ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ / , 2150/ , 8597/ έγγραφα του Μ.Τ.Π.Υ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων µας, επανερχόµαστε στο θέµα, ενηµερώνοντας σας ότι έχουµε συλλέξει, επεξεργαστεί, αξιολογήσει και οµαδοποιήσει ερωτήµατα και παρατηρήσεις που αναφέρετε στα έγγραφα και τα τηλεφωνήµατα σας, καθώς και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε στις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ επί των δαπανών κατά περίπτωση. Η κείµενη νοµοθεσία ορίζει την διενέργεια κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΎ στις δαπάνες των ΝΠ όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές. Η διενέργεια κρατήσεων βαρύνει τους προµηθευτές και όχι τις Σχολικές Επιτροπές. Η Σχολική Επιτροπή οφείλει πριν από κάθε συναλλαγή να ενηµερώνει τον προµηθευτή για την υποχρέωση διενέργειας των εν λόγω κρατήσεων. Σε περίπτωση διακήρυξης, να αναγράφεται ρητά σε αυτή, η εν λόγω κράτηση. 1. Ερωτήµατα - Προβλήµατα Η πλειονότητα των ερωτηµάτων σας, αφορά: στις κρατήσεις επί των αµοιβών των καθαριστριών των Σχολείων µε σύµβαση έργου στο αν γίνεται κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Ύ. σε δαπάνες που καλύπτονται από τα έσοδα των σχολικών κυλικείων στις Βεβαιώσεις ΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικού Αερίου στις κρατήσεις επί της αµοιβής των Σχολικών Τροχονόµων στις προθεσµίες απόδοσης των κρατήσεων στα Έντυπα απόδοσης κρατήσεων 1

2 Τα κυριότερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής: προµηθευτές σε διάφορες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων (Πετρέλαιο, αναλώσιµα, επισκευές, προµήθειες κλπ) αρνούνται την επιβολή της νόµιµης κράτησης επί του αντιτίµου της δαπάνης, ή πιέζουν για αύξηση της καθαρής αξίας του προσφερόµενου προϊόντος µε σκοπό τη µετακύληση του ποσού της παρακράτησης στις Σχολικές Επιτροπές, ώστε να µην µειωθούν τα κέρδη τους. Προµηθευτές δέχονται τη διενέργεια κράτησης µόνο για το ΜΤΠΥ και δεν δέχονται κράτηση για το χαρτόσηµο και το ΟΓΑ χαρτοσήµου. Η ΕΗ Α.Ε, (Τοπικά Γραφεία) σε ορισµένες περιπτώσεις, ενώ έχει γίνει ήδη κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ σε λογαριασµό του ρεύµατος, αναγράφει το ποσό της κράτησης ως οφειλή στον επόµενο λογαριασµό. Η χιλιοµετρική απόσταση από τις αρµόδιες υπηρεσίες πληρωµής λογαριασµών ( ΕΗ, ΟΤΕ) και απόδοσης των κρατήσεων (.Ο.Υ, Εθνική Τράπεζα κλπ) των σχολείων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε περιοχές αποµακρυσµένες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η επιβολή κράτησης ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης (ακόµη και σε πολύ µικρά ποσά). υσκολίες Απόδοσης Σε περίπτωση που η έδρα σας είναι σε αποµακρυσµένη ή βρίσκεται σε νησιωτική περιοχή θα µπορείτε σύντοµα να διεκπεραιώνετε τις αποδόσεις στο ΜΤΠΥ µέσω των Τραπεζών µε τη διαδικασία του e-banking. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών και απόδοση των κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ θα υλοποιείται από τον υπολογιστή του εκκαθαριστή του σχολείου. Η λύση αυτή κρίνεται αναγκαία, για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποδίδετε τις κρατήσεις του Ταµείου µηνιαία, λόγω απόστασης από Υπηρεσίες που µπορείτε να τις καταθέσετε. Θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως για την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής. 2. Τι ισχύει Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.. 422/81 και τη µε αριθµό 47/ Γνωµοδότηση του ' Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους επιβάλλεται κράτηση % υπέρ Μ.Τ,Π.Υ. στις πραγµατοποιούµενες από τις Σχολικές Επιτροπές δαπάνες για τη λειτουργία των δηµοσίων σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης; Πετρέλαιο 2

3 Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση % υπέρ ΜΤΠΥ πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ. Οι προµηθευτές των Σχολικών Επιτροπών και κάθε ηµόσιου φορέα γενικότερα, θα πρέπει να προµηθεύουν µε πετρέλαιο θέρµανσης τα σχολεία και στο αντίτιµο αγοράς του να γίνεται η νόµιµη κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ, όπως ορίζει ο νόµος. Για το θέµα αυτό έχουν ήδη ενηµερωθεί η Γ.Γ Εµπορίου και το Υπουργείο Οικονοµικών. ΕΗ-ΟΤΕ Φυσικό Αέριο Επιβάλλεται κράτηση % (πλέον χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ) επί του αντιτίµου των λογαριασµών της.ε.η. Α.Ε., του Ο-Τ.Ε. Α.Ε. (σύµφωνα και µε την αρ. 1/2007 Γνωµοδότηση του Β' Τµήµατος του Ν,Σ.Κ.) και της.επ.α. Α.Ε. ή των κατά τόπους Εταιριών Παροχής και ιανοµής Φυσικού Αερίου. Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ υπολογίζεται στην περίπτωση της ΕΗ Α.Ε. επί της συνολικής αξίας ρεύµατος (προ Φ.Π.Α. και ειδικών τελών για ΕΡΤ, ήµο κλπ), στην περίπτωση του ΟΤΕ Α.Ε. επί των τελών για όλες τις παρεχόµενες από τον ΟΤΕ Υπηρεσίες (προ Φ.Π.Α.) και στην περίπτωση της.επ.α. Α.Ε, επί του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας παροχής φυσικού αερίου. {Η.ΕΠ.Α. Α.Ε. και οι κατά τόπους Εταιρίες ιανοµής Αερίου και οι Εταιρίες Παροχής Αερίου απαλλάσσονται της υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτησης µόνο για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανοµής φυσικού αερίου σε κοινόχρηστους χώρους (άρ.7 του Ν.264/1995). Έχει διαπιστωθεί ότι λόγω αδυναµίας προσαρµογής τον µηχανογραφικών συστηµάτων της ΕΗ Α.Ε. το ποσό των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων εµφανίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις ως ανεξόφλητο υπόλοιπο -µε ειδοποίηση διακοπής- (ή ως «καθυστερούµενα» στους λογαριασµούς των υποκαταστηµάτων Μέσης Τάσης), το οποίο όµως αντιλογίζεται και άρα δεν αθροίζεται στο τελικό ποσό πληρωµής. Αµοιβές Καθαριστριών Η αµοιβή των καθαριστών/στριών των σχολείων για το έργο που προσφέρουν σε όλη τη χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης έργου υπόκειται σε κράτηση % επί του αντιτίµου (µικτή αµοιβή) των πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών των προσφεροµένων υπό µη κεκτηµένων την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου. Οι καθαρίστριες µε σύµβαση Ι.,Α.Χ ή Ι..Ο.Χ έχουν κράτηση 1% επί των πάσης φύσεως πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων. Κράτηση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Η κράτηση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ είναι υποχρεωτική από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου. απάνες χρηµατοδοτούµενες από ενοίκια (έσοδα) κυλικείων απάνες οι οποίες καλύπτονται από τα έσοδα ενοικίων των σχολικών κυλικείων υπόκεινται σε κράτηση %.. Μικρά Ποσά

4 Το µικρό ποσό δαπάνης δεν καταργεί την υποχρέωση κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνονται κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Στην αµοιβή των Σχολικών τροχονόµων Στις δαπάνες που καλύπτονται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων 5. Παρεχόµενα σχέδια εντύπων προς βοήθεια των εκκαθαριστών των σχολικών επιτροπών. Για τις ανάγκες υλοποίησης των απαιτούµενων διαδικασιών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ: α) υπολογιστικό φύλλο (excel) που µε εύχρηστο τρόπο µπορείτε να υπολογίζεται τις κρατήσεις και τα ποσά των αποδόσεων. Το ίδιο έντυπο µπορείτε να χρησιµοποιείτε σαν έντυπο κοινοποίησης των µηνιαίων κρατήσεων στο ΜΤΠΥ µαζί µε το αποδεικτικό κατάθεσης της απόδοσης β) Υποδείγµατα Σχεδίων Βεβαιώσεων Κρατήσεων ΟΤΕ, ΕΗ, Φυσικού Αερίου, λοιπών δαπανών. 6. Προθεσµίες και τρόπος απόδοσης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων Οι εισπράξεις των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων πρέπει να αποδίδονται στο Ταµείο µας µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, δηλαδή: Μέχρι την 10η ηµέρα του επόµενου της διενέργειας των σχετικών κρατήσεων µηνός, όταν το σχετικό έξοδο βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό (άρθρο 1 του Β.. 760/1969) και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το αργότερο από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων από την αρµόδια ιεύθυνση. Η κράτηση % υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. αποδίδεται ως εξής: 1. µέσω των.ο.υ. στον ειδικό ΚΑΕ Τα τέλη Χαρτοσήµου και ΟΓΑ αποδίδονται στο ΗΜΟΣΙΟ, από τις.ο. Υ.. 2. µε κατάθεση του συνολικού ποσού κρατήσεων στην Εθνική Τράπεζα (αρ.λογ /04, IBAN: GR ) µε τη διαδικασία 400 (σχετική εγκύκλιος- οδηγίες και έντυπο συναλλαγής στην ιστοσελίδα µας (http://www.mtpy.gr/04krathseispages/krathseis05.html. µε κατάθεση του συνολικού ποσού κρατήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ.λογ.2605/, IBAN: GR ). Η τελική απόδοση στο ΗΜΟΣΙΟ των τελών χαρτοσήµου και ΟΓΑ, στις περιπτώσεις 2 και, διενεργείται από το Ταµείο µας. 4

5 Για κάθε περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά µε το ΜΤΠΥ, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων, γνωµοδοτήσεων και του Π.. 422/81 µπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του: Πίνακας απανών και Κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ Είδος δαπάνης % κράτηση Ποσό υπολογισµού Γενικά Επί του καθαρού ποσού ΕΗ ΟΤΕ Κινητή τηλεφωνία Επί της συνολικής αξίας τον ρεύµατος αφαιρούµενων του ΦΠΑ και ειδικών τελών ήµου ΕΡΤ κλπ (κατανάλωση ρεύµατος) Επί των τελών για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες αφαιρούµενου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό) Επί των τελών για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες αφαιρούµενου του ΦΠΑ Ταχυµεταφορές Επί του καθαρού ποσού. Πετρέλαιο Επί του καθαρού ποσού. Φυσικό Αέριο (Φ.Α) Καθαρίστριες µε σύµβαση έργου Καθαρίστριες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου η ορισµένου χρόνου Αναλώσιµα (Είδη Βιβλιοπωλείου, καθαριστικά, απολυµαντικά, φαρµακευτικό υλικό κλπ) Καθαρισµός υδρορροών και σκεπής, αλλαγή κλειδαριών, αναβάθµιση εργαστηρίων πληροφορικής, αντικατάσταση οθονών Η/Μ), λοιπά έργα και εργασίες 1 Επί του καθαρού ποσού της αξίας παρεχόµενης υπηρεσίας παροχής Φ.Α επί του ακαθαρίστου ποσού (συνολική αποζηµίωση) ΜΟΝΟ στις υπερωρίες και πρόσθετες αµοιβές. ΟΧΙ στο ποσό της πληρωµής Επί της καθαρής αξίας Επί του καθαρού ποσού Μισθωµένα ιδακτήρια Επί του ενοικίου Εργασίες επισκευής και συντήρησης που εκτελούνται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού Ξενόγλωσσα βιβλία που αγοράζονται από τις Σχολικές Επιτροπές σε ηµοτικά (Γυµνάσια - Λύκεια) µέσω τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ. Επί του καθαρού ποσού (µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ). Επί του καθαρού ποσού (µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ). Σχολικοί Τροχονόµοι 0 ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ «Η κατάσταση των κρατήσεων απόδοσης του Μ.Τ.Π.Υ μπορεί να υπογραφεί και σφραγιστεί, αντί της προέδρου και της σφραγίδας της Σχολικής Επιτροπής, από τον/την Διευθυντή-ντρια του σχολείου (α.α.) με τη σφραγίδα του Σχολείου». 5

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας. Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Παναγιώτα Φατούρου, Με θέμα: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα