Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 Εϖισκόϖηση οικονοµικών ειδήσεων αϖό τον αλβανικό τύϖο Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων Τιράνων ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκτιµήσεις ιαφοροϖοιηµένες ϖαρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των οικονοµικών αναλυτών για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας τη διετία ΝΤ / IMF 2,0% 1,5% Παγκόσµια Τράϖεζα / World Bank 3,0% 2,0% ΕΤΑΑ / EBRD 1,9% 1,0% Υϖουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 3,9% 4,3% Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ϖρόσφατης 3ης αναθεώρησης του ϖροϋϖολογισµού του 2011, η αλβανική Κυβέρνηση εκτιµά χαµηλότερο ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ύψους 3,9% για το τελευταίο έτος και 4,3% για το τρέχον (2012), ϖοσοστά ϖου όµως αµφισβητείται ϖλέον ότι θα εϖιτευχθούν, δεδοµένου ότι οι εισροές αϖό τον τουρισµό, τις άµεσες ξένες εϖενδύσεις και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα βαίνουν µειούµενες, ο όγκος του λιανικού εµϖορίου ϖαρουσιάζει µείωση, τα µη εξυϖηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στο 18% του συνόλου, ενώ και το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι διαµορφώνεται στο ανώτατο εϖιτρεϖόµενο εϖίϖεδο, 60%, ως ϖοσοστό του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, όϖως το ΝΤ, η Παγκόσµια Τράϖεζα και η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα Ανασυγκρότησης και Ανάϖτυξης, αναθεώρησαν τις ϖροβλέψεις τους για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ο οϖοίος εκτιµούν ότι διαµορφώθηκε µεταξύ 1,9 3,0% το 2011 και θα ϖεριοριστεί στο 1,0 2,0% το 2012 (εκτίµηση Παγκόσµιας Τράϖεζας για το 2013: 3,5%). Ανεργία Αϖασχόληση Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το 3 ο τρίµηνο του 2011, η ανεργία στη χώρα κατέγραψε ελαφρά µείωση, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, διαµορφούµενη στο 13,25% (το εκέµβριο του 2010, το ϖοσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 13,5%, έναντι 13,8% του εκεµβρίου 2009). Σε σύνολο εργατικού δυναµικού ατόµων, ο εϖίσηµος αριθµός ανέργων στην Αλβανία ανερχόταν στα τέλη του 3 ου τριµήνου 2011 στα άτοµα (3 ο τρίµηνο 2010: ), αϖό τα οϖοία µόνο τα (3 ο τρίµηνο 2010: ) ελάµβαναν το ϖροβλεϖόµενο εϖίδοµα ανεργίας (ύψους αλβ. λεκ/all το µήνα). Όσον αφορά στους τοµείς δραστηριότητας, ο αριθµός των αϖασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα ϖαρέµεινε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στο εϖίϖεδο του αντίστοιχου διαστήµατος του 2010, δηλαδή στα άτοµα, των αϖασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα ϖεριορίστηκε στα (3 ο τρίµηνο 2010: ) και των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (εξαιρουµένου του αγροτικού) αυξήθηκε στα άτοµα, αϖό στα τέλη του 3 ου τριµήνου του 2010.

2 Σηµειώνεται, ότι στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας µείωσης των δαϖανών της αλβανικής Κυβέρνησης, έχει ανακοινωθεί µείωση του δηµόσιου τοµέα στη χώρα, µε ϖεριορισµό του αριθµού των εργαζοµένων στο στενό, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όϖως στις υϖό ιδιωτικοϖοίηση κρατικές εϖιχειρήσεις (Albpetrol Sh.a., INSIG). Moody s και Standard &Poor s: Εϖιβεβαίωση αξιολόγησης Β1 και Β+/Β Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του εκεµβρίου 2011, των διεθνών οίκων αξιολόγησης Moody s και Standard & Poor s, εϖιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά στην ϖιστοληϖτική ικανότητα της Αλβανίας, µε Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα, διατηρώντας µάλιστα «σταθερό» το outlook, δηλαδή τις ϖροοϖτικές της οικονοµίας της χώρας. Όϖως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των αναλυτών της S&P «Κατά την άϖοψή µας, εάν δεν αντιµετωϖιστούν οι ϖολιτικές και θεσµικές ϖροκλήσεις στην Αλβανία, ενδέχεται να εϖηρεαστούν αρνητικά οι οικονοµικές ϖροοϖτικές της χώρας. Πιστεύουµε όµως, ότι η Κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσµευσή της για δηµοσιονοµική εξυγίανση και ότι θα εϖέλθει βαθµιαία αϖοκατάσταση της ισορροϖίας της οικονοµίας, µακριά αϖό το ακόµη υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, ϖου εκτιµάται στο 10% του ΑΕΠ το 2011». Πτώση λιανικών ϖωλήσεων Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), συνεχίστηκε το διάστηµα Αϖριλίου Ιουνίου 2011, για 5 ο συνεχές τρίµηνο, η ϖτώση των λιανικών ϖωλήσεων στην αλβανική αγορά. Ειδικότερα, το Β τρίµηνο του 2011, ο όγκος των λιανικών ϖωλήσεων στη χώρα µειώθηκε κατά 6,9%, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, µε τη µεγαλύτερη ϖτώση να καταγράφεται το Μάιο Όσον αφορά σε εϖιµέρους κατηγορίες ϖροϊόντων, η µεγαλύτερη ϖτώση σηµειώθηκε, το 2 ο τρίµηνο 2011, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, στον όγκο των ϖωλήσεων του οικιακού εξοϖλισµού (20%) και των βιβλίων εφηµερίδων και γραφικής ύλης (24%), σε αντίθεση µε τα φαρµακευτικά, καλλυντικά και είδη ϖροσωϖικής υγιεινής, οι λιανικές ϖωλήσεις των οϖοίων σηµείωσαν αύξηση (ϖερίϖου 8%). Ο όγκος των ϖωλήσεων στα τρόφιµα, ϖοτά και καϖνικά ϖροϊόντα, σε εξειδικευµένα καταστήµατα και µη, όϖως και στα είδη ένδυσης και υϖόδησης, σηµείωσαν ελαφρά άνοδο. Βασικός µισθός ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), ο βασικός µισθός στον ιδιωτικό τοµέα στην Αλβανία διαµορφώθηκε το 2011 στα ALL (Κοινή Υϖουργική Αϖόφαση 527/ ) αϖό ALL το 2010 και ALL το 2009 και ο µέσος µηνιαίος µισθός στο δηµόσιο τοµέα αυξήθηκε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στα ALL, αϖό το 3 ο και ALL το 2 ο τρίµηνο του είκτης οικονοµικής ελευθερίας Όϖως δηµοσιεύτηκε στον αλβανικό τύϖο, την 57 η θέση, µε 65,1 µονάδες (1,1 ϖερισσότερες αϖό το 2011) κατέλαβε φέτος η Αλβανία στη διεθνή κατάταξη του δείκτη οικονοµικής ελευθερίας, ϖου καταρτίζει το ινστιτούτο Heritage Foundation, µε έδρα τις ΗΠΑ, και η εφηµερίδα Wall Street Journal, βαθµολογώντας 184 χώρες, µετά αϖό αξιολόγηση των εϖιδόσεών τους σε δέκα κριτήρια. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, ένα κοινό χαρακτηριστικό των χωρών της ϖεριοχής της ΝΑ Ευρώϖης είναι οι θεσµικές αδυναµίες του οικονοµικού ϖεριβάλλοντος, ϖου συχνά αϖοθαρρύνουν τη δηµιουργία νέων εϖιχειρήσεων και την υλοϖοίηση εϖενδύσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σύµφωνα µε την τελική κατάταξη, η Σλοβενία, για το 2012, κατατάχθηκε στην 69η θέση, η Κροατία στην 83η, η Ρουµανία στην 62η, η Βουλγαρία στην 61η, η ΠΓ Μ στην 43η και το Μαυροβούνιο ϖαραµένει και φέτος στην 72η θέση της κατάταξης. Στην αξιολόγηση βάσει των δέκα εϖιµέρους κριτηρίων, τις χαµηλότερες

3 βαθµολογίες έλαβε η Αλβανία στην ϖροστασία των δικαιωµάτων ϖνευµατικής ιδιοκτησίας και την αντιµετώϖιση της διαφθοράς (γύρω στους 35,0 βαθµούς) και τις υψηλότερες στη δηµοσιονοµική ελευθερία (91,4), την ελευθερία του εµϖορίου (79,8), τη νοµισµατική (78,6) και την ελευθερία των εϖιχειρήσεων (78,2), ενώ η χρηµατοοικονοµική αξιολογήθηκε µε 70,0 βαθµούς, η ελευθερία των εϖενδύσεων µε 65,0 και της εργασίας µε 51,0 βαθµούς. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Αύξηση χρηµατοδοτήσεων στην Αλβανία κ.ά. χώρες Όϖως γνωστοϖοίησε, µε ανακοίνωση τύϖου, στις 6 Ιανουαρίου 2012, η Αντιϖροσωϖεία της Παγκόσµιας Τράϖεζας (World Bank / WB) στην Αλβανία, λαµβανοµένων υϖόψη των αυξανόµενων εξωτερικών κινδύνων και οικονοµικών αβεβαιοτήτων, η WB θα διαθέσει, τη διετία 2012 και 2013, ϖερισσότερα κονδύλια αϖό τα αρχικά ϖροβλεϖόµενα, για διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώϖης, των υτ. Βαλκανίων, του Καυκάσου κ.ά.. Η αύξηση της χρηµατοδότησης για τις χώρες των υτ. Βαλκανίων, συµϖεριλαµβανοµένης της Αλβανίας, ϖαρέχεται αϖό την Παγκόσµια Τράϖεζα, µε στόχο τον ϖεριορισµό των εϖιϖτώσεων αϖό την κρίση στην ευρωζώνη, την ενίσχυση του ϖρογράµµατος των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, τον ϖεριορισµό των δηµοσιονοµικών αδυναµιών και τη θωράκιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας, για τη συνέχιση της ανάϖτυξης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. «Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα στην Αλβανία και τη Β-Ε αντιστοιχούν στο 10% ϖερίϖου του ΑΕΠ τους και οι εισροές τους έχουν ήδη εϖηρεαστεί αϖό την εϖιβράδυνση της οικονοµικής ανάϖτυξης στην ευρωζώνη» σηµειώνεται στη ανακοίνωση της WB. Για την εξειδίκευση των όρων και ϖροϋϖοθέσεων χορήγησης των χρηµατοδοτήσεων ϖρος την Αλβανία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαϖραγµατεύσεις της αλβανικής Κυβέρνησης µε την Παγκόσµια Τράϖεζα. Σε διαϖραγµάτευση χρηµατοδοτήσεις ϖρος την Αλβανία «Εάν αϖό τις κοινές εκτιµήσεις µας µε την αλβανική Κυβέρνηση, ϖροκύψει ανάγκη για ένα τόσο υψηλό ϖοσό, 100 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, κι εφόσον η αλβανική Κυβέρνηση εκϖονήσει ένα σκληρό ϖρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στο δηµοσιονοµικό τοµέα, την οικονοµική ανάϖτυξη και την ανταγωνιστικότητα, είµαστε σε θέση να ϖροσφέρουµε αυτό το ϖοσό κι ακόµη υψηλότερο», ανέφερε µεταξύ άλλων η εϖικεφαλής της εδώ Αντιϖροσωϖείας της World Bank κα Kseniya Lvovsky, σε συνάντησή της µε δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, στις Θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι νεώτερα δηµοσιεύµατα, αναφέρουν ϖοσό χρηµατοδότησης, ύψους 40 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, της Παγκόσµιας Τράϖεζας στην Αλβανία. Εϖίσης, σηµειώνεται, ότι η Παγκόσµια Τράϖεζα έχει συστήσει µεταρρύθµιση και για το συνταξιοδοτικό σύστηµα, για την αναµόρφωση του οϖοίου ϖαρέχει τεχνική βοήθεια ϖρος τα αρµόδια αλβανικά Υϖουργεία. Μεταναστευτικά εµβάσµατα Ελαφρά µείωση καταγράφηκε µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 στα µεταναστευτικά εµβάσµατα, µε βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράϖεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, ϖου ήδη το 2010 διαµορφώθηκαν στο χαµηλότερο εϖίϖεδο της τελευταίας εϖταετίας και ϖεριορίστηκαν στα 690 εκατ., σηµειώνοντας έναντι του 2009 (781 εκατ. ) µείωση της τάξης του 12%, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 εκτιµάται ότι ανήλθαν στο ϖοσό των 475 εκατ..

4 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής ϖληθυσµού Τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ϖρόσφατης (Οκτωβρίου 2011) αϖογραφής ϖληθυσµού έδωσε στη δηµοσιότητα η Γεν. /ντρια της Στατιστικής Υϖηρεσίας Αλβανίας (INSTAT) ρ. Ines Nurja, διευκρινίζοντας, ότι τα οριστικά στοιχεία εκτιµάται ότι θα ϖαραδοθούν τον Ιούνιο τ.έ.. Σύµφωνα µε τα ως άνω ϖροκαταρκτικά στοιχεία, ο ϖληθυσµός της Αλβανίας ανέρχεται σήµερα στα άτοµα, δηλαδή ϖεριορίστηκε κατά 7,7%, σε σχέση µε την τελευταία αϖογραφή του 2001 ( ), µείωση ϖου κατά κύριο λόγο οφείλεται στην εκτεταµένη µετανάστευση και στη µείωση της γεννητικότητας. Όσον αφορά στα φύλα, ο αριθµός των ανδρών ανέρχεται σε (50,2% του ϖληθυσµού) και των γυναικών σε (49,8%). Αξιοσηµείωτη είναι και η ανατροϖή, για ϖρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, της αναλογίας µεταξύ ϖληθυσµού των µη αστικών ϖεριοχών και των ϖόλεων, όϖου σήµερα διαβιεί η ϖλειονότητα, ήτοι το 53,7% του συνολικού ϖληθυσµού (έναντι 46,3% σε µη αστικές ϖεριοχές). Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής κατοικιών νοικοκυριών Με βάση τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ως άνω αϖογραφής ϖου ανακοινώθηκαν αϖό την INSTAT, ϖαρά τη µείωση του ϖληθυσµού, ο συνολικός αριθµός των κατοικιών στην Αλβανία ϖαρουσιάζει αύξηση της τάξης του 37% σε σύγκριση µε το 2001 και ανέρχεται σε Αντίστοιχα, ο αριθµός των κτιρίων αυξήθηκε, αϖό τα το 2001, στα το 2011 (αύξηση 34%). Ως οι 8 ϖολυϖληθέστεροι αναδείχτηκαν οι ήµοι των Τιράνων (Τirane): κάτοικοι, του υρραχίου (Durres): , της Αυλώνας (Vlore): , του Ελµϖασάν (Elbasan): , της Σκόδρας (Shkoder): , του Kamez: , του Φιέρι (Fier): και της Κορυτσάς (Korce): κάτοικοι. Αναφορικά µε τον αριθµό των νοικοκυριών, το 2011 καταγράφηκαν (2001: ), µε µέσο αριθµό µελών τα 3,8 αϖό 4,2 µέλη το Τα νοικοκυριά µε τα ϖερισσότερα µέλη, 4,6, καταγράφηκαν στην ϖεριφέρεια Κούκες στη ΒΑ Αλβανία, ενώ µε τα λιγότερα, ήτοι 3,3 κατά µέσο όρο, στις ϖεριφέρειες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. Τα νοικοκυριά στις ϖόλεις έχουν σήµερα κατά µέσο όρο 3,6 µέλη (2001: 3,9), ενώ στις µη αστικές ϖεριοχές 4,1 µέλη, σε σχέση µε 4,5 το ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αύξηση ελάχιστου κεφαλαίου για ΑΕ Εγκρίθηκε αϖό το Κοινοβούλιο της χώρας και τέθηκε σε ισχύ αϖό ο ν /2011, σύµφωνα µε τον οϖοίο τροϖοϖοιείται ο ν. 9901/2008 «ϖερί εϖιχειρηµατιών και εµϖορικών εταιρειών» και το ελάχιστο αϖαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση ανώνυµων εταιρειών / Shoqëri Αnonime / Sh.a. (µη δηµόσιας εγγραφής) αυξάνεται σε 3,5 εκ. αλβανικά λεκ / ALL (αϖό 2 εκ. ALL). Για τις ανώνυµες εταιρείες ϖου ιδρύθηκαν ϖριν τεθεί σε ισχύ ο ως άνω νόµος, ϖροβλέϖεται µεταβατική ϖερίοδος ενός έτους (αϖό την έναρξη της ισχύος του), ϖροκειµένου να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο σε εφαρµογή των νέων διατάξεων, η µη τήρηση των οϖοίων στην ϖροβλεϖόµενη ϖροθεσµία, συνεϖάγεται διάλυση της Α.Ε. και διαγραφή της αϖό το µητρώο του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής (National Registration Center / NRC, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

5 Παράταση, µέχρι , «φορολογικής αµνηστίας» Εγκρίθηκε αϖό το Υϖουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας η τρίµηνη ϖαράταση, δηλ. µέχρι , της ισχύος του νόµου ϖερί «φορολογικής αµνηστίας», όϖου µεταξύ άλλων ϖαρέχεται δυνατότητα δήλωσης, εϖανεκτίµησης και νοµιµοϖοίησης ϖεριουσιακών στοιχείων, όϖως και τακτοϖοίησης υϖοχρεώσεων και οφειλών ϖαρελθόντων ετών, αϖό ασφαλιστικές οφειλές, φόρους, δασµούς κ.λϖ. τέλη, υϖό τους όρους και τις ϖροϋϖοθέσεις ϖου καθορίζονται για κάθε ϖερίϖτωση (βλ. σχετ. έγγραφο Γραφείου µας αϖό στην ιστοθέση Σηµειώνεται, ότι η ϖαράταση κρίθηκε αναγκαία, ϖροκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε φυσικά ϖρόσωϖα και εϖιχειρήσεις να εϖωφεληθούν αϖό τις οικείες ρυθµίσεις, δεδοµένου ότι τους 5 ϖρώτους µήνες της εφαρµογής τους τα αϖοτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Η µεγαλύτερη ανταϖόκριση ϖροήλθε αϖό φυσικά ϖρόσωϖα ϖου στο ως άνω χρονικό διάστηµα νοµιµοϖοίησαν κεφάλαια 400 εκατ. αλβ. λεκ, καταβάλλοντας 11,9 εκατ. αλβ. λεκ, και εϖανεκτίµησαν ακίνητη ϖεριουσία αξίας 30 δισ. αλβ. λεκ, ϖληρώνοντας το αναλογούν ϖοσό των 300 εκατ. αλβ. λεκ. συνολικά. Η αντίστοιχη εϖανεκτίµηση και δήλωση της ϖραγµατικής αξίας των ϖεριουσιακών στοιχείων, σε τρέχουσες τιµές αγοράς, των εϖιχειρήσεων αϖέφερε στο αλβανικό δηµόσιο ϖοσό ύψους αλβ. λεκ µόνο (3% εϖί εϖανεκτιµηθείσας αξίας ακίνητης ϖεριουσίας συνολικού ύψους 14 εκατ. αλβ. λεκ). ιευκρινίσεις για ύψος ΦΠΑ τοµέα υγείας Σύµφωνα µε διευκρινιστικές οδηγίες του αλβανικού Υϖουργείου Οικονοµικών, ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ, ύψους 10%, ϖου αϖό εϖιβάλλεται και για τα φάρµακα (αντί του γενικά ισχύοντος στη χώρα 20%), ισχύει για συγκεκριµένες υϖηρεσίες του τοµέα της υγείας µεταξύ των οϖοίων η νοσοκοµειακή ϖερίθαλψη (σε ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία), η ϖαροχή υϖηρεσιών ϖρώτων βοηθειών, οι οδοντιατρικές υϖηρεσίες, οι ιατρικές και βιοχηµικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκοϖούς, η έκδοση ϖιστοϖοιητικών υγείας και οι υϖηρεσίες ϖου ϖροσφέρονται στο ϖλαίσιο της εϖαγγελµατικής δραστηριότητας ιατρών. Αντίθετα, στις αναλύσεις DNA, την έκδοση ιατρικών ϖιστοϖοιητικών για ασφαλιστικούς σκοϖούς, τις κτηνιατρικές υϖηρεσίες και τις υϖηρεσίες αισθητικής και εναλλακτικής ιατρικής, ο εϖιβαλλόµενος συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 20%. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Είδη ένδυσης (ενεργητική τελειοϖοίηση φασόν) Αϖό τους σηµαντικότερους της αλβανικής οικονοµίας ϖαραµένει σταθερά ο τοµέας της ενεργητικής τελειοϖοίησης και κατασκευής ενδυµάτων και υϖοδηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το 2010 οι εξαγωγικές εϖιδόσεις των 400 ϖερίϖου εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της υϖόδησης στην Αλβανία, αϖασχολώντας άτοµα, αντιστοιχούσαν αϖό κοινού στο 1/3 ϖερίϖου του συνόλου της αξίας των αλβανικών εξαγωγών και στο 50% της συνολικής αξίας των ϖρος την ΕΕ αλβανικών εξαγωγών. Ειδικά όσον αφορά στα είδη ένδυσης, στην Αλβανία λειτουργεί ένας συγκριτικά µεγάλος αριθµός ϖαραγωγικών µονάδων, µε εξειδίκευση στην κατασκευή (εργασία φασόν) ενδυµάτων, για λογαριασµό γνωστών ευρωϖαϊκών οίκων, δραστηριότητα ϖου αναϖτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου ανακοινώθηκαν σε ενηµερωτική ηµερίδα ϖου διοργανώθηκε ϖρόσφατα, ο αριθµός των εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο στην Αλβανία εκτιµάται ότι ανέρχεται στις

6 315, οι οϖοίες µε κύκλο εργασιών 479 εκ. και εξαγωγές ύψους 218 εκ. (το 2010) ή 19% της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, αϖασχολούν ϖάνω αϖό άτοµα, ήτοι ϖοσοστό της τάξης του 7,5% του συνόλου του δυναµικού της χώρας και 22% των αϖασχολούµενων στον ιδιωτικό µη αγροτικό τοµέα. Σηµειώνεται, ότι οι ως άνω εϖιχειρήσεις εισάγουν ϖρώτες ύλες ή ηµιτελή ϖροϊόντα, κυρίως αϖό την Ε.Ε. αλλά και αϖό τρίτες χώρες, τα µεταϖοιούν και εξάγουν τα τελικά ϖλέον αγαθά στην Ευρώϖη, µε ϖρώτη χώρα ϖροορισµού την Ιταλία, ϖρος την οϖοία το 2010 κατευθύνθηκε το 82% ϖερίϖου των εξαγωγών, δεύτερη την Ελλάδα (10%) και τρίτη τη Γερµανία (6%). Για τις εταιρείες αυτού του είδους, ϖου εξάγουν το σύνολο της ϖαραγωγής τους υϖάρχουν αρκετά οικονοµικά κίνητρα, όϖως η εξαίρεση αϖό την καταβολή ΦΠΑ και εισαγωγικών δασµών για τις εισαγόµενες ϖρώτες ύλες και το µηχανολογικό εξοϖλισµό τους. Εισαγωγές ειδών ένδυσης Οι αλβανικές εισαγωγές ειδών ένδυσης των κεφαλαίων 61 και 62 του εναρµονισµένου δασµολογίου (HS 61: ενδύµατα και συµϖληρώµατα ϖλεκτά 62: ενδύµατα και συµϖληρώµατα άλλα αϖό ϖλεκτά), ϖαρέµειναν τη διετία στα 128 εκ., σε σχέση µε 165 εκ. το Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών των ειδών ϖου εµϖίϖτουν στο κεφάλαιο HS 61 µειώθηκε αϖό 86 εκ. το 2008 στα 74 εκ. το 2010, ενώ το σύνολο των αλβανικών εισαγωγών του HS 62 αϖό 79 εκ. το 2008 ϖεριορίστηκε το 2010 στα 54 εκ.. Οι αλβανικές εισαγωγές ενδυµάτων αϖό την Ελλάδα, ύψους το ,32 εκ. αλβ. λεκ / ALL, έναντι 1.873,03 εκ. ALL το 2009 και 2.282,56 εκ. ALL το 2008, κατέγραψαν το 2010, σε σχέση µε το 2009, νέα ϖτώση ϖοσοστού -16,2%, σε συνέχεια µείωσης της τάξης του -18% το 2009 σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται στη µεγάλη ϖτώση της αξίας των αλβανικών εισαγωγών ελληνικών ενδυµάτων εκτός των ϖλεκτών, ϖου ήταν της τάξης του -38,4% το 2010 (σε σχέση µε το 2009). Αντίθετα, τα ϖλεκτά ενδύµατα και συµϖληρώµατα τους κατέγραψαν το 2010 θετική µεταβολή, της τάξης του 8,5% (σε σχέση µε το 2009), θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι η αξία των εισαγωγών τους, το ίδιο έτος (2010), διαµορφώθηκε στο 50% ϖερίϖου των αντίστοιχων µεγεθών των ετών 2007 και 2006, ακολουθώντας τη φθίνουσα τάση των εισαγωγών ελληνικού ενδύµατος στην Αλβανία µετά το Περισσότερα στοιχεία για την αλβανική αγορά ειδών ένδυσης, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : Αγροτικός τοµέας Η συµµετοχή του ευρύτερου γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ της Αλβανίας, ανήλθε το 2010 στο 19%. Η αγροτική γη αϖοτελεί το 24% του αλβανικού εδάφους συνολικής έκτασης εκταρίων, δηλ. ανέρχεται σε εκτάρια. Το 36% του αλβανικού εδάφους, αϖοτελεί δασική έκταση ( εκτάρια) και το 18% βοσκοτόϖια ( εκτάρια). Σύµφωνα µε στοιχεία της Υϖηρεσίας Τροφίµων και Προστασίας του Καταναλωτή του Υϖουργείου Γεωργίας της Αλβανίας, ϖερισσότερα αϖό εκτάρια αγροτικής γης είναι ϖλέον αρδευόµενα, αϖό ϖερίϖου εκτάρια το 2005 και το 2008, ενώ ϖάνω αϖό το 55% της αρδευόµενης γης βρίσκεται στις ακόλουθες τέσσερις ϖεριοχές: του Φιέρι (23%), της Κορυτσάς (11,5%), της Αυλώνας (10%) και του Ελµϖασάν (10%). Ο αριθµός των αγροκτηµάτων αϖό το 2005, µειώθηκε στα ϖερίϖου το 2010, στα οϖοία σε ϖοσοστό 43% καλλιεργούνται οϖωροφόρα δένδρα, ενώ στην ϖλειονότητα ασκείται ϖαράλληλα και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

7 Περισσότερα στοιχεία για τις εξελίξεις και την ϖαραγωγή του γεωργικού τοµέα στην Αλβανία, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου µας ϖου έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : ιαδίκτυο Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Υϖηρεσιών Electronic and Postal Communications Authority (AKEP / το 2011 καταχωρήθηκαν νέες ιστοσελίδες µε το διαδικτυακό κωδικό.al, τον ϖλέον χρησιµοϖοιούµενο στην Αλβανία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους στις 8.000, σε σχέση µε το 2010 και το Σηµειώνεται, ότι αξιοσηµείωτη άνοδος σηµειώθηκε, ϖαράλληλα, στον αριθµό των ιστοσελίδων µε διαδικτυακούς κωδικούς.com.al,.gov.al και.edu.al. Στην αύξηση του αριθµού των ιστοσελίδων µε τον κωδικό.al, τον οϖοίο µϖορούν να χρησιµοϖοιούν και ϖολίτες της χώρας Αλβανοί υϖήκοοι ϖου διαµένουν στο εξωτερικό, συνέβαλε και η µείωση του ϖροβλεϖόµενου τέλους καταχώρησης αϖό τα 75 δολλ. ΗΠΑ µέχρι τις αρχές του 2010, στα 20 $ (2.000,00 αλβ. λεκ). Ασφαλιστική αγορά ασφάλειες ζωής Αύξηση, της τάξης του 5,3%, καταγράφηκε το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011 (σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010) στο συνολικό ύψος της αξίας των ασφαλίστρων στην Αλβανία, το οϖοίο διαµορφώθηκε στα 7,7 δις ALL ή 558 εκατ.. Οι αϖοζηµιώσεις ϖου κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αλβανία, σύµφωνα µε στοιχεία της αλβανικής Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών, ήταν το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011, συνολικού ύψους 1,9 δισ. ALL ή 137,5 εκατ.. Ειδικότερα, στο ως άνω διάστηµα, o αριθµός συµβολαίων των ασφαλειών ζωής αυξήθηκε κατά 30%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση στο συνολικό αριθµό συνολικού αριθµού των ασφαλιστικών συµβολαίων στην Αλβανία, µε το µερίδιό τους αϖό 9,9% το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2010, να ανέρχεται στο 12,23% το αντίστοιχο διάστηµα του Η αύξηση των ασφαλειών ζωής συνοδεύεται και αϖό αύξηση της ζήτησης για ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας (travel health insurance), ϖου αϖοδίδεται κυρίως στην κατάργηση, στα τέλη του 2010, των θεωρήσεων εισόδου (visa) στα Κ-Μ της ΕΕ, για τους Αλβανούς ϖολίτες. Ασφάλειες αυτοκινήτων Αντίθετα ϖρος τις ασφάλειες ζωής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ως άνω Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών της Αλβανίας, η συνολική αξία των ασφαλίστρων υϖοχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, το διάστηµα Ιανουαρίου Σεϖτεµβρίου 2011, ανήλθε στα 3,0 δισ. ALL, δηλαδή µειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του ϖροηγουµένου έτους, εξέλιξη ϖου αϖοδίδεται στην αϖελευθέρωσή τους. ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ Προκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα 2012 Οι ενδιαφερόµενοι για τις εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις ϖου θα ϖραγµατοϖοιηθούν στα Τίρανα, στη διάρκεια του 2012, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, ϖου έχουν γνωστοϖοιηθεί στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων αϖό το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας και διοργανωτές, µϖορούν να

8 αναζητήσουν το ϖροκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας, στη θέση Παρουσιάσεις εκδήλωσης µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στην Νοτιοανατολική Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», Τίρανα, Όϖως µας ενηµέρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ), οι ϖαρουσιάσεις της ηµερίδας σεµιναρίου, µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στη ΝΑ Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», ϖου διοργανώθηκε την Τρίτη, , στο Sheraton των Τιράνων, σε συνεργασία µε το Ελληνο-Αλβανικό Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο (ΕΑΕΒΕ), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και βρίσκονται στη διάθεσή των ενδιαφεροµένων, στη θέση Σηµειώνεται, ότι στην εκδήλωση κεντρικός οµιλητής ήταν ο Εκτελεστικός /ντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταµϖόλης, ο οϖοίος ϖαρουσίασε τη µεθοδολογία ϖου ακολουθήθηκε και τα βασικά ϖεδία έρευνας της µελέτης «SE Europe Energy Outlook 2011», όϖου ϖεριέχονται αναλυτικά στοιχεία των ενεργειακών δεδοµένων (ϖαραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση κ.λϖ.) της ϖεριοχής, ανά χώρα και ενεργειακό κλάδο, καθώς και εκτιµήσεις για τις εξελίξεις και τις ενεργειακές εϖενδύσεις στη ΝΑ Ευρώϖη. Εϖίσης, ειδικότερα θέµατα ανέϖτυξαν αϖό ελληνικής ϖλευράς ο Συντονιστής Ευρωϖαϊκών Έργων του ΙΕΝΕ κ. Νικόλαος Σοφιανός και ο /ντής ιεθνών ράσεων και Παρακολούθησης Έργων της ΕΠΑ κ. ηµήτριος Μανώλης και αϖό αλβανικής ο /ντής Ενεργειακών Πολιτικών του Υϖουργείου Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας της Αλβανίας Καθ. Stavri Dhima και ο /ντής της αλβανικής ηµόσιας Εϖιχείρησης Ηλεκτρισµού KESH κ. Lorenc Kosta. 1η ιεθνής Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Όϖως µας γνωστοϖοίησε η ελληνική εταιρεία «ΕΧΡΟ LINE», το χρονικό διάστηµα αϖό διοργανώνει στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), την 1η ιεθνή Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του ξενοδοχειακού εξοϖλισµού, του εξοϖλισµού εστιατορίων, καφέ κ.ά. συναφών χώρων, εταιρείες εµϖορίας και ϖαραγωγής τροφίµων και ϖοτών, καθώς και εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της εστίασης. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση: 5&lang=el. 12 η ιεθνής Έκθεση «CONSTRUCTIONS», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Η ελληνική εταιρεία «NEW GENESIS», µας γνωστοϖοίησε, ότι το 3ήµερο , διοργανώνει, µε τη στήριξη του Ελληνο-Αλβανικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (ΕΑΕΒΕ), της Ένωσης Αλβανών Αρχιτεκτόνων και της Αλβανικής Ένωσης Ενέργειας, στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), τη 12 η ιεθνή Έκθεση Κατασκευών «CONSTRUCTIONS», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του κλάδου. Στο ϖλαίσιο της ως άνω έκθεσης, την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, ϖρογραµµατίζεται να ϖραγµατοϖοιηθεί στον ίδιο χώρο, ηµερίδα µε θέµα «Έργα Υϖοδοµής-Κατασκευές- Ενέργεια» και οµιλητές εϖιστήµονες αϖό την Ελλάδα και την Αλβανία, οι οϖοίοι θα καταθέσουν τις αϖόψεις τους σε θέµατα ϖου αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και εφαρµογές στον τοµέα των σύγχρονων κατασκευών. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση:

9 ΥΠΟ ΟΜΕΣ Σχεδιασµός ήµου Τιράνων Με 29 ψήφους υϖέρ και 25 κατά εγκρίθηκε, τις τελευταίες ηµέρες του εκεµβρίου 2011, ο ετήσιος ϖροϋϖολογισµός του ήµου Τιράνων για το 2012, συνολικού ύψους 70 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ϖου αϖοτελεί το υψηλότερο ϖοσό στην ιστορία του ήµου και στοχεύει στην οικονοµική ανάϖτυξη της Πρωτεύουσας, µε την ενίσχυση της αϖασχόλησης και τη βελτίωση της ϖοιότητας ζωής και των υϖοδοµών, ανέφερε µεταξύ άλλων στη σχετική εισήγησή του ο ήµαρχος κ. Lulzim Basha, ϖροαναγγέλλοντας και αϖαλλαγές ελαφρύνσεις αϖό δηµοτικά τέλη για νέες µικρές και µικρο-µεσαίες εϖιχειρήσεις ή κατασκευαστικές εταιρείες ϖου θα ϖροσλάβουν συγκεκριµένο αριθµό (50 75) ανέργων. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου δηµοσιεύτηκαν στον αλβανικό τύϖο, ο αριθµός των εγκατεστηµένων στα Τίρανα εϖιχειρήσεων εκτιµάται ότι τον Ιούνιο του 2010 ανερχόταν στις , αϖό τις οϖοίες το 69% µικρές. Αϖό το σύνολο των εϖιχειρήσεων της αλβανικής Πρωτεύουσας, ϖοσοστό 26% δραστηριοϖοιείται στον τοµέα των λιανικών ϖωλήσεων, 16% των υϖηρεσιών, 15% στον τοµέα της αναψυχής και διασκέδασης και 13% στο χονδρικό εµϖόριο. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό του ήµου Τιράνων, ϖροβλέϖονται αυξηµένες εϖενδύσεις σε υϖοδοµές, 50% αϖό τις οϖοίες θα κατευθυνθούν σε νέα έργα και 50% σε ήδη υλοϖοιούµενα, ενώ βασικοί άξονες των εκτεταµένων ϖαρεµβάσεων ϖου ϖρογραµµατίζονται αφορούν το οδικό δίκτυο και τις ϖλατείες, τον ϖοταµό ϖου διασχίζει την Πρωτεύουσα και τη χρήση των δηµόσιων ακινήτων. Προβλέψεις ϖροϋϖολογισµού 2012 Το τούνελ στον αυτοκινητόδροµο Τίρανα Ελµϖασάν, το οϖοίο κατασκευάζεται αϖό την ελληνική «ΑΚΤΩΡ» και ο οδικός άξονας Σκόδρα Hani I Hotit, όϖου βρίσκεται ο συνοριακός σταθµός µε το Μαυροβούνιο, είναι δύο αϖό τα έργα ϖου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 2012, ανακοίνωσε µεταξύ άλλων, σε ϖρόσφατη συνέντευξη τύϖου ο Υϖουργός ηµοσίων Έργων και Μεταφορών κ. Sokol Oldashi, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό ϖροβλέϖεται, εϖίσης, η υλοϖοίηση εϖενδύσεων σε έργα ύδρευσης και άρδευσης σε ϖαράκτιες ϖεριοχές, υγειονοµικής ταφής στερεών αϖόβλητων στην Κορυτσά (έργο ύψους 11 εκατ. ϖου χρηµατοδοτείται αϖό τη γερµανική KfW), όϖως και ολοκλήρωσης του τερµατικού σταθµού του λιµένα υρραχίου και αϖοκατάστασης αϖοβάθρων του (χρηµατοδότηση ΕΙΒ / EBRD). Με βάσεις τις ϖροβλέψεις του ϖροϋϖολογισµού, το 2012 θα διατεθούν στην Αλβανία συνολικά 69,7 δισ. αλβ. λεκ σε εϖενδύσεις (27,3 δισ. µε εγχώρια χρηµατοδότηση και 42,3 δισ. αλβ. λεκ µε εξωτερική), ενώ το µεγαλύτερο ϖοσό θα κατευθυνθεί στους τοµείς ϖροτεραιότητας και ειδικότερα στην ϖαιδεία (3,2% του ΑΕΠ), τις υϖοδοµές (3,05% του ΑΕΠ) και την υγεία (2,6% του ΑΕΠ). ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ανακοίνωση Bankers Petroleum Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου γνωστοϖοίησε η καναδική Bankers Petroleum, ο κύκλος εργασιών της στην Αλβανία, το 2011, ανήλθε σε 340 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και οι ϖωλήσεις αργού ϖετρελαίου αυξήθηκαν στα βαρέλια την ηµέρα, σηµειώνοντας άνοδο, της τάξης του 33%, σε σχέση µε το 2010, ως αϖοτέλεσµα αυξηµένης ϖαραγωγής και ζήτησης. Ειδικότερα, η ϖαραγωγή της ανήλθε το 2011 στα βαρέλια την ηµέρα, κατά µέσο όρο, καταγράφοντας άνοδο 33% (2010: 9806 βαρέλα/ηµέρα), ενώ η µέση τιµή, φτάνοντας στα 72,84 δολλ. ΗΠΑ το βαρέλι, σηµείωσε αύξηση ϖοσοστού 50% ϖερίϖου. Όσον αφορά στα καθαρά έσοδά της, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011, η Bankers Petroleum ανέφερε ότι ανήλθαν στα 35,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, δηλαδή, λόγω υψηλότερης

10 ϖαραγωγής και τιµών του ϖετρελαίου, σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 506%, σε σχέση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Εϖίσης, η ως άνω καναδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εϖενδυτικό ϖρόγραµµά της για το 2012 στην Αλβανία, ϖρογραµµατίζεται να ανέλθει σε συνολικό ύψος 215 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και θα εστιάσει, µεταξύ άλλων, σε µεγάλες αναϖτυξιακές δραστηριότητες στο ϖεδίο Patos Marinza στη Ν Αλβανία, οι οϖοίες θα ϖεριλαµβάνουν εξορύξεις για την αύξηση της ϖαραγωγής και των αϖοθεµάτων, εϖανενεργοϖοίηση και λειτουργία υφιστάµενων ϖετρελαιοϖηγών, όϖως και κατασκευή των αϖαιτούµενων υϖοδοµών. Αντίστοιχα, δραστηριότητες θα αναϖτυχθούν και στα ϖεδία Kucova και Block F. Υ/Η Μονάδα ϖοταµού Shala Όϖως ανακοίνωσε το Γραφείο της εταιρείας ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας 3Power Energy Group στη Νέα Υόρκη, εγκρίθηκε αϖό το αλβανικό Συµβούλιο Υϖουργών, συµφωνία-ϖλαίσιο µε αλβανικό εϖενδυτικό όµιλο, για την εξαγορά ϖοσοστού 75% των δικαιωµάτων ϖαραχώρησης, για την ανάϖτυξη µονάδας ϖαραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ϖοταµό Shala, ισχύος 127,6 MW, στην Αλβανία. Η τιµή αγοράς της ϖαραχώρησης ανέρχεται στα 20 εκατ. δολ. ΗΠΑ ϖερίϖου και το εϖενδυτικό κόστος για το έργο υϖολογίζεται στα 180 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ενώ η µονάδα ϖρογραµµατίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο το Όϖως σηµειώνεται στην ανακοίνωση της 3Power Energy Group, «η οριστικοϖοίηση της συµφωνίας αϖοτελεί εϖιστέγασµα των ϖροσϖαθειών της για διείσδυση στη βαλκανική αγορά και ανοίγει το δρόµο για την ανάληψη ϖερισσότερων έργων ϖαγιώνοντας τη θέση της στην αγορά των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας». Προσφυγή σε διαιτησία αµερικανικής Sky Petroleum Αϖοζηµίωση 1 δισ. δολλ. ΗΠΑ ζητά η Sky Petroleum, µε ϖροσφυγή της στη διεθνή διαιτησία, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωσή της. Όϖως αναφέρεται στο κείµενο, η αµερικανική εταιρεία εϖικαλείται µονοµερή αθέτηση της σύµβασης (Production Sharing Contract / PSC), ϖου υϖέγραψε τον Ιούνιο του 2010 µε το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας, εκϖροσωϖούµενο αϖό την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, και της ϖαραχωρούσε δικαιώµατα εξόρυξης στα ϖεδία ενδιαφέροντός της (Block Four, Block Five και Block Dumre). Έρευνες φυσικού αερίου ισραηλινής ILDC Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, η Emanuelle Adriatic Energy Ltd, κυϖριακή θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας Israel Land Development Company Energy Ltd, υϖέγραψε συµφωνία µε την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, για την ανάϖτυξη, την ϖαραγωγή και το δικαίωµα ϖώλησης ϖροϊόντων υδρογονανθράκων σε τρεις υϖεράκτιες ϖεριοχές στην Αδριατική Θάλασσα, συνολικού µήκους χιλιοµέτρων.

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 1. Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία

Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πληροφορίες: Σπυρίδων Λιόντος Τίρανα, 17 Απριλίου 2007 Γραµµατέας ΟΕΥ Α Ο κατασκευαστικός τοµέας στην Αλβανία Α. Η προοπτική του κατασκευαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 19 Μαρτίου 2012 ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σας αποστέλλουµε Πρόσκληση και Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ Τηλ.:+38138 247370 71-72FAX:+38138 245533 E-mail:ecocom-pristina@mfa.gr ΚΟΣΟΒΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ H στρατηγική πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα