η έναρξη και ο στόχος / the beginning and the target

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η έναρξη και ο στόχος / the beginning and the target"

Transcript

1

2 η έναρξη και ο στόχος / the beginning and the target Η εξέλιξη μιας ώριμης, ολοκληρωμένης και συνεχούς παρουσίας στο χώρο της κατασκευής ιδιωτικών έργων, με το βλέμμα σε μια ευέλικτη δομή αλλά και μια αναπτυξιακή πορεία, ήταν η αφορμή για την δημιουργία της Εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ATE. Με τμήματα εκτέλεσης έργων, υποστήριξης, αλλά και συντήρησης κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων θέλουμε να διαμορφώσουμε μια υψηλής στάθμης παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η υλοποίηση των έργων με άριστη ποιότητα κατασκευής, δημιουργώντας εξ αρχής ένα πνεύμα πληρότητας και συνέπειας προς τους πελάτες μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πλούσιας μέχρι τώρα εμπειρίας των στελεχών μας στην εκτέλεση ιδιωτικών έργων. Τhe idea of a mature, complete and constant presence in the field of private works construction, with a flexible structure and an expanding circle of activities, was the stimulus for the creation of TECHNIKI ANODOS S.A.. With branches in construction support and maintenance of civil, electrical & machanical installations, we provide high-level quality services to our clients. Our primary target is the materialisation of the projects with excellent construction quality in a spirit of accomplishment and consistency towards our clients, as a direct result of the rich handson experience of our executives in the construction of private projects.

3 Η «Τεχνική Άνοδος ΑΤΕ» είναι μία Ανώνυμος Τεχνική Techniki Anodos S.A. is a technical company with Εταιρεία με έδρα στον Χολαργό, Λ. Μεσογείων 292. headquarters in Holargos, 292 Mesogeion Ave. Κύριοι μέτοχοι είναι οι: The main shareholders are: Ματθαίος Τσακίρης Matthew Tsakiris Γεώργιος Μηνάς George Minas Νικόλαος Σταυρακάκης Nickolas Stavrakakis Η οργανωτική της δομή αποτελείται από τους παρακάτω Its organizational structure is basically consisted in: συντελεστές: [1] Board of Directors with Georgios Minas as chairman [1] Δ.Σ. με πρόεδρο τον Γεώργιο Μηνά [2] Managing Director: Matthaios Tsakiris [2] Διευθύνων σύμβουλος: Ματθαίος Τσακίρης [3] Secretariat [3] Γραμματεία [4] A [4] Λογιστήριο & οικονομικές υπηρεσίες [5] Legal & project insurance department [5] Νομικές υπηρεσίες & ασφάλιση έργων (outsourcing services) (εξωτ. συνεργάτες) [6] Safety engineering services [6] Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας [7] Systems ISO 9001 & managing department [7] Τμήμα διαχείρισης συστημάτων ISO-9001 & ΕΛΟΤ-1801 [8] Technical headship with the following departments: [8] Τεχνική διεύθυνση με τα παρακάτω τμήματα: a) Project execution α) Εκτέλεση έργων b) Project support β) Υποστήριξη έργων c) Building & installations maintenance γ) Συντήρηση κτιριακών & Η/Μ εγκαταστάσεων Η φιλοσοφία της εταιρείας συνοψίζεται στην παρακάτω ανάλυση: The company s philosophy is abbreviated in the following table: Βασική αρχή / Principle Τρόπος επίτευξης / Achieving way Ολοκληρωμένες Λύσεις 1. Εμπειρία στελεχών Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια έως την πλήρη παράδοση 2. Ποικιλία ειδικοτήτων του έργου 3. Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών Υψηλή ποιότητα έργου με ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής και με τήρηση του προϋπολογισμού 1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 & ΕΛΟΤ Υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης γραφείου με συχνή ανανέωση-αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού 3. Κατάρτιση αξιόπιστων πλάνων με ανάλυση διαδοχικότητας εργασιών και διαχείριση πόρων Integrated solutions by taking over all the stages until the 2) Wide variety of experties 3) Partnership for every specialty High project quality, within the minimum duration keeping the available budget & software renewal 3) Preparation of reliable planning with activities sequencial analysis & resources management

4 αντικείμενο εργασίας & δραστηριότητες / scope of work & activities

5 Η εταιρεία μας επέλεξε να έχει προσανατολισμό στον χώρο των ιδιωτικών έργων. Σε όλο τον ορίζοντα της αγοράς έχει αποδείξει ότι είναι συνεπής με τη βασική της αρχή για ολοκληρωμένες λύσεις, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι: 1. Κατασκευή Κτιριακών & Βιομηχανικών Έργων α) Κτίρια γραφείων και καταστημάτων β) Κατοικίες γ) Μεταλλικά κτίρια & βιομηχανικές εγκαταστάσεις δ) Αναδιάρθωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων & παραγωγής ε) Kτίρια αποθηκών & logistics 2. Συντήρηση Κτιριακών & Η/Μ Εγκαταστάσεων α) Συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων β) Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής & λειτουργίας Σε όλες τις δραστηριότητες υπάρχει πλήρης κάλυψη των φάσεων εξέλιξης του έργου. Αναλυτικά: Α. Κατά την περίοδο των κρίσιμων οικονομοτεχνικών αποφάσεων για το έργο: 1) Μελέτη-Σχεδιασμός (καλύπτεται από εξωτερικούς συνεργάτες) 2) Μελέτη σκοπιμότητας & προκοστολόγηση 3) Σύνταξη προϋπολογισμού και προμετρήσεις 4) Κοστολόγηση 5) Πλάνο έργου (χρονοδιάγραμμα & διαχείριση πόρων) 6) Οικονομοτεχνική προσφορά Β. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1) Οργάνωση εργοταξίου (γραφεία, αποθήκες, υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση) 2) Σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και ενημέρωσή του καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών 3) Επίβλεψη επί τόπου του έργου και άμεση αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων 4) Διατήρηση συνθηκών ασφαλείας στο εργοτάξιο με υπεύθυνους και έμπειρους μηχανικούς στη θέση του συντονιστή και του τεχνικού ασφαλείας 5) Έρευνα αγοράς, προμήθειες και παραδόσεις υλικών 6) Οργάνωση συναντήσεων με τους απαραίτητους κατά περίπτωση συντελεστές του έργου (μελετητές, επιβλέποντες, ιδιοκτήτες, κτλ.) 7) Σχέδια λεπτομερειών κατά την προετοιμασία κάθε εγκατάστασης, σχέδια red mark κατά την διάρκεια εκτέλεσης και σχέδια as built με την ολοκλήρωση του έργου. 8) Τμηματικές παραδόσεις του έργου και σύνταξη πρωτοκόλου οριστικής παράδοσης-παραλαβής 9) Κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001 (ποιότητα) και ΕΛΟΤ 1801 (υγεία και ασφάλεια στην εργασία) Our company is oriented in private enterprise projects. It proved to be consistent with its basic principle for full-scale solutions, in a spirit of responsibility towards our clients. The main activities of our company are: 1. Building & industrial projects e blocks and shopping facilities b) Residences c) Metallic buildings and industrial plants d) Rearrangement of industrial facilities and production lines e) Storage and logistics buildings 2. Maintenance a) Buildings and plants b) Production and operation facilities In all activities there is complete coverage at all stages of project development. More analytically: the project: 1) Study & design (outsourcing) 2) Feasibility study & pre-cost analysis 3) Bill of quantities 4) Budgeting 5) Project plan B. During the project execution: 1) 2) Project plan with analytical time schedule and periodical updating 3) On site supervision and instantly overcoming of technical issues 4) Keep safety working conditions in high level, using the ISO requests concerning health & safety on work 5) Market research, material supply and delivery 6) Meeting arrangement with all the relevant parties of the project (designers, supervisors, owners, supplies, etc.) 7) Shop drawings during preparation, red mark drawings during execution and as built drawings after the delivery of the project 8) 9) (quality) and ISO (health & safety at work)

6 Κατάστημα ENTOS by SATO - Νίκαια Αττικής / ΕΝΤΟS by SATO shop in Nikea Attiki Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου συνολικής επιφάνειας m 2, επί της οδού Θηβών 247, στη Νίκαια Αττικής, σε κατάστημα πώλησης επίπλων και εξοπλισμoύ ιδιοκτησίας PASAL DEVELOPMENT A.E./ SATO A.E. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2007 Reforming of an existing building with a total surface of m 2 in 247 Thivon str. in Nikea Attiki to a furniture and domestic equipment store, owned by PASAL DEVELOPMENT S.A. / SATO S.A. Budget: ,00 Period: 2007

7 Κατάστημα ΕΝΤΟS by SATO - Πυλαία Θεσσαλονίκης / ENTOS by SATO in Pylea Salonica Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου συνολικής επιφάνειας m 2, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε κατάστημα πώλησης επίπλων και εξοπλισμού, ιδιοκτησίας PASAL DEVELOPMENT A.E./ SATO A.E. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2007 Reforming of an existing building with a total surface of m 2 in Pylea Salonica to a furniture and equipment retail store. Owned by PASAL DEVELOPMENT S.A. / SATO S.A. Budget: ,00 Period: 2007

8 ΒΙC BIOΛΕΞ Α.Ε. - Άνοιξη Αττικής / BIC VIOLEX S.A. - Anixi Attiki Πλήρης αναδιάταξη των χώρων παραγωγής συνολικής επιφάνειας m 2 με κατασκευή νέων δικτύων παραγωγής, γερανογέφυρες, γραφείων εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου, χώρων εστίασης και υγιεινής. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: Full rearrangement of the production lines at industrial buildings, total surface m 2 with construction of new productive networks, cranes, offices of supervision and quality control and rooms for restaurations and hygiene. Budget: ,00 Period:

9 ΒΙC BIOΛΕΞ Α.Ε. - Άνοιξη Αττικής / BIC VIOLEX S.A. - Anixi Attiki Κατασκευή αποθήκης επιφάνειας m 2 με ράμπες φορτοεκφόρτωσης, γραφεία παραλαβών και διοίκησης των αποθηκευτικών χώρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με πράσινο και χώρους στάθμευσης καθώς και κατασκευή κόμβου πρόσβασης. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: Σε εξέλιξη Construction of a warehouse of m 2 surface with loading ramps, offices of reception and managing of the warehouse, formation of the environment with greenery and parking lots as well as construction of an access road. Budget: ,00 Period: Ιn progress

10 ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ A.E. / NEON STAR S.A. Κατασκευή χώρων παραγωγής και γραφειακών χώρων διοίκησης, συνολικής επιφάνειας m 2 επί της οδού Σμύρνης 13 στον Ταύρο Αττικής. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2005 Construction of production areas and management offices of total surface m 2 in 13 Smyrnis str. in Tavros Attiki. Budget: ,00 Period: 2005

11 EKΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ A.E. / PSYCHOGIOS PUBLICATIONS S.A. Κατασκευή (HOT SHELL) τριόροφου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων με υπόγειους χώρους στάθμευσης, επιφάνειας m 2 ιδιοκτησίας εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. επί της Λ. Τατοϊου 121 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2006 Construction (HOT SHELL) of a three-stores building of offices and shops with underground parking of m 2 surface, owned by Psychogios Publications S.A. located in 121 Tatoiou Avenue in Metamorphosi Attiki Budget: ,00 Period: 2006

12 CHAMPION MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ / CHAMPION MARINOPOULOS Κατασκευή (HOT SHELL) καταστήματος τροφίμων και αποθηκευτικών χώρων CHAMPION ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επί της Λ. Ηρακλείου 432, στο Ηράκλειο Αττικής, συνολικής επιφάνειας m 2. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2006 Construction (HOT SHELL) of a food and storage store for CHAMPION MARINOPOULOS in 432 Irakliou Avenue in Iraklion Attiki with a total surface of m 2. Budget: ,00 Period: 2006

13 Κατοικία στην Ραφήνα / Residence in Rafina Kατασκευή κατοικίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε οικόπεδο m 2 στην Ραφήνα. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2006 Construction of a residence and formation of the surroundings on a plot of land of m 2 in Rafina. Budget: ,00 Period: 2006

14 Ναυπηγεία / Shipyard Αναβάθμιση υποδομής Ελληνικών Ναυπηγείων A.E. στο Σκαραμαγκά. Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων νέων κτιρίων (πτέρυγα υποβρυχίων). Εγκαταστάσεις νέων κτιρίων και γραφείων επιφάνειας m 2 Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: Upgrading of the infrastructure of the Greek Shipyard on Skaramanga. Construction of electromechanical installations of the new buildings (submarines section). Installations for new industrial buildings and offices of a total surface of m 2. Budget: ,00 Period:

15 Κατάστημα Beauty Shop / Beauty Shop store Εσωτερική διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου και Η/Μ εγκαταστάσεις στο νέο κτίριο της SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επί της λεωφόρου Μαραθώνος και Αγ. Παρασκευής στη Ν. Μάκρη Αττικής. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: 2001 Interior structuring of an existing building plus electromechanical installations in the new building of SEPHORA MARINOPOULOS in Marathonos Avenue and Ag. Paraskevis in N. Makri Attiki. Budget: ,00 Period: 2001 ΑΤΤΙΚΟ MEΤΡΟ / ATTIKO METRO Κατασκευή των εγκαταστάσεων έκδοσης και ακύρωσης εισητηρίων στους νέους σταθμούς του Αττικό Μετρό, για λογαριασμό της εταιρείας INDRA SISTEMAS S.A., καθώς και συντήρηση των ίδιων εγκαταστάσεων σε όλους τους σταθμούς του Μετρό. Προϋπολογισμός έργου: ,00 Περίοδος εκτέλεσης: Construction of the issuing and checking tickets facilities in the new underground stations of ATTIKO METRO on belhalf of INDRA SISTEMAS S.A. company, as well as the maintenance of the same premises in all the underground stations. Budget: ,00 Period:

16 Κτίριο Makro Cash & Carry / Makro Cash & Carry building Ανακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου και διαμόρφωση χώρων γραφείου, επί των οδών Κηφισού και Πέτρο Ράλλη. Χρονολογία: 2001 Reconstruction of the present building and formating of office facilities, on Kifissou Av. and Petrou Ralli Date: 2001 Execution: Electrical / Engineering Κτίριο Γραφείων Singular / Singular building Ανακατασκευή υυπάρχοντος κτιρίου και δημιουργία χώρων γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου m 2 στον Αγ. Στέφανο. Χρονολογία: 2001 Reconstruction of an existing building and creation of office premises of a total surface of approx m 2. Date: 2001 Execution: Electromechanical installation Κτίριο Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης / S & B Industrial Minerals Building Aνακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου και δημιουργία χώρων γραφείων της εταιρείας Αφοι Ηλιόπουλοι επί της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Χρονολογία: 2001 Reconstruction of an existing building and creation of office premises for the company ILIOPOULOI BROS in the National Road Athens-Lamia. Date: 2001 Execution: Electromechanical installation

17 Iδιωτική Κλινική Λευκός Σταυρός / Lefkos Stavros private hospital Ανακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου και διαμόρφωση ιδιωτικής κλινικής στον Παιραιά. Χρονολογία: 2000 Reconstruction of existing building and formation of a private clinic at Piraeus. Date: 2000 Execution: Electromechanical installation Κτίριο κατοικίας / House premises Κατασκευή νέας τριόροφης κατοικίας ιδιοκτησίας Δ. Μαντά επί της οδού Ρόδων στα Βριλήσσια. Χρονολογία: 2000 Construction of a new three-store residence owned by D. Mantas in Rodon str. in Vrilissia. Date: 2000 Execution: Electromechanical installation Ξενοδοχείο ZAΦΟΛΙΑ / ΖΑFOLIA hotel Aνακατασκευή του ξενοδοχείου Ζαφόλια επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χρονολογία: 2000 Reconstruction of Zafolia Hotel in Alexandras Avenue. Date: 2000 Execution: Electro / Engineering facilities

18 Κτίριο REHAU / REHAU building Νεό κτίριο γραφείων και αποθηκών επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου στην Παιανία. Χρονολογία: 1999 New building of offices and warehouses in Markopoulou Avenue in Peania Date: 1999 Execution: Electromechanical installation Κτίριο Hondos Center / Hondos Center building Ανακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου με επέκταση των εσωτερικών εγκαταστάσεων και δημιουργία εμπορικού πολυκαταστήματος επί της πλατείας Ομονοίας. Χρονολογία: 1999 Reconstruction of existing building with expansion of internal facilities and creation of department store in Omonia square. Date: 1999 Execution: Electromechanical installation Τράπεζα Εργασίας (Μοσχάτο) / Ergasias Bank (Moschato) Ανακατασκευή και επέκταση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υποσταθμού και συστημάτων ασφαλείας, του κέντρου μηχανογράφησης της Τράπεζας Εργασίας στο Μοσχάτο. Χρονολογία: 1999 Reconstruction and extension of interior facilities of substation and security systems of the Automation Centre of Ergasias Bank in Moschato. Date: 1999 Execution: Electrical / Engineering facilities

19 Τράπεζα Εργασίας (Βριλήσσια) / Ergasias Bank (Vrilissia) Κατασκευή κτιρίων της τράπεζας Εργασίας επί της οδού Πεντέλης στα Βριλήσσια. Χρονολογία: 1999 Construction of the building of Ergasias Bank on Pentelis street in Vrilissia. Date: 1999 Execution: Electrical / Engineering facilities ΖΑRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. / ZARA HELLAS S.A. Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου και κατασκευή εμπορικού καταστήματος επί της οδού Σταδίου. Χρονολογία: 1998 Restructuring of a traditional building and construction of a retail shop in Stadiou str. Date: 1998 Execution: Electromechanical installation Kτίριο σχολής χορού Ροδίου Α.Ε. / Dance academy Rodiou S.A. building Κατασκευή κτιρίου χορού επί της οδού Κουντουριώτου 173 στον Πειραιά. Χρονολογία: 1996 Εργοδότης: Σχολές χορούαικατερίνη Ροδίου Α.Ε. Construction of a dance academy building in 173 Kountouriotou Str. in Pireas. Date: 1996 Execution: Electromechanical installation

20 Λ. Mεσογείων 292, Xολαργός / Tηλ.: Fax: Mesogeion av., Holargos Tel.: Fax:

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

our values meet your vision

our values meet your vision our values meet your vision CONSTRUCTIONS FACILITY SERVICES ECO APPLICATIONS Index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX 4-5 Η εμπιστοσύνη σας μας ανεβάζει ψηλά 6-7 Οι υπηρεσίες μας 8-9 Τομείς δραστηριοποίησης 14-15 Κατασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher. σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές

Περιεχόµενα. Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher. σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #22 / Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #7 / Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr _ΤΕΥΧΟΣ #5 / Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονοµικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραµµατιστές σελ. 8 Γραφίστες-Web, Call

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας 63 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας 63 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #41 / Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

" G.T.B. ANODOS S.A." staff, operating in project teams, guarantees the best possible result.

 G.T.B. ANODOS S.A. staff, operating in project teams, guarantees the best possible result. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η εταιρεία "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." ιδρύθηκε το 1994 με έδρα στην Αθήνα ως εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας, σε

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #46 / Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 462 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν.

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. _ΤΕΥΧΟΣ #3 / Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. ad design: powered

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #38 / Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14 Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #25 / Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #19 / Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

2.314 Μηχανοργάνωση, Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση σελ. 8

2.314 Μηχανοργάνωση, Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση σελ. 8 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #63 / Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων,

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #20 / Τρίτη 02 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα