ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα ηξαηεγνύ Μαίξε πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Σειηθή επελδπηηθή απόθαζε γηα ηνλ Aδξηαηηθό Αγσγό Φπζηθνύ Αεξίνπ Οηθνλνκηθή ζπκθσλία κε ηελ Ρσζία ππέγξαςε ε Οπθξαλία παξά ηηο αληηδξάζεηο Κιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ RiaNovosti από ηνλ Putin

2 Σειηθή επελδπηηθή απόθαζε γηα ηνλ Aδξηαηηθό Αγσγό Φπζηθνύ Αεξίνπ Σελ Σξίηε, 17 Γεθεκβξίνπ ππεγξάθε ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ, απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θνηλνπξαμίαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ Shah Deniz ηνπ Αδεξκπατηδάλ. Η αλαθνίλσζε έγηλε απφ ηηο εηαηξίεο (SOCAR, Statoil, BP, Fluxys, Total, E.ON θαη Axpo) πνπ κεηέρνπλ ζην ζρήκα θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κε ηα εμήο πνζνζηά: BP κε 20 %, SOCAR κε 20 %, Statoil κε 20 %, Fluxys κε 16 %, Total κε 10 %, E.ON κε 9 % θαη ε Axpo κε 5 %. Σν 2013 ππήξμε ζεκαληηθφ έηνο γηα ηνλ TAP, ν νπνίνο επηιέρζεθε ηνλ Ινχλην απφ ηελ θνηλνπξαμία ηνπ Shah Deniz σο ην πξνηηκψκελν έξγν γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. Ο πεξίπνπ 870 ρικ. αγσγφο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ Trans Anatolian Pipeline ( TANAP ) θνληά ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηνπο Κήπνπο θαη ζα δηαζρίδεη ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα, πξηλ αλαδπζεί ζηελ μεξά ζηε λφηηα Ιηαιία. Οη πξψηεο πσιήζεηο αεξίνπ πξνο ηε Γεσξγία θαη ηελ Σνπξθία έρνπλ ζηφρν ηα ηέιε ηνπ 2018, ελψ νη πξψηεο παξαδφζεηο ζηελ Δπξψπε ζα αθνινπζήζνπλ πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα. Η επέλδπζε γηα ην ειιεληθφ θνκκάηη ηνπ αγσγνχ (ζπλνιηθά 550 ρικ απφ ηνπο Κήπνπο ηνπ Έβξνπ κέρξη ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα ζηελ πεξηνρή Γηπνηακηά) θζάλεη ζην 1,5 δηζ. επξψ θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα ζα μεθηλήζνπλ ην 2015 θαη ην 2019 ζα μεθηλήζεη ε ξνή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ. Η θνηλνπξαμία έρεη ζέζεη ζε θίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηψλ γεο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαισζφξηζε ηελ ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ TAP. ε ζρεηηθή ηεο αλαθνίλσζε, ε Κνκηζηφλ επηζεκαίλεη φηη κε ηελ απφθαζε απηή επηβεβαηψλεηαη πσο ε Δπξψπε ζα ιακβάλεη 10

3 δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο απφ ην «Όιεο νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ έσο ηψξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο ηνπ αγσγνχ TAP γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ππφθεηληαη ζε απηή ηελ ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε», ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε. Δπηπξφζζεηα, ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο JoseBarroso ηφληζε φηη ε ζεκεξηλή απφθαζε ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ αρ Νηελίδ απνηειεί ζηξαηεγηθή πχιε γηα ηζρπξφηεξε επξσπατθή ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη απνηειεί νπζηψδε εμέιημε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο πξνο φθεινο ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν επίηξνπνο Δλέξγεηαο GunterEttinger δήισζε κεηαμχ άιισλ, φηη κε απηφλ ηνλ αγσγφ ππάξρεη πξνζδνθία γηα ηελ θάιπςε ηνπ 20% ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ ζε θπζηθφ αέξην καθξνπξφζεζκα. Δκτίμηση Ο TAP κπαίλεη ζηελ ηειηθή επζεία πινπνίεζεο. Ωζηόζν, δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη κηα εύθνιε δηαδηθαζία ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ ελζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ζηαζκό ζπκπίεζεο ζηηο έξξεο. Είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη κία δύκσζε εζσηεξηθά ηεο θνηλνπξαμίαο ρσξίο σζηόζν λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο. Είλαη γεγνλόο όηη ν αγσγόο ζα δεκηνπξγήζεη ζηελ ρώξα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, άκεζεο θαη έκκεζεο, ρσξίο σζηόζν λα είλαη ππνρξεσηηθό όηη ζα θαηαιεθζνύλ απνθιεηζηηθά από Έιιελεο. Θα ππάξμνπλ όκσο νθέιε κέζσ ηεο θηλεηηθόηεηαο πνπ ζα επηθέξεη ν αγσγόο ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ε απηό πξνζηίζεηαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνύ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ IGB, πνπ ζεσξείηαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζώο ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο ηεο Βνπιγαξίαο αξρηθά θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζε επόκελε θάζε κε θπζηθό αέξην από ηξίηεο πεγέο, πέξαλ ηεο ξσζηθήο Gazprom πνπ είλαη ζήκεξα ν βαζηθόο πξνκεζεπηήο ησλ Βαιθαλίσλ. Ο ΣΑΡ δύλαηαη λα θηάζεη ρσξεηηθόηεηα σο 20 bcm ηνλ ρξόλν θαη ζα ζπκβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηεο επξσπατθήο αγνξάο, ελώ κέζσ ηεο αληίζηξνθεο ξνήο (reverse-flow) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ θξαηώλ πνπ ζα δηέξρεηαη. Η δξνκνιόγεζε ηνπ TAP ζα δηεπθνιύλεη ηε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

4 ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Κξναηίαο θ.α. Η πξνζέγγηζε ηνπ TAP ζηελ Ιηαιία παξέρεη πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Καζπίαο ζε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο επξσπατθέο αγνξέο όπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ειβεηία θαη ε Απζηξία. Εληνύηνηο, ε Επξώπε νθείιεη λα πηνζεηήζεη έλα πην ελεξγό ξόιν κε ηελ αλάιεςε επηπξόζζεησλ πξσηνβνπιηώλ, ώζηε λα επνδσζεί ε πνιπζπδεηεκέλε θαη επηδησθόκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ δηακεηαθνκηζηώλ.. Οηθνλνκηθή ζπκθσλία κε ηελ Ρσζία ππέγξαςε ε Οπθξαλίαπαξά ηηο αληηδξάζεηο Δδψ θαη ζρεδφλ πέληε εβδνκάδεο, κεγάιν κέξνο ηνπ Οπθξαληθνχ ιανχ βξίζθεηαη ζηνπο δξφκνπο θαη δηαδειψλεη θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οπθξαληθήο Κπβέξλεζεο λα κελ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ. Ωζηφζν, παξά ηηο κεγάιεο πηέζεηο απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο Viktor Yanukovych επηζθέθζεθε ηελ Σξίηε 17 Γεθεκβξίνπ ηνλ Πξφεδξν ηεο Ρσζίαο VladimirPutin ζηελ Μφζρα γηα λα ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Οη δχν εγέηεο ζπκθψλεζαλ κεηαμχ άιισλ ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο, κε ηελ νπνία ε Οπθξαλία εηζάγεη θπζηθφ αέξην απφ ηελ Ρσζηθή Gazprom θαη ζηελ αγνξά νπθξαληθψλ ρξενιπζίσλ απφ ηελ Ρσζία. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 400 δνιάξηα γηα θπβηθά κέηξα πνπ αγφξαδε ην θπζηθφ αέξην ην Κίεβν, ηψξα ζα θαιείηαη λα πιεξψλεη 268,5 δνιάξηα. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο Putin ζπκθψλεζε ηελ αγνξά νπθξαληθψλ νκνιφγσλ χςνπο 15 δηο. δνιαξίσλ. Αθφκα, ππνγξάθεθαλ θαη άιιεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζηελφηεξε βηνκεραληθή ζπλεξγαζία.

5 Δθηηκάηαη φηη κε ηελ παξνχζα ζπκθσλία απνζνβείηαη βξαρππξφζεζκα ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο ηεο Οπθξαλίαο θαη ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 3 δηο. επξψ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εθφζνλ ε Ρσζία δελ εμαλαγθάζεη ηελ Οπθξαλία λα απμήζεη ηελ εηζαγφκελε πνζφηεηα. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη ηνπ Κίεβνπ εθζεηάδνπλ ηελ ζπκθσλία κεηαμχ Yanukovych θαη Putin. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Οπθξαλίαο MikolaAzarov ραξαθηήξηζε ηελ ζπκθσλία ησλ δχν αλδξψλ σο ηζηνξηθή θαη ζσηήξηα γηα ηελ παξαπαίνπζα νπθξαληθή νηθνλνκία, πνπ βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Δπηπξνζζέησο, κηιψληαο ζην Τπνπξγηθφ ηνπ πκβνχιην ν Azarov δήισζε πσο «ε ζπκθσλία ζα βνεζήζεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο». Παξ φια απηά, δηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ε αληηπνιίηεπζε, ε νπνία δεηά εμεγήζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε. Κπξίσο δεηά λα κάζεη πνην είλαη ην αληάιιαγκα πνπ έδσζε ε Οπθξαλία ζηε Ρσζία θαη θαηά πφζν -φπσο ππνςηάδεηαη- ην αληάιιαγκα είλαη λα δηαθνπεί νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί πκθσλίαο χλδεζεο ΔΔ-Οπθξαλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηνπ εγέηε ηεο αληηπνιίηεπζεο Vitali Klitschko κπξνζηά ζε πιήζνο δηαδεισηψλ ζηελ Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο ηνπ Κηέβνπ. «Ση ππέγξαςε ζηε Μφζρα; Αθχξσζε αθφκε θαη ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Ο νπθξαληθφο ιαφο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηη ππνζρέζεθε ζε αληάιιαγκα ν Yanukovych. Παξέδσζε ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Οπθξαλίαο, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο πξννπηηθέο γηα κηα θαιχηεξε δσή γηα φινπο ηνπο Οπθξαλνχο". Ο Oleh Tyahnybok, έλαο άιινο εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, δήισζε πσο ν Πξφεδξνο πνχιεζε ηελ ρψξα ζηελ Μφζρα. χζζσκε ε αληηπνιίηεπζε ζπλερίδεη λα απαηηεί πξφσξεο εθινγέο θαη θάιεζε ηνλ νπθξαληθφ ιαφ λα ζπλερίζεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαηά ηεο Κπβέξλεζεο. Αληηδξάζεηο ππήξμαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Γχζεο, ηφζν κε δειψζεηο ηεο Καγθειαξίνπ ηεο Γεξκαλίαο ζε ηειενπηηθφ δίθηπν φζν θαη απφ δειψζεηο ελφο εθπξνζψπνπ ηχπνπ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Η Καγθειάξηνο Merkel δήισζε επηθξηηηθά φηη «ζηελ νπνία θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ κηα ρψξα ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηε Ρσζία εξκελεχεηαη ζπζηεκαηηθά σο απφθαζε ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο», πξνζζέηνληαο φηη απηή ε ηαθηηθή νθείιεη λα ζηακαηήζεη. Ο Λεπθφο Οίθνο θάιεζε ηελ Οπθξαληθή Κπβέξλεζε λα αθνπγθξαζηεί ηνλ ιαφ ηεο θαη ππνγξάκκηζε φηη «νη φπνηεο ζπκθσλίεο ππνγξάθζεθαλ κεηαμχ Κηέβνπ θαη Μφζραο

6 δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο εθείλσλ πνπ ζπγθεληξσζεί θαη δηαδειψλνπλ δεκφζηα ζηελ Οπθξαλία». Δκτίμηση Είλαη ζαθέο πσο ε Οπθξαληθή Κπβέξλεζε αληηιακβαλόκελε ηηο αληηθεηκεληθέο πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηελ ζπλεπαγόκελε δεκία, ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξόζεζκν επίπεδν, πνπ ζα είρε από ηελ απαγθίζηξσζε ηεο από ηελ Ρσζία, ζηξάθεθε πξνο ηελ ηειεπηαία κε θπξηόηεξν γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη ηελ απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο. Η -έζησ θαη πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο -κείσζε ηεο ηηκήο, κε ηελ νπνία εηζάγεη θπζηθό αέξην από ηελ Gazprom, από ηα $400 αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα αεξίνπ ζηα $268,5, αζθαιώο θαη ζα αλαθνπθίζεη ηελ νπθξαληθή νηθνλνκία. Ελώ ε αγνξά νκνιόγσλ ύςνπο $15 δηο ζα ηελ ηνλώζεη θαη ζα δώζεη θαιύηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρώξαο. Ελδεηθηηθό ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ε Μόζρα ζην Κίεβν είλαη όηη ππεξέβε ηελ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δηάζεζεο πνζνύ έσο θαη $10 δηο γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηξίησλ ρσξώλ, ην νπνίν θάζε ρξόλν ην κνηξάδεη ζε δηάθνξεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ηελ επηξξνή ηεο θαη ζπλδξάκεη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία ηνπο. Θα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη ην Κίεβν ειίρζεθε αξθεηά επηηπρεκέλα απηέο ηηο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ζνξπβώληαο θαηαθέξλνληαο λα κεηαβάιιεη ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Μόζραο αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, αλαγθάδνληαο ηελ λα ππαλαρσξήζεη θαη λα πξνβεί ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε. Ελδεηθηηθή είλαη επίζεο θαη ε δήισζε ηνπ λένπ Τπνπξγνύ Εμσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο όηη ε πξόηαζε πνπ έζεζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ε Επξσπατθή Έλσζε δελ ήηαλ αξθεηά δειεαζηηθή, ώζηε λα πείζεη ηελ Οπθξαληθή Κπβέξλεζε. Η Επξώπε δελ θηλήζεθε κε επάξθεηα, θαζώο ε Οπθξαλία είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ρώξαο κε ηδηαίηεξα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη γεσγξαθηθά δεηήκαηα. Η απνπζία εληαίαο, ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, απέηξεςε ηελ Οπθξαλία από ην λα επηιέμεη ηελ Επξώπε γηα ράξε ηεο Ρσζίαο. Κιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ RiaNovosti από ηνλ Putin Ο Ρψζνο πξφεδξνο VladimirPutin, αηθληδηάδνληαο ηνπο πάληεο, πξνρψξεζε ζην θιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ RiaNovosti, έλαλ νξγαληζκφ κε εκπεηξία

7 72 ρξφλσλ, θαζψο θαη ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ VoiceofRussia. Μάιηζηα, ην πξψην είλαη ν επίζεκνο ρνξεγφο ησλ ρεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Βαζηθή αηηηνινγία απηήο ηεο απφθαζεο απνηέιεζε ε άζθεζε ιηηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα θαηαζηήζεη ηα θξαηηθά ΜΜΔ πην απνηειεζκαηηθά. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ δχν νξγαληζκψλ απφ έλα λέν θνινζζφ, νλφκαηη RossiyaSegodnya (Ρσζία ήκεξα), νη δηεπζπληέο ηνπ νπνίνπ ζα δηνξίδνληαη απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ Putin. Μάιηζηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο «ζα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή θαη ην δεκφζην βίν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο». Παξάιιεια, κε μερσξηζηφ δηάηαγκα επηθεθαιήο ζην λέν εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν RossiyaSegodnya δηνξίζηεθε ν δεκνζηνγξάθνο θαη παξνπζηαζηήο DmitriKiselyov. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θηινθπβεξλεηηθφ δεκνζηνγξάθν κε άθξσο ζπληεξεηηθέο απφςεηο, ελψ πξνζθάησο πξνθάιεζε κε δειψζεηο ηνπ θαηά ησλ νκνθπινθίισλ. Ωζηφζν ε επηινγή ηνπ RiaNovosti δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία, θαζψο ζεσξνχληαλ φηη δελ αθνινπζνχζε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε κεηαηξαπεί ζην πην ειεχζεξν κέζν ελεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο. Οη εηθαζίεο πεξί δπζαξέζθεηαο εθ κέξνπο ηνπ Κξεκιίλνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπληαθηηθή γξακκή αλαδσππξψζεθαλ φηαλ ην θαινθαίξη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ RiaNovosti κεηψζεθε ζεκαληηθά. Φπζηθά, ε απφθαζε απηή απνηειεί πιήγκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, ελψ γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα θξαηηθνχ ειέγρνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο. Σέινο, ε θπβέξλεζε Putin, απφ ηελ πιεπξά ηεο, ππνζηεξίδεη πσο πξνέβε ζε απηέο ηηο αιιαγέο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θπξίσο πξνσζψληαο ηελ ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Δκτίμηση ρεηηθά κε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ RiaNovosti θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιιν πξαθηνξείν, δελ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ε ίδηα ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε αιιά ε επηινγή ηνπ πξνζώπνπ σο επηθεθαιήο ηνπ λένπ θνξέα. Πξόθεηηαη γηα κηα ακθηιεγόκελε πξνζσπηθόηεηα, νκνθνβηθή, κε πνιύ ζθιεξέο ζέζεηο ππέξ ηνπ κεγαιείνπ ηεο Ρσζίαο θαη ησλ «ερζξώλ» ηεο.

8 Απηό επηβεβαηώλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ λπλ Ρώζνπ Πξνέδξνπ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αληίιεςήο ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. Υσξίο πξνζηξηβέο θαη θαζπζηεξήζεηο, πνπ έξρνληαη σο απνηέιεζκα ηεο δύκσζεο θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε ην θνηλνβνύιην θαη άιινπο θνξείο, θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε ζπζηεκάησλ checksandbalances ζην εζσηεξηθό, ν Ρώζνο πξόεδξνο ιακβάλεη απνθάζεηο κε γλώκνλα ηε δηθή ηνπ ελίζρπζε ηελ νπνία έρεη επθπώο ζπλδέζεη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο. Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Πολιτική ηηο 20 Γεθεκβξίνπ, ν Ρώζνο πξόεδξνο VladimirPutin εμέδσζε λόκν παξαρσξώληαο ακλεζηία κεηαμχ άιισλ ζηα κέιε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο PussyRiot, ζηνπο θπιαθηζκέλνπο αθηηβηζηέο ηεο Greenpeace θαη ζηνλ Mikhail Khodorkovsky, έλαλ ρξφλην πνιέκην ηνπ πξνέδξνπ πνπ είρε θαηαδηθαζηεί γηα απάηε θαη θνξνδηαθπγή. Η επηινγή απηή έρεη εξκελεπηεί απφ πνιινχο σο «δηαθεκηζηηθφ θφιπν» ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Sochi, πνπ απνηεινχλ κεγάιεο ζπκβνιηθήο αμίαο γεγνλφο γηα ηνλ Putin. Αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηνπ θαζεζηώηνο Assad έρνπλ πξνθαιέζεη εθαηνληάδεο ζύκαηα ηελ ηειεπηαία βδνκάδα ζην Υαιέπη, κηα πφιε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ε νπνία είλαη δηαρσξηζκέλε ζε δψλεο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ εκπφιεκσλ κεξψλ. 300 άηνκα θαίλεηαη λα έρνπλ ράζεη ηελ δσή ηνπο απφ ηηο βφκβεο-βαξέιηα πνπ ξίρλνπλ ηα θαζεζησηηθά ειηθφπηεξα. Σαπηφρξνλα, ε Ρσζία αξλήζεθε λα ζπλαηλέζεη ζηελ δεκνζίεπζε δήισζεο απφ ηνλ Ο.Η.Δ., ε νπνία ζα θαηαδίθαδε ηηο επηζέζεηο απηέο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην κεηαμχ άιισλ θαη 87 παηδηψλ.

9 Πνιηηηθή θξίζε επηθξαηεί ζηελ Σνπξθία κεηά από ην μέζπαζκα ζθαλδάινπ δηαθζνξάο πνπ επεξεάδεη ηνπο θύθινπο ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο Σνχξθνο πξσζππνπξγφο RecepTayipErdogan αξλείηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνζηεξίδεη φηη νη έξεπλεο απνηεινχλ έλα «βξψκηθν εγρείξεκα», ελψ κε ηηο δειψζεηο ηνπ έρε πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηηο Η.Π.Α. Σα πλεχκαηα πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη ν πξφεδξνο ηεο ρψξαο AbdullahGul επηζεκαίλνληαο φηη «ε δηαθζνξά δελ πξφθεηηαη λα ζπγθαιπθζεί». Ο πξόεδξνο BarackObama δήισζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ όηη λέεο θπξώζεηο θαηά ηνπ Ιξάλ ζα εκπνδίδαλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία θαη φζν δελ ππάξρεη παξαβίαζε ηεο ζπκθσλίαο, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. εκεηψλεηαη φηη ε δήισζε έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζην λνκνζρέδην πνπ πξφηεηλαλ δχν πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηε Γεξνπζία. Η ςήθηζε ακθηιεγόκελνπ λνκνζρεδίνπ πνπ παξαρσξεί ζεκαληηθά δηθαηώκαηα ζηελ Gazprom, δεκηνύξγεζε εληάζεηο θαη ππξνδόηεζε δηακαξηπξίεο ζηε Αξκελία θαζφηη εληνπίζηεθε ε παξάιεηςε ςήθσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Η ςήθηζε επαλαιήθζεθε θαη ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε ζπκθσλία κε 71 ςήθνπο ππέξ (77 ςήθνη ππέξ ζηελ πξψηε ςήθηζε) πνπ ππεγξάθε κε ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Putin ζην Έξεβαλ. Άμυνα & Ασυάλεια Οινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ δεύηεξνπ ππνβξπρίνπ νλόκαηη «Alexander Nevsky» ηάμεο Borey πνπ θηλείηαη κε ππξεληθή ελέξγεηα θαη κεηαθέξεη βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο. Η επίζεκε ηειεηή έληαμήο ηνπ ζην Ρσζηθφ Ναπηηθφ έιαβε ρψξα ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2013 ζην λαππεγείν έβκαο, ζηελ βφξεηα πεξηθέξεηα ηνπ Άξραλγθειζθ, παξφληνο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο SergeiShoigu. Σν «Alexander Nevsky» έρεη κήθνο 170 κέηξα θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 16 ππξαχισλ ηχπνπ Bulava, θαζέλαο απφ

10 ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έσο θαη 10 ππξεληθέο θεθαιέο ζηξεθφκελεο πξνο αλεμάξηεηνπο ζηφρνπο. Σα ππνβξχρηα Βνrey ζα ζηειερψζνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφιν ηεο Ρσζίαο αληηθαζηζηψληαο ηα παιαηφηεξα Typhoon, Delta-3 θαη Delta-4. Σν πξψην «Yury Dolgoruky» κπήθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Ιαλνπάξην ελψ ην ηξίην «Vladimir Monomakh» πεξλάεη απφ δνθηκέο απηφλ ηνλ κήλα. Απόθαζε γηα παξάηαμε ηαθηηθώλ βαιιηζηηθώλ ππξαύισλ ζηα ζύλνξα ηεο Ρσζίαο κε ρώξεο-κέιε ηνπ ΝΑΣΟ όπσο ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία θαη ε Δζζνλία ζα παξζεί «κόλν εθόζνλ ν ξσζηθόο ζηξαηόο ζεσξήζεη όηη είλαη απαξαίηεην», ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Τπνπξγνχ εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο Sergei Lavrov ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πξαθηνξείν RIA Novosti ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ Δάλ ν ζηξαηφο απνθαζίζεη νηη ε απεηιή ηεο ακεξηθάληθεο ππξαπιηθήο αζπίδαο, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Δπξψπε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ, είλαη ζνβαξή θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο Ρσζίαο, ηφηε ε ηνπνζέηεζε ππξαχισλ ζηα δπηηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη ε πηζαλή ρξήζε ηνπο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ζα είλαη άκεζε. Παξφια απηά ν Lavrov θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηεο ρψξαο Vladimir Putin δελ επηβεβαίσζαλ ηελ παξάηαμε βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ Iskander-M θνληά ζε ΝΑΣΟτθά ζχλνξα, παξά ηα δεκνζηεχκαηα ηεο γεξκαληθήο εθεκεξίδαο Bild γηα ην αληίζεην. Ο ξσζηθόο ζηξαηόο ζα εθπαηδεύζεη κεραληθνύο γηα ηνλ Αθγαληθό ζηξαηό, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ άκπλαο Sergei Shoigu, ζε δήισζή ηνπ ζε παλεπηζηήκν ηεο Μφζραο. Η θίλεζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή, αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή αθαίξεζε ησλ λαξθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αθγαληθφ έδαθνο. ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο κεραληθνχο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πην γλσζηέο αθγαληθέο δηάιεθηνη θαη φρη θάπνηα άιιε γιψζζα, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, δήισζε ν Τπνπξγφο. Η γλψζε απηή ζα βνεζήζεη ηνλ αθγαληθφ ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία πνπ ζα είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη ηεο ηάμεο κεηά ηελ απφζπξζε ησλ ΝΑΣΟτθψλ δπλάκεσλ ηνπ International Security Assistance Force (ISAF) ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζηελ δηαρείξεζε ηεο θαηάζηαζεο ελαληίνλ ησλ Σαιηκπάλ.

11 Σν Ιξάλ εμαθνινπζεί λα δεηά από ηε Μόζρα ηελ παξάδνζε ησλ αληηαεξνπνξηθώλ ππξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ S-300 πνπ είρε παξαγγείιεη ην Η Ρσζία δελ έρεη παξαδψζεη ηα ζπζηήκαηα ιφγσ ησλ θπξψζεσλ πνπ επέβαιε ζην Ιξάλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην Παξά ηαχηα ε Σερεξάλε επηκέλεη πσο ε ζχκβαζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ S-300 είλαη λφκηκε θαη πεξηκέλεη ηελ παξάδνζε ηνπο. Απαληψληαο ζηελ έληνλε αλεζπρία πνπ έρεη εθθξάζεη ε Γχζε γηα ηελ παξνπζία ππξαχισλ Iskander ζηε ξσζηθή επαξρία, ν Ρώζνο Τπνπξγόο Ακύλεο SergeiShoigu δήισζε πσο ε Ρσζία κπνξεί λα δηαηεξεί ππξαύινπο «όπνπ ζέιεη» ζηελ επηθξάηεηα ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξάκκηζε πσο «ηειεπηαίσο έρνπλ αθνπζηεί πνιιά άδεηα ιφγηα πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπκε βάιεη ππξαχινπο Iskander ζε ιάζνο κέξε. Μέζα ζηα εδάθε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζα ηνπο βάινπκε φπνπ εκείο ζέινπκε.» Ο δηνηθεηήο ησλ Ππξαπιηθψλ Γπλάκεσλ ηξαηεγηθνχ Πξννξηζκνχ, Sergei Karakayev, δήισζε πσο ν ξσζηθόο ζηξαηόο πεξηκέλεη λα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζην δηάζηεκα ηνπο ππξαύινπο Satana κε ππξαύινπο Sarmat. ην λέν απηφ είδνο βαξχ βαιιηζηηθνχ ππξαχινπ «ζα εθαξκνζηνχλ νη κέγηζηα εθηθηέο ( ) απαηηήζεηο γηα ηα ππξαπιηθά ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθνχ πξννξηζκνχ.» Ο ίδηνο δήισζε, επίζεο, πσο νη ξσζηθέο Ππξαπιηθέο Γπλάκεηο ηξαηεγηθνχ Πξννξηζκνχ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 16 εθηνμεχζεηο ππξαχισλ κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν. Οικονομία & Δνέργεια Ο εζληθόο ελεξγεηαθόο θνξέαο ηεο Φηιαλδίαο Fennovoima ππέγξαςε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ ζπκθσλία κε ηνλ Ρσζηθό θνξέα ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα ζηελ Φηιαλδία. Ο λένο αληηδξαζηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πφιε Pyhaejoki ηεο βνξεηνδπηηθήο Φηιαλδίαο θαη ζα είλαη ηχπνπ AES Η ηειηθή έγθξηζε ζα ιάβεη κέξνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 απφ ηνπο θπβεξλψληεο ησλ δχν ρσξψλ θαη αλ επνδσζεί ε Rosatom ζα θαηέρεη ην 34%

12 ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ. Ο αληηδξαζηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί κε βάζεη ηηο ηειεπηαίεο θαη πην ζχρξνλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Φηιαλδηθή λνκνζεζία. Τπνγξάθηεθε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ κεηαμύ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη ηεο Αδέξηθεο Socar ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ ΓΔΦΑ από ηελ ηειεπηαία έλαληη 400 εθαη. επξώ. Η ζπκθσλία ππνγξάθηεθε ζηελ Αζήλα παξνπζία ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Γηάλλε Μαληάηε, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Socar, Rovnak Abdulayev, θαη αθνξά νπζiαζηηθά ηελ εμαγνξά απφ ηελ Socar ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θαη ησλ ΔΛ.ΠΔ (31% θαη 35% αληίζηνηρα). Σαπηφρξνλα, κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ ππνγξάθηεθε θαη ε ζπκθσλία κεηφρσλ ζρεηηθά κε ην πνηα κεξηά ζα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ κεηνρηθνχ παθέηνπ ζηελ Socar. Ο Ρώζνο Πξόεδξνο Vladimir Putin επηθύξσζε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηελ Ρσζν-Κηλεδηθή ζπκθσλία κεηαθνξάο ζε εηήζηα βάζε 31 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ πεηξειαίνπ από ηελ Ρσζία πξνο ηελ Κίλα. Σελ αλαθνίλσζε έθαλε ν επηθεθαιήο ηεο Rosneft, Igor Sechin, πνπ εθπξνζσπεί ηελ Ρσζηθή πιεπξά θαηφπηλ ζπλάληεζεο ηνπ κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν. Η ζπκθσλία απηή, πνπ αλακέλεηαη λα επαλαζρεδηάζεη ηνλ γεσπνιηηηθφ ράξηε ησλ αγσγψλ θαη ηεο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, πξνβιέπεη φηη απφ ην 2014 θαη κέρξη ην 2038 ε Ρσζία ζα παξέρεη ζηελ Κίλα πεξί ηνπο 31 εθ. ηφλνπο πεηξειαίνπ εηεζίσο θάλνληαο ρξήζε θπξίσο ηνλ ρηιηνκέηξσλ αγσγφ πεηξειαίνπ πνπ ελψλεη ηελ ξσζηθή ηβεξία κε ηελ θηλεδηθή επαξρία ηεο Μαληδνπξίαο. ηηο 21 Γεθεκβξίνπ ππνγξάθηεθε κεηαμύ Ρσζίαο θαη Λεπθνξσζίαο ζπκθσλία γηα ηελ πξνζθνξά 11,5 εθαηνκκπξίσλ κεηξηθώλ ηόλσλ πεηξειαίνπ από ηελ Ρσζία πξνο ηελ Λεπθνξσζία. Η ζπκθσλία επεηεχρζε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Ρψζνπ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ, Arkady Dvorkovich, κε ηνλ Λεπθνξψζν νκφινγφ ηνπ, Vladimir Semashko, φπνπ κεηαμχ άιισλ ζπκθσλήζεθε έλα επξχ θάζκα δηκεξψλ ζπκθσληψλ θπξίσο εκπνξηθψλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ. ηφρνο ηεο

13 Λεπθνξσζηθήο πιεπξάο είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ 23 εθαηνκκχξηα ηφλνη πεηξειαίνπ απφ ηελ Ρσζία γηα ην 2014, νπφηε ην ζπκθσλεζέλ πνζφ ησλ 11,5 εθαηνκκπξίσλ αθνξά ην πξψην εμάκελν ηνπ λένπ έηνπο. Περιβάλλον & Οικολογία Σελ αληίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ ηεο Ρσζίαο έρεη πξνθαιέζεη ε έγθξηζε ηελ Κάησ Βνπιήο ηεο Ρσζίαο λα εγθξίλεη λνκνζρέδην γηα ηελ έζησ θαη πεξηνξηζκέλε θαηαζθεπαζηηθή αλάπηπμε εληόο ησλ θπζηθώλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Καηά ηηο δειψζεηο ηνπ Ρψζνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο πεξίπνπ 12 απφ ηηο 103 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ιφγσ εγγχηεηάο ηνπο κε κεγάιεο πφιεηο εηλαη ζέιγεηξν γηα ηνπο θνληηλνχο πιεζπζκνχο λα ηνπο επηζθέπηνληαη γηα ιφγνπο άζιεζεο θαη επεμίαο. Με ην λνκνζρέδην απηφ ζα κεησζεί ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ απηψλ πάξθσλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαιχκαηα, δξφκνη, νηθίεο κέρξη θαη αγσγνί, εμέιημε πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο σο ε αξρή θαηαζηξνθήο ηνπ κνλαδηθνχ θπζηθνχ ξσζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. ε βαξύηαηεο δειώζεηο ελαληίσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ρώξα πξνέβε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ν Ρώζνο Πξόεδξνο VladimirPutin θαηεγνξώληαο ηεο όηη ρξεκαηνδνηνύληαη από αδηαθαλείο πεγέο. Αλαξσηψκελνο γηαηί θαηαθεχγνπλ νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ζε έληνλεο δηακαξηπξίεο δηαπίζησζε φηη νη θχξηνη ιφγνη είλαη είηε γηαηί επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ απφ ξσζηθέο εηαηξείεο αληηζηαζκίζκαηα είηε γηαηί θάπνηνη δελ επηζπκνχλ ε Ρσζία λα εθκεηαιιεπηεί ηα πινχζηα ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα ηεο ξσζηθήο πθαινθξεπίδαο.ο Ρψζνο Πξφεδξνο δελ θαηεγφξεζε επζέσο ηελ Greenpeace φηη νη δξάζεηο ηεο γίλνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βιέςεηο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ, δηεπθξίληζε φκσο φηη δελ πξνηίζεηαη λα εγθαηαιείςεη ηηο εμνξχμεηο πδξνγνλαλζξάθσλ παξά ηηο αλεζπρίεο θαη δηακαξηπξίεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ.

14 Σελ έληνλε αλεζπρία ησλ ειιεληθώλ θξαηηθώλ αξρώλ έρεη πξνθαιέζεη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ από ην θαύζηκν θαπζόμπισλ κέζα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο. Δηδηθά ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε νη κέζεο ηηκέο ησλ εκεξψλ Γεθεκβξίνπ μεπέξαζαλ ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο έθηαζαλ θαη ελίνηε μεπέξαζαλ ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο κε απνηέιεζκα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο ηεο ρψξαο λα εθδψζεη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ πξνβαίλνληαο ζε πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία ησλ πεηξειατθψλ απηνθηλήησλ, ην θιείζηκν ζρνιείσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 30% κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο απμεκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηδαθηψλ θαη ζνκπψλ.

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο

Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο. ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS γηα Γεκόζηεο Αξρέο Αλάηππν Σν Δγρεηξίδην Δπηθνηλσλίαο ζε Σξνκνθξαηηθέο Κξίζεηο ηεο SAFE-COMMS είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ FP7 SAFE-COMMS.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα