Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 Εϖισκόϖηση οικονοµικών ειδήσεων αϖό τον αλβανικό τύϖο Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων Τιράνων ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκτιµήσεις ιαφοροϖοιηµένες ϖαρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των οικονοµικών αναλυτών για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας τη διετία ΝΤ / IMF 2,0% 1,5% Παγκόσµια Τράϖεζα / World Bank 3,0% 2,0% ΕΤΑΑ / EBRD 1,9% 1,0% Υϖουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 3,9% 4,3% Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ϖρόσφατης 3ης αναθεώρησης του ϖροϋϖολογισµού του 2011, η αλβανική Κυβέρνηση εκτιµά χαµηλότερο ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ύψους 3,9% για το τελευταίο έτος και 4,3% για το τρέχον (2012), ϖοσοστά ϖου όµως αµφισβητείται ϖλέον ότι θα εϖιτευχθούν, δεδοµένου ότι οι εισροές αϖό τον τουρισµό, τις άµεσες ξένες εϖενδύσεις και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα βαίνουν µειούµενες, ο όγκος του λιανικού εµϖορίου ϖαρουσιάζει µείωση, τα µη εξυϖηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στο 18% του συνόλου, ενώ και το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι διαµορφώνεται στο ανώτατο εϖιτρεϖόµενο εϖίϖεδο, 60%, ως ϖοσοστό του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, όϖως το ΝΤ, η Παγκόσµια Τράϖεζα και η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα Ανασυγκρότησης και Ανάϖτυξης, αναθεώρησαν τις ϖροβλέψεις τους για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ο οϖοίος εκτιµούν ότι διαµορφώθηκε µεταξύ 1,9 3,0% το 2011 και θα ϖεριοριστεί στο 1,0 2,0% το 2012 (εκτίµηση Παγκόσµιας Τράϖεζας για το 2013: 3,5%). Ανεργία Αϖασχόληση Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το 3 ο τρίµηνο του 2011, η ανεργία στη χώρα κατέγραψε ελαφρά µείωση, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, διαµορφούµενη στο 13,25% (το εκέµβριο του 2010, το ϖοσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 13,5%, έναντι 13,8% του εκεµβρίου 2009). Σε σύνολο εργατικού δυναµικού ατόµων, ο εϖίσηµος αριθµός ανέργων στην Αλβανία ανερχόταν στα τέλη του 3 ου τριµήνου 2011 στα άτοµα (3 ο τρίµηνο 2010: ), αϖό τα οϖοία µόνο τα (3 ο τρίµηνο 2010: ) ελάµβαναν το ϖροβλεϖόµενο εϖίδοµα ανεργίας (ύψους αλβ. λεκ/all το µήνα). Όσον αφορά στους τοµείς δραστηριότητας, ο αριθµός των αϖασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα ϖαρέµεινε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στο εϖίϖεδο του αντίστοιχου διαστήµατος του 2010, δηλαδή στα άτοµα, των αϖασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα ϖεριορίστηκε στα (3 ο τρίµηνο 2010: ) και των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (εξαιρουµένου του αγροτικού) αυξήθηκε στα άτοµα, αϖό στα τέλη του 3 ου τριµήνου του 2010.

2 Σηµειώνεται, ότι στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας µείωσης των δαϖανών της αλβανικής Κυβέρνησης, έχει ανακοινωθεί µείωση του δηµόσιου τοµέα στη χώρα, µε ϖεριορισµό του αριθµού των εργαζοµένων στο στενό, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όϖως στις υϖό ιδιωτικοϖοίηση κρατικές εϖιχειρήσεις (Albpetrol Sh.a., INSIG). Moody s και Standard &Poor s: Εϖιβεβαίωση αξιολόγησης Β1 και Β+/Β Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του εκεµβρίου 2011, των διεθνών οίκων αξιολόγησης Moody s και Standard & Poor s, εϖιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά στην ϖιστοληϖτική ικανότητα της Αλβανίας, µε Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα, διατηρώντας µάλιστα «σταθερό» το outlook, δηλαδή τις ϖροοϖτικές της οικονοµίας της χώρας. Όϖως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των αναλυτών της S&P «Κατά την άϖοψή µας, εάν δεν αντιµετωϖιστούν οι ϖολιτικές και θεσµικές ϖροκλήσεις στην Αλβανία, ενδέχεται να εϖηρεαστούν αρνητικά οι οικονοµικές ϖροοϖτικές της χώρας. Πιστεύουµε όµως, ότι η Κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσµευσή της για δηµοσιονοµική εξυγίανση και ότι θα εϖέλθει βαθµιαία αϖοκατάσταση της ισορροϖίας της οικονοµίας, µακριά αϖό το ακόµη υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, ϖου εκτιµάται στο 10% του ΑΕΠ το 2011». Πτώση λιανικών ϖωλήσεων Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), συνεχίστηκε το διάστηµα Αϖριλίου Ιουνίου 2011, για 5 ο συνεχές τρίµηνο, η ϖτώση των λιανικών ϖωλήσεων στην αλβανική αγορά. Ειδικότερα, το Β τρίµηνο του 2011, ο όγκος των λιανικών ϖωλήσεων στη χώρα µειώθηκε κατά 6,9%, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, µε τη µεγαλύτερη ϖτώση να καταγράφεται το Μάιο Όσον αφορά σε εϖιµέρους κατηγορίες ϖροϊόντων, η µεγαλύτερη ϖτώση σηµειώθηκε, το 2 ο τρίµηνο 2011, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, στον όγκο των ϖωλήσεων του οικιακού εξοϖλισµού (20%) και των βιβλίων εφηµερίδων και γραφικής ύλης (24%), σε αντίθεση µε τα φαρµακευτικά, καλλυντικά και είδη ϖροσωϖικής υγιεινής, οι λιανικές ϖωλήσεις των οϖοίων σηµείωσαν αύξηση (ϖερίϖου 8%). Ο όγκος των ϖωλήσεων στα τρόφιµα, ϖοτά και καϖνικά ϖροϊόντα, σε εξειδικευµένα καταστήµατα και µη, όϖως και στα είδη ένδυσης και υϖόδησης, σηµείωσαν ελαφρά άνοδο. Βασικός µισθός ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), ο βασικός µισθός στον ιδιωτικό τοµέα στην Αλβανία διαµορφώθηκε το 2011 στα ALL (Κοινή Υϖουργική Αϖόφαση 527/ ) αϖό ALL το 2010 και ALL το 2009 και ο µέσος µηνιαίος µισθός στο δηµόσιο τοµέα αυξήθηκε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στα ALL, αϖό το 3 ο και ALL το 2 ο τρίµηνο του είκτης οικονοµικής ελευθερίας Όϖως δηµοσιεύτηκε στον αλβανικό τύϖο, την 57 η θέση, µε 65,1 µονάδες (1,1 ϖερισσότερες αϖό το 2011) κατέλαβε φέτος η Αλβανία στη διεθνή κατάταξη του δείκτη οικονοµικής ελευθερίας, ϖου καταρτίζει το ινστιτούτο Heritage Foundation, µε έδρα τις ΗΠΑ, και η εφηµερίδα Wall Street Journal, βαθµολογώντας 184 χώρες, µετά αϖό αξιολόγηση των εϖιδόσεών τους σε δέκα κριτήρια. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, ένα κοινό χαρακτηριστικό των χωρών της ϖεριοχής της ΝΑ Ευρώϖης είναι οι θεσµικές αδυναµίες του οικονοµικού ϖεριβάλλοντος, ϖου συχνά αϖοθαρρύνουν τη δηµιουργία νέων εϖιχειρήσεων και την υλοϖοίηση εϖενδύσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σύµφωνα µε την τελική κατάταξη, η Σλοβενία, για το 2012, κατατάχθηκε στην 69η θέση, η Κροατία στην 83η, η Ρουµανία στην 62η, η Βουλγαρία στην 61η, η ΠΓ Μ στην 43η και το Μαυροβούνιο ϖαραµένει και φέτος στην 72η θέση της κατάταξης. Στην αξιολόγηση βάσει των δέκα εϖιµέρους κριτηρίων, τις χαµηλότερες

3 βαθµολογίες έλαβε η Αλβανία στην ϖροστασία των δικαιωµάτων ϖνευµατικής ιδιοκτησίας και την αντιµετώϖιση της διαφθοράς (γύρω στους 35,0 βαθµούς) και τις υψηλότερες στη δηµοσιονοµική ελευθερία (91,4), την ελευθερία του εµϖορίου (79,8), τη νοµισµατική (78,6) και την ελευθερία των εϖιχειρήσεων (78,2), ενώ η χρηµατοοικονοµική αξιολογήθηκε µε 70,0 βαθµούς, η ελευθερία των εϖενδύσεων µε 65,0 και της εργασίας µε 51,0 βαθµούς. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Αύξηση χρηµατοδοτήσεων στην Αλβανία κ.ά. χώρες Όϖως γνωστοϖοίησε, µε ανακοίνωση τύϖου, στις 6 Ιανουαρίου 2012, η Αντιϖροσωϖεία της Παγκόσµιας Τράϖεζας (World Bank / WB) στην Αλβανία, λαµβανοµένων υϖόψη των αυξανόµενων εξωτερικών κινδύνων και οικονοµικών αβεβαιοτήτων, η WB θα διαθέσει, τη διετία 2012 και 2013, ϖερισσότερα κονδύλια αϖό τα αρχικά ϖροβλεϖόµενα, για διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώϖης, των υτ. Βαλκανίων, του Καυκάσου κ.ά.. Η αύξηση της χρηµατοδότησης για τις χώρες των υτ. Βαλκανίων, συµϖεριλαµβανοµένης της Αλβανίας, ϖαρέχεται αϖό την Παγκόσµια Τράϖεζα, µε στόχο τον ϖεριορισµό των εϖιϖτώσεων αϖό την κρίση στην ευρωζώνη, την ενίσχυση του ϖρογράµµατος των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, τον ϖεριορισµό των δηµοσιονοµικών αδυναµιών και τη θωράκιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας, για τη συνέχιση της ανάϖτυξης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. «Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα στην Αλβανία και τη Β-Ε αντιστοιχούν στο 10% ϖερίϖου του ΑΕΠ τους και οι εισροές τους έχουν ήδη εϖηρεαστεί αϖό την εϖιβράδυνση της οικονοµικής ανάϖτυξης στην ευρωζώνη» σηµειώνεται στη ανακοίνωση της WB. Για την εξειδίκευση των όρων και ϖροϋϖοθέσεων χορήγησης των χρηµατοδοτήσεων ϖρος την Αλβανία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαϖραγµατεύσεις της αλβανικής Κυβέρνησης µε την Παγκόσµια Τράϖεζα. Σε διαϖραγµάτευση χρηµατοδοτήσεις ϖρος την Αλβανία «Εάν αϖό τις κοινές εκτιµήσεις µας µε την αλβανική Κυβέρνηση, ϖροκύψει ανάγκη για ένα τόσο υψηλό ϖοσό, 100 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, κι εφόσον η αλβανική Κυβέρνηση εκϖονήσει ένα σκληρό ϖρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στο δηµοσιονοµικό τοµέα, την οικονοµική ανάϖτυξη και την ανταγωνιστικότητα, είµαστε σε θέση να ϖροσφέρουµε αυτό το ϖοσό κι ακόµη υψηλότερο», ανέφερε µεταξύ άλλων η εϖικεφαλής της εδώ Αντιϖροσωϖείας της World Bank κα Kseniya Lvovsky, σε συνάντησή της µε δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, στις Θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι νεώτερα δηµοσιεύµατα, αναφέρουν ϖοσό χρηµατοδότησης, ύψους 40 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, της Παγκόσµιας Τράϖεζας στην Αλβανία. Εϖίσης, σηµειώνεται, ότι η Παγκόσµια Τράϖεζα έχει συστήσει µεταρρύθµιση και για το συνταξιοδοτικό σύστηµα, για την αναµόρφωση του οϖοίου ϖαρέχει τεχνική βοήθεια ϖρος τα αρµόδια αλβανικά Υϖουργεία. Μεταναστευτικά εµβάσµατα Ελαφρά µείωση καταγράφηκε µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 στα µεταναστευτικά εµβάσµατα, µε βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράϖεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, ϖου ήδη το 2010 διαµορφώθηκαν στο χαµηλότερο εϖίϖεδο της τελευταίας εϖταετίας και ϖεριορίστηκαν στα 690 εκατ., σηµειώνοντας έναντι του 2009 (781 εκατ. ) µείωση της τάξης του 12%, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 εκτιµάται ότι ανήλθαν στο ϖοσό των 475 εκατ..

4 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής ϖληθυσµού Τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ϖρόσφατης (Οκτωβρίου 2011) αϖογραφής ϖληθυσµού έδωσε στη δηµοσιότητα η Γεν. /ντρια της Στατιστικής Υϖηρεσίας Αλβανίας (INSTAT) ρ. Ines Nurja, διευκρινίζοντας, ότι τα οριστικά στοιχεία εκτιµάται ότι θα ϖαραδοθούν τον Ιούνιο τ.έ.. Σύµφωνα µε τα ως άνω ϖροκαταρκτικά στοιχεία, ο ϖληθυσµός της Αλβανίας ανέρχεται σήµερα στα άτοµα, δηλαδή ϖεριορίστηκε κατά 7,7%, σε σχέση µε την τελευταία αϖογραφή του 2001 ( ), µείωση ϖου κατά κύριο λόγο οφείλεται στην εκτεταµένη µετανάστευση και στη µείωση της γεννητικότητας. Όσον αφορά στα φύλα, ο αριθµός των ανδρών ανέρχεται σε (50,2% του ϖληθυσµού) και των γυναικών σε (49,8%). Αξιοσηµείωτη είναι και η ανατροϖή, για ϖρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, της αναλογίας µεταξύ ϖληθυσµού των µη αστικών ϖεριοχών και των ϖόλεων, όϖου σήµερα διαβιεί η ϖλειονότητα, ήτοι το 53,7% του συνολικού ϖληθυσµού (έναντι 46,3% σε µη αστικές ϖεριοχές). Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής κατοικιών νοικοκυριών Με βάση τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ως άνω αϖογραφής ϖου ανακοινώθηκαν αϖό την INSTAT, ϖαρά τη µείωση του ϖληθυσµού, ο συνολικός αριθµός των κατοικιών στην Αλβανία ϖαρουσιάζει αύξηση της τάξης του 37% σε σύγκριση µε το 2001 και ανέρχεται σε Αντίστοιχα, ο αριθµός των κτιρίων αυξήθηκε, αϖό τα το 2001, στα το 2011 (αύξηση 34%). Ως οι 8 ϖολυϖληθέστεροι αναδείχτηκαν οι ήµοι των Τιράνων (Τirane): κάτοικοι, του υρραχίου (Durres): , της Αυλώνας (Vlore): , του Ελµϖασάν (Elbasan): , της Σκόδρας (Shkoder): , του Kamez: , του Φιέρι (Fier): και της Κορυτσάς (Korce): κάτοικοι. Αναφορικά µε τον αριθµό των νοικοκυριών, το 2011 καταγράφηκαν (2001: ), µε µέσο αριθµό µελών τα 3,8 αϖό 4,2 µέλη το Τα νοικοκυριά µε τα ϖερισσότερα µέλη, 4,6, καταγράφηκαν στην ϖεριφέρεια Κούκες στη ΒΑ Αλβανία, ενώ µε τα λιγότερα, ήτοι 3,3 κατά µέσο όρο, στις ϖεριφέρειες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. Τα νοικοκυριά στις ϖόλεις έχουν σήµερα κατά µέσο όρο 3,6 µέλη (2001: 3,9), ενώ στις µη αστικές ϖεριοχές 4,1 µέλη, σε σχέση µε 4,5 το ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αύξηση ελάχιστου κεφαλαίου για ΑΕ Εγκρίθηκε αϖό το Κοινοβούλιο της χώρας και τέθηκε σε ισχύ αϖό ο ν /2011, σύµφωνα µε τον οϖοίο τροϖοϖοιείται ο ν. 9901/2008 «ϖερί εϖιχειρηµατιών και εµϖορικών εταιρειών» και το ελάχιστο αϖαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση ανώνυµων εταιρειών / Shoqëri Αnonime / Sh.a. (µη δηµόσιας εγγραφής) αυξάνεται σε 3,5 εκ. αλβανικά λεκ / ALL (αϖό 2 εκ. ALL). Για τις ανώνυµες εταιρείες ϖου ιδρύθηκαν ϖριν τεθεί σε ισχύ ο ως άνω νόµος, ϖροβλέϖεται µεταβατική ϖερίοδος ενός έτους (αϖό την έναρξη της ισχύος του), ϖροκειµένου να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο σε εφαρµογή των νέων διατάξεων, η µη τήρηση των οϖοίων στην ϖροβλεϖόµενη ϖροθεσµία, συνεϖάγεται διάλυση της Α.Ε. και διαγραφή της αϖό το µητρώο του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής (National Registration Center / NRC, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

5 Παράταση, µέχρι , «φορολογικής αµνηστίας» Εγκρίθηκε αϖό το Υϖουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας η τρίµηνη ϖαράταση, δηλ. µέχρι , της ισχύος του νόµου ϖερί «φορολογικής αµνηστίας», όϖου µεταξύ άλλων ϖαρέχεται δυνατότητα δήλωσης, εϖανεκτίµησης και νοµιµοϖοίησης ϖεριουσιακών στοιχείων, όϖως και τακτοϖοίησης υϖοχρεώσεων και οφειλών ϖαρελθόντων ετών, αϖό ασφαλιστικές οφειλές, φόρους, δασµούς κ.λϖ. τέλη, υϖό τους όρους και τις ϖροϋϖοθέσεις ϖου καθορίζονται για κάθε ϖερίϖτωση (βλ. σχετ. έγγραφο Γραφείου µας αϖό στην ιστοθέση Σηµειώνεται, ότι η ϖαράταση κρίθηκε αναγκαία, ϖροκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε φυσικά ϖρόσωϖα και εϖιχειρήσεις να εϖωφεληθούν αϖό τις οικείες ρυθµίσεις, δεδοµένου ότι τους 5 ϖρώτους µήνες της εφαρµογής τους τα αϖοτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Η µεγαλύτερη ανταϖόκριση ϖροήλθε αϖό φυσικά ϖρόσωϖα ϖου στο ως άνω χρονικό διάστηµα νοµιµοϖοίησαν κεφάλαια 400 εκατ. αλβ. λεκ, καταβάλλοντας 11,9 εκατ. αλβ. λεκ, και εϖανεκτίµησαν ακίνητη ϖεριουσία αξίας 30 δισ. αλβ. λεκ, ϖληρώνοντας το αναλογούν ϖοσό των 300 εκατ. αλβ. λεκ. συνολικά. Η αντίστοιχη εϖανεκτίµηση και δήλωση της ϖραγµατικής αξίας των ϖεριουσιακών στοιχείων, σε τρέχουσες τιµές αγοράς, των εϖιχειρήσεων αϖέφερε στο αλβανικό δηµόσιο ϖοσό ύψους αλβ. λεκ µόνο (3% εϖί εϖανεκτιµηθείσας αξίας ακίνητης ϖεριουσίας συνολικού ύψους 14 εκατ. αλβ. λεκ). ιευκρινίσεις για ύψος ΦΠΑ τοµέα υγείας Σύµφωνα µε διευκρινιστικές οδηγίες του αλβανικού Υϖουργείου Οικονοµικών, ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ, ύψους 10%, ϖου αϖό εϖιβάλλεται και για τα φάρµακα (αντί του γενικά ισχύοντος στη χώρα 20%), ισχύει για συγκεκριµένες υϖηρεσίες του τοµέα της υγείας µεταξύ των οϖοίων η νοσοκοµειακή ϖερίθαλψη (σε ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία), η ϖαροχή υϖηρεσιών ϖρώτων βοηθειών, οι οδοντιατρικές υϖηρεσίες, οι ιατρικές και βιοχηµικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκοϖούς, η έκδοση ϖιστοϖοιητικών υγείας και οι υϖηρεσίες ϖου ϖροσφέρονται στο ϖλαίσιο της εϖαγγελµατικής δραστηριότητας ιατρών. Αντίθετα, στις αναλύσεις DNA, την έκδοση ιατρικών ϖιστοϖοιητικών για ασφαλιστικούς σκοϖούς, τις κτηνιατρικές υϖηρεσίες και τις υϖηρεσίες αισθητικής και εναλλακτικής ιατρικής, ο εϖιβαλλόµενος συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 20%. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Είδη ένδυσης (ενεργητική τελειοϖοίηση φασόν) Αϖό τους σηµαντικότερους της αλβανικής οικονοµίας ϖαραµένει σταθερά ο τοµέας της ενεργητικής τελειοϖοίησης και κατασκευής ενδυµάτων και υϖοδηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το 2010 οι εξαγωγικές εϖιδόσεις των 400 ϖερίϖου εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της υϖόδησης στην Αλβανία, αϖασχολώντας άτοµα, αντιστοιχούσαν αϖό κοινού στο 1/3 ϖερίϖου του συνόλου της αξίας των αλβανικών εξαγωγών και στο 50% της συνολικής αξίας των ϖρος την ΕΕ αλβανικών εξαγωγών. Ειδικά όσον αφορά στα είδη ένδυσης, στην Αλβανία λειτουργεί ένας συγκριτικά µεγάλος αριθµός ϖαραγωγικών µονάδων, µε εξειδίκευση στην κατασκευή (εργασία φασόν) ενδυµάτων, για λογαριασµό γνωστών ευρωϖαϊκών οίκων, δραστηριότητα ϖου αναϖτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου ανακοινώθηκαν σε ενηµερωτική ηµερίδα ϖου διοργανώθηκε ϖρόσφατα, ο αριθµός των εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο στην Αλβανία εκτιµάται ότι ανέρχεται στις

6 315, οι οϖοίες µε κύκλο εργασιών 479 εκ. και εξαγωγές ύψους 218 εκ. (το 2010) ή 19% της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, αϖασχολούν ϖάνω αϖό άτοµα, ήτοι ϖοσοστό της τάξης του 7,5% του συνόλου του δυναµικού της χώρας και 22% των αϖασχολούµενων στον ιδιωτικό µη αγροτικό τοµέα. Σηµειώνεται, ότι οι ως άνω εϖιχειρήσεις εισάγουν ϖρώτες ύλες ή ηµιτελή ϖροϊόντα, κυρίως αϖό την Ε.Ε. αλλά και αϖό τρίτες χώρες, τα µεταϖοιούν και εξάγουν τα τελικά ϖλέον αγαθά στην Ευρώϖη, µε ϖρώτη χώρα ϖροορισµού την Ιταλία, ϖρος την οϖοία το 2010 κατευθύνθηκε το 82% ϖερίϖου των εξαγωγών, δεύτερη την Ελλάδα (10%) και τρίτη τη Γερµανία (6%). Για τις εταιρείες αυτού του είδους, ϖου εξάγουν το σύνολο της ϖαραγωγής τους υϖάρχουν αρκετά οικονοµικά κίνητρα, όϖως η εξαίρεση αϖό την καταβολή ΦΠΑ και εισαγωγικών δασµών για τις εισαγόµενες ϖρώτες ύλες και το µηχανολογικό εξοϖλισµό τους. Εισαγωγές ειδών ένδυσης Οι αλβανικές εισαγωγές ειδών ένδυσης των κεφαλαίων 61 και 62 του εναρµονισµένου δασµολογίου (HS 61: ενδύµατα και συµϖληρώµατα ϖλεκτά 62: ενδύµατα και συµϖληρώµατα άλλα αϖό ϖλεκτά), ϖαρέµειναν τη διετία στα 128 εκ., σε σχέση µε 165 εκ. το Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών των ειδών ϖου εµϖίϖτουν στο κεφάλαιο HS 61 µειώθηκε αϖό 86 εκ. το 2008 στα 74 εκ. το 2010, ενώ το σύνολο των αλβανικών εισαγωγών του HS 62 αϖό 79 εκ. το 2008 ϖεριορίστηκε το 2010 στα 54 εκ.. Οι αλβανικές εισαγωγές ενδυµάτων αϖό την Ελλάδα, ύψους το ,32 εκ. αλβ. λεκ / ALL, έναντι 1.873,03 εκ. ALL το 2009 και 2.282,56 εκ. ALL το 2008, κατέγραψαν το 2010, σε σχέση µε το 2009, νέα ϖτώση ϖοσοστού -16,2%, σε συνέχεια µείωσης της τάξης του -18% το 2009 σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται στη µεγάλη ϖτώση της αξίας των αλβανικών εισαγωγών ελληνικών ενδυµάτων εκτός των ϖλεκτών, ϖου ήταν της τάξης του -38,4% το 2010 (σε σχέση µε το 2009). Αντίθετα, τα ϖλεκτά ενδύµατα και συµϖληρώµατα τους κατέγραψαν το 2010 θετική µεταβολή, της τάξης του 8,5% (σε σχέση µε το 2009), θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι η αξία των εισαγωγών τους, το ίδιο έτος (2010), διαµορφώθηκε στο 50% ϖερίϖου των αντίστοιχων µεγεθών των ετών 2007 και 2006, ακολουθώντας τη φθίνουσα τάση των εισαγωγών ελληνικού ενδύµατος στην Αλβανία µετά το Περισσότερα στοιχεία για την αλβανική αγορά ειδών ένδυσης, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : Αγροτικός τοµέας Η συµµετοχή του ευρύτερου γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ της Αλβανίας, ανήλθε το 2010 στο 19%. Η αγροτική γη αϖοτελεί το 24% του αλβανικού εδάφους συνολικής έκτασης εκταρίων, δηλ. ανέρχεται σε εκτάρια. Το 36% του αλβανικού εδάφους, αϖοτελεί δασική έκταση ( εκτάρια) και το 18% βοσκοτόϖια ( εκτάρια). Σύµφωνα µε στοιχεία της Υϖηρεσίας Τροφίµων και Προστασίας του Καταναλωτή του Υϖουργείου Γεωργίας της Αλβανίας, ϖερισσότερα αϖό εκτάρια αγροτικής γης είναι ϖλέον αρδευόµενα, αϖό ϖερίϖου εκτάρια το 2005 και το 2008, ενώ ϖάνω αϖό το 55% της αρδευόµενης γης βρίσκεται στις ακόλουθες τέσσερις ϖεριοχές: του Φιέρι (23%), της Κορυτσάς (11,5%), της Αυλώνας (10%) και του Ελµϖασάν (10%). Ο αριθµός των αγροκτηµάτων αϖό το 2005, µειώθηκε στα ϖερίϖου το 2010, στα οϖοία σε ϖοσοστό 43% καλλιεργούνται οϖωροφόρα δένδρα, ενώ στην ϖλειονότητα ασκείται ϖαράλληλα και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

7 Περισσότερα στοιχεία για τις εξελίξεις και την ϖαραγωγή του γεωργικού τοµέα στην Αλβανία, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου µας ϖου έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : ιαδίκτυο Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Υϖηρεσιών Electronic and Postal Communications Authority (AKEP / το 2011 καταχωρήθηκαν νέες ιστοσελίδες µε το διαδικτυακό κωδικό.al, τον ϖλέον χρησιµοϖοιούµενο στην Αλβανία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους στις 8.000, σε σχέση µε το 2010 και το Σηµειώνεται, ότι αξιοσηµείωτη άνοδος σηµειώθηκε, ϖαράλληλα, στον αριθµό των ιστοσελίδων µε διαδικτυακούς κωδικούς.com.al,.gov.al και.edu.al. Στην αύξηση του αριθµού των ιστοσελίδων µε τον κωδικό.al, τον οϖοίο µϖορούν να χρησιµοϖοιούν και ϖολίτες της χώρας Αλβανοί υϖήκοοι ϖου διαµένουν στο εξωτερικό, συνέβαλε και η µείωση του ϖροβλεϖόµενου τέλους καταχώρησης αϖό τα 75 δολλ. ΗΠΑ µέχρι τις αρχές του 2010, στα 20 $ (2.000,00 αλβ. λεκ). Ασφαλιστική αγορά ασφάλειες ζωής Αύξηση, της τάξης του 5,3%, καταγράφηκε το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011 (σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010) στο συνολικό ύψος της αξίας των ασφαλίστρων στην Αλβανία, το οϖοίο διαµορφώθηκε στα 7,7 δις ALL ή 558 εκατ.. Οι αϖοζηµιώσεις ϖου κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αλβανία, σύµφωνα µε στοιχεία της αλβανικής Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών, ήταν το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011, συνολικού ύψους 1,9 δισ. ALL ή 137,5 εκατ.. Ειδικότερα, στο ως άνω διάστηµα, o αριθµός συµβολαίων των ασφαλειών ζωής αυξήθηκε κατά 30%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση στο συνολικό αριθµό συνολικού αριθµού των ασφαλιστικών συµβολαίων στην Αλβανία, µε το µερίδιό τους αϖό 9,9% το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2010, να ανέρχεται στο 12,23% το αντίστοιχο διάστηµα του Η αύξηση των ασφαλειών ζωής συνοδεύεται και αϖό αύξηση της ζήτησης για ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας (travel health insurance), ϖου αϖοδίδεται κυρίως στην κατάργηση, στα τέλη του 2010, των θεωρήσεων εισόδου (visa) στα Κ-Μ της ΕΕ, για τους Αλβανούς ϖολίτες. Ασφάλειες αυτοκινήτων Αντίθετα ϖρος τις ασφάλειες ζωής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ως άνω Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών της Αλβανίας, η συνολική αξία των ασφαλίστρων υϖοχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, το διάστηµα Ιανουαρίου Σεϖτεµβρίου 2011, ανήλθε στα 3,0 δισ. ALL, δηλαδή µειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του ϖροηγουµένου έτους, εξέλιξη ϖου αϖοδίδεται στην αϖελευθέρωσή τους. ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ Προκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα 2012 Οι ενδιαφερόµενοι για τις εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις ϖου θα ϖραγµατοϖοιηθούν στα Τίρανα, στη διάρκεια του 2012, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, ϖου έχουν γνωστοϖοιηθεί στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων αϖό το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας και διοργανωτές, µϖορούν να

8 αναζητήσουν το ϖροκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας, στη θέση Παρουσιάσεις εκδήλωσης µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στην Νοτιοανατολική Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», Τίρανα, Όϖως µας ενηµέρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ), οι ϖαρουσιάσεις της ηµερίδας σεµιναρίου, µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στη ΝΑ Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», ϖου διοργανώθηκε την Τρίτη, , στο Sheraton των Τιράνων, σε συνεργασία µε το Ελληνο-Αλβανικό Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο (ΕΑΕΒΕ), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και βρίσκονται στη διάθεσή των ενδιαφεροµένων, στη θέση Σηµειώνεται, ότι στην εκδήλωση κεντρικός οµιλητής ήταν ο Εκτελεστικός /ντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταµϖόλης, ο οϖοίος ϖαρουσίασε τη µεθοδολογία ϖου ακολουθήθηκε και τα βασικά ϖεδία έρευνας της µελέτης «SE Europe Energy Outlook 2011», όϖου ϖεριέχονται αναλυτικά στοιχεία των ενεργειακών δεδοµένων (ϖαραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση κ.λϖ.) της ϖεριοχής, ανά χώρα και ενεργειακό κλάδο, καθώς και εκτιµήσεις για τις εξελίξεις και τις ενεργειακές εϖενδύσεις στη ΝΑ Ευρώϖη. Εϖίσης, ειδικότερα θέµατα ανέϖτυξαν αϖό ελληνικής ϖλευράς ο Συντονιστής Ευρωϖαϊκών Έργων του ΙΕΝΕ κ. Νικόλαος Σοφιανός και ο /ντής ιεθνών ράσεων και Παρακολούθησης Έργων της ΕΠΑ κ. ηµήτριος Μανώλης και αϖό αλβανικής ο /ντής Ενεργειακών Πολιτικών του Υϖουργείου Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας της Αλβανίας Καθ. Stavri Dhima και ο /ντής της αλβανικής ηµόσιας Εϖιχείρησης Ηλεκτρισµού KESH κ. Lorenc Kosta. 1η ιεθνής Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Όϖως µας γνωστοϖοίησε η ελληνική εταιρεία «ΕΧΡΟ LINE», το χρονικό διάστηµα αϖό διοργανώνει στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), την 1η ιεθνή Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του ξενοδοχειακού εξοϖλισµού, του εξοϖλισµού εστιατορίων, καφέ κ.ά. συναφών χώρων, εταιρείες εµϖορίας και ϖαραγωγής τροφίµων και ϖοτών, καθώς και εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της εστίασης. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση: 5&lang=el. 12 η ιεθνής Έκθεση «CONSTRUCTIONS», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Η ελληνική εταιρεία «NEW GENESIS», µας γνωστοϖοίησε, ότι το 3ήµερο , διοργανώνει, µε τη στήριξη του Ελληνο-Αλβανικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (ΕΑΕΒΕ), της Ένωσης Αλβανών Αρχιτεκτόνων και της Αλβανικής Ένωσης Ενέργειας, στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), τη 12 η ιεθνή Έκθεση Κατασκευών «CONSTRUCTIONS», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του κλάδου. Στο ϖλαίσιο της ως άνω έκθεσης, την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, ϖρογραµµατίζεται να ϖραγµατοϖοιηθεί στον ίδιο χώρο, ηµερίδα µε θέµα «Έργα Υϖοδοµής-Κατασκευές- Ενέργεια» και οµιλητές εϖιστήµονες αϖό την Ελλάδα και την Αλβανία, οι οϖοίοι θα καταθέσουν τις αϖόψεις τους σε θέµατα ϖου αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και εφαρµογές στον τοµέα των σύγχρονων κατασκευών. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση:

9 ΥΠΟ ΟΜΕΣ Σχεδιασµός ήµου Τιράνων Με 29 ψήφους υϖέρ και 25 κατά εγκρίθηκε, τις τελευταίες ηµέρες του εκεµβρίου 2011, ο ετήσιος ϖροϋϖολογισµός του ήµου Τιράνων για το 2012, συνολικού ύψους 70 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ϖου αϖοτελεί το υψηλότερο ϖοσό στην ιστορία του ήµου και στοχεύει στην οικονοµική ανάϖτυξη της Πρωτεύουσας, µε την ενίσχυση της αϖασχόλησης και τη βελτίωση της ϖοιότητας ζωής και των υϖοδοµών, ανέφερε µεταξύ άλλων στη σχετική εισήγησή του ο ήµαρχος κ. Lulzim Basha, ϖροαναγγέλλοντας και αϖαλλαγές ελαφρύνσεις αϖό δηµοτικά τέλη για νέες µικρές και µικρο-µεσαίες εϖιχειρήσεις ή κατασκευαστικές εταιρείες ϖου θα ϖροσλάβουν συγκεκριµένο αριθµό (50 75) ανέργων. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου δηµοσιεύτηκαν στον αλβανικό τύϖο, ο αριθµός των εγκατεστηµένων στα Τίρανα εϖιχειρήσεων εκτιµάται ότι τον Ιούνιο του 2010 ανερχόταν στις , αϖό τις οϖοίες το 69% µικρές. Αϖό το σύνολο των εϖιχειρήσεων της αλβανικής Πρωτεύουσας, ϖοσοστό 26% δραστηριοϖοιείται στον τοµέα των λιανικών ϖωλήσεων, 16% των υϖηρεσιών, 15% στον τοµέα της αναψυχής και διασκέδασης και 13% στο χονδρικό εµϖόριο. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό του ήµου Τιράνων, ϖροβλέϖονται αυξηµένες εϖενδύσεις σε υϖοδοµές, 50% αϖό τις οϖοίες θα κατευθυνθούν σε νέα έργα και 50% σε ήδη υλοϖοιούµενα, ενώ βασικοί άξονες των εκτεταµένων ϖαρεµβάσεων ϖου ϖρογραµµατίζονται αφορούν το οδικό δίκτυο και τις ϖλατείες, τον ϖοταµό ϖου διασχίζει την Πρωτεύουσα και τη χρήση των δηµόσιων ακινήτων. Προβλέψεις ϖροϋϖολογισµού 2012 Το τούνελ στον αυτοκινητόδροµο Τίρανα Ελµϖασάν, το οϖοίο κατασκευάζεται αϖό την ελληνική «ΑΚΤΩΡ» και ο οδικός άξονας Σκόδρα Hani I Hotit, όϖου βρίσκεται ο συνοριακός σταθµός µε το Μαυροβούνιο, είναι δύο αϖό τα έργα ϖου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 2012, ανακοίνωσε µεταξύ άλλων, σε ϖρόσφατη συνέντευξη τύϖου ο Υϖουργός ηµοσίων Έργων και Μεταφορών κ. Sokol Oldashi, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό ϖροβλέϖεται, εϖίσης, η υλοϖοίηση εϖενδύσεων σε έργα ύδρευσης και άρδευσης σε ϖαράκτιες ϖεριοχές, υγειονοµικής ταφής στερεών αϖόβλητων στην Κορυτσά (έργο ύψους 11 εκατ. ϖου χρηµατοδοτείται αϖό τη γερµανική KfW), όϖως και ολοκλήρωσης του τερµατικού σταθµού του λιµένα υρραχίου και αϖοκατάστασης αϖοβάθρων του (χρηµατοδότηση ΕΙΒ / EBRD). Με βάσεις τις ϖροβλέψεις του ϖροϋϖολογισµού, το 2012 θα διατεθούν στην Αλβανία συνολικά 69,7 δισ. αλβ. λεκ σε εϖενδύσεις (27,3 δισ. µε εγχώρια χρηµατοδότηση και 42,3 δισ. αλβ. λεκ µε εξωτερική), ενώ το µεγαλύτερο ϖοσό θα κατευθυνθεί στους τοµείς ϖροτεραιότητας και ειδικότερα στην ϖαιδεία (3,2% του ΑΕΠ), τις υϖοδοµές (3,05% του ΑΕΠ) και την υγεία (2,6% του ΑΕΠ). ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ανακοίνωση Bankers Petroleum Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου γνωστοϖοίησε η καναδική Bankers Petroleum, ο κύκλος εργασιών της στην Αλβανία, το 2011, ανήλθε σε 340 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και οι ϖωλήσεις αργού ϖετρελαίου αυξήθηκαν στα βαρέλια την ηµέρα, σηµειώνοντας άνοδο, της τάξης του 33%, σε σχέση µε το 2010, ως αϖοτέλεσµα αυξηµένης ϖαραγωγής και ζήτησης. Ειδικότερα, η ϖαραγωγή της ανήλθε το 2011 στα βαρέλια την ηµέρα, κατά µέσο όρο, καταγράφοντας άνοδο 33% (2010: 9806 βαρέλα/ηµέρα), ενώ η µέση τιµή, φτάνοντας στα 72,84 δολλ. ΗΠΑ το βαρέλι, σηµείωσε αύξηση ϖοσοστού 50% ϖερίϖου. Όσον αφορά στα καθαρά έσοδά της, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011, η Bankers Petroleum ανέφερε ότι ανήλθαν στα 35,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, δηλαδή, λόγω υψηλότερης

10 ϖαραγωγής και τιµών του ϖετρελαίου, σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 506%, σε σχέση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Εϖίσης, η ως άνω καναδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εϖενδυτικό ϖρόγραµµά της για το 2012 στην Αλβανία, ϖρογραµµατίζεται να ανέλθει σε συνολικό ύψος 215 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και θα εστιάσει, µεταξύ άλλων, σε µεγάλες αναϖτυξιακές δραστηριότητες στο ϖεδίο Patos Marinza στη Ν Αλβανία, οι οϖοίες θα ϖεριλαµβάνουν εξορύξεις για την αύξηση της ϖαραγωγής και των αϖοθεµάτων, εϖανενεργοϖοίηση και λειτουργία υφιστάµενων ϖετρελαιοϖηγών, όϖως και κατασκευή των αϖαιτούµενων υϖοδοµών. Αντίστοιχα, δραστηριότητες θα αναϖτυχθούν και στα ϖεδία Kucova και Block F. Υ/Η Μονάδα ϖοταµού Shala Όϖως ανακοίνωσε το Γραφείο της εταιρείας ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας 3Power Energy Group στη Νέα Υόρκη, εγκρίθηκε αϖό το αλβανικό Συµβούλιο Υϖουργών, συµφωνία-ϖλαίσιο µε αλβανικό εϖενδυτικό όµιλο, για την εξαγορά ϖοσοστού 75% των δικαιωµάτων ϖαραχώρησης, για την ανάϖτυξη µονάδας ϖαραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ϖοταµό Shala, ισχύος 127,6 MW, στην Αλβανία. Η τιµή αγοράς της ϖαραχώρησης ανέρχεται στα 20 εκατ. δολ. ΗΠΑ ϖερίϖου και το εϖενδυτικό κόστος για το έργο υϖολογίζεται στα 180 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ενώ η µονάδα ϖρογραµµατίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο το Όϖως σηµειώνεται στην ανακοίνωση της 3Power Energy Group, «η οριστικοϖοίηση της συµφωνίας αϖοτελεί εϖιστέγασµα των ϖροσϖαθειών της για διείσδυση στη βαλκανική αγορά και ανοίγει το δρόµο για την ανάληψη ϖερισσότερων έργων ϖαγιώνοντας τη θέση της στην αγορά των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας». Προσφυγή σε διαιτησία αµερικανικής Sky Petroleum Αϖοζηµίωση 1 δισ. δολλ. ΗΠΑ ζητά η Sky Petroleum, µε ϖροσφυγή της στη διεθνή διαιτησία, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωσή της. Όϖως αναφέρεται στο κείµενο, η αµερικανική εταιρεία εϖικαλείται µονοµερή αθέτηση της σύµβασης (Production Sharing Contract / PSC), ϖου υϖέγραψε τον Ιούνιο του 2010 µε το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας, εκϖροσωϖούµενο αϖό την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, και της ϖαραχωρούσε δικαιώµατα εξόρυξης στα ϖεδία ενδιαφέροντός της (Block Four, Block Five και Block Dumre). Έρευνες φυσικού αερίου ισραηλινής ILDC Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, η Emanuelle Adriatic Energy Ltd, κυϖριακή θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας Israel Land Development Company Energy Ltd, υϖέγραψε συµφωνία µε την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, για την ανάϖτυξη, την ϖαραγωγή και το δικαίωµα ϖώλησης ϖροϊόντων υδρογονανθράκων σε τρεις υϖεράκτιες ϖεριοχές στην Αδριατική Θάλασσα, συνολικού µήκους χιλιοµέτρων.

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία

Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Η αγορά μπύρας στην Αλβανία Γενικά Η αλβανική αγορά μπύρας συνιστά μία εξελισσόμενη αγορά, που όμως παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Κατά το 2010, η συνολική προσφορά (τοπική παραγωγή και εισαγωγές) του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 1. Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πληροφορίες: Σπυρίδων Λιόντος Τίρανα, 17 Απριλίου 2007 Γραµµατέας ΟΕΥ Α Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία Α. Η προοπτική του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δεκέμβριος 2016 (επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) Υπεύθυνος Έκδοσης: Ιωάννης Μάρκος-Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A Επιμέλεια: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Ιούνιος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 0103/00007894/el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι,

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Σας ευχαριστώ που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index -1- Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος είκτης Οικονοµικού Κλίµατος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριµήνου Τριµηνιαίος Οικονοµικού Κλίµατος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγµατοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ AΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Τίρανα, Απρίλιος 2011 Πηγές στοιχείων : Κεντρική Τράπεζα και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σκόπια, 26 Ιουνίου 2017 Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Νο. 2 Περιεχόμενα «1 η συνάντηση Στρογγυλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 25 Οκτωβρίου 2013 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 308 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) ΚΟΙΝ: - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τελ Αβίβ, 7 Δεκεμβρίου 2012 Φ.3070/ 905 Α.Π. ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΞ/ Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κούρκουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της ΕΚΤ κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (Νο 281 / τεύχος 7ο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βέλγιο Ενημερωτικά δελτία οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, 1-10 & 11-20 Οκτωβρίου 2012 Βουλγαρία 20η Διεθνής Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010 Τεύχος 27 Νοέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 2010 Τεύχος 26 Οκτώβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 13 Νοεμβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης ΣΕΚ Συνδικαλιστική Σχολή Μιχαλάκης Ιωάννου» Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Εξελίξεις και προοπτικές της κυπριακής οικονομίας (αναθεωρημένα στοιχεία) Συνδικαλιστική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 2011 Τεύχος 33 Μάιος 211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) Ιουν. 13. Ιουλ. 13. Αυγ. 13. Οκτ. 13. Σεπ. 13.

Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) Ιουν. 13. Ιουλ. 13. Αυγ. 13. Οκτ. 13. Σεπ. 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιανουάριος 2014 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (

Διαβάστε περισσότερα