ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2/4/ /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» και κωδικό MIS , που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας / Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Μιχαήλ Χατζόπουλο, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική", και ειδικότερα του Υποέργου 2 με τίτλο : «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας», ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό ,00 Ευρώ (το Υποέργο 2 έχει προϋπολογισμό ,00 Ευρώ) και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του υποέργου είναι από 1/5/2013 έως 31/10/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα , Κ.Α. 70/3/11179 με την ένδειξη: «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για το Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» με ΚΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 (21/4/2015) και ώρα 13:30. 1

2 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες. Στη συνέχεια, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/-ες στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). 2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγγράφως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 5. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 6. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.. 9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /τ.Α ), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/ /τ.Α ). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1. Ειδικότητα: Πληροφορικός (Α1) Πλήθος συνεργατών: ένα (1) άτομο Αντικείμενο σύμβασης Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ολοκλήρωση λογισμικού λειτουργίας μίσθωσης έργου: ιδρυματικής πύλης ερευνητικής δραστηριότητας, διαδικασίες μεταφόρτωσης 2

3 Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Προτεινόμενη αμοιβή: Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Τόπος παροχής έργου: περιεχομένου στην ιδρυματική πύλη, ολοκλήρωση υποδομής της αντίστοιχης ιδρυματικής πύλης (Π.5.1.2, Π.5.1.3). Η σύμβαση έχει διάρκεια 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και το αργότερο έως την 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύμβασης η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της συνολικής διάρκειας του έργου. Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 6200 συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχο. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε όλα τα ακόλουθα: o JAVA Programming o Χρήση και διαχείριση Apache Tomcat application server o Ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό (Web applications) και γνώση των αντίστοιχων τεχνολογιών αιχμής (HTML, CSS, JQuery). o Χρήση του συστήματος βάσεων δεδομένων MySQL. o Χρήση Unix-like λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Linux, FreeBSD) Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διασύνδεση εφαρμογών με στόχο τη διαλειτουργικότητα, αξιοποιώντας RESTful APIs. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προγραμματιστική ενσωμάτωση λύσεων Single Sign On (π.χ. CAS, OAuth, OpenID, Facebook Connect κλπ.) Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση Open Source συστημάτων ελέγχου εκδόσεων για την ανάπτυξη λογισμικού (Distributed Revision Control) όπως το GIT και το Mercurial. Χώροι των Βιβλιοθηκών και του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ 2. Ειδικότητα: Πληροφορικός (Α2) Πλήθος συνεργατών: ένα (1) άτομο Αντικείμενο σύμβασης Μεταφόρτωση περιεχομένου, αναμόρφωση σελίδων portal, παρακολούθηση μίσθωσης έργου: λειτουργίας portal, ενημέρωση υλικού/περιεχομένου portal, ενημέρωση επιμέρους παραμέτρων, αρχείων και διαδικασιών στο λογισμικό ηλεκτρονικής Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: εκδοτικής (Π.3.3.2, Π.3.3.3, Π4.2.1, Π4.3.1). Η σύμβαση έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και το αργότερο έως την 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύμβασης η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της συνολικής διάρκειας του έργου. Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό 3

4 Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 9300 συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. Απαραίτητα προσόντα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχο. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε όλα τα ακόλουθα: o προγραμματισμό στη γλώσσα PHP o σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό (Web applications) και άριστη γνώση των αντίστοιχων τεχνολογιών αιχμής (AJAX/JSON, JQuery, HTML, CSS). o χρήση συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και ειδικότερα του συστήματος βάσεων δεδομένων MySQL. o χρήση και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου Web (Web CMS). o χρήση Unix-like λειτουργικών συστημάτων (Linux), Apache HTTP Server ή/και nginx HTTP Server ή αντίστοιχου ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού (Free and open source software). o χρήση ενός τουλάχιστον Open Source PHP MVC framework (π.χ. Symfony ή CakePHP ή CodeIgniter ή Yii ή αντίστοιχων) και εμπειρία αξιοποίησης αρχιτεκτονικής λογισμικού MVC (Model-View-Controller) και τεχνολογιών ORM (Object-Relational mapping) για την ανάπτυξη Web Εφαρμογών. o χρήση Open Source συστημάτων ελέγχου εκδόσεων για την ανάπτυξη λογισμικού (Distributed Revision Control) όπως το GIT και το Mercurial. Επιθυμητά προσόντα: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διασύνδεση εφαρμογών με στόχο τη διαλειτουργικότητα, αξιοποιώντας RESTful APIs. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη RESTful APIs. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε προγραμματιστική ενσωμάτωση λύσεων Single Sign On (π.χ. CAS, OAuth, OpenID, Facebook Connect κλπ.). Τόπος παροχής έργου: Χώροι των Βιβλιοθηκών και του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ 3. Ειδικότητα: Βιβλιοθηκονόμος Πλήθος συνεργατών επτά (7) άτομα Αντικείμενο σύμβασης Έλεγχος και πιστοποίηση αποθετηρίου, έλεγχος, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση μίσθωσης έργου: ψηφιακού υλικού, μεταφόρτωση και τεκμηρίωση ψηφιακών περιοδικών εκδόσεων, αποδελτίωση και τεκμηρίωση τιμητικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων (Π.1.1.3, Π.2.2.2, Π.2.2.3, Π.2.2.4, Π.3.3.2, Π.3.3.3, Π.6.2.2, Π.6.2.3, Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Π.6.2.4) Η σύμβαση έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και το αργότερο έως την 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η 4

5 Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Προτεινόμενη αμοιβή: Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Τόπος παροχής έργου: Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύμβασης η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της συνολικής διάρκειας του έργου. Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 9300 συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Αρχειονομία ή στην Βιβλιοθηκονομία, αντίστοιχα Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην τεκμηρίωση βιβλιογραφικού υλικού (περιοδικών ή/και βιβλίων) ή στην αποδελτίωση υλικού (π.χ. περιοδικών εκδόσεων ή πρακτικών συνεδρίων) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και Internet. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην τεκμηρίωση υλικού ψηφιακών συλλογών. Χώροι των Βιβλιοθηκών και του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ 4. Ειδικότητα: Ειδικός Επιστήμονας Πλήθος συνεργατών ένα (1) άτομο Αντικείμενο σύμβασης Μεταφόρτωση και τεκμηρίωση ψηφιακών περιοδικών εκδόσεων (Π και μίσθωσης έργου: Π.3.3.3) Διάρκεια σύμβασης Η σύμβαση έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και το μίσθωσης έργου: αργότερο έως την 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ανανέωση της σύμβασης η οποία σε Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Προτεινόμενη αμοιβή: Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Τόπος παροχής έργου: καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της συνολικής διάρκειας του έργου. Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης. Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 9300 συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία μπορεί να καταβληθεί είτε συνολικά / είτε και τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλολογίας - Ιστορίας Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Αποδεδειγμένη εμπειρία για τουλάχιστον ένα έτος σε όλα τα ακόλουθα: o βιβλιογραφική τεκμηρίωση υλικού και την αποδελτίωση επιστημονικών περιοδικών o συμμετοχή και διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το πτυχίο Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Χώροι των Βιβλιοθηκών και του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, καλούνται σε συνέντευξη από την προαναφερόμενη επιτροπή. Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η επιτροπή βαθμολογεί (α) τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, και (β) τη συνέντευξη. 2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Α1. Για Πληροφορικούς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Απαραίτητα προσόντα 60% 1α Πτυχίο Βαθμός x 30 1β Ξένη γλώσσα - Αγγλικά Καλή, Β2 = 80 Πολύ Καλή, Γ1 = 90 Άριστη, Γ2 = 100 1γ Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε όλα τα ακόλουθα: JAVA Programming 50 με max 200 Η ζητούμενη απαραίτητη εμπειρία βαθμολογείται με 50 Χρήση και διαχείριση Apache Tomcat μόρια, ενώ κάθε επιπλέον application server Ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό (Web applications) και γνώση των αντίστοιχων τεχνολογιών αιχμής (HTML, CSS, JQuery). Χρήση του συστήματος βάσεων δεδομένων MySQL. Χρήση Unix-like λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Linux, FreeBSD) έτος εμπειρίας πέραν της ζητούμενης απαραίτητης βαθμολογείται με 50 μόρια ανά έτος. Το σύνολο των των απαραίτητων και των επιπλέον δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο των 200 μορίων. 2 Επιθυμητά προσόντα 20% 2α Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διασύνδεση 60 εφαρμογών με στόχο τη διαλειτουργικότητα, αξιοποιώντας RESTful APIs. 2β Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προγραμματιστική 80 ενσωμάτωση λύσεων Single Sign On (π.χ. CAS, OAuth, OpenID, Facebook Connect κλπ.) 2γ Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση Open Source 60 συστημάτων ελέγχου εκδόσεων για την ανάπτυξη λογισμικού (Distributed Revision Control) όπως το GIT και το Mercurial. 3 Συνέντευξη % 6

7 Α2. Για Πληροφορικούς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Απαραίτητα προσόντα 60% 1α Πτυχίο Βαθμός x 30 1β Ξένη γλώσσα - Αγγλικά Καλή, Β2 = 80 Πολύ Καλή, Γ1 = 90 Άριστη, Γ2 = 100 1γ Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε όλα τα ακόλουθα: Προγραμματισμό στη γλώσσα PHP σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό (Web applications) και άριστη γνώση των αντίστοιχων τεχνολογιών αιχμής (AJAX/JSON, JQuery, HTML, CSS). χρήση συστημάτων σχεσιακών βάσεων δεδομένων και ειδικότερα του συστήματος βάσεων δεδομένων MySQL. χρήση και διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου Web (Web CMS). χρήση Unix-like λειτουργικών συστημάτων (Linux), Apache HTTP Server ή/και nginx HTTP Server ή αντίστοιχου ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού (Free and open source software). χρήση ενός τουλάχιστον Open Source PHP MVC framework (π.χ. Symfony ή CakePHP ή CodeIgniter ή Yii ή αντίστοιχων) και εμπειρία αξιοποίησης αρχιτεκτονικής λογισμικού MVC (Model-View- Controller) και τεχνολογιών ORM (Object-Relational mapping) για την ανάπτυξη Web Εφαρμογών. χρήση Open Source συστημάτων ελέγχου εκδόσεων για την ανάπτυξη λογισμικού (Distributed Revision Control) όπως το GIT και το Mercurial. 50 με max 200 Η ζητούμενη απαραίτητη εμπειρία βαθμολογείται με 50 μόρια, ενώ κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας πέραν της ζητούμενης απαραίτητης βαθμολογείται με 50 μόρια ανά έτος. Το σύνολο των των απαραίτητων και των επιπλέον δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο των 200 μορίων. 2 Επιθυμητά προσόντα 20% 2α Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη 60 διασύνδεση εφαρμογών με στόχο τη διαλειτουργικότητα, αξιοποιώντας RESTful APIs. 2β Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην προγραμματιστική ενσωμάτωση λύσεων Single Sign On (π.χ. CAS, OAuth, OpenID, Facebook Connect κλπ.) 2γ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη χρήση Open Source συστημάτων ελέγχου εκδόσεων για την ανάπτυξη λογισμικού (Distributed Revision Control) όπως το GIT και το Mercurial. 3 Συνέντευξη %

8 Β. Για Βιβλιοθηκονόμους Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Απαραίτητα προσόντα 60% 1α Πτυχίο Βαθμός x 30 1β Ξένη γλώσσα - Αγγλικά Καλή, Β2 = 80 Πολύ Καλή, Γ1 = 90 Άριστη, Γ2 = 100 1γ Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην τεκμηρίωση βιβλιογραφικού υλικού (περιοδικών ή/και βιβλίων) ή στην αποδελτίωση υλικού (π.χ. περιοδικών εκδόσεων ή πρακτικών συνεδρίων) 50 με max 200 Η ζητούμενη απαραίτητη εμπειρία βαθμολογείται με 50 μόρια, ενώ κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας πέραν της ζητούμενης απαραίτητης βαθμολογείται με 50 μόρια ανά έτος. Το σύνολο των απαραίτητων και των επιπλέον δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο των 200 μορίων. 2 Επιθυμητά προσόντα 20% 2α Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού 80 ηλεκτρονικών υπολογιστών και Internet. 2β Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην τεκμηρίωση υλικού ψηφιακών συλλογών. 30 με max 120 Η απαιτούμενη ελάχιστη επιθυμητή εμπειρία βαθμολογείται με 30 μόρια, ενώ κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας πέραν της ζητούμενης απαραίτητης βαθμολογείται με 30 μόρια ανά έτος. Το σύνολο των απαραίτητων και των επιπλέον δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο των 120 μορίων. 3 Συνέντευξη % Γ. Για Ειδικούς Επιστήμονες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Απαραίτητα προσόντα 60% 1α Πτυχίο Βαθμός x 30 1β Ξένη γλώσσα - Αγγλικά Καλή, Β2 = 80 Πολύ Καλή, Γ1 = 90 Άριστη, Γ2 = 100 1γ Αποδεδειγμένη εμπειρία για τουλάχιστον ένα έτος σε όλα τα ακόλουθα: βιβλιογραφική τεκμηρίωση υλικού και την αποδελτίωση επιστημονικών περιοδικών 50 με max 200 Η ζητούμενη απαραίτητη εμπειρία βαθμολογείται με 50 μόρια, ενώ κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας πέραν της ζητούμενης απαραίτητης βαθμολογείται με 50 μόρια ανά έτος. Το σύνολο των 8

9 συμμετοχή και εμπειρία στη απαραίτητων και των επιπλέον δεν μπορεί διαχείριση ερευνητικών να ξεπερνά το μέγιστο των 200 μορίων. προγραμμάτων 2 Επιθυμητά προσόντα 20% 2α Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 120 συναφής με το πτυχίο 2β Δεύτερη ξένη γλώσσα Καλή, Β2 = 60 Πολύ Καλή, Γ1 = 70 Άριστη, Γ2 = 80 3 Συνέντευξη % 3. H Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής συνεργατών και του πίνακα κατάταξης. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ , Αθήνα) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ EKΠΑ (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών). ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ ). Πληροφορίες: κα Ειρήνη Λουρδή τηλ Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Πράξη: «Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος Υποέργο 2: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» Προϋπολογισμός: ,00 Ευρώ Στο υποέργο, περιλαμβάνονται μια σειρά από δράσεις υπό τη μορφή υπηρεσιών, που θα υλοποιηθούν εντός του ΕΚΠΑ και οι οποίες δρώντας επικουρικά στις δράσεις του Υποέργου 1 της πράξης, αλλά και σε συνεργασία με το έργο της Οριζόντιας δράσης, θα προσφέρουν σημαντικότατες δυνατότητες πληροφόρησης τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τον πλούτο του υλικού και της δραστηριότητας που παράγεται και συντελείται αντίστοιχα εντός του ΕΚΠΑ. Στα πλαίσια του υποέργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Ανάπτυξη Υπηρεσίας πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου Στη δράση αυτή, σε συνεργασία και με την οριζόντια δράση, προσδιορίζονται οι βάσεις και οι προδιαγραφές για να μπορεί να τεθεί σε ορθή και πλήρη λειτουργία η ενιαία πλατφόρμα ψηφιακού αποθετηρίου που υλοποιείται στο Υποέργο 1 του παρόντος έργου. Η Δράση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής: Παραδοτέα Προσδιορισμός εξειδικευμένων λειτουργικών προδιαγραφών του αποθετηρίου Προτυποποίηση-Θεσμοθέτηση ροών εργασίας για την κατάθεση των τεκμηρίων Δικτύωση και ανάδειξη/υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών (θεματική-σημασιολογική αναζήτηση, παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, κ.λπ.), σε συνεργασία με την Οριζόντια Δράση. Πιστοποίηση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, σε συνεργασία με την Οριζόντια Δράση Π.1.1.1: Προσδιορισμός λειτουργικών προδιαγραφών αποθετηρίου Π.1.1.2: Ανατροφοδότηση και ενσωμάτωση προδιαγραφών οριζόντιας δράσης Π.1.1.3: Δικτύωση, έλεγχος και πιστοποίηση αποθετηρίου 2. Υπηρεσία Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ Η συγκεκριμένη Δράση αφορά τον άξονα τεκμηρίωσης του ψηφιακού υλικού και της οργάνωσης των αντίστοιχων ψηφιακών συλλογών που θα προκύψουν από την ψηφιοποίηση που θα συντελεστεί στο Υποέργο 1 της Πράξης. Η δράση αυτή προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία με τον ανάδοχο ψηφιοποίησης του Υποέργου 1 και περιλαμβάνει: Επιλογή, λεπτομερή προσδιορισμό και καταγραφή του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης. Για λόγους συνάφειας ως προς την ψηφιοποίηση, θα συντελεστεί παράλληλα με τη Δράση 3 που αφορά τις περιοδικές εκδόσεις, οι οποίες θα χρήζουν ψηφιοποίησης, και τεκμηρίωσης 10

11 Καθορισμός και δημιουργία των ψηφιακών συλλογών του ΣΨΒ «Πέργαμος» που θα υποδεχθούν το υλικό Ταυτοποίηση των πεδίων τεκμηρίωσης (μεταδεδομένων) που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του υλικού και υλοποίησή τους εντός της ψηφιακής συλλογής Προσδιορισμός επιπέδων βάθους αναζήτησης για κάθε συλλογή τόσο σε επίπεδο πλοήγησης στο αποθετήριο όσο και πρόσβασης μέσω εξωτερικής συγκομιδής (πρωτόκολλο OAI-PMH) Ανάκτηση τεκμηρίων και μεταδεδομένων από άλλες πηγές (π.χ. ΕΚΤ) Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ως προς την τεκμηρίωση, τουλάχιστον όσον αφορά το υλικό που ψηφιοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης Παραδοτέα Π.2.1.1: Ιεραρχική επιλογή και προσδιορισμός υλικού Π.2.1.2: Καθορισμός και ταξινόμηση επιλεγμένου υλικού σε ψηφιακές συλλογές και μεταδεδομένα αυτών Π.2.2.1: Έλεγχος, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού - θέματα - ευρετήρια - Πακέτο 1 (0-25% του υλικού) Π.2.2.2: Έλεγχος, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού - θέματα - ευρετήρια - Πακέτο 2 (26-50% του υλικού) Π.2.2.3: Έλεγχος, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού - θέματα - ευρετήρια - Πακέτο 3 (51-75% του υλικού) Π.2.2.4: Έλεγχος, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού - θέματα - ευρετήρια - Πακέτο 4 (76-100% του υλικού) 3. Υπηρεσία ηλεκτρονικής εκδοτικής (e-publishing) για τα περιοδικά του ΕΚΠΑ Στη δράση αυτή έχει σκοπό να αναπτυχθεί η υποδομή για την υποστήριξη μίας υπηρεσίας που θα επιτρέπει την πλήρη έκδοση περιοδικών σε ψηφιακή μορφή. Συγκεκριμένα, με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα (όπως το ευρέως γνωστό και χρησιμοποιούμενο Open Journal System OJS), το οποίο θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα ως μια επιπλέον virtual service στο περιβάλλον virtualization, που υποστηρίζεται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, θα στηθεί ολόκληρη η δέουσα υποδομή για την φιλοξενία και ψηφιακή έκδοση επιστημονικών περιοδικών. Η υπηρεσία θα είναι στοχευμένη στα επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις που εκδίδει κατά κύριο λόγο σε έντυπη μορφή το ίδιο το ΕΚΠΑ και μπορεί να ενσωματώνει και να υποστηρίζει όλη τη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης άρθρων με ή χωρίς κρίσης, καθώς και ειδικών εκδόσεων τευχών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνει η κατάλληλη τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων άρθρων με βάση τους κανόνες και τα πεδία που ορίζει το χρησιμοποιούμενο λογισμικό και οι διεθνείς κανόνες καλής πρακτικής. Παραδοτέα Π.3.1.1: Προσδιορισμός υλικού (επιλογή τίτλων και προσδιορισμός όγκου υλικού) Π.3.1.2: Καθορισμός διαδικασιών, ευρετηρίων και μεταδεδομένων τεκμηρίωσης Π.3.2.1: Λειτουργικό και παραμετροποιημένο λογισμικό Π.3.3.1: Τεκμηριωμένα ψηφιακά περιοδικά στο τελικό σύστημα - Πακέτο 1 (0-33% του υλικού) Π.3.3.2: Τεκμηριωμένα ψηφιακά περιοδικά στο τελικό σύστημα - Πακέτο 2 (34-66% του υλικού) Π.3.3.3: Τεκμηριωμένα ψηφιακά περιοδικά στο τελικό σύστημα - Πακέτο 3 (67-100% του υλικού) 11

12 4. Υπηρεσία παροχής σύγχρονης και ασύγχρονης πληροφόρησης και πολυμορφικού περιεχομένου πληροφοριακής παιδείας για τις προσφερόμενες πηγές και υπηρεσίες προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εκμεταλλευόμενοι τις επεκτάσεις και τις δυνατότητες που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα του ψηφιακού αποθετηρίου και του web portal των Βιβλιοθηκών, θα υλοποιηθούν μια σειρά από online υπηρεσίες παροχής βιβλιογραφικής πληροφόρησης και βοήθειας πάνω σε επιλεγμένα θέματα και γνωστικά αντικείμενα, και μάλιστα σε εναλλακτικές μορφές υλικού αναλόγως των ειδικών απαιτήσεων του κάθε θέματος. Η πληροφόρηση θα αφορά στο περιεχόμενο και τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΠA στους χρήστες της βιβλιοθήκης του. Το υλικό πληροφόρησης θα διαχέεται με χρήση εναλλακτικών προτύπων και υπηρεσιών, τόσο ασύγχρονα όσο και σύγχρονα (όπως π.χ. παρουσίαση θεματικών ενοτήτων πληροφοριακής παιδείας, υπηρεσίες τύπου ask a librarian μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας πραγματικού χρόνου ή - tickets, RSS feeds, newsletters, ψηφιακών αρχείων κειμένου, εικόνας ή βίντεο, συχνών ερωτήσεων/faqs, κλπ.) αναλόγως της κάθε περίπτωσης αιτήματος ή στη γενική περίπτωση παροχή πληροφόρησης ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν οι νέοι ιστότοποι των βιβλιοθηκών-παραρτημάτων, χρησιμοποιώντας τη νέα παρεχόμενη υποδομή του web portal και θα γίνει η εισαγωγή περιεχομένου σε αυτούς. Παραδοτέα Π.4.1.1: Δημιουργία ιστοτόπων βιβλιοθηκών-παραρτημάτων και μετάπτωση δεδομένων Π.4.2.1: Προσδιορισμός θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων παροχής πληροφόρησης Π.4.2.2: Προσδιορισμός των κατάλληλων μορφοτύπων, καναλιών και τύπου υπηρεσίας παροχής πληροφόρησης ανά θέμα και αντικείμενο - παραμετροποίηση υπηρεσιών Π4.3.1: Παραγωγή περιεχομένου πληροφόρησης στο σύστημα παραγωγής 5. Εγκατάσταση και Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) Η δράση αυτή περιλαμβάνει: Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης στο virtual server pool του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών Εξαγωγή στοιχείων δυνατοτήτων επικοινωνίας και σχετιζόμενων προδιαγραφών ολοκλήρωσης του CRIS με επιλεγμένα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΠΑ, και τουλάχιστον με το ΠΣ του ψηφιακού αποθετηρίου Υλοποίηση διεπαφών και λειτουργική διασύνδεση του συστήματος CRIS με το Ιδρυματικό Αποθετήριο Υλοποίηση υποδομής ιδρυματικής Πύλης Ερευνητικής Δραστηριότητας Υποστήριξη των χρηστών Η υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα γίνει σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας της οριζόντιας δράσης (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΚΤ). 12

13 Παραδοτέα Π.5.1.1: Απαιτήσεις και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για το CRIS Π.5.1.2: Εγκατάσταση / Ολοκλήρωση CRIS Π.5.1.3:Υποδομές ιδρυματικής πύλης για την προβολή ερευνητικής δραστηριότητας 6. Υπηρεσία Αποδελτίωσης και ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τιμητικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ Η πρόσβαση σε πληροφορίες ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απαιτήσεις σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η δράση αυτή σκοπεύει να προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη ερευνητική πληροφόρηση μέσα από την οργάνωση ενός ευρετηρίου που έχει δύο χρήσεις: α) να συσχετίζει αρθρογραφία και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με τους αντίστοιχους ερευνητές, δεδομένου ότι τα επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζουν την τρέχουσα δραστηριότητα μέσα από αρθρογραφία γρηγορότερα ακόμα και από αντίστοιχα περιοδικά του ιδίου αντικειμένου, β) να αναδείξει το ερευνητικό έργο διακεκριμένων ερευνητών μέσα από την αρθρογραφία και τις εισηγήσεις των ιδίων και συναδέλφων τους ερευνητών που συμπεριλαμβάνονται σε σχετικούς τιμητικούς τόμους. Δεδομένης της ύπαρξης μεγάλους πλήθους και από τα δύο προαναφερθέντα είδη πηγών στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, προτείνεται η αποδελτίωση επιλεγμένου πλήθος από αυτές (για ένα σύνολο τουλάχιστον άρθρων/εισηγήσεων), που θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική καταγραφή και ευρετηρίαση αυτών και την πρόσβαση στην καταγεγραμμένη πληροφορία μέσω κατάλληλης διαδικτυακής πύλης. Καθώς ένας από τους κύριους άξονες της παρούσας πράξης είναι η παροχή μιας ενιαίας πλατφόρμας απόθεσης και προβολής περιεχομένου, θεωρήθηκε σκόπιμο να μην δημιουργηθεί ακόμα ένα πληροφοριακό σύστημα για τους στόχους της δράσης αλλά να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή. Προς όφελος αυτής της πολιτικής, η βάση για το ψηφιακό αποθετήριο, δηλαδή το ΣΨΒ «Πέργαμος», παρουσιάζει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να επιτρέπει την δημιουργία συλλογών με τη μορφή «ευρετηρίου», χωρίς την απαίτηση ύπαρξης ψηφιακών τεκμηρίων αλλά μόνο των σχετικών μεταδεδομένων τεκμηρίωσης. Επιπλέον, δίνει ευρείες δυνατότητες ιεραρχικής οργάνωσης των μεταδεδομένων και ευρετηρίασης αυτών, αλλά και δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης όχι μόνο κάνοντας χρήση της διεπαφής του συστήματος αλλά και την εξ αποστάσεως συγκομιδή στοιχείων μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, δίνοντας έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες προβολής και πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσω διαλειτουργικότητας. Με βάση τα παραπάνω, θα υλοποιηθούν δύο σχετικές συλλογές-ευρετήρια με τα αντίστοιχα πεδία μεταδεδομένων τεκμηρίωσης, στις οποίες θα αποδελτιωθεί το υλικό που πραγματεύεται η παρούσα προτεινόμενη δράση. Παραδοτέα Π.6.1.1: Επιλογή υλικού για αποδελτίωση Π6.1.2: Δημιουργία των σχετικών συλλογών αποδελτίωσης, προσδιορισμός μεταδεδομένων τεκμηρίωσης και λοιπών παραμέτρων Π.6.2.1: Αποδελτίωση και τεκμηρίωση υλικού - θησαυροί όρων και ευρετήρια - Πακέτο 1 (0-25% του υλικού) Π.6.2.2: Αποδελτίωση και τεκμηρίωση υλικού - θησαυροί όρων και ευρετήρια - Πακέτο 2 (26-50% του υλικού) Π.6.2.3: Αποδελτίωση και τεκμηρίωση υλικού - θησαυροί όρων και ευρετήρια - Πακέτο 3 (51-75% του υλικού) Π.6.2.4: Αποδελτίωση και τεκμηρίωση υλικού - θησαυροί όρων και ευρετήρια - Πακέτο 4 (76-100% του υλικού) 13

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1287/2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1287/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: 75Μ346ΨΖ2Ν-ΡΒΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/7/14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 56240/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη TK 73100 Κουνουπιδιανά Χανιά Κρήτης Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829-85830 Θεσσαλονίκη,20/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π45_22-01-2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα