ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 2 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χολαργού σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτής. 3 Οργάνωση και λειτουργία μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και επιτροπών ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλες διατάξεις. 4 Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/ (Β 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει. 5 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6 Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ 1. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της υποπαραγράφου β της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α 94). 2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της υποπαραγράφου β της παρ. 1 του προοιμίου του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α 170). 3. Την υπ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α / (ΦΕΚ 968/Β / και Β 1238) απόφαση περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). 4. Την υπ αρ. πρωτ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2017/ (ΦΕΚ Β 2743/ ) απόφαση περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» της Α.Α.Δ.Ε. 5. Tην υπ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ ΕΞ 2018 απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Αττικής Α Τάξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 6. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών εγγράφων. 7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: Την περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπογραφής της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών ως κατωτέρω: i) Στην Υποδιευθύντρια Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2017/ απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. ii) Στον Προϊστάμενο Εσόδων για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2017/ απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. iii) Στην Προϊσταμένη Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2017/ απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018 Με εντολή Διοικητή Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΝΑ ΔΡΥΜΑΛΙΤΟΥ

2 26216 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. απόφ (2) Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χολαργού σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτής. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1) Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 του υπαλληλικού κώδικα. 2) Τη με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α / (ΦΕΚ 968/Β' και Β' 1238) απόφαση περί Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 3) Την αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ 2017/ (ΦΕΚ Β /2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 4) Την υποπαράγραφο β της -παραγράφου 6 του αρθ. 14 του ν. 4389/2016 (Α'94). 5) Το άρθρο 4 του ν.4174/ ) Την ΔΔΑΔ Γ ΕΞ 2018/ απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε τοποθέτησης Προϊσταμένης Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡ- ΓΟΥ καθώς επίσης της Δ2Α ΕΞ2013/ Α.Υ.Ο. που αφορά στην τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων. 7) Την ανάγκη της υπηρεσίας να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΧΟ- ΛΑΡΓΟΥ και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 8) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εκχωρεί περαιτέρω την εξουσιοδότηση υπογραφής στους: i) Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ.δ.οργ.α ΕΞ2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ii) Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α Ε=2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. iii) Προϊσταμένη Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η ισχύς της απόφασης θα είναι σύμφωνα με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α / απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Χολαργός, 24 Μαΐου 2018 Η Προϊσταμένη ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΙΜΟΥ Αριθμ. 851/36 (3) Οργάνωση και λειτουργία μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και επιτροπών ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλες διατάξεις. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), α. Τις διατάξεις του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α 82), Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, και ιδίως τα άρθρα 6 παρ.2, 12 στοιχ. η, κ και λστ και 13 παρ. 11 εδ. β), 14, 77, β. τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α 44), Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, γ. τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α 93), Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, δ. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α 176/ ), ιδίως το άρθρο 21 παρ. 2, 3, 5 και 9, ε. τον ν. 4463/2017 «Μέτρα Μείωσης κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εναρμόνιση με Οδ. 2014/61» (ΦΕΚ Α 40/ ), ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 13 αυτού, στ. τον ν.2690/1999, «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ν.2690/ ΦΕΚ Α 45/ ), ιδίως τα περί συλλογικών οργάνων ρυθμίζοντα, η. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α 1992) «Περιορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 39 Α ), θ. το άρθρο 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ Α 232) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ», όπως ισχύει, ι. το π.δ. 387/2002, Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 335 Α / ), ια. την απόφαση 69452/1995, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β 505/ ), άρθρο 3, παρ. 1 και 4, ιβ. την απόφαση αριθ /2001, των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/ Β /2001), ιγ. την απόφαση αριθ /1026, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ Κανονισμός Ακροάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επί ζητημάτων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και καθορισμός του είδους και της διαδικασίας διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων από την ίδια αρχή, για τη διαπίστωση παραβάσεων του ν.2668/1998» (ΦΕΚ 970/ Β /2004),

3 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 237/84/ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων»(ΦΕΚ 1701/Β /2001), ιε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115/ «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β / ), όπως ισχύει, ιστ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 842/30/ «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 159/Υ.Ο.Δ.Δ.), ιζ. το γεγονός ότι η ΕΕΤΤ, για την αποτελεσματική και άμεση εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, συγκροτεί Επιτροπές, μόνιμες ή έκτακτες, συμπεριλαμβανόμενων και των επιτροπών ακροάσεων, ομοίως μονίμων ή εκτάκτων, η λειτουργία των οποίων δεν δύναται να αρχίζει ή/ και να ολοκληρώνεται εντός ωραρίου εργασίας, ιη. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, προϋπολογιζόμενου ύψους ,00 κατ ανώτατο όριο, για το έτος 2018, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2018, στον οποίο έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη. Κατ αναλογία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 ανέρχονται αντίστοιχα μηνιαίως κατ ανώτατο όριο σε ,00 ανά έτος οι οποίες θα προβλεφθούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕΤΤ τους οποίους και θα βαρύνουν. Οι ως άνω δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό, ιθ. την με αριθμό πρωτ / εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει: Άρθρο 1 Σύνθεση και αμοιβές μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και επιτροπών ακροάσεων 1. Μέλη των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και των επιτροπών ακροάσεων μπορεί να είναι μέλη της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ ή/και μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου οι μόνιμες και έκτακτες επιτροπές ορίζονται με απόφαση της ΕΕΤΤ, στην οποία καθορίζονται: - το αντικείμενο της επιτροπής - τα μέλη της επιτροπής, τα οποία μπορεί να είναι μέλη της Ολομέλειας και μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να συμμετέχουν στις επιτροπές, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες της ΕΕΤΤ με εξειδίκευση στο αντικείμενο της επιτροπής - ο πρόεδρος της επιτροπής και ο γραμματέας αυτής - η ημερομηνία έναρξης του έργου της επιτροπής και η χρονική διάρκεια αυτού εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση - τα παραδοτέα του έργου της επιτροπής - ο αρμόδιος για την παραλαβή του έργου της επιτροπής, ο οποίος μπορεί να είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος οργανικής μονάδας της ΕΕΤΤ ή μέλος της ολομέλειας της ΕΕΤΤ 3. Ο ορισμός και η οργάνωση των επιτροπών ακροάσεων γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακροάσεων Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ, όπως ισχύουν. 4. Οι αμοιβές των μελών της ολομέλειας και του προσωπικού της ΕΕΤΤ που συμμετέχουν στις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ακροάσεων, ορίζονται ως εξής: α. Το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ) ανά μήνα για τους Προέδρους των μόνιμων επιτροπών και των μόνιμων επιτροπών ακροάσεων στην περίπτωση όπου συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. β. Το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ) ανά μήνα ανά μόνιμη επιτροπή ή/και μόνιμη επιτροπή ακροάσεων για τα μέλη αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. γ. Το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ) ανά μήνα ανά μόνιμη επιτροπή ή/και μόνιμη επιτροπή ακροάσεων για τους γραμματείς αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. δ. Το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ) ανά μήνα ανά έκτακτη επιτροπή και επιτροπή ακρόασης για τους Προέδρους αυτών στην περίπτωση όπου συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα ε. Το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ) ανά μήνα ανά έκτακτη επιτροπή και επιτροπή ακρόασης για τα μέλη των επιτροπών ακροάσεων στην περίπτωση που συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. στ. Το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ) ανά μήνα ανά έκτακτη επιτροπή και επιτροπή ακρόασης γιαι τους γραμματείς των επιτροπών ακροάσεων στην περίπτωση που συμμετέχουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 5. Η αμοιβή των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών καταβάλλεται ανά δίμηνο με βεβαίωση του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ στην οποία γίνεται μνεία στον συνολικό αριθμό των συνεδριάσεων της επιτροπής και στον αριθμό των συνεδριάσεων που συμμετείχε κάθε μέλος της επιτροπής, τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη του άρθρου 21 του ν.4354/2015. Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Καταργείται κάθε προγενέστερη σχετική διάταξη που ρυθμίζει θέματα σύνθεσης και αμοιβών μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και επιτροπών ακροάσεων της ΕΕΤΤ. Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4 26218 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 14 Μαΐου 2018 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ Ι Αριθμ. απόφ. 328/3/ (4) Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β' 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/ (Β 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ- ΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)» α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107) τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει, β) τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν.3229/2004 (Α 180), όπως ισχύουν, γ) τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α 62) με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) τις διατάξεις του ν. 3139/2003 (Α 100) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΕ του ν. 4182/2013 (Α 185), με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Ε.Ε.Ε.Π. Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62), στ) τις διατάξεις του άρθρου 109 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού» του ν. 4446/2016 (Α 240), σύμφωνα με το οποίο, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α 62), ζ) τις διατάξεις του ν.4499/2017 (Α 176) με τίτλο [Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις], η) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α 89), με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο, θ) τις διατάξεις του ν.4512/2018 (Α 5) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β με τίτλο «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», άρθρα 357 έως 378, ι) τη με αριθμό 55906/1673/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει, ια) τη με αριθμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ιβ) τις με αριθμό 6/1/ (Β 1347) και 10/3/ (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν, ιγ) τη με αριθμό 2/36411/0004/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/ (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ιδ) τη με αριθμό 218/2/ (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει, ιε) τις διατάξεις της με αριθμό 111/2/ (Β 1794) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει», ιστ) τις διατάξεις της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, ιζ) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/ (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων», ιη) τις διατάξεις της με αριθμό 253/2/ (Β 1389) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την Κατά-

5 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ταξη των παραβάσεων του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [αρ. Τ/6736/2003 (Β 929) υπουργική απόφαση], σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/ (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., ιθ) τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων, κ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΣΥ 391 ΕΞ/ εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, κα) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 77 ΕΞ/ εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών, κβ) την από 29/05/2018 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., κγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., κδ) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/ (Β 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, ως εξής: 1. Η παράγραφος 39.1 του άρθρου 39 τροποποιείται ως εξής: [39.1 Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 36.1, 37.5 και 37.6 των άρθρων 36 και 37, αντίστοιχα, ξεκινά την 1η Ιουνίου Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου του άρθρου 24 ξεκινά την 1η Ιουνίου 2019.]. 2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι Αριθμ (5) Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/ νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις». 3. Την 2/31029/ΔΕΠ/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει. 5. Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγραφής του αρχείου παλαιοτέρων ετών που τηρείται στο υπόγειο του Διοικητηρίου, καθώς επίσης και την οργάνωση και αρχειοθέτηση των νέων ενταλμάτων που θα προκύπτουν συνεχώς ύστερα από την εφαρμογή της νέας περί εκκαθάρισης διαδικασίας, εργασίες που θα εκτελεσθούν από τους υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Την ανάγκη οργάνωσης και προσαρμογής των λοιπών Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, στα νέα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν.4270/2016 και της σχετικής τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον έλεγχο των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων με τα στοιχεία του λογιστικού συστήματος σε μηνιαία ή ετήσια βάση, την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των διοριστέων της αριθμ. 2/362Μ/2007 προκήρυξης της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και την οργάνωση του αρχείου της εν λόγω προκήρυξης, την ανάγκη καταχώρησης στο λογισμικό σύστημα της Ο.Τ.S. των παντός τύπου αδειών των υπαλλήλων των Π.Ε.Μ.Σ. της τελευταίας πενταετίας, τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την καταχώριση και αρχειοθέτηση των δεδομένων που προέκυψαν από τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη διαρκή ενασχόληση με το αντικείμενο της μεταφοράς μαθητών, λόγω του μεγάλου εύρους αυτού, εργασία που περιλαμβάνει, την επικαιροποίηση στοιχείων μαθητών, ανακατατάξεις σχεδιασμού των δρομολογίων, επανυπολογισμό κόστους, αποτύπωση διαδρομών σε χάρτες με κάθε μεταβολή, διαρκή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους γονείς, καθώς επίσης και την ανάγκη συνεχούς μελέτης και ενημέρωσης επί των αλλαγών της τρέχουσας νομοθεσίας αλλά και των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων από τους υπαλλήλους όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία μελέτη, λόγω του καθημερινού φόρτου εργασίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας. 6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων. 7. Την 1420/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων

6 26220 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μαγνησίας και Σποράδων (ΑΔΑ: 64Χ27ΛΡ-Δ0Σ), αποφασίζουμε: Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 και μέχρι ώρες συνολικά για είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω: Υπερωρίες: είκοσι οκτώ (28) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι (120) ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 = 28 Χ 120 = ώρες. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες. Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του φορέα 073 και του ΚΑΕ Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 5 Ιουνίου 2018 O Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Ι Αριθμ (6) Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2 σημείο (ιε) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ , Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2 σημείο (β) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ , Α'). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και του 84 παρ. 8 του ν.4485/2017 σε συνδιασμό με το άρθρο 26 του ν.4386/ Την αριθμ. πρωτ. 5094/ απόφαση του Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) με την οποία διορίστηκε ο Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάμπους ως Πρύτανης της ΑΣΚΤ (ΦΕΚ 792 τ. ΥΟΔΔ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (συνεδρία ) της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Απόφαση Συνέλευσης, συνεδρία 16/4/2018) 1. Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης μπορεί να συνεργάζεται με επιστήμονες που διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (α) αποβλέπει στη δημιουργία πρωτότυπης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, (β) αποτελεί πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης για το Τμήμα και (γ) συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. 2. Η συνεργασία αναφέρεται: στην εποπτεία ή συμβουλευτική υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας από Καθηγητή/τρια του τμήματος, στην παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό υλικό και εξοπλισμό (βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.), στην ανάθεση εκ μέρους του τμήματος συγκεκριμένου ερευνητικού έργου και στην πιθανή ανάθεση διδακτικού έργου. 3. Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποδοχής από τη Συνέλευση της αίτησης για διεξαγωγή της έρευνας. 4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος. Στην αίτηση αναφέρεται το όνομα του/της Καθηγητή/τριας του τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου/της οποίας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική του/ της έρευνα, καθώς και το θέμα της έρευνας με έμφαση στη σημασία/χρησιμότητα και την πρωτοτυπία της σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος και με ειδικότερη αναφορά στους τρόπους διάχυσης των προσδοκώμενων ερευνητικών της αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (εάν υπάρχει) Αντίγραφο πτυχίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η αίτηση εξετάζεται από τη συνέλευση του τμήματος, η οποία εξετάζει και τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του/της δυνάμει Επιβλέποντα/ουσας. Η συνέλευση είναι επίσης αρμόδια για τον καθορισμό της γλώσσας συγγραφής των πορισμάτων της έρευνας, ενώ η Γραμματεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον/την υποψήφιο/α για το αποτέλεσμα. 5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου της έρευνας τους σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, η οποία κατατίθεται στη συνέλευση του τμήματος προς ενημέρωση στο τέλος του πρώτου έτους, εφόσον η χρονική διάρκεια της διεξαγόμενης έρευνας έχει οριστεί διετής. Μετά την πάροδο του χρόνου που έχει οριστεί για την ολοκλήρωση της έρευνας, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες συντάσσουν έκθεση περάτωσης της την οποία υποβάλλουν σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα στη συνέλευση η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας. 6. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να αναφέρουν το τμήμα υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν την έρευνα τους (academic affiliation) σε κάθε δημοσίευση τους στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. 7. Οι μεταδιδακτορικοί/ες ερευνητές/τριες δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από κρατική επιχορήγηση. Ειδικότερα, δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του τμήματος. Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι της ΑΣΚΤ (μη προερχόμενοι από κρατική επιχορήγηση), οι μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες δύνανται να συνάπτουν σύμβαση με την ΑΣΚΤ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πόροι διατίθενται για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων της ΑΣΚΤ. 8. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο οποίο αναφέρεται το ΑΕΙ, η σχολή, το τμήμα, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα πατέρα, ο τόπος καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, ο/η Επιβλέπων/ουσα, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 9. Τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας ανακοινώνονται στη Συνέλευση και σε σχετικό σεμινάριο, δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπου είναι εφικτό, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος. 10. Η διαγραφή των μεταδιδακτορικών ερευνητών/ τριών είναι δυνατή με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους: Λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων τους όπως προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Λόγω δράσεων τους που ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμήμα και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια ερευνητή/τρια. 11. Ο παρών κανονισμός έχει ισχύ από το χρόνο της κατά νόμο έγκρισής του, εφαρμόζεται δε και σε περιπτώσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί πριν την έγκριση του, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ευρίσκονται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 5 Ιουνίου 2018 Ο Πρύτανης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

8 26222 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α 131 και π.δ. 29/2018/Α 58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο ( Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ ) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Ιστότοπος: Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17613 9 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1599 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ορισμός υποδείγματος του εντύπου καταγγελίας του άρθρου 36 της με αριθμό Τ/6736/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15283 12 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51779/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20465 24 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 175031 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22491 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2087 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92091/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 26 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 767 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13907 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1121 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43462/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13879 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1120 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43479/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50801 19 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4092 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/65280/δπγκ Τροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14633 10 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1201 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43496/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40573 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3236 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ1/120367/Δ1 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59173 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4929 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1153/414/29-09-2017, 1250/418/19-09-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3293 22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 298 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 2 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 553 21 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 57 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ Μερική ανάκληση της με αριθμό ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67247 19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5716 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14141 5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1151 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24569 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3575 7 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36215 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2833 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4135 22 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 6500/19/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16943 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 452/79088 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β 1239) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6685 17 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 907 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42632/4786/843 Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6505 26 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1284 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819031916/20-5-2019 «Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26341 18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2357 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1223 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35027 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39303 27 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10921 20 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 948 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6189 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 543 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8673 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1199 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 9766 Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59713 8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4980 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3321/145849 Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 815 23 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 984/2019 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22519 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2088 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 92096/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16639 22 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1390 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61/16/10.04.2019 Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23181 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11419 22 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40204/Δ3 Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7625 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1052 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 259/13.9.2018 Προκήρυξη μίας κενής (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10175 3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1429 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 28748 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 874 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6533 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 883 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15122 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 4947 8 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 338 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 καθαριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας Ν. Κιλκίς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8303 10 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1146 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ.: 39099 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68685 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5859 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49663 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3960 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της 170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50953 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4111 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22535 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2089 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92094/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7139 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 566 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το μόνιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1333 28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 204 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13339/17/ΓΠ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9787 19 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1366 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 25812 γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία-Παιδοοφθαλμολογία-Στραβισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6177 24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718028275/18-5-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41313 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Tροποποίηση της A.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ 4.11.2010 (ΦΕΚ Β 1826/22.11.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8153 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4543 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7585 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 21929 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2771 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 480/4078 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3971 23 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718024646/18.4.2018 «Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9687 15 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1352 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 26462 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28353 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2565 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6691 6 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1322 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819030570/7-5-2019 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5773 14 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1051 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6621 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 898 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.18951 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1407 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 213 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13338/17/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36553 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3074 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6297 19 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1239 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 3455 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6627 1 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1310 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1819030319/3-5-2019 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58175 31 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4855 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1275 20 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 131 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3291 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 659 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14398 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35579 11 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2769 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/333248/22746/17915/4937 Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6780 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3075 26 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 461 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 2917 Φιλολογίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6437 1 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 867 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ.:19463 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1675 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 159 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77/61105 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3277 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 493 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 2249 Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3735 15 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 550 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1718024597/18.4.2018 Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59021 18 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4451 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/88285/0004 Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18971 10 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1626 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ανακαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19093 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40793 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3003/106998 Τροποποίηση της αριθμ. 374/20210/06-02-2018 (Β 507) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10351 11 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1457 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 29915 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12873 24 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 251/3/23.3.2017 Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7769 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7805 27 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1078 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 29489 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9211 25 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4556 Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7475 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20165055 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3819 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 561 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1718020516/7-3-2018 βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27833 29 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2515 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105116/Δ3 Αναθέσεις μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των

Διαβάστε περισσότερα