ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα ηξαηεγνύ Μαίξε πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Σειηθή επελδπηηθή απόθαζε γηα ηνλ Aδξηαηηθό Αγσγό Φπζηθνύ Αεξίνπ Οηθνλνκηθή ζπκθσλία κε ηελ Ρσζία ππέγξαςε ε Οπθξαλία παξά ηηο αληηδξάζεηο Κιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ RiaNovosti από ηνλ Putin

2 Σειηθή επελδπηηθή απόθαζε γηα ηνλ Aδξηαηηθό Αγσγό Φπζηθνύ Αεξίνπ Σελ Σξίηε, 17 Γεθεκβξίνπ ππεγξάθε ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ, απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ έξγνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θνηλνπξαμίαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ Shah Deniz ηνπ Αδεξκπατηδάλ. Η αλαθνίλσζε έγηλε απφ ηηο εηαηξίεο (SOCAR, Statoil, BP, Fluxys, Total, E.ON θαη Axpo) πνπ κεηέρνπλ ζην ζρήκα θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κε ηα εμήο πνζνζηά: BP κε 20 %, SOCAR κε 20 %, Statoil κε 20 %, Fluxys κε 16 %, Total κε 10 %, E.ON κε 9 % θαη ε Axpo κε 5 %. Σν 2013 ππήξμε ζεκαληηθφ έηνο γηα ηνλ TAP, ν νπνίνο επηιέρζεθε ηνλ Ινχλην απφ ηελ θνηλνπξαμία ηνπ Shah Deniz σο ην πξνηηκψκελν έξγν γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. Ο πεξίπνπ 870 ρικ. αγσγφο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ Trans Anatolian Pipeline ( TANAP ) θνληά ζηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηνπο Κήπνπο θαη ζα δηαζρίδεη ηελ Διιάδα, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα, πξηλ αλαδπζεί ζηελ μεξά ζηε λφηηα Ιηαιία. Οη πξψηεο πσιήζεηο αεξίνπ πξνο ηε Γεσξγία θαη ηελ Σνπξθία έρνπλ ζηφρν ηα ηέιε ηνπ 2018, ελψ νη πξψηεο παξαδφζεηο ζηελ Δπξψπε ζα αθνινπζήζνπλ πεξίπνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα. Η επέλδπζε γηα ην ειιεληθφ θνκκάηη ηνπ αγσγνχ (ζπλνιηθά 550 ρικ απφ ηνπο Κήπνπο ηνπ Έβξνπ κέρξη ηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα ζηελ πεξηνρή Γηπνηακηά) θζάλεη ζην 1,5 δηζ. επξψ θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα ζα μεθηλήζνπλ ην 2015 θαη ην 2019 ζα μεθηλήζεη ε ξνή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ. Η θνηλνπξαμία έρεη ζέζεη ζε θίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηψλ γεο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαισζφξηζε ηελ ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε πνπ ειήθζε γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ TAP. ε ζρεηηθή ηεο αλαθνίλσζε, ε Κνκηζηφλ επηζεκαίλεη φηη κε ηελ απφθαζε απηή επηβεβαηψλεηαη πσο ε Δπξψπε ζα ιακβάλεη 10

3 δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο απφ ην «Όιεο νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ έσο ηψξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο ηνπ αγσγνχ TAP γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ππφθεηληαη ζε απηή ηελ ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε», ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε. Δπηπξφζζεηα, ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο JoseBarroso ηφληζε φηη ε ζεκεξηλή απφθαζε ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ αρ Νηελίδ απνηειεί ζηξαηεγηθή πχιε γηα ηζρπξφηεξε επξσπατθή ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη απνηειεί νπζηψδε εμέιημε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο πξνο φθεινο ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν επίηξνπνο Δλέξγεηαο GunterEttinger δήισζε κεηαμχ άιισλ, φηη κε απηφλ ηνλ αγσγφ ππάξρεη πξνζδνθία γηα ηελ θάιπςε ηνπ 20% ησλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ ζε θπζηθφ αέξην καθξνπξφζεζκα. Δκτίμηση Ο TAP κπαίλεη ζηελ ηειηθή επζεία πινπνίεζεο. Ωζηόζν, δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη κηα εύθνιε δηαδηθαζία ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ ελζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ζηαζκό ζπκπίεζεο ζηηο έξξεο. Είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη κία δύκσζε εζσηεξηθά ηεο θνηλνπξαμίαο ρσξίο σζηόζν λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο. Είλαη γεγνλόο όηη ν αγσγόο ζα δεκηνπξγήζεη ζηελ ρώξα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, άκεζεο θαη έκκεζεο, ρσξίο σζηόζν λα είλαη ππνρξεσηηθό όηη ζα θαηαιεθζνύλ απνθιεηζηηθά από Έιιελεο. Θα ππάξμνπλ όκσο νθέιε κέζσ ηεο θηλεηηθόηεηαο πνπ ζα επηθέξεη ν αγσγόο ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ε απηό πξνζηίζεηαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνύ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ IGB, πνπ ζεσξείηαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζώο ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ηξνθνδνζίαο ηεο Βνπιγαξίαο αξρηθά θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζε επόκελε θάζε κε θπζηθό αέξην από ηξίηεο πεγέο, πέξαλ ηεο ξσζηθήο Gazprom πνπ είλαη ζήκεξα ν βαζηθόο πξνκεζεπηήο ησλ Βαιθαλίσλ. Ο ΣΑΡ δύλαηαη λα θηάζεη ρσξεηηθόηεηα σο 20 bcm ηνλ ρξόλν θαη ζα ζπκβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο ηεο επξσπατθήο αγνξάο, ελώ κέζσ ηεο αληίζηξνθεο ξνήο (reverse-flow) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ θξαηώλ πνπ ζα δηέξρεηαη. Η δξνκνιόγεζε ηνπ TAP ζα δηεπθνιύλεη ηε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

4 ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ηεο Κξναηίαο θ.α. Η πξνζέγγηζε ηνπ TAP ζηελ Ιηαιία παξέρεη πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Καζπίαο ζε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο επξσπατθέο αγνξέο όπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ειβεηία θαη ε Απζηξία. Εληνύηνηο, ε Επξώπε νθείιεη λα πηνζεηήζεη έλα πην ελεξγό ξόιν κε ηελ αλάιεςε επηπξόζζεησλ πξσηνβνπιηώλ, ώζηε λα επνδσζεί ε πνιπζπδεηεκέλε θαη επηδησθόκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ δηακεηαθνκηζηώλ.. Οηθνλνκηθή ζπκθσλία κε ηελ Ρσζία ππέγξαςε ε Οπθξαλίαπαξά ηηο αληηδξάζεηο Δδψ θαη ζρεδφλ πέληε εβδνκάδεο, κεγάιν κέξνο ηνπ Οπθξαληθνχ ιανχ βξίζθεηαη ζηνπο δξφκνπο θαη δηαδειψλεη θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οπθξαληθήο Κπβέξλεζεο λα κελ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ. Ωζηφζν, παξά ηηο κεγάιεο πηέζεηο απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο Viktor Yanukovych επηζθέθζεθε ηελ Σξίηε 17 Γεθεκβξίνπ ηνλ Πξφεδξν ηεο Ρσζίαο VladimirPutin ζηελ Μφζρα γηα λα ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Οη δχν εγέηεο ζπκθψλεζαλ κεηαμχ άιισλ ζηελ κείσζε ηεο ηηκήο, κε ηελ νπνία ε Οπθξαλία εηζάγεη θπζηθφ αέξην απφ ηελ Ρσζηθή Gazprom θαη ζηελ αγνξά νπθξαληθψλ ρξενιπζίσλ απφ ηελ Ρσζία. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 400 δνιάξηα γηα θπβηθά κέηξα πνπ αγφξαδε ην θπζηθφ αέξην ην Κίεβν, ηψξα ζα θαιείηαη λα πιεξψλεη 268,5 δνιάξηα. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο Putin ζπκθψλεζε ηελ αγνξά νπθξαληθψλ νκνιφγσλ χςνπο 15 δηο. δνιαξίσλ. Αθφκα, ππνγξάθεθαλ θαη άιιεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηεπζέηεζε δηαθνξψλ ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζηελφηεξε βηνκεραληθή ζπλεξγαζία.

5 Δθηηκάηαη φηη κε ηελ παξνχζα ζπκθσλία απνζνβείηαη βξαρππξφζεζκα ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο ηεο Οπθξαλίαο θαη ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 3 δηο. επξψ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εθφζνλ ε Ρσζία δελ εμαλαγθάζεη ηελ Οπθξαλία λα απμήζεη ηελ εηζαγφκελε πνζφηεηα. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη ηνπ Κίεβνπ εθζεηάδνπλ ηελ ζπκθσλία κεηαμχ Yanukovych θαη Putin. Ο πξσζππνπξγφο ηεο Οπθξαλίαο MikolaAzarov ραξαθηήξηζε ηελ ζπκθσλία ησλ δχν αλδξψλ σο ηζηνξηθή θαη ζσηήξηα γηα ηελ παξαπαίνπζα νπθξαληθή νηθνλνκία, πνπ βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Δπηπξνζζέησο, κηιψληαο ζην Τπνπξγηθφ ηνπ πκβνχιην ν Azarov δήισζε πσο «ε ζπκθσλία ζα βνεζήζεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο». Παξ φια απηά, δηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ε αληηπνιίηεπζε, ε νπνία δεηά εμεγήζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε. Κπξίσο δεηά λα κάζεη πνην είλαη ην αληάιιαγκα πνπ έδσζε ε Οπθξαλία ζηε Ρσζία θαη θαηά πφζν -φπσο ππνςηάδεηαη- ην αληάιιαγκα είλαη λα δηαθνπεί νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί πκθσλίαο χλδεζεο ΔΔ-Οπθξαλίαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα απφ ηελ νκηιία ηνπ εγέηε ηεο αληηπνιίηεπζεο Vitali Klitschko κπξνζηά ζε πιήζνο δηαδεισηψλ ζηελ Πιαηεία Αλεμαξηεζίαο ηνπ Κηέβνπ. «Ση ππέγξαςε ζηε Μφζρα; Αθχξσζε αθφκε θαη ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Ο νπθξαληθφο ιαφο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηη ππνζρέζεθε ζε αληάιιαγκα ν Yanukovych. Παξέδσζε ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Οπθξαλίαο, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο πξννπηηθέο γηα κηα θαιχηεξε δσή γηα φινπο ηνπο Οπθξαλνχο". Ο Oleh Tyahnybok, έλαο άιινο εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο, δήισζε πσο ν Πξφεδξνο πνχιεζε ηελ ρψξα ζηελ Μφζρα. χζζσκε ε αληηπνιίηεπζε ζπλερίδεη λα απαηηεί πξφσξεο εθινγέο θαη θάιεζε ηνλ νπθξαληθφ ιαφ λα ζπλερίζεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαηά ηεο Κπβέξλεζεο. Αληηδξάζεηο ππήξμαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Γχζεο, ηφζν κε δειψζεηο ηεο Καγθειαξίνπ ηεο Γεξκαλίαο ζε ηειενπηηθφ δίθηπν φζν θαη απφ δειψζεηο ελφο εθπξνζψπνπ ηχπνπ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ. Η Καγθειάξηνο Merkel δήισζε επηθξηηηθά φηη «ζηελ νπνία θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ κηα ρψξα ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηε Ρσζία εξκελεχεηαη ζπζηεκαηηθά σο απφθαζε ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο», πξνζζέηνληαο φηη απηή ε ηαθηηθή νθείιεη λα ζηακαηήζεη. Ο Λεπθφο Οίθνο θάιεζε ηελ Οπθξαληθή Κπβέξλεζε λα αθνπγθξαζηεί ηνλ ιαφ ηεο θαη ππνγξάκκηζε φηη «νη φπνηεο ζπκθσλίεο ππνγξάθζεθαλ κεηαμχ Κηέβνπ θαη Μφζραο

6 δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο εθείλσλ πνπ ζπγθεληξσζεί θαη δηαδειψλνπλ δεκφζηα ζηελ Οπθξαλία». Δκτίμηση Είλαη ζαθέο πσο ε Οπθξαληθή Κπβέξλεζε αληηιακβαλόκελε ηηο αληηθεηκεληθέο πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηελ ζπλεπαγόκελε δεκία, ηνπιάρηζηνλ ζε βξαρππξόζεζκν επίπεδν, πνπ ζα είρε από ηελ απαγθίζηξσζε ηεο από ηελ Ρσζία, ζηξάθεθε πξνο ηελ ηειεπηαία κε θπξηόηεξν γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη ηελ απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο. Η -έζησ θαη πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο -κείσζε ηεο ηηκήο, κε ηελ νπνία εηζάγεη θπζηθό αέξην από ηελ Gazprom, από ηα $400 αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα αεξίνπ ζηα $268,5, αζθαιώο θαη ζα αλαθνπθίζεη ηελ νπθξαληθή νηθνλνκία. Ελώ ε αγνξά νκνιόγσλ ύςνπο $15 δηο ζα ηελ ηνλώζεη θαη ζα δώζεη θαιύηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάθακςε ηεο ρώξαο. Ελδεηθηηθό ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ε Μόζρα ζην Κίεβν είλαη όηη ππεξέβε ηελ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δηάζεζεο πνζνύ έσο θαη $10 δηο γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηξίησλ ρσξώλ, ην νπνίν θάζε ρξόλν ην κνηξάδεη ζε δηάθνξεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ηελ επηξξνή ηεο θαη ζπλδξάκεη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία ηνπο. Θα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη ην Κίεβν ειίρζεθε αξθεηά επηηπρεκέλα απηέο ηηο ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ζνξπβώληαο θαηαθέξλνληαο λα κεηαβάιιεη ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Μόζραο αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, αλαγθάδνληαο ηελ λα ππαλαρσξήζεη θαη λα πξνβεί ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε. Ελδεηθηηθή είλαη επίζεο θαη ε δήισζε ηνπ λένπ Τπνπξγνύ Εμσηεξηθώλ ηεο Γεξκαλίαο όηη ε πξόηαζε πνπ έζεζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ε Επξσπατθή Έλσζε δελ ήηαλ αξθεηά δειεαζηηθή, ώζηε λα πείζεη ηελ Οπθξαληθή Κπβέξλεζε. Η Επξώπε δελ θηλήζεθε κε επάξθεηα, θαζώο ε Οπθξαλία είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ρώξαο κε ηδηαίηεξα πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη γεσγξαθηθά δεηήκαηα. Η απνπζία εληαίαο, ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, απέηξεςε ηελ Οπθξαλία από ην λα επηιέμεη ηελ Επξώπε γηα ράξε ηεο Ρσζίαο. Κιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ RiaNovosti από ηνλ Putin Ο Ρψζνο πξφεδξνο VladimirPutin, αηθληδηάδνληαο ηνπο πάληεο, πξνρψξεζε ζην θιείζηκν ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ RiaNovosti, έλαλ νξγαληζκφ κε εκπεηξία

7 72 ρξφλσλ, θαζψο θαη ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ VoiceofRussia. Μάιηζηα, ην πξψην είλαη ν επίζεκνο ρνξεγφο ησλ ρεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Βαζηθή αηηηνινγία απηήο ηεο απφθαζεο απνηέιεζε ε άζθεζε ιηηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα θαηαζηήζεη ηα θξαηηθά ΜΜΔ πην απνηειεζκαηηθά. Απνθαζίζηεθε ινηπφλ ε αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ δχν νξγαληζκψλ απφ έλα λέν θνινζζφ, νλφκαηη RossiyaSegodnya (Ρσζία ήκεξα), νη δηεπζπληέο ηνπ νπνίνπ ζα δηνξίδνληαη απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ Putin. Μάιηζηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ ν νπνίνο «ζα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή θαη ην δεκφζην βίν ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο». Παξάιιεια, κε μερσξηζηφ δηάηαγκα επηθεθαιήο ζην λέν εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν RossiyaSegodnya δηνξίζηεθε ν δεκνζηνγξάθνο θαη παξνπζηαζηήο DmitriKiselyov. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θηινθπβεξλεηηθφ δεκνζηνγξάθν κε άθξσο ζπληεξεηηθέο απφςεηο, ελψ πξνζθάησο πξνθάιεζε κε δειψζεηο ηνπ θαηά ησλ νκνθπινθίισλ. Ωζηφζν ε επηινγή ηνπ RiaNovosti δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία, θαζψο ζεσξνχληαλ φηη δελ αθνινπζνχζε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε κεηαηξαπεί ζην πην ειεχζεξν κέζν ελεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο. Οη εηθαζίεο πεξί δπζαξέζθεηαο εθ κέξνπο ηνπ Κξεκιίλνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπληαθηηθή γξακκή αλαδσππξψζεθαλ φηαλ ην θαινθαίξη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ RiaNovosti κεηψζεθε ζεκαληηθά. Φπζηθά, ε απφθαζε απηή απνηειεί πιήγκα ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, ελψ γίλεηαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα θξαηηθνχ ειέγρνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο Ρσζίαο. Σέινο, ε θπβέξλεζε Putin, απφ ηελ πιεπξά ηεο, ππνζηεξίδεη πσο πξνέβε ζε απηέο ηηο αιιαγέο κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη θπξίσο πξνσζψληαο ηελ ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ. Δκτίμηση ρεηηθά κε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ RiaNovosti θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από άιιν πξαθηνξείν, δελ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ε ίδηα ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε αιιά ε επηινγή ηνπ πξνζώπνπ σο επηθεθαιήο ηνπ λένπ θνξέα. Πξόθεηηαη γηα κηα ακθηιεγόκελε πξνζσπηθόηεηα, νκνθνβηθή, κε πνιύ ζθιεξέο ζέζεηο ππέξ ηνπ κεγαιείνπ ηεο Ρσζίαο θαη ησλ «ερζξώλ» ηεο.

8 Απηό επηβεβαηώλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ λπλ Ρώζνπ Πξνέδξνπ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν αληίιεςήο ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο. Υσξίο πξνζηξηβέο θαη θαζπζηεξήζεηο, πνπ έξρνληαη σο απνηέιεζκα ηεο δύκσζεο θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε ην θνηλνβνύιην θαη άιινπο θνξείο, θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε ζπζηεκάησλ checksandbalances ζην εζσηεξηθό, ν Ρώζνο πξόεδξνο ιακβάλεη απνθάζεηο κε γλώκνλα ηε δηθή ηνπ ελίζρπζε ηελ νπνία έρεη επθπώο ζπλδέζεη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο. Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Πολιτική ηηο 20 Γεθεκβξίνπ, ν Ρώζνο πξόεδξνο VladimirPutin εμέδσζε λόκν παξαρσξώληαο ακλεζηία κεηαμχ άιισλ ζηα κέιε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο PussyRiot, ζηνπο θπιαθηζκέλνπο αθηηβηζηέο ηεο Greenpeace θαη ζηνλ Mikhail Khodorkovsky, έλαλ ρξφλην πνιέκην ηνπ πξνέδξνπ πνπ είρε θαηαδηθαζηεί γηα απάηε θαη θνξνδηαθπγή. Η επηινγή απηή έρεη εξκελεπηεί απφ πνιινχο σο «δηαθεκηζηηθφ θφιπν» ελ φςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Sochi, πνπ απνηεινχλ κεγάιεο ζπκβνιηθήο αμίαο γεγνλφο γηα ηνλ Putin. Αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηνπ θαζεζηώηνο Assad έρνπλ πξνθαιέζεη εθαηνληάδεο ζύκαηα ηελ ηειεπηαία βδνκάδα ζην Υαιέπη, κηα πφιε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ε νπνία είλαη δηαρσξηζκέλε ζε δψλεο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ εκπφιεκσλ κεξψλ. 300 άηνκα θαίλεηαη λα έρνπλ ράζεη ηελ δσή ηνπο απφ ηηο βφκβεο-βαξέιηα πνπ ξίρλνπλ ηα θαζεζησηηθά ειηθφπηεξα. Σαπηφρξνλα, ε Ρσζία αξλήζεθε λα ζπλαηλέζεη ζηελ δεκνζίεπζε δήισζεο απφ ηνλ Ο.Η.Δ., ε νπνία ζα θαηαδίθαδε ηηο επηζέζεηο απηέο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην κεηαμχ άιισλ θαη 87 παηδηψλ.

9 Πνιηηηθή θξίζε επηθξαηεί ζηελ Σνπξθία κεηά από ην μέζπαζκα ζθαλδάινπ δηαθζνξάο πνπ επεξεάδεη ηνπο θύθινπο ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ο Σνχξθνο πξσζππνπξγφο RecepTayipErdogan αξλείηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ππνζηεξίδεη φηη νη έξεπλεο απνηεινχλ έλα «βξψκηθν εγρείξεκα», ελψ κε ηηο δειψζεηο ηνπ έρε πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο κε ηηο Η.Π.Α. Σα πλεχκαηα πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη ν πξφεδξνο ηεο ρψξαο AbdullahGul επηζεκαίλνληαο φηη «ε δηαθζνξά δελ πξφθεηηαη λα ζπγθαιπθζεί». Ο πξόεδξνο BarackObama δήισζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ όηη λέεο θπξώζεηο θαηά ηνπ Ιξάλ ζα εκπνδίδαλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία θαη φζν δελ ππάξρεη παξαβίαζε ηεο ζπκθσλίαο, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. εκεηψλεηαη φηη ε δήισζε έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζην λνκνζρέδην πνπ πξφηεηλαλ δχν πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηε Γεξνπζία. Η ςήθηζε ακθηιεγόκελνπ λνκνζρεδίνπ πνπ παξαρσξεί ζεκαληηθά δηθαηώκαηα ζηελ Gazprom, δεκηνύξγεζε εληάζεηο θαη ππξνδόηεζε δηακαξηπξίεο ζηε Αξκελία θαζφηη εληνπίζηεθε ε παξάιεηςε ςήθσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Η ςήθηζε επαλαιήθζεθε θαη ην θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηε ζπκθσλία κε 71 ςήθνπο ππέξ (77 ςήθνη ππέξ ζηελ πξψηε ςήθηζε) πνπ ππεγξάθε κε ηελ πξφζθαηε επίζθεςε ηνπ Putin ζην Έξεβαλ. Άμυνα & Ασυάλεια Οινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ δεύηεξνπ ππνβξπρίνπ νλόκαηη «Alexander Nevsky» ηάμεο Borey πνπ θηλείηαη κε ππξεληθή ελέξγεηα θαη κεηαθέξεη βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο. Η επίζεκε ηειεηή έληαμήο ηνπ ζην Ρσζηθφ Ναπηηθφ έιαβε ρψξα ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2013 ζην λαππεγείν έβκαο, ζηελ βφξεηα πεξηθέξεηα ηνπ Άξραλγθειζθ, παξφληνο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Ακχλεο SergeiShoigu. Σν «Alexander Nevsky» έρεη κήθνο 170 κέηξα θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 16 ππξαχισλ ηχπνπ Bulava, θαζέλαο απφ

10 ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έσο θαη 10 ππξεληθέο θεθαιέο ζηξεθφκελεο πξνο αλεμάξηεηνπο ζηφρνπο. Σα ππνβξχρηα Βνrey ζα ζηειερψζνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφιν ηεο Ρσζίαο αληηθαζηζηψληαο ηα παιαηφηεξα Typhoon, Delta-3 θαη Delta-4. Σν πξψην «Yury Dolgoruky» κπήθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Ιαλνπάξην ελψ ην ηξίην «Vladimir Monomakh» πεξλάεη απφ δνθηκέο απηφλ ηνλ κήλα. Απόθαζε γηα παξάηαμε ηαθηηθώλ βαιιηζηηθώλ ππξαύισλ ζηα ζύλνξα ηεο Ρσζίαο κε ρώξεο-κέιε ηνπ ΝΑΣΟ όπσο ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία θαη ε Δζζνλία ζα παξζεί «κόλν εθόζνλ ν ξσζηθόο ζηξαηόο ζεσξήζεη όηη είλαη απαξαίηεην», ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Τπνπξγνχ εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο Sergei Lavrov ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πξαθηνξείν RIA Novosti ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ Δάλ ν ζηξαηφο απνθαζίζεη νηη ε απεηιή ηεο ακεξηθάληθεο ππξαπιηθήο αζπίδαο, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Δπξψπε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ, είλαη ζνβαξή θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο Ρσζίαο, ηφηε ε ηνπνζέηεζε ππξαχισλ ζηα δπηηθά ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη ε πηζαλή ρξήζε ηνπο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ζα είλαη άκεζε. Παξφια απηά ν Lavrov θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηεο ρψξαο Vladimir Putin δελ επηβεβαίσζαλ ηελ παξάηαμε βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ Iskander-M θνληά ζε ΝΑΣΟτθά ζχλνξα, παξά ηα δεκνζηεχκαηα ηεο γεξκαληθήο εθεκεξίδαο Bild γηα ην αληίζεην. Ο ξσζηθόο ζηξαηόο ζα εθπαηδεύζεη κεραληθνύο γηα ηνλ Αθγαληθό ζηξαηό, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ άκπλαο Sergei Shoigu, ζε δήισζή ηνπ ζε παλεπηζηήκν ηεο Μφζραο. Η θίλεζε απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή, αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή αθαίξεζε ησλ λαξθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αθγαληθφ έδαθνο. ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο κεραληθνχο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πην γλσζηέο αθγαληθέο δηάιεθηνη θαη φρη θάπνηα άιιε γιψζζα, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, δήισζε ν Τπνπξγφο. Η γλψζε απηή ζα βνεζήζεη ηνλ αθγαληθφ ζηξαηφ θαη ηελ αζηπλνκία πνπ ζα είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη ηεο ηάμεο κεηά ηελ απφζπξζε ησλ ΝΑΣΟτθψλ δπλάκεσλ ηνπ International Security Assistance Force (ISAF) ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζηελ δηαρείξεζε ηεο θαηάζηαζεο ελαληίνλ ησλ Σαιηκπάλ.

11 Σν Ιξάλ εμαθνινπζεί λα δεηά από ηε Μόζρα ηελ παξάδνζε ησλ αληηαεξνπνξηθώλ ππξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ S-300 πνπ είρε παξαγγείιεη ην Η Ρσζία δελ έρεη παξαδψζεη ηα ζπζηήκαηα ιφγσ ησλ θπξψζεσλ πνπ επέβαιε ζην Ιξάλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ην Παξά ηαχηα ε Σερεξάλε επηκέλεη πσο ε ζχκβαζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ S-300 είλαη λφκηκε θαη πεξηκέλεη ηελ παξάδνζε ηνπο. Απαληψληαο ζηελ έληνλε αλεζπρία πνπ έρεη εθθξάζεη ε Γχζε γηα ηελ παξνπζία ππξαχισλ Iskander ζηε ξσζηθή επαξρία, ν Ρώζνο Τπνπξγόο Ακύλεο SergeiShoigu δήισζε πσο ε Ρσζία κπνξεί λα δηαηεξεί ππξαύινπο «όπνπ ζέιεη» ζηελ επηθξάηεηα ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνγξάκκηζε πσο «ηειεπηαίσο έρνπλ αθνπζηεί πνιιά άδεηα ιφγηα πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπκε βάιεη ππξαχινπο Iskander ζε ιάζνο κέξε. Μέζα ζηα εδάθε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζα ηνπο βάινπκε φπνπ εκείο ζέινπκε.» Ο δηνηθεηήο ησλ Ππξαπιηθψλ Γπλάκεσλ ηξαηεγηθνχ Πξννξηζκνχ, Sergei Karakayev, δήισζε πσο ν ξσζηθόο ζηξαηόο πεξηκέλεη λα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζην δηάζηεκα ηνπο ππξαύινπο Satana κε ππξαύινπο Sarmat. ην λέν απηφ είδνο βαξχ βαιιηζηηθνχ ππξαχινπ «ζα εθαξκνζηνχλ νη κέγηζηα εθηθηέο ( ) απαηηήζεηο γηα ηα ππξαπιηθά ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθνχ πξννξηζκνχ.» Ο ίδηνο δήισζε, επίζεο, πσο νη ξσζηθέο Ππξαπιηθέο Γπλάκεηο ηξαηεγηθνχ Πξννξηζκνχ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 16 εθηνμεχζεηο ππξαχισλ κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν. Οικονομία & Δνέργεια Ο εζληθόο ελεξγεηαθόο θνξέαο ηεο Φηιαλδίαο Fennovoima ππέγξαςε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ ζπκθσλία κε ηνλ Ρσζηθό θνξέα ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ ππξεληθνύ αληηδξαζηήξα ζηελ Φηιαλδία. Ο λένο αληηδξαζηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πφιε Pyhaejoki ηεο βνξεηνδπηηθήο Φηιαλδίαο θαη ζα είλαη ηχπνπ AES Η ηειηθή έγθξηζε ζα ιάβεη κέξνο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 απφ ηνπο θπβεξλψληεο ησλ δχν ρσξψλ θαη αλ επνδσζεί ε Rosatom ζα θαηέρεη ην 34%

12 ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ. Ο αληηδξαζηήξαο ζα θαηαζθεπαζηεί κε βάζεη ηηο ηειεπηαίεο θαη πην ζχρξνλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Φηιαλδηθή λνκνζεζία. Τπνγξάθηεθε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ κεηαμύ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη ηεο Αδέξηθεο Socar ε ζπκθσλία εμαγνξάο ηνπ ΓΔΦΑ από ηελ ηειεπηαία έλαληη 400 εθαη. επξώ. Η ζπκθσλία ππνγξάθηεθε ζηελ Αζήλα παξνπζία ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Γηάλλε Μαληάηε, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Socar, Rovnak Abdulayev, θαη αθνξά νπζiαζηηθά ηελ εμαγνξά απφ ηελ Socar ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θαη ησλ ΔΛ.ΠΔ (31% θαη 35% αληίζηνηρα). Σαπηφρξνλα, κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεξψλ ππνγξάθηεθε θαη ε ζπκθσλία κεηφρσλ ζρεηηθά κε ην πνηα κεξηά ζα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ κεηνρηθνχ παθέηνπ ζηελ Socar. Ο Ρώζνο Πξόεδξνο Vladimir Putin επηθύξσζε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηελ Ρσζν-Κηλεδηθή ζπκθσλία κεηαθνξάο ζε εηήζηα βάζε 31 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ πεηξειαίνπ από ηελ Ρσζία πξνο ηελ Κίλα. Σελ αλαθνίλσζε έθαλε ν επηθεθαιήο ηεο Rosneft, Igor Sechin, πνπ εθπξνζσπεί ηελ Ρσζηθή πιεπξά θαηφπηλ ζπλάληεζεο ηνπ κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν. Η ζπκθσλία απηή, πνπ αλακέλεηαη λα επαλαζρεδηάζεη ηνλ γεσπνιηηηθφ ράξηε ησλ αγσγψλ θαη ηεο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, πξνβιέπεη φηη απφ ην 2014 θαη κέρξη ην 2038 ε Ρσζία ζα παξέρεη ζηελ Κίλα πεξί ηνπο 31 εθ. ηφλνπο πεηξειαίνπ εηεζίσο θάλνληαο ρξήζε θπξίσο ηνλ ρηιηνκέηξσλ αγσγφ πεηξειαίνπ πνπ ελψλεη ηελ ξσζηθή ηβεξία κε ηελ θηλεδηθή επαξρία ηεο Μαληδνπξίαο. ηηο 21 Γεθεκβξίνπ ππνγξάθηεθε κεηαμύ Ρσζίαο θαη Λεπθνξσζίαο ζπκθσλία γηα ηελ πξνζθνξά 11,5 εθαηνκκπξίσλ κεηξηθώλ ηόλσλ πεηξειαίνπ από ηελ Ρσζία πξνο ηελ Λεπθνξσζία. Η ζπκθσλία επεηεχρζε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Ρψζνπ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ, Arkady Dvorkovich, κε ηνλ Λεπθνξψζν νκφινγφ ηνπ, Vladimir Semashko, φπνπ κεηαμχ άιισλ ζπκθσλήζεθε έλα επξχ θάζκα δηκεξψλ ζπκθσληψλ θπξίσο εκπνξηθψλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ. ηφρνο ηεο

13 Λεπθνξσζηθήο πιεπξάο είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ 23 εθαηνκκχξηα ηφλνη πεηξειαίνπ απφ ηελ Ρσζία γηα ην 2014, νπφηε ην ζπκθσλεζέλ πνζφ ησλ 11,5 εθαηνκκπξίσλ αθνξά ην πξψην εμάκελν ηνπ λένπ έηνπο. Περιβάλλον & Οικολογία Σελ αληίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ ηεο Ρσζίαο έρεη πξνθαιέζεη ε έγθξηζε ηελ Κάησ Βνπιήο ηεο Ρσζίαο λα εγθξίλεη λνκνζρέδην γηα ηελ έζησ θαη πεξηνξηζκέλε θαηαζθεπαζηηθή αλάπηπμε εληόο ησλ θπζηθώλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Καηά ηηο δειψζεηο ηνπ Ρψζνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο πεξίπνπ 12 απφ ηηο 103 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ιφγσ εγγχηεηάο ηνπο κε κεγάιεο πφιεηο εηλαη ζέιγεηξν γηα ηνπο θνληηλνχο πιεζπζκνχο λα ηνπο επηζθέπηνληαη γηα ιφγνπο άζιεζεο θαη επεμίαο. Με ην λνκνζρέδην απηφ ζα κεησζεί ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ απηψλ πάξθσλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαιχκαηα, δξφκνη, νηθίεο κέρξη θαη αγσγνί, εμέιημε πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο σο ε αξρή θαηαζηξνθήο ηνπ κνλαδηθνχ θπζηθνχ ξσζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. ε βαξύηαηεο δειώζεηο ελαληίσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ρώξα πξνέβε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ν Ρώζνο Πξόεδξνο VladimirPutin θαηεγνξώληαο ηεο όηη ρξεκαηνδνηνύληαη από αδηαθαλείο πεγέο. Αλαξσηψκελνο γηαηί θαηαθεχγνπλ νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο ζε έληνλεο δηακαξηπξίεο δηαπίζησζε φηη νη θχξηνη ιφγνη είλαη είηε γηαηί επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ απφ ξσζηθέο εηαηξείεο αληηζηαζκίζκαηα είηε γηαηί θάπνηνη δελ επηζπκνχλ ε Ρσζία λα εθκεηαιιεπηεί ηα πινχζηα ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα ηεο ξσζηθήο πθαινθξεπίδαο.ο Ρψζνο Πξφεδξνο δελ θαηεγφξεζε επζέσο ηελ Greenpeace φηη νη δξάζεηο ηεο γίλνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βιέςεηο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ, δηεπθξίληζε φκσο φηη δελ πξνηίζεηαη λα εγθαηαιείςεη ηηο εμνξχμεηο πδξνγνλαλζξάθσλ παξά ηηο αλεζπρίεο θαη δηακαξηπξίεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ.

14 Σελ έληνλε αλεζπρία ησλ ειιεληθώλ θξαηηθώλ αξρώλ έρεη πξνθαιέζεη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ από ην θαύζηκν θαπζόμπισλ κέζα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο. Δηδηθά ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε νη κέζεο ηηκέο ησλ εκεξψλ Γεθεκβξίνπ μεπέξαζαλ ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο έθηαζαλ θαη ελίνηε μεπέξαζαλ ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο κε απνηέιεζκα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τγείαο ηεο ρψξαο λα εθδψζεη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ πξνβαίλνληαο ζε πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία ησλ πεηξειατθψλ απηνθηλήησλ, ην θιείζηκν ζρνιείσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 30% κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο απμεκέλεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηδαθηψλ θαη ζνκπψλ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Γηαλλαθίδνπ Καηεξίλα Εάλλα Καζζηαλή Μαξία Ηνξδαλίδεο Βιάληεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεύχος 12 Μάρτιος 2011 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: South Stream 1 ΕΕ : υμφωνία για τα πυρηνικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα