ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) όπως ισχύει. 2. Τη με αριθ. 2876/ (ΦΕΚ 2234 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων. 3. Το με αριθμό Π.Δ. 185/ (ΦΕΚ 213 Α ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών». 4. Τη με αριθμό 2877/ (ΦΕΚ 2234 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού της σειράς τάξης των Υπουργείων. 5. Το με αριθμό Π.Δ. 31 /2012 (ΦΕΚ 62 Α ) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών». 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με Αριθμό Υ 18/ (ΦΕΚ 2748 Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1997 «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 61 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α ) και ισχύουν. 10. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α /226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 11. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α ) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 1

2 12. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 2351 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ / Η/ Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2957 Β ) «Τροποποίηση του άρθρου 3 της / Η/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.), Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 13. Τη με αριθμό /Η/ (Φ.Ε.Κ. 405/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», η οποία εκδόθηκε δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». 14. Τη με αριθμό / Η/2010 (ΦΕΚ 1956 Β ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). 15. Το ν. 3191/2003 «Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 258 Α ). 16. Τη με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίησή της με αριθμό / όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/ Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 599 Β ) περί σύστασης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700 Β ) όμοια Απόφαση. 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 21. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 276 Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 22. Την υπ αριθμ /οικ (ΦΕΚ 915 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση της με αριθμό οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491 Β ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 2

3 και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503 Β ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 23. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α'). 24. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 25. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1700 Β ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1593 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.». 26. Την υπ αριθμ. απόφαση () του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οποία προτείνεται η θέσπιση του Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. 27. Το υπ αριθμ. έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ 1.1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (στο εξής Εκπαιδευτές Ενηλίκων) και συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (εφεξής «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») με στόχο : την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται: 3

4 - οι όροι αναγνώρισης της εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησής της, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αυτής, - τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου, - οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους, - οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών πιστοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για την εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των ωφελουμένων. Διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων Ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συντονίζει και να εκπαιδεύει ομάδες Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης Ως Εκπαιδευτική Επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις Επαγγελματικές Λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Eκπαιδευτών. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ως επικαιροποίηση του πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» ορίζεται η αποτύπωση και ανάλυση των νέων, διευρυμένων επαγγελματικών λειτουργιών του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στο πεδίο της διά βίου μάθησης και ο καθορισμός των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε αντιστοιχία με τις επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες και δραστηριότητες που συνιστούν το συνολικό πρότυπο επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση / την απόκτηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Ως Πλαίσιο Προγράμματος ορίζεται το πλαίσιο βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, τα εκπαιδευτικά μέσα, η διάρκεια, η διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προγράμματος καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την οργάνωση μαθησιακών διαδικασιών, ενώ το εκάστοτε πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή του πλαισίου προγράμματος Ως Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων (στο εφεξής, «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») ορίζεται το Μητρώο που τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Εκπαιδευτές που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Το Μητρώο 4

5 απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στο Μητρώο είναι δυνατόν να τηρούνται ηλεκτρονικά και κλαδικά υπομητρώα φορέων του δημοσίου τομέα που υλοποιούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κατόπιν υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Ως Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e-portfolio) ορίζεται το σύνολο των στοιχείων του κάθε εκπαιδευτή, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο και αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει, την επαγγελματική του πείρα και άλλα τυχόν πρόσθετα στοιχεία που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε αυτό. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3.1 Όροι συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας δύνανται να συμμετέχουν: α) Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) β) Όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β) εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Για τους Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου Στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας δεν δύνανται να συμμετέχουν οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε τμήματα υπηρεσιών του Δημοσίου με αντικείμενο την πληρωμή, διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση των Δομών και των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών διά βίου μάθησης καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή και διά βίου μάθησης γενικότερα Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων» πρέπει να διαθέτουν: Είτε τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, και επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή ή μη με το αντικείμενο σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών Είτε επαγγελματική ή διδακτική πείρα Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων» απαιτείται να διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση / ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διά Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετή (5) 5

6 επαγγελματική / διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση / ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Διά Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική / διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών ή πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) τμημάτων Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Εκπαιδευτών τουλάχιστον 100 ωρών (από δημόσιους φορείς ) και διδακτική πείρα σε μία από τις ενότητες: σχεδιασμός διδακτικής ενότητας/προγράμματος, δυναμική ομάδας, βιωματικές διδακτικές τεχνικές. και (ισχύει για όλες τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις) β) αποδεδειγμένη διδακτική πείρα 250 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων / κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων / κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη. Είναι δυνατόν η εν λόγω διδακτική πείρα να αποτελεί τμήμα της ευρύτερης επαγγελματικής / διδακτικής πείρας Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής: -Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.), 300 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. -Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.), 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν απασχόλησης. σε ένα έτος πλήρους -Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΚΕ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φορείς μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δηλώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 «Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας». Ειδικότερα, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει δοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών Υποβολή αίτησης Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Παράλληλα, δηλώνουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους χαρτοφυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή 6

7 ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων (πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αναγραφομένων σε αυτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμ. 1,2,3,9,10. Οι υποψήφιοι οι οποίοι στην Αίτησή τους δηλώνουν το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων», υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμ 1,2,3,9,10. Επιπλέον δηλώνουν, είτε τα δικαιολογητικά με αριθμ. 5, 6, (6.1.,6.2.,6.3) είτε τα δικαιολογητικά με αριθμ. 7,8 (8.1.,8.2.). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται εφόσον έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία στα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη και κατατεθειμένη εγγράφως αίτηση διαφέρει από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα δικαιολογητικά (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που προσκομίζουν οι υποψήφιοι: 7

8 Κατηγορία Δικαιολογητικού Δικαιολογητικά Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Γενικά Στοιχεία 1 Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης) 2 Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Εκπαίδευση Διά 3 Τίτλοι σπουδών Βίου Μάθηση 4 Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά δημοσίων φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η πείρα, η/οι 5 θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και 6 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή Επαγγελματική πείρα Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 6.3 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης, το θεματικό 7 αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των εκπαιδευομένων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες) και Διδακτική πείρα 8 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 8.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 8.2 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας Υ.Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι: - Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό) 9 - Αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΟΠΠΕΠ. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων - Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση. - Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή Χρηματικό ποσό 10 Κατάθεση χρηματικού ποσού (παραβόλου), το ύψος του οποίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 200 και θα καθορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πίνακας 1. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 8

9 3.2.3 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα δέχεται συνεχώς ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αποστολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών Διαδικασία Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας. Τα μέλη των «Διμελών Κλιμακίων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας» ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμόδιες για την εφαρμογή, το συντονισμό, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δράσεων Διά Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της απασχόλησης υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα Διά Βίου Μάθησης, αγοράς εργασίας ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα μέλη των κλιμακίων είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των ανωτέρω στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας είναι η παρακολούθηση ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα ανωτέρω Μητρώα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Η συμμετοχή στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που μέλος Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα ανωτέρω Μητρώα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητάς του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας έχουν ως έργο τα ακόλουθα: Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα και συμβατότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψηφίου Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών και της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας του υποψηφίου σε κωδικούς σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων Κατατάσσουν τον υποψήφιο, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του, σε μία από τις κατηγορίες της παρ Συντάσσουν τη σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της ή/και να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. Μετά την υποβολή και παραλαβή των παραπάνω, το ίδιο Διμελές 9

10 Κλιμάκιο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας εξετάζει εκ νέου την αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας συμβατότητας, ο φάκελος του υποψηφίου χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε α. δεν επανυποβάλλει την διορθωμένη/συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή/και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών είτε β. υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ή/και προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία όμως δεν είναι πλήρη ή συμβατά με τα προβλεπόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος δεν δύναται να συμμετάσχει περαιτέρω σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μπορεί να υποβάλει νέα ηλεκτρονική αίτηση και να αποστείλει φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επόμενη εξεταστική περίοδο Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί πλήρης, τα Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου Πληρότητας Συμβατότητας εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1α. Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας Για τα μέλη α) του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου στο επιστημονικό πεδίο της διά βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, της βαθμίδας του λέκτορα με τριετή πείρα στο προαναφερθέν επιστημονικό πεδίο ή και για β) τους εκπαιδευτικούς Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και διαθέτουν πείρα στο προαναφερθέν επιστημονικό πεδίο, πιστοποιείται απευθείας η εκπαιδευτική τους επάρκεια. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συναλλαγή του εκπαιδευτή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. 1β. Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: Όσοι είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Όσοι διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη διά βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους 1γ. Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από την παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών Υποψήφιοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες 10

11 α/α Πίνακας 2. Κατηγορίες Υποψηφίων για Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κατηγορία Υποψηφίου 1 Διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε αντικείμενο σπουδών που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της διά βίου μάθησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων ή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 2 Όσοι είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή, επίκουρου και λέκτορα. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αξιολόγησης θα αφορά μόνον θέματα σχετικά με πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. 3 Απόφοιτοι σπουδών σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη διά βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική και στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν και υλοποίησαν Μικρο-διδασκαλίες. 4 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 5 Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημόσιου φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. 6 Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους Απευθείας πιστοποίηση Διαδρομή Πιστοποίησης Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης Συμμετοχή σε διαδικασία αξιολόγησης μετά την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών 7 Όλες οι άλλες κατηγορίες υποψηφίων Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη του Διμελούς Κλιμακίου Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας,, δεν καταλήγουν σε ομόφωνη εκτίμηση, η αίτηση και ο φάκελος προωθείται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος διενεργεί δευτεροβάθμιο έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας και ακολούθως συντάσσει τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης επικυρώνει ή μη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας - συμβατότητας, και εντάσσει τους υποψήφιους σε μία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες εκπαιδευτών που αντιστοιχούν στις διαδρομές πιστοποίησης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στους υποψήφιους μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός) που τους αποδίδονται από το σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επάρκειας Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας έχουν οι εκπαιδευτές που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1β και 1γ της παρ του παρόντος άρθρου. 11

12 Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συγκεκριμένα, η διαδικασία δύναται να περιλαμβάνει: Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού- στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα. Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα εξειδικεύονται αναλυτικά οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεθοδολογίας πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται στα μισθωμένα για το σκοπό αυτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.). Η αξιολόγηση διενεργείται στους χώρους (αίθουσες) των Ε.Κ. εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη πληροφορική υποδομή. Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τη διενέργεια πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύνανται να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένες/αδειοδοτημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές του Εθνικού Δικτύου Φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης. Για την επιλογή των Εξεταστικών Κέντρων διενεργείται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία και θα αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιείται στους δηλωθέντες χώρους των επιλεγέντων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ.). Οι υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης στο αδειοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής τους. Τα Εξεταστικά Κέντρα έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των αιτήσεων και συγκρότησης τμημάτων υποψηφίων. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη έγκαιρης αποστολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκεντρωτικών καταστάσεων των τμημάτων υποψηφίων ανά ημέρα διενέργειας εξετάσεων Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας 12

13 Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας με τριετή θητεία που αποτελείται από: Έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως συντονιστή της Επιτροπής. Δύο (2) μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στη βαθμίδα καθηγητή/αναπληρωτή καθηγητή/επίκουρου καθηγητή τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών ή και άλλων τμημάτων με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Δύο (2) εκπροσώπους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών και ένας των εργαζομένων) που διαθέτουν σχετικό προφίλ (τίτλους σπουδών ή και επαγγελματική/διδακτική πείρα) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας: Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας επεξεργάζεται και καταθέτει θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων, σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Τα θέματα εντάσσονται σε Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με τυχαία επιλογή καθορίζονται τα θέματα για τις αξιολογήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας από κάθε Εξεταστικό Κέντρο (ΕΚ). Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των θεμάτων και των απαντήσεων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων, ώστε αυτά να μπορούν να αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με σχετικές οδηγίες ως πρότυπα για την αποτελεσματική προετοιμασία των υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Η Επιτροπή Εξετάσεων Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι αρμόδια για τη δειγματοληπτική αξιολόγηση των αξιολογητών που είναι μέλη των επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας Επιτροπές αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες αποτελούνται από: Αξιολογητές για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) στην Παιδαγωγική Επιστήμη ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση ή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή στη Διαχείριση ή/και Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Πόρων της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επιτηρητές της διαδικασίας αξιολόγησης για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, οι οποίοι θα μπορεί να είναι στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Οι επιτηρητές και οι αξιολογητές προκειμένου να συμμετάσχουν σε Επιτροπές Αξιολόγησης με στόχο την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας θα πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των αξιολογητών της παραγράφου και έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο 13

14 πρόγραμμα κατάρτισης θα δύνανται να μετέχουν ως αξιολογητές στις Επιτροπές Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν υποψηφίους που τυχόν έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Έργο των επιτηρητών της διαδικασίας αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι η διασφάλιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εκάστοτε εφαρμοζόμενης διαδικασίας. Έργο των αξιολογητών εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων, είναι η επιβεβαίωση της κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση του ρόλου τους ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως αυτή θα εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώνονται εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα καταγράφονται σε συναφείς «Οδηγούς διαδικασίας αξιολόγησης» που θα είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά Ο αρχικός φάκελος δικαιολογητικών του υποψηφίου, με το πέρας της συμμετοχής του στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας συμπληρώνεται με τα έντυπα και το υλικό που αφορούν στην αξιολόγηση του υποψηφίου Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ομόφωνη εκτίμηση από τους αξιολογητές σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ή μη πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας του υποψηφίου, τότε ο φάκελος δικαιολογητικών του υποψηφίου, συμπληρωμένος και με τα παραπάνω έντυπα της παρ παραπέμπεται σε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος διενεργείται από άλλον/ους αξιολογητή/ες με αντίστοιχα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ της παρούσας απόφασης. Για τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου θα χρησιμοποιείται το υλικό τεκμηρίωσης που θα προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, το αποτέλεσμα αξιολόγησης του υποψήφιου, όπως αυτό θα έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, προωθείται στον Διευθυντή της αρμόδιας Δ/νσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να εισηγηθεί στο ΔΣ την πιστοποίηση ή μη της εκπαιδευτικής επάρκειας του υποψηφίου Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και την ένταξη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 4.1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο εκπαιδευτής εντάσσεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με έναν μοναδικό κωδικό που ισχύει για κάθε συναλλαγή του με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Οι εκπαιδευτές με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που εντάσσονται στο Μητρώο θα έχουν τη δυνατότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά (με τη χρήση των κωδικών που τους έχουν ήδη αποδοθεί κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης) να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας. Τα στοιχεία του εκπαιδευτή εμφανίζονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η διάρκεια της ισχύος θα αποτελεί στοιχείο του μοναδικού κωδικού που θα αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτή μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας. Η διαδικασία για την ανανέωσή της αποτυπώνεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 14

15 4.3. Τα στοιχεία των εκπαιδευτών στους οποίους δεν χορηγείται πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, παραμένουν καταχωρισμένα. Οι εν λόγω εκπαιδευτές δεν εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διατηρούν όμως το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, καταθέτουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, χρηματικό ποσό συμμετοχής και, εφόσον επιθυμούν, τυχόν πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθούν στον φάκελο του. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e-portfolio) Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια 5.1. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e- Portfolio) είτε των υποψήφιων για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας είτε των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e- Portfolio) Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, προκειμένου να διαχειριστούν το Ατομικό τους Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) Προσόντων, δύνανται να υποβάλουν Ηλεκτρονική Φόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων Η Ηλεκτρονική Φόρμα διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της. Ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που του έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφορικό Σύστημα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Πιστοποίησης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Διαχείρισης Ατομικού Χαρτοφυλακίου διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Γενικών Στοιχείων. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής/διδακτικής πείρας και αντιστοίχισής της σε ομάδα/ες επαγγελμάτων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Μεταβολής Γενικών Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e mail κ.λπ.) των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ισχύει η ακόλουθη διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αίτηση Διαχείρισης Μεταβολής Γενικών Στοιχείων, στην οποία συμπληρώνει τα στοιχεία που επιθυμεί να διαχειριστεί. Η αίτηση παραλαμβάνεται και εξετάζεται από την αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης διαχείρισης μεταβολών των προαναφερθέντων στοιχείων καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στον ιστοτόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Ατομικό Χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) του Εκπαιδευτή, το οποίο και επικαιροποιείται Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αίτηση Τροποποίησης ή/και Συμπλήρωσης Στοιχείων Ατομικού Χαρτοφυλακίου, ενημερώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει. 15

16 Αποστέλλει σε φάκελο, σε έντυπη μορφή την αίτηση υπογεγραμμένη και όλα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Πιν.1. του άρθρου 3(σε αντιστοιχία με τις αιτούμενες μεταβολές). Στον ίδιο φάκελο αποστέλλει αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Η αίτηση μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθούνται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της κατατεθειμένης αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο Μητρώο και θα επικαιροποιείται, αντίστοιχα το Ατομικό του Χαρτοφυλάκιο Προσόντων (e-portfolio) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας συμβατότητας, αποφασίζει την αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή την απόρριψη της αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα νέα στοιχεία εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του Εκπαιδευτή (e-portfolio), το οποίο και επικαιροποιείται. 16

17 Γενικά Στοιχεία 1 Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Αίτησης 2 Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Εκπαίδευση- Διά Βίου Μάθηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e- Portfolio) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3 Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Απόφασης 4 Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά δημοσίων φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών 5 Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση από τον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας και Επαγγελματική Πείρα 6 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 6.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 6.2 Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας 6.3 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Διευκρινίζεται ότι οι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν 7 Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο εκπαίδευσης, η συνολική χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των καταρτισθέντων (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες) και Διδακτική Πείρα 8 Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλιστικής κάλυψης (Ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή 8.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, βεβαιώσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.) ή 8.2 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας, θεωρημένα από την επιθεώρηση Εργασίας Πίνακας 3. Δικαιολογητικά Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e - portfolio) 17

18 Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 6.1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησης Εκπαιδευτικής επάρκειας των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κάθε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία απόκτησης της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Ηλεκτρονική Αίτηση Ανανέωσης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και σφραγισμένο Φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης διδακτικής εμπειρίας 150 ωρών ή παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτών, συνολικής διάρκειας 50 ωρών. Οι αναφερόμενες 150 ώρες θα πρέπει να αφορούν στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενηλίκων και να έχουν υλοποιηθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος που μεσολαβεί από την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας μέχρι και τη συμπλήρωση 10 ετών Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη διδακτική δραστηριότητα στη Διά Βίου Μάθηση αναφέρονται στο άρθρο 3, στον Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης Ο έλεγχος πληρότητας - συμβατότητας της αίτησης και των συναφών δικαιολογητικών θα γίνεται από Διμελή Κλιμάκια Ελέγχου, ανάλογης σύνθεσης προς αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3. Έργο των κλιμακίων θα είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, των δηλωθέντων στην αίτηση ανανέωσης του υποψηφίου 150 ωρών διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες ή και των Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης Εκπαιδευτών συνολικής διάρκειας 50 ωρών και η σχετική εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ανανέωση ή μη της πιστοποίησής του Η παραπάνω διαδικασία εκκινεί εκούσια, με ευθύνη (επιμέλεια) των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανανεώνεται η ισχύς του μοναδικού κωδικού που αποδίδεται σε κάθε εκπαιδευτή με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, απαραίτητου για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του εθνικού δικτύου ΔΒΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της διαδικασίας μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εισάγοντας τα στοιχεία αυθεντικοποίησης. (όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη εκ μέρους του εκπαιδευτή που είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων να ενεργοποιήσει έγκαιρα την παραπάνω διαδικασία πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ο εκπαιδευτής θα υποχρεούται να παρακολουθήσει σύντομο πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της πιστοποίησής του, εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησής του. Μετά την παρέλευση των 3 ετών και εφόσον δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης, διαγράφεται από το Μητρώο Εκπαιδευτών. Κατά το ενδιάμεσο διάστημα, τα στοιχεία του εκπαιδευτή δεν εμφανίζονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θεωρείται ότι η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής του επάρκειας είναι «ανενεργή» Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση της πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί η παραπάνω διδακτική πείρα να προστεθεί στο Ατομικό του Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων, πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή αίτηση Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων, στο πλαίσιο του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 18

19 Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 7.1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια υποβάλλουν σχετική Αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ., που αποφασίζει σχετικά. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, το Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο (e- Portfolio) του εκπαιδευτή παύει να είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο μοναδικός κωδικός που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητος για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του δικτύου Διά Βίου Μάθησης, παύει να ισχύει Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εκπαιδευτική επάρκεια, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων επιθυμεί να επανενταχθεί, και εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγραφής του, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, (ηλεκτρονική) αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της παρούσας Απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί υποβολής αίτησης πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας για πρώτη φορά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Στην περίπτωση που για το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας, δεν απαιτείται παρά μόνον η υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος για την επανεγγραφή του στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, την επαναλειτουργία και επανεμφάνιση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e-portfolio) και την επανενεργοποίηση ( ή την απόδοση νέου) μοναδικού κωδικού που αποδίδεται στον εκπαιδευτή με την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής του Επάρκειας, απαραίτητου για τις συναλλαγές του με όλους τους φορείς του εθνικού δικτύου ΔΒΜ. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει, εν τω μεταξύ, μεταβολές στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του Εκπαιδευτή θα πρέπει να τις διαχειριστεί μετά την αποδοχή του αιτήματος επανεγγραφής, ενεργοποιώντας τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του προγράμματος αυτού. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 8.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί η αξιολόγηση ή και αναγνώριση και επικύρωση των απαιτούμενων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση του έργου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν, συμπληρώνουν και να αναβαθμίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή Διά Βίου Μάθησης και αποτυπώνονται στο συναφές Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος. 19

20 8.2. Ειδικότερα, στο Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αποτυπώνονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας Πιστοποίηση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών αναπτύσσονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Διά Βίου Μάθησης βάσει του εκάστοτε Πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή ΔΒΜ και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και τις προδιαγραφές που θα αποτυπώνονται στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, το οποίο μαζί με τον Οδηγό Εκπαιδευτικής Επάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος εκπαιδευτή ενηλίκων Οι φορείς υποβάλλουν το πρόγραμμα προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μαζί με τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και σχετικό χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στη συνέχεια το πρόγραμμα προωθείται υπηρεσιακά για έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας καθώς και για αξιολόγησή του σε σχέση με το Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα πληροί τις προδιαγραφές του Πλαισίου λαμβάνει έγκριση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Είναι δυνατόν κατά τη διαδικασία έγκρισης να ζητηθούν από τους υποβάλλοντες συμπληρωματικά στοιχεία ή και διευκρινίσεις Μετά την παραλαβή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής τους γίνεται αρμοδίως εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την πιστοποίηση ή μη του προγράμματος και το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των κατατεθειμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υλοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πιστοποιημένους φορείς του εθνικού δικτύου φορέων Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών απασχολούνται εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Για το σκοπό αυτό και ειδικότερα για την προετοιμασία ανάληψης του ρόλου του εκπαιδευτή - συμβούλου οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να παρακολουθήσουν σύντομο πρόγραμμα κατάρτισης Οι εκπαιδευτές που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της τήρησης των προδιαγραφών υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών από τους φορείς Διά Βίου Μάθησης θα μπορεί να υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των φορέων (διαδικασία διασφάλιση ποιότητας). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2844 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΓΠ/20082 Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαι δευτών Ενηλίκων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα