ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Στόχοι µελέτης Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Το προφίλ της περιφέρειας Ηπείρου Το ευρύτερο περιβάλλον των µεταφορών Η Ευρωπαϊκή πολιτική στις µεταφορές Το περιβάλλον των µεταφορών στη χώρα µας Υποδοµές µεταφορών στην Ήπειρο Τα στατιστικά δεδοµένα του τοµέα των µεταφορών στην Περιφέρεια της Ηπείρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Γενικά Μεθοδολογία έρευνας πεδίου Αποτελέσµατα έρευνας πεδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Γενικά ηµιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση «δικτύων» και συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων στον τοµέα των µεταφορών Tεχνικές marketing και προώθηση µεταφορικών υπηρεσιών Παρουσίαση, διαχείριση και δυνατότητες συµµετοχής σε εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα Ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων µεταφορικών επιχειρήσεων Εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές Άλλες εκπαιδευτικοί παράµετροι Σύνοψη και συµπεράσµατα I

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Για την µελέτη των περιφερειακών φαινοµένων και της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας των περιφερειών, την χάραξη της περιφερειακής πολιτικής, καθώς και την ανάληψη αναπτυξιακών δράσεων σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαία η διερεύνηση και αποτύπωση της περιφερειακής πραγµατικότητας, των προβληµάτων και των δυνατοτήτων των επιµέρους χωρικών µονάδων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε την συγκέντρωση και αξιοποίηση περιφερειακών στατιστικών δεδοµένων, καθώς και ποιοτικών πληροφοριών. Η συγκέντρωση και η ανάλυση των περιφερειακών δεδοµένων µπορεί να συµβάλλει: στην αποτύπωση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης των περιφερειών στην µέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων στον προσδιορισµό της εξειδίκευσης των περιφερειών στην µελέτη της εγκατάστασης των τοµέων της οικονοµίας ή των επιµέρους κλάδων της οικονοµικής δραστηριότητας στον προσδιορισµό των δυναµικών κλάδων και των πολλαπλασιαστικών τους φαινοµένων, για την διαµόρφωση της κατάλληλης περιφερειακής πολιτικής στην οριοθέτηση των περιφερειών και την µελέτη του ρόλου και των σχέσεων των επιµέρους χωρικών µονάδων στην ταξινόµηση των περιφερειών και στην επιλογή µέσων-εργαλείων περιφερειακής πολιτικής στην αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής και στην κατάρτιση προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης στην διαµόρφωση της στρατηγικής της περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης η συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων µπορεί να βοηθήσει στον συντονισµό των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, στον προσδιορισµό του αναπτυξιακού ρόλου φορέων και επιχειρήσεων και στην προώθηση της συνεργασίας και των δικτύων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Εξάλλου, είναι γεγονός ότι ο ρόλος των Περιφερειών της χώρας καταλαµβάνει µία όλο και περισσότερο περίοπτη θέση στον κεντρικό πολιτικό διάλογο της χώρας µας. Πολύ συχνά στο διάλογο αυτό διατυπώνονται ισχυρισµοί σχετικά µε την συµβολή των διαφόρων 1

3 περιφερειών στον παραγωγικό ιστό της χώρας οι οποίοι είτε δεν έχουν εµπειρική τεκµηρίωση είτε έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των υφισταµένων µελετών, ενώ επίσης συχνά παρατηρείται και µία σύγχυση στα θέµατα της ύπαρξης ή όχι περιφερειακής σύγκλισης, των περιφερειακών ανισοτήτων κ.λπ. Οι ελάχιστες από τις υφιστάµενες µελέτες βασίζονται σε στοιχεία που είναι σχετικά παλαιά και, πιθανότατα, δεν απεικονίζουν τις πρόσφατες αλλαγές και τις κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις που διαδραµατίζονται στο χώρο των περιφερειών της χώρας µας. Χωρίς αυτό να αποτελεί το βασικό της στόχο, η παρούσα µελέτη έως ένα βαθµό προσπαθεί στο πρώτο κεφάλαιο να καλύψει αυτό το κενό σε σχέση µε την αποτύπωση των βασικών οικονοµικών και άλλων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην µελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονοµικής δραστηριότητας και των προοπτικών ανάπτυξης στην περιοχή. Πέραν τούτου, και παρά τις σηµαντικές δυσκολίες που υπάρχουν, η παρούσα µελέτη προσπαθεί να συµβάλλει στοιχειωδώς στην εµπειρική κυρίως διερεύνηση ερωτηµάτων γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης νέων ή διεύρυνση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που ήδη υφίστανται στην Π. Ηπείρου στον κλάδο των µεταφορών. Πράγµατι στο δεύτερο κεφάλαιο της µελέτης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των µεταφορών και ιδιαίτερα των δικτύων µεταφορών στην Ήπειρο. Το δικαίωµα συµµετοχής όλων στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αποτελεί στόχους πολιτικής κάθε σύγχρονου και αναπτυγµένου κράτους. Πρώτον, για λόγους αποτελεσµατικότητας της παραγωγικής διαδικασίας και δεύτερον για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο πρώτος από τους λόγους αυτούς, έχει να κάνει µε την συµπεριφορά των ατόµων καθόσον η απασχόλησή τους σε θέση εργασίας που ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά τους επηρεάζει το ενδιαφέρον τους για εργασία και προσπάθεια και συνεπώς τον όγκο του παραγόµενου προϊόντος. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε την αίσθηση του δικαιώµατος συµµετοχής των ατόµων στα κοινωνικά δρώµενα, όπως άλλωστε είναι και η παραγωγική διαδικασία, η οποία όσο περισσότερο αναπτύσσεται και διαχέεται σε µία κοινωνία τόσο πιο ευσταθής και αδιάρρηκτη είναι η κοινωνική ισορροπία και συνοχή. Ωστόσο, κατά την τελευταία πενταετία, µεταξύ των σηµαντικότερων φαινοµένων στο επίπεδο της ελληνικής οικονοµίας είναι η συνύπαρξη των αξιόλογων, για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα της ίδιας περιόδου, ρυθµών αύξησης του ΑΕΠ µε τους ισχνούς ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης µε παράλληλη µείωση της ανεργίας. Ετήσιες µεταβολές της τάξης του 3% και 4% του ΑΕΠ συνοδεύονται είτε από αρνητικές είτε από ουσιαστικά µηδενικές µεταβολές αύξησης των απασχολουµένων, τόσο σε επίπεδο απόλυτου αριθµού ατόµων όσο και στον πραγµατικό όγκο της απασχόλησης. 2

4 Εξ ορισµού η τάση αυτή προκύπτει σε µια σηµαντική ονοµαστική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, από τη µια µεριά, και σε µια εξαιρετικά χαµηλή ελαστικότητα της έντασης απασχόλησης, από την άλλη. Είναι βέβαια προφανές ότι η επίτευξη των προηγούµενων στόχων γύρω από την κοινωνική συνοχή δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη από τους άλλους στόχους πολιτικής που κάθε φορά τίθενται. Επιπλέον, ο στόχος αυτός όχι µόνο δεν είναι αντίθετος αλλά κινείται στην ίδια κατεύθυνση και συνάδει µε τον στόχο της ενίσχυσης της απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας στην ελληνική οικονοµία. Πράγµατι, τόσο η ενίσχυση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας όσο και ενίσχυση της απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας µπορούν να επιτευχθούν µέσα από την βελτίωση του εν γένει ανθρώπινου δυναµικού της κοινωνίας. Η βελτίωση αυτή συνήθως επιδιώκεται µέσω της κατάρτισης και δια βίου µάθησης που βελτιώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού και τις ευκαιρίες για απασχόληση. Επιπλέον ενισχύει τόσο την αποδοτικότητα της εργασίας µε την αύξηση του εισοδήµατος των απασχολουµένων όσο και την αποτελεσµατικότητα του επιχειρείν µε την αύξηση των κερδών των επιχειρηµατιών. Η κατάρτιση των ενηλίκων (απασχολούµενων και ανέργων) καθώς και οι επιπτώσεις της στην απασχόληση και στις αµοιβές των εργαζοµένων είναι και θα παραµείνει ένα επίκαιρο θέµα. Το υψηλής εκπαίδευσης και ειδίκευσης εργατικό δυναµικό στις όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένες οικονοµίες θεωρείται αποφασιστικής σηµασίας για ευνοϊκές προοπτικές απασχόλησης, αύξησης της παραγωγικότητας και των αµοιβών. Ενώ η καλή αρχική εκπαίδευση αποτελεί τη βάση για την απόκτηση παραγωγικών προσόντων, η διαδικασία της µάθησης συνεχίζεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καριέρας των εργαζοµένων µέσω της συνεχιζόµενης κατάρτισης η οποία θεραπεύει την ανάγκη της δια βίου µάθησης. Η Ελλάδα καθώς και τα άλλα κράτη - µέλη αλλά και η ΕΕ µέσω του ΕΚΤ δαπανούν όλο και µεγαλύτερα ποσά για να ενισχύσουν την κατάρτιση ενηλίκων µε την προοπτική ότι έτσι αφενός θα βελτιωθεί το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και έτσι θα υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, αφετέρου θα µειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων σε ηλικία. Θεωρείται έτσι η κατάρτιση ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο µε αποδόσεις υψηλότερες µελλοντικές αµοιβές, αλλά και ως µηχανισµός εξισορρόπησης των αναντιστοιχιών ζήτησης (κενών θέσεων εργασίας) και προσφοράς εργασίας (απόθεµα ανέργων). Ωστόσο δεν υπάρχουν συστηµατικές µελέτες διάγνωσης των καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών των απασχολουµένων, καθώς και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των διαφόρων προγραµµάτων κατάρτισης και κυρίως ποιες µορφές της 3

5 έχουν τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Ερωτήµατα όπως ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης µιας συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας και πως αυτές προσδιορίζονται µε βάση τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά και άλλα χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής; ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι περισσότερο αποτελεσµατικές για την συγκεκριµένη οµάδα; πού βρίσκονται µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οι διάφοροι καταρτισθέντες; εάν βελτιώθηκαν οι αµοιβές των καταρτισθέντων; καθώς και άλλα παρόµοια παραµένουν αναπάντητα τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της πολιτικής κατάρτισης µπορεί να υποστηριχθεί ότι στηρίζεται σε ανεπαρκή τουλάχιστον γνώση. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να βοηθήσει ουσιαστικά καταγράφοντας και προβάλλοντας τις πραγµατικές ανάγκες κατάρτισης µίας συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας. Πρόκειται για τους επιχειρηµατίες και τα στελέχη που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα των µεταφορών και των δικτύων µεταφορών στην περιφέρεια της Ηπείρου. Οι ανάγκες αυτές, όπως είναι φυσικό, συνδέονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο της περιφέρειας όσο και του κλάδου µεταφορών στην συγκεκριµένη περιοχή, τα οποία και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται στα πρώτα κεφάλαια της µελέτης. 2. Στόχοι µελέτης Η παρούσα µελέτη έχει ως γενικό σκοπό να καταγράψει και να παρουσιάσει τις καινοτόµες εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόµενων ως επιχειρηµατίες στον ευρύτερο τοµέα των µεταφορών και των «δικτύων» συνεργαζόµενων επιχειρήσεων στην Π. Ηπείρου. Ειδικότερα, να διαγνώσει, αναλύσει και να προτείνει νέες καινοτόµες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τους επιχειρηµατίες ή τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν στις µεταφορές και τα «δίκτυα µεταφορών». Ειδικότερα στους επιµέρους στόχους της µελέτης περιλαµβάνονται: Η περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Π. Ηπείρου µε έµφαση στη δοµή και τη διάρθρωση της οικονοµίας και της απασχόλησης, µε απώτερο σκοπό τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους στην περιφέρεια. Η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων χαρακτηριστικών και των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου των µεταφορών και «δικτύων» καθώς και η αναγνώριση και προώθηση τυχόν νέων επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο αυτό. Η διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης επιµόρφωσης σε θέµατα µεταφορών και δικτύων µεταφορών των νέων επιχειρηµατιών καθώς και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον κλάδο αυτό. 4

6 Ο εντοπισµός των αποδεκτών των προτεινόµενων καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και των χαρακτηριστικών τους και των προοπτικών βελτίωσης της σχετικής τους οικονοµικής θέσης Η πρόταση καινοτόµων µεθοδολογιών και τρόπων αντιµετώπισης των νέων εκπαιδευτικών αναγκών των δραστηριοποιούµενων επιχειρηµατιών και στελεχών στον κλάδο των µεταφορών µέσω συγκεκριµένων καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων Η διεύρυνση και διάδοση της πληροφόρησης για την ενηµέρωση της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας και των δυνητικών επιχειρηµατιών σχετικά µε τις νέες ανάγκες κατάρτισης γύρω από το αντικείµενο των µεταφορών και τις προτεινόµενες εκπαιδευτικές λύσεις. Ο σχεδιασµός, µε βάση τις διαπιστωµένες ανάγκες για την εκπαίδευση, επιλεγµένων καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την κάλυψη συγκεκριµένων σηµαντικών αναγκών µε απώτερο στόχο την κατάρτιση επιχειρηµατιών σε καινοτόµες δραστηριότητες σχετικές µε τις µεταφορές. 3. Μεθοδολογία προσέγγισης Η µελέτη προσέγγισε το θέµα που πραγµατεύεται µε τρεις βασικούς τρόπους. Πρώτον, µε την αξιοποίηση των επίσηµων στατιστικών πηγών πληροφόρησης και στοιχείων. Για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών η εµπειρία των ερευνητών ήταν καθοριστική. Έτσι στη µελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα δεδοµένα διαφόρων φορέων (Υπουργεία, ΕΣΥΕ, κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρουµε: Τις Εκτιµήσεις της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας έως το 2002 από την ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών της ΕΣΥΕ. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της µεταφορικής δραστηριότητας από λιµεναρχεία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κ.λπ. εύτερον, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα ειδικά σχεδιασµένου, για το σκοπό της διερεύνησης των καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών, ερωτηµατολογίου. Αναλυτικότερα, η σχεδίαση, συµπλήρωση και επεξεργασία ειδικών ερωτηµατολογίων αποτέλεσε και το βασικό εργαλείο της µελέτης για την διερεύνηση των 5

7 καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών της συγκεκριµένης οµάδας των επιχειρηµατιών (οµάδα στόχος) που δραστηριοποιούνται στις µεταφορές. Ωστόσο, µε βάση τα ίδια ερωτηµατολόγια καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην περιφέρεια της. Για την καλύτερη προσέγγιση του τελικού στόχου της µελέτης, στη διαδικασία κατάρτισης και διακίνησης των ερωτηµατολογίων επιδιώχθηκε, και στο µέτρο του δυνατού επιτεύχθηκε, η συνεργασία ειδικών σε θέµατα κατάρτισης, περιφερειακής ανάπτυξης και µεταφορών, µε εκπροσώπους των διαφόρων παραγωγικών τάξεων και συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τοµέα των υπηρεσιών στην Π. Ηπείρου. Επιπλέον, για τις ανάγκες της µελέτης κατά το διάστηµα υλοποιήσεώς της, διενεργήθηκε ένας µεγάλος αριθµός επαφών, συζητήσεων και συσκέψεων µε θέµα τα πιθανά αντικείµενα κατάρτισης και τον τρόπο υλοποίησης καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους επιχειρηµατίες του κλάδου των µεταφορών και των δικτύων µεταφορών στην περιφέρεια. Οι συζητήσεις αυτές έγιναν µε νέους επιχειρηµατίες, ενδιαφερόµενους να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των µεταφορών, τοπικούς φορείς και υπηρεσίες και άλλους πιθανούς εµπλεκόµενους. H µελέτη στην κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της και την καλύτερη σχεδίαση των προτεινόµενων καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων έλαβε υπόψη της τις υπάρχουσες άλλες µελέτες στο πεδίο αυτό. Ειδικότερα το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε αποσκοπεί στην: Καταγραφή και παρουσίαση του προφίλ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τοµέα των υπηρεσιών (εταιρική µορφή, έτος ίδρυσης, εµβέλεια δραστηριοποίησης, αντικείµενο, απασχόληση κ.ά.), µε έµφαση στον τοµέα των µεταφορών Αποτύπωση της δυναµικότητας και των προοπτικών ανάπτυξης της επιχείρησης στο άµεσο µέλλον (απασχόληση, εξέλιξη µεγεθών της επιχείρησης στην τελευταία τριετία, εκτιµήσεις επιχειρηµατία για τις προοπτικές της επιχείρησης στην επόµενη τριετία κ.ά.). ιαπίστωση της εµπειρίας της επιχείρησης από τυχόν συµµετοχή της σε διάφορα κοινοτικά και εθνικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Καταγραφή και παρουσίαση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών της οµάδας στόχος (προφίλ) των επιχειρηµατιών (ηλικία, εκπαίδευση κλπ). Παρουσίαση της επιµόρφωσης των ερωτηθέντων (επιµόρφωση, σεµινάρια κλπ). 6

8 Παρουσίαση των στόχων των ερωτηθέντων σε σχέση µε τυχόν ανάληψη νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ανίχνευση της συµµετοχής της επιχείρησης σε δίκτυα ή οµάδες συνεργαζόµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των µεταφορών. Αποτύπωση και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων και εµπειριών πάνω σε γνωστά οικονοµικά αντικείµενα, εργαλεία και πρακτικές, όπως είναι: - επιχειρηµατικά σχέδια, - τεχνικών πωλήσεων (marketing), - τεχνικών διοίκησης (µάνατζµεντ), - χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, - κοινοτικά, εθνικά και άλλα προγράµµατα - δίκτυα συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. ιερεύνηση της εκτίµησης των επιχειρηµατιών σε σχέση µε την αναγκαιότητα επιµόρφωσης στα προηγούµενα θεµατικά αντικείµενα. Αξιολόγηση της καταλληλότητας από µέρους των συµµετεχόντων στην έρευνα πεδίου, συγκεκριµένων εκπαιδευτικών τεχνικών. ιερεύνηση του καταλληλότερου χώρου και φορέα υλοποίησης των προτεινόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε βάση την εκτίµηση των ίδιων των ενδιαφεροµένων. Αναζήτηση του προφίλ (ιδιότητα/ειδικότητα) του εκπαιδευτή που συνάδει καλύτερα µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε βάση και πάλι την εκτίµηση των ίδιων των ενδιαφεροµένων. Τον σχεδιασµό των ερωτηµατολογίων ακολούθησαν κατά σειρά: Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Η κωδικογράφηση και καταχώρηση στον Η/Υ. Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Οι τρεις προηγούµενες εργασίες, όπως και ο σχεδιασµός των ερωτηµατολογίων, πραγµατοποιήθηκαν το καλοκαίρι του Το δείγµα των επιχειρήσεων επιλέχθηκε µε τυχαίο αλλά όχι αυστηρό τρόπο από τα µητρώα των εγγεγραµµένων στο επιµελητήριο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των µεταφορών αλλά και αξιοποιώντας της δυνατότητες αναζήτησης του διαδικτύου. Η επιλογή του δείγµατος στρωµατοποιήθηκε µε τρόπο ώστε να καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Π. Ηπείρου. 7

9 Το υπόλοιπο τµήµα της παρούσας µελέτης αποτελείται από τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές ανάπτυξης του ευρύτερου κλάδου των µεταφορών στην Ήπειρο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου που σχεδιάστηκε ειδικά για την ανίχνευση των καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρηµατιών της περιοχής και του κλάδου ενδιαφέροντος. Στο τέταρτο κεφάλαιο τέλος, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές προτάσεις της µελέτης όπως αυτές προέκυψαν από τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα της όλης ανάλυσης. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.1 Το προφίλ της περιφέρειας Ηπείρου Η Ήπειρος βρίσκεται σε στρατηγική θέση ως προς την υτική Ευρώπη, η οποία εκτιµάται ότι θα αξιοποιηθεί µε το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και θα αποκτήσει ρόλο «πύλης» της Ελλάδας προς την υτική Ευρώπη. ραστική παρέµβαση για την άρση της αποµόνωσης της Περιφέρειας από την υπόλοιπη Ελλάδα αποτελεί το έργο της Εγνατίας οδού, που εκτελείται σε συνδυασµό µε το έργο του υτικού άξονα, όπως και η σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου και η ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. Με έδρα τα Ιωάννινα, η Περιφέρεια της Ηπείρου συγκεντρώνει το 3,2% του πληθυσµού και παράγει 2,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Ο δείκτης φυσικής µείωσης του πληθυσµού αυξήθηκε από 2,3 ανά 1000 κατοίκους το 1999 σε 2,6 το 2001, έναντι περίπου µηδέν για το σύνολο της χώρας. Στην Περιφέρεια παράγεται το 3,5% του προϊόντος του αγροτικού τοµέα της χώρας, το 1,9% της µεταποίησης και το 2,5% των υπηρεσιών. Με κατά κεφαλή προϊόν 10,3 χιλ. ευρώ το 2002, η Ήπειρος κατατάσσεται 11η µε βάση το κριτήριο αυτό ή στο 80% του µέσου όρου της Ελλάδας (χώρα=100). Η ανεργία στην Περιφέρεια µε βάση τα πλέον πρόσφατα αναθεωρηµένα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού υναµικού της ΕΣΥΕ για το Α τρίµηνο 2004 έφθασε το 10,7% στο σύνολο των 138,4 χιλ. ατόµων του εργατικού της δυναµικού (εκ των οποίων 123,6 χιλ. απασχολούµενοι και 14,8 χιλ. άνεργοι). Τα βασικά αποτελέσµατα της Έρευνας Εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU-SILC 2003) που παρουσιάσθηκαν πρόσφατα κατέγραψαν για την περιφέρεια Ηπείρου το υψηλότερο όλων των περιφερειών της χώρας ποσοστό φτώχειας που έφτασε το 32% έναντι 21,1% στη χώρα. Η Ήπειρος ανήκει στις µικρού µεγέθους Περιφέρειες µε 350 χιλ. κατοίκους. Είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένη, µε πληθυσµιακή πυκνότητα (38 κάτοικοι ανά τ.χλµ.) που βρίσκεται κάτω από το µισό του µέσου επιπέδου της χώρας. Η γεωµορφολογία της προσδιορίζεται από τέσσερις βασικές ζώνες: (α) Παραµεθόριες περιοχές (Κόνιτσα, Πωγώνι, Φιλιάτες), (β) Ορεινό συγκρότηµα Πίνδου (Β. Πίνδος, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια, 9

11 Τζουµέρκα, Ν. Πίνδος-Ορεινά Άρτας), (γ) Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων µε µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού και παραγωγικών δραστηριοτήτων, και (δ) την παραλιακή και πεδινή ζώνη µε τις σηµαντικότερες αγροτικές δραστηριότητες και τον µαζικό τουρισµό. Ο πρωτογενής τοµέας, παρά τη σηµαντική µείωσή του, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό συντελεστή απασχόλησης και εισοδηµάτων και να έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη της Ηπείρου. Στον τοµέα της µεταποίησης, ο κλάδος µε την µεγαλύτερη συµµετοχή είναι αυτός των τροφίµων και ποτών και ακολουθούν ως πιο σηµαντικοί οι κλάδοι της κατασκευής προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά και της κατασκευής µεταλλικών προϊόντων. Είναι σηµαντικό ενεργειακό κέντρο που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια και που σε συνδυασµό µε την αποπεράτωση των προγραµµατισµένων Υδροηλεκτρικών Σταθµών, αλλά και τον αγωγό φυσικού αερίου στην Ηγουµενίτσα, αναδεικνύεται σε ενεργειακό κέντρο υπερτοπικής σηµασίας. Ο κύριος όγκος της παραγωγής είναι προσανατολισµένος στον τριτογενή τοµέα µε συνεχείς τάσεις ανάπτυξης. Όπως άλλωστε και στη χώρα, ο τριτογενής τοµέας της Ηπείρου συµµετέχει µε το µεγαλύτερο ποσοστό στο Ακαθάριστο Προϊόν (71%) παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα σαφές έλλειµµα επιχειρηµατικότητας στην Π. Ηπείρου σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του µητρώου των επιχειρήσεων που τηρεί η ΕΣΥΕ, το 2000 δραστηριοποιούνταν στην Π. Ηπείρου 24,7 χιλιάδες από τις συνολικά 805,9 χιλιάδες επιχειρήσεις της χώρας (συµµετοχή περιφέρειας 3,1%). εδοµένης της µεγαλύτερης συµµετοχής της περιφέρειας στον πληθυσµό της χώρας (3,2%) αλλά και σε άλλα οικονοµικά µεγέθη προκύπτει µια σχετική υστέρηση της περιφέρειας από πλευράς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πράγµατι, στην περιφέρεια αναλογούν 69,8 επιχειρήσεις ανά 1000 άτοµα, ανεξάρτητα νοµικής τους µορφής, έναντι 73,5 για το σύνολο της χώρας. Η διαφορά αυτή είναι ακόµα πιο σηµαντική για τις µεγάλες κυρίως επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ) και σχετικά µικρότερη στις ατοµικές και µικρότερης δυναµικότητας κυρίως επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα, ΟΕ, ΕΕ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έλλειµµα επιχειρηµατικότητας που διαπιστώθηκε πριν φαίνεται πιθανότατα να διευρύνεται την τελευταία πενταετία, καθώς η συµµετοχή της περιφέρειας Ηπείρου στις νέες ΑΕ και ΕΠΕ επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν στην περίοδο µε βάση τα στοιχεία της ICAP (βλ. Νέες επιχειρήσεις, ICAP ) φθάνει µόλις το 1,4% (314 νέες επιχειρήσεις στην περιφέρεια, έναντι στη χώρα). Πράγµατι, έχουµε µόλις 0,9 νέες ΑΕ και ΕΠΕ ανά χίλιους κατοίκους στην τελευταία πενταετία για την περιφέρεια, έναντι 2,1 για το σύνολο της χώρας. 10

12 2.2 Το ευρύτερο περιβάλλον των µεταφορών Η Βιοµηχανία που υποστηρίζει τον τοµέα των Μεταφορών, έχει πολύ σηµαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίζεται σε 7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και της Αγοράς Εργασίας, σε 40% των επενδύσεων των Κρατών Μελών και σε 30% της Κοινοτικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Η ζήτηση, ειδικά στην διακοινοτική κίνηση / µεταφορά, έχει αυξηθεί τα τελευταία είκοσι έτη, κατά 2,3% ανά έτος για τα αγαθά, και 3,1% για τους επιβάτες. Η πορεία προς την Ενιαία Αγορά, χαράζει το σηµείο καµπής προς µία κοινή πολιτική για φιλελευθεροποίηση -όπως η άρση του cabotage-, επιτρέπει τον συγχρονισµό µε την αύξηση της ζήτησης, και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα κορεσµού και συµφόρησης στις µεταφορές. Η φιλελευθεροποίηση των Μεταφορών έχει λάβει υπόψη της ένα σύνολο περιοριστικών παραγόντων: Κοινωνικοί παράγοντες: περιορίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, στον βαθµό που παραβιάζονται βασικές Εθνικές Νοµοθεσίες. Για το λόγο αυτό η φιλελευθεροποίηση συνοδεύεται µε έναν εναρµονισµό των κοινωνικών συνθηκών, ειδικότερα στους κανόνες που διέπουν την παροχή υπηρεσιών σε σχέση µε τα απαραίτητα προσόντα και συνθήκες. Οικονοµικοί παράγοντες: περιορίζουν τις επενδύσεις στις υποδοµές, ώστε να µην γίνεται εκµετάλλευση εκ µέρους κυρίως Τεχνικών Φορέων τού χώρου, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στην χρηµατοδότηση (αυτό ιδιαιτέρως ισχύει στις οδικές µεταφορές). Αντίστοιχα στις Σιδηροδροµικές συγκοινωνίες πρέπει να υπάρχουν µέτρα που να περιορίζουν τον συνεχόµενο κατακερµατισµό της ήδη τεµαχισµένης κατάστασης που επικρατεί. Με τέτοιους περιορισµούς δεν διακινδυνεύουν µε ασυνέχεια συγκοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ της περιφέρειας (π.χ. αποµακρυσµένες τοποθεσίες ή νησιά) και του κέντρου (Πρωτεύουσες και Περιφερειακά Κέντρα). 2.3 Η Ευρωπαϊκή πολιτική στις µεταφορές Κατά την διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αλµατώδη πρόοδο προς την κατεύθυνση δηµιουργίας µίας ενιαίας αγοράς, καταργώντας τα σύνορα µεταξύ των Κρατών Μελών. Η ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων και η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών είναι δύο από τα σπουδαιότερα κίνητρα για την µελλοντική ανάπτυξη αυτής της ενιαίας αγοράς. Για να είναι πλήρως αποδοτική, χρειάζεται να υποστηριχθεί από ένα σύστηµα µεταφορών ικανό να αντιµετωπίσει τις ανάγκες. Αυτό συµβαίνει γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κλάδο των µεταφορών, τείνει να πετύχει ένα ενοποιηµένο Πανευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών που θα 11

13 απαντά στις απαιτήσεις των πολιτών για ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, µε αξιόπιστη δυνατότητα µετακίνησης. εν θα πρέπει να υποτιµάται το γεγονός ότι µία υγιής οικονοµία στις µεταφορές παράγει οφέλη αυτόνοµα, χωρίς την ανάγκη υποστήριξης από άλλες δοµές, ή άλλους τοµείς. Οι Μεταφορές προσδιορίζουν έναν ενιαίο οικονοµικό τοµέα που εκτιµάται σε 6,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απασχολεί περισσότερο από 6 εκατοµµύρια ανθρώπους. Για να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από ένα ενοποιηµένο δίκτυο, η Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη συζητούν για : την µεγαλύτερη ολοκλήρωση των εθνικών πολιτικών στις µεταφορές, τον µεγαλύτερο ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών στον χώρο των µεταφορών, µία συντονισµένη προσέγγιση ανάπτυξης της υποδοµής και ισχυρούς περιορισµούς στις εθνικές δοµές βοήθειας στους κρατικούς οργανισµούς. Από τότε που η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε την διαχείριση, έδωσε µεγάλη έµφαση στην ανάγκη να δηµιουργηθεί µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ της οδικής και των άλλων µέσων µεταφοράς ώστε να µειωθεί η µόλυνση και η συµφόρηση και να αυξηθεί η ασφάλεια. Πρόσφατα, έχει εκπονήσει την Πράσινη Βίβλο για την Πρόοδο και τις ίκαιες και Αποδοτικές Πολιτικές Τιµολόγησης, εξετάζοντας τρόπους µε τους οποίους οι τιµές στις µεταφορές µπορούν να απεικονίζουν καλύτερα τα κόστη, που επωµίζεται η κοινωνία, από την µόλυνση, την συµφόρηση και τα ατυχήµατα. Προτείνει ότι µια καλύτερη ισορροπία στις τιµές θα µπορούσε να παράγει µια καλύτερη ισορροπία µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς -για παράδειγµα, ενθαρρύνοντας περισσότερη κυκλοφορία επιβατών και εµπορευµάτων στους σιδηροδρόµους. Η Επιτροπή έχει επίσης δηµοσιεύσει µια συµβουλευτική Πράσινη Βίβλο, «Το ίκτυο των Πολιτών», απαιτώντας µεγαλύτερη επένδυση στα δηµόσια συστήµατα µεταφοράς σαν µέρος µίας ενοποιηµένης προσέγγισης, για να λύσει το πρόβληµα της αναπτυσσόµενης κυκλοφοριακής κίνησης στην Ευρώπη (αναφερόµενο σαν gridlock). Τελικά εγκατέστησε µια πολιτική βούληση που προώθησε τις εργασίες σε ένα µεγάλο πολιτικό φάσµα της Ευρώπης. Φιλελευθεροποίηση στις διεθνείς οδικές µεταφορές αγαθών µε πλήρη ελευθερία να λειτουργούν υπηρεσίες σε άλλα κράτη µέλη από το 1998 (cabotage)- παρόµοιες ελευθερίες έχουν ήδη ανοιχθεί ή πρόκειται να δοθούν για τις ναυτιλιακές, σιδηροδροµικές και εναέριες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα του προσδιορισµού των τιµών 12

14 Προδιαγραφές ασφαλείας και όρια ταχύτητας για φορτηγά και λεωφορεία και περιορίζοντας τους κινδύνους που εµπλέκονται στην µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων Σχέδια για ένα ολοκληρωµένο Πανευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών - το οποίο επίσης θα συνδεθεί µε τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και τις χώρες της Μεσογείου. Τα εργαλεία στην διάθεση της Πολιτικής σχεδίασης στο τοµέα των Μεταφορών είναι τα εξής: Νοµοθεσία: Οι περισσότερες κατευθύνσεις και κανονισµοί βοηθούν τον εναρµονισµό των φοροτεχνικών, τεχνικών και κοινωνικών παροχών στα Κράτη Μέλη που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό µεταξύ εταιρειών στον τοµέα των µεταφορών. Οι Οδηγίες: αυτές είναι λεπτοµερείς χάρτες που παρουσιάζουν τους «χαµένους κρίκους», τα διασυνοριακά έργα που χρειάζονται για να επιτευχθούν στα Πανευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών συνενώνοντας εθνικές υποδοµές για την οδική, την σιδηροδροµική, την εναέρια, την θαλάσσια και τις µη-χερσαίες µεταφορές. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη: µεγάλα προγράµµατα εστιάζουν την προσοχή τους στην εφαρµογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής στην διαχείριση οδικής, σιδηροδροµικής, εναέριας και θαλάσσιας κυκλοφορίας, ώστε να γίνεται το ταξίδι ασφαλέστερο, ευκολότερο και µε λιγότερη περιβαλλοντική µόλυνση. Άλλες Ερευνητικές και Αναπτυξιακές (RTD)περιοχές περιλαµβάνουν τις τεχνολογίες υλικών, την αποδοτικότητα της ενέργειας, την έρευνα στα ηλεκτρικά οχήµατα και τις συσκευές «µαύρα κουτιά» για πλοία καθώς επίσης και για αεροσκάφη. Ανάµεσα στο 1994 και το 1998, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει περισσότερα από 900 εκατοµµύρια ECU (MECU)στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον χώρο των µεταφορών. Οικονοµικά: εκάδες δισεκατοµµύρια ECU έχουν διατεθεί για χρήση στα προγράµµατα τού κλάδου των Μεταφορών µέσω του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης (EBRD)και οι επιπλέον χρηµατικοί πόροι στην περιφέρεια είναι 8 δισεκατοµµύρια ECU (BECU)διαθέσιµα για την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία από το Ταµείο Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει χαµηλού επιτοκίου δάνεια για µεγάλα Πανευρωπαϊκά προγράµµατα δικτύου (Trans- European Networks ΤΕΝs), ενώ εγγυήσεις δανείων είναι διαθέσιµες από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Το Πανευρωπαϊκό ίκτυο Μεταφορών - ΤΕΝ Τα Κράτη Μέλη συνεχίζουν να ξοδεύουν µεγάλα ποσά στην ανάπτυξη των υποδοµών τους στις µεταφορές, παρόλο που το σύνολο είναι σε χαµηλότερο ποσοστό των εθνικών τους εσόδων από ότι ήταν εδώ και 15 χρόνια. Αναπόφευκτα, τα κράτη µέλη 13

15 έχουν ήδη σχεδιάσει και κατασκευάσει σύµφωνα µε εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες, µε αποτέλεσµα η Ευρώπη να έχει έναν ανοργάνωτο ιστό αντί για δίκτυο µεταφορών. Το όλο πλέγµα Μεταφορών αποτελεί ένα µπάλωµα µε κενά αφού υπάρχουν πολλές ελλείψεις στις σιδηροδροµικές, οδικές και στις µη-χερσαίες µεταφορές. Το µπάλωµα της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από ασύµβατες σιδηροδροµικές γραµµές και συστήµατα σηµατοδότησης, εναέριες υπηρεσίες που διαχειρίζονται από 52 κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας µε 20 διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα και 70 γλώσσες προγραµµατισµού, και αυτοκινητοδρόµους που σταµατούν απότοµα στις συνοριακές γραµµές. Ο στόχος της πολιτικής των ΤΕΝs είναι να µετατρέψει τα 15 δίκτυα σε ένα ενιαίο δίκτυο Ευρωπαϊκών διαστάσεων. Οι κυκλοφοριακές συµφορήσεις πρέπει να αφαιρεθούν και να δηµιουργηθούν οι απαραίτητοι «χαµένοι κρίκοι». Αποµακρυσµένες και περιφερειακές τοποθεσίες της ΕΕ θα ολοκληρωθούν µέσα στο σύστηµα. Το ίδιο θα συµβεί προοδευτικά και για άλλα µέρη της Ευρώπης. Τα ΤΕΝ θα δηµιουργήσουν: µια πιο ανθηρή, ανταγωνιστική οικονοµία ικανή να παράγει πολλές καινούργιες θέσεις εργασίας, την ενσωµάτωση της ιδέας της διαρκούς κινητικότητας βελτιώνοντας την ποιότητα του σηµερινού περιβάλλοντος και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους για το µέλλον χωρίς την θυσία της σηµερινής οικονοµικής ευηµερίας υψηλότερη ασφάλεια και µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της µόλυνσης την προσφορά στους ταξιδιώτες και τα εµπορεύµατα µιας ευρείας επιλογής µεταφορικών µέσων που θα τους διεκπεραιώνει στους προορισµούς τους γρηγορότερα την εγκατάσταση καλύτερης επικοινωνιακής σύνδεσης µεταξύ των περιοχών στην περιφέρεια της Ένωσης και αυτών στο κέντρο συνδέσεις µε συνδεόµενες µε την ΕΕ χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προετοιµάσει ένα σχέδιο το οποίο υπολογίζει να κοστίσει περίπου 400 δισεκατοµµύρια ECU και να υλοποιηθεί µέχρι το Όλα τα έργα στο σχέδιο έχουν εγκριθεί από τα αντίστοιχα Κράτη Μέλη ενώ πολλά έχουν ήδη ξεκινήσει. Όµως αρκετά ακόµη είναι στο στάδιο του σχεδιασµού. Η χρηµατοδότηση είναι ένα δεδοµένο πρόβληµα λόγω των πολύ µεγάλων κονδυλίων που εµπλέκονται, έτσι επίπονες προσπάθειες γίνονται σε πολλά έργα, για να προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια. Η συνδυασµένη µεταφορά σφυρηλατεί µια συνεργασία µεταξύ της ευελιξίας των δρόµων και των περιβαλλοντολογικών πλεονεκτηµάτων της σιδηροδροµικής µεταφοράς. 14

16 Οι υπηρεσίες τραίνων υψηλής ταχύτητας προς τα διεθνή αεροδρόµια, και τα υψηλής τεχνολογίας γρήγορου χειρισµού τερµατικά ελέγχου, για τις µεταφορές αγαθών µε χρήση συνδυασµένων οδών Μεταφοράς, οδικών και σιδηροδροµικών, αποτελούν δυο πολύ σηµαντικές προτεραιότητες. Προστατεύοντας το περιβάλλον Σε αντίθεση µε τα αναµφισβήτητα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, οι µεταφορές συνεχώς αυξάνονται σαν µια πηγή -συχνά ανεπιθύµητων ζηµιών- για το περιβάλλον. Τα σηµαντικότερα «κατηγορώ» κατευθύνονται στις οδικές Μεταφορές, των οποίων η αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια έχουν κάνει τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κυρίαρχες επιλογές για τις µετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. Η κατανάλωση ενέργειας του τοµέα µεταφορών αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. Οι οδικές Μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 84% του συνόλου και συµβάλλουν πάνω από το 75% στην έκλυση CO 2 (πού είναι κυρίως υπεύθυνο για το φαινόµενο του Θερµοκηπίου). Υπάρχει η προφανής ανάγκη να κρατηθεί µία καλύτερη ισορροπία στην χρήση διαφορετικών τύπων µεταφοράς, ώστε η µεταφορά των επιβατών και των εµπορευµάτων να µην κυριαρχείται από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Η ανάπτυξη των υποδοµών στις µεταφορές εξυπηρετεί αυτό τον σκοπό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική προσέλκυση περισσότερων περιβαλλοντικά ευαίσθητων εναλλακτικών λύσεων, όπως τα τραίνα υψηλής ταχύτητας, οι µη χερσαίες εσωτερικές γραµµές, και οι νέες τεχνολογίες για την διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα οι υποδοµές µπορούν να µειώσουν την περιβαλλοντολογική επιρροή των ταξιδιών που θα συνεχίζουν να γίνονται οδικώς. Τα ολοκληρωµένα ίκτυα δεν µπορούν από µόνα τους να υποστηρίξουν τον στόχο της αειφόρου κινητικότητας, και η Επιτροπή έχει καταθέσει πολλές προτάσεις για την µείωση της εκροής της µόλυνσης. Επιπρόσθετα, οι κατασκευαστές έχουν κάνει µεγάλα βήµατα στην κατασκευή λιγότερο θορυβωδών και περισσότερο «καθαρών» αυτοκινήτων, απαντώντας σε απαιτήσεις των καταναλωτών και της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Ακόµα και πριν την αύξηση των ελέγχων της εκροής αερίων από τα οχήµατα, λέγεται ότι υπολογιζόταν, µέχρι το 2010 το µονοξείδιο του άνθρακος από τα αυτοκίνητα, ότι θα είναι κατά 50% λιγότερο από ότι το 1990, το οξείδιο του αζώτου περίπου 45% λιγότερο και οι υδρογονάνθρακες 50% λιγότεροι από ότι τα επίπεδα τού Συγκρίσιµες µειώσεις από τα φορτηγά στην τελευταία δεκαετία εκτιµώνται στο 60 µε 80%. 15

17 2.4 Το περιβάλλον των µεταφορών στη χώρα µας Οι µεταφορές αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συµµετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας µας φθάνει το 8%, αν ληφθούν υπόψη ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας των µεταφορών, και η συµµετοχή τους στην απασχόληση το 5,5%. Η βιοµηχανία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή µεταφορικών µέσων κατέχει την δεύτερη σε µέγεθος θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, οι µεταφορές είναι υπεύθυνες για την κατανάλωση του 40% της ενέργειας στην Ελλάδα. Τέλος, οι οδικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι υπεύθυνες κάθε χρόνο για περίπου νεκρούς και τραυµατίες. Παράλληλα, οι επενδύσεις για τις υποδοµές των µεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν µε ετήσιους ρυθµούς γύρω στο 1,5% κατά την δεκαετία του 90. Την ίδια περίοδο η ζήτηση για µεταφορές αυξανόταν ταχύτερα, µε ετήσιους ρυθµούς 2,3% για τα εµπορεύµατα και 3,1% για τους επιβάτες. Για το λόγο αυτό, αλλά και για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν µε την ακολουθούµενη γενικότερη στρατηγική στον τοµέα των µεταφορών, αργά αλλά σταθερά δηµιουργείται απόκλιση µεταξύ προσφοράς και ζήτησης και αρχίζουν να εµφανίζονται προβλήµατα συµφόρησης σε όλα τα µέσα και δίκτυα µεταφοράς, µε συνεπακόλουθο την αύξηση των εξωτερικών επιπτώσεων των µεταφορών και την επιδείνωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Ελλάδα έχει µείνει αρκετά πίσω σε σχέση µε τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών. Το ελλιπές και όχι επαρκώς συντηρηµένο δίκτυο υποδοµής παρουσιάζει πλήθος κρίσιµων σηµείων (bottle-necks), ιδιαίτερα στη συναρµογή των διαφόρων µέσων µεταφοράς, µε αποτέλεσµα σήµερα µεγάλο µέρος της ζήτησης για µετακινήσεις επιβατών και µεταφορά φορτίων να παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα. Η νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας µε την κατασκευή σειράς από σηµαντικά έργα υποδοµής είναι δυνατόν να δώσει λύσεις στα προβλήµατα αυτά που αντιµετωπίζουν οι µεταφορές σήµερα στην Ελλάδα, µόνο εάν αυτά τα έργα ενσωµατωθούν κατάλληλα στο σύστηµα µεταφορών της χώρας. Καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να παίξει η έρευνα για την εξεύρεση και εφαρµογή των βέλτιστων τρόπων σχεδιασµού, κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης της υποδοµής, που µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην καλύτερη εκµετάλλευση των σηµαντικών διαθέσιµων Κοινοτικών κονδυλίων. Στον τοµέα των αστικών µεταφορών τα προβλήµατα φαίνονται να έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο στις µεγάλες πόλεις, ενώ στις µικρότερες η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση του αστικού χώρου, καθώς και η έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία της καθηµερινής ζωής στην Ελλάδα. Μεγάλο µέρος της ευθύνης για την αστική ρύπανση και συµφόρηση οφείλεται 16

18 στην κατάσταση των µεταφορικών µέσων, αφού ο στόλος των οχηµάτων που κυκλοφορούν σήµερα στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονα σηµάδια γήρανσης. Η έρευνα σε υλικά και εξοπλισµό οχηµάτων φιλικότερα προς τον χρήστη και το περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη για την ανάκαµψη της σηµερινής συνεχώς επιδεινούµενης κατάστασης. Για να συµβαδίζει η χώρα µας µε τις διεθνείς εξελίξεις στα µεταφορικά µέσα, είναι απαραίτητο να βρεθούν πρακτικές λύσεις (ειδικός εξοπλισµός, νέα υλικά, κλπ.), τόσο για την µείωση της εκποµπής καυσαερίων, όσο και για την βελτίωση του επιπέδου της παρεχόµενης εξυπηρέτησης από τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Πέραν των ελλείψεων στην υποδοµή και τα µεταφορικά µέσα, το χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των µετακινήσεων στην Ελλάδα οφείλεται και στον ανεπαρκή τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των µεταφορικών δικτύων. Η έλλειψη του απαραίτητου σχεδιασµού της λειτουργίας, τόσο του συνολικού συστήµατος µεταφορών της χώρας όσο και των υπό-συστηµάτων του, έχει οδηγήσει σε µία µόνιµη πολιτική αποσπασµατικής αντιµετώπισης εκ των υστέρων φαινοµένων που θα µπορούσαν κάλλιστα να είχαν προβλεφθεί και αποφευχθεί. Η έρευνα στον τοµέα της οργάνωσης και ελέγχου των µεταφορικών δικτύων µπορεί να προσφέρει µία σειρά από χρήσιµες λύσεις για µία ουσιαστική και αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των δικτύων της χώρας. Η εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας αυτής µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην βελτίωση τόσο της συντονισµένης διαχείρισης των διαφόρων µεταφορικών δικτύων όσο και της ασφάλειας σε αυτά. Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα χιλιετία µε αυξανόµενους ρυθµούς οδικών ατυχηµάτων, ενώ όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν ήδη πολύχρονη ιστορία βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Μεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη των Μεταφορών παίζουν τα µέτρα πού λαµβάνονται από το ευρύτερο περιβάλλον Τα µέτρα φιλελευθεροποίησης των Μεταφορών όµως, που έχουν ήδη ληφθεί, προσαρµόστηκαν, µε τον τρόπο που έχουν εφαρµοστεί, στην φύση κάθε τύπου µεταφοράς. Για κάθε τύπο, η προσαρµογή σκόπευε στην µετακίνηση αρµοδιοτήτων από την παροχή διεθνών υπηρεσιών (µεταξύ των Κρατών Μελών)στο cabotage (στα ίδια τα Κράτη Μέλη). 2.4α Οργάνωση, έλεγχος και διαχείριση µεταφορικών δικτύων στη χώρα µας Η αποτελεσµατικότητα του δικτύου µεταφορών της Ελλάδας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα δίκτυα των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπάρχον δυναµικό του δικτύου µεταφορών υπο-αξιοποιείται µε αποτέλεσµα η εξυπηρέτηση της µεταφοράς προσώπων και αγαθών να βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 17

19 επίπεδα, µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονοµία και την ποιότητας ζωής των κατοίκων της χώρας. Η ανάγκη για βελτίωση της λειτουργίας τόσο των επιµέρους συστηµάτων όσο και του συνόλου του δικτύου µεταφορών είναι επιτακτική όσο ποτέ. Κατάλληλη διερεύνηση των τρόπων βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του δικτύου µπορούν να έχει ως αποτέλεσµα ακόµη και θεαµατικές βελτιώσεις στην σηµερινή υποβαθµισµένη κατάσταση. Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας των µεταφορικών δικτύων επιβάλλει την ταυτόχρονη εξέτασή τους σε διαφορετικά επίπεδα. Η λειτουργία των υποσυστηµάτων πρέπει να ενσωµατώνεται στην συνολική λειτουργία του δικτύου ενώ µία αποτελεσµατική συνολική προσέγγιση πρέπει να λαµβάνει πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε υποσυστήµατος. Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics) τµήµα της οποίας είναι οι εµπορευµατικές µεταφορές, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην σηµερινή πραγµατικότητα του δικτύου εθνικών και διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών της χώρας. Επίσης, η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου της αστικής κυκλοφορίας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη αξιοποίηση και την βελτίωση της λειτουργίας των αστικών δικτύων. Η διερεύνηση τρόπων που θα οδηγούν στη µείωση του κόστους παραγωγής του µεταφορικού έργου µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος και µελλοντικού δυναµικού του τοµέα των µεταφορών στη χώρα µας. Επίσης, έρευνα σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της υποδοµής των µεταφορών και τα δοµικά προβλήµατα των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς (σε όλα τα µέσα µεταφοράς)εκτιµάται ότι µπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της σηµερινής κατάστασης υποχρησιµοποίησης των µέσων και των δικτύων. Στην προσπάθεια οργάνωσης της λειτουργίας των µεταφορικών δικτύων, η µεγιστοποίηση της παρεχόµενης ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος. Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι το επίπεδο οδικής ασφάλειας της Ελλάδας είναι χαµηλό σε σχέση µε το αντίστοιχο των υπολοίπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αντίστοιχη τάση βελτίωσης του είναι σχετικά αργή. Το οικονοµικό και κοινωνικό κόστος των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων είναι τεράστιο και κάθε αποτελεσµατική προσπάθεια µείωσης του αριθµού των ατυχηµάτων και των συνεπειών τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 18

20 Τοµείς προτεραιότητας: Α)Συστήµατα ελέγχου αστικών µεταφορών Ανάπτυξη ολοκληρωµένων ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου της αστικής κυκλοφορίας µε έµφαση στην διευκόλυνση της κίνησης των µέσων µαζικής µεταφοράς και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Ανάπτυξη συστηµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης για τις αστικές µεταφορές. Β)Συστήµατα ελέγχου υπεραστικών µεταφορών Σχεδιασµός και οργάνωση της διαχείρισης των τερµατικών σταθµών όλων των µέσων (εγκαταστάσεις φορτο-εκφόρτωσης εµπορευµατοκιβωτίων, σταθµοί µεταφόρτωσης εµπορευµάτων, σταθµοί επιβατών, κλπ.)και του δικτύου (έλεγχος κυκλοφορίας, εκµετάλλευση τροχαίου υλικού, κλπ.). Ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης. ιαχείριση µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Γ)Ολοκλήρωση συστηµάτων συνδυασµένων µεταφορών ιερεύνηση του πλαισίου ανταγωνιστικότητας - συµπληρωµατικότητας των διαφόρων µεταφορικών δικτύων και µέσων. ιερεύνηση οργανωτικών σχηµάτων και πρωτοβουλιών για την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη γενικότερα. Ανάλυση της λειτουργίας των κρίσιµων σηµείων (bottle necks)της αλυσίδας συνδυασµένων µεταφορών εµπορευµάτων και διερεύνηση των δυνατοτήτων εξάλειψής τους. Ανάπτυξη ασφαλέστερων και οικονοµικότερων συστηµάτων συσκευασίας, φορτο-εκφόρτωσης και διακίνησης εµπορευµάτων µε πλοία και χερσαία µέσα µεταφοράς. Ανάπτυξη συστηµάτων συνδυασµένων µεταφορών προσώπων µε έµφαση στο περιορισµό της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου και την αύξηση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς ιδιαίτερα σε κορεσµένες περιοχές και αρτηρίες. )Μείωση κόστους παραγωγής µεταφορικού έργου ιερεύνηση παραµέτρων κόστους παραγωγής µεταφορικού έργου (θεσµικό καθεστώς, οργανωτική δοµή, λειτουργικό κόστος, κλπ.), διερεύνηση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας υποδοµής. Πολυκριτηριακές µέθοδοι υπολογισµού και µείωσης του γενικευµένου και του έµµεσου κόστους παραγωγής µεταφορικού έργου, µέθοδοι υπολογισµού και εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των µεταφορών (περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κοινωνικό κόστος ατυχηµάτων, κλπ). ιερεύνηση τρόπων για τη µείωση κόστους και ανάπτυξη µεθόδων αντιµετώπισης δοµικών προβληµάτων στον τοµέα των διεθνών εµπορευµατικών µεταφορών. 19

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο

Οι δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλες λόγω της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς την οποία και προσπαθούμε να αναδείξο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε. Νήσων είναι μεγάλη σε έκταση (συνολικά 860 τ.χλμ), αλλά μη συμπαγής και απομακρυσμένη. Ξεκινάει από την Σαλαμίνα και καταλήγει στα Αντικύθηρα. Με εκτεταμένο ανάγλυφο, προβληματικό οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού»

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Ζωή Παπασιώπη, Πολιτικός Μηχ., DEA Mgnt. Sc., Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα