Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 24/7/2013 Αριθ. Πρωτ. : 10678/ Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 85/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2011». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ /17/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 4) Κουτσάκης Μιχαήλ 5) Παΐδας Αδαμάντιος και 6) Τάφας Ηλίας, μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 2) Κόντος Σταύρος και 3) Πολίτης Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος : ΘΕΜΑ : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης 01/01/ /12/2011 Προσάρτημα των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων) Σας διαβιβάζουμε τον Ισολογισμό της 31/12/2011 και τα συνοδευτικά αυτών στοιχεία και παρακαλούμε να προβείτε στον προέλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, σύμφωνα με το Π.Δ.315/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (Νόμος Πολιτεία και λοιπές διατάξεις). Περαιτέρω εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: Θέτω υπόψη σας για προέλεγχο τον ισολογισμό του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους Ο προέλεγχος γίνεται γιατί έτσι προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.& Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06). Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως οικ. έτους 2011 στη συνέχεια θα ελεγχθούν και από Ορκωτό Λογιστή πριν υποβληθούν προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν αυτών ο ισολογισμός περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2011, ήτοι δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα χρήσης 2011, όπως αυτά απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις, μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά εμφαίνονται στον ισολογισμό.

3 H Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει με την πράξη της για την έγκριση του ισολογισμού που παρουσιάζει τα εξής στοιχεία: A. ΕΣΟΔΑ 1) Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2011 έχει ως εξής: Α) Βεβαιωθέντα έσοδα ,51 Β) Διαγραφέντα έσοδα 7.132,05 Γ) Εισπραχθέντα έσοδα ,80 Δ) Υπόλοιπα για είσπραξη έσοδα ,66 2) Τα ανωτέρω έσοδα αναλύονται ως εξής: Α) Τακτικά βεβαιωθέντα ,34 Β) Τακτικά διαγραφέντα έσοδα 7.132,05 Γ) Τακτικά εισπραχθέντα ,26 Δ) Έκτακτα και λοιπά έσοδα βεβαιωθέντα ,12 Ε) Έκτακτα και λοιπά έσοδα εισπραχθέντα ,54 Το γενικό σύνολο των εσόδων της οικ. χρήσης που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011, ανέρχεται σε ,80. Β. ΕΞΟΔΑ Έτσι ο απολογισμός ισοσκελίζεται ως προς τα έσοδα και τα έξοδα: ΕΣΟΔΑ Α) Τακτικά ,26 ΕΞΟΔΑ ,43 Β) Έκτακτα και λοιπά έσοδα ,54 Αποθεματικό ,34 Γ) Χρημ. υπολ ,97 ΣΥΝΟΛΟ : ΣΥΝΟΛΟ :

4 Τα χρηματικά διαθέσιμα στον Ισολογισμό της 31/12/2011 εμφανίζονται αυξημένα κατά ,56 σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζονται στον απολογισμό. Η διαφορά αυτή αφορά α) τις μη εμφανισθείσες επιταγές για πληρωμή στους δικαιούχους κατά την 31/12/2011 ποσού ,98 οι οποίες εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνονταν σε εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα της 31/12/2011, β) πλέον τις μη αποδοθείσες κρατήσεις μέχρι την 31/12/2011 ποσού ,58 οι οποίες αποδόθηκαν στην επόμενη χρήση και γ) και μείον το έλλειμμα από κλοπή ταμείου του νεκροταφείου ποσού 7.450,00. Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω καλείσθε αφού ελέγξετε τον ισολογισμό του Δήμου και τα αποτελέσματα χρήσεως οικ. έτους 2011, να διαπιστώσετε την ορθότητα αυτών, έτσι ώστε στη συνέχεια τα στοιχεία να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διατυπώσει σε ειδική συνεδρίαση την κρίση του επ αυτών. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 18/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, μελέτησε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 3463/06, αυτές του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και του Π.Δ. 315/1999, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Προελέγχει τον ισολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ο οποίος περιλαμβάνει και στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2011, ήτοι δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα χρήσης 2011, όπως αυτά απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις, μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά εμφαίνονται στον ισολογισμό, ως εξής : A. ΕΣΟΔΑ 1) Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2011 έχει ως εξής: Α) Βεβαιωθέντα έσοδα ,51 Β) Διαγραφέντα έσοδα 7.132,05 Γ) Εισπραχθέντα έσοδα ,80 Δ) Υπόλοιπα για είσπραξη έσοδα ,66 2) Τα ανωτέρω έσοδα αναλύονται ως εξής:

5 Α) Τακτικά βεβαιωθέντα ,34 Β) Τακτικά διαγραφέντα έσοδα 7.132,05 Γ) Τακτικά εισπραχθέντα ,26 Δ) Έκτακτα και λοιπά έσοδα βεβαιωθέντα ,12 Ε) Έκτακτα και λοιπά έσοδα εισπραχθέντα ,54 Το γενικό σύνολο των εσόδων της οικ. χρήσης που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011, ανέρχεται σε ,80. Β. ΕΞΟΔΑ Έτσι ο απολογισμός ισοσκελίζεται ως προς τα έσοδα και τα έξοδα: ΕΣΟΔΑ Α) Τακτικά ,26 ΕΞΟΔΑ ,43 Β) Έκτακτα και λοιπά έσοδα ,54 Αποθεματικό ,34 Γ) Χρημ. υπολ ,97 ΣΥΝΟΛΟ : ΣΥΝΟΛΟ : Τα χρηματικά διαθέσιμα στον Ισολογισμό της 31/12/2011 εμφανίζονται αυξημένα κατά ,56 σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζονται στον απολογισμό. Η διαφορά αυτή αφορά α) τις μη εμφανισθείσες επιταγές για πληρωμή στους δικαιούχους κατά την 31/12/2011 ποσού ,98 οι οποίες εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση και περιλαμβάνονταν σε εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα της 31/12/2011, β) πλέον τις μη αποδοθείσες κρατήσεις μέχρι την 31/12/2011 ποσού ,58 οι οποίες αποδόθηκαν στην επόμενη χρήση και γ) και μείον το έλλειμμα από κλοπή ταμείου του νεκροταφείου ποσού 7.450,00. Κατόπιν αυτών η Οικ. Επιτροπή διαπιστώνει την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα εξετάσει λεπτομερώς, να διατυπώσει την κρίση του επ αυτών και να εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικ. έτους Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως οικ. έτους 2011 στη συνέχεια θα ελεγχθούν και από Ορκωτό Λογιστή πριν υποβληθούν προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

6 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2013 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραμίκου Αναστασία Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συνημμένα : 1. Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημ. Συμβούλιο 2. Προσάρτημα Ισολογισμού της 31 ης /12/ Ισολογισμός της 31 ης /12/2011

7 ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΑΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η χρήση του 2011 είναι η πρώτη χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας. Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία εσόδων της χρήσης 2011 ως πρώτη χρήση είναι τα εξής: 1. Η παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες έφθασε τα ,59 Ευρώ. 2. Το σύνολο του κύκλου εργασιών ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,75 Ευρώ, το οποίο αποτελείται από παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες ποσό Ευρώ ,85, ποσό Ευρώ ,74 από έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιμα προσαυξήσεις και Ευρώ ,16 από τακτικές επιχορηγήσεις. 3. Τα Μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ,01 και μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων, προβλέψεων και εκτάκτων αποτελεσμάτων δημιουργήθηκε έλλειμμα Ευρώ ,91. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων της παρούσας χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Τα πάγια που προέρχονται από την απογραφή έναρξης της και είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις μέχρι i. Οι αξίες της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2011 των λογαριασμών «Γήπεδα- Οικόπεδα» ,61 «Κτίρια και τεχνικά έργα» ,75, προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του Π.Δ. 315/ ii. Οι αξίες της απογραφής έναρξης της χρήσεως 2011, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους λογαριασμούς (Γ-ΙΙ-1 α ) «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως» ,66, (Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» ,83 (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως» ,00, (Γ-ΙΙ-3β) «Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης» ,53, (Γ-ΙΙ-3 γ ) «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης» ,37, προσδιορίσθηκαν με βάση το

8 υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα των τριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων και τις τακτοποιητικές εγγραφές που ακολούθησαν την απογραφή έναρξης. 2. Τις αξίες των προσθηκών των παγίων της παρούσας χρήσης που αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις της παρούσας χρήσης. 3. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998. Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής: α) Η Συμμετοχή στη «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας» η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην καποδιστριακών Δήμων που συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας», «Αρωγή Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαλκηδόνας») αποτιμήθηκε στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει, από την καταβλημένη αξία κτήσης ,53, το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού και ισόποσες της καταβλημένης αξίας κτήσης προβλέψεις υποτίμησης. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προβλέψεων υποτίμησης ποσού ,53, κατά ποσό ,54 είχαν σχηματισθεί από την απογραφή έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού Δήμου και κατά ποσό ,99 σχηματίστηκαν στην παρούσα χρήση με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της, καθότι τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων είχαν απολεσθεί από την προηγούμενη λειτουργία τους και στην συνέχεια της λειτουργίας της νέας επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Χ.» είχαν σωρευθεί επιπλέον ζημιές που έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια της αρνητικά. Σημειώνεται ότι μέχρι της συντάξεως του παρόντος δεν είχε εγκριθεί ο Ισολογισμός της β) Η Συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία, «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», αποτιμήθηκε στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσα αξία της που ήταν και η μικρότερη, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας, την , όπως προβλέπεται από το Π.Δ 315/ Πραγματοποιήθηκε απογραφή των αποθεμάτων λήξεως αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών και αποτιμήθηκαν με βάση τη μέση τιμή αγοράς τους, μία από τις παραδεκτές αρχές αποτίμησης που προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. και περιεχομένου του Προϋπολογισμού» όπως ισχύει. 5. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Oι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την ημερομηνία του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 6. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος χρησιμοποίησε πρόβλεψη ποσού ,02, που αφορά εφάπαξ αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης, και συμπλήρωσε σε βάρος των αποτελεσμάτων του την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη με επιπλέον ποσό ,02. Το υπόλοιπο των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται κατά την 31/12/2011 σε ποσό ,06. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ως πρώτη χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου η οικονομική διαχ/ση και παρακολούθησή της από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα: α) Σχεδιάζεται και προγραμματίζεται έγκαιρα η ταμειακή ροή των υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα την καλή ταμειακή ρευστότητα του Δήμου. β) Πραγματοποιήθηκε απογραφή και αποτίμηση αποθεμάτων λήξεως αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών. Τέλος τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής χρήσης ήταν σημαντικά θετικά, συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν ως εξής:

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ,85 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις ,74 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό , ,75 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών ,74 Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως ,01 Πλέον: Αλλα έσοδα 1.210,00 Σύνολο ,01 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,85 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων , ,92 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ,91 ΠΛΕΟΝ: Ποσά κλειόμενης χρήσεως Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ,50 Μείον: 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων ,42 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , ,75 Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως ,65 ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα ,04 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ,96 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,75 2. Έκτακτες ζημίες 7.132,05 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,00 4. Προβλέψεις για εκτακτ.κινδύνους , , ,19 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ,46 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος ,93 Μείον: Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων ,93 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ,46 Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε ,01 Ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης των γενικών εξόδων διαχείρισης, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων δημιουργήθηκε έλλειμμα ,91 Ευρώ. Οι αποσβέσεις της χρήσης αφορούν ένα κονδύλι το οποίο εμφανίζεται παράλληλα με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να αφορά εκταμίευση του ποσού αυτού. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το έλλειμμα κατά την από την οικονομική διαχείριση της χρήσης 2011 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,46 και θα μειώσει τα Ίδια Κεφάλαια του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και την οικονομική του οντότητα.

10

11 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΗΓ-ΤΤΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/ ) ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. Δεν έγινε παρέκκλιση. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. Δεν έγιναν συμπτύξεις. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη για τον Καλλικρατικό Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία στα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της προηγούμενης χρήσης. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου. 1

12 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως αφορούν: α) Τα πάγια που προέρχονται από την απογραφή έναρξης της και είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής: α) Η Συμμετοχή στη «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας» η οποία δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεωντων πρώην καποδιστριακών Δήμων που συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας», και «Αρωγή Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαλκηδόνας») αποτιμήθηκε στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει, από την καταβλημένη αξία κτήσης ,53, το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού και ισόποσες της καταβλημένης αξίας κτήσης προβλέψεις υποτίμησης. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προβλέψεων υποτίμησης ποσού ,53, κατά ποσό ,54 είχαν σχηματισθεί από την απογραφή έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού Δήμου και κατά ποσό ,99 σχηματίστηκαν στην παρούσα χρήση με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της, καθότι τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων είχαν απολεσθεί από την προηγούμενη λειτουργία τους και στην συνέχεια της λειτουργίας της νέας επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Χ.» είχαν σωρευθεί επιπλέον ζημιές που έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια της αρνητικά. Σημειώνεται ότι μέχρι της συντάξεως του παρόντος δεν είχε εγκριθεί ο Ισολογισμός της β) Η Συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία, «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», αποτιμήθηκε στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσα αξία της που ήταν και η μικρότερη, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας, την , όπως προβλέπεται από το Π.Δ 315/1999. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ ), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2

13 (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκαν προσθήκες που αφορούν τα ενσώματα πάγια του Δήμου ύψους ,20. Περιγραφή Αξία κτήσης 1/1/2011 Τακτοποιήσεις για ορθή εμφάνιση Μεταφορές σε λογαρισμούς Προσθήκες 2011 Αξία κτήσης 31/12/2011 Αποσβέσεις έως 1/1/2011 Τακτοποιήσεις για ορθή εμφάνιση Αποσβέσεις 2011 Συνολικές αποσβέσεις έως 31/12/2011 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/ Γήπεδα - Οικόπεδα ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 11 Ακίνητα ,75 0, ,75 0, , ,55 0, , , ,75 12 Μηχανήματα , ,45 0, , , , , , , ,14 13 Μεταφ. μέσα ,56 0,00 0, , , ,58 10, , , ,91 14 Έπιπλα & λοιπός εξοπολισμός ,30 0,00 0, , , , , , , ,17 15 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση ,13 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 16 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ,57 0, ,81 0, , ,94 0, , , ,77 17 Πάγια κοινής χρήσης ,41 0, ,98 0, , ,40 0, , , ,34 Σύνολο Περιγραφή Προσθήκες 2011 Φορέας Χρηματοδότησης Μηχανήματα ,99 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Έργα κοινής χρήσης σε εξέλιξη ,90 ΣΑΤΑ - ΟΣΚ - ΠΤΑΑ - ΕΤΕΡΠΣ - ΘΗΣΕΑΣ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Πάγια κοινής χρήσης 0,00 ΣΑΤΑ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Μεταφορικά Μέσα 6.642,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Έπιπλα & λοιπός εξοπολισμός ,31 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σύνολο ,20 Η ανάλυση, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, της πάγιας περιουσίας του Δήμου, η μεταβολή της σε σχέση με την απογραφή έναρξης του Καλλικρατικού Δήμου της 1/1/2011 και των αποσβέσεων που τους αναλογούν, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: , ,45 0, , , , , , , ,18 β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης αναλύονται κατά είδος παγίων στον παρακάτω πίνακα: ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 10 Γήπεδα-οικόπεδα - 11 Ακίνητα ,18 12 Μηχανήματα ,83 13 Μεταφ.μέσα ,07 14 Έπιπλα, προγρ. ηλεκτρ. υπολογ. και λοιπός εξοπλ ,49 16 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ,67 17 Κοινόχρηστα πάγια ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,93 Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 299/2004 και των διατάξεων της παρ του ΠΔ 315/99. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Δεν έγιναν. 3

14 (δ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. Δεν έγιναν. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. Ανάλυση των συνδεμένων επιχειρήσεων ακολουθεί στο επόμενο άρθρο. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των συμμετοχών του Δήμου με την αξία κτήσης τους πού έχει προκύψει μετά την αποτίμηση της 31/12/11. % Αξία κτήσης Συμετοχής 1/1/2011 Οφειλόμενο κεφάλαιο 1/1/2011 Προβλέψεις υποτίμησης 1/1/2011 Προβλέψεις στην παρούσα χρήση Αξία κτήσης 31/12/2011 Οφειλόμενο κεφάλαιο 1/1/2011 Προβλέψεις υποτίμησης έως 31/12/2011 Υπόλοιπο 31/12/2011 Επωνυμία Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας» 100,00% , , , , , , ,53 0,00 Αρωγή Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαλκηδόνας 100,00% , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 100,00% ,27 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποσύνολο Δημοτικών Επιχειρήσεων , , , , , , ,53 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. 3,31% 7.630,23 0, ,35 0, ,23 0, , ,58 Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρία Διαν. Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής - Αθηναϊκό Αέριο 0,59% 7.134,26 0, , , ,90 0, , ,18 Υποσύνολο λοιπών Επιχειρήσεων ,49 0, , , ,13 0, , ,76 Γενικό σύνολο , , , , , , ,76 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. Ο Δήμος από προηγούμενες χρήσεις έχει σχηματίσει προβλέψεις υποτίμησης για απαιτήσεις από ιδιώτες ποσού ,47 που δημιουργήθηκαν σε πολύ προηγούμενα χρόνια και έχουν καταστεί επισφαλείς και επίδικες, καθότι είναι προβληματική η είσπραξη τους. Στην παρούσα χρήση αυξήθηκε η πρόβλεψη υποτίμησης απαιτήσεων κατά ποσό ,63 Ευρώ. (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων Δεν υπάρχουν διαφορές. 4

15 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται σε ποσό ,85 και είναι το καθαρό κεφάλαιο των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που μεταφέρθηκε στο νέο Δήμο μετά τη συνένωση. Κεφάλαιο απογραφής έναρξης Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας ,74 Διορθώσεις της απογραφής με επίδραση στο κεφάλαιο έναρξης Απεικόνιση υποχρεώσεων από συμβάσεις leasing για απόκτηση απορριμματοφόρων ,01 Επίδραση από τακτοποιήσεις Ενσώματων Παγίων ,01 Επαναφορά επιχορήγησης ΘΗΣΕΑ πρώην Δήμου Χαλκηδόνας για αγορά οικοπέδου Ραιδεστού ,00 Τακτοποιήσεις αποσβεσμένων επιχορηγήσεων πρώην Δήμου Χαλκηδόνας με κεφάλαιο ,55 Τακτοποίηση ΣΑΤΑ για επισκευές και συντηρήσεις καποδιστριακού Δήμου Φιλαδέλφειας ,55 Επίδραση από τακτοποιήσεις Επιχορηγήσεων 743,10 Διόρθωση αξίας κτήσης συμμετοχής σε «Αθηναϊκό Αέριο» -239,36 Διόρθωση απογραφής κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» ,35 Επίδραση από τακτοποιήσεις Συμμετοχών ,99 Ανάκληση προβλέψεων για μη είσπραξη από επισφαλείς απαιτήσεις που έγιναν κατά την απογραφή έναρξης 1/1/ ,01 Επίδραση από τακτοποιήσεις απαιτήσεων 270,01 Κεφάλαιο έναρξης 1/1/2011 Καλλικρατικού Δήμου Μέτα τις διορθώσεις ,85 Τα Ίδια Κεφάλαια (καθαρή θέση) του Δήμου κατά την ανέρχονται σε ποσό ,51 περιλαμβάνονται οι αναπόσβεστες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και οι δωρεές παγίων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Κεφάλαιο ,85 Δωρεές παγίων ,27 Επιχορηγήσεις επενδύσεων ,54 Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο ,47 Ίδια Κεφάλαια την 31/12/ ,19 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2011 αφορούν: «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια» ποσού ,31. Αφορά στο τις προβλέψεις, που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις, για επισφαλείς εισπράξεις απαιτήσεων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που παραδόθηκαν στην απογραφή της 31/12/2010 και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό έναρξης 1/1/2011 ποσού ,55. Στην παρούσα χρήση σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς είσπραξης απαιτήσεις ποσού ,76 σε βάρος των αποτελεσμάτων και των Ιδίων κεφαλαίων. Το υπόλοιπο των προβλέψεων γα επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται κατά την 31/12/2011 σε ποσό ,31. «Προβλέψεις για αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» ποσού ,06. 5

16 Αφορά σχηματισμένες προβλέψεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, από την απογραφή συνολικού ποσού ,09, στην παρούσα χρήση χρησιμοποίησε πρόβλεψη ποσού ,02, που αφορά εφάπαξ αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης, και συμπλήρωσε σε βάρος των αποτελεσμάτων του την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη με επιπλέον ποσό ,02. Το υπόλοιπο των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται κατά την 31/12/2011 σε ποσό ,06. «Λοιπές προβλέψεις» ποσού ,00. Έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις και αφορούν την πιθανότητα καταβολής αναδρομικών παροχών-επιδομάτων σε υπαλλήλους του Δήμου και συγκεκριμένα της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής (176 ΕΥΡΩ) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2002 έως 31/12/2006, για το οποίο έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι σε ένδικα μέσα και οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Έναρξης 1/1/2011. (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: Α/Α Τράπεζα Αριθμός Δανείου Βραχυπρόθεσμο τμήμα δανείου Μακροπρόθεσμο τμήμα δανείου 1 Εθνική Τράπεζα , ,62 2 Εθνική Τράπεζα Αρ. Συμβ ,05 0,00 Σύνολο Δανείου από Εθνική Τράπεζα: 2.355, ,62 1 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,47 2 Τ.Π. & Δ. 05//12348/00/ , ,71 3 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,92 4 Τ.Π. & Δ. 05/00139/00/ , ,27 5 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,81 6 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,83 7 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ ,08 0,00 8 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,69 9 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,33 10 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/ , ,35 11 Τ.Π. & Δ. - 0,00 Σύνολο Δανείων απο Τ.Π. & Δ. : , ,38 Γενικό Σύνολο , ,00 (γ) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. Δεν υπάρχουν. 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 6

17 (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί», «έσοδα επομένων χρήσεων», "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", «αγορές υπό τακτοποίηση», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 1. Τα Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα συνολικού ποσού ,21 αφορούν: Τα ανταποδοτικά τέλη, στο σύνολό τους, μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011, ποσού ,94, τα οποία εισπράττονται μέσω Δ.Ε.Η. Την πρόβλεψη 3 ης και 4 ης δόσης ΣΑΤΑ χρήσης 2011 εισπραχθείσες στη χρήση 2012 ποσού ,00. Την πρόβλεψη ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων έτους 2011 εισπραχθείσα στην χρήση 2012 ποσού ,59. Επιχορήγηση άρθρου 27 Ν 3756/09 ποσού ,17. Επιχορήγηση για φωτοτυπίες σχολείων ποσού 2.370, Οι Λοιποί μεταβατικοί ποσού ,71 αφορούν: Αφορούν μισθώματα προς πληρωμή από τις συμβάσεις leasing που είχαν συνάψει οι δύο πρώην καποδιστριακοί Δήμοι για την απόκτηση απορριμματοφόρων οχημάτων. 3. Τα Έσοδα επομένων χρήσεων συνολικού ποσού ,25 αφορούν: Έσοδα από μισθώματα που αφορούν την επόμενη χρήση ποσό ,81, που αφορούν: Μισθώματα Ανθοπωλείου 1-3/2012 ποσού ,99. Μίσθωμα Κυλικείου 1/2012 ποσού ,00. Μισθώματα Ηρώδειου 1-6/2012 ποσού ,82. και τις ληφθείσες επιχορηγήσεις που δεν είχαν διατεθεί έως την 31/12/2011 και θα διατεθούν στην επόμενη χρήση συνολικού ποσού ,44, οι οποίες αφορούν: Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. - Σ.Α.Τ.Α. για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Πολιτική Προστασία) ποσού ,65, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού 1.868,91, Επιχ/γηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ ποσού ,86, Έσοδα από επίδομα παραπληγίας ποσού 3.730,02, που δεν απορροφήθηκαν μέχρι 31/12/ Τα Έξοδα χρήσεως δουλευμένα συνολικού ποσού ,57 αφορούν: Τα έξοδα Δ.Ε.Η. μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011, ποσού ,57 που παρακρατούνται από τα ανταποδοτικά τέλη μέσω Δ.Ε.Η. 7

18 5. Οι λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού συνολικού ποσού ,44 αφορούν: Υπόλοιπο εισφοράς σε χρήμα ποσού ,44 από την πράξη εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου «ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ» καθότι ο υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης προσέφυγε στα ένδικα μέσα και δεν έχει οριστικοποιηθεί η είσπραξη αυτού του ποσού. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. Οι λογαριασμοί τάξεως τηρούνται όπως προβλέπεται ανωτέρω. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ούτε εμπράγματες ασφάλειες. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Τα έξοδα παράστασης, κινήσεως των οργάνων διοίκησης του Δήμου στη χρήση 2011 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ,35. (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Δεν υπάρχουν. 8

19 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (α) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. (1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 287 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: -Μόνιμο προσωπικό Προσωπικό αορίστου χρόνου 70 - Προσωπικό ορισμένου χρόνου 36 Σύνολο 316 (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ,93 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων ,45 Εφάπαξ βοήθημα 4.472, ,59 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,34 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,65 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Συνεργάτες Δημάρχου) , , ,35 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου , , ,50 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Άρθρα 3Ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100Ν.Δ. 4260/61 και 33Ν.Δ. 5441/66) ,66 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμοι και αορίστου ,44 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,54 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 9.504,00 ΣΥΝΟΛΟ ,73 (β) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Αρθρο 1 παρ περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 9

20 (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Αποσβέσεις (αναλογούσες στην χρήση) επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων Ευρώ ,42 Έσοδα από εισπράξεις διαγραμμένων επισφαλών απαιτήσεων Ευρώ 9, ,04 (2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά στην χρήση Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Ευρώ 8.163,21 Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας Ευρώ 1.886,84 Δαπάνη δημοσίευσης προκήρυξης 2010 Ευρώ 486,02 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Ευρώ ,84 Τακτικά έσοδα από μισθώματα διαφημιστικών πινακίδων Ευρώ ,79 Δημοτικός φόρος από 4/09 έως 12/10 Ευρώ 56,22 Δημοτικός φόρος Δ τρίμηνο 2008 Ευρώ 221, ,68 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Ευρώ 1.850,28 ΜΕΙΟΝ (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πρόστιμα για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές Ευρώ 6.676,86 Πολεοδομικά πρόστιμα Ευρώ 6.393,59 Έκτακτες ζημίες λόγω κλοπής στο νεκροταφείο Ευρώ 7.450,00 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα Ευρώ 336, ,75 (2) Έκτακτες Ζημιές Zημιές από διαγραφές ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων Ευρώ 7.132,05 (3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Αμοιβή τεσσάρων υπαλ. της πρώην ΔΕΤΕΔΑ βάσει της 174/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας 11/2010 Ευρώ ,76 Τακτικές αποδοχές (Αύγουστος έως Δεκέμβριος 2010) προσωπικού πρώην ΔΕΤΕΔΑ Ευρώ ,90 Δώρο Χριστουγέννων προσωπικού πρώην ΔΕΤΕΔΑ Ευρώ 4.349,34 Έξοδα κίνησης προσωπικού πρώην ΔΕΤΕΔΑ Ευρώ ,66 Μίσθωμα Κιόσκι 1/2011 Ευρώ 1.117,59 Μισθώματα Ηρώδειο Πάρκο 1ο εξάμηνο του 2011 Ευρώ ,46 Μισθώματα New Step Ε.Π.Ε. 1ο εξάμηνο του 2011 Ευρώ ,52 Οφειλές από ύδρευση σε Ε.Υ.Δ.Α.Π. από τέλη αποχέτευσης προηγούμενων ετών Ευρώ ,13 Τιμολόγιο Ευαγγελίδης συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων 2010 που καταχωρήθηκε στην παρούσα χρήση Ευρώ ,26 Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων Ευρώ 3.743,52 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων Ευρώ 2.171,55 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων Ευρώ 390, ,25 (4) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς εισπράξεως απαιτήσεις από φόρους και τέλη Προβλέψεις για επισφαλείς εισπράξεως απαιτήσεις από Απαιτήσεις από επιχειρήσεις του Δήμου Ευρώ ,74 Ευρώ , ,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ευρώ ,19 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 6447301000, ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ:998935256 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης 4Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα