ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο Σκοπός Διαγωνισμού 1. Ο Διαγωνισμός αυτός αφορά την εκμίσθωση του χώρου των Εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στη Νήσο Αστυπάλαια, εκτάσεως είκοσι (20) περίπου στρεμμάτων, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται και σημειώνεται στους σχετικούς χάρτες και αεροφωτογραφίες που επισυνάπτονται στο συνημμένο στους παρόντες Όρους υπ αριθμ. Φ.550/ΑΔ /Σ.1484/ /Γ.Ε.Α./Γ2/4 Έγγραφο. Συγκεκριμένα, η έκταση, την οποία καταλαμβάνει ο προς εκμίσθωση χώρος, ευρίσκεται στο Όρος Καστελλάνο της Νήσου Αστυπάλαιας, απέχει περίπου είκοσι (20) χιλιόμετρα από την πόλη της Αστυπάλαιας και το πλησιέστερο σ αυτή χωριό είναι η «Ανάληψις» (Μαλτεζάνα). Ειδικότερα, η εν λόγω έκταση των είκοσι (20) περίπου στρεμμάτων χαρακτηρίζεται γενικά ως βραχώδης και ευρίσκεται στη συμβολή της οδού που οδηγεί στην κορυφή του όρους Καστελλάνου (όπου ευρίσκεται η έκταση του ραντάρ που ρητώς και σαφώς θα παραμείνει στη δικαιοδοσία της Πολεμικής Αεροπορίας) και της Επαρχιακής Οδού Λειβαδίου Βαθύ. Διαθέτει μόνο σε ένα τμήμα της περίφραξη, αποτελούμενη από πασσάλους με συρματόπλεγμα τύπου «καρέ». Διαθέτει υπόγειες δεξαμενές, καθώς και τρία (3) κτίρια που παλιότερα χρησιμοποιούνταν ως «Συνεργεία Εξυπηρέτησης», «Θάλαμος Οπλιτών» και «Υπόστεγο της Μοίρας Μεταφορών». Το κτίριο των «Συνεργείων Εξυπηρέτησης» αποτελείται από ισόγειο ορθογώνιο κτίριο και κτίριο πρώτου ορόφου σχήματος «Τ». Οι εξωτερικές κατά προέκταση διαστάσεις ανέρχονται περίπου σε είκοσι έξι μέτρα (26 μ.) και δεκαοκτώ μέτρα (18 μ.). Το κτίριο «Θάλαμος Οπλιτών είναι επίσης ισόγειο κτίριο σχήματος «Γ» με εξωτερικές κατά προέκταση διαστάσεις περίπου τριάντα τρία μέτρα (33 μ.) και δώδεκα μέτρα (12 μ.). Το «Υπόστεγο της Μοίρας Μεταφορών» αντίστοιχα (φέρων οργανισμός εξ οπλισμένου σκυροδέματος) έχει εξωτερικές κατά προέκταση διαστάσεις περίπου οκτώ μέτρα (8 μ.) και επτά μέτρα (7 μ.). Η εν λόγω έκταση ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου (Γ.Ε.Α.), αρμοδιότητας της Πολεμικής Αεροπορίας. Δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 15 του α.ν. 1988/1939, το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» δικαιούται να εκμισθώνει σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χώρους και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και στο πρώην Υπουργείο Αεροπορίας και να εισπράττει τα μισθώματα και τις πάσης φύσεως προσόδους από την εκμίσθωση ή τη χρήση αυτών.

2 2 Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 3981/1959, «Η αληθής έννοια της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1988/39 είναι ότι ανήκουσιν εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου Βασιλικής Αεροπορίας αι πρόσοδοι εκ της υπό του Ταμείου τούτου ενεργουμένης εκμισθώσεως, καλλιεργείας, βοσκής και εκμεταλλεύσεως εν γένει των αεροδρομίων και γενικώς χώρων και εγκαταστάσεων, ανηκόντων εις το Κράτος και τελούντων υπό την διοίκησιν και αρμοδιότητα του τέως Υπουργείου Αεροπορίας και των ακολούθως προστεθέντων και εις το μέλλον δημιουργηθησομένων παρά τη Ελληνική Βασιλική Αεροπορία, ως και το προϊόν της εκμισθώσεως και εν γένει εκμεταλλεύσεως των εν αυτοίς καφενείων, κυλικείων, αναψυκτηρίων κλπ». 2. Η ανωτέρω έκταση εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για κοινωφελείς σκοπούς και όχι για κερδοσκοπικές ή εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό η εν λόγω μίσθωση δεν υπάγεται και δεν προστατεύεται σε καμμία περίπτωση από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 «περί εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2741/1999, καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014. Οιαδήποτε άλλη μορφή, άμεση ή έμμεση, χρήσης της εκμισθουμένης εκτάσεως για εμπορικούς ή επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς, καθώς και για δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαγορεύεται ρητώς. Η εν λόγω μίσθωση διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 715/1979 και του Αστικού Κώδικα. 3. Τιμή εκκίνησης του Διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των εξακοσίων Ευρώ (600,00 ) ετησίως. 4. Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση του σκοπού, για τον οποίο εκμισθώνεται η έκταση, βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή. Ειδικότερα, ο μισθωτής υποχρεούται όπως αποκλειστικά με δικές του δαπάνες προβεί σε όλες τις τυχόν απαιτούμενες και αναγκαίες εργασίες αναμόρφωσης ή/και αναμόρφωσης ή/και εξωραϊσμού ή/και επισκευής ή/και συντήρησης της εκμισθουμένης εκτάσεως, για τις οποίες δεν θα έχει καμμία απολύτως απαίτηση αποζημιώσεως από το Μ.Τ.Α. ή την Πολεμική Αεροπορία ή το Ελληνικό Δημόσιο. Ο μισθωτής υποχρεούται ρητώς και σαφώς να συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια και με αποκλειστικά δικές του δαπάνες και μέσα τις εγκαταστάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός της εκμισθουμένης εκτάσεως. 5. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί, με δικές του ενέργειες και έξοδα, στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, επ ονόματί του και για λογαριασμό του, όλων των τυχόν προβλεπόμενων και απαραίτητων Αδειών για τη νόμιμη λειτουργία της εκμισθουμένης εκτάσεως (Πολεοδομική Υπηρεσία κλπ), καθώς επίσης και για εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, αποκλειστικά με δικές του ενέργειες και έξοδα, προβεί σε τυχόν απαιτούμενες επισκευές της εκμισθουμένης εκτάσεως, καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών. Εργασίες που τυχόν απαιτηθεί να εκτελεσθούν στην εκμισθούμενη έκταση, καθώς και οι εν γένει εργασίες συντήρησης και επισκευής της εκμισθουμένης εκτάσεως θα εκτελεσθούν με φροντίδες, δαπάνες, μέσα και ευθύνη του μισθωτή

3 3 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη και προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το οποίο ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η ευθύνη και η δαπάνη για την έκδοση των τυχόν αναγκαίων αδειών και γενικά κάθε απαιτούμενου εγγράφου για το σκοπό της μίσθωσης βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή. Αποκλειστικός εργοδότης όλου του προσωπικού που τυχόν απασχοληθεί στις εργασίες αυτές θα είναι ο μισθωτής, ο οποίος θα υπέχει και όλες ανεξαιρέτως τις εκ του Νόμου ευθύνες για το προσωπικό αυτό. Ο μισθωτής είναι ο ίδιος υπεύθυνος απέναντι σε οιαδήποτε Αρχή ή/και τρίτα πρόσωπα για παραβάσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας ή άλλων Διατάξεων και Νόμων τόσο κατά την εκτέλεση από εκείνον των τυχόν εργασιών στην εκμισθούμενη έκταση όσο και κατά τη λειτουργία της εκμισθουμένης εκτάσεως, ευθυνόμενος μόνος και αποκλειστικά τόσο αστικώς όσο και ποινικώς έναντι των ομόρων ιδιοκτητών ή κάθε τρίτου, καθώς και για οιοδήποτε ποσό διοικητικού ή άλλου προστίμου ή ποινής ήθελε τυχόν επιβληθεί σε βάρος του Μ.Τ.Α. ή της Πολεμικής Αεροπορίας εξ αιτίας παραβάσεων της κείμενης Νομοθεσίας από το μισθωτή, υποχρεούμενος σε αποζημίωση του Μ.Τ.Α. ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε ζημιά που τυχόν υποστούν εξ αιτίας της αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του μισθωτή. Ο μισθωτής φέρει αποκλειστικά και μόνον ολόκληρη την κάθε είδους ευθύνη αστική, ποινική, διοικητική για τις πραγματοποιηθησόμενες από αυτόν εγκαταστάσεις και εργασίες συντήρησης και επισκευής επί της εκμισθουμένης εκτάσεως. Επίσης, αποκλειστικά αυτός σαφώς και ρητώς βαρύνεται και ευθύνεται για το χρησιμοποιηθησόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους, την ασφάλισή τους και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών ταμείων τους. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία και το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρουν σε σχέση με τα ανωτέρω, στην περίπτωση δε που τυχόν υποχρεωθούν να δαπανήσουν ή να καταβάλουν οιοδήποτε ποσό για τις πιο πάνω αιτίες, δικαιούνται να το αναζητήσουν από το μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να τους το καταβάλει, πλέον τόκων και εξόδων. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν για την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω Αδειών, για την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές, καθώς και για την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Ο μισθωτής οφείλει και αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί, με δικές του ενέργειες και έξοδα, στη συντήρηση της εκμισθουμένης εκτάσεως και στην τυχόν σύνδεση με δίκτυα ευκολιών και στην τυχόν πληρωμή αυτών. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν τόσο για τη συντήρηση της εκμισθουμένης εκτάσεως όσο και για την τυχόν σύνδεση με τα δίκτυα ευκολιών και την πληρωμή αυτών. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ο ίδιος, με δική του ευθύνη και δαπάνες, τη φύλαξη και την ασφάλεια της εκμισθουμένης εκτάσεως.

4 4 Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν για τη φύλαξη και την ασφάλεια της εκμισθουμένης εκτάσεως, καθώς και για τα τυχόν έξοδα της φύλαξης. 6. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης / Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) ή/και το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, διατηρούν πάντοτε και οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλούν προσωρινά ή/και οριστικά τη μίσθωση ολόκληρης της εκμισθουμένης εκτάσεως σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί επιχειρησιακά από την Πολεμική Αεροπορία ή που το επιβάλουν άλλοι λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή ανάκλησης της μισθώσεως ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να διαθέσει άμεσα και χωρίς καμμία καθυστέρηση ολόκληρη την εκμισθούμενη έκταση, τα κτίρια και τις υποδομές στην Πολεμική Αεροπορία και να αποχωρήσει άμεσα από αυτά, χωρίς να έχει σε καμμία περίπτωση δικαίωμα να προβάλει οιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση για οιουδήποτε είδους και μορφής αποζημίωση για τις δαπάνες εγκατάστασης, μεταφοράς και λειτουργίας στην εκμισθούμενη έκταση και για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής της εκμισθουμένης εκτάσεως, οι δε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και υλικά που δεν θα απομακρυνθούν, θα παραμείνουν ρητώς επ ωφελεία της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής θα υποχρεούται άμεσα να επιστρέψει την εκμισθούμενη έκταση και να αποµακρύνει από την εκμισθούμενη έκταση ο,τιδήποτε έχει εγκαταστήσει σε αυτή (εξοπλισμό, μηχανήματα, υλικά, αντικείμενα κλπ), ήτοι μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης είτε του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) είτε της αρμόδιας Μονάδας είτε του εκμισθωτή Μ.Τ.Α, χωρίς ο μισθωτής να έχει καμμία απολύτως απαίτηση για τυχόν αποζημίωση εξ αιτίας της αποχώρησής του από την εκμισθούμενη έκταση έναντι του εκμισθωτή ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) ή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή του Ελληνικού Δημοσίου. Ο μισθωτής θα δικαιούται μόνο απαλλαγής από την καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου μισθώματος. 7. Ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να αποδέχεται πάντοτε, οποτεδήποτε του ζητηθεί τόσο από τον εκμισθωτή Μ.Τ.Α όσο και από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), τη διενέργεια ελέγχου της από αυτόν χρήσης της εκμισθούμενης εκτάσεως τόσο από όργανα του εκμισθωτή όσο και από όργανα της Πολεμικής Αεροπορίας και της αρμόδιας Μονάδας. 8. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, κατά τις διατάξεις του π.δ. 715/1979. Ά ρ θ ρ ο 2ο Διενέργεια του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 2 ου ΛΕΘ (Αστυπάλαια) την ημέρα Πέμπτη και ώρα πμ ως Δημόσιος Πλειοδοτικός, βάσει γραπτών ανοικτών προσφορών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές των διαγωνιζόμενων, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής του 2 ου ΛΕΘ και σύμφωνα με τις διατυπώσεις και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ. 715/1979.

5 5 Ά ρ θ ρ ο 3ο Επανάληψη του Διαγωνισμού Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Μ.Τ.Α., ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, κατόπιν νεωτέρας δημοσίευσης και σύμφωνα με τις διατυπώσεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 715/1979. Ά ρ θ ρ ο 4ο Έξοδα Διαγωνισμού Τα έξοδα του διαγωνισμού και οι δημοσιεύσεις της διακήρυξης βαρύνουν το Μ.Τ.Α. Ά ρ θ ρ ο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό Στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί με Απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή από Όργανα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, επειδή δεν εξεπλήρωσαν ή έδειξαν δυστροπία κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους από άλλη σύμβαση.. Ά ρ θ ρ ο 6ο Προσφορές Εγγυοδοσίες 1. Οι προσφορές, γραμμένες στα Ελληνικά, υπογεγραμμένες από τους συμμετέχοντες ή τους πληρεξούσιους αυτών, δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθενται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα προς διεξαγωγή του διαγωνισμού. 2. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι να ληφθεί απόφαση επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και πάντως όχι πέραν των εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη διενέργεια αυτού, εκτός αν παραταθούν μεταγενέστερα γραπτώς από τους πλειοδότες για χρόνο μεγαλύτερο του ανωτέρω. 3. Κάθε προσφορά πρέπει : α. Να είναι γραπτή. β. Να μη φέρει ξέσματα, αποσβέσματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραμμα, μεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και συγκοπές που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή ταυτότητα του πλειοδότη. γ. Να αναγράφει ευκρινώς, ολογράφως και αριθμητικά το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα. δ. Να αναγράφει την ακριβή χρήση του μισθίου χώρου. ε. Να αναγράφει ευκρινώς την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του πλειοδότη, το τηλέφωνο, το Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία ταυτότητας αυτού.

6 6 στ. Να μην περιέχει αιρέσεις, όρους ασαφείς ή διφορούμενους ή μη σύμφωνους προς τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών. ζ. Να αναφέρει επί λέξει: «Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα». η. Να αναφέρει επί λέξει: «Επισκέφθηκα την εκμισθούμενη έκταση και τις εγκαταστάσεις αυτής και τα βρήκα της τελείας αρεσκείας μου και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προτίθεμαι να τα μισθώσω». 4. Οι τυχόν αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδοτική επιστολή του αντιπροσωπευομένου που να έχει επικυρωθεί νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. 5. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό 50% του προτεινόμενου ετησίου μισθώματος, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Γραμματίου Είσπραξης του Μ.Τ.Α. ή Διπλότυπης απόδειξης Μονάδος της Π.Α. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, πλην του πλειοδότη, επιστρέφονται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα αυξηθεί, ώστε να ανέλθει στο ποσοστό 100% του προσφερθέντος ετησίου μισθώματος ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Η εν λόγω εγγύηση, η οποία θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος σύμφωνα με την αύξηση του μισθώματος, θα παραμείνει στο Μ.Τ.Α. μέχρι τη λήξη της σύμβασης, θα αναληφθεί δε από το μισθωτή, εφ όσον αυτός έχει εκπληρώσει τις αναληφθησόμενες δια της σύμβασης και από αυτήν απορρέουσες υποχρεώσεις του. Ά ρ θ ρ ο 7ο Έλεγχος προσφορών Ενστάσεις 1. Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού σε Δημόσια Συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταχωρεί, κατά σειρά λήψης, τις προσφορές σε πρακτικό. 2. Προσφορά που δεν πληροί τους όρους διακήρυξης και δεν περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία, απορρίπτεται. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν μονογράφονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τις τιμές και τους όρους των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και συνεχίζεται ο διαγωνισμός με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη. 4. Η προφορική προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου ορίου κατά δύο τοις εκατό (2%) τουλάχιστον αυτού. 5. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 6. Οι προσφορές εγγράφονται στο Πρακτικό διενέργειας του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται και από τους συμμετέχοντες. 7. Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων

7 7 ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο υπό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό εγγράφως κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού. 8. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού κλείνεται από την Επιτροπή το συνταχθέν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτή και τον τελευταίο πλειοδότη. Άρνηση της υπογραφής του πρακτικού εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη, δεν απαλλάσσει τούτον από τις απορρέουσες υποχρεώσεις του διαγωνισμού. Ά ρ θ ρ ο 8ο Κατακύρωση του Διαγωνισμού 1. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας τούτου, συντάσσει Πρακτικό με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο ΔΣ/Μ.Τ.Α. την εκμίσθωση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισμού. 2. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού υποβάλλεται στο ΔΣ/ΜΤΑ, το οποίο αποφασίζει περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα πέντε ημερών, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. Η απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ περί κατακυρώσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφ όσον αυτό προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Ο πλειοδότης υποχρεούται να αναμείνει την ως άνω εγκριτική απόφαση για χρονικό διάστημα 120 ημερών τουλάχιστον από την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός. Μετά την παρέλευση του άνω διαστήματος και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση, ο πλειοδότης μπορεί να ζητήσει να απαλλαγεί από κάθε υποχρέωση και να αναλάβει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό χωρίς καμία άλλη απαίτηση, σε σχέση με την προσφορά του. 3. Το ΔΣ/ΜΤΑ ή ο Υ.ΕΘ.Α. μπορούν με αιτιολογημένη Απόφασή τους να μην αποδεχθούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εάν τούτο κριθεί ασύμφορο ή να αποφασίσουν δια ειδικώς αιτιολογημένης Αποφάσεώς τους υπέρ της κατακυρώσεως επ ονόματι όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσουν τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. 4. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο μίσθωμα, το ΔΣ/ΜΤΑ αποφασίζει αιτιολογημένα την κατακύρωση στον πλειοδότη που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Εάν οι πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση, η οποία γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν δημιουργείται κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως για τους μη προκριθέντες. 5. Ο μισθωτής σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφ εξής. Ά ρ θ ρ ο 9ο Εγγυοδοσία - Υπογραφή Συμβάσεως 1. Ο πλειοδότης, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεούται όπως, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, προσέλθει στο ΜΤΑ για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, αφού

8 8 προηγουμένως καταβάλει ένα ολόκληρο ετήσιο μίσθωμα, ως εγγύηση για την κάλυψη μισθώματος, ως και το μίσθωμα του χρόνου μίσθωσης, πλέον χαρτοσήμου δημοσίου, υπέρ ΟΓΑ κρατήσεων και των δημοσιευτικών εξόδων των διακηρύξεων του διαγωνισμού. 2. Τα τέλη χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ κρατήσεις για ολόκληρο το ποσό του μισθώματος ως και κάθε άλλο τέλος σχετικό, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά το μισθωτή, του Μ.Τ.Α. απαλλασσόμενου από κάθε τέτοια υποχρέωση. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο Μ.Τ.Α. μέχρι λήξης της σύμβασης, θα αναληφθεί δε από τον μισθωτή ατόκως, εφ όσον αυτός έχει πλήρως εκτελέσει τις αναληφθησόμενες δια της σύμβασης και απ αυτήν απορρέουσες υποχρεώσεις του. 4. Η μη προσέλευση του τελευταίου πλειοδότη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνεπάγεται την έκπτωση αυτού, την αυτοδίκαια κατάπτωση υπέρ του Μ.Τ.Α. της κατατεθειμένης εγγυοδοσίας, την αποκατάσταση από τον πλειοδότη κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του Μ.Τ.Α. που προήλθε από αυτή την αιτία καθώς και την επανάληψη του Διαγωνισμού με επιβάρυνση του εκπτώτου πλειοδότη με την τυχόν επί έλαττον διαφορά μισθώματος μέχρι λήξεως της μίσθωσης που προβλέπεται από τον παρόντα διαγωνισμό καθώς και κάθε εξ αυτής, δαπάνης ή ζημίας του Μ.Τ.Α. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις μπορούν να εισπραχθούν και κατά τη διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων. 5. Το Μ.Τ.Α. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση ο μισθωτής και δεν υποχρεούται από το λόγο αυτό στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. 6. Το Μ.Τ.Α. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτού στο μίσθιο, θα συνταχθεί όμως πρωτόκολλο παράδοσης του ακινήτου στον πλειοδότη. Επίσης δεν απαλλάσσεται αυτός της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του Μ.Τ.Α. 7. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν για την έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων Αδειών για τη νόμιμη λειτουργία της εκμισθούμενης εκτάσεως (Πολεοδομική Υπηρεσία κλπ), καθώς επίσης και για εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές, καθώς και για την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν τόσο για τη συντήρηση της εκμισθούμενης εκτάσεως όσο και για την τυχόν σύνδεση με τα δίκτυα ευκολιών και την πληρωμή αυτών. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχουν ή φέρουν για τη φύλαξη και την ασφάλεια της εκμισθούμενης εκτάσεως, καθώς και για τα τυχόν έξοδα της φύλαξης. Ά ρ θ ρ ο 10 ο Υποχρεώσεις του Μισθωτή

9 9 1. Η εκμισθούμενη έκταση εκμισθούται στα πλαίσια που ορίζονται στο άρθρο 1 ο της παρούσης, ήτοι αποκλειστικά και μόνο για κοινωφελείς σκοπούς και όχι για κερδοσκοπικές ή εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. 2. Εάν, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης της εκμισθούμενης εκτάσεως, ο μισθωτής μεταβάλει Διεύθυνση κατοικίας, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Μ.Τ.Α. γνωρίζοντας τη νέα του διεύθυνση, αλλιώς το Μ.Τ.Α. έγκυρα θα αποστέλλει τις ανακοινώσεις στη Διεύθυνση του μισθίου. 3. Ο μισθωτής δεν μπορεί για κανέναν απολύτως λόγο, ούτε και λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού, να λύσει τη μίσθωση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου αυτής. Η τυχόν παράβαση του όρου καθιστά το μισθωτή υπεύθυνο στην καταβολή των μέχρι λήξης της μίσθωσης μισθωμάτων, καθιστάμενων αμέσως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών και συνεπάγεται την υπέρ του εκμισθωτού έκπτωση της μισθωτικής εγγύησης, μη συμψηφιζόμενης προς τις εκ μισθωμάτων και λοιπές οφειλές. 4. Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για την υλοποίηση του σκοπού, για τον οποίο εκμισθώνεται η έκταση, βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή. Συγκεκριμένα, ο μισθωτής αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί, με δικές του ενέργειες και έξοδα, στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, επ ονόματί του και για λογαριασμό του, όλων των τυχόν προβλεπόμενων και απαραίτητων Αδειών για τη νόμιμη λειτουργία της εκμισθούμενης εκτάσεως (Πολεοδομική Υπηρεσία κλπ), καθώς επίσης και για εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, αποκλειστικά με δικές του ενέργειες και έξοδα, προβεί σε τυχόν απαιτούμενες επισκευές της εκμισθούμενης εκτάσεως, καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών. Ο μισθωτής οφείλει και αναλαμβάνει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί, με δικές του ενέργειες και έξοδα, στη συντήρηση της εκμισθούμενης εκτάσεως και στην τυχόν σύνδεση με δίκτυα ευκολιών και στην τυχόν πληρωμή αυτών. Εργασίες που τυχόν απαιτηθεί να εκτελεσθούν στην εκμισθούμενη έκταση, καθώς και οι εν γένει εργασίες συντήρησης και επισκευής της εκμισθουμένης εκτάσεως θα εκτελεσθούν με φροντίδες, δαπάνες, μέσα και ευθύνη του μισθωτή και ύστερα από σύμφωνη γνώμη και προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το οποίο ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η ευθύνη και η δαπάνη για την έκδοση των τυχόν αναγκαίων αδειών και γενικά κάθε απαιτούμενου εγγράφου για το σκοπό της μίσθωσης βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή. Αποκλειστικός εργοδότης όλου του προσωπικού που τυχόν απασχοληθεί στις εργασίες αυτές θα είναι ο μισθωτής, ο οποίος θα υπέχει και όλες ανεξαιρέτως τις εκ του Νόμου ευθύνες για το προσωπικό αυτό. Ο μισθωτής είναι ο ίδιος υπεύθυνος απέναντι σε οιαδήποτε Αρχή ή/και τρίτα πρόσωπα για παραβάσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας ή άλλων Διατάξεων και Νόμων τόσο κατά την εκτέλεση από εκείνον των τυχόν εργασιών στην εκμισθούμενη έκταση όσο και κατά τη λειτουργία της εκμισθουμένης εκτάσεως, ευθυνόμενος μόνος και αποκλειστικά τόσο αστικώς όσο και ποινικώς έναντι των ομόρων ιδιοκτητών ή κάθε τρίτου, καθώς και για οιοδήποτε ποσό

10 10 διοικητικού ή άλλου προστίμου ή ποινής ήθελε τυχόν επιβληθεί σε βάρος του Μ.Τ.Α. ή της Πολεμικής Αεροπορίας εξ αιτίας παραβάσεων της κείμενης Νομοθεσίας από το μισθωτή, υποχρεούμενος σε αποζημίωση του Μ.Τ.Α. ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε ζημιά που τυχόν υποστούν εξ αιτίας της αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του μισθωτή. Ο μισθωτής φέρει αποκλειστικά και μόνον ολόκληρη την κάθε είδους ευθύνη αστική, ποινική, διοικητική για τις πραγματοποιηθησόμενες από αυτόν εγκαταστάσεις και εργασίες συντήρησης και επισκευής επί της εκμισθουμένης εκτάσεως. Επίσης, αποκλειστικά αυτός σαφώς και ρητώς βαρύνεται και ευθύνεται για το χρησιμοποιηθησόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους μισθούς τους, την ασφάλισή τους και αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικώς την ευθύνη έναντι των ασφαλιστικών ταμείων τους. Το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, καθώς και η Πολεμική Αεροπορία και το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρουν σε σχέση με τα ανωτέρω, στην περίπτωση δε που τυχόν υποχρεωθούν να δαπανήσουν ή να καταβάλουν οιοδήποτε ποσό για τις πιο πάνω αιτίες, δικαιούνται να το αναζητήσουν από το μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να τους το καταβάλει, πλέον τόκων και εξόδων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει ο ίδιος, με δική του ευθύνη και δαπάνες, τη φύλαξη και την ασφάλεια της εκμισθούμενης εκτάσεως. 5. Καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση της εκμισθούμενης εκτάσεως και σύμφωνα προς τον σκοπό για τον οποίο εκμισθώνεται αυτή, ενεργεί δε όλες τις προς συντήρηση αυτής αναγκαίες δαπάνες για επισκευές, κατόπιν πάντως προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του εκμισθωτού, δικαιούμενου όπως δια των οργάνων του παρακολουθεί ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές. Δεν δύναται να επιφέρει αλλοιώσεις στην εκμισθούμενη έκταση, άνευ άδειας του Μ.Τ.Α., ούτε να μεταρρυθμίσει τούτη ή να τη χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε. 6. Η τοποθέτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που κατά συνήθεια επιτρέπονται (π.χ. τηλεφώνων, κωδώνων κ.λ.π.) ή που είναι απαραίτητα για τη νόμιμη χρήση της εκμισθούμενης εκτάσεως θα γίνουν με τον όρο να μη βλάπτεται η εκμισθούμενη έκταση ή η ασφάλεια αυτής και των εγκαταστάσεων εντός αυτής και πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που θεσπίζουν αρμόδιες Αρχές και ισχύουν εκάστοτε. Ο μισθωτής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τυχόν μη τήρηση των «ισχυουσών διατάξεων», αναλαμβάνει δε ρητή υποχρέωση για την αποκατάσταση των βλαβών που τυχόν έχει υποστεί η εκμισθούμενη έκταση ή οι εγκαταστάσεις εντός αυτής από την υπ αυτού τοποθέτηση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που επιτρέπεται με τον παρόντα όρο. Επίσης αναλαμβάνει και την υποχρέωση για πλήρη αποζημίωση τόσο του εκμισθωτή όσο και της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει, εφ όσον προκύπτει τέτοιο δικαίωμα από κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία αυτών. 7. Ο μισθωτής, επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής αυτού από την εκμισθούμενη έκταση, έχει κατά παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές του Μ.Τ.Α. προς προστασία της νομής και κατοχής τούτης, υποχρεούμενος άμα όπως αμελλητί ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή, περί πάσης παρανόμου ενέργειας τρίτου επί της εκμισθούμενης εκτάσεως. 8. Ο εκμισθωτής καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παρόντα ή δυνάμενα να προκύψουν στο μέλλον ελαττώματα στην

11 11 εκμισθούμενη έκταση και για έλλειψη τυχόν συνομολογηθεισών ιδιοτήτων αυτής και των εγκαταστάσεών της, καθ όσον ο μισθωτής γνωρίζει πλήρως τη σημερινή κατάσταση της εκμισθούμενης εκτάσεως, με την επίγνωση δε αυτής της κατάστασης θα προβεί στη σύναψη της μισθωτικής σύμβασης, γι αυτό και θα οφείλει ο μισθωτής, προς αποτροπή κάθε τυχόν ζημίας του εκ των άνω αιτιών, να παρακολουθεί, επιβλέπει και συντηρεί αυτήν, τακτικώς και επιμελώς, καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. 9. Ο εκμισθωτής ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, για επισκευές ή συντήρηση ή ανακαίνιση της εκμισθούμενης εκτάσεως ή άλλης άδειας ή παροχής ή διευκόλυνσης του ακινήτου ή του μισθωτή, αφού αυτός μισθώνει και αποδέχεται την εκμισθούμενη έκταση, όπως αυτή βρίσκεται σήμερα και περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Οποιαδήποτε κατασκευή, προσθήκη ή διαρρύθμιση στην εκμισθούμενη έκταση θα γίνεται στο όνομα, με ευθύνη και με δαπάνες αποκλειστικά του μισθωτή, αλλά υποχρεωτικά μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συναινέσεως του εκμισθωτή. 10. Κατά την αποχώρηση του μισθωτή από την εκμισθούμενη έκταση είτε κατά τη λήξη της παρούσης μισθώσεως είτε για οποιοδήποτε λόγο ακόμα και μετά από καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως, οι πάσης φύσεως επί της εκμισθούμενης εκτάσεως προσθήκες, επισκευές ή βελτιώσεις γενόμενες από το μισθωτή σύμφωνα με τους όρους του αμέσως ανωτέρω άρθρου ή και αυθαιρέτως, ανεξαρτήτως των σχετικών συνεπειών, θα παραμείνουν επ ωφελεία της εκμισθούμενης εκτάσεως και δεν δικαιούται να ζητήσει ο μισθωτής αποζημίωση για τις προσθήκες, επισκευές και βελτιώσεις που θα έχει πραγματοποιήσει και οι οποίες θα παραμείνουν επ ωφελεία της εκμισθούμενης εκτάσεως ούτε έχει το δικαίωμα ο μισθωτής να αφαιρέσει αυτές από την της εκμισθούμενη έκταση. Πάντως, το Μ.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του όπως, κατά την κρίση του, απαιτήσει από το μισθωτή τη με αποκλειστικά δικές του δαπάνες επαναφορά της εκμισθούμενης εκτάσεως στην πρότερη αυτής κατάσταση. 11. Ο μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως το Μ.Τ.Α. για κάθε προφανή ανωμαλία της εκμισθούμενης εκτάσεως. 12. Το Μ.Τ.Α., καθώς και η Πολεμική Αεροπορία δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν μη παροχή στην εκμισθούμενη έκταση από τις αρμόδιες Δ.Ε.Κ.Ο., Εταιρείες και Υπηρεσίες, τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κ.λ.π. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής, αυτή, καμία επιρροή έχει στην παρούσα σύμβαση, η οποία, οπωσδήποτε, παραμένει σε ισχύ. 13. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή του αναλογούντος στην εκμισθούμενη έκταση και στις εγκαταστάσεις αυτής φόρου απορριμμάτων, ως και κάθε άλλου δημοσίου ή δημοτικού φόρου, εισφοράς, ή τέλους, που βαρύνουν κατά Νόμο ή κατά συνήθεια το μισθωτή, ως και της αναλογίας της για τη συντήρηση και λειτουργία υπονόμων και βόθρων της εκτάσεως. 14. Απαγορεύεται ρητώς η εναπόθεση, έστω και προσωρινά, στην της εκμισθούμενη έκταση και στις εγκαταστάσεις αυτής εύφλεκτων υλών ή άλλων αντικειμένων, δυναμένων να εκθέσουν την εκμισθούμενη έκταση σε κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, που προκαλούν κίνδυνο ή θόρυβο κλπ. 15. Ο μισθωτής υποχρεούται στην εγκατάσταση στην εκμισθούμενη έκταση μέσων πυρασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

12 12 Ο μισθωτής υποχρεούται, επίσης, να ελέγχει τακτικώς και να συντηρεί επιμελώς όλα τα μέσα πυρασφάλειας και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. 16. Ο μισθωτής υποχρεούται σε εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία του μισθίου, φέρων ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, του Μ.Τ.Α. ουδεμίαν ευθύνη υπέχοντος ως εκμισθωτού. 17. Ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να αποδέχεται πάντοτε, οποτεδήποτε του ζητηθεί τόσο από τον εκμισθωτή Μ.Τ.Α όσο και από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), τη διενέργεια ελέγχου της από αυτόν χρήσης της εκμισθούμενης εκτάσεως τόσο από όργανα του εκμισθωτή όσο και από όργανα της Πολεμικής Αεροπορίας και της αρμόδιας Μονάδας. 18. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως επάγεται, κατά την κρίση του ΔΣ/ΜΤΑ, λύση της μίσθωσης και έξωση του μισθωτή κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πέραν των λοιπών για αυτόν επιζημίων συνεπειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του π.δ. 715/79. Ά ρ θ ρ ο 11 ο Κήρυξη Μισθωτή Εκπτώτου 1. Όλοι οι Όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και σπουδαίοι, παράβαση δε ενός εξ αυτών συνεπάγεται την Έκπτωση του μισθωτή από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 2. Η Έκπτωση επιβάλλεται με Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν Όργανα της Διοίκησης. 3. Η Έκπτωση επιφέρει αθροιστικά τις ακόλουθες συνέπειες σε βάρος του μισθωτή: α. Άμεση αποβολή του από την εκμισθούμενη έκταση. β. Κατάπτωση υπέρ των Πόρων του ΜΤΑ της Εγγύησης για την Καλή Εκτέλεση των Όρων της Σύμβασης. γ. Είσπραξη της από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσας προς τον εκμισθωτή οφειλής (π.χ. μισθώματα, τόκους, χαρτόσημα, αποζημιώσεις κλπ) μέσω Δημοσίου Ταμείου, συντασσομένων προς τούτο Καταστάσεων Εισπρακτέων Χρεών δ. Άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση της εκμισθούμενης εκτάσεως. ε. Καταλογισμό σε βάρος του εκπτώτου μισθωτή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απομένει από την έκπτωση μέχρι την προβλεπομένη κανονική ημερομηνία λήξεως της μίσθωσης: (1) Της τυχόν "επί έλαττον" διαφοράς μεταξύ του υπό του εκπτώτου καταβαλλομένου ετησίου μισθώματος και του επιτευχθέντος από τη νέα μίσθωση. (2) Των μισθωμάτων για τη χρονική περίοδο εκείνη που δεν κατέστη δυνατή, παρά τις προσπάθειες του Ταμείου, η εκμίσθωση της εκμισθούμενης εκτάσεως. Οι ανωτέρω οφειλές με Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ βεβαιώνονται και εισπράττονται δια Καταστάσεων Εισπρακτέων Χρεών μέσω Δημοσίου Ταμείου. 4. Ο έκπτωτος μισθωτής εντός πέντε (5) ημερών από της καθ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης σ' αυτόν της έκπτωσης υποχρεούται να μεταφέρει

13 13 εκτός της εκμισθούμενης εκτάσεως κάθε υλικό που αποτελεί ιδιοκτησία του (π.χ μηχανήματα κλπ) εκτός εάν αυτά κατασχέθηκαν ή αποτελούν ενέχυρο του Μ.Τ.Α. Μετά την παραπάνω προθεσμία ο εκμισθωτής ή/και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ή/και το Ελληνικό Δημόσιο εν γένει έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν ή να διαθέσουν, ακόμη και να εγκαταλείψουν ή να καταστρέψουν αυτά, εάν τους δημιουργούν κώλυμα στην περαιτέρω εκμετάλλευση και λειτουργία της εκμισθούμενης εκτάσεως. Άρθρο 12 ο Ασφαλιστική Κάλυψη 1. Ο μισθωτής οφείλει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως να προσκομίσει ασφαλιστική κάλυψη μίας ή περισσοτέρων αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών της αποδοχής του Μ.Τ.Α., η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για οποιαδήποτε αιτία απορρέει από τη χρήση και λειτουργία της εκμισθουμένης εκτάσεως και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του μισθωτή με ελάχιστο το ποσό των για σωματικές βλάβες κατ άτομο από κάθε γεγονός και για βλάβες πραγμάτων από κάθε γεγονός. 2. Η Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων αρχίζει με την έναρξη ισχύος της σύμβασης μισθώσεως μέχρι και τη λήξη της συμβάσεως μισθώσεως. 3. Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα υποβάλλονται στο Μ.Τ.Α. είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. 4. Ο μισθωτής δεν είναι δυνατόν να ζητήσει από την/τις Ασφαλιστική/ες Εταιρεία/ες ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου πριν από τη λήξη του χρόνου ασφάλισης. 5. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί, ή να θεωρηθεί ότι έληξε, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Μ.Τ.Α. με συστημένη επιστολή της Ασφαλιστικής Εταιρείας, πριν από σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες και γραπτή συναίνεση αυτού. 6. Εάν ο μισθωτής δεν προσκομίσει τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. Για την έκπτωση αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής δήλωσης. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης της ανωτέρω αναλυτικά προβλεπόμενης ασφάλισης, το Μ.Τ.Α. δύναται να συνάψει τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εις βάρος και για λογαριασμό του μισθωτή. 7. Η μη έγκαιρη προσκόμιση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή η προσκόμισή του χωρίς έστω και έναν από τους παραπάνω όρους, συνεπάγεται ακόμα και την υπέρ του Μ.Τ.Α κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 8. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παρέχεται κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες. Ά ρ θ ρ ο 13ο Λοιποί Όροι Μισθώσεως 1. Το ετήσιο μίσθωμα καταβάλλεται από το μισθωτή στο πρώτο πενθήμερο (5ημερο) κάθε μισθωτικού έτους, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση, είτε μετρητοίς, στα γραφεία του Μ.Τ.Α., είτε με κατάθεση του μισθώματος στον υπ αριθμ. 040/ (IBAN: GR ) Λογαριασμό

14 14 του εκμισθωτή (Μ.Τ.Α.), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ενημερώνοντας παράλληλα άμεσα και αυθημερόν το Μ.Τ.Α. με την αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) του σχετικού αποδεικτικού της κατάθεσης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας και λοιπές συνέπειες. 2. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης / Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) ή/και το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το Μ.Τ.Α., ως εκμισθωτής, διατηρούν πάντοτε και οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλούν προσωρινά ή/και οριστικά τη μίσθωση ολόκληρης της εκμισθουμένης εκτάσεως σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί επιχειρησιακά από την Πολεμική Αεροπορία ή που το επιβάλουν άλλοι λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή ανάκλησης της μισθώσεως ο μισθωτής υποχρεούται σαφώς και ρητώς να διαθέσει άμεσα και χωρίς καμμία καθυστέρηση ολόκληρη την εκμισθούμενη έκταση, τα κτίρια και τις υποδομές στην Πολεμική Αεροπορία και να αποχωρήσει άμεσα από αυτά, χωρίς να έχει σε καμμία περίπτωση δικαίωμα να προβάλει οιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση για οιουδήποτε είδους και μορφής αποζημίωση για τις δαπάνες εγκατάστασης, μεταφοράς και λειτουργίας στην εκμισθούμενη έκταση και για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής της εκμισθουμένης εκτάσεως, οι δε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και υλικά που δεν θα απομακρυνθούν, θα παραμείνουν ρητώς επ ωφελεία της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής θα υποχρεούται άμεσα να επιστρέψει την εκμισθούμενη έκταση και να αποµακρύνει από την εκμισθούμενη έκταση ο,τιδήποτε έχει εγκαταστήσει σε αυτή (εξοπλισμό, μηχανήματα, υλικά, αντικείμενα κλπ), ήτοι μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης είτε του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) είτε της αρμόδιας Μονάδας είτε του εκμισθωτή Μ.Τ.Α, χωρίς ο μισθωτής να έχει καμμία απολύτως απαίτηση για τυχόν αποζημίωση εξ αιτίας της αποχώρησής του από την εκμισθούμενη έκταση έναντι του εκμισθωτή ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) ή του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ή του Ελληνικού Δημοσίου. Ο μισθωτής θα δικαιούται μόνο απαλλαγής από την καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου μισθώματος. 3. Το Μ.Τ.Α. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, όταν καταστεί τούτο αναγκαίο ή για ιδιόχρηση του μισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν ειδοποίησης, κοινοποιημένης επί αποδείξει, προς το μισθωτή ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη λύση της σύμβασης. 4. Ο μισθωτής δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση λόγω της λύσεως της μίσθωσης, ενώ δικαιούται μόνο απαλλαγής ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου μισθώματος. 5. Λυομένης της μισθώσεως μονομερώς υπό του Μ.Τ.Α., κάθε συσταθέν δικαίωμα του μισθωτού υπέρ τρίτου θεωρείται ως μη υπάρχον έναντι του εκμισθωτού. 6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή της εκμισθούμενης εκτάσεως, τις αυτής δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά την εκμισθούμενη έκταση σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτήν από κάθε κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 6. Η υπεκμίσθωση, η συμμίσθωση ή η καθ οιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε τρίτο της χρήσης της

15 15 εκμισθούμενης εκτάσεως, απαγορεύεται ρητά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού, η οποία δίδεται μόνο κατόπιν σχετικής Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Σε περίπτωση που αυτή δοθεί, ο αρχικός μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει στο Μ.Τ.Α. αντίγραφο του Συμφωνητικού της υπεκμίσθωσης, ενώ θα εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του M.T.A., βάσει των όρων της κύριας συμβάσεως μισθώσεως. Η κατά τα ανωτέρω υπεκμίσθωση δεν δύναται να συνομολογηθεί για χρόνο εκτεινόμενο πέραν της λήξεως της μισθώσεως. 7. Πάσα υποκατάσταση του προσώπου του μισθωτού πλην των νομίμων περιπτώσεων, ως και η πρόσληψη συνεταίρου, συνεργάτου κ.λ.π., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού, συνεπάγεται, κατά την κρίση του ΔΣ του Μ.Τ.Α., τη λύση της μίσθωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη σύμβαση και τον νόμο γενικότερα. 8. Σιωπηρά αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση δεν χωρεί. 9. Ο μισθωτής υποχρεούται με την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης εκμισθώσεως να αποδώσει την εκμισθούμενη έκταση στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Μ.Τ.Α. ή με σχετική Απόφαση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) ή της αρμόδιας Μονάδας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραδόσεως, ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 10. Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση, ο μισθωτής υποχρεούται να ζητήσει την επίλυσή της, με αίτησή του προς το Μ.Τ.Α. μαζί με έγγραφα και άλλα στοιχεία. Το ΔΣ/ΜΤΑ μπορεί με Απόφασή του να επιλύσει τη διαφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής επιμένει στις απόψεις του, η διαφορά θα τίθεται στην κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων των Αθηνών, που ορίζονται ως αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια. Σε κάθε περίπτωση, τα Δικαστήρια αυτά ορίζονται ως αποκλειστικά και μόνα αρμόδια για κάθε διένεξη, διαφορά και κάθε δίκη γενικά που θα δημιουργηθεί από τη σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί. Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος Γενικός Διευθυντής

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μ-110 (ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΜΑΦ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Α/Δ) του Α/Απ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μ-110 (ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΜΑΦ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Α/Δ) του Α/Απ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 18 /11/2016 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Μ-110 (ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΜΑΦ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Α/Δ) του Α/Απ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03-06-2014 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.11/07/444/21245 «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΔΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-09-2013 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.11/07/765/1585F «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΥΠΔΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Τηλ.: 26610-98832, 98820 FAX: 26610-98833, 98822 Κέρκυρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΜΥΝΗΣ ΒΙ046-ΦΚΒ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δημ. Σούτσου 40 Τ.Κ. 11521 Τηλ. 2108705174-2108705054 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 1. Ανακοινώνεται ότι την 3/6/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011 ΑΔΑ: 4Α9Φ46ΨΖ2Ν-Ξ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/93 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.:33884 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1.Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 26/2/2013 ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 827 ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου Πληροφορίες: Ν. Μήλας, Ρ. Γρεβενίτη Τηλέφωνο: 22813-61107, 61104 Fax: 22813-61120, 61111 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 5 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 19.392 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 19535 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 1 ος όροφος Τηλέφωνο: 2251 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την 1 AΠ: Γ31/662/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριθμ Πρωτ. 3659 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση χώρων στο Κτίριο στο οποίο στεγάζονται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Παραμυθιά 04-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

Α.π.: Η Οικονομική Επιτροπή με την 648/2016 Απόφασή της καθόρισε τους όρους δημοπρασίας του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου ως ακολούθως:

Α.π.: Η Οικονομική Επιτροπή με την 648/2016 Απόφασή της καθόρισε τους όρους δημοπρασίας του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου ως ακολούθως: Χίος 08 Δεκεμβρίου 2016 Α.π.: 38224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πολυτεχνείου 25 Χίος Πληροφοριες κ. Θ. Βάκας Τηλ. 22713 50079,50077 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος 23/06/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 57400 Σίνδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 19 Μαϊου 2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 7433 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 Αριθ. Πρωτ.: Γ31/404 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 54 & ΚΩΛΕΤΤΗ 13 ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ 12 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ 1 Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟY 4, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.& FAX. 2310. 260.203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος " ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΠΟΦΑΣΗΣ Καθορισμός όρων πλειοδοτικής φανερής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 06-02-2015 Α.Π.: 128Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ÑÉÆÁÑÅÉÏó ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇ Ó ÏËÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ áèçíá, 21-10-2015 ÂÁÓ. ÓÏÖÉÁÓ 51 - ÁÈÇÍÁ-106 76 ôçë. 210.72.10.661 FAX. 210.72.28.736 e-mail : info@rizarios.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ταχ. Διεύθυνση: Κιερίου 49 Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ελένη Τηλέφωνο:2443353277

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 17/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 15531 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Σοφλιού Αγλαΐα Τηλέφωνο: 2494022811 Τηλεομοιοτυπία: 2494022811 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 19 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : 4.423 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330220 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/11/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 16872 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) & ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Αίθουσας Επιβατών Λιμένα Φρυ Κάσου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Αίθουσας Επιβατών Λιμένα Φρυ Κάσου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 7 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 30/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Διακήρυξη δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 17-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3486 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία 15 / 06 /2015 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 16910 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Διακηρύσσει ότι: Ύστερα από την αριθ. 86/2015 ΑΔΑ:ΩΕΩΩΩΨΩ-0ΝΡ απόφαση του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/03/2011, Πέμπτη, 11:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα