ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΙΟΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙ ΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OLYMPUS WINERIES HELLAS A.B.E.E.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROSUCCESS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROSUCCESS» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Ανώνυ μος Εταιρεία Κατεργασίας και Εμπορίας Ξύλου, πλαστικών και υλικού εξοπλισμού οικοδομών» και δ.τ. «Δ.Ε.Ξ. ΑΕ.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ METAL EXPORT HELLAS» και δ.τ. «METAL EXPORT HELLAS SA» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑ ΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΚΟΣ Α.Σ.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «IMPOCARPET Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IBROTERMICA HELLAS ΠΑΡΑΓΩ ΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ ΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IBROTERMICA HELLAS A.E.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην τροποποίηση του κατα στατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «KOSMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣ ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 52119, η με αριθμό 2.333/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΛΗΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, περί σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ», σύμφωνα με τις διατά ξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Διακριτικός Τίτλος: «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ». Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Σκοπός: Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Το λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων αυτού και συναφών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα. 2. Το χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων αυτού, αλλαντικών, πουλερικών και συναφών ειδών. 3. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά. II. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) έτη. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές της εταιρείας. Μετοχές Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εται ρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η Εταιρεία δι οικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, με πενταετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης (ήτοι έως ), αποτελείται από τους: 1. Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Καστελόριζου αριθμός 26, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ /2012 του Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ , ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος. 2. Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός Ηριδανού αριθμός 3, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ /2011 του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ , ελληνικής υπη κοότητας, Μέλος. 3. Ιωάννη Πετίδη του Βασιλείου και της Στεφανούλας, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Δημητρίου αρ. 89, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΙ /2009 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ , ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο ( ) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 156, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ. 79, με ΑΦΜ: , η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στα μέλη της Αγάπη Κούση του Στεφάνου με A.M. ΣΟΕΛ 26731, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή, και Κων σταντίνο Νικολέτο του Βασιλείου με A.M. ΣΟΕΛ 22631, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Αθήνα, 14 Μαΐου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΟΛΥ ΜΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «OLYMPUS WINERIES HELLAS A.B.E.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης η από απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «OLYMPUS WINERIES HELLAS A.B.E.E.» με ΑΦΜ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ και Αρ.Μ.Α.Ε /021/Β/95/3011 από το όποιο προκύπτει η αύξηση του Μετοχικού Κεφα λαίου και η τροποποίηση προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρί στηκε και ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της. Η τροποποίηση που αποφασίστηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορί στηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ( ) με τοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1 Σεπτεμβρίου 1999 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των με τοχών σε δρχ. η κάθε μία και μειώθηκε ο αριθμός τους σε 1.000, διαιρουμένου έτσι του Μετοχικού Κεφα λαίου σε μετοχές με ονομαστική αξία δρχ. η κάθε μία. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης της 1 Σεπτεμβρίου 1999, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια ( ) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιά δων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14 Ιουνίου 2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακό σια εκατομμύρια ( ) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2003, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 τρία λεπτά (121,83 ) με την καταβολή μετρητών και αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετο χής σε ευρώ και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ( ,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες (41.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η κάθε μια. Με απόφαση έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης της 31 Μαρτίου 2004 αποφασίστηκε η ανάκληση της ως άνω από 30 Ιουνίου 2003 αποφάσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσε ως του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (121,83 ) και μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ, λόγω μη καταβολής της αποφασισθείσας αυξήσεως. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31 Μαρτίου 2004, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν είκο σι ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (121,83 ) με την καταβολή μετρητών και αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονο μαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ και ανήλθε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ( ,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες (41.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εν νέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η κάθε μία. Με απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 9 Νοεμβρίου 2007, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εται ρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες τριάντα μια χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) με την καταβολή μετρητών και την έκδο ση ένδεκα χιλιάδων (11.310) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ). Με απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης της 16 ης Ιουλίου 2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ ( ,00 ) με την κεφαλαιο ποίηση καταθέσεων μετόχων και την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων είκοσι (21.220) νέων μετοχών ονομα στικής εκάστης εξ αυτών είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ). Με απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1 ης Απριλίου 2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (93.626,50 ) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα (3.190) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο ευρώ ( ,00 ), διαιρού μενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (76.720) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμ βούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβά νεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαί ου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονι κό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση δικαιούται, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απλής σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου (25) του παρόντος, απαρτίας και πλειοψη φίας να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. Οι νέες μετοχές που εκδίδονται σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου τίθενται όλες στη δι άθεση των παλαιών μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να καλύψουν την αύξηση αυτή ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων από αυτούς μετοχών. 4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκα (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/ Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας ανά λογα με την αρμοδιότητά τους αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου, εφόσον αυτή δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, έχουν την υποχρέωση να καλέσουν τους παλαιούς μετόχους στην κάλυψή του, ανάλογα με τη συμμετοχή αυτών στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργα νο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώ ματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7, του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανώτερο δικαίω μα προτίμησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέ λευσης σε τιμή ίση προς το άρτιο, ή και ανώτερη από αυτό. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφο ρά, διατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και σε περίπτωση τμηματικής

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) καταβολής κεφαλαίου καταβάλλεται ολόκληρη ή εφ άπαξ η κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως. 7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας ή κάθε αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του κεφαλαίου, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού συνταχθησομένου πρακτικού της πιο πάνω συνεδριάσεως. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέ ρειας Πελοποννήσου (Α.Π ). Τρίπολη, 7 Ιουνίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια ΜΑΤΙΝΑ TZIMOYPH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «EUROSUCCESS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ ΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROSUCCESS». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROSUCCESS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROSUCCESS» και αριθμό Μητρώου 60815/03/Β/06/28 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 περιπτ. Α της με αρ. πρωτ.: Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ελευσίνα, 3 Ιουνίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Ανώνυμος Εται ρεία Κατεργασίας και Εμπορίας Ξύλου, πλαστικών και υλικού εξοπλισμού οικοδομών» και δ.τ. «Δ.Ε.Ξ. ΑΕ.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Κατεργασίας και Εμπορίας Ξύλου, πλαστικών και υλικού εξοπλισμού οικοδομών» και δ.τ. «Δ.Ε.Ξ. ΑΕ.» και αριθμό Μητρώου 7862/03/Β/86/143 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτού ελε γκτή για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ για τον έλεγχο της χρήσης 1.1./ Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 περιπτ. Α της με αρ. πρωτ.: Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ. και ΔΙ. Ελευσίνα, 3 Ιουνίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (5) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙ ΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ METAL EXPORT HELLAS» και δ.τ. «METAL EXPORT HELLAS SA». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ METAL EXPORT HELLAS» και δ.τ. «METAL EXPORT HELLAS SA» και αριθμό Μητρώου 63227/03/Β/07/39 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 περιπτ. Α της με αρ. πρωτ.: Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ελευσίνα, 3 Ιουνίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (6) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΑΙΔΕΣ ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΙΔΕΣ ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 57707/03/Β/04/46 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 περιπτ. Α της με αρ. πρωτ.: Κ1 1975/ εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ελευσίνα, 3 Ιουνίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΚΟΣ Α.Σ.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου Αχαΐας, το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ και το από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΣΚΟΣ Α.Σ.Ε.» και με αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /022/Β/98/0035), σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την τακτική Γενική Συνέλευση της με θητεία πενταετή, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλλιμώρος Γεράσιμος του Νικολάου και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε στο Αλποχώρι Ηλείας, το έτος 1966, κάτοικος Αλποχωρίου Ηλείας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας του Τ.Α. Πύργου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκόλιας Βασίλειος του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Πελλήνη Κο ρινθίας, το έτος 1955, κάτοικος Ρίζας Κορινθίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Ξυλοκάστρου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεργόπουλος Δημήτριος του Διο νυσίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Κορώνη Μεσσηνίας, το έτος 1952, κάτοικος Κορώνης Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Η δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κορώνης, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Αχαΐας, το έτος 1953, κάτοικος Συ μπολιτείας Αχαΐας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγίου, ελ ληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παπαβασιλείου Κων σταντίνος του Νικολάου και της Σωτηρίας που γεννήθη κε στο Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας, το έτος 1959, κάτοικος Σικυωνίων Κορινθίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κιάτου, ελ ληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ ΜΕΛΗ: 1. Βάλαρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Λάντζοϊ Ηλείας, το έτος 1955, κάτοικος Λάντζοϊ Ηλείας, κάτοχος του υπ αριθμ. Θ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πελοπίου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Καρέλης Βασίλειος του Παναγιώτη και της Βαρβά ρας, που γεννήθηκε στα Νικολέικα Αχαΐας, το έτος 1951, κάτοικος Νικολεΐκων Αχαΐας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγίου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Λαζόγιαννης Γεώργιος του Βασιλείου και της Πα ναγιώτας, που γεννήθηκε στην Κυνηγού Μεσσηνίας, το έτος 1962, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Πανάγου Γρηγόριος του Παναγιώτη και της Ελέ νης, που γεννήθηκε στο Κρυονέρι Κορινθίας, το έτος 1969, κάτοικος Κρυονερίου Κορινθίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Μ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κιάτου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Παπαχριστόπουλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας, το έτος 1945, κάτοικος Αμαλιάδας Ηλείας, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμαλιάδας, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Τσαρούχης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Ευ γενίας, που γεννήθηκε στο Άνω Διακοπτό Αχαΐας, το έτος 1974, κάτοικος Διακόπτου Αχαΐας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αιγίου, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι πενταετής. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει ότι την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Καλλιμώρος Γεράσιμος του Νικολάου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Σωτηρόπουλος του Νικολάου δικαστικά ενώπιον παντός δικαστηρίου καθώς και εξώδικα και δεσμεύουν αυτή από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής των κά τωθι της εταιρικής επωνυμίας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου περιλαμβανομένων του Δημοσίου και των Τραπεζών. Για δίκες που απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να παρίσταται ενώπιον συμ βολαιογράφου ή άλλης αρχής για την υπογραφή του πληρεξούσιου αυτού. Σημειώνεται δε ότι στην περίπτωση των Τραπεζών και συγκεκριμένα σε έγγραφα που αφορούν: α) σύναψη δανείων. β) αναλήψεις καταθέσεων με επιταγές ή επιστολές απεριορίστου ποσού θα πρέπει να υπογράφουν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δια λογική συζήτηση και προς διευκόλυνση των εργασιών της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω: 1. Αναθέτει το δικαίωμα υπογραφής για αναλήψεις καταθέσεων με επιταγές ή επιστολές μέχρι του πο

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σού των στον Πρόεδρο Καλλιμώρο Γεράσιμο του Νικολάου ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Σωτηρόπουλο του Νικολάου ή στον Α Αντιπρόεδρο Γκόλια Βασίλειο του Νικολάου από κοινού με το Γενικό Διευθυντή Γεράσιμο Χαλκιά του Κων/νου ή σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή, με τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, Ηλία Ζησιμόπουλο του Γεωργίου. 2. Αναθέτει το δικαίωμα υπογραφής για αναλήψεις καταθέσεων με επιταγές ή επιστολές μέχρι του ποσού των στο Γενικό Διευθυντή Γεράσιμο Χαλκιά του Κων/νου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού στον Αναπληρωτή Διευθυντή Σπηλιωτόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου από κοινού με τον Γεώργιο Δροσόπουλο του Δημητρίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού με τον Ηλία Ζησιμόπουλο του Γεωργίου. 3. Εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή Γεράσιμο Χαλ κιά του Κων/νου να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας. 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμ βουλο ή τον Α Αντιπρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβου λο να διαπραγματεύονται τους όρους των συμβάσεων μισθώσεων και στην συνέχεια να ενημερώνουν το Δ.Σ. το οποίο θα αποφασίζει για τους όρους των συμβάσεων και θα εξουσιοδοτεί έναν από τους παραπάνω για την υπογραφή των συμβάσεων. 5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των Συμβάσεων Έργου μεταξύ της Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. και των ΕΑΣ μελών της για την παραλαβή και διάθεση των παρακρατημάτων. 6. Εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο για την υπογραφή συμβάσεων παντός αντικει μένου, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβου λο και το Γενικό Διευθυντή Γεράσιμο Χαλκιά του Κων/ νου για την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών μέχρι του ποσού των ανά δαπάνη καθώς και για την υπογραφή του συνόλου των πληρωμών και δαπανών της εταιρείας. Οι δαπάνες ειδικά των Διοικητικών Συμβού λων της εταιρείας θα εγκρίνονται και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή Γεράσιμο Χαλκιά του Κων/νου. 8. Εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρό εδρο και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Γεράσιμο Χαλκιά του Κων/νου από κοινού να καταθέτουν τα δι αθέσιμα της εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, REPOS, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ τραπεζικά προ ϊόντα. 9. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού ως νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας για την σύναψη χρηματιστηριακών συναλλα γών (αγορές πωλήσεις) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, σε οποιαδήποτε εταιρεία χρηματιστη ριακών συναλλαγών, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τις ενημερώσεις και κάθε σχετικό με τις καταρτισθείσες συναλλαγές στοιχείο και στη συνέχεια θα ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε. το Διευ θύνοντα Σύμβουλο στη μικτή επιτροπή με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κορινθιακής Σταφίδας (ΣΕΚ), όπως προβλέ πεται από την υπουργική απόφαση / άρθρο 7 παράγραφος Εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο για την εφαρμογή του άρθρου 9, της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Γεωργίας. 12. Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμ βουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και έναν υπηρεσιακό παράγοντα, για την αποσφράγιση κλεισμένων προσφορών και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε πλειοδοτικούς δια γωνισμούς που διενεργεί η εταιρεία. Η επιτροπή μπορεί να λειτουργεί όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά. 13. Ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας στην «Επιτροπή για Σταφίδα Σύκα» τον Α Αντιπρόεδρο ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Β Αντιπρόεδρο. 14. Τέλος ορίζει υπεύθυνο για τα πρακτικά του Διοι κητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης τον Μιχαήλ Καρβέλα του Νικολάου. Πάτρα, 11 Ιουνίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕ ΤΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «IMPOCARPET Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό 1/2013 του Διοικητικού Συμβου λίου με ημερομηνία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ & ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «IMPOCARPET A.E.», η οποία πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πρακτικό, που πήρε Κωδικό Αριθμό Καταχώ ρισης στο Γ.Ε.ΜΗ , πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρεί ας ποσού ,26 ευρώ που αποφασίστηκε από την έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέ λευση των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 1064/ έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατερίνη, 11 Ιουνίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Αρμόδια Υπάλληλος του Γ.Ε.ΜΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΛΕΤΣΑ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «IBROTERMICA HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩ ΛΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IBROTERMICA HELLAS A.E.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ακριβές αντίγραφο του πρακτικού No. 12/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 της Ανώνυμης Εταιρείας «IBROTERMICA HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «IBROTERMICA HELLAS A.E.», η οποία πήρε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο πρακτικό, που πήρε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ , πι στοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό οκτακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, του οποίου την καταβολή βεβαιώνει με επιστολή του με αρ. πρωτ. 1244/ το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας. Κατερίνη, 11 Ιουνίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Αρμόδια Υπάλληλος του Γ.Ε.ΜΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΛΕΤΣΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στο ΦΕΚ 14648/ (τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) που δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «KOSMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ διορθώνεται στη σελίδα 3, στήλη δεξιά, σειρά τέταρτη από την αρχή, η εσφαλμένη φράση: «Γ) η σύσταση πελατείας για συλλογικές επενδύσεις» στην ορθή: «η σύσταση πελατείας σε οργανισμούς συλλογι κών επενδύσεων σε κινητές αξίες.». Η ανωτέρω διόρθωση σφάλματος καταχωρίστηκε την δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη τηρίου Κορινθίας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ 44951/ ). (Από το Επιμελητήριο Κορινθίας)

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1589 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Iσολογισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 19 Μαρτίου 2014 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπ αριθ. 6625/14 3 2014 ανακοίνωση του Υπουρ γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10484 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 18 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4221 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 667 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.3220/ΑΣ 5595 Απόφαση 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετική με το Ιράν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4166 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

7732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7733 7734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7735 7736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 29 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4114 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4168 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 11 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4201 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 13 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4119 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 15 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4094 Κύρωση των υπ' αριθμ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσε ων του Συμβουλίου Διοικητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 201 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4187 Kύρωση Συμφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας μετα ξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

23400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

23400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 23400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23401 23402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 243 7 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4306 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3192 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 148747/Η Μεταφορά των καλυμμένων οργανικών θέσεων των κα ταργούμενων Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 14 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4202 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4136 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1063 31 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 24955 Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Επιχειρήσεων ΟΤΑ κατ εξαίρεση της περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4176 Kύρωση της Συμφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζη τήσεων και της Συμφωνίας Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6871 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 11 Νοεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4028 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 203 14 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 27652 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 6 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακέλου: 531.5 6/2012 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 273 30 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4317 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 597 11 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Φ.131360/5729 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι χων εντύπων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4145 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172 9 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3997 Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ της Διοί κησης Συμμαχικών Δυνάμεων της Νάπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 6 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4005 Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συ νεργασίας European Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194 6 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4008 Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4167 Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6741

ΦΕΚ 210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6741 ΦΕΚ 210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6741 6742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6743 6744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 30 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 375/133799 Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18 10 2010 (ΦΕΚ 1865 Β ) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 20 Δεκεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4098 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 259 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 128. Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231) «Εξο πλισμός των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 10 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41/ΓΓ Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 535 23 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 5961 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 67 18 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέων δύο εκτάσεων εμβαδού Ε 1 =3.599,38 m 2 και Ε 2 =241,56

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα