Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ"

Transcript

1 Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε βεβαηόηεηα δελ μέξσ. - Ούηε άλλωζηε εκείνος ποσ ζοθόηερος από εμένα θα' ηαν. - Ο ίδιος από μπροζηά και πίζω κε λέθε παγηδεπκέλνο πεξηπιαληέκαη ρσξίο ηίπνηα λα έρσ νύηε θάπνην από ηα όλεηξα πνπ πνζώ - Υπάρτω. Φανέρωζε ηι είναι ασηό... Άιιν θνκκάηη ηνπ κε μεπέξαζε δίπια κνπ ηξέρνληαο άιιν ηώξα πξέπεη λα πξαγκαησζεί, αιιά ζα ππάξρσ, αλ ππάξμσ. - Βέβαιο ηίποηα. Οεύκα ζνιεξνύ πνηακνύ - αέναα πορεύομαι, νξζόο ζηέθνκαη δίρσο ηίπνηα λα έρσ Νη Ρξεηο Ηεξάξρεο Γξεγόξηνο Θενιόγνο (Ζζηθά ΗΓ, ζη , 26-29) "Σξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή, επηκνλή θαη ππνκνλή ζηελ αγσγή ησλ παηδηώλ. Όπσο -ιέεη- νη δσγξάθνη πεξλνύλ θαζεκεξηλά κπξνζηά από ηνλ πίλαθά ηνπο θαη ηνλ επεμεξγάδνληαη, γηα λα γίλεη ε εηθόλα όπσο πξέπεη, όπσο νη γιύπηεο θάλνπλ πάιη ην ίδην θαη αθαηξνύλ από ην άγαικα ό,ηη είλαη πεξηηηό ή πξνζζέηνπλ ό,ηη ιείπεη, αθξηβώο ην ίδην πξέπεη λα θάλεηε θη εζείο νη γνλείο, ζαλ λα είζηε γιύπηεο θαη θαηαζθεπάδεηε αγάικαηα. Π' απηό λα έρεηε ην λνπ ζαο, όηαλ θηινηερλείηε ηα ζαπκάζηα αγάικαηα ηνπ ζενύ, ηα παηδηά ζαο". Ησάλλεο Σξπζόζηνκνο «Δίλαη πξάγκαηη θαηαπιεθηηθό ην λα θαζνδεγείο αλζξώπνπο, είλαη ηέρλε ηερλώλ θαη επηζηήκε επηζηεκώλ». Γξεγόξηνο Θενιόγνο «Γελ ππάξρεη άιιε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία πην κεγάιε από ηελ αγσγή, γηαηί κε ηη άιιν κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε δηάπιαζε ηεο ςπρήο θαη ηεο δηάλνηαο ελόο αλζξώπνπ» Ησάλλεο Σξπζόζηνκνο «Θαλείο λα κελ θαηεγνξεί θάπνηνλ άιινλ θαη λα κεηαθέξεη ζε άιινπο ηελ αηηία, αιιά λα απνδίδεη ηα πάληα ζηε δηθή ηνπ αδηαθνξία. Θαη γηαηί ιέγσ ζε άιινπο; Νύηε απηόλ ηνλ δηάβνιν λα ζεσξεί όηη είλαη ηθαλόο λα εκπνδίζεη ην δξόκν ηνλ νπνίν νδεγεί ζηελ αξεηή Θαλείο δελ πξόθεηηαη λα βιάςεη εθείλνλ ν νπνίνο δελ αδηθεί θαη δελ πξνδίδεη ηνλ εαπηό ηνπ» Ησάλλεο Σξπζόζηνκνο «O Θεόο δεκηνύξγεζε ηνλ άλζξσπν ειεύζεξν Κε ηελ πηώζε ζξπκκαηίζζεθε ε αξρηθή ελόηεηα θαη ηζνηηκία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, νη ζξαζύηεξνη κε ηε βνήζεηα ηνπ πνιηηηθνύ λόκνπ, ηνλ νπνίν θαηέζηεζαλ όξγαλν θαηαδπλαζηεύζεσο, επηβιήζεθαλ ζηνπο αζζελέζηεξνπο θαη έηζη νη άλζξσπνη ρσξίζζεθαλ ζε πινύζηνπο θαη θησρνύο, ειεύζεξνπο θαη δνύινπο θαη ζε πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο. Δκείο, όκσο, ζαλ ρξηζηηαλνί νθείινπκε λα απνβιέπνπκε θαη λα ηείλνπκε ζηελ αξρηθή ελόηεηα θαη όρη ζηε θαηνπηλή δηαίξεζε, ζην λόκν ηνπ Θενύ θαη όρη ζην λόκν ηνπ ηζρπξνύ». Γξεγόξηνο Θενιόγνο

2 «Μέξσ πνιινύο πνπ λεζηεύνπλ θαη πξνζεύρνληαη θαη ζηελάδνπλ, επηδεηθλύνληαο θάζε ινγήο αδάπαλε επζέβεηα. Δλώ νύηε έλαλ νβνιό δελ δίλνπλ ζηνπο ζιηβνκέλνπο. Ρη θέξδνο έρνπλ από ηελ ππόινηπε αξεηή ηνπο; Γη απηνύο ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ είλαη θιεηζηή» Κ. Βαζίιεηνο «Κελ ηεληώλεηο ηα ρέξηα ζνπ ζηνλ νπξαλό αιιά ζηα ρέξηα ησλ θησρώλ. Αλ εθηείλεηο ηα ρέξηα ζνπ ζηα ρέξηα ησλ θησρώλ, έπηαζεο ηελ θνξπθή ηνπ νπξαλνύ» Γξεγόξηνο Θενιόγνο "Κε λεόρηηζηε πόιε κνηάδεη ε ςπρή ηνπ παηδηνύ, πνπ έρεη γηα πύιεο ηηο αηζζήζεηο θαη πξέπεη λα κπνπλ λόκνη, ώζηε λα ειέγρεηαη ηη κπαίλεη θαη ηη βγαίλεη. Ρίπνηε αλεπηζύκεην (θαθό) δελ πξέπεη λα πεξλάεη κέζα από ηηο αηζζήζεηο, νύηε λα ππάξρεη ζηνπο δηαινγηζκνύο" Ησάλλεο Σξπζόζηνκνο Τ 0 Φ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Τ Ο Υ Μ Η Ν Α Ο αγιαζμόρ ηων Φώηων και κοπή ηηρ ππωηοσπονιάηικηρ πίηαρ ζηιρ ηάξειρ Ρελ Ξέκπηε 13 Ηαλνπαξίνπ νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ παξαθνινύζεζαλ ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηελ αθνινπζία ηνπ Κεγάινπ Αγηαζκνύ πξσηνζηαηνύληνο ηνπ παηξόο Δκκαλνπήι Αλησλαθάθε. Πηε ζπλέρεηα, κέζα ζηηο ηάμεηο, ην θάζε ηκήκα μερσξηζηά έθνςε ηελ πξσηνρξνληάηηθε πίηα παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή. Νη Θέξδηζα.! ηπρεξνί καζεηέο πήξαλ από έλα ζπκβνιηθό δώξν. Ρα νλόκαηά ηνπο αλά ηάμε είλαη: α1 Κίξθα Βαζηιάθε α2 Δηξήλε Ρδνπαλάθε β1 Ιέλα Κηραιάθε β2 Σξήζηνο Ξαληαιόο γ1ινύθαο Νπίιεξ Αθνινπζία ηνπ Κεγάινπ Αγηαζκνύ Γελ ην δίλσ ζε θαλέλα..! Νη καζεηέο ηνπ α2 Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε ςεθηδσηώλ Ρε Γεπηέξα 17/1 θαη ηελ Ρξίηε 18/1 δύν ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ, ε α θαη ε β ηάμε αληίζηνηρα, επηζθέθηεθαλ ηελ νκαδηθή έθζεζε ςεθηδσηώλ ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ. Ζ έθζεζε νξγαλώζεθε από ην Δξγαζηήξην Τεθηδσηνύ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Ρα έξγα πνπ εθηέζεθαλ ήηαλ θπξίσο αληίγξαθα αξρατθώλ θαη βπδαληηλώλ ςεθηδσηώλ, αληίγξαθα έξγσλ κεγάισλ δσγξάθσλ, Διιήλσλ θαη μέλσλ, αιιά θαη πξσηόηππεο δεκηνπξγίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην εξγαζηήξην ηνπ δήκνπ. Νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ από θνληά κία από ηηο δεκηνπξγνύο, ηελ αδειθή ηεο θπξίαο Καξίαο, ηεο δαζθάιαο ηεο α δεκνηηθνύ, θπξία Γηάλλα Αζηξηλάθε, ε νπνία εμήγεζε ζηα παηδηά θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνύ.

3 Ζ επίζθεςή καο ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Κάξθνπ ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα. Δίδακε πνιιά ςεθηδσηά ηα νπνία ήηαλ εληππσζηαθά. Ξηζηεύσ πσο όινη ελζνπζηάζηεθαλ κε ην ηεξάζηην ςεθηδσηό ην νπνίν ήηαλ ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο. Όηαλ ε βόιηα καο ηειείσζε θύγακε, όινη ελζνπζηαζκέλνη. Μαθηηέρ ηος α2 Ξαύινο Νκεξόιεο Λίθνο Πηεηαθάθεο Όια ηα ςεθηδσηά πνπ είδακε ζηελ έθζεζε ήηαλ εληππσζηαθά. Δίραλ πνιιά θπζηθά ρξώκαηα Καζεηέο ηνπ α1 θαη ήζειαλ πνιιή ππνκνλή γηα λα γίλνπλ. Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ έπαηξλε από κήλεο κέρξη θαη ρξόληα, θαη είλαη αμηνζαύκαζηνη απηνί νη άλζξσπνη γηα ην ρξόλν πνπ έρνπλ αθηεξώζεη. Θάπνηα έξγα, κάιηζηα ήηαλ θηηαγκέλα από βόηζαια, ηα νπνία βξήθαλ κόλνη ηνπο ζηηο παξαιίεο. Ρα ςεθηδσηά θαίλνληαλ πην σξαία από καθξηά. Ρα δύν πνπ καο άξεζαλ πην πνιύ ήηαλ ε πθάληξα θαη ε Ξαλαγία ηνπ El Greco. Εήλα Πηεθαλίδε Καξία Καζηνπδάθε Δπίζθεςε ζην θέληξν εηδηθώλ παηδηώλ «Εσνδόρνο Ξεγή» Ρελ Ρεηάξηε 19 Ηαλνπαξίνπ νη καζεηέο ηεο γ γπκλαζίνπ επηζθέθηεθαλ ην θέληξν εηδηθώλ παηδηώλ «Εσνδόρνο Ξεγή». Ν ζθνπόο ηεο επίζθεςεο ήηαλ λα παξαδνζεί ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζπγθεληξώζεθε από ην ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν ηηο παξακνλέο ησλ γηνξηώλ. Νη καζεηέο πεξηεγήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ θέληξνπ θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ από ηνλ δηεπζπληή ηνπ θ. Ρδακνύζε. Ζ επίζθεςε νινθιεξώζεθε κε ηε δηεμαγσγή θηιηθνύ αγώλα πηλγθ-πνλγθ κεηαμύ ησλ παηδηώλ ηνπ θέληξνπ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ. Νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο θαηλνύξγηνπο θίινπο Ν πξόεδξνο ηεο ηάμεο παξαδίδεη ηα ρξήκαηα ζηνλ θ. Ρδακνύζε Ξεγαίλνληαο εθεί ζθεθηόκνπλ πώο λα αληηκεησπίζσ αλζξώπνπο ιππεκέλνπο, ρσξίο όξεμε θαη ελδηαθέξνλ. Ήηαλ κεγάιε ε έθπιεμή κνπ, όηαλ ηνπο είδα λα εξγάδνληαη πάλσ ζηνπο αξγαιεηνύο, ρσξίο λα θσλάδνπλ θαη λα δηακαξηύξνληαη. Καο θνηηνύζαλ θαη ακέζσο καο ζπζηήζεθαλ ζεσξώληαο πσο είκαζηε απινί θίινη. Ζ ιηηόηεηα, ε ραξά αιιά θαη ην ρακόγειό ηνπο κνπ έδεημαλ κηα άιιε πιεπξά ηεο δσήο, ηελ νπνία εκείο εύθνια δελ κπνξνύκε λα δήζνπκε. Ζ ππνκνλή θαη ε επηκνλή ηόζν απηώλ ησλ παηδηώλ όζν θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ εξγάδνληαη εθεί είλαη αμηέπαηλεο. Ιίιηαλ Ξέππα Κεηά ηελ επίζθεςε ζην Θέληξν «Εσνδόρνο Ξεγή» θαζέλαο καο ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη κεξηθά πξάγκαηα πνπ ηα είρε πξηλ ιίγν δεδνκέλα. Γεκήηξεο Γειεκήζεο Αξρηθά δελ ήζεια λα πάσ, επεηδή λόκηδα πσο ήηαλ θαηώηεξνη θαη θαηαζιηπηηθνί ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Αιιά, όηαλ πήγα, θαηάιαβα πσο δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην, ίζα-ίζα ζε κεξηθά πξάγκαηα ήηαλ θαιύηεξνη. Κελάο Αζιαλίδεο Πήκεξα επηζθεθηήθακε ην ζρνιείν γηα εηδηθά παηδηά «Εσνδόρνο Ξεγή». Ρα παηδηά αιιά θαη ην πξνζσπηθό κάο δέρηεθαλ κε πνιιή ραξά θαη απηό θάλεθε ζην πξόζσπό ηνπο. Απηό πνπ είδα, απηή ε αγάπε πνπ καο έδεημαλ, ελώ καο ήμεξαλ γηα ειάρηζηα ιεπηά, κε ζπγθίλεζε θαη κε έβαιε ζε ζθέςεηο. Απηά ηα παηδηά δνπλ ζε έλαλ θόζκν δηαθνξεηηθό από ην δηθό καο, ίζσο θαη θαιύηεξν, ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή αιιά σξαία. Δίλαη άλζξσπνη ραξνύκελνη, αλνηρηόθαξδνη πνπ έρνπλ κάζεη λα δνπλ κε όπνηα Ξαίδνληαο πηλγθ-πνλγθ

4 δπζθνιία θη αλ έρνπλ. Ρν θέληξν θάλεη πνιύ θαιή δνπιεηά ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ε δσή ηνύο ηα έθεξε ιίγν δηαθνξεηηθά, κα αθόκα πξνζπαζνύλ γηα θάηη θαιύηεξν. Όηαλ θύγακε, ην κόλν πνπ κπόξεζα λα ζθεθηώ είλαη όηη είκαη ραξνύκελε πνπ βνήζεζα έζησ θαη ιίγν ηελ πξνζπάζεηα κεξηθώλ αλζξώπσλ γηα έλα θαιύηεξν αύξην ζηα παηδηά απηά. Λίνα Φανουράκη Δθδξνκή ηνπ κήλα Ρελ Ξέκπηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο «Αζιόπνιηο» ν κεληαίνο πεξίπαηνο. Ζ εθδξνκή απηή έγηλε ηώξα αληί γηα ην Λνέκβξην πνπ αξρηθά είρε πξνγξακκαηηζηεί. Σαιαξώλνληαο Κε ηα Skates Δθθιεζηαζκόο γηα ηνπο Ρξείο Ηεξάξρεο Άιινο γηα κεηαγξαθή... Ρελ Ξαξαζθεπή ζηνλ Η.Λ. ηνπ Αγίνπ Ησάλλε νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ Ιπθείνπ παξαθνινύζεζαλ ηνλ εζπεξηλό ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ. Πηε ζπλέρεηα, αθνύ πήξαλ ηα θαζηεξσκέλα αξηνπιάθηα, επέζηξεςαλ ζην ζρνιείν, γηα λα ζπλερίζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο. Ζ επιόγεζε ησλ άξησλ Ξαξαθνινπζώληαο.. Ζ θ. ρξνληάξε κε ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θ. Θιεξνλόκν Νκηιία θ. Σξνληάξε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ Ρε Γεπηέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε νκηιίαζπδήηεζε ηεο θ. Σξνληάξε κε γνλείο ησλ καζεηώλ. Ρν ζέκα ηεο νκηιίαο, απηή ηε θνξά, ήηαλ: «Δθεβεία θαη ζρνιείν». Ζ νκηιήηξηα ην ζπλέδεζε κε ηα ζπκπηώκαηα -ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο αιιά θαη ην ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο - ζέκαηα πνπ αλέπηπμε ζηηο δύν πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο - δείρλνληαο έηζη ηελ ελόηεηα θαη ηε ζπλέρεηα πνπ ηα δηέπεη. Ρν ζρνιείν απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν πεδίν θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ εθήβνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αλάπηπμε ηεο πνιύπιεπξεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ. Ζ ζρέζε όκσο ηνπ εθήβνπ κε ην ζρνιείν θαη ε ζρνιηθή ηνπ εκπεηξία γεληθά επεξεάδνληαη ηόζν από ηελ ίδηα ηε θνηλόηεηα (καζεηέο θαζεγεηέο, πξόγξακκα ζπνπδώλ πιαίζην θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) όζν θαη από ην ξόιν πνπ παίδεη ε νηθνγέλεηα ηνπ. Αθνινύζεζε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε, θαη γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί έθπγαλ ζίγνπξα πην ήξεκνη θαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη.

5 Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ΑΠΟΨΕΙ...ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΕ Έθηαζε Γεθέκβξηνο (κπνξεί θαη Ηαλνπάξηνο, εμαξηάηαη ζε πνην, ηεύρνο ζα ζπκπεξηιεθζνύκε), όκσο επηζηξέςακε δξηκύηεξνη. Κάιινλ ε δέζηε θαη ν λνηηάο ησλ πξνεγνύκελσλ εβδνκάδσλ επεξέαζαλ θαη εκάο θαη ε παξαγσγή πιηθνύ γηα ην «Ζκέξεο Πρνιείνπ» δελ έγηλε. Ξιένλ, κε ζύκκαρν θαη ηνλ θξύν θαηξό, ήξζε ε ώξα λα δώζνπκε ην δηθό καο βξνληεξό «παξώλ». ΡΝ ΞΑΟΡΗ Ζ πξώηε ηαηλία πνπ πξνβιήζεθε, ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό Νθησβξίνπ- Γεθεκβξίνπ, ήηαλ «Ρν Ξάξηη», κηα θσκσδία ζε ζθελνζεζία Κπιέηθ Έληνπαξηο κε πξσηαγσληζηή ηνλ ζπνπδαίν Ξήηεξ Πέιεξο. Ζ νκάδα ηνπ Κάλνπ Νξθαλνπδάθε αλέιαβε λα παξνπζηάζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηαηλίαο, θαζώο επίζεο λα ζπγγξάςεη θαη ηε ζύλνςε ηεο ηαηλίαο πνπ αθνινπζεί. Πύλνςε ηαηλίαο Ν Ξήηεξ Πέιεξο ππνδύεηαη έλαλ εζνπνηό πνπ θάλεη πνιιέο γθάθεο ζηα γπξίζκαηα κηαο ηαηλίαο κε απνηέιεζκα λα ηνλ απνιύζνπλε. Ρν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηαηλίαο δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ζπίηη όπνπ γίλεηαη έλα πάξηη θαη ν Πέιεξο έρεη πξνζθιεζεί θαηά ιάζνο. Δθεί δελ αξγεί λα θάλεη γθάθα. Ρν θαθό είλαη όηη απηή ε γθάθα δελ είλαη θαη ε ηειεπηαία ηνπ. Αθνινπζνύλ θαη άιιεο πνπ δηαιύνπλ ην πάξηη θαη ην θάλνπλ λα κείλεη αμέραζην ζε όζνπο παξεπξίζθνληαη ζε απηό. Ξαξάιιεια, ν πξσηαγσληζηήο γλσξίδεη θαη κηα θνπέια από ηε Γαιιία, ηελ νπνία εξσηεύεηαη. Κε πξσηαγσληζηή έλαλ θσκηθό πνπ έρεη γξάςεη ηζηνξία κε ηελ εμαηξεηηθή θίλεζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ, ε θσκσδία απηή καο έθαλε λα γειάζνπκε θαη λα θαηαιάβνπκε επθνιόηεξα ην λόεκα πνπ ήζειε λα καο πεξάζεη. ν «Ξάξηη» ήηαλ έλα έξγν πνπ ήζειε λα καο δείμεη πόζν «ςσληζκέλνη» ήηαλ (θαη είλαη) θάπνηνη πινύζηνη θαη δηάζεκνη άλζξσπνη. Ήηαλ κηα θσκσδία πνπ ζα κείλεη αμέραζηε ζε όινπο. ΡΗ ΔΘΑΛΔΠ ΠΡΝΛ ΞΝΙΔΚΝ ΘΑΛΑΠΖ; Ζ δεύηεξε θαηά ζεηξά ηαηλία ηνπ Θύθινπ ήηαλ ην αληηπνιεκηθό αξηζηνύξγεκα ηνπ Ληίλνπ Θαηζνπξίδε «Ρη έθαλεο ζηνλ πόιεκν Θαλάζε;». Κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηέζεθε γηα ζρνιηαζκό από ηνπο καζεηέο ην παξαθάησ εξώηεκα: Ξνηα ζθελή ηεο ηαηλίαο έκεηλε ραξαγκέλε ζηε κλήκε ζαο; Αθνινπζνύλ απαληήζεηο καζεηώλ: Θπκάκαη ηε ζθελή ησλ βαζαληζηεξίσλ ηνπ Θαλάζε. Κνπ θάλεθε ηδηαίηεξα ζθιεξή. Δγώ ζπκάκαη ηε ζθελή όπνπ ν Σαλο, ν θίινο ηνπ Θαλάζε, βαζαληδόηαλ. Λίθνο Κπαιαρνύηεο Απνζηόιεο Ιεκπηδάθεο (Α Γπκλαζίνπ) Κηα ζθελή, ζηελ νπνία ζπγθηλήζεθα βαζύηαηα, ήηαλ απηή πνπ έδεηρλε ηα βαζαληζηήξηα ηνπ Θαλάζε. Ήηαλ ζθιεξή ζθελή, αιιά, δπζηπρώο, ζθιεξνί ήηαλ θαη νη Γεξκαλνί. Θπκάκαη ηελ ζθελή ζηελ νπνία ν Θαλάζεο γίλεηαη θίινο κε ηνλ Γεξκαλό ζηξαηηώηε, ελώ ήηαλ θαηνρή. Γέζεθαλ πνιύ, θαη αο αλήθαλ ζε αληίπαια ζηξαηόπεδα. Πην ηέινο, όηαλ πεζαίλεη ν Σαλο, ν Θαλάζεο θιαίεη πνιύ. Ξηζηεύσ όηη ήηαλ ε πην ζπγθηλεηηθή ζηηγκή ηνπ έξγνπ.

6 Γελ μερλάσ ηε ζθελή ζηελ νπνία ν Θαλάζεο πεξπαηνύζε ζην δξόκν, αιιά αλαγθάδεηαη λα αθήζεη ην ηζνπθάιη κε ην θαγεηό θαη λα θύγεη. Νη πεξαζηηθνί άξρηζαλ λα ηξώλε ην θαγεηό πνπ είρε πέζεη ζην δξόκν από ην ηζνπθάιη όηαλ ην ηειεπηαίν αλαπνδνγύξηζε. Δίλαη ζπγθηλεηηθό λα βιέπεηο όηη νη άλζξσπνη ηόηε πεηλνύζαλ θαη πέζαηλαλ. πήξρε θηώρεηα θαη δπζηπρία. Απηά έθεξαλ καδί ηνπο νη Γεξκαλνί. Θώζηαο Παβντδάθεο Θπκάκαη όηαλ ν Θαλάζεο λνκίδεη όηη ηνλ θπλεγάλε θαη ην βάδεη ζηα πόδηα. Ρόηε, ηνπ πέθηεη ην ζπζζίηην θαη ηα πεηλαζκέλα παηδηά ηνπ δξόκνπ πέζαλε ζην θαγεηό, ζαλ λα ήηαλ δήηεκα δσήο ή ζαλάηνπ λα ην θάλε από ην βξώκηθν δξόκν! Κνπ έκεηλε ραξαγκέλε απηή ε ζθελή, γηαηί έδεημε πόζν πεηλνύζαλ νη άλζξσπνη εθείλε ηελ επνρή ιόγσ ηνπ πνιέκνπ. Πύλνςε ηαηλίαο Ζ ηαηλία αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Γίλεηαη βάζε ζηε δσή ηνπ Θαλάζε, ελόο θαζεκεξηλνύ αλζξώπνπ, αξθεηά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο. Θάλεη νηη κπνξεί γηα λα δήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Βηώλεη δηάθνξεο πεξίεξγεο θαηαζηάζεηο όηαλ ηνλ ζπιιακβάλνπλ άδηθα, ηνλ θπιαθίδνπλ θαη ηνλ βαζαλίδνπλ. Θάπνηα ζηηγκή γίλεηαη, άζειά ηνπ, πιεξνθνξηνδόηεο γηα ινγαξηαζκό ηεο Αληίζηαζεο, όηαλ ε αδεξθή ηνπ αξρίδεη λα βάδεη πξνθεξύμεηο θξπθά ζε έλα δνρείν πνπ θνπβαιάεη καδί ηνπ θαζεκεξηλά, γηα λα παίξλεη ζπζζίηην. Κέζα από ηελ ηαηλία απηή κπνξνύκε λα γλσξίζνπκε ηε ζθιεξόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο εθείλε ηελ επνρή θαη ηε βαλαπζόηεηα ησλ βαζαληζηεξίσλ πνπ γίλνληαλ ηόηε. Ξηζηεύσ πσο είλαη κηα πνιύ σξαία ηαηλία, πνπ αμίδεη λα ηε δείηε, δηόηη ζα ζαο θάλεη λα ληώζεηε ζαλ λα έρεηε δήζεη ζηελ Θαηνρή. Άξηα Πηάζε (Γ Γπκλαζίνπ) Βηνγξαθία Θαλάζε Βέγγνπ Ν Θαλάζεο Βέγγνο γελλήζεθε ζην Λέν Φάιεξν ζηηο 29 Κατνπ Γνλείο ηνπ ήηαλ ν Βαζίιεο θαη ε Δπδνθία Βέγγνπ. Ξξηλ γίλεη εζνπνηόο, είρε εξγαζηεί ζηελ Δηαηξεία Ζιεθηξηζκνύ. Ζ πξώηε ηνπ ηαηλία ήηαλ ε «Καγηθή Ξόιηο» ηνπ Λίθνπ Θνύλδνπξνπ ην Δπίζεο, ν Θαλάζεο Βέγγνο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Ξάλν Γιπθνθξύδε, ηνλ Ληίλν Θαηζνπξίδε θαη ηνλ Ξαληειή Βνύιγαξε. Κεξηθέο αθόκα δηάζεκεο ηαηλίεο ηνπ είλαη «Ν Ζιίαο ηνπ 16 νπ», «Ν Γξάθνο», «Καληαιέλα», «Ξνηέ ηελ Θπξηαθή» θαη «Γηαθνπέο ζηελ Αίγηλα». Θαλάζεο Θαιθόπνπινο (Α Γπκλαζίνπ) Ππαδνθεθαιηέο Η συνάντηση των συμμαθητριών Πηελ εηήζηα ζπγθέληξσζε απνθνίησλ, πέληε θίιεο θαη πξώελ ζπκκαζήηξηεο βξέζεθαλ ζην ίδην ηξαπέδη ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ. Θαζεκηά ηνπο παξήγγεηιε έλα πνηό, έλα θύξην πηάην κε θξέαο θαη έλα επηδόξπην. Ζ Καίξε θαη ε θ. Κπηαξά ήπηαλ καξηίλη, ελώ ε Κπξηώ θαη ε θ. Καλσιίδνπ ηζέξη. Ζ θ. Κάξθνπ δήηεζε έλα ρπκό θξνύησλ, επεηδή ζα νδεγνύζε. Γηα θύξην πηάην ε Καίξε θαη ε δ. Καξηέιε παξήγγεηιαλ κπξηδόια, ελώ ε Καξίλα θαη ε θ. Κάξθνπ πήξαλ κνζράξη θνθθηληζηό. Πην ηέινο, ε Καξίλα θαη ε δ. Καύξνπ έθαγαλ γιπθό, ελώ ε Κέληα θαη ε θ. Κάξθνπ πήξαλ παγσηό. Ζ πέκπηε θίιε παξήγγεηιε θξνπηνζαιάηα. Θακηά από ηηο πέληε θίιεο δελ πήξε θάηη ίδην κε θάπνηα από ηηο δηπιαλέο ηεο. Ξνηα παξήγγεηιε πάπηα θαη ηη έθαγε ε Κάξζα; (Ππκβνπιή: θηηάμηε πίλαθα κε ηηο θπξίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο). «Brian Bolt» Παππού αγαπημένε, είπα, δωζ μος μια πποζηαγή. «Φηάζε όπος μποπείρ παιδί μος». Η καπδιά μος όμωρ δεν ζκίπηηζε. Παππού αγαπημένε είπα, δωζ μος μια πιο δςναηή, μια πιο Κπηηικιά πποζηαγή. Φηάζε όπος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ παιδί μος. Ν. Καζανηζακηρ Αναθοπά ζηον Γκπέκο

7 By Zena Stefanidi POST ROCK Post rock is a development of the traditional rock music. This includes groups of different sound from each other, but the main feature for all post rock bands is that they are only orchestral. This branch of rock music was created in the end of the eighties, mostly in the United Kingdom and in the U.S.A. Usually the musical instruments that take part are: guitar, drums, buss and sometimes piano, violin, cello and saxophone. Some of the main bands are: Godspeed you! Black Emperor, Explosions In The Sky, God Is An Astronaut and Do Make Say Thing Today, the classical post rock sound is a mix for ambient (=αηκνζθαηξηθόο), electronic, jazz, classic and rock sound. The basic feature of post rock is the recurring (=επαλαιακβαλόκελνη) sounds, with little changes while the song bit by bit goes to its culmination (=θνξύθσζε). Generally, post rock scene is very experimental, with a lot of artists who want to make new things, but perhaps the lack of vocals(=θσλεηηθά) will hardly meet the band s need for distinction(=δηάθξηζε). by Pandora Examilioti-Helen Antonakaki

8 This year my trip to my Christmas holidays was really long! My sister, my mum and I were flying from Athens to Frankfurt so that we could go by train to my grandfather s house which was nearby; then we d go on by train to Austria, where my dad was waiting us so that we could enjoy our Christmas holiday skiing. First of all we had to travel by boat from Crete to Piraeus and spend the night in Athens before flying over to Frankfurt the next day. When we arrived at the Athens airport we discovered that our flight was cancelled because of the bad weather so we had two alternatives: either fly later in the afternoon or change our destination and go to Munich. After the first shock, we decided to go to Munich and then continue by train. On our arrival in Munich airport at about 3 o clock, we had to take the metro to go to the train station and then take a faster train to my grandfather s town. We got our tickets, boarded and then the journey began. After a while the train stopped in the middle of nowhere. We were stuck in there for about 30 min., without being given any explanation. Finally an announcement was made that we had to go back to Munich airport and take another metro line to the train station. Having no choice to do otherwise but still exhausted and deeply disappointed we arrived back in Munich only to realise that we had already missed 2 trains to my grandfather s town; fortunately there was a last one leaving at 8:20, that we finally caught. Before boarding, we learnt from the staff that somebody had tried to kill himself by falling in our metro line and that was the reason that we had to travel backwards earlier. Ten seconds before the departure, I noticed on the announcement screen that our trip would be cancelled due to technical reasons. I couldn t believe my eyes!!! Actually I was ready to collapse when finally the German train organization gave us a nice room to spend the night so that we could continue our trip the next day. When would that journey from Greece to Germany finally end? The rest of the trip was carried out as it was planned until we flew back to Athens on the 7 th of January... On our way back, in the Frankfurt airport my sister couldn t check in because her return ticket had been deleted from the central booking system. We were ready to buy her a new one when finally the problem was sorted out and everything went well. The last thing that went wrong was when we arrived in Heraclion : our car, which was parked outside the airport wouldn t start! The only way of going safely back home was renting a car! It was a really long and tiring trip but it was worth it!!! by Katerina Georganta Dear Agony Mary, I m writing in order to tell you about my problem! Unfortunately, my parents don t trust me! They always check me, my text messages on my mobile phone and my s; when I go out, they always ask for details about where I am going and with whom and I don t feel at all comfortable with this treatment. After all, I don t do anything illegal to be questioned as if I were a criminal. My parents and I have discussed about this a million times. They seem to understand me but nothing changes. I m a good student, I don t smoke and I don t drink. They know all my friends and their families. I don t know what to do anymore. Can you please give me an answer to my problem? I ll be looking forward to it! Yours Thanos Dear Thanos, I m happy to take your letter and I hope that you will be relieved by my advice. First of all, I m telling you that you do not need to worry so much because you are not the only teenager who faces problems like this. Adolescence is a difficult period of time not only for you but also for your parents because they probably cannot understand that you have grown up. Secondly, I think that the best solution would be if you tried to talk to your parents and tell them that you are not a little boy anymore. Mothers are usually friendlier so I think that you should talk privately with your mum and express openly your feelings and your needs; she then may be able to help you by convincing your father to start treating you differently. Unless they stop behaving to you as if you were unreliable you will end up having no self-confidence! In conclusion, I suggest that you should have an open communication with your parents but not only a verbal one; show to them with your behavior that you need their trust if they want you to be a well-balanced personality. I do hope things work out OK in the end Love, Agony Mary

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

"Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE"

Writing theater TITLE: THE GAME OF LIFE Heroes of the project: "Writing theater" TITLE: "THE GAME OF LIFE" 1. Antigone: is working as a doctor specializing in constipation and she is Violet s younger sister. 2. Violet: is working in a flower

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com

ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE. elarelis5@gmail.com ARELIS VOUTSINA 42 STREET, ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE elarelis5@gmail.com HER (HIS) TORY MUSEUM OF CYCLADIC ART 5 ΗΟΤΝΗΟΤ 29 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2007 INTRODUCTION [GREEK VERSION] Ννκίδσ όηη ρξήδεη ζπγραξεηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of

SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING ELEFTHERIA TELEIONI. A thesis submitted to. The University of Birmingham. for the degree of SPAIN AND KAZANTZAKIS TRAVEL WRITING by ELEFTHERIA TELEIONI A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY (B) Modern Greek Studies Institute of Archaeology and

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA

Interview with Mrs Smita Purushottam, Senior Fellow of the IDSA Russia between East and West: An insightful perspective from New Delhi CERENE interview with Mrs Smita Purushottam. Monday, February 28,. Η Ρυζία μεηαξύ Αναηολήρ και Δύζηρ: Μια οξςδεπκήρ άποτη από ηο Νέο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS

POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS POEMS OF THE REBELLION BY GEORGE W. DEDEMADIS 1 FOREWARD This collection of poetry was compiled during my university years in Toronto Canada, London England, and Athens Greece between 1995 and 2005. At

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα