Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος Νικόλαος Μήλης Μέλος Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Παρίσταται 1) από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ο Ιωάννης Θεοδωράκης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 2) ο Αριστείδης Καρλαύτης, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, ο οποίος θα αντικαταστήσει το εκλειπόν μέλος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Ιωάννη Φούρκα ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 3) η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ενημέρωση 2. Εισηγήσεις Διευθύνσεων ΤΜΗΜΑ Α της ΘΕΜΑ Ι/Σ22/2013 Ενημέρωση Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ενημερώνει τη Δ. Επιτροπή για τα έσοδα του ΤΕΕ από τη λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι και από τις υπηρεσίες που παρέχει το ΤΕΕ για την εφαρμογή του Ν. 4178/2013. Απόφ. A1/Σ22/2013 Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου [1] «Aνάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 267/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου, η οποία ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού και έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. της 27-11/ «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 2. το ΠΔ 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 262/Α /2002), όπως ισχύει, 3. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 4. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», αναλογικά εφαρμοζόμενες, 5. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19 ), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενες, 6. το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α /1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 7. το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α /1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 6 του Ν.2527/1997, όπως ισχύει,

3 3 8. το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως ισχύει, 9. το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 10. το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), αναλογικά εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 11. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α /2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, 12. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 13. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει, 14. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 15. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει, 16. τη με αριθμό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 17. τη με αριθμό Ε(2007) 5339/ Απόφαση-Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση », όπως ισχύει,

4 4 18. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 19. τη με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 20. τη με αρ /ΨΣ 8809-Γ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 21. τη με αρ /ΨΣ720-Α2 της 15/02/2011, με κωδικό 26, Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 22. τη με αρ. Α1/Σ15/2011 σχετική Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην ως άνω Πρόσκληση, 23. τη με αρ /ΨΣ2179-Α2/ (ΑΔΑ: 4ΑΧΑΦ-Λ5Λ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών» στο Ε.Π. «Ψηφιακής Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 24. τη με αρ /ΕΥΘΥ 610/ Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ, δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, 25. το με αρ /ΕΥΘΥ 779/ έγγραφο της ΕΥΘΥ «Υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ με ίδια μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», 26. τη με αρ. Α3/Σ6/2013 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου [1] «Aνάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ », 27. το με αρ. 6192/ αίτημα του ΤΕΕ προς το ΑΣΕΠ για χορήγηση βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 28. τη με αρ. 4053/ (ΑΠ/ΤΕΕ 6895/ ) Βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία εγκρίνει το ως άνω αίτημα του ΤΕΕ, 29. τα με αρ. πρωτ. 1659/ και 2087/ έγγραφα του ΤΕΕ με τα οποία υποβλήθηκε στην ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση φάκελος για την προέγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου [1] «Aνάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

5 5 Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ », 30. τη με αρ /ΕΥΘΥ 293/ διευκρινιστική εγκύκλιο για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (άρθρο 32 & 32 Α της ΥΠΑΣΥΔ, αρ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ), 31. το με το αρ /ΨΣ1659-Β/ έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου [1] Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης (με ίδια μέσα) της Πράξης [355378] με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών», 32. το με αρ /ΨΣ3957-Β/ έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με θέμα «Συμμόρφωση των ενταγμένων πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, σύμφωνα με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης», 33. το γεγονός ότι η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση » με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ ΣΑΕ 2011ΣΕ ), Αποφασίζει και εγκρίνει το περιεχόμενο του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου με [1] με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» όπως προεγκρίθηκε με το στο ως άνω σημείο 33 έγγραφο της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση και ειδικότερα: Α. Αντικείμενο του υποέργου είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το ΤΕΕ προς τα μέλη του και προς τους πολίτες, ώστε να εξυπηρετούνται με ταχύτητα και αξιοπιστία.καθένα από τα συστήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εξυπηρετεί μια αυτόνομη δράση και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την αντίστοιχη αρμόδια οργανική Μονάδα του ΤΕΕ προς τα μέλη του και προς τους πολίτες. Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα κάθε συστήματος που θα υλοποιηθεί και χαρακτηρίζεται ως Πακέτο Εργασίας [ΠΕ] έχουν ως εξής: ΠΕ.1. Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος:

6 6 Το πακέτο εργασίας (ΠΕ.1) «Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος» περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή από το ΤΕΕ ηλεκτρονικών εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς των ελληνικών και ξένων Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης του υποέργου είναι οι εξής: Θα δοθεί η δυνατότητα οι εξετάσεις να γίνονται χωρίς αύξηση του κόστους, γραπτά (με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εξεταζομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τη συγγραφή των περίπου ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και την ανάπτυξη των κατάλληλων υποσυστημάτων καθένα από τα οποία υποστηρίζει συγκεκριμένες λειτουργίες και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: - Εκχώρησης αναλυτικών επαγγελματικών δικαιωμάτων στον επιτυχόντα, με επέκταση του σχήματος δεδομένων του Μητρώου με πρόσθετα στοιχεία - Online καταχώρησης των αιτήσεων των υποψηφίων και συλλογής των αιτήσεων από το προσωπικό του ΤΕΕ - Ηλεκτρονικής διαχείρισης εξετάσεων πιστοποίησης - Τυχαίας επιλογής της κατάλληλης ομάδας ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών για κάθε εξεταζόμενο. - Ηλεκτρονικής διεξαγωγής των εξετάσεων. Παραδοτέα του ΠΕ.1 καθορίζονται: Π1.1 Επέκταση του σχήματος δεδομένων του Μητρώου του ΤΕΕ, για την υποστήριξη επαγγελματικών δικαιωμάτων. Π1.2 Σύστημα online συλλογής αιτήσεων των υποψηφίων [από τον υποψήφιο και το προσωπικό ΤΕΕ]. Π1.3 Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των εξετάσεων πιστοποίησης [είδος, χώρος, ημερομηνίες, εξεταστές, αποτελέσματα, οικονομική διαχείριση, κλπ]. Π1.4 Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων [παραγωγικό σύστημα, προετοιμασία θεμάτων, καταχώρηση, κανόνες βαθμολόγησης]. Π1.5 Συγγραφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, των αντίστοιχων απαντήσεων, προσδιορισμός συντελεστών βάρους ανά επιστημονικό πεδίο & κανόνων βαθμολόγησης. Π1.6 Δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία του συστήματος e- εξετάσεων

7 7 ΠΕ.2 Κέντρα Εξυπηρέτησης Μηχανικών: Το πακέτο εργασίας (ΠΕ.2) «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μηχανικών» περιλαμβάνει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας τριών (3) Κέντρων Εξυπηρέτησης Μηχανικών (ΚΕΜ) σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας στην επέκταση των συστημάτων εξυπηρέτησης των μελών του ΤΕΕ, καθώς επίσης και: - στην παροχή μέσω των ΚΕΜ των υπηρεσιών που παρέχει το ίδιο και των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, - στην παροχή δικών του υπηρεσιών μέσω των ΚΕΠ ή της πύλης «ΕΡΜΗΣ» (με διαλειτουργικότητα). Παραδοτέα του ΠΕ.2 καθορίζονται: Π2.1 Διεπαφή (web service) για χρήση από τη δικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ" ή πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μελών ΤΕΕ Π2.2 Ηλεκτρονικό σύστημα λήψης αιτήσεων των μηχανικών για έκδοση πιστοποιητικών Π2.3 Διασύνδεση με τη δικτυακή πύλη "ΕΡΜΗΣ" Π2.4 Σύστημα διαβίβασης του ζητούμενου πιστοποιητικού ηλεκτρονικά με ψηφιακή σήμανση γνησιότητας. Π2.5 Yπηρεσίες υποστήριξης και αρχικής λειτουργίας συστήματος ΚΕΜ ΠΕ.3 Σύστημα Καταγραφής & Προβολής Προκηρύξεων Μελετών και Έργων: Το πακέτο εργασίας (ΠΕ.2) «Σύστημα Καταγραφής & Προβολής Προκηρύξεων Μελετών και Έργων» περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος υποδοχής και επεξεργασίας των προκηρύξεων, καθώς και αυτόματης προώθησής τους στο διαδίκτυο. Με το υπό ανάπτυξη σύστημα αυτό θα δοθούν οι παρακάτω δυνατότητες: (α) Εξαγωγή δεδομένων (OCR) από το σύστημα πρωτοκόλλου του ΤΕΕ και από τον ημερήσιο τύπο στο οποίο περιέχονται όλα τα εισερχόμενα κείμενα σε ψηφιακή μορφή. (β) Εισαγωγή μέσω εξουσιοδότησης των προκηρύξεων κατευθείαν από τους φορείς και απλοποίηση τους συστήματος για ταχύτερη καταχώρησή τους από το προσωπικό της ΤΠ ΤΕΕ.

8 8 (γ) Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας (J2EE), με ευέλικτα κριτήρια αναζήτησης με συνδυασμό όλων των κριτηρίων και δημιουργία προσωπικών κριτηρίων για κάθε χρήστη. (δ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τις προκηρύξεις διαγωνισμών στην Ελλάδα. (ε) Μελλοντική επέκταση του συστήματος με πληροφορίες (παρατηρητήριο) εξέλιξης των διαγωνισμών, αναθέσεων και πορείας των έργων. Παραδοτέα του ΠΕ.3 καθορίζονται: Π3.1 Σχήμα Βάσης δεδομένων προκηρύξεων Π3.2 Σύστημα υποδοχής προκηρύξεων από τους φορείς δημοσίευσης Π3.3 Σύστημα διαχείρισης προκηρύξεων από το προσωπικό ΤΕΕ [έγκριση δημοσίευσης, συμπλήρωση στοιχείων αναζήτησης (metadata)] Π3.4 Σύστημα προβολής και αναζήτησης προκηρύξεων Π3.5 Υποστήριξη αρχικής λειτουργίας συστήματος προκηρύξεων ΠΕ.4. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Το πακέτο εργασίας (ΠΕ.4) «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» αφορά το υλικό, για το οποίο το ΤΕΕ έχει τα πνευματικά δικαιώματα και δεν διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η σημασία και η παλαιότητά του απαιτούν τη διατήρησή του στο μέλλον και περιλαμβάνει: (α) την ψηφιοποίηση του παρακάτω υλικού, μεγέθους σελίδων κατ εκτίμηση: - Τεχνικά Χρονικά, γενική έκδοση [ σελ.] - Tεχνικά Χρονικά, επιστημονική έκδοση [ σελ.] - Eνημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ [ σελ.] - Μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΤΕΕ [ σελ. κατ εκτίμηση] - Βιβλία τεχνικού περιεχομένου [ σελ. κατ εκτίμηση] (β) τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και ένταξη του παραπάνω υλικού στις βάσεις του Συλλογικού Καταλόγου Βιβλιοθηκών ΤΕΕ (ενιαίο πανελλαδικό δίκτυο βιβλιοθηκών), με δυνατότητα αναζήτησης και ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο, (γ) την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και παρουσίασης ψηφιακού αποθετηρίου. Παραδοτέα του ΠΕ.4 καθορίζονται: Π4.1 Ψηφιοποιημένα αρχεία ιστορικού αρχείου Ενημερωτικού Δελτίου, Τεχνικών Χρονικών, Μελετών και Βιβλίων (~ σελίδες) Π4.2 Καταχωρημένα τα ψηφιοποιημένα αρχεία (~ σελίδες) στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα, βάσει των προτύπων καταλογογράφησης

9 9 Π4.3 Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης ψηφιακού αποθετηρίου Π4.4 Εκπαίδευση Χρηστών Βιβλιοθήκης Β. Η Διάρκεια υλοποίησης του υποέργου καθορίζεται σε 14 μήνες, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που έχει προεγκριθεί, ανά δράση και παραδοτέο. Γ. Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του ΤΕΕ, ο οποίος ως επικεφαλής, έχει τη συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και υπογράφει το ΤΔΥ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. Οι αρμόδιες οργανικές Μονάδες για την υλοποίηση και τη λειτουργία κάθε Πακέτου Εργασίας, όπως καθορίζονται στο παρακάτω πίνακα, συνεργάζονται με τον υπεύθυνο έργου για κάθε επί της ουσίας θέμα που άπτεται της καλής εκτέλεσης της παρούσας και με τη Δ/νση Διοικητικού για κάθε διαχειριστικό και διοικητικό θέμα της υλοποίησης της παρούσας. Πίνακας. Αρμόδια οργανική Μονάδα ανά Πακέτο Εργασίας Πακέτο Εργασίας Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Κέντρα Εξυπηρέτησης Μηχανικών Σύστημα Καταγραφής και Προβολής Προκηρύξεων Μελετών και Έργων Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Δ/νση ή Τμήμα ΤΕΕ Δ/νση Επαγγελματικής Ανάπτυξης -Τμήμα Μητρώου Μελών Δ/νση Διοικητικού Τμήμα της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ Δ/νση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Τμήμα Επικοινωνίας Δ. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου καθορίζεται ότι θα είναι στελέχη έμμισθο προσωπικό του ΤΕΕ και εξωτερικοί συνεργάτες-εμπειρογνώμονες με συγκεκριμένη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Ειδικότερα: Δ1. Οι ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων ανά ειδικότητα των εξωτερικών συνεργατών θα αναζητηθούν από την αγορά εργασίας, βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδώσει το ΤΕΕ, σύμφωνα με την στο ως άνω σημείο 28 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ και την στο ως άνω σημείο 31 προέγκριση της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και έχουν ως εξής:

10 10 Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΣ-Υ1.01 ΨΣ-Υ1.02 ΨΣ-Υ1.03 ΨΣ-Υ1.04 ΨΣ-Υ1.05 ΨΣ-Υ1.06 ΨΣ-Υ1.07 ΨΣ-Υ1.08 ΨΣ-Υ1.09 ΨΣ-Υ1.10 ΨΣ-Υ1.11 ΨΣ-Υ1.12 Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων-Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία στην σχεδίαση συστημάτων πολλών συνδρομητών Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων (Senior)(Διαχείριση,ΧΜL,Database Schema,SQL)-Eπίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (ORACLE) και στη δημιουργία σχημάτων δεδομένων και προγραμματισμό αυτοματισμών (triggers,stored procedures) Μηχανικός Λογισμικού Java (Senior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα J2EE και ιδιαίτερα σε υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης Μηχανικός Λογισμικού Java (Junior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε προγραμματισμό Java Μηχανικός Λογισμικού για deployment & testing - Επίπεδο Εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα αρχιτεκτονικής HW και SW υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας καi παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολίτες Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε λειτουργικό σύστημα Linux Διαχειριστής Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε λειτουργικό σύστημα Linux Μηχανικός Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - certificates specialist, LDAP, user provisioning ) (Senior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα πιστοποίησης χρηστών (SSO), ασφάλειας συστημάτων και αλγορίθμων κρυπτογράφησης Μηχανικός Λογισμικού (Junior) - Επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε προγραμματισμό client-server Μηχανικός (Ολων των ειδικοτήτων )- Αρχιτέκτονες,Πολιτικοί,Τοπογράφοι,Μηχανολόγοι,Ηλεκτρ ολόγοι,χημικοί,μεταλλειολόγοι,ναυπηγοί και Ηλεκτρονικοί Προσωπικό Υποστήριξης-Προσωπικό από μηχανικούς για την στελέχωση Help Desk της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας Βιβλιοθηκονόμοι-Επίπεδο εκπαίδευσης ΤΕΙ ή ΑΕΙ με εμπειρία στη διαχείριση ψηφιακών τεκμηρίων ΨΣ-Υ1.13 Προσωπικό Υποστήριξης Βιβλιοθήκης -Αρχείου 2 ΨΣ-Υ1.14 Μηχανικός-Επίπεδο Εκπαίδευσης ΑΕΙ-Ειδικός στην τεχνική ορολογία (*) 3 3 1

11 11 (*) Αφορά την ολιγόμηνη (2-3 μήνες)απασχόληση έγκριτων μηχανικών και ακαδημαϊκών για την σύνταξη και πρόταση των θεμάτων (~10.000) της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μελών του ΤΕΕ Δ2. Τα στελέχη-έμμισθο προσωπικό του ΤΕΕ θα απασχοληθούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, σύμφωνα και με την ως άνω σημείο 31 προέγκριση της ΕΥΔ του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και την παρούσα Απόφαση και είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Παραδοτέα Α/Μ Απασχόλησης 1 Αθανασόπουλος Παναγιώτης ΙΔΑΧ ΠΕ Μηχανικών Π Βλάχος Περικλής ΙΔΑΧ ΠΕ Μηχανικών Π Ρίζου Ρέγκε ΙΔΑΧ ΠΕ Μηχανικών Π Λαδικός Ηλίας Μόνιμος ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Π Μακρυνικόλα Αικατερίνη ΙΔΑΧ ΠΕ Μηχανικών Π Τζόκα Δήμητρα 7 Διονυσοπούλου Ελένη 8 Μπολάνος Γεώργιος 9 Δημοπούλου Ελένη 10 Πέτρου Μαρία 11 Αραπάκη Μαρία 12 Καμαριωτάκης Ευάγγελος 13 Γατσούλη Μαρία 14 Καναβάκη Αικατερίνη 15 Πετρακάκη Ελένη 16 Σκανδάλη Άννα 17 Σβάρνας Χρήστος 18 Γατσούλη Όλγα ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μόνιμη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Μόνιμος ΠΕΜηχανικών Μόνιμη ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΙΔΑΧ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Μόνιμη ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Μόνιμος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μόνιμη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Π Π Π Π Π Π Π Π Π.4.4 2,5 Π.4.4 2,5 Π Π Π.4.4 1

12 12 α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Παραδοτέα 19 Κούτρα Μαργαρίτα ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Α/Μ Απασχόλησης Π Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων δεν εντάσσεται στα καθημερινά τους καθήκοντα, αλλά κάθε υπάλληλος αναλαμβάνει το έργο που του ανατίθεται, συμμετέχει στα παραδοτέα του υποέργου και αμείβεται σύμφωνα με το έργο που παράγει. Η αμοιβή των υπαλλήλων του ΤΕΕ θα υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 και της ΥΠΑΣΥΔ ως ισχύει και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό που καθορίζεται στις ως άνω διατάξεις. Πρόσθετη αμοιβή στο έμμισθο προσωπικό του ΤΕΕ θα καταβάλλεται τμηματικά και μετά την παραλαβή των παραδοτέων του έργου τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται την καταβολή της αμοιβής σε κάθε υπάλληλο, αναλόγως της συμμετοχής του στα παραδοτέα του έργου. Ε. Το Κόστος Υλοποίησης του Υποέργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ,00 ) προ ΦΠΑ, ( ,00 ) με ΦΠΑ το οποίο ανά κατηγορία κατανέμεται ως εξής: Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ [σε, χωρίς ΦΠΑ] Γ.1 Υφιστάμενο Προσωπικό ΤΕΕ - ΕΚΤΟΣ ωραρίου ,00 Γ.2 Νέο Προσωπικό - Εξωτερικοί συνεργάτες ,00 Γ.3 Υφιστάμενες Υποδομές και Υλικά Μέσα 0,00 Γ.4 Επιμέρους Αναθέσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΤ. Για την υλοποίηση του έργου η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Έργου και μετά την επιλογή των εξωτερικών συνεργατών, θα συγκροτήσει τις Ομάδες Υλοποίησης του υποέργου, ανά δράση και παραδοτέο, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι υπάλληλοι του ΤΕΕ. Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να προχωρήσει άμεσα και σύμφωνα με τα παραπάνω: 1) Στην ανάληψη της νομικής δέσμευσης για την υλοποίηση του υποέργου [1] «Aνάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ », εκδίδοντας την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια Μέσα.

13 13 ΤΜΗΜΑ Β της ) Στην έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία καθηκόντων, χρόνου απασχόλησης και κόστους, όπως αυτά περιγράφονται στη βεβαίωση του ΑΣΕΠ (αρ. 28 έχοντας υπόψη) και στην προέγκριση της ΕΥΔ για το υποέργο (αρ. 31 έχοντας υπόψη). Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και ορίζει τις παρακάτω Επιτροπές: Α) Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Εξωτερικών Συνεργατών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, αποτελούμενη από τους : 1. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Αφροδίτη Τσιγάρα 2. Αικατερίνη Τραντάλη Μέλος, με αναπληρώτρια την Αμαλία Πλακούτση 3. Μαρία Αραπάκη Μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Καμαριωτάκη 4. Ευάγγελο Αυγερινόπουλο Μέλος, με αναπληρωτή το Γεώργιο Κωτσόλη 5. Παναγιώτα Μοίρα Μέλος με αναπληρώτρια την ευδοκία Φιλιππίδου Β) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου, αποτελούμενη από τους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε., οι οποίοι με την Γ4/Σ30/2012 Απόφαση της Δ.Ε. «Συγκρότηση Προμηθειών για το έτος 2013» συγκροτούν την «Επιτροπή παραλαβής», ως εξής: 1. Περικλή Βλάχο, Πρόεδρο, με αναπληρωτές: α) Αγγελική Βασιλείου και β) Σμαράγδα Κοντόγγονα 2. Κωνσταντίνα Ελευθεροπούλου, Μέλος, με αναπληρωτές: α) Λεωνίδα Καραγιάννη και β) Κωνσταντίνα Κοσμά 3. Σοφία Μελέτη, Μέλος, με αναπληρωτές: α) Αλεξία Περγαντοπούλου και β) Αικατερίνη Πόθου. ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β1/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής ,00 στην URBANICA A.E. για την προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Γ3/Σ2/2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (35.178,00 ) στην URBANICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

14 14 & ΠΟΛΕΩΝ Αιγιαλείας 15 Μαρούσι Αθήνα, για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθμ 49/ Τιμολόγιο. Νο 49/ ,00 (Καθ.αξία ,00+23%ΦΠΑ 6.578,00 = Συν ,00) Κ.Α 9739 α. Αποφ.Β2/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 2.152,50 στην URBANICA A.E. για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τη σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2.152,50 ) στην URBANICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ Αιγιαλείας 15 Μαρούσι Αθήνα, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθμ. 49/ Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής και υπ αριθμ. 79/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Νο 49/ ,00 (Καθ.αξία 1.500,00+23%ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 79/ ,50 (Καθ.αξία 250,00+23%ΦΠΑ 57,50 = Συν 307,50) Κ.Α 9739 α. Αποφ.Β3/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 9.963,00 στην URBANICA A.E. για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τη σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (9.963,00 ) στην URBANICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ Αιγιαλείας 15 Μαρούσι Αθήνα, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης

15 15 αυτοκινήτων για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθμ 50/ Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Νο 50/ ,00 (Καθ.αξία 8.100,00 +23%ΦΠΑ 1.863,00 = Συν 9.963,00) Κ.Α 9739 α. ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Αποφ.Β4/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 4.251,62 στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α) την υπ αριθ. Β/53/25/2001 προηγούμενη απόφαση, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αποθήκης επί της οδού Κεραμεικού 40 στην Αθήνα, β) το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από έως ), γ) το από έγγραφο του κ. Μιχάλη Φωκ. Βουνάτσου, πληρεξουσίου δικηγόρου της εκμισθώτριας εταιρείας «Συμβουλευτική Ακινήτων Οκτώ Α.Ε.», περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από τους κληρονόμους της Οικογ. Ρόδη στην ως άνω εταιρεία, δ) το φωτοαντίγραφο του υπ αριθ / αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της παραπάνω αγοραπωλησίας, ε) το από εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία της Αποθήκης, στ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών και ζ) αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δ δόση (650,00 ) του έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)που εξοφλήθηκε από το ΤΕΕ μέσω Παγίας Εντ.16794/ ε) καθώς και μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) , εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (4.251,62) στην «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» αριθ. λογ/σμού CityBank για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, επιφανείας 637,80 μ2, για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου.

16 16 Αναλυτικά : Ενοίκιο: 2.376,94 ανά μήνα 2.376,94 Χ 2 μήνες = 4.753,88 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε δ δόση - 650, ,88 Χαρτ. 3,6% + 147, ,62 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β5/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 1.077,45 στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ στην οδό Λέκκα 23-25, 1ος όροφος, για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α5/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά τη μίσθωση Γραφείων ιδιοκτησίας Βασιλικής Τριανταφύλλου που βρίσκονται στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, για τη στέγαση της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20% λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο εγκρίνει την καταβολή των χιλίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.077,45) στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου του Γεωργίου, για χρήση μισθίου των ως άνω Γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 529,20 ανά μήνα 529,20 x 2 μήνες = 1.058,40 Χαρτ. 1,8% 19, ,45

17 17 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β6/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 5.501,27 στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Β8/Σ16/2008 και Β2/Σ21/2008 προηγούμενες αποφάσεις της, που αφορούν την μίσθωση γραφείων στο 1 ο όροφο του κτιρίου της οδού Λέκκα ιδιοκτησίας Μαρίας Θεοχαράκη, για την στέγαση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.501,27) στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου, Πατησίων & Παλλήνης 1, Αθήνα για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ) και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 2.702,00 ανά μήνα 2.702,00 Χ 2 μήνες = 5.404, ,00 Χ 1,8% χαρτ. = 97, ,27 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β7/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 1.785,90 στους κ.κ. Διονύσιο Πατρινό, Δημήτριο Πατρινό και Άγγελο Πατρινό για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) από το διάστημα μέχρι

18 18 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της : α) Την υπ αριθ. Α6/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά τη μίσθωση γραφείων στον 1 ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, ιδιοκτησίας Διονυσίου, Δημητρίου και Αγγέλου Γ. Πατρινού για τη στέγαση υπηρεσιών του ΤΕΕ, β) Το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ), γ) Το από εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, που απαντά σε σχετικό ερώτημα του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού για την καταβολή εγγύησης ενός (1) μισθώματος στον εκμισθωτή (παρ. 3γ του ως άνω συμφωνητικού), παρ ότι δεν έχει περιληφθεί στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, δ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών και ε) καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή χιλίων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.785,90) στους κ.κ. Διονύσιο Πατρινό του Γεωργίου, Δημήτριο Πατρινό του Γεωργίου και Αγγελο Πατρινό του Γεωργίου (ΙΒΑΝ GR ) για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 877,17 ανά μήνα 877,17 x 2 μήνες = 1.754,34 + 1,8% χαρτ = 1.785,90 α) Διονύσιος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ. = 10, ,30 β) Δημήτριος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ. = 10, ,30

19 19 γ) Άγγελος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ. = 10, ,30 Σύνολο : 1.785,90 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β8/Σ22/2013 Εγκριση καταβολής 2.059,68 στο Ε.Τ.Α.Α -Τομείς Μηχ/κων & Ε.Δ.Ε για ενοίκιο στέγασης για την εξυπηρέτηση των μελών του ΤΕΕ στην οδό Μαυρομματαίων 17, 3 ος όροφος για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α9/Σ15/2012 που αφορά τη μίσθωση Γραφείων ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α-Τομείς Μηχ/κων & Ε.Δ.Ε που βρίσκονται στον 3 ος όροφο επί της οδού Μαυρομματαίων 17 για τη στέγαση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπ. Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ) προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί υπηρεσία εξυπηρέτησης των μελών του ΤΕΕ για το διάστημα από μέχρι Ιδιωτικό Συμφωνητικό και βεβαιώνει την χρήση μισθίου καθώς και μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών Αναλυτικά: Ενοίκιο: 1.029,84 ανά μήνα 1.029,84 Χ 2 μήνες = 2.059,68 Κ.Α. 813 Αποφ.Β9/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής 1.323,40 στην κα Αλίκη Σημαντώνη για χρήση μισθίου ακινήτου στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 11 & Φίλωνος), όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι

20 20 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α) την υπ αριθ. Β23/Σ23/2005 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά, (Ελ. Βενιζέλου 11 & Φίλωνος), β) την από σύμβαση μίσθωσης ακινήτου (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ), γ) το από έγγραφο του κ. Κων/νου Χριστοδούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου της εκμισθώτριας Κας Αλίκη Σημαντώνη περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από την «Κων/νος Ε. ΚΑΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Οικοδομικές Επιχειρήσεις» στην Κα Αλίκη Σημαντώνη, δ) το υπ αριθ. 5259/ αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της παραπάνω αγοραπωλησίας, ε) το υπ αριθ / έγγραφο του μεταγραφοφύλακα Πειραιά, που πιστοποιεί την μετεγγραφή του ακινήτου στην νέα ιδιοκτήτρια, στ) το από εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία των γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά, ζ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών η) καθώς και τη μείωση του ενοικίου σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτοκ /6/2012 από 1.299,59 το μήνα γίνεται 650,00 το μήνα, εγκρίνει την καταβολή χιλίων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.323,40) στην κα Αλίκη Σημαντώνη του Σπυρίδωνα, Όθωνος 10, Χαλάνδρι για χρήση μισθίου των γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 11 & Φίλωνος), επιφανείας 129,00 τ.μ., για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 650,00 ανά μήνα 650,00 x 2 μήνες = 1.300, ,00 x 1,8% χαρτ= 23, Σύνολο 1.323,40 ========= Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β10/Σ22/2013 Έγκριση καταβολής ,04 στην «ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» για ενοίκιο ακινήτου στέγασης των

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα