ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. πρωτ., 6089

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Αχιλλέας Σαρμανιώτης Ιωάννης Μπαθιανάκης Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ., 6089 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ 1/7

2 Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1 ης Τροποποίησης των υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: Β4Μ99-1Δ1) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας και την υπ αρ. πρωτ. 673/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΠ9-47Ρ) Απόφαση παράτασής της. 9. Την υπ αρ. πρωτ. 2314/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-ΒΜ9) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας και την υπ αρ. πρωτ. 2950/ (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ9-ΘΧΧ) Απόφαση παράτασης της. 10. Την υπ αρ. πρωτ. 4641/ Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 1 ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Χ ΦΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΔΑΜΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ Μ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ Ε ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ ΑΡΖΙΔΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΟΝΤΑΡΙΚ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΗ ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΑΧΟΥΡΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΖ ΣΑΜΑΡΑ Α ΚΑΙ /7

3 13 ΒΑΡΔΙΜΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΨΩΝ ΑΙ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΥΜΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΖ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Η ΚΟΥΤΣΟΥΜΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝ ΠΑΛΑΣ CLUB MARINE PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ε ΑΣΒΕΣΤΑΣ Γ ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΕ ΒΙΛΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΟΣ Χ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΠ ΑΖ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΒ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Π ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΠΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΖ Μ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Δ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΓΙΛΔΙΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΚΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΛΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ AE ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 30 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 31 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Γ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΒΕ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ρ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΖΑΠΑΡΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ ΖΒΙΑΝΤΑΟΥΡΙ ΜΑΚΑ ΚΟΤΣΑ 10CC47176 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΒΕ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΗ ΓΡΑΦ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΗ ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΗ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΚ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΒ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ /7

4 47 ΚΑΖΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΖ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ ΔΑΝΑΗ ΑΕ KRYOLAN HELLAS ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΤΣΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒ CORPO E MENTE AE ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. 58 ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΝΤΕΜΙΡΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΣΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΕ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΟΝΕΣΑ ΣΟΥΜΠΙ ΤΟΦΙΚ BD ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΟΚΩΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙ ΚΟΤΡΟΚΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΤΖΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ Χ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΤΣΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΗ Α ΜΠΑΛΗΣ & ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΖ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ AB ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΚΟΥΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΙ ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΟΕ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΕΥΘ ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΑΘ ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΟΕ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ /7

5 85 ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΖ ΜΥΖΙΘΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ EL GRECO ΑΕ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ρ ΖΑΛΑΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΕΒΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΖ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ X ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΑΕ ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ ΤΣΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΑΟΥΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΜΠΕΡΤ ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΖ ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΑΚ ΠΕΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Χ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. 102 ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΗ ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ AH ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΣΗΦ ΑΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΕΧΡΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΟΡΔΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 106 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 108 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΧΑΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΕ ΠΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ ΠΕΛΜΑ ΑΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΛΙΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ AH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΛΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΗ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΗ ΜΕΞΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΝΗΡΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 115 ΡΑΜΚΕ ΡΟΜΙΝΑ ΜΠΑΡΔΥΛ BB ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΡΕΛΛΟΥ ΣΜΑΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΒ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΗ ΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΖ Σ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α ΜΠΕΛΛΗΣ ΟΕ /7

6 122 ΣΑΛΑΒΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ AB ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΚΤΩΡ ΑΕ ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΗ ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΚΟΥΡ ΟΛΓΑ ΑΕ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΡΙΑ ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΕΤΡΟΣ BJ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΟΥΣΚΑΣ ΑΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΣΦΑΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Α-ΠΝΑΚΑΣ Κ ΟΕ ΤΕΓΞΙΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΒ Γ ΞΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΑΜΤΖΙΟΥ ΚΛΑΟΥΣ ΑΝΤΩΝ AK ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 134 ΤΖΕΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΛΑ ΕΥΑ ΧΑΛΙΛ ΑΚ ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΑΚΗΣ-ΥΙΟΙ ΟΕ ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΖ ΓΡΑΦ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΕ ΦΡΥΣΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ ΟΕ 143 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ 144 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΗ ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ HALILI SAIMIR XHEMAL BI ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις από 22/05/2013 έως 24/05/2013 για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η υπογραφή Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος 6/7

7 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 3. Μονάδα Β3 7/7

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα