Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417 Τ.Θ.: 2051 Ταχ. Κώδ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πληροφορίες: Στ. Δακανάλη Τηλέφωνο: Fax: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αριθ. Πρωτ.:146 Σχετ.: 3470/14,3874/14,4222/ /14, 4450/14,4346/ /14,4604/14,4623/14 22,45 ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αναβάθμιση, Τροποποίηση και Επέκταση Υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, SUN BEACH, τύπου Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων σε κλασικού τύπου 5*, 139 κλινών στην περιοχή Σαρακηνός-Άγιο Πνεύμα Δ.Ε. Μαλίων Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/Α/ ) αναφορικά με τον «Αιγιαλό, Παραλία & άλλες διατάξεις» 5. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) περί «Συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ) 6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 8. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

2 9. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 10. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 11. Το από Π.Δ. (ΦΕΚ 61/Δ/ ) που αναφέρεται στην «Τροποποίηση του από Π. Δ/τος περί καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεων των γηπέδων των κειμένων εκτός των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ)» 12. Το Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/ ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 13. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον Eναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 14. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/ ) περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 15. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ) περί Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης 16. Την ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ), που αναφέρεται στο περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/ Την ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 18. Την ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 19. Την υπ αριθμ /2009 (ΦΕΚ 1138/Β/ ) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης» «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2013 (ΦΕΚ 3155/Β/ ) Απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής. 20. Την ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 2006» 21. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 22. Την ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης.» 23. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την

3 Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» 24. Την ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» 25. Την υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 26. Την υπ αριθμ. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 27. Την ΚΥΑ οικ /ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος». 28. Τις υπ.αριθμ. οικ /3628/ , οικ /4266/ Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ και της υπ αριθμ /1799/ Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων. 29. Την με αριθ. πρωτ. 201/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των Τμημάτων αυτών καθώς και των Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 30. Την με αριθμό οικ.18627/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον «Ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 31. Την με αριθ. πρωτ: 373/ (ΦΕΚ 459/Β/ ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Γνωμοδοτική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: 30. Την με ημ (αρ. πρωτ. Δ/νση ΠΕ.ΧΩΣ: 3470/ ) αίτηση της VITA HOTELS A.E. και τη ΜΠΕ του έργου. 31. Το με αρ. πρωτ. 3470/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τη ΜΠΕ του έργου. 32. Την με ημ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 3874/ ) αίτηση της «VITA HOTELS A.E.» με τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. 33. Την με αρ. πρωτ. 3100/ Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης της μονάδας από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία το σύνολο της έκτασης (16.721,21 τ.μ.) χαρακτηρίζεται ως μη δασική.

4 34. Την υπ αριθμ. 4846/ Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου με την οποία βεβαιώνει ότι η μονάδα υδροδοτείται από το Δημοτικό Δίκτυο. 35. Την υπ αριθμ / Βεβαίωση του Δήμου Χερσονήσου με την οποία βεβαιώνει ότι θα μεταφέρει τα απορρίμματα του ξενοδοχείου στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου. 36. Την υπ αριθμ. 4847/ Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου σχετικά με τη σύνδεση της μονάδας με το αποχετευτικό δίκτυο. 37. Τις με αρ. πρωτ. 1730/ και 440/ προσωρινές άδειες λειτουργίας από τον ΕΟΤ. 38. Την με αρ. πρωτ / άδεια εισόδου-εξόδου από το Δήμο Χερσονήσου. 39. Την με αρ. πρωτ. 6964/ έγκριση τροποποιητικών σχεδίων με προσθήκη πισίνας στο υφιστάμενο συγκρότημα από τη Δ/νση Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης. 40. Την με αρ. 2479/75 οικοδομική άδεια. 41. Το με αρ. πρωτ. 6096/ Σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ. 42. Την με ημ Βεβαίωση της ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑ Ο.Ε. περί συνεργασίας με το ξενοδοχείο SUN BEACH για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων βρώσιμων μαγειρικών ελαίων. 43. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί η με α/α /2013 Δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 «περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (κύριων και βοηθητικών χώρων). 44. Το με αρ. πρωτ. 3874/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε ένα τεύχος της MΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩΣ, τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΠΕΧΩΠ) Περιφέρειας Κρήτης, το ΓΕΕΘΑ, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, την ΚΔ ΕΠΚΑ, την 13 η ΕΒΑ, την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Μοτίου Ελλάδας, τον ΕΟΤ, τη Κτηματική Υπηρεσία και τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. 45. Το με αρ. πρωτ /2913/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 4346/ ) έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη άποψη για τη ΜΠΕ του έργου χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων. 46. Το με αρ. πρωτ. Φ /537/403006/Σ.4/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 146/ ) έγγραφο του ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ με θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου. 47. Το με αρ. πρωτ. 2646/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 4450/ ) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κρήτης με θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου: «μετά από αυτοψία και έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας, δεν εντοπίστηκαν κτίσματα χαρακτηρισμένα ως Νεώτερα μνημεία προστατευόμενα από τις διατάξεις του Ν.3028/02 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 48. Το με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 4604/ ) έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης/Δ/νση Διοίκησης, με το οποίο μας διαβιβάζει την 119/2014 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας που αφορά στη θετική γνωμοδότησή της για τη ΜΠΕ του έργου, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρωνπροϋποθέσεων. 49. Το με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 45/ ) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με το Πρακτικό Νο 39 της ΠΕΧΩΠ Ηρακλείου με θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου, με την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων από τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων.

5 50. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της ΚΔ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο: «το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εκτός των πλησιέστερων κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Σε περίπτωση που κατά τις σκαπτικές ή άλλες εργασίες στο ακίνητο αποκαλυφθούν αρχαιότητες θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες και να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα». 51. Το με αρ. πρωτ. Π.Δ. ΗΡΑ 603/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 4623/ ) έγγραφο της Περιφερειακής Δνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, με το οποίο μας ενημερώνει ότι: «μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα Sun Beach στην περιοχή Σαρακηνός Άγιο Πνεύμα Μαλίων Δήμου Χερσονήσου, έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας με την υπ αριθμ. Ο.Ε / (ΦΕΚ 169/ τ.δ ) απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου. Βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2971/2001 «προσδιορίζεται με ευθύνη του μηχανικού που υπογράφει τη μελέτη της άδειας, η ακριβής θέση του αιγιαλού σε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, που απαραίτητα συνοδεύει την αίτηση». 52. Το με αρ. πρωτ. ΚΡ/416/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 4565/ ) έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης με θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου, χωρίς της απαίτηση πρόσθετων όρων προϋποθέσεων. 53. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/305852/176742/445/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 22/ ) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, όπου εκφράζεται η θετική άποψη της Υπηρεσίας για το έργο υπό τους εξής όρους: - Σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, κατά τη διάρκεια των εργασιών, επισημαίνουμε την υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία για περαιτέρω έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα εξαρτηθεί και η τελική έγκριση του έργου. - Το παρόν αποτυπώνει τις απόψεις της Υπηρεσίας μας και δεν υποκαθιστά άποψη άλλης συναρμόδιας Εφορείας ή άλλης Υπηρεσίας. Επίσης, δεν αναγνωρίζει τίτλους ιδιοκτησίας ούτε ενέχει θέση αδειοδότησης. 54. Το με αρ. πρωτ Λ18/01/15/ (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 74/ ) έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προς το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Λιμεναρχείο Χερσονήσου. 55. Το με αρ. φακ.8221.λ18/01/15/ έγγραφο του Β Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου, σύμφωνα με το οποίο: Στην περιοχή δεν υφίσταται ζώνη λιμένα Στην συγκεκριμένη και ευρύτερη περιοχή δεν υφίστανται παράνομα έργα Από την υπόψη κατασκευή δεν προκύπτουν εκτιμώμενες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικά ευαίσθητη και δεν ανήκει σε ζώνες ειδικής προστασίας, ελέγχου και σχεδιασμού. 56. Το γεγονός ότι το αναφερόμενο στο θέμα έργο είναι υφιστάμενο (κτίριο Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων, πριν την αναβάθμιση και επέκταση) χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και προκειμένου να εγκριθεί η ΑΕΠΟ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4014/ Τη με αρ. πρωτ. 2436/ (ΑΔΑ: ΩΩΗ4ΟΡ1Θ-9Ι1) Απόφαση για τη Ανασυγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 58. Την με ημ Εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ προς το ΠΕΣΠΑ Κρήτης. 59. Το με αρ. πρωτ. Οικ.3/ έγγραφο του ΠΕΣΠΑ με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας το πρακτικό Νο1/ , με θετική γνωμοδότηση για την έκδοση ΑΕΠΟ για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

6 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αναβάθμιση, Τροποποίηση και Επέκταση Υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, SUN BEACH, τύπου Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων σε κλασικού τύπου 5*, 139 κλινών στην περιοχή Σαρακηνός-Άγιο Πνεύμα Δ.Ε. Μαλίων Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. Αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι η «ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-VITA HOTELS A.E.». 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Είδος, μέγεθος και συνοπτική περιγραφή έργου Η μελέτη αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία SUN BEACH, τύπου Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων σε κλασικού τύπου 5*, 139 κλινών, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Σαρακηνός-Άγιο Πνεύμα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, Δ.Ε. Μαλίων Δήμου Χερσονήσου στο Ν. Ηρακλείου. Δυναμικότητα μονάδας: Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας είναι 139 κλίνες-62 δωμάτια. Επιφάνεια και χαρακτηριστικά του γηπέδου του έργου: Η υπάρχουσα μονάδα είναι εγκαταστημένη σε έκταση τ.μ., αλλά μετά την επέκταση (συνένωση με όμορο οικόπεδο) η συνολική έκταση της μονάδας θα είναι ,21 τ.μ., η οποία σύμφωνα με την (33) σχετική Πράξη χαρακτηρισμού αποτελεί στο σύνολό της έκταση μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Περιγραφή εγκαταστάσεων: Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιγράφονται αναλυτικά εντός της ΜΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης, και περιλαμβάνουν επτά (7) κτίρια. Πιο συγκεκριμένα: Σε κοντινή απόσταση & ευθεία από την είσοδο του γηπέδου υπάρχει υφιστάμενο κτίριο των Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων ΚΤΙΡΙΟ (1) αποτελούμενο από τρεις ορόφους (Ισόγειο, Α όροφο & Β όροφο) το οποίο συγχρόνως με την προσθήκη θα μετατραπεί σε Δωμάτια κατηγορίας πέντε αστέρων. Η διανομή των νέων δωματίων του θα έχει ως εξής: ΙΣΟΓΕΙΟ: Αριθμός Δωματίων 9 Δωμάτια των 2 κλινών 4 Δωμάτια των 3 κλινών 5 Α ΟΡΟΦΟΣ: Αριθμός Δωματίων 9 Δωμάτια των 2 κλινών 4 Δωμάτια των 3 κλινών 5 Β ΟΡΟΦΟΣ: Αριθμός Δωματίων 9 Δωμάτια των 2 κλινών 4 Δωμάτια των 3 κλινών 5 Συνολικά στο ΚΤΙΡΙΟ (1) Τα 15 δωμάτια θα είναι 3 κλινών σύνολο σε κλίνες 45 Τα 12 δωμάτια θα είναι των 2 κλινών σύνολο σε κλίνες 24

7 ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 69 Βόρεια του γηπέδου υπάρχει το υφιστάμενο ΚΤΙΡΙΟ (2). Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκεται το εστιατόριο, η κουζίνα - μαγειρείο, ο χώρος του παιδότοπου & τα WC που τα εξυπηρετούν. Στον όροφο υπάρχει δομημένος χώρος ο οποίος είχε χρήση δωματίων προσωπικού & βοηθητικών αποθηκών. Το κτίριο αυτό τροποποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες του νέου συγκροτήματος που δημιουργείται. Έτσι, στο ισόγειο θα λειτουργεί το νέο εστιατόριο με την κουζίνα μαγειρείο, η τραπεζαρία προσωπικού, θα δημιουργηθεί κομμωτήριο καθώς και περίπτερο τύπου - συναλλάγματος. Στον Α όροφο θα δημιουργηθεί εστιατόριο τύπου à la carte (διάθεσης προϊόντων τα οποία παράγονται σε εστιατόριο) & η βεράντα του δώματος του ισογείου θα χρησιμοποιείται σαν χώρος καθήμενων πελατών για απλά γεύματα, τύπου brunch, δευτερευόντων γευμάτων, τύπου second breakfast, lunch, dinner κ.α. Στο γήπεδο θα ανεγερθούν πέντε (5) επιπλέον νέα κτίρια (προσθήκη), τα οποία και περιγράφονται παρακάτω: ΚΤΙΡΙΟ (Α) Θα είναι το Κεντρικό Κτίριο το οποίο θα αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο & εσωτερικό εξώστη. Στο υπόγειο θα βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι του συγκροτήματος, αποτελούμενοι από γυμναστήριο, sauna, θερμαινόμενη πισίνα, WC πελατών κ.α. Στο ισόγειο θα βρίσκεται ο χώρος υποδοχής (Lobby, reception, καθιστικό, αποθήκη αποσκευών & τηλεφωνικό κέντρο). Επίσης σε αυτό θα βρίσκεται ο χώρος γραφείου λογιστηρίου. Στον εσωτερικό εξώστη (πατάρι) του ισογείου θα δημιουργηθεί χώρος γραφείου στον οποίο η πρόσβαση θα γίνεται με εσωτερική σκάλα. Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων θα επιτυγχάνεται με ανελκυστήρες, εσωτερικό κλιμακοστάσιο και σκάλα που οδηγεί από το εσωτερικό αίθριο στο υπόγειο. Η συνολική κάλυψη του, θα είναι 476,90 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων. Η συνολική του δόμηση είναι 350,07 τ.μ. & θα διαθέτει υπόγειο με εμβαδόν 385,90τ.μ. Το συγκρότημα εκτός από τους απαραίτητους κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους θα διαθέτει: Εστιατόριο με ημιυπαίθριο χώρο συνολικού εμβαδού 197,78 τ.μ. στο ΚΤΙΡΙΟ (2) Bar και χώρο υποδοχής συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. Πλήρες γυμναστήριο, κέντρο αναζωογόνησης, κέντρο ομορφιάς, θερμαινόμενη πισίνα & βοηθητικούς χώρους αυτών, συνολικού εμβαδού 357,90τ.μ. Κεντρική πισίνα 460,53τ.μ. & παιδική πισίνα 523,96τ.μ. Πισίνα στο κτίριο Β συνολικού εμβαδού 123,04τ.μ. Πισίνα στο κτίριο Γ συνολικού εμβαδού 138,34τ.μ. Πισίνα στο κτίριο Δ συνολικού εμβαδού 159,33τ.μ. Πισίνα στο κτίριο Ε συνολικού εμβαδού 122,47τ.μ. Πισίνες στο κτίριο 1 συνολικού εμβαδού 167,30τ.μ. και 149,96 τ.μ. Υπαίθριο bar συνολικού εμβαδού 267,13 τ.μ. Ανοικτό θέατρο Παιδική χαρά 72,38 τ.μ. Γήπεδο tennis Parking 18 θέσεων Τα κτίρια προσθήκης Δωματίων πέντε αστέρων (ΚΤΙΡΙΟ Β, ΚΤΙΡΙΟ Γ, ΚΤΙΡΙΟ Δ, ΚΤΙΡΙΟ Ε) θα αποτελούνται από Υπόγειο (χρήση αποθηκών κλπ), Ισόγειο & Α όροφο. Η διανομή τους θα έχει ως εξής: Το ΚΤΙΡΙΟ (Β) θα αποτελείται: ΙΣΟΓΕΙΟ: Δωμάτια των 2 κλινών: 6 & αριθμός κλινών: 12 A ΟΡΟΦΟΣ: Δωμάτια των 2 κλινών: 5 & αριθμός κλινών: 10 ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 22

8 Το ΚΤΙΡΙΟ (Γ) θα αποτελείται: ΙΣΟΓΕΙΟ: Δωμάτια των 2 κλινών: 1 & αριθμός κλινών: 2 Σουίτες: 2 & αριθμός κλινών: 4 A ΟΡΟΦΟΣ: Δωμάτια των 2 κλινών: 1 & αριθμός κλινών: 2 Σουίτες: 2 & αριθμός κλινών: 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΪΤΩΝ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 12 Το ΚΤΙΡΙΟ (Δ) θα αποτελείται: ΙΣΟΓΕΙΟ: Δωμάτια των 2 κλινών: 5 & αριθμός κλινών: 10 A ΟΡΟΦΟΣ: Δωμάτια των 2 κλινών: 5 & αριθμός κλινών: 10 ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 20 Το ΚΤΙΡΙΟ (Ε) θα αποτελείται: ΙΣΟΓΕΙΟ: Δωμάτια των 2 κλινών: 3 & αριθμός κλινών: 6 Σουίτες: 1 & αριθμός κλινών: 2 A ΟΡΟΦΟΣ: Δωμάτια των 2 κλινών: 3 & αριθμός κλινών: 6 Σουίτες: 1 & αριθμός κλινών: 2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΪΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 16 Ο συνολικός αριθμός των Δωματίων & Σουϊτών της προσθήκης για τα παραπάνω Κτίρια θα είναι: ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 29 ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΪΤΩΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 70 Ο συνολικός αριθμός των Δωματίων & Κλινών όλου του Συγκροτήματος μετά την προσθήκη των νέων δωματίων & σουϊτών θα είναι: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 27+29=56 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΟΥΪΤΩΝ 6 Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των χρήσεων των χώρων όλων των κτιρίων του γηπέδου (κύριοι & βοηθητικοί) θα φτάνει τα 4.708,86 τ.μ. (3.316,17 τ.μ. δόμηση ,69 τ.μ. υπόγειο). Η διανομή του Συγκροτήματος σε τετραγωνικά μέτρα των χρήσεων είναι: Υφιστάμενα κτίρια -Χώροι διαμονής (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα) ΚΤΙΡΙΟ (1) συμπεριλαμβανομένων & των ημιϋπαίθριων χώρων. Συνολική κάλυψη σε 419,88 τ.μ. -Κτίριο εστιατορίου, κουζίνας, WC κ.α. ΚΤΙΡΙΟ (2) συμπεριλαμβανομένων & των ημιϋπαίθριων χώρων Συνολική κάλυψη σε 448,49 τ.μ. Η εξυπηρέτηση εντός του χώρου της μονάδας γίνεται με ένα δίκτυο πεζοδρόμων. Στο γήπεδο προϋπάρχει και λειτουργεί κτίριο Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων το οποίο ανεγέρθηκε με την υπ αριθμό 2479/1975 οικοδομική άδεια, ιδιοκτησίας «ΝΟΝΤΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» Αργότερα ανεγέρθηκε αυθαίρετο κτίριο στο γήπεδο το οποίο η χρήση του είναι βοηθητικοί χώροι, εστιατόριο, κουζίνα, αποθήκες κ.α. Το κτίριο αυτό νομιμοποιήθηκε με τις υπ αριθμό 1070 του Ν. 720/77, 1/1903 του Ν. 1337/83 & 1/902 του Ν. 1337/83 δηλώσεων. Στα παραπάνω κτίρια υπήρχαν κάποιες διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, όπως αποδείχθηκε με πρόσφατη αποτύπωση/τοπογράφηση και έγινε υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 με αριθμό δήλωσης για την πλήρη ρύθμιση και τακτοποίηση τους.

9 Αναλυτικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η συμμετοχή τους στην συνολική κάλυψη αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γιαννούση Ιωάννη και στο Διάγραμμα Κάλυψης (αρ. σχεδίου Α1) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Τσικανδηλάκη Ελευθέριου που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τη νέα μελέτη λαμβάνοντας υπ όψη όλους τους νέους χώρους που δημιουργούνται και τους αναγκαίους χώρους κίνησης. Επίσης θα δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και χώροι πρασίνου, παιδότοποι κ.α. Θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα είδη φυτών και θα φυτευτούν και λοιπά είδη της περιοχής, με απλές διαμορφώσεις από διαδρόμους φυσικών υλικών για την πρόσβαση των λουόμενων στο παραλιακό μέτωπο στη βόρεια πλευρά του γηπέδου. Η πρόσβαση στην ξενοδοχειακή μονάδα γίνεται από δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό σύμφωνα με την με αρ. πρωτ / Έγκριση εισόδου-εξόδου του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με την οποία θα πρέπει: να τοποθετηθεί στην έξοδο από την εγκατάσταση Πινακίδα Ρ-2 υποχρεωτικής στάσης και πινακίδα απαγόρευσης αριστερής στροφής Ρ-27. Παραγόμενα Απόβλητα: Κατά την φάση κατασκευής του ξενοδοχείου, αναμένονται τα συνήθη απόβλητα εργοταξίων κατασκευής κτηριακών έργων (προϊόντα εκσκαφών, μπάζα, οικοδομικά υλικά, σκουπίδια, λύματα εργαζομένων, απρόβλεπτες διαρροές από τα οχήματα μεταφοράς, παραγωγή σκόνης και καυσαέρια από την λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων κλπ.). Κατά τη φάση λειτουργίας: Τα στερεά απόβλητα του ξενοδοχείου θα είναι κυρίως αστικής φύσεως απορρίμματα των πελατών και του προσωπικού, υλικά συσκευασίας και οργανικά απόβλητα από τους χώρους εστίασης και μπαρ, απόβλητα από τις συντηρήσεις του μηχανολογικού και κτηριακού εξοπλισμού και των κήπων κλπ. Τα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου θα είναι αστικής φύσεως λύματα (λύματα τουαλετών, λουτρών, κουζίνας, εστιατορίων, μπαρ, καθαρισμών κλπ.) καθώς και το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου. Αέρια απόβλητα δεν αναμένονται σημαντικά (λιγοστές πιθανές αέριες εκπομπές από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και την καύση του υγραερίου στις κουζίνες (μαγειρεία) και δευτερευόντως από την κίνηση των οχημάτων). Κατανάλωση νερού και ενέργειας: Η υδροδότηση της μονάδας γίνεται μέσω του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4846/ βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου για παροχή 90 m 3 /ημέρα για την επιχείρηση «SUN BEACH», με Αριθμό Υδρομέτρου Οι ημερήσιες ανάγκες σε νερό (ανάγκες πελατών και προσωπικού, καθαρισμοί, απώλειες πισινών, άρδευση χώρων πρασίνου) υπολογίζονται από την ΜΠΕ σε 81,05 m 3 νερού/ ημέρα. Οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πληρούνται με νερό στην αρχή της τουριστικής περιόδου και θα αδειάζουν στο πέρας αυτής. Η ηλεκτροδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων γίνεται απευθείας από τη Δ.Ε.Η. η παροχή της οποίας είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του ξενοδοχείου. Στην μονάδα υπάρχει εφεδρική γεννήτρια ρεύματος που καλύπτει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τις απαραίτητες λειτουργίες. Για την θέρμανση και τον κλιματισμό όλων των κτιρίων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες και αντλίες θερμότητας. Για την λειτουργία των μαγειρείων της κουζίνας και την θέρμανση του νερού χρήσης χρησιμοποιείται υγραέριο αντί πετρελαίου. Στην εγκατάσταση πρόκειται να γίνει προσθήκη, σύμφωνα με το Ν.31856/2003, (1) υπόγειας δεξαμενής υγραερίου Lt, ενός ηλεκτρικού εξαεριωτή και εγκατάσταση δικτύου υγραερίου.

10 Πυκνότητα κλινών: Σχετικά με την πυκνότητα κλινών ισχύει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2013 (ΦΕΚ 3155/Β/ ) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για ξενοδοχείο 5* σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Σύμφωνα με την (52) σχετική Γνωμοδότηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης (γνωμοδότηση που σύμφωνα με το Άρθρο 2, παραγρ. 11 του Ν. 4014/2011 αφορά και την καταλληλότητα του γηπέδου του έργου) εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για την ΜΠΕ του ξενοδοχείου. Κατάταξη του έργου Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ), το έργο υπάγεται στην 6 η Ομάδα: «Τουριστικές Εγκαταστάσεις», στον κωδικό με Α/Α 2: «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών», και καθώς η θέση εγκατάστασής του είναι εκτός περιοχών Natura 2000 κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (100<αριθμός κλινών 800) Σχετικά σχέδια και διαγράμματα Το σύνολο του γηπέδου του έργου αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γιαννούση Ιωάννη που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, όπου αναγράφονται και οι συντεταγμένες των κορυφών του (κατά ΕΓΣΑ 87). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό και στο Διάγραμμα Κάλυψης (αρ. σχεδίου Α1) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Τσικανδηλάκη Ελευθέριου που συνοδεύουν την παρούσα. 2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδμικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Μαλίων, εντόις της ζώνης τουρισμού και αναψυχής. 2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Η θέση χωροθέτησης του έργου του θέματος βρίσκεται εκτός περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, εκτός καταφυγίων Άγριας Ζωής και γενικά προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με το (33) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου η έκταση είναι στο σύνολό της μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το (49) σχετικό, η Π.Ε.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ηρακλείου συμφωνεί με την χωροθέτηση του έργου. Επίσης σύμφωνα με τα (47), (50) και (53) σχετικά, η θέση εγκατάστασης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Λόγω της γειτνίασης της ξενοδοχειακής μονάδας με την παραλία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 για τις ζώνες αιγιαλού και παραλίας. Σύμφωνα με το (51) σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Δνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την υπ αριθμ. Ο.Ε / (ΦΕΚ 169/ τ.δ ) απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου.

11 3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 Για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Για τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας ισχύουν οι διατάξεις: της ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», και της Υ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/ ) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/ ). Ειδικότερα το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που ισχύει για τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνες) της μονάδας είναι τα 100 mg\m 3 (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981). 3.2 Υγρά απόβλητα: Γενικά ισχύει η ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 2006». Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τυχόν επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ισχύουν γενικά οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης.». Η παρούσα Απόφαση ενσωματώνει, περιλαμβάνοντας σχετικούς όρους και περιορισμούς, την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4014/ Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Κατά την φάση κατασκευής για τον θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ ), για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Κατά τη φάση λειτουργίας και για τον θόρυβο που εκπέμπεται από όλες τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών συσκευών), ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο Όριο Στάθμης Θορύβου ορίζονται τα 50 dba, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/ ), μετρημένα στο όριο του γηπέδου της ιδιοκτησίας.

12 Επίσης ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 της ΚΥΑ 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/ ) του κτιριοδομικού κανονισμού, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. 4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 4.1 Γενικές Ρυθμίσεις Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ) Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα Απόφαση και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 4.2 Φάση κατασκευής του έργου Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις (κτηριακές ή μη) της ξενοδοχειακής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των έργων εντός της ζώνης παραλίας πλάτους 50 μέτρων από την γραμμή αιγιαλού (π.χ. πισίνες, αμφιθεατρικό καθιστικό κλπ.) Ο σχεδιασμός και ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν συγκροτήματα 5* Γενικά οι εκσκαφές για την κατασκευή του συνόλου της μονάδας να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. Να περιοριστεί η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου και να αποψιλωθεί όσο το δυνατόν λιγότερη από την υφιστάμενη εντός του γηπέδου βλάστηση. Να μην γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή του έργου χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκσκαφές και διαμορφώσεις να γίνουν υπό την παρακολούθηση υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Π.Ε. Ηρακλείου, ο οποίος πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως πριν την έναρξή τους. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες να διακοπούν άμεσα και να ακολουθήσει έρευνα από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία Τόσο κατά τη διάρκεια των απαραίτητων εκσκαφών όσο και κατά την ανέγερση των κτηρίων και των άλλων εργασιών κατασκευής του έργου, να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και της σκόνης στην ευρύτερη περιοχή. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

13 Συχνή διαβροχή των χώρων εκσκαφής και επιχωμάτωσης, των προσωρινά αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής, των αδρανών υλικών (για παρασκευή σκυροδέματος) καθώς και των δρόμων κίνησης των οχημάτων στο χώρο του έργου. Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής, καθώς και των υλικών κατασκευής με ειδικό κάλυμμα (ύφασμα κλπ. ). Τακτική συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. Στην περίπτωση εγκατάστασης μονάδων παραγωγής υλικών εντός του εργοταξίου να ληφθούν μέτρα για την κατακράτηση της παραγόμενης σκόνης (π.χ. χρήση κονιοσυλλέκτη κλπ.) Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη αδρανών υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τις εργασίες να λαμβάνονται από λατομεία νομίμως λειτουργούντα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιούνται για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.) ώστε να περιοριστεί η αλλοίωση της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους Απαγορεύεται αυστηρά η έστω και προσωρινή εναπόθεση ή απόρριψη πλεοναζόντων υλικών (π.χ. προϊόντων εκσκαφών, μπαζών κλπ,) και στερεών αποβλήτων κατασκευών, στον αιγιαλό και στην παραλία, σε κοίτες ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων ή/και αρδευτικών τάφρων, σε δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές. Στην περίπτωση που απαιτηθούν προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών, αυτοί να οριοθετηθούν και να περιφραχτούν ώστε να μην γίνονται παράνομες απορρίψεις υλικών, και επίσης να υπάρχει μέριμνα για την τακτική διαβροχή του αποτιθέμενου υλικού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και την αποφυγή παράσυρσής του από τις βροχές Για τη διαχείριση τυχόν περίσσειας προϊόντων εκσκαφών και των μη επικινδύνων απόβλητων κατασκευών (μπάζα κλπ.) να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) Ειδικά για την περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης, κατόπιν σχετικής άδειας, των υλικών σε ήδη εξορυχθείσα και ανενεργή περιοχή σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/ Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου με ευθύνη του φορέα του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λιπαντικά κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και η έκπλυση στο χώρο του εργοταξίου των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος και η ανεξέλεγκτη διάθεση των υπολειμμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί Γενικά η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν Η διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

14 Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και συγκεκριμένα της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ) και ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/ ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/ ) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που τυχόν προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. Σε περίπτωση διαρροής πετρελαϊκών καταλοίπων πίσσας ή λιπαντικών ελαίων να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κτλ.), τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και κατασκευής της μονάδας να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή από θορύβους προερχόμενους από την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, οχημάτων κλπ. (π.χ. τήρηση ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων κλπ.) Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο εργοτάξιο να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ ). Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και συσκευές του εργοταξίου να φέρουν την σήμανση CE με αναγραφή της εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως κατηγορίας και τύπου, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να συντηρούνται τακτικά Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων αλλά και προστασίας των περιοίκων (περίφραξη του εργοταξιακού χώρου, σήμανση με πινακίδες προειδοποίησης, περιορισμό στο απολύτως απαραίτητο της διέλευσης των οχημάτων μεταφοράς υλικών από οικισμούς της περιοχής κλπ.) Να εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες για τις ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και μετάδοσής της σε παρακείμενες εκτάσεις Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να γίνει συλλογή και διάθεση (κατά τα ισχύοντα) όλων των σκουπιδιών και άχρηστων υλικών Οι επιβλέποντες μηχανικοί υποχρεούνται για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω όρων. 4.3 Φάση λειτουργίας του έργου Κατανάλωση νερού και ενέργειας: Η υδροδότηση της μονάδας να γίνεται εξ ολοκλήρου από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, σύμφωνα με την (34) σχετική Βεβαίωση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου. Ωστόσο για την αρχική πλήρωση των κολυμβητικών δεξαμενών να μην γίνεται χρήση του δικτύου ύδρευσης αλλά το απαιτούμενο νερό να προμηθεύεται από άλλη αδειοδοτημένη πηγή Να εφαρμόζονται σχετικά μέτρα και πρακτικές και να εγκατασταθούν συστήματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης νερού (π.χ. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πελατών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου για αποφυγή

15 άσκοπης χρήσης νερού, τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων για διαρροές, τακτική συντήρηση αυτών βάσει προγράμματος, άμεση επιδιόρθωση βλαβών, εγκατάσταση βρυσών με αισθητήρες σε κοινόχρηστους χώρους και στα ντους, κλπ.) Να υπάρχει πρόβλεψη, αν είναι δυνατόν, για την συλλογή σε δεξαμενές του βρόχινου νερού τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να χρησιμοποιείται στην άρδευση των φυτών το καλοκαίρι Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας να λαμβάνουν υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), σύμφωνα με την υπ αριθμ. Δ6/οικ.5825/2010 (ΦΕΚ 407/Β/ ) ΚΥΑ και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής όπως εκάστοτε ισχύουν Να τηρείται πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση ενέργειας (και νερού) Γενικά να γίνεται χρήση συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. τοποθέτηση αυτοματισμών και συστημάτων αυτονομίας, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, πλύσιμο σε χαμηλή σχετικά θερμοκρασία κλπ. Να μελετηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων) για κάλυψη ενεργειακών αναγκών της μονάδας Να εξεταστεί η δυνατότητα κάδου κομποστοποποίησης για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από την κουζίνα. Το παραγόμενο υλικό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την λίπανση των χώρων πράσινου Υγρά απόβλητα: Γενικά απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων και κάθε διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, ποτάμι ή θάλασσα). Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών κλπ. να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία εν συνεχεία να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Το σύνολο των υγρών αποβλήτων της ξενοδοχειακής μονάδας να διατίθεται αποκλειστικά στο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4847/ βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου Τα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών στο τέλος της τουριστικής περιόδου, είναι δυνατόν να διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση από την ΔΕΥΑ Χερσονήσου, καθώς είναι δυνατόν να απαιτηθεί επεξεργασία τους (αποχλωρίωση). Εναλλακτικά τα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών μπορούν να διατεθούν για άρδευση των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου, αφού πρώτα υποστούν αποχλωρίωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διοχετευτούν χλωριωμένα νερά από τις πισίνες στην θάλασσα Να λειτουργεί διάταξη λιποσυλλογής στο χώρο των μαγειρείων για την συγκράτηση των λιπών. Τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια) να διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σαπουνιών ή/και βιοκαυσίμων. Επίσης αν είναι δυνατό να γίνεται συλλογή των υπολειμμάτων χυμών και κρασιών από το εστιατόριο της μονάδας

16 και διάθεσή τους για παραγωγή ξυδιού δευτέρας κατηγορίας (ως μέσο καθαρισμού) Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τυχόν αλλαγές λαδιών μηχανημάτων και συντηρήσεις των οχημάτων της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 82/2004, μη επιτρεπομένης της απόρριψής τους στο περιβάλλον (έδαφος, υγροί αποδέκτες) Για τυχόν υγρά επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 και της ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΥΑ 8668/ Στερεά απόβλητα: Να αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και στερεών αποβλήτων εντός των χώρων της μονάδας (υπαίθριους και μη), η δε διάθεσή τους να γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο ύπαιθρο, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η διάθεση οιονδήποτε στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, ποτάμια, θάλασσα). Γενικά η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση για κάθε είδους στερεά απόβλητα να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθ. Η.Π 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» Να ληφθούν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας που θα περιλαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης πελατών και προσωπικού για το θέμα, αλλά κυρίως μέτρα προώθησης της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής διαχείρισης. Έτσι: Τα στερεά απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, άλλα μέταλλα) να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να μεταφέρονται στους κάδους Ανακύκλωσης του οικείου Δήμου. Για την ξεχωριστή αυτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών να υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων με σήμανση «συσκευασίες ανακυκλώσιμα υλικά» σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου Ειδικά για τα υπολείμματα υλικών συσκευασίας και γενικότερα για όσα στερεά απόβλητα της εγκατάστασης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) περί «Συσκευασιών & εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ), να διαχειρίζονται σε πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και των Νομοθετικών Ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Να προτιμούνται υλικά και συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων. Συσκευασίες (χαρτί, μέταλλο, κλπ.) που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν να παραδίδονται σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (οπότε επιβάλλεται να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παράδοσης-παραλαβής, δηλ. αποδείξεις, δελτία αποστολής κλπ.) με το οποίο ο φορέας του έργου πρέπει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας Τα οργανικά υπολείμματα από τα μαγειρεία να αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι την αποκομιδή από τα συνεργεία καθαριότητας του οικείου Δήμου ή κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς. Εναλλακτικά να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους όπου θα υφίστανται κομποστοποίηση και στη συνέχεια να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό για λίπανση των κήπων.

17 Επίσης τα απορρίμματα που προκύπτουν από την περιποίηση των φυτών και των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου (κλαδέματα, ξερά φύλλα κλπ) να θρυμματίζονται, να κομποστοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό Τα μη ανακυκλώσιμα οικιακά και προσομοιαζόμενα με οικιακά στερεά απόβλητα, να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους έως την αποκομιδή τους (σε ημερήσια βάση) από την Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου Δήμου με τελική διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με την υπ αριθμ, 23223/ Βεβαίωση του Δήμου Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων να γίνεται με ευθύνη και δαπάνη της επιχείρησης σε κατάλληλους για την φύση και τον όγκο των αποβλήτων σάκους και κάδους απορριμμάτων. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό ενώ οι κάδοι επιβάλλεται να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση Εφόσον προκύπτουν απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτά να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/ Οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α /2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» Τα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού όπως απόβλητα από τις διαδικασίες επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού να συλλέγονται σε ειδικά σημασμένο χώρο ή κάδο και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων ανάλογα με το είδος τους Για τυχόν επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα να λαμβάνεται ειδική μέριμνα διάθεσης και επεξεργασίας τους από την ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 και ΚΥΑ Η.Π /1159/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΥΑ 8668/2007, και προβλέπουν: προσωρινή αποθήκευση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων, διάθεση σε φορέα με κατάλληλες άδειες συλλογής μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και συμπλήρωση κατάλληλων «εντύπων αναγνώρισης» Αέρια απόβλητα: Γενικά να γίνεται σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών θαλάμων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού, των αντλιοστασίων κλπ.) αλλά και των

18 οχημάτων του ξενοδοχείου και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών Οι μονάδες ψύξεως/κλιματισμού της ξενοδοχειακής μονάδας να χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο οικολογικές ουσίες, φιλικές προς το περιβάλλον και σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που στην μονάδα λειτουργούν εγκαταστάσεις ψύξεως/κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, να ελέγχονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως ισχύει Στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης όπου περιλαμβάνουν βαφές να γίνεται χρήση υδροχρωμάτων και γενικότερα οικολογικών χρωμάτων με μειωμένες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) Θόρυβος: Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας Απόφασης Γενικά να ελέγχεται η καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της ξενοδοχειακής μονάδας (συμπεριλαμβανομένου των εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης καθώς και των αντλιοστασίων) και να συντηρείται τακτικά, ώστε να περιορίζεται ο θόρυβος από την λειτουργία του και να μην υπερβαίνει η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου το νόμιμα επιτρεπόμενο όριο Όλες οι θορυβώδεις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες επιβάλλεται να λειτουργούν εντός χώρων άριστα μονωμένων ηχητικά και να έχουν ληφθεί μέτρα μείωσης του θορύβου λειτουργίας τους (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις). Η θέση τους να έχει αρκετή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των πελατών ώστε η στάθμη θορύβου μέσα στους χώρους αυτούς να μη ξεπερνά τα 35dB(A) σε εφαρμογή του Άρθρου 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΥΑ 3046/304/1989) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Οχήματα: Να υπάρχει εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης (τουλάχιστον 12 θέσεις) καθώς και θέσεις για λεωφορεία, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε παράπλευρους οδούς και σε παρακείμενες εκτάσεις Η πρόσβαση στην ξενοδοχειακή μονάδα γίνεται από δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό σύμφωνα με την με αρ. πρωτ / Έγκριση εισόδου-εξόδου του Δήμου Χερσονήσου και με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή Ασφάλεια και άλλα μέτρα: Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των πελατών, των εργαζομένων αλλά και των περιοίκων της ευρύτερης περιοχής Να μην επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και του κοινού στο χώρο του υποσταθμού της μονάδας και στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένο το Η/Ζ.

19 Να τηρούνται όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των χρηστών των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ τις απαραίτητες άδειες από τον ΕΟΤ. Οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία η δε ποιότητα του νερού θα πρέπει να ελέγχεται με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και καταγραφή των αποτελεσμάτων τους σε ειδικό βιβλίο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων από τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν εντός των χώρων της ξενοδοχειακής μονάδας, τα οποία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας Σχετικά με την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα να υπάρχει πλήρης αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμός κλπ., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης Να υπάρχει πλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τραύματα και εγκαύματα από ατυχήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου ή άλλες απρόβλεπτες αιτίες Η ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να τηρεί τους όρους πυρασφάλειας, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Δ/νση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να υπάρχει συνεχώς σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της. Να ελέγχεται συνεχώς η σωστή λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης Να γίνεται με μέριμνα του φορέα του έργου εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης Όσον αφορά την χρήση του υγραερίου για κάλυψη ενεργειακών αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας (κουζίνα-μαγειρεία) πρέπει: Για την σχετική εγκατάσταση και την χρήση του υγραερίου, ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την δεξαμενή υγραερίου και στο χώρο όπου αυτή είναι εγκατεστημένη να μην είναι δυνατή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και του κοινού. Να τοποθετηθούν σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες. Τόσο η δεξαμενή όσο και το δίκτυο μεταφοράς του υγραερίου να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Να τηρούνται οι όροι της ΚΥΑ 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β/2003) «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υγραερίου (πλην βιομηχανιώνβιοτεχνιών)» Να τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αποστάσεις της υπόγειας δεξαμενής από όρια του οικοπέδου, κτήρια και δρόμους. Να γίνεται τακτικός έλεγχος της δεξαμενής και του δικτύου μεταφοράς του υγραερίου για τυχόν διαρροές καθώς και συστηματική συντήρηση αυτών. Να ελέγχονται τακτικά για την καλή λειτουργία τους τα συστήματα και ο εξοπλισμός πυροπροστασίας.

20 Στην περίπτωση που εκτός της υπόγειας δεξαμενής ή σε αντικατάσταση αυτής επιλεγεί υπέργεια/ες δεξαμενής/ες υγραερίου θα πρέπει εκτός της τήρησης των νομίμων αποστάσεων από σταθερά σημεία (κτίρια κλπ.), να υπάρχει μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν ξερά χόρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε ακτίνα τουλάχιστον 8 μέτρων και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα για τον παραπάνω σκοπό, θα πρέπει να μην επιλεγούν χημικά (π.χ. χλωρικό νάτριο) που μπορεί να προκαλέσουν εστία έναυσης και κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός του χώρου Γενικά για οποιαδήποτε εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, πρέπει ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις πολεοδομικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή τους προς τα σημεία παροχέτευσής τους, με την κατασκευή αν επιβάλλεται σχετικών τεχνικών έργων, και να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών Εγκαταστάσεις κλιματισμού να τοποθετηθούν σε τέτοιο σημείο που να περιορίζεται η οπτική ρύπανση Για τυχόν χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην μονάδα να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών και να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή αποθήκευση ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή Να μη χρησιμοποιούνται, σε οποιοδήποτε στάδιο και ειδικά στις συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs) Να χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης των χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου οικολογικά και φιλικά με το περιβάλλον Να προτιμούνται φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή CO 2 που παρουσιάζουν ηπιότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ο φορέας του έργου οφείλει να συγκεντρώνει τα αποδεικτικά παράδοσης ή έντυπα αναγνώρισης για όλα τα απόβλητα που παραλαμβάνονται από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Επίσης οφείλει να τηρεί μητρώο για τα απόβλητά του επικίνδυνα και μη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παραγρ. 4.α της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 για τα επικίνδυνα και στο άρθρο 12 παραγρ. 1β της ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003 για τα μη επικίνδυνα (τα οποία μητρώα θα διατηρούνται 3 χρόνια και 2 χρόνια αντίστοιχα) Γενικά να εφαρμόζεται το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των εκπομπών και των οχλήσεων από την λειτουργία της μονάδας όπως αυτό περιλαμβάνεται εντός της ΜΠΕ και στο συμπληρωματικό αυτής τεύχος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Οι σχετικές μετρήσεις να καταχωρούνται σε σχετικό θεωρημένο βιβλίο το οποίο να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο Ο φορέας του έργου οφείλει, σύμφωνα με τις υπ αρ. οικ /3628/ , οικ /4266/ και οικ /1799/ εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ, να υποβάλει σε ετήσια βάση κατά το μήνα Φεβρουάριο στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Τμήμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 40/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα