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Ρνπβηηδψλ. ηελ Αηγηάιεηα Ακνξγνχ, θαηά ηελ Άλλα Απνζηνιάθε, έβαδαλ ηα κάιιηλα λήκαηα ζε δνπκί απφ αγγνπξίδεο, ηα παζπάιηδαλ θαιά κε ζθφλε ξηδαξηνχ θαη ηα άθελαλ δίρσο λα βξάζνπλ 8-10 κέξεο. Μεηά ηα έβαδαλ ζε θαζαξφ λεξφ φπνπ ην λήκα, πνπ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή είρε ρξψκα ραθί, άξρηδε λα θνθθηλίδεη. Έπεηηα ηα έβγαδαλ φηαλ έπαηξλε ηελ επηζπκεηή απφρξσζε. (Κνξξέ, 2003α). Καζψο ην θόθθηλν ρξψκα ππήξρε ζε φια, ζρεδφλ, ηα πθαληά, ε ξηδαξίζηα βαθή ήηαλ ε πην δηαδεδνκέλε θαη θαιιηεξγνχζαλ ην ξηδάξη παληνχ, φπνπ κπνξνχζε λα θαιιηεξγεζεί. (Κνξξέ, 2003α). Σν ξηδάξη δελ ππήξμε ρξψκα πνιπηειείαο. αλ είδνο επξείαο θαηαλάισζεο απέθεξε ηεξάζηηα θέξδε θαη γλψξηζε κεγάιν αληαγσληζκφ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 1868, νη Γεξκαλνί Graebe θαη Lieberman πέηπραλ ηελ ζπλζεηηθή παξαζθεπή ηεο Αιηδαξίλεο, κηαο απφ ηηο δεθαελλέα ρξσζηηθέο πνπ πεξηέρεη ην ξηδάξη. Με ην ζπλζεηηθφ ππνθαηάζηαην ηνπ πεξίθεκνπ «θφθθηλνπ ηεο Αλαηνιήο» πνπ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ 20

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Τάξη: Fabales Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Φπηά κνλνεηή ή πνιπεηή, πνώδε, ζακλώδε ή δελδξώδε. Φύιια απιά ή ζύλζεηα, ελαιιαζζόκελα. Άλζε αθηηλόκνξθα ή δπγόκνξθα, δηγελή ή κνλνγελή, ζε βνηξπώδεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα