ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) όπως ισχύει. 2. Τη με αριθ. 2876/ (ΦΕΚ 2234 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων. 3. Το με αριθμό Π.Δ. 185/ (ΦΕΚ 213 Α ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών». 4. Τη με αριθμό 2877/ (ΦΕΚ 2234 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού της σειράς τάξης των Υπουργείων. 5. Το με αριθμό Π.Δ. 31 /2012 (ΦΕΚ 62 Α ) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών». 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με Αριθμό Υ 18/ (ΦΕΚ 2748 Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1997 «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 61 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α ) και ισχύουν. 10. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α /226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 11. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α ) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 1

2 12. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 2351 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ / Η/ Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2957 Β ) «Τροποποίηση του άρθρου 3 της / Η/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 13. Τη με αριθμό /Η/ (Φ.Ε.Κ. 405/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 14. Τη με αριθμό / Η/2010 (ΦΕΚ 1956 Β ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). 15. Το ν. 3191/2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 258 Α ). 16. Τη με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίησή της με αριθμό / όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/ Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 599 Β ) περί σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700 Β ) όμοια Απόφαση. 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 21. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 276 Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 22. Την υπ αριθμ /οικ (ΦΕΚ 915 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της με αριθμό οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491 Β ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 2

3 και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 23. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α'). 24. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 25. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700 Β ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1593 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.». 26. Την υπ αριθμ. απόφαση () του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οποία προτείνεται η θέσπιση του Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. 27. Το υπ αριθμ. έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ 1.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (στο εξής Εκπαιδευτές Ενηλίκων) και συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (εφεξής «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») με στόχο : την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται: 3

4 - οι όροι αναγνώρισης της εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησής της, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αυτής, - τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου, - οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους, - οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών πιστοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για την εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των ωφελουμένων. Διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων Ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συντονίζει και να εκπαιδεύει ομάδες Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης Ως Εκπαιδευτική Επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις Επαγγελματικές Λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Eκπαιδευτών. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ως επικαιροποίηση του πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» ορίζεται η αποτύπωση και ανάλυση των νέων, διευρυμένων επαγγελματικών λειτουργιών του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πεδίο της διά βίου μάθησης και ο καθορισμός των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε αντιστοιχία με τις επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες και δραστηριότητες που συνιστούν το συνολικό πρότυπο επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση / την απόκτηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Ως Πλαίσιο Προγράμματος ορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, τα εκπαιδευτικά μέσα, η διάρκεια, η διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προγράμματος καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την οργάνωση μαθησιακών διαδικασιών, ενώ το εκάστοτε πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή του πλαισίου προγράμματος Ως Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων (στο εφεξής, «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») ορίζεται το Μητρώο που τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Εκπαιδευτές που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Το Μητρώο 4

5 απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στο Μητρώο είναι δυνατόν να τηρούνται ηλεκτρονικά και κλαδικά υπομητρώα φορέων του δημοσίου τομέα που υλοποιούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κατόπιν υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Ως Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e-portfolio) ορίζεται το σύνολο των στοιχείων του κάθε εκπαιδευτή, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο και αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει, την επαγγελματική του πείρα και άλλα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε αυτό. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3.1 Όροι συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας δύνανται να συμμετέχουν: α) Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) β) Όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β) εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για τους Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας δεν δύνανται να συμμετέχουν οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε τμήματα υπηρεσιών του Δημοσίου με αντικείμενο την πληρωμή, διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση των Δομών και των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών διά βίου μάθησης καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή και διά βίου μάθησης γενικότερα Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων» πρέπει να διαθέτουν: Είτε τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, και επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή ή μη με το αντικείμενο σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών Είτε επαγγελματική ή διδακτική πείρα Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων» απαιτείται να διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση / ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διά Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετή (5) 5

6 επαγγελματική / διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση / ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διά Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική / διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών ή πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) τμημάτων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Εκπαιδευτών τουλάχιστον 100 ωρών (από δημόσιους φορείς ) και διδακτική πείρα σε μία από τις ενότητες: σχεδιασμός διδακτικής ενότητας/προγράμματος, δυναμική ομάδας, βιωματικές διδακτικές τεχνικές. και (ισχύει για όλες τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις) β) αποδεδειγμένη διδακτική πείρα 250 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων / κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων / κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. Είναι δυνατόν η εν λόγω διδακτική πείρα να αποτελεί τμήμα της ευρύτερης επαγγελματικής / διδακτικής πείρας Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής: -Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.), 300 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.), 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν απασχόλησης. σε ένα έτος πλήρους -Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δηλώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας». Ειδικότερα, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει δοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών Υποβολή αίτησης Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Παράλληλα, δηλώνουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους χαρτοφυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή 6

7 ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αναγραφομένων σε αυτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμ. 1,2,3,9,10. Οι υποψήφιοι οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμ 1,2,3,9,10. Επιπλέον δηλώνουν, είτε τα δικαιολογητικά με αριθμ. 5, 6, (6.1.,6.2.,6.3) είτε τα δικαιολογητικά με αριθμ. 7,8 (8.1.,8.2.). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται εφόσον έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία στα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη και κατατεθειμένη εγγράφως αίτηση διαφέρει από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα δικαιολογητικά (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που προσκομίζουν οι υποψήφιοι: 7

8 Κατηγορία Δικαιολογητικού Δικαιολογητικά Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Γενικά Στοιχεία 1 Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης) 2 Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Εκπαίδευση Διά 3 Τίτλοι σπουδών Βίου Μάθηση 4 Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά δημοσίων φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι 5 θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και 6 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή Επαγγελματική πείρα Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 6.3 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης, το θεματικό 7 αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των εκπαιδευομένων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες) και Διδακτική πείρα 8 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 8.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 8.2 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας Υ.Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι: - Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό) 9 - Αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΟΠΠΕΠ. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση. - Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή Χρηματικό ποσό 10 Κατάθεση χρηματικού ποσού (παραβόλου), το ύψος του οποίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 200 και θα καθορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πίνακας 1. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 8

9 3.2.3 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αποστολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών Διαδικασία Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας. Τα μέλη των «Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας» ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμόδιες για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων Διά Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα Διά Βίου Μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα μέλη των κλιμακίων είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανωτέρω στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας είναι η παρακολούθηση ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα ανωτέρω Μητρώα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα ανωτέρω Μητρώα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας έχουν ως έργο τα ακόλουθα: Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψηφίου Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών και της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας του υποψηφίου σε κωδικούς σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων Κατατάσσουν τον υποψήφιο, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του, σε μία από τις κατηγορίες της παρ Συντάσσουν τη σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της ή/και να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. Μετά την υποβολή και παραλαβή των παραπάνω, το ίδιο Διμελές 9

10 Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας εξετάζει εκ νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας συμβατότητας, ο φάκελος του υποψηφίου χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε α. δεν επανυποβάλλει την διορθωμένη/συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή/και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών είτε β. υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ή/και προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμβατά με τα προβλεπόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος δεν δύναται να συμμετάσχει περαιτέρω σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μπορεί να υποβάλει νέα ηλεκτρονική αίτηση και να αποστείλει φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επόμενη εξεταστική περίοδο Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί πλήρης, τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας Συμβατότητας εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1α. Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Για τα μέλη α) του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου στο επιστημονικό πεδίο της διά βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο προαναφερθέν επιστημονικό πεδίο ή και για β) τους εκπαιδευτικούς Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν πείρα στο προαναφερθέν επιστημονικό πεδίο, πιστοποιείται απευθείας η εκπαιδευτική τους επάρκεια. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συναλλαγή του εκπαιδευτή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. 1β. Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: Όσοι είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Όσοι διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη διά βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους 1γ. Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από την παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών Υποψήφιοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες 10

11 α/α Πίνακας 2. Κατηγορίες Υποψηφίων για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κατηγορία Υποψηφίου 1 Διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε αντικείμενο σπουδών που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της διά βίου μάθησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 2 Όσοι είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. 3 Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη διά βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν και υλοποίησαν Μικρο-διδασκαλίες. 4 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 5 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. 6 Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους Απευθείας πιστοποίηση Διαδρομή Πιστοποίησης Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης Συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών 7 Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη του Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας,, δεν καταλήγουν σε ομόφωνη εκτίμηση, η αίτηση και ο φάκελος προωθείται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος διενεργεί δευτεροβάθμιο έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας και ακολούθως συντάσσει τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης επικυρώνει ή μη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας - συμβατότητας, και εντάσσει τους υποψήφιους σε μία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες εκπαιδευτών που αντιστοιχούν στις διαδρομές πιστοποίησης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στους υποψήφιους μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός) που τους αποδίδονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας έχουν οι εκπαιδευτές που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1β και 1γ της παρ του παρόντος άρθρου. 11

12 Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συγκεκριμένα, η διαδικασία δύναται να περιλαμβάνει: Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού- στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα. Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα εξειδικεύονται αναλυτικά οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται στα μισθωμένα για το σκοπό αυτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.). Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Ε.Κ. εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή. Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύνανται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης. Για την επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενεργείται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία και θα αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ.). Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης στο αδειοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής τους. Τα Εξεταστικά Κέντρα έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των αιτήσεων και συγκρότησης τμημάτων υποψηφίων. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη έγκαιρης αποστολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκεντρωτικών καταστάσεων των τμημάτων υποψηφίων ανά ημέρα διενέργειας εξετάσεων Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας 12

13 Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας με τριετή θητεία που αποτελείται από: Έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως συντονιστή της Επιτροπής. Δύο (2) μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στη βαθμίδα καθηγητή/αναπληρωτή καθηγητή/επίκουρου καθηγητή τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών ή και άλλων τμημάτων με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Δύο (2) εκπροσώπους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών και ένας των εργαζομένων) που διαθέτουν σχετικό προφίλ (τίτλους σπουδών ή και επαγγελματική/διδακτική πείρα) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας: Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας επεξεργάζεται και καταθέτει θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Τα θέματα εντάσσονται σε Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με τυχαία επιλογή καθορίζονται τα θέματα για τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας από κάθε Εξεταστικό Κέντρο (ΕΚ). Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των θεμάτων και των απαντήσεων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων, ώστε αυτά να μπορούν να αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με σχετικές οδηγίες ως πρότυπα για την αποτελεσματική προετοιμασία των υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι αρμόδια για τη δειγματοληπτική αξιολόγηση των αξιολογητών που είναι μέλη των επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας Επιτροπές αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες αποτελούνται από: Αξιολογητές για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επιτηρητές της διαδικασίας αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι θα μπορεί να είναι στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Οι επιτηρητές και οι αξιολογητές προκειμένου να συμμετάσχουν σε Επιτροπές Αξιολόγησης με στόχο την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των αξιολογητών της παραγράφου και έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο 13

14 πρόγραμμα κατάρτισης θα δύνανται να μετέχουν ως αξιολογητές στις Επιτροπές Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν υποψηφίους που τυχόν έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Έργο των επιτηρητών της διαδικασίας αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι η διασφάλιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας. Έργο των αξιολογητών εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, είναι η επιβεβαίωση της κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση του ρόλου τους ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως αυτή θα εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώνονται εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα καταγράφονται σε συναφείς «Οδηγούς διαδικασίας αξιολόγησης» που θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά Ο αρχικός φάκελος δικαιολογητικών του υποψηφίου, με το πέρας της συμμετοχής του στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας συμπληρώνεται με τα έντυπα και το υλικό που αφορούν στην αξιολόγηση του υποψηφίου Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομόφωνη εκτίμηση από τους αξιολογητές σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας του υποψηφίου, τότε ο φάκελος δικαιολογητικών του υποψηφίου, συμπληρωμένος και με τα παραπάνω έντυπα της παρ παραπέμπεται σε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος διενεργείται από άλλον/ους αξιολογητή/ες με αντίστοιχα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας απόφασης. Για τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου θα χρησιμοποιείται το υλικό τεκμηρίωσης που θα προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, το αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψήφιου, όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, προωθείται στον Διευθυντή της αρμόδιας Δ/νσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να εισηγηθεί στο ΔΣ την πιστοποίηση ή μη της εκπαιδευτικής επάρκειας του υποψηφίου Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και την ένταξη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 4.1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής εντάσσεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έναν μοναδικό κωδικό που ισχύει για κάθε συναλλαγή του με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Οι εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που εντάσσονται στο Μητρώο θα έχουν τη δυνατότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά (με τη χρήση των κωδικών που τους έχουν ήδη αποδοθεί κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης) να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Τα στοιχεία του εκπαιδευτή εμφανίζονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η διάρκεια της ισχύος θα αποτελεί στοιχείο του μοναδικού κωδικού που θα αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτή μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας. Η διαδικασία για την ανανέωσή της αποτυπώνεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 14

15 4.3. Τα στοιχεία των εκπαιδευτών στους οποίους δεν χορηγείται πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, παραμένουν καταχωρισμένα. Οι εν λόγω εκπαιδευτές δεν εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διατηρούν όμως το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, καταθέτουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, χρηματικό ποσό συμμετοχής και, εφόσον επιθυμούν, τυχόν πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν στον φάκελο του. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e-portfolio) Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια 5.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e- Portfolio) είτε των υποψήφιων για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας είτε των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e- Portfolio) Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, προκειμένου να διαχειριστούν το Ατομικό τους Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) Προσόντων, δύνανται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Φόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων Η Ηλεκτρονική Φόρμα διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που του έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφορικό Σύστημα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Πιστοποίησης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Διαχείρισης Ατομικού Χαρτοφυλακίου διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Γενικών Στοιχείων. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας και αντιστοίχισής της σε ομάδα/ες επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Μεταβολής Γενικών Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e mail κ.λπ.) των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ισχύει η ακόλουθη διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αίτηση Διαχείρισης Μεταβολής Γενικών Στοιχείων, στην οποία συμπληρώνει τα στοιχεία που επιθυμεί να διαχειριστεί. Η αίτηση παραλαμβάνεται και εξετάζεται από την αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης διαχείρισης μεταβολών των προαναφερθέντων στοιχείων καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Ατομικό Χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) του Εκπαιδευτή, το οποίο και επικαιροποιείται Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αίτηση Τροποποίησης ή/και Συμπλήρωσης Στοιχείων Ατομικού Χαρτοφυλακίου, ενημερώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει. 15

16 Αποστέλλει σε φάκελο, σε έντυπη μορφή την αίτηση υπογεγραμμένη και όλα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Πιν.1. του άρθρου 3(σε αντιστοιχία με τις αιτούμενες μεταβολές). Στον ίδιο φάκελο αποστέλλει αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Η αίτηση μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθούνται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της κατατεθειμένης αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο Μητρώο και θα επικαιροποιείται, αντίστοιχα το Ατομικό του Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e-portfolio) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας συμβατότητας, αποφασίζει την αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη της αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του Εκπαιδευτή (e-portfolio), το οποίο και επικαιροποιείται. 16

17 Γενικά Στοιχεία 1 Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Αίτησης 2 Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Εκπαίδευση- Διά Βίου Μάθηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e- Portfolio) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3 Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Απόφασης 4 Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά δημοσίων φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών 5 Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση από τον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και Επαγγελματική Πείρα 6 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 6.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 6.2 Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 6.3 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν 7 Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες) και Διδακτική Πείρα 8 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 8.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 8.2 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας Πίνακας 3. Δικαιολογητικά Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e - portfolio) 17

18 Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 6.1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησης Εκπαιδευτικής επάρκειας των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κάθε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία απόκτησης της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Ηλεκτρονική Αίτηση Ανανέωσης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και σφραγισμένο Φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης διδακτικής εμπειρίας 150 ωρών ή παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτών, συνολικής διάρκειας 50 ωρών. Οι αναφερόμενες 150 ώρες θα πρέπει να αφορούν στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων και να έχουν υλοποιηθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος που μεσολαβεί από την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας μέχρι και τη συμπλήρωση 10 ετών Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη διδακτική δραστηριότητα στη Διά Βίου Μάθηση αναφέρονται στο άρθρο 3, στον Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης Ο έλεγχος πληρότητας - συμβατότητας της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών θα γίνεται από Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου, ανάλογης σύνθεσης προς αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3. Έργο των κλιμακίων θα είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, των δηλωθέντων στην αίτηση ανανέωσης του υποψηφίου 150 ωρών διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες ή και των Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης Εκπαιδευτών συνολικής διάρκειας 50 ωρών και η σχετική εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ανανέωση ή μη της πιστοποίησής του Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί εκούσια, με ευθύνη (επιμέλεια) των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανανεώνεται η ισχύς του μοναδικού κωδικού που αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτή με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, απαραίτητου για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του εθνικού δικτύου ΔΒΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της διαδικασίας μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης. (όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη εκ μέρους του εκπαιδευτή που είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων να ενεργοποιήσει έγκαιρα την παραπάνω διαδικασία πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ο εκπαιδευτής θα υποχρεούται να παρακολουθήσει σύντομο πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησής του, εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησής του. Μετά την παρέλευση των 3 ετών και εφόσον δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης, διαγράφεται από το Μητρώο Εκπαιδευτών. Κατά το ενδιάμεσο διάστημα, τα στοιχεία του εκπαιδευτή δεν εμφανίζονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θεωρείται ότι η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας είναι «ανενεργή» Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση της πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί η παραπάνω διδακτική πείρα να προστεθεί στο Ατομικό του Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων, πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή αίτηση Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων, στο πλαίσιο του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 18

19 Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 7.1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ., που αποφασίζει σχετικά. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, το Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e- Portfolio) του εκπαιδευτή παύει να είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητος για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του δικτύου Διά Βίου Μάθησης, παύει να ισχύει Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εκπαιδευτική επάρκεια, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων επιθυμεί να επανενταχθεί, και εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγραφής του, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, (ηλεκτρονική) αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της παρούσας Απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί υποβολής αίτησης πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας για πρώτη φορά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Στην περίπτωση που για το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, δεν απαιτείται παρά μόνον η υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος για την επανεγγραφή του στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, την επαναλειτουργία και επανεμφάνιση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e-portfolio) και την επανενεργοποίηση ( ή την απόδοση νέου) μοναδικού κωδικού που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητου για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του εθνικού δικτύου ΔΒΜ. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει, εν τω μεταξύ, μεταβολές στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του Εκπαιδευτή θα πρέπει να τις διαχειριστεί μετά την αποδοχή του αιτήματος επανεγγραφής, ενεργοποιώντας τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του προγράμματος αυτού. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 8.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί η αξιολόγηση ή και αναγνώριση και επικύρωση των απαιτούμενων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν, συμπληρώνουν και να αναβαθμίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή Διά Βίου Μάθησης και αποτυπώνονται στο συναφές Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος. 19

20 8.2. Ειδικότερα, στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας Πιστοποίηση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αναπτύσσονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Διά Βίου Μάθησης βάσει του εκάστοτε Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή ΔΒΜ και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και τις προδιαγραφές που θα αποτυπώνονται στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο μαζί με τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος εκπαιδευτή ενηλίκων Οι φορείς υποβάλλουν το πρόγραμμα προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και σχετικό χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στη συνέχεια το πρόγραμμα προωθείται υπηρεσιακά για έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας καθώς και για αξιολόγησή του σε σχέση με το Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα πληροί τις προδιαγραφές του Πλαισίου λαμβάνει έγκριση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Είναι δυνατόν κατά τη διαδικασία έγκρισης να ζητηθούν από τους υποβάλλοντες συμπληρωματικά στοιχεία ή και διευκρινίσεις Μετά την παραλαβή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους γίνεται αρμοδίως εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την πιστοποίηση ή μη του προγράμματος και το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των κατατεθειμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών απασχολούνται εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Για το σκοπό αυτό και ειδικότερα για την προετοιμασία ανάληψης του ρόλου του εκπαιδευτή - συμβούλου οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να παρακολουθήσουν σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Οι εκπαιδευτές που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της τήρησης των προδιαγραφών υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών από τους φορείς Διά Βίου Μάθησης θα μπορεί να υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των φορέων (διαδικασία διασφάλιση ποιότητας). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα 20

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/14/34087 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2016 Α.Π. 5992 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 839 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης της πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 02/12/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 23-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 11561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1703 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Βασίλειος Μεζάρης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 02.09.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΆ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (αριθ. πρωτ.: 5645/ ) «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοιν: 210 3898059, 000 Fax: 210-3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 12 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ. 2673 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: 2541079458, 25410-79414 - Φαξ.:2541079454 Πρωτόκολλο.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19/5/016 Α.Π. 3775 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ /

Αριθ. πρωτ.: Φ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ηράκλειο, 19/12/14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 697 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου 14 Ταχ. Κώδικας: 185 45 Πειραιάς Ηλεκ. Δ/νση: http://pek-peiraia.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563 Αλεξανδρούπολη, 12-12 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 563 Ταχ. Διεύθυνση: Οψικίου 23 Ταχ. Κώδικας: 68 100 Τηλέφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τηλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Ηλεκτρ. Διευθ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη,14/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η - 091 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα