Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Επιστήµονες: Όλγα Θεµελή, Ιωάννα Κουβαριτάκη, Ευαγγελία Μαρκάκη. εκέµβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος 1 Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 4 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 Γ. ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 6 E. Η ΠΑΙ ΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9 1. Ιστορικό Νοµικό πλαίσιο 9 2. Φιλοξενούµενοι Ανήλικοι Κτιριακές Εγκαταστάσεις Υποδοµή Εξοπλισµός ιοίκηση Στελέχωση ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά την πρώτη επίσκεψη τον Ιούνιο ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη δεύτερη επίσκεψη τον Μάϊο ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τρίτη επίσκεψη τον Οκτώβριο ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τέταρτη επίσκεψη τον Ιούνιο ιοικητικές Ενέργειες Ενέργειες της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ (.Υ.ΠΕ.) Κρήτης Ενέργειες του ΠεΣΥΠ (.Υ.ΠΕ.) Κρήτης προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έκθεση σώµατος επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Ενέργειες και προγραµµατισµός έργων που έγιναν µετά την έκθεση του ΣΕΥΥΠ Η κατάσταση της Παιδόπολης το εκέµβριο του ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η δεοντολογία που πηγάζει από το Σύνταγµα, τη ιεθνή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού ( Σ Π) και το λοιπό διεθνές και εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο. 26 2

3 3. Οι Παρατηρήσεις της Επιτροπής ικαιωµάτων του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών για τα ιδρύµατα στην Ελλάδα. 35 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 37 3

4 Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», βάσει του άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3094/2003, «έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.. όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος, για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού». Ειδικότερα, η ευθύνη της υλοποίησης της τελευταίας αποστολής, δηλαδή του Συνηγόρου του Παιδιού, έχει ανατεθεί στον Κύκλο ικαιωµάτων του Παιδιού. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του νόµου 3094/2003 «ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του, ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2, «ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται να επιληφθεί υποθέσεων αυτεπαγγέλτως». Βάσει της υπ αρ. 746/2004 απόφασης (ΦΕΚ 742 Β / ), για την «Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», «ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως θεµάτων που ανάγονται στην κατ άρθρον 1 παρ. 1 Ν. 3094/2003 αποστολή του. 2. Για κάθε αυτεπάγγελτη παρέµβαση εκδίδεται ειδική «Απόφαση» του Συνηγόρου του Πολίτη, καταχωρούµενη σε µητρώο αυτεπαγγέλτων ερευνών, που τηρείται ως παράρτηµα του κατ άρθρον 4 παρ. 4 Ν. 3094/2003 «ειδικού µητρώου» αναφορών. 3. Την απόφαση για τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας λαµβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν εκτίµησης της σοβαρότητας του θέµατος. Για την εκτίµηση της σοβαρότητας του θέµατος λαµβάνεται ιδίως υπ όψιν η διαπίστωση ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, η βαρύτητα της προσβολής του δικαιώµατος ή συµφέροντος καθώς και ο αριθµός των ενδιαφεροµένων προσώπων και το ενδεχόµενο πραγµατικής ή νοµικής αδυναµίας των άµεσα θιγοµένων για πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφοράς κατ άρθρον 4 παρ. 1 Ν. 3094/ Με την απόφασή του για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, ο Συνήγορος του Πολίτη προσδιορίζει το ειδικό αντικείµενο αυτής καθώς και τους λόγους που επιβάλλουν τη διενέργειά της. 5. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης κοινοποιείται στην εµπλεκόµενη δηµόσια υπηρεσία ή επιδίδεται το αργότερο µε τη διενέργεια της πρώτης σχετικής ερευνητικής πράξης κατ άρθρον 4 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο Ν. 4

5 3094/2003. Εφ όσον η έρευνα αφορά ειδικά το ενδεχόµενο προσβολής δικαιωµάτων ή συµφερόντων παιδιού από ιδιώτη, το ως άνω αντίγραφο επιδίδεται στον εµπλεκόµενο ιδιώτη µε τη διενέργεια της πρώτης σχετικής ερευνητικής πράξης κατ άρθρον 4 παρ. 5 Ν. 3094/2003. Μετά το πέρας της έρευνας, το σχετικό πόρισµα και οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.» Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγµατοποιεί, µεταξύ άλλων, επισκέψεις σε χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά, µε σκοπό να σχηµατίσει µια αρχική εικόνα, σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας, την υλικοτεχνική τους υποδοµή, την επάρκεια προσωπικού, την ύπαρξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και την εν γένει διαπίστωση σεβασµού των δικαιωµάτων τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη ιεθνή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/92) και τις προβλέψεις της εθνικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, οι επισκέψεις σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας, στόχο έχουν τη διερεύνηση και διαπίστωση της επικρατούσας κατάστασης στο πεδίο της πρόνοιας και των παρεχοµένων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για την παιδική ηλικία. Όταν από επίσκεψη σε ίδρυµα ανακύπτουν ζητήµατα σχετικά µε παραβιάσεις δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί, σύµφωνα µε το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο, να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως τη διερεύνηση της υπόθεσης και γενικότερα της λειτουργίας του ιδρύµατος. Γ. ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Έναυσµα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε η επίσκεψη κλιµακίου επιστηµόνων του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού µε επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο για τα ικαιώµατα του Παιδιού κύριο Γ. Μόσχο στην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, στις , κατά την οποία διαπιστώθηκαν σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στο εν λόγω ίδρυµα, που συνιστούσαν παραβιάσεις των δικαιωµάτων των 5

6 φιλοξενούµενων ανηλίκων και τα οποία αποτυπώθηκαν στην έκθεση της 20 ης Ιουλίου Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αρ.πρωτ. : ***/ απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά µε τη λειτουργία της συγκεκριµένης Παιδόπολης. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις συνθήκες φιλοξενίας, την υλικοτεχνική υποδοµή, την επάρκεια προσωπικού, καθώς και την εν γένει τήρηση και τον σεβασµό των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών. Ακολούθησαν αλληλογραφία και επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη διοίκηση της µονάδας, νέα επίσκεψη στην Παιδόπολη, στις , αλληλογραφία µε το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την αρµόδια ΥΠΕ Κρήτης και µε τη ιοίκηση της Παιδόπολης, καθώς και νεότερες επισκέψεις στο ίδρυµα στις και στις εδοµένου ότι τα προβλήµατα, ως προς τη στελέχωση του εν λόγω ιδρύµατος δεν έχουν επιλυθεί και, όπως διαπιστώθηκε από τις επισκέψεις και επικοινωνίες της Ανεξάρτητης Αρχής µας, η κατάσταση επιδεινώθηκε, ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε την έκδοση του παρόντος πορίσµατος, που αποσκοπεί στην έκθεση των πραγµατικών και νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν καθώς και στην παρουσίαση προτάσεων και ενδεχόµενων λύσεων για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωµάτων των φιλοξενουµένων ανηλίκων στην Παιδόπολη Νεάπολης Κρήτης.. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ o : Επίσκεψη αυτοψία στη Παιδόπολη Νεάπολης. Συζήτηση µε µέλη του προσωπικού και µε φιλοξενούµενους ανηλίκους. Ενηµέρωση του Συνήγορου του Παιδιού για ελλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις δικαιωµάτων των παιδιών. o : Σύνταξη έκθεσης από τον Συνήγορο του Παιδιού σχετικά µε τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε µετά την πρώτη του επίσκεψη αυτοψία. o : Έκδοση της υπ αριθµ. ***/ αυτεπάγγελτης απόφασης έρευνας για τις συνθήκες φιλοξενίας και τις παροχές προς τους ανηλίκους. 6

7 o : Αποστολή της υπ αριθµ. ***/ επιστολής στον αρµόδιο Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διαβίβαση της ανωτέρω έκθεσης. Κοινοποίηση τόσο της επιστολής όσο και της έκθεσης στον Πρόεδρο ΠεΣΥΠ Κρήτης. o : Απάντηση της ιεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας τουυπ.υκα µε το υπ αριθµ. Π1Β/8492/ έγγραφο, µε το οποίο αναγνωρίζεται τόσο η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού όσο και η ανάγκη επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της µονάδας. Αναφορικά µε το πρώτο θέµα, η αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου ενηµέρωσε για τη µακροπρόθεσµη πλήρωση οργανικών θέσεων στην εν λόγω Παιδόπολη, η οποία θα συµπεριληφθεί στη διαδικασία της επόµενης προκύρηξης µέσω ΑΣΕΠ. o : Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης, συζήτηση σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Παιδόπολης και διερεύνηση πιθανών λύσεων. o : Αποστολή της υπ αριθµ. ***/ επιστολής στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε στόχο την ενηµέρωσή του για την επιτακτική ανάγκη λήψης µέτρων προκειµένου να αντιµετωπιστεί κυρίως το πρόβληµα της υποστελέχωσης της εν λόγω Μονάδας. Κοινοποίηση στον καθ ύλη αρµόδιο Υφυπουργό και σ τον Πρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης. o : Πραγµατοποίηση δεύτερης επίσκεψης στην Παιδόπολη Νεάπολης και διαπίστωση της επιδείνωσης των προβληµάτων που καθιστούν τη λειτουργία της µονάδας εξαιρετικά δυσχερή. Επείγει ιδίως το θέµα σίτισης των παιδιών, καθώς τους τελευταίους µήνες δεν υπάρχει πια µαγείρισσα. Τα παιδιά εκφράζουν την έντονη δυσαρεσκειά τους. o : Συνάντηση και ενηµέρωση της νοµικής συµβούλου του αρµόδιου Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατάθεση αιτήµατος για άµεση λήψη µέτρων, καθώς η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε σηµείο οριακό. Σηµειώνεται ότι οι υπάλληλοι µε έγγραφό τους (υπ αριθµ. 345/20/04/2005) γνωστοποίησαν (σε µια προσπάθεια έκφρασης της απόγνωσής τους) την πρόθεσή τους να αναστείλουν τη λειτουργία της Παιδόπολης, εάν µέσα σε ένα µήνα δεν έχουν ληφθεί µέτρα. Ο ΣτΠ τονίζει ότι στόχος του Υπουργείου θα πρέπει να είναι όχι το κλείσιµο της µονάδας αλλά η ουσιαστική αναβάθµισή της. o : Αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενηµέρωση για τη δυσχερή κατάσταση, στην οποία έχει 7

8 περιέλθει η Παιδόπολη -κυρίως λόγω της δραµατικής µείωσης προσωπικού- και έκκληση για επείγουσα παρέµβαση. o : Νέα επίσκεψη κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη στην Παιδόπολη. Επιβεβαίωση της συνέχισης της ύπαρξης των προβληµάτων που πηγάζουν στην πλειονότητά τους από την ανεπάρκεια του προσωπικού. Επίσκεψη στο δηµοτικό σχολείο Νεάπολης, όπου φοιτούν ορισµένοι φιλοξενούµενοι του ιδρύµατος και συζήτηση µε εκπαιδευτικούς σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές αυτοί. o : Αποστολή επιστολής προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κωνσταντόπουλο, υπενθύµιση των προβληµάτων, η επιδείνωση των οποίων διαπιστώθηκε µετά την τρίτη επίσκεψη. Επανάληψη έκκλησης για άµεση παρέµβαση, καθώς η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της Παιδόπολης. o : Απάντηση της Γενικής ιεύθυνσης Πρόνοιας του Υπ.ΥΚΑ µε το υπ αριθµ. Π4/ΓΠ οικ 21990/2006 έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται η πρόθεση του Υπουργείου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης Προκήρυξης µέσω ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο τονίζει ότι µε το Π4/ΓΠ ΟΙΚ4201/ έγγραφο προς τη Γεν. Γραµµατεία του ΥΠΕΣ Α και το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους έχει επισηµάνει την ανάγκη κατ εξαίρεση έγκρισης πλήρωσης 100 θέσεων στον Τοµέα Πρόνοιας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου για τη συντοµότερη διαδικασία κάλυψης αναγκών σε προσωπικό. o : Εκ νέου πραγµατοποίηση επίσκεψης στην Παιδόπολη Νεάπολης. ιαπιστώνεται ότι διαιωνίζονται τα σοβαρά προβλήµατα που είχαν εξ αρχής εντοπιστεί. ιαπίστωση και πάλι της επιτακτικής ανάγκης για πρόσληψη προσωπικού. o : Προφορική επικοινωνία µε τον νέο Πρόεδρο της ΥΠΕ Κρήτης, κατά την οποία γνωστοποιούνται σε αυτόν οι διαπιστώσεις της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη. Παρέχεται η διαβεβαίωση προς την Αρχ,ή ότι θα γίνουν άµεσα ενέργειες για την κάλυψη αναγκών του ιδρύµατος µε αποσπάσεις προσωπικού. 8

9 E. Η ΠΑΙ ΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1. Ιστορικό Νοµικό πλαίσιο Ο όρος «Παιδόπολη» χρησιµοποιήθηκε µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο για να χαρακτηρίσει τα ιδρύµατα φιλοξενίας και περίθαλψης απροστάτευτων και ορφανών παιδιών, την ευθύνη των οποίων είχε η Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων (Πρώτος Κανονισµός Λειτουργίας Παιδοπόλεων, Αύγουστος 1948). Οι παιδοπόλεις υπήχθησαν στην ευθύνη της Βασιλικής Πρόνοιας το 1955 και, στη συνέχεια, του Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας, Ν.Π... που συστάθηκε µε το Ν.. 572/70 (ΦΕΚ 125 Α ). Το 1998 µε τον Ν.2646/98 οι παιδοπόλεις εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ). Με τον Ν. 3106/03 και την κατάργηση του ΕΟΚΦ τα ιδρύµατα αυτά µετατράπηκαν σε υπηρεσίες του Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π), αποτελώντας αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές µονάδες των Πε.Σ.Υ.Π µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας). Η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης λειτούργησε από ως αποκεντρωµένη µονάδα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης (Υ.Α Π1β/Γ.Π οικ.61956/03 ΦΕΚ Β 865/03), βάσει των άρθρων 1 και 21 του Ν. 3106/03 (ΦΕΚ 30 Α ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, νυν Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υπ.Υ.Κ.Α) (ΦΕΚ 513 Β / ). Με τον νεότερο νόµο 3329/05 («Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», άρθρα 1 και 14), η Παιδόπολη Λασιθίου Νεάπολης Κρήτης µετατράπηκε σε ΝΠ που υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, και λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας της Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης ( ΥΠΕ). Η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριµένης µονάδας κοινωνικής φροντίδας ως ΝΠ έγινε µε την Υ.Α Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠοικ (ΦΕΚ Β 604/ ) παρ. ΙΖ, εδαφ. θ. Η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης λειτουργεί από το 1970 και είναι µια από τις 6 παιδοπόλεις που λειτουργούν σήµερα σε όλη την Ελλάδα. Από τη συγκεκριµένη Παιδόπολη έχουν φιλοξενηθεί 1047 παιδιά έως σήµερα. 9

10 2. Φιλοξενούµενοι Ανήλικοι Στην Παιδόπολη Νεάπολης φιλοξενούνται απροστάτευτα αγόρια (ορφανά, εγκαταλελειµµένα, µε προβλήµατα στο οικογενειακό τους περιβάλλον). Η Παιδόπολη παρέχει δωρεάν στέγη, τροφή, ενδυµασία, ψυχαγωγία και κάθε άλλη αναγκαία φροντίδα και µέριµνα στα παιδιά αυτά από ηλικίας 5 ½ ετών µέχρι και την ενηλικίωσή τους. επίσης, µεριµνά για την επιστροφή των παιδιών στη φυσική τους οικογένεια, όποτε τούτο κρίνεται εφικτό και σκόπιµο και γενικότερα για την προετοιµασία της κοινωνικής τους αποκατάστασης. Η εισαγωγή ενός παιδιού γίνεται : α) µέσω παραποµπής από /νσεις Πρόνοιας των Νοµαρχιών ή και από κάποια δηµόσια κοινωνική υπηρεσία, µετά τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, και β) κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Τον Ιούνιο του 2005 φιλοξενούνταν συνολικά 21 παιδιά από 6-17 ετών. Η Παιδόπολη φιλοξενεί παιδιά κυρίως από την περιοχή της Κρήτης αλλά και της Αθήνας, καθώς και παιδιά Αλβανικής καταγωγής µεταφερόµενα από το πρόγραµµα «παιδιά των φαναριών» της Παιδόπολης Αγ. Βαρβάρας. Από αυτά 9 παρακολουθούν ηµοτικό σχολείο (5 φοιτούν στο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο της περιοχής και τα υπόλοιπα 4 στο κανονικό) και 12 είναι µαθητές Γυµνασίου και ΤΕΕ. Η Παιδόπολη Νεάπολης ασκούσε την επιµέλεια και τη γονική µέριµνα σε 3 παιδιά (Υ.Α. Π1α/οικ.84155/03, ΦΕΚ Β 1284/ ), η Παιδόπολη Καλαµακίου σε 6 παιδιά, ενώ στα υπόλοιπα 12 ασκείται από τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, απεστάλησαν εκ µέρους της ιοίκησης του ιδρύµατος νεότερα στοιχεία σχετικά µε την ανανέωση του αριθµού των φιλοξενούµενων, που κυµαίνονταν κατά την περίοδο αυτή έως σήµερα µεταξύ 21 και 27 ανηλίκων. 3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Υποδοµή Εξοπλισµός Η Παιδόπολη Νεαπόλεως καταλαµβάνει χώρο εκτάσεως 15 στρεµµάτων στο κέντρο της πόλης και διαθέτει ένα κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα, γύρω από το οποίο υπάρχει 10

11 πευκοδάσος µε µια εκκλησία, γήπεδο µπάσκετ, βόλεϊ και παιδική χαρά. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν περί τα τ.µ. Το κεντρικό κτίριο, το οποίο είναι πολύ παλαιό ήταν τουρκικό στρατόπεδοανακαινίστηκε το Συνεχόµενα του κεντρικού βρίσκονται άλλα κτίρια, τα οποία κτίστηκαν µεταγενέστερα. Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου υπάρχουν 3 γραφεία ( ιεύθυνσης, ιαχείρισης, Πρόνοιας) και 2 τουαλέτες προσωπικού. Εκεί βρίσκονται επίσης η κουζίνα και η τραπεζαρία της Παιδόπολης. Στην ανατολική πτέρυγα υπάρχουν 5 δωµάτια, τα οποία χρησιµοποιούνται όλα και φιλοξενούν 3 ως 4 παιδιά το καθένα, το γραφείο των επιµελητών, µια αίθουσα τηλεόρασης, ιµατιοθήκη, 6 τουαλέτες οι 2 για µικρότερα παιδιά- και 3 µπάνια µε ντουζιέρες. Στη δυτική πτέρυγα υπάρχουν 8 µεγάλα δωµάτια, τα οποία χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό και τις ανάγκες των παιδιών που κατά καιρούς φιλοξενούνται στην Παιδόπολη. Κατά την πρώτη επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη, το ένα χρησιµοποιόταν από τα µεγαλύτερα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυµα, ούτως ώστε 11

12 να έχουν κάποια αυτονοµία, ένα χρησιµοποιόταν ως ιµατιοθήκη, ένα για αίθουσα τηλεόρασης και άλλο ένα για αναγνωστήριο. Τα υπόλοιπα ήταν κενά. Στην ίδια πτέρυγα βρίσκονταν επίσης 4 τουαλέτες και 5 µπάνια µε ντουζιέρες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, επήλθαν µετατροπές τόσο στη χρήση όσο και στην διαµόρφωση των χώρων διαµονής των φιλοξενούµενων. Στον α όροφο υπάρχουν 2 αναγνωστήρια και µια µεγάλη αίθουσα- καθιστικό, η οποία χρησιµοποιείται για γιορτές- εκδηλώσεις, οµιλίες κ.λπ. της Παιδόπολης αλλά και της κοινότητας. Εκτός κεντρικού κτιρίου και συνεχόµενα υπάρχει µία αίθουσα θεάτρου, µια βιβλιοθήκη, ένα γυµναστήριο και µια ακόµη κενή αίθουσα (η οποία παραχωρείται από την Παιδόπολη ως εκθεσιακός χώρος, όταν ζητηθεί από πολιτιστικούς συλλόγους). Λίγο µακρύτερα και µέσα στο πευκοδάσος, βρίσκεται άλλο κτίριο (πρώην αναρρωτήριο και κατοικία του ιευθυντή), το οποίο είναι σήµερα κενό. Τέλος, από την πίσω πλευρά του κτιρίου βρίσκονται συνεχόµενα του κεντρικού, το λεβητοστάσιο, τα πλυντήρια ρούχων, οι αποθήκες τροφίµων, συνεργείο και γκαράζ αυτοκινήτων. Ως προς τις εγκαταστάσεις, κατά την πρώτη επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι: Οι χώροι διαµονής των παιδιών ήταν απρόσωποι, δεν είχαν επαρκή συντήρηση, καθαριότητα και φωτισµό. Οι χώροι ψυχαγωγίας δε διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισµό, παιδαγωγικό υλικό και µέσα ψυχαγωγίας. Υπήρχε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος δε χρησιµοποιόταν από τους φιλοξενούµενους, ελλείψει κατάλληλου εκπαιδευτή. Τα αναγνωστήρια δε διέθεταν βιβλιοθήκη µε σύγχρονο υλικό. Τα είδη οικοσκευής στην κουζίνα ήταν παλαιά και φθαρµένα Οι χώροι τόσο στις ντουζιέρες όσο και στις τουαλέτες ήταν απεριποίητοι, µε σπασµένα πλακάκια, και µε κακές συνθήκες υγιεινής. Ειδικότερα, οι χώροι της τουαλέτας εγκυµονούσαν κινδύνους ατυχήµατος, κυρίως για τα µικρότερα παιδιά, εξαιτίας της κακής συντήρησής τους. Κατά την πρώτη επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη, οι τουαλέτες ανέδιδαν δυσάρεστη οσµή, που αποδόθηκε από το προσωπικό στο γεγονός ότι την ηµέρα αυτή (Σάββατο) δεν γίνεται καθαρισµός. 12

13 Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η /νση Προστασίας Οικογένειας µας ενηµέρωσε µε την Π1β/ σχετικά µε την επιχορήγηση της Μονάδας για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών της κατά το έτος Από τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν ανακαινίστηκαν τα µπάνια και οι τουαλέτες της δυτικής πτέρυγας, ενώ αργότερα έγινε ανακαίνιση και αυτών της ανατολικής πτέρυγας. επίσης, έγιναν έργα µόνωσης της στέγης του κεντρικού κτιρίου στους χώρους της τραπεζαρίαςκουζίνας καθώς εισχωρούσαν όµβρια ύδατα από την οροφή. Παρ όλα αυτά οι χώροι και κατά τη δεύτερη επίσκεψη έδειχναν ακόµη παραµεληµένοι και υπήρχε επιτακτική ανάγκη φροντίδας τους. Στη συνέχεια, οι χώροι βάφτηκαν και ιδίως µετά την προσωρινή τοποθέτηση κοινωνικού λειτουργού στο ίδρυµα, οι χώροι διαµονής παρουσίασαν βελτίωση ως προς την κατάστασή τους. 4. ιοίκηση Στελέχωση Η Παιδόπολη διοικείται από πενταµελή ιοικούσα Επιτροπή, µε Πρόεδρο την κυρία ώρα Μαρκογιαννάκη (διορίσθηκε τον Νοέµβριο 2004). Στη µονάδα απασχολούνταν µέχρι τις αρχές εκεµβρίου 2006, µόνον 6 άτοµα, µολονότι οι εγκεκριµένες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 49. Ειδικότερα, στην Παιδόπολη εργάζονται: Α) Ο ιευθυντής, ο οποίος εκτός των διοικητικών καθηκόντων του, ασκεί καθήκοντα συνοδού σε σχολεία και νοσοκοµεία και ασχολείται µε οτιδήποτε άλλο προκύψει τις πρωινές ώρες, πέραν των καθηκόντων του. Β) Ο Προϊστάµενος ιαχείρισης, ο οποίος ασχολείται µε τη µηχανογράφηση οικονοµικού και διαχειριστικού προγράµµατος, τη σύνταξη προϋπολογισµού, τις συµβάσεις για την αγορά τροφίµων & υλικών, την προµήθειά τους και την τακτοποίηση της αποθήκης. Γ) ύο επιµελητές, οι οποίοι ασχολούνται µε την προετοιµασία των παιδιών που αφορά τόσο τις σχολικές εργασίες και τη φροντίδα τους σε θέµατα υγείας όσο και την ψυχαγωγία τους. 13

14 ) Ένα άτοµο ως βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, το οποίο καλύπτει όλους τους χώρους (γραφεία, δωµάτια παιδιών, κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες κλπ.), µε αποτέλεσµα η καθαριότητα των χώρων να µην είναι ικανοποιητική παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Επιπλέον, το εν λόγω άτοµο είναι επιφορτισµένο να πλένει τα ρούχα των παιδιών, τα οποία µετά τα φορούν ασιδέρωτα, διότι δεν υπάρχει χρόνος για επιπρόσθετη εργασία. Ε) Τέλος, ένα άτοµο για νυχτερινή φύλαξη, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει όλες τις έκτακτες ανάγκες που µπορεί να προκύπτουν (προβλήµατα υγείας των φιλοξενουµένων, ενδεχόµενα τεχνικά προβλήµατα, νυκτερινά επεισόδια, κ.α.). Επισηµαίνεται ότι το πρώτο τρίµηνο του 2007 πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν δύο άτοµα του µόνιµου προσωπικού (προϊστάµενος διαχείρισης και καθαρίστρια η οποία επίσης είναι υπεύθυνη πλυντηρίου και ιµατισµού). Έτσι, ο συνολικός αριθµός του προσωπικού θα αποτελείται στο εφεξής από 4 άτοµα. Η έλλειψη προσωπικού ανάγεται πλέον στο µείζον πρόβληµα της Παιδόπολης, που απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία της. 5. ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά την πρώτη επίσκεψη τον Ιούνιο 2004 Κατά την πρώτη επίσκεψή του ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι τα µέλη του προσωπικού δεν ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα αρµοδιότητας της οργανικής θέσης τους, αλλά είναι επιφορτισµένο µε επιπλέον καθήκοντα, ώστε να συνδράµουν όπου κατά περίπτωση υπάρχει ανάγκη για την καλύτερη λειτουργία της Παιδόπολης και τη δηµιουργία όσο το δυνατόν πιο φιλικού περιβάλλοντος. Αξίζει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η καλή διάθεση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την αριθµητική ανεπάρκεια του προσωπικού. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στην Παιδόπολη έχουν πάνω από 26 έτη υπηρεσίας. Αναφέρθηκε δε, ότι η τελευταία πρόσληψη έγινε το 1977 και ότι για οι θέσεις του προσωπικού που έχουν κενωθεί λόγω συνταξιοδότησης δεν έχουν πληρωθεί, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του ιδρύµατος. Πρόσφατα µάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν ένας επιµελητής, η βοηθός διαχείρισης και η µαγείρισσα. Έκτοτε, η σίτιση των παιδιών πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Η παρασκευή του φαγητού γίνεται στο Νοσοκοµείο Νεάπολης και στη συνέχεια µεταφέρεται από το προσωπικό της Παιδόπολης µε αγροτικό αυτοκίνητο, χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις 14

15 όροι υγιεινής ούτε να διατηρείται ζεστό, µε αποτέλεσµα οι τρόφιµοι να καταναλώνουν το φαγητό κρύο. Η Παιδόπολη λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, Σαββατοκύριακα και αργίες. Το υπάρχον προσωπικό εργάζεται σε δύο βάρδιες από τις 6.00π.µ έως και τις 22.30µµ. Η εργασία είναι πενθήµερη, µε συνέπεια όσοι δούλευαν Σαββατοκύριακα έπρεπε να παίρνουν ρεπό µέσα στην εβδοµάδα. Αυτό δυσχέραινε τη σύνταξη προγράµµατος εργασίας (αν ληφθούν υπόψη και οι κανονικές άδειες και οι τυχόν έκτακτες πχ. αναρρωτικές) ιδίως στις θέσεις εργασίας όπου υπηρετεί ένα µόνο άτοµο. Σε περιόδους µάλιστα αδειών, όπως το καλοκαίρι, ή σε κάποιες αργίες τα προβλήµατα από την µη επάρκεια προσωπικού ήταν ακόµη εντονότερα. 6. ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη δεύτερη επίσκεψη τον Μάϊο 2005 Ο ΣτΠ πραγµατοποίησε και δεύτερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας. έγινε συνάντηση µε τη διοίκηση και το προσωπικό, ακολούθησε συνάντηση µε τους φιλοξενούµενους ανηλίκους και έγινε επίσκεψη σε όλους τους χώρους του ιδρύµατος. Κατά την επίσκεψη επιβεβαιώθηκε εκ νέου η διαιώνιση των ήδη διαπιστωθέντων προβληµάτων. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις συνοψίζονται ως εξής: Η στελέχωση τόσο στον αριθµό όσο και στην ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού (παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικού λειτουργού) και βοηθητικού προσωπικού παρέµενε ελλιπής. Η χρηµατοδότηση παρέµενε ανεπαρκής και µάλιστα συρρικνώθηκε µε συνέπειες o Ως προς τις υποδοµές: τη µη τακτική συντήρηση του κτιρίου την έλλειψη δυνατότητας ολοκληρωµένης τεχνικής µελέτης για την καλύτερη και καταλληλότερη λειτουργία των υφισταµένων υποδοµών. o Ως προς την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραµµάτων: - την πλήρη απουσία εκπαιδευτικών - ψυχαγωγικών προγραµµάτων. 15

16 Ειδικότερα θέµατα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά την δεύτερη επίσκεψη : - Μεταφορά µαθητών: Από το Φεβρουάριο του 2005 οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ αρνούνταν να µεταφέρουν τους µαθητές της Παιδόπολης προς και από τα σχολεία τους, παρά τη σύµβαση που είχε υπογραφεί µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και ΚΤΕΛ (αποφ: 161/ ), µε την αιτιολογία ότι δηµιουργούνταν προβλήµατα µέσα στο λεωφορείο. Το αποτέλεσµα ήταν τα παιδιά είτε να παραµένουν στην Παιδόπολη είτε να µεταφέρονται στο σχολείο µε ταξί, το οποίο πλήρωνε η µονάδα. - Θέµατα σχολικής φοίτησης : Το πρόγραµµα στήριξης της µελέτης των παιδιών ήταν ανύπαρκτο, καθώς δεν υπήρχαν παιδαγωγοί. Η έλλειψη αυτής της συγκεκριµένης ειδικότητας συνεπαγόταν και άλλα προβλήµατα. Αναφέρουµε ενδεικτικά τον σχετικά µεγάλο αριθµό παιδιών που παρακολουθούσαν Ειδικό Σχολείο. Από συζήτηση που κάναµε µε τα ίδια τα παιδιά αλλά και µε τους υπεύθυνους στην Παιδόπολη, διαπιστώσαµε ότι αρκετά από αυτά έχουν µαθησιακά προβλήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε εντατική και εξειδικευµένη προετοιµασία, ώστε να αποφευχθεί τελικά η παρακολούθηση ειδικών αντί των κανονικών τάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι εκθέσεις της ιαγνωστικής Οµάδας του Ν. Λασιθίου, σύµφωνα µε τις οποίες προτείνεται η φοίτηση µαθητών της Παιδόπολης σε ειδικό σχολείο παρά τη φυσιολογική τους νοηµοσύνη, επικαλούµενες «συναισθηµατικές διαταραχές, δυσκολίες προσαρµογής - µάθησης και προβλήµατα συµπεριφοράς λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών». Περαιτέρω, µε έγγραφό του το Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη φοίτηση 2 εξ αυτών των παιδιών καθώς αδυνατεί, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού, να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηµατικές τους ανάγκες ( σχετ: Φ.9/ ). 16

17 - Θέµατα έλλειψης νοµιµοποιητικών εγγράφων ορισµένων φιλοξενουµένων (κυρίως παιδιών των φαναριών) και ανησυχία για τη λήξη της άδειας παραµονής τους στη χώρα µε την ενηλικίωσή τους. 7. ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τρίτη επίσκεψη τον Οκτώβριο 2006 Ο ΣτΠ πραγµατοποίησε τρίτη επίσκεψη στην Παιδόπολη στις , κατά την οποία συνάντησε την Πρόεδρο και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος, το προσωπικό και τους ανήλικους φιλοξενούµενους. Κατά την επίσκεψη αυτή διαπιστώθηκε ότι στο ίδρυµα είχαν ήδη ξεκινήσει κάποια βελτιωτικά έργα αποκατάστασης των χώρων και η συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων ήταν σαφώς βελτιωµένη. Οι κοιτώνες είχαν µεταφερθεί στις πτέρυγες πρόσοψης του κτιρίου και είχαν βαφτεί σε χρώµατα επιλογής των φιλοξενούµενων, ενώ ο διάκοσµός τους ήταν αρκετά προσεγµένος. Οι αίθουσες ψυχαγωγίας είχαν βελτιωθεί και είχαν αποκτήσει έναν κάπως πιο προσωπικό χαρακτήρα. Ειδική αίθουσα στον προαύλιο χώρο είχε διαµορφωθεί ως χώρος ψυχαγωγίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είχαν αγορασθεί µε πρωτοβουλία εθελοντικής οµάδας. Η τοποθέτηση στο ίδρυµα κοινωνικού λειτουργού από τις , για περιορισµένο χρονικό διάστηµα ωστόσο, µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Π.Α.Γ.Ν.Η., είχε συµβάλει στην οργάνωση των αρχείων των φιλοξενούµενων, της κοινωνικής εργασίας µαζί τους και µε τις οικογένειές τους, όπως και στην οργάνωση του καθηµερινού τους προγράµµατος, θέµατα για τα οποία ο ίδιος ο κοινωνικός λειτουργός ενηµέρωσε διεξοδικά τους εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Πρόεδρος του.σ. της Παιδόπολης κατέβαλλε καθηµερινές προσπάθειες για την εύρυθµη λειτουργία της, παρά την έλλειψη προσωπικού και βοηθούσε εθελοντικά στα µαθήµατα πολλών φιλοξενούµενων, ελλείψει παιδαγωγών. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε επίσης για το ότι είχαν προγραµµατιστεί και άλλα έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και ότι γίνονταν προσπάθειες, ώστε η άτυπη εθελοντική οµάδα «Φίλοι της Παιδόπολης Λασιθίου» να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Επίσης, ότι γίνονταν ενέργειες, σε συνεργασία µε µη κυβερνητική οργάνωση, προκειµένου να βρεθούν λύσεις σχετικά µε την έλλειψη εγγράφων νοµιµοποίησης ορισµένων φιλοξενούµενων από την Αλβανία (παιδιών των φαναριών). 17

18 Κατά την επικοινωνία µε τα παιδιά ήταν έκδηλη η ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι υπήρχε κοινωνικός λειτουργός στο ίδρυµα, ωστόσο ήταν εµφανές ότι το πρόσωπο αυτό δεν επαρκούσε από µόνο του για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών τους, εκφράστηκε δε έντονα και από τα ίδια τα παιδιά το αίτηµα για περισσότερο προσωπικό και ψυχαγωγικά επιµορφωτικά προγράµµατα. Οι φιλοξενούµενοι της Παιδόπολης είναι παιδιά µε πολλά προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα και ανάγκες για καθηµερινή προσωπική φροντίδα και εµψύχωση, που σε πολύ µικρό βαθµό απολαµβάνουν, λόγω της ανεπάρκειας ειδικευµένου προσωπικού. Από τη συζήτηση µαζί τους και την εν γένει συµπεριφορά τους, ήταν εµφανές ότι η διαβίωσή τους στην Παιδόπολη έπασχε από σοβαρά στοιχεία θεσµικής παραµέλησης. Κατά την επίσκεψη αυτή το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφθηκε και το δηµοτικό σχολείο Νεάπολης, στο οποίο φοιτούσαν ορισµένοι από τους φιλοξενούµενους και επικοινώνησε µε τους εκπαιδευτικούς και µε µαθητές του σχολείου για να διαπιστώσει τον βαθµό ενσωµάτωσης των παιδιών της Παιδόπολης στο σχολείο και την τοπική κοινωνία. Εκτίµηση της Αρχής είναι ότι η σχολική κοινότητα διάκειται θετικά απέναντι στο ίδρυµα και ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα µε την εκπαιδευτική συµµετοχή και απόδοση των φιλοξενούµενων. Με βάση τις διαπιστώσεις της Αρχής κατά την επίσκεψη αυτή, αποφασίσθηκε να συνεχιστεί η παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας της Παιδόπολης, καθότι είχαν γίνει σηµαντικές ενέργειες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας της, ωστόσο εκκρεµούσε ακόµη το θέµα του διορισµού προσωπικού αλλά και της ολοκλήρωσης των έργων στους χώρους του ιδρύµατος. 8. ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τέταρτη επίσκεψη τον Ιούνιο 2006 Ο Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού επισκέφθηκε για τέταρτη φορά την Παιδόπολη στις Κατά την επίσκεψη αυτή συνάντησε την Πρόεδρο του.σ, δύο υπαλλήλους, την ψυχολόγο που συνεργαζόταν µε το ίδρυµα µέσω του ειδικού προγράµµατος ΕΛΚΙΑ, µία εθελόντρια ψυχολόγο και τους φιλοξενούµενους. Ο Βοηθός Συνήγορος ενηµερώθηκε για τα τρέχοντα λειτουργικά και παιδαγωγικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Παιδόπολη. Ο ίδιος είχε την ευκαιρία, αφού περιηγήθηκε τους χώρους του ιδρύµατος, να συµµετάσχει µαζί µε τους φιλοξενούµενους σε έξοδο και γεύµα σε εστιατόριο, τα έξοδα του οποίου καλύπτονταν 18

19 από δωρήτρια της Παιδόπολης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώθηκε ότι παρά τις ιδιαίτερες προσπάθειες που κατέβαλλε η ιοίκηση, ήταν εµφανής η έλλειψη προσωπικού και µπορούσε να γίνερι αντιληπτή στα ίδια τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν στην καθηµερινότητά τους επαρκείς ευκαιρίες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και εκπαιδευτικής υποστήριξης. Γενικά η εικόνα που έδιναν, όπως και στις προηγούµενες επισκέψεις, ήταν αυτή των συναισθηµατικά στερηµένων και παραµεληµένων παιδιών. Επίσης, από την επικοινωνία µε τα παιδιά και το προσωπικό προέκυψαν στοιχεία που αφορούσαν ενδεχόµενες πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλου, µε επιπτώσεις στους φιλοξενούµενους, για τα οποία ο Συνήγορος του Πολίτη στη συνέχεια διεξήγαγε αυτόνοµη έρευνα και ενηµέρωσε αρµοδίως τον Πρόεδρο της ΥΠΕ Κρήτης. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες που µπορεί να έχει στους φιλοξενούµενους η έλλειψη προσωπικού και ενδελεχούς εποπτείας και υποστήριξης του υπάρχοντος. 9. ιοικητικές Ενέργειες 9.1 Ενέργειες της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ (.Υ.ΠΕ.) Κρήτης o : Φ12/79/ έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς τη ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισµού Νεάπολης ( ΕΑΠΟΝ), µε αίτηµα την παραχώρηση βοηθητικού προσωπικού από το πρόγραµµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του ήµου Νεάπολης προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των παιδιών λόγω ασθενείας της µαγείρισσας. o : Φ22/291/ : απαντητικό έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ Κρήτης µε θέµα την παροχή στοιχείων για την Παιδόπολη καθώς και αιτήµατα για άµεση στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό και χρηµατοδότηση που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες. o : Φ22/845/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ Κρήτης µε αίτηµα την άµεση στελέχωση της 19

20 µονάδας µε προσωπικό, την προκήρυξη των µελετών «Στεγάνωση ώµατος Τραπεζαρίας» και ανακαίνιση τουαλετών. o : Φ22/850/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης στο ΠεΣΥΠ Κρήτης µε προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Μονάδας. o : Φ22/37/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης σχετικά µε τα πολλαπλά προβλήµατα λειτουργίας της Παιδόπολης και τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας της. o : Φ22/81/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης στο ΠεΣΥΠ Κρήτης, µε το οποίο ενηµερώνει για την µη πραγµατοποίηση προσλήψεων προσωπικού κατά το έτος o : Φ22/147/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης στο ΠεΣΥΠ Κρήτης µε αίτηµα την άµεση στελέχωση της µονάδας µε προσωπικό. o : Φ22/183/ : έγγραφο της ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης στο ΠεΣΥΠ Κρήτης µε αίτηµα την µεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία που φοιτούν µετά από άρνηση του ΚΤΕΛ να τηρήσει την υπογεγραµµένη µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου σχετική σύµβαση. o 03/03/2005: Φ22/186: Κοινοποίηση σχεδίου Οργανισµού Παιδόπολης στο ΠΕΣΥΠ Κρήτης. o Με το µε αρ. πρωτ: 345/ έγγραφό της, η Πρόεδρος της Παιδόπολης διαβίβασε συνηµµένα στο.υ.πε Κρήτης α) τις αιτήσεις όλου του προσωπικού, το οποίο ζητά άµεσα χορήγηση των κανονικών αδειών, καθώς και β) απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης της ιοικούσας Επιτροπής της Παιδόπολης (Ε..16/2005), στο οποίο τονίζεται η πρόθεση των υπαλλήλων για αναστολή της λειτουργίας της Μονάδας έως ότου αυτή αποκατασταθεί. Η προθεσµία εξέπνευσε στις Οι υπάλληλοι τόνισαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού που τους αναγκάζει να ασχολούνται παράλληλα µε καθήκοντα πολλών ειδικοτήτων και κάτω από µεγάλη πίεση σε βάρος τόσο της δικής τους ψυχολογικής υγείας και ισορροπίας όσο και των παιδιών που φιλοξενούνται από τη µονάδα. Τονίζεται ότι οι υπάλληλοι δεν 20

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής Μάρτιος 2011 Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόταση διατυπώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Hµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 88 /2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ. 49.0/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ. 49.0/2016 ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ -------------------------------------------------------------- «Μελέτη υπηρεσιών για την εξυγίανση καθαρισµό χώρων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία (αντιµετώπιση ανθυγιεινών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ο : Σύσταση και σκοπός 1. Συστήνεται Τράπεζα Αίματος με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: «Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Ανηλίκων «το σπίτι της ΑΡΣΙΣ» Προέκταση Λεωφ. ηµοκρατίας, Πρώην Παιδόπολη «Αγίου ηµητρίου», Ωραιόκαστρο Τ.Κ 57013. Τηλ. /fax: 2310 692232 Κεντρικά Γραφεία: Πτολεµαίων 35 &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2016-2017 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 1/9/2015 2 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010 Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ/ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να εφαρμόζει τη δεοντολογία που προβλέπει τον σεβασμό της προσωπικότητας, της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα