Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 Εϖισκόϖηση οικονοµικών ειδήσεων αϖό τον αλβανικό τύϖο Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη Σύµβουλος ΟΕΥ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµϖορικών Υϖοθέσεων Τιράνων ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκτιµήσεις ιαφοροϖοιηµένες ϖαρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των οικονοµικών αναλυτών για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας τη διετία ΝΤ / IMF 2,0% 1,5% Παγκόσµια Τράϖεζα / World Bank 3,0% 2,0% ΕΤΑΑ / EBRD 1,9% 1,0% Υϖουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 3,9% 4,3% Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ϖρόσφατης 3ης αναθεώρησης του ϖροϋϖολογισµού του 2011, η αλβανική Κυβέρνηση εκτιµά χαµηλότερο ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ύψους 3,9% για το τελευταίο έτος και 4,3% για το τρέχον (2012), ϖοσοστά ϖου όµως αµφισβητείται ϖλέον ότι θα εϖιτευχθούν, δεδοµένου ότι οι εισροές αϖό τον τουρισµό, τις άµεσες ξένες εϖενδύσεις και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα βαίνουν µειούµενες, ο όγκος του λιανικού εµϖορίου ϖαρουσιάζει µείωση, τα µη εξυϖηρετούµενα δάνεια ανέρχονται στο 18% του συνόλου, ενώ και το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι διαµορφώνεται στο ανώτατο εϖιτρεϖόµενο εϖίϖεδο, 60%, ως ϖοσοστό του ΑΕΠ. Λαµβάνοντας υϖόψη τα ως άνω δεδοµένα, διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, όϖως το ΝΤ, η Παγκόσµια Τράϖεζα και η Ευρωϖαϊκή Τράϖεζα Ανασυγκρότησης και Ανάϖτυξης, αναθεώρησαν τις ϖροβλέψεις τους για το ρυθµό ανάϖτυξης της αλβανικής οικονοµίας, ο οϖοίος εκτιµούν ότι διαµορφώθηκε µεταξύ 1,9 3,0% το 2011 και θα ϖεριοριστεί στο 1,0 2,0% το 2012 (εκτίµηση Παγκόσµιας Τράϖεζας για το 2013: 3,5%). Ανεργία Αϖασχόληση Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το 3 ο τρίµηνο του 2011, η ανεργία στη χώρα κατέγραψε ελαφρά µείωση, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, διαµορφούµενη στο 13,25% (το εκέµβριο του 2010, το ϖοσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 13,5%, έναντι 13,8% του εκεµβρίου 2009). Σε σύνολο εργατικού δυναµικού ατόµων, ο εϖίσηµος αριθµός ανέργων στην Αλβανία ανερχόταν στα τέλη του 3 ου τριµήνου 2011 στα άτοµα (3 ο τρίµηνο 2010: ), αϖό τα οϖοία µόνο τα (3 ο τρίµηνο 2010: ) ελάµβαναν το ϖροβλεϖόµενο εϖίδοµα ανεργίας (ύψους αλβ. λεκ/all το µήνα). Όσον αφορά στους τοµείς δραστηριότητας, ο αριθµός των αϖασχολουµένων στον αγροτικό τοµέα ϖαρέµεινε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στο εϖίϖεδο του αντίστοιχου διαστήµατος του 2010, δηλαδή στα άτοµα, των αϖασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα ϖεριορίστηκε στα (3 ο τρίµηνο 2010: ) και των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (εξαιρουµένου του αγροτικού) αυξήθηκε στα άτοµα, αϖό στα τέλη του 3 ου τριµήνου του 2010.

2 Σηµειώνεται, ότι στο ϖλαίσιο της ϖροσϖάθειας µείωσης των δαϖανών της αλβανικής Κυβέρνησης, έχει ανακοινωθεί µείωση του δηµόσιου τοµέα στη χώρα, µε ϖεριορισµό του αριθµού των εργαζοµένων στο στενό, αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όϖως στις υϖό ιδιωτικοϖοίηση κρατικές εϖιχειρήσεις (Albpetrol Sh.a., INSIG). Moody s και Standard &Poor s: Εϖιβεβαίωση αξιολόγησης Β1 και Β+/Β Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του εκεµβρίου 2011, των διεθνών οίκων αξιολόγησης Moody s και Standard & Poor s, εϖιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά στην ϖιστοληϖτική ικανότητα της Αλβανίας, µε Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα, διατηρώντας µάλιστα «σταθερό» το outlook, δηλαδή τις ϖροοϖτικές της οικονοµίας της χώρας. Όϖως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση των αναλυτών της S&P «Κατά την άϖοψή µας, εάν δεν αντιµετωϖιστούν οι ϖολιτικές και θεσµικές ϖροκλήσεις στην Αλβανία, ενδέχεται να εϖηρεαστούν αρνητικά οι οικονοµικές ϖροοϖτικές της χώρας. Πιστεύουµε όµως, ότι η Κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσµευσή της για δηµοσιονοµική εξυγίανση και ότι θα εϖέλθει βαθµιαία αϖοκατάσταση της ισορροϖίας της οικονοµίας, µακριά αϖό το ακόµη υψηλό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, ϖου εκτιµάται στο 10% του ΑΕΠ το 2011». Πτώση λιανικών ϖωλήσεων Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), συνεχίστηκε το διάστηµα Αϖριλίου Ιουνίου 2011, για 5 ο συνεχές τρίµηνο, η ϖτώση των λιανικών ϖωλήσεων στην αλβανική αγορά. Ειδικότερα, το Β τρίµηνο του 2011, ο όγκος των λιανικών ϖωλήσεων στη χώρα µειώθηκε κατά 6,9%, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, µε τη µεγαλύτερη ϖτώση να καταγράφεται το Μάιο Όσον αφορά σε εϖιµέρους κατηγορίες ϖροϊόντων, η µεγαλύτερη ϖτώση σηµειώθηκε, το 2 ο τρίµηνο 2011, σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010, στον όγκο των ϖωλήσεων του οικιακού εξοϖλισµού (20%) και των βιβλίων εφηµερίδων και γραφικής ύλης (24%), σε αντίθεση µε τα φαρµακευτικά, καλλυντικά και είδη ϖροσωϖικής υγιεινής, οι λιανικές ϖωλήσεις των οϖοίων σηµείωσαν αύξηση (ϖερίϖου 8%). Ο όγκος των ϖωλήσεων στα τρόφιµα, ϖοτά και καϖνικά ϖροϊόντα, σε εξειδικευµένα καταστήµατα και µη, όϖως και στα είδη ένδυσης και υϖόδησης, σηµείωσαν ελαφρά άνοδο. Βασικός µισθός ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υϖηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), ο βασικός µισθός στον ιδιωτικό τοµέα στην Αλβανία διαµορφώθηκε το 2011 στα ALL (Κοινή Υϖουργική Αϖόφαση 527/ ) αϖό ALL το 2010 και ALL το 2009 και ο µέσος µηνιαίος µισθός στο δηµόσιο τοµέα αυξήθηκε το 3 ο τρίµηνο του 2011 στα ALL, αϖό το 3 ο και ALL το 2 ο τρίµηνο του είκτης οικονοµικής ελευθερίας Όϖως δηµοσιεύτηκε στον αλβανικό τύϖο, την 57 η θέση, µε 65,1 µονάδες (1,1 ϖερισσότερες αϖό το 2011) κατέλαβε φέτος η Αλβανία στη διεθνή κατάταξη του δείκτη οικονοµικής ελευθερίας, ϖου καταρτίζει το ινστιτούτο Heritage Foundation, µε έδρα τις ΗΠΑ, και η εφηµερίδα Wall Street Journal, βαθµολογώντας 184 χώρες, µετά αϖό αξιολόγηση των εϖιδόσεών τους σε δέκα κριτήρια. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, ένα κοινό χαρακτηριστικό των χωρών της ϖεριοχής της ΝΑ Ευρώϖης είναι οι θεσµικές αδυναµίες του οικονοµικού ϖεριβάλλοντος, ϖου συχνά αϖοθαρρύνουν τη δηµιουργία νέων εϖιχειρήσεων και την υλοϖοίηση εϖενδύσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σύµφωνα µε την τελική κατάταξη, η Σλοβενία, για το 2012, κατατάχθηκε στην 69η θέση, η Κροατία στην 83η, η Ρουµανία στην 62η, η Βουλγαρία στην 61η, η ΠΓ Μ στην 43η και το Μαυροβούνιο ϖαραµένει και φέτος στην 72η θέση της κατάταξης. Στην αξιολόγηση βάσει των δέκα εϖιµέρους κριτηρίων, τις χαµηλότερες

3 βαθµολογίες έλαβε η Αλβανία στην ϖροστασία των δικαιωµάτων ϖνευµατικής ιδιοκτησίας και την αντιµετώϖιση της διαφθοράς (γύρω στους 35,0 βαθµούς) και τις υψηλότερες στη δηµοσιονοµική ελευθερία (91,4), την ελευθερία του εµϖορίου (79,8), τη νοµισµατική (78,6) και την ελευθερία των εϖιχειρήσεων (78,2), ενώ η χρηµατοοικονοµική αξιολογήθηκε µε 70,0 βαθµούς, η ελευθερία των εϖενδύσεων µε 65,0 και της εργασίας µε 51,0 βαθµούς. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Αύξηση χρηµατοδοτήσεων στην Αλβανία κ.ά. χώρες Όϖως γνωστοϖοίησε, µε ανακοίνωση τύϖου, στις 6 Ιανουαρίου 2012, η Αντιϖροσωϖεία της Παγκόσµιας Τράϖεζας (World Bank / WB) στην Αλβανία, λαµβανοµένων υϖόψη των αυξανόµενων εξωτερικών κινδύνων και οικονοµικών αβεβαιοτήτων, η WB θα διαθέσει, τη διετία 2012 και 2013, ϖερισσότερα κονδύλια αϖό τα αρχικά ϖροβλεϖόµενα, για διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώϖης, των υτ. Βαλκανίων, του Καυκάσου κ.ά.. Η αύξηση της χρηµατοδότησης για τις χώρες των υτ. Βαλκανίων, συµϖεριλαµβανοµένης της Αλβανίας, ϖαρέχεται αϖό την Παγκόσµια Τράϖεζα, µε στόχο τον ϖεριορισµό των εϖιϖτώσεων αϖό την κρίση στην ευρωζώνη, την ενίσχυση του ϖρογράµµατος των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, τον ϖεριορισµό των δηµοσιονοµικών αδυναµιών και τη θωράκιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής σταθερότητας, για τη συνέχιση της ανάϖτυξης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. «Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα στην Αλβανία και τη Β-Ε αντιστοιχούν στο 10% ϖερίϖου του ΑΕΠ τους και οι εισροές τους έχουν ήδη εϖηρεαστεί αϖό την εϖιβράδυνση της οικονοµικής ανάϖτυξης στην ευρωζώνη» σηµειώνεται στη ανακοίνωση της WB. Για την εξειδίκευση των όρων και ϖροϋϖοθέσεων χορήγησης των χρηµατοδοτήσεων ϖρος την Αλβανία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαϖραγµατεύσεις της αλβανικής Κυβέρνησης µε την Παγκόσµια Τράϖεζα. Σε διαϖραγµάτευση χρηµατοδοτήσεις ϖρος την Αλβανία «Εάν αϖό τις κοινές εκτιµήσεις µας µε την αλβανική Κυβέρνηση, ϖροκύψει ανάγκη για ένα τόσο υψηλό ϖοσό, 100 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, κι εφόσον η αλβανική Κυβέρνηση εκϖονήσει ένα σκληρό ϖρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στο δηµοσιονοµικό τοµέα, την οικονοµική ανάϖτυξη και την ανταγωνιστικότητα, είµαστε σε θέση να ϖροσφέρουµε αυτό το ϖοσό κι ακόµη υψηλότερο», ανέφερε µεταξύ άλλων η εϖικεφαλής της εδώ Αντιϖροσωϖείας της World Bank κα Kseniya Lvovsky, σε συνάντησή της µε δηµοσιογράφους, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, στις Θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι νεώτερα δηµοσιεύµατα, αναφέρουν ϖοσό χρηµατοδότησης, ύψους 40 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, της Παγκόσµιας Τράϖεζας στην Αλβανία. Εϖίσης, σηµειώνεται, ότι η Παγκόσµια Τράϖεζα έχει συστήσει µεταρρύθµιση και για το συνταξιοδοτικό σύστηµα, για την αναµόρφωση του οϖοίου ϖαρέχει τεχνική βοήθεια ϖρος τα αρµόδια αλβανικά Υϖουργεία. Μεταναστευτικά εµβάσµατα Ελαφρά µείωση καταγράφηκε µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 στα µεταναστευτικά εµβάσµατα, µε βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράϖεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, ϖου ήδη το 2010 διαµορφώθηκαν στο χαµηλότερο εϖίϖεδο της τελευταίας εϖταετίας και ϖεριορίστηκαν στα 690 εκατ., σηµειώνοντας έναντι του 2009 (781 εκατ. ) µείωση της τάξης του 12%, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011 εκτιµάται ότι ανήλθαν στο ϖοσό των 475 εκατ..

4 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής ϖληθυσµού Τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ϖρόσφατης (Οκτωβρίου 2011) αϖογραφής ϖληθυσµού έδωσε στη δηµοσιότητα η Γεν. /ντρια της Στατιστικής Υϖηρεσίας Αλβανίας (INSTAT) ρ. Ines Nurja, διευκρινίζοντας, ότι τα οριστικά στοιχεία εκτιµάται ότι θα ϖαραδοθούν τον Ιούνιο τ.έ.. Σύµφωνα µε τα ως άνω ϖροκαταρκτικά στοιχεία, ο ϖληθυσµός της Αλβανίας ανέρχεται σήµερα στα άτοµα, δηλαδή ϖεριορίστηκε κατά 7,7%, σε σχέση µε την τελευταία αϖογραφή του 2001 ( ), µείωση ϖου κατά κύριο λόγο οφείλεται στην εκτεταµένη µετανάστευση και στη µείωση της γεννητικότητας. Όσον αφορά στα φύλα, ο αριθµός των ανδρών ανέρχεται σε (50,2% του ϖληθυσµού) και των γυναικών σε (49,8%). Αξιοσηµείωτη είναι και η ανατροϖή, για ϖρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, της αναλογίας µεταξύ ϖληθυσµού των µη αστικών ϖεριοχών και των ϖόλεων, όϖου σήµερα διαβιεί η ϖλειονότητα, ήτοι το 53,7% του συνολικού ϖληθυσµού (έναντι 46,3% σε µη αστικές ϖεριοχές). Προκαταρκτικά αϖοτελέσµατα αϖογραφής κατοικιών νοικοκυριών Με βάση τα ϖροκαταρκτικά αϖοτελέσµατα της ως άνω αϖογραφής ϖου ανακοινώθηκαν αϖό την INSTAT, ϖαρά τη µείωση του ϖληθυσµού, ο συνολικός αριθµός των κατοικιών στην Αλβανία ϖαρουσιάζει αύξηση της τάξης του 37% σε σύγκριση µε το 2001 και ανέρχεται σε Αντίστοιχα, ο αριθµός των κτιρίων αυξήθηκε, αϖό τα το 2001, στα το 2011 (αύξηση 34%). Ως οι 8 ϖολυϖληθέστεροι αναδείχτηκαν οι ήµοι των Τιράνων (Τirane): κάτοικοι, του υρραχίου (Durres): , της Αυλώνας (Vlore): , του Ελµϖασάν (Elbasan): , της Σκόδρας (Shkoder): , του Kamez: , του Φιέρι (Fier): και της Κορυτσάς (Korce): κάτοικοι. Αναφορικά µε τον αριθµό των νοικοκυριών, το 2011 καταγράφηκαν (2001: ), µε µέσο αριθµό µελών τα 3,8 αϖό 4,2 µέλη το Τα νοικοκυριά µε τα ϖερισσότερα µέλη, 4,6, καταγράφηκαν στην ϖεριφέρεια Κούκες στη ΒΑ Αλβανία, ενώ µε τα λιγότερα, ήτοι 3,3 κατά µέσο όρο, στις ϖεριφέρειες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. Τα νοικοκυριά στις ϖόλεις έχουν σήµερα κατά µέσο όρο 3,6 µέλη (2001: 3,9), ενώ στις µη αστικές ϖεριοχές 4,1 µέλη, σε σχέση µε 4,5 το ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αύξηση ελάχιστου κεφαλαίου για ΑΕ Εγκρίθηκε αϖό το Κοινοβούλιο της χώρας και τέθηκε σε ισχύ αϖό ο ν /2011, σύµφωνα µε τον οϖοίο τροϖοϖοιείται ο ν. 9901/2008 «ϖερί εϖιχειρηµατιών και εµϖορικών εταιρειών» και το ελάχιστο αϖαιτούµενο µετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση ανώνυµων εταιρειών / Shoqëri Αnonime / Sh.a. (µη δηµόσιας εγγραφής) αυξάνεται σε 3,5 εκ. αλβανικά λεκ / ALL (αϖό 2 εκ. ALL). Για τις ανώνυµες εταιρείες ϖου ιδρύθηκαν ϖριν τεθεί σε ισχύ ο ως άνω νόµος, ϖροβλέϖεται µεταβατική ϖερίοδος ενός έτους (αϖό την έναρξη της ισχύος του), ϖροκειµένου να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο σε εφαρµογή των νέων διατάξεων, η µη τήρηση των οϖοίων στην ϖροβλεϖόµενη ϖροθεσµία, συνεϖάγεται διάλυση της Α.Ε. και διαγραφή της αϖό το µητρώο του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής (National Registration Center / NRC, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης.

5 Παράταση, µέχρι , «φορολογικής αµνηστίας» Εγκρίθηκε αϖό το Υϖουργικό Συµβούλιο της Αλβανίας η τρίµηνη ϖαράταση, δηλ. µέχρι , της ισχύος του νόµου ϖερί «φορολογικής αµνηστίας», όϖου µεταξύ άλλων ϖαρέχεται δυνατότητα δήλωσης, εϖανεκτίµησης και νοµιµοϖοίησης ϖεριουσιακών στοιχείων, όϖως και τακτοϖοίησης υϖοχρεώσεων και οφειλών ϖαρελθόντων ετών, αϖό ασφαλιστικές οφειλές, φόρους, δασµούς κ.λϖ. τέλη, υϖό τους όρους και τις ϖροϋϖοθέσεις ϖου καθορίζονται για κάθε ϖερίϖτωση (βλ. σχετ. έγγραφο Γραφείου µας αϖό στην ιστοθέση Σηµειώνεται, ότι η ϖαράταση κρίθηκε αναγκαία, ϖροκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε φυσικά ϖρόσωϖα και εϖιχειρήσεις να εϖωφεληθούν αϖό τις οικείες ρυθµίσεις, δεδοµένου ότι τους 5 ϖρώτους µήνες της εφαρµογής τους τα αϖοτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Η µεγαλύτερη ανταϖόκριση ϖροήλθε αϖό φυσικά ϖρόσωϖα ϖου στο ως άνω χρονικό διάστηµα νοµιµοϖοίησαν κεφάλαια 400 εκατ. αλβ. λεκ, καταβάλλοντας 11,9 εκατ. αλβ. λεκ, και εϖανεκτίµησαν ακίνητη ϖεριουσία αξίας 30 δισ. αλβ. λεκ, ϖληρώνοντας το αναλογούν ϖοσό των 300 εκατ. αλβ. λεκ. συνολικά. Η αντίστοιχη εϖανεκτίµηση και δήλωση της ϖραγµατικής αξίας των ϖεριουσιακών στοιχείων, σε τρέχουσες τιµές αγοράς, των εϖιχειρήσεων αϖέφερε στο αλβανικό δηµόσιο ϖοσό ύψους αλβ. λεκ µόνο (3% εϖί εϖανεκτιµηθείσας αξίας ακίνητης ϖεριουσίας συνολικού ύψους 14 εκατ. αλβ. λεκ). ιευκρινίσεις για ύψος ΦΠΑ τοµέα υγείας Σύµφωνα µε διευκρινιστικές οδηγίες του αλβανικού Υϖουργείου Οικονοµικών, ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ, ύψους 10%, ϖου αϖό εϖιβάλλεται και για τα φάρµακα (αντί του γενικά ισχύοντος στη χώρα 20%), ισχύει για συγκεκριµένες υϖηρεσίες του τοµέα της υγείας µεταξύ των οϖοίων η νοσοκοµειακή ϖερίθαλψη (σε ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία), η ϖαροχή υϖηρεσιών ϖρώτων βοηθειών, οι οδοντιατρικές υϖηρεσίες, οι ιατρικές και βιοχηµικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκοϖούς, η έκδοση ϖιστοϖοιητικών υγείας και οι υϖηρεσίες ϖου ϖροσφέρονται στο ϖλαίσιο της εϖαγγελµατικής δραστηριότητας ιατρών. Αντίθετα, στις αναλύσεις DNA, την έκδοση ιατρικών ϖιστοϖοιητικών για ασφαλιστικούς σκοϖούς, τις κτηνιατρικές υϖηρεσίες και τις υϖηρεσίες αισθητικής και εναλλακτικής ιατρικής, ο εϖιβαλλόµενος συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 20%. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Είδη ένδυσης (ενεργητική τελειοϖοίηση φασόν) Αϖό τους σηµαντικότερους της αλβανικής οικονοµίας ϖαραµένει σταθερά ο τοµέας της ενεργητικής τελειοϖοίησης και κατασκευής ενδυµάτων και υϖοδηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το 2010 οι εξαγωγικές εϖιδόσεις των 400 ϖερίϖου εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της υϖόδησης στην Αλβανία, αϖασχολώντας άτοµα, αντιστοιχούσαν αϖό κοινού στο 1/3 ϖερίϖου του συνόλου της αξίας των αλβανικών εξαγωγών και στο 50% της συνολικής αξίας των ϖρος την ΕΕ αλβανικών εξαγωγών. Ειδικά όσον αφορά στα είδη ένδυσης, στην Αλβανία λειτουργεί ένας συγκριτικά µεγάλος αριθµός ϖαραγωγικών µονάδων, µε εξειδίκευση στην κατασκευή (εργασία φασόν) ενδυµάτων, για λογαριασµό γνωστών ευρωϖαϊκών οίκων, δραστηριότητα ϖου αναϖτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου ανακοινώθηκαν σε ενηµερωτική ηµερίδα ϖου διοργανώθηκε ϖρόσφατα, ο αριθµός των εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στο συγκεκριµένο κλάδο στην Αλβανία εκτιµάται ότι ανέρχεται στις

6 315, οι οϖοίες µε κύκλο εργασιών 479 εκ. και εξαγωγές ύψους 218 εκ. (το 2010) ή 19% της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, αϖασχολούν ϖάνω αϖό άτοµα, ήτοι ϖοσοστό της τάξης του 7,5% του συνόλου του δυναµικού της χώρας και 22% των αϖασχολούµενων στον ιδιωτικό µη αγροτικό τοµέα. Σηµειώνεται, ότι οι ως άνω εϖιχειρήσεις εισάγουν ϖρώτες ύλες ή ηµιτελή ϖροϊόντα, κυρίως αϖό την Ε.Ε. αλλά και αϖό τρίτες χώρες, τα µεταϖοιούν και εξάγουν τα τελικά ϖλέον αγαθά στην Ευρώϖη, µε ϖρώτη χώρα ϖροορισµού την Ιταλία, ϖρος την οϖοία το 2010 κατευθύνθηκε το 82% ϖερίϖου των εξαγωγών, δεύτερη την Ελλάδα (10%) και τρίτη τη Γερµανία (6%). Για τις εταιρείες αυτού του είδους, ϖου εξάγουν το σύνολο της ϖαραγωγής τους υϖάρχουν αρκετά οικονοµικά κίνητρα, όϖως η εξαίρεση αϖό την καταβολή ΦΠΑ και εισαγωγικών δασµών για τις εισαγόµενες ϖρώτες ύλες και το µηχανολογικό εξοϖλισµό τους. Εισαγωγές ειδών ένδυσης Οι αλβανικές εισαγωγές ειδών ένδυσης των κεφαλαίων 61 και 62 του εναρµονισµένου δασµολογίου (HS 61: ενδύµατα και συµϖληρώµατα ϖλεκτά 62: ενδύµατα και συµϖληρώµατα άλλα αϖό ϖλεκτά), ϖαρέµειναν τη διετία στα 128 εκ., σε σχέση µε 165 εκ. το Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών των ειδών ϖου εµϖίϖτουν στο κεφάλαιο HS 61 µειώθηκε αϖό 86 εκ. το 2008 στα 74 εκ. το 2010, ενώ το σύνολο των αλβανικών εισαγωγών του HS 62 αϖό 79 εκ. το 2008 ϖεριορίστηκε το 2010 στα 54 εκ.. Οι αλβανικές εισαγωγές ενδυµάτων αϖό την Ελλάδα, ύψους το ,32 εκ. αλβ. λεκ / ALL, έναντι 1.873,03 εκ. ALL το 2009 και 2.282,56 εκ. ALL το 2008, κατέγραψαν το 2010, σε σχέση µε το 2009, νέα ϖτώση ϖοσοστού -16,2%, σε συνέχεια µείωσης της τάξης του -18% το 2009 σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται στη µεγάλη ϖτώση της αξίας των αλβανικών εισαγωγών ελληνικών ενδυµάτων εκτός των ϖλεκτών, ϖου ήταν της τάξης του -38,4% το 2010 (σε σχέση µε το 2009). Αντίθετα, τα ϖλεκτά ενδύµατα και συµϖληρώµατα τους κατέγραψαν το 2010 θετική µεταβολή, της τάξης του 8,5% (σε σχέση µε το 2009), θα ϖρέϖει όµως να εϖισηµανθεί, ότι η αξία των εισαγωγών τους, το ίδιο έτος (2010), διαµορφώθηκε στο 50% ϖερίϖου των αντίστοιχων µεγεθών των ετών 2007 και 2006, ακολουθώντας τη φθίνουσα τάση των εισαγωγών ελληνικού ενδύµατος στην Αλβανία µετά το Περισσότερα στοιχεία για την αλβανική αγορά ειδών ένδυσης, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων, στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : Αγροτικός τοµέας Η συµµετοχή του ευρύτερου γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ της Αλβανίας, ανήλθε το 2010 στο 19%. Η αγροτική γη αϖοτελεί το 24% του αλβανικού εδάφους συνολικής έκτασης εκταρίων, δηλ. ανέρχεται σε εκτάρια. Το 36% του αλβανικού εδάφους, αϖοτελεί δασική έκταση ( εκτάρια) και το 18% βοσκοτόϖια ( εκτάρια). Σύµφωνα µε στοιχεία της Υϖηρεσίας Τροφίµων και Προστασίας του Καταναλωτή του Υϖουργείου Γεωργίας της Αλβανίας, ϖερισσότερα αϖό εκτάρια αγροτικής γης είναι ϖλέον αρδευόµενα, αϖό ϖερίϖου εκτάρια το 2005 και το 2008, ενώ ϖάνω αϖό το 55% της αρδευόµενης γης βρίσκεται στις ακόλουθες τέσσερις ϖεριοχές: του Φιέρι (23%), της Κορυτσάς (11,5%), της Αυλώνας (10%) και του Ελµϖασάν (10%). Ο αριθµός των αγροκτηµάτων αϖό το 2005, µειώθηκε στα ϖερίϖου το 2010, στα οϖοία σε ϖοσοστό 43% καλλιεργούνται οϖωροφόρα δένδρα, ενώ στην ϖλειονότητα ασκείται ϖαράλληλα και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

7 Περισσότερα στοιχεία για τις εξελίξεις και την ϖαραγωγή του γεωργικού τοµέα στην Αλβανία, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν σε ϖρόσφατο σηµείωµα του Γραφείου µας ϖου έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή ϖύλη στην ιστοσελίδα : ιαδίκτυο Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και Ταχυδροµικών Υϖηρεσιών Electronic and Postal Communications Authority (AKEP / το 2011 καταχωρήθηκαν νέες ιστοσελίδες µε το διαδικτυακό κωδικό.al, τον ϖλέον χρησιµοϖοιούµενο στην Αλβανία, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους στις 8.000, σε σχέση µε το 2010 και το Σηµειώνεται, ότι αξιοσηµείωτη άνοδος σηµειώθηκε, ϖαράλληλα, στον αριθµό των ιστοσελίδων µε διαδικτυακούς κωδικούς.com.al,.gov.al και.edu.al. Στην αύξηση του αριθµού των ιστοσελίδων µε τον κωδικό.al, τον οϖοίο µϖορούν να χρησιµοϖοιούν και ϖολίτες της χώρας Αλβανοί υϖήκοοι ϖου διαµένουν στο εξωτερικό, συνέβαλε και η µείωση του ϖροβλεϖόµενου τέλους καταχώρησης αϖό τα 75 δολλ. ΗΠΑ µέχρι τις αρχές του 2010, στα 20 $ (2.000,00 αλβ. λεκ). Ασφαλιστική αγορά ασφάλειες ζωής Αύξηση, της τάξης του 5,3%, καταγράφηκε το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011 (σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010) στο συνολικό ύψος της αξίας των ασφαλίστρων στην Αλβανία, το οϖοίο διαµορφώθηκε στα 7,7 δις ALL ή 558 εκατ.. Οι αϖοζηµιώσεις ϖου κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αλβανία, σύµφωνα µε στοιχεία της αλβανικής Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών, ήταν το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2011, συνολικού ύψους 1,9 δισ. ALL ή 137,5 εκατ.. Ειδικότερα, στο ως άνω διάστηµα, o αριθµός συµβολαίων των ασφαλειών ζωής αυξήθηκε κατά 30%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση στο συνολικό αριθµό συνολικού αριθµού των ασφαλιστικών συµβολαίων στην Αλβανία, µε το µερίδιό τους αϖό 9,9% το διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2010, να ανέρχεται στο 12,23% το αντίστοιχο διάστηµα του Η αύξηση των ασφαλειών ζωής συνοδεύεται και αϖό αύξηση της ζήτησης για ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας (travel health insurance), ϖου αϖοδίδεται κυρίως στην κατάργηση, στα τέλη του 2010, των θεωρήσεων εισόδου (visa) στα Κ-Μ της ΕΕ, για τους Αλβανούς ϖολίτες. Ασφάλειες αυτοκινήτων Αντίθετα ϖρος τις ασφάλειες ζωής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ως άνω Αρχής Εϖοϖτείας Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών της Αλβανίας, η συνολική αξία των ασφαλίστρων υϖοχρεωτικής ασφάλισης οχηµάτων, το διάστηµα Ιανουαρίου Σεϖτεµβρίου 2011, ανήλθε στα 3,0 δισ. ALL, δηλαδή µειώθηκε κατά 7,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του ϖροηγουµένου έτους, εξέλιξη ϖου αϖοδίδεται στην αϖελευθέρωσή τους. ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ Προκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα 2012 Οι ενδιαφερόµενοι για τις εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις ϖου θα ϖραγµατοϖοιηθούν στα Τίρανα, στη διάρκεια του 2012, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, ϖου έχουν γνωστοϖοιηθεί στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τιράνων αϖό το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας και διοργανωτές, µϖορούν να

8 αναζητήσουν το ϖροκαταρκτικό εκθεσιακό ϖρόγραµµα στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας, στη θέση Παρουσιάσεις εκδήλωσης µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στην Νοτιοανατολική Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», Τίρανα, Όϖως µας ενηµέρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώϖης (ΙΕΝΕ), οι ϖαρουσιάσεις της ηµερίδας σεµιναρίου, µε θέµα «Ενεργειακές Πολιτικές και Στρατηγικές στη ΝΑ Ευρώϖη και ο Ρόλος της Αλβανίας», ϖου διοργανώθηκε την Τρίτη, , στο Sheraton των Τιράνων, σε συνεργασία µε το Ελληνο-Αλβανικό Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο (ΕΑΕΒΕ), έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και βρίσκονται στη διάθεσή των ενδιαφεροµένων, στη θέση Σηµειώνεται, ότι στην εκδήλωση κεντρικός οµιλητής ήταν ο Εκτελεστικός /ντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταµϖόλης, ο οϖοίος ϖαρουσίασε τη µεθοδολογία ϖου ακολουθήθηκε και τα βασικά ϖεδία έρευνας της µελέτης «SE Europe Energy Outlook 2011», όϖου ϖεριέχονται αναλυτικά στοιχεία των ενεργειακών δεδοµένων (ϖαραγωγή, ζήτηση, κατανάλωση κ.λϖ.) της ϖεριοχής, ανά χώρα και ενεργειακό κλάδο, καθώς και εκτιµήσεις για τις εξελίξεις και τις ενεργειακές εϖενδύσεις στη ΝΑ Ευρώϖη. Εϖίσης, ειδικότερα θέµατα ανέϖτυξαν αϖό ελληνικής ϖλευράς ο Συντονιστής Ευρωϖαϊκών Έργων του ΙΕΝΕ κ. Νικόλαος Σοφιανός και ο /ντής ιεθνών ράσεων και Παρακολούθησης Έργων της ΕΠΑ κ. ηµήτριος Μανώλης και αϖό αλβανικής ο /ντής Ενεργειακών Πολιτικών του Υϖουργείου Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας της Αλβανίας Καθ. Stavri Dhima και ο /ντής της αλβανικής ηµόσιας Εϖιχείρησης Ηλεκτρισµού KESH κ. Lorenc Kosta. 1η ιεθνής Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Όϖως µας γνωστοϖοίησε η ελληνική εταιρεία «ΕΧΡΟ LINE», το χρονικό διάστηµα αϖό διοργανώνει στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), την 1η ιεθνή Έκθεση «HORECA ALBANIA EXPO 2012», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του ξενοδοχειακού εξοϖλισµού, του εξοϖλισµού εστιατορίων, καφέ κ.ά. συναφών χώρων, εταιρείες εµϖορίας και ϖαραγωγής τροφίµων και ϖοτών, καθώς και εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της εστίασης. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση: 5&lang=el. 12 η ιεθνής Έκθεση «CONSTRUCTIONS», Συνεδριακό Κέντρο, Τίρανα, Η ελληνική εταιρεία «NEW GENESIS», µας γνωστοϖοίησε, ότι το 3ήµερο , διοργανώνει, µε τη στήριξη του Ελληνο-Αλβανικού Εµϖορικού και Βιοµηχανικού Εϖιµελητηρίου (ΕΑΕΒΕ), της Ένωσης Αλβανών Αρχιτεκτόνων και της Αλβανικής Ένωσης Ενέργειας, στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων (Palace of Congresses), τη 12 η ιεθνή Έκθεση Κατασκευών «CONSTRUCTIONS», στην οϖοία θα λάβουν µέρος εϖιχειρήσεις αϖό όλο το φάσµα του κλάδου. Στο ϖλαίσιο της ως άνω έκθεσης, την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, ϖρογραµµατίζεται να ϖραγµατοϖοιηθεί στον ίδιο χώρο, ηµερίδα µε θέµα «Έργα Υϖοδοµής-Κατασκευές- Ενέργεια» και οµιλητές εϖιστήµονες αϖό την Ελλάδα και την Αλβανία, οι οϖοίοι θα καταθέσουν τις αϖόψεις τους σε θέµατα ϖου αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και εφαρµογές στον τοµέα των σύγχρονων κατασκευών. Περισσότερες ϖληροφορίες για την εκδήλωση, µϖορούν οι ενδιαφερόµενοι να αναζητήσουν στη θέση:

9 ΥΠΟ ΟΜΕΣ Σχεδιασµός ήµου Τιράνων Με 29 ψήφους υϖέρ και 25 κατά εγκρίθηκε, τις τελευταίες ηµέρες του εκεµβρίου 2011, ο ετήσιος ϖροϋϖολογισµός του ήµου Τιράνων για το 2012, συνολικού ύψους 70 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ϖου αϖοτελεί το υψηλότερο ϖοσό στην ιστορία του ήµου και στοχεύει στην οικονοµική ανάϖτυξη της Πρωτεύουσας, µε την ενίσχυση της αϖασχόλησης και τη βελτίωση της ϖοιότητας ζωής και των υϖοδοµών, ανέφερε µεταξύ άλλων στη σχετική εισήγησή του ο ήµαρχος κ. Lulzim Basha, ϖροαναγγέλλοντας και αϖαλλαγές ελαφρύνσεις αϖό δηµοτικά τέλη για νέες µικρές και µικρο-µεσαίες εϖιχειρήσεις ή κατασκευαστικές εταιρείες ϖου θα ϖροσλάβουν συγκεκριµένο αριθµό (50 75) ανέργων. Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου δηµοσιεύτηκαν στον αλβανικό τύϖο, ο αριθµός των εγκατεστηµένων στα Τίρανα εϖιχειρήσεων εκτιµάται ότι τον Ιούνιο του 2010 ανερχόταν στις , αϖό τις οϖοίες το 69% µικρές. Αϖό το σύνολο των εϖιχειρήσεων της αλβανικής Πρωτεύουσας, ϖοσοστό 26% δραστηριοϖοιείται στον τοµέα των λιανικών ϖωλήσεων, 16% των υϖηρεσιών, 15% στον τοµέα της αναψυχής και διασκέδασης και 13% στο χονδρικό εµϖόριο. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό του ήµου Τιράνων, ϖροβλέϖονται αυξηµένες εϖενδύσεις σε υϖοδοµές, 50% αϖό τις οϖοίες θα κατευθυνθούν σε νέα έργα και 50% σε ήδη υλοϖοιούµενα, ενώ βασικοί άξονες των εκτεταµένων ϖαρεµβάσεων ϖου ϖρογραµµατίζονται αφορούν το οδικό δίκτυο και τις ϖλατείες, τον ϖοταµό ϖου διασχίζει την Πρωτεύουσα και τη χρήση των δηµόσιων ακινήτων. Προβλέψεις ϖροϋϖολογισµού 2012 Το τούνελ στον αυτοκινητόδροµο Τίρανα Ελµϖασάν, το οϖοίο κατασκευάζεται αϖό την ελληνική «ΑΚΤΩΡ» και ο οδικός άξονας Σκόδρα Hani I Hotit, όϖου βρίσκεται ο συνοριακός σταθµός µε το Μαυροβούνιο, είναι δύο αϖό τα έργα ϖου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 2012, ανακοίνωσε µεταξύ άλλων, σε ϖρόσφατη συνέντευξη τύϖου ο Υϖουργός ηµοσίων Έργων και Μεταφορών κ. Sokol Oldashi, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου. Στο φετινό ϖροϋϖολογισµό ϖροβλέϖεται, εϖίσης, η υλοϖοίηση εϖενδύσεων σε έργα ύδρευσης και άρδευσης σε ϖαράκτιες ϖεριοχές, υγειονοµικής ταφής στερεών αϖόβλητων στην Κορυτσά (έργο ύψους 11 εκατ. ϖου χρηµατοδοτείται αϖό τη γερµανική KfW), όϖως και ολοκλήρωσης του τερµατικού σταθµού του λιµένα υρραχίου και αϖοκατάστασης αϖοβάθρων του (χρηµατοδότηση ΕΙΒ / EBRD). Με βάσεις τις ϖροβλέψεις του ϖροϋϖολογισµού, το 2012 θα διατεθούν στην Αλβανία συνολικά 69,7 δισ. αλβ. λεκ σε εϖενδύσεις (27,3 δισ. µε εγχώρια χρηµατοδότηση και 42,3 δισ. αλβ. λεκ µε εξωτερική), ενώ το µεγαλύτερο ϖοσό θα κατευθυνθεί στους τοµείς ϖροτεραιότητας και ειδικότερα στην ϖαιδεία (3,2% του ΑΕΠ), τις υϖοδοµές (3,05% του ΑΕΠ) και την υγεία (2,6% του ΑΕΠ). ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ανακοίνωση Bankers Petroleum Σύµφωνα µε στοιχεία ϖου γνωστοϖοίησε η καναδική Bankers Petroleum, ο κύκλος εργασιών της στην Αλβανία, το 2011, ανήλθε σε 340 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και οι ϖωλήσεις αργού ϖετρελαίου αυξήθηκαν στα βαρέλια την ηµέρα, σηµειώνοντας άνοδο, της τάξης του 33%, σε σχέση µε το 2010, ως αϖοτέλεσµα αυξηµένης ϖαραγωγής και ζήτησης. Ειδικότερα, η ϖαραγωγή της ανήλθε το 2011 στα βαρέλια την ηµέρα, κατά µέσο όρο, καταγράφοντας άνοδο 33% (2010: 9806 βαρέλα/ηµέρα), ενώ η µέση τιµή, φτάνοντας στα 72,84 δολλ. ΗΠΑ το βαρέλι, σηµείωσε αύξηση ϖοσοστού 50% ϖερίϖου. Όσον αφορά στα καθαρά έσοδά της, µέχρι και το Σεϖτέµβριο του 2011, η Bankers Petroleum ανέφερε ότι ανήλθαν στα 35,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, δηλαδή, λόγω υψηλότερης

10 ϖαραγωγής και τιµών του ϖετρελαίου, σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 506%, σε σχέση µε την αντίστοιχη ϖερίοδο του Εϖίσης, η ως άνω καναδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εϖενδυτικό ϖρόγραµµά της για το 2012 στην Αλβανία, ϖρογραµµατίζεται να ανέλθει σε συνολικό ύψος 215 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και θα εστιάσει, µεταξύ άλλων, σε µεγάλες αναϖτυξιακές δραστηριότητες στο ϖεδίο Patos Marinza στη Ν Αλβανία, οι οϖοίες θα ϖεριλαµβάνουν εξορύξεις για την αύξηση της ϖαραγωγής και των αϖοθεµάτων, εϖανενεργοϖοίηση και λειτουργία υφιστάµενων ϖετρελαιοϖηγών, όϖως και κατασκευή των αϖαιτούµενων υϖοδοµών. Αντίστοιχα, δραστηριότητες θα αναϖτυχθούν και στα ϖεδία Kucova και Block F. Υ/Η Μονάδα ϖοταµού Shala Όϖως ανακοίνωσε το Γραφείο της εταιρείας ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας 3Power Energy Group στη Νέα Υόρκη, εγκρίθηκε αϖό το αλβανικό Συµβούλιο Υϖουργών, συµφωνία-ϖλαίσιο µε αλβανικό εϖενδυτικό όµιλο, για την εξαγορά ϖοσοστού 75% των δικαιωµάτων ϖαραχώρησης, για την ανάϖτυξη µονάδας ϖαραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ϖοταµό Shala, ισχύος 127,6 MW, στην Αλβανία. Η τιµή αγοράς της ϖαραχώρησης ανέρχεται στα 20 εκατ. δολ. ΗΠΑ ϖερίϖου και το εϖενδυτικό κόστος για το έργο υϖολογίζεται στα 180 εκατ. δολλ. ΗΠΑ, ενώ η µονάδα ϖρογραµµατίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο το Όϖως σηµειώνεται στην ανακοίνωση της 3Power Energy Group, «η οριστικοϖοίηση της συµφωνίας αϖοτελεί εϖιστέγασµα των ϖροσϖαθειών της για διείσδυση στη βαλκανική αγορά και ανοίγει το δρόµο για την ανάληψη ϖερισσότερων έργων ϖαγιώνοντας τη θέση της στην αγορά των ανανεώσιµων ϖηγών ενέργειας». Προσφυγή σε διαιτησία αµερικανικής Sky Petroleum Αϖοζηµίωση 1 δισ. δολλ. ΗΠΑ ζητά η Sky Petroleum, µε ϖροσφυγή της στη διεθνή διαιτησία, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωσή της. Όϖως αναφέρεται στο κείµενο, η αµερικανική εταιρεία εϖικαλείται µονοµερή αθέτηση της σύµβασης (Production Sharing Contract / PSC), ϖου υϖέγραψε τον Ιούνιο του 2010 µε το αλβανικό Υϖουργείο Οικονοµίας, Εµϖορίου και Ενέργειας, εκϖροσωϖούµενο αϖό την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, και της ϖαραχωρούσε δικαιώµατα εξόρυξης στα ϖεδία ενδιαφέροντός της (Block Four, Block Five και Block Dumre). Έρευνες φυσικού αερίου ισραηλινής ILDC Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αλβανικού τύϖου, η Emanuelle Adriatic Energy Ltd, κυϖριακή θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας Israel Land Development Company Energy Ltd, υϖέγραψε συµφωνία µε την Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων Αλβανίας (National Agency of Natural Resources of Albania / AKBN, για την ανάϖτυξη, την ϖαραγωγή και το δικαίωµα ϖώλησης ϖροϊόντων υδρογονανθράκων σε τρεις υϖεράκτιες ϖεριοχές στην Αδριατική Θάλασσα, συνολικού µήκους χιλιοµέτρων.

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015. Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ 1.Επιχειρηµατική δραστηριότητα EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2014 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σύνταξη -Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α.

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α - Επιμέλεια: Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σύνταξη : Θεοφανή Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση στοιχείων αλβανικής οικονομίας και αγοράς

Επικαιροποίηση στοιχείων αλβανικής οικονομίας και αγοράς ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Επικαιροποίηση στοιχείων αλβανικής οικονομίας και αγοράς Απρίλιος 2012 Tel: (003554) 2228980 και 2247323 Fax: 2228979 - e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γραφείο ΟΕΥ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Επιµέλεια -Επεξεργασία: Φανή Πανταζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.. ' - - θ~οσααλονtcη

Αριθ. Πρωτ.. ' - - θ~οσααλονtcη Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Embassy ο1 Greece - Office for Economic and Commercial Affairs [ecocom-tirana@mfa.gr] Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 7:09 µµ Embassy ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

28+ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. \ Ο Ν Ι Κ Η Σ

28+ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. \ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Embassy of Greece -Office for Economic & Commercial Affairs [ecocom-tirana@mfa.gr] ευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 3:12 µµ Embassy ο1 Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος Δαϊρετζής Δημήτριος Πιτσιδήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 2 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...8 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα