Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :18:49 EEST Reason: Location: Athens OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΣΕΘ Α.E.) Δ/νση: Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas&Ganas Τ.Κ.: Θέρμη www. oseth. com. gr Τηλ: , Fax: , Θεσσαλον ίκη, 19/8/2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 1897 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου Sustainable Urban Neighbourhoods - Research and Implementation Support in Europe, εν συντομία «SUNRISE», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τίς δίαταί ξείς της παρ. 3 του αί ρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Συί σταση ανεξαί ρτητης αρχηίς γία την επίλογηί προσωπίκουί καί ρυί θμίση θεμαί των δίο ίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α / ), οίπως ίσχυί εί, σε συνδυασμοί με τίς δίαταί ξείς της παρ. 9 του αί ρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α / ). 2. Τίς δίαταί ξείς του αί ρθρου είνατου του Ν. 4057/2012 «Πείθαρχίκοί Δ ίκαίο Δημοσ ίων Πολίτίκωί ν Δίοίκητίκωί ν Υπαλληί λων καί Υπαλληί λων Νομίκωί ν Προσωί πων Δημοσ ίου Δίκα ίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α / ). 3. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 4250/2014 «Δίοίκητίκείς Απλουστευί σείς Καταργηί σείς, Συγχωνευί σείς Νομίκωί ν Προσωί πων καί Υπηρεσίωί ν του Δημοσ ίου Τομεία Τροποπο ίηση Δίαταί ξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α 161 καί λοίπείς ρυθμ ίσείς» (ΦΕΚ 74/τ. Α / ). 4. Τίς δίαταί ξείς της παρ. 5 του αί ρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α / ). 5. Τίς δίαταί ξείς του αί ρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυναί μωση Ανωί τατου Συμβουλ ίου Επίλογηί ς Προσωπίκουί (Α.Σ.Ε.Π.), εν ίσχυση καί αναβαί θμίση Δημοί σίας Δίο ίκησης καί αί λλες δίαταί ξείς» (ΦΕΚ17/τ.Α / ). 6. Την υπ αρίθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οίκ.3824/2017 Υπουργίκηί Αποί φαση «Καθορίσμοί ς των δίκαίολογητίκωί ν εφαρμογηί των δίαταί ξεων του αί ρθρου 25 του Ν. 4440/2016» (ΦΕΚ 272/τ. Β / ). 7. Τίς δίαταί ξείς του Ν.3429/2005 «Δημοί σίες επίχείρηί σείς καί Οργανίσμο ί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/τ.Α / ). Σελίδα 1 από 10

2 8. Τίς δίαταί ξείς του Ν.4482/2017 «Νείο ρυθμίστίκοί πλα ίσίο γία τίς αστίκείς συγκοίνων ίες στην Περίφερείακηί Ενοί τητα της Θεσσαλον ίκης καί αί λλες δίαταί ξείς» (ΦΕΚ 102/τ.Α / ). 9. Tην υπ αρίθ. Α 61976/3442 ΚΥΑ «Έγκριση και κύρωση του Αρχικού Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.»» (ΦΕΚ 3154/τ.Β / ). 10. Την υπ' αρίθ. 23/ αποί φαση του Δίοίκητίκουί Συμβουλ ίου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. γία την συμμετοχηί στο προί γραμμα SUNRISE Project No Την υπ αρίθμ / Οίκονομίκηί Συμφων ία (Grant Agreement) μεταξυί της Ευρωπαίϊκηί ς Επίτροπηί ς καί των δεκαπείντε (15) ετα ίρων του προγραί μματος εκπροσωπουί μενων αποί το συντονίστηί ετα ίρο RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH (RUPPRECHT). 12. Την υπ' αρίθμ 16/ αποί φαση του Δίοίκητίκουί Συμβουλ ίου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. με Θείμα: «Προκηίρυξη θείσης γία προίσληψη ενοίς (1) ατοίμου με συί μβαση εργασ ίας ίδίωτίκουί δίκα ίου ορίσμείνου χροί νου, γία την υλοπο ίηση της χρηματοδοτουί μενης προί τασης με τ ίτλο Sustainable Urban Neighborhoods - Research and Implementation Support in Europe, εν συντομ ία «SUNRISE», στο πλα ίσίο του ευρωπαίϊκουί προγραί μματος Horizon 2020». 13. Το υπ αριθ. πρωτ. 1829/ έγγραφο του ΟΣΕΘ Α.Ε. με θέμα: «Διαβίβαση της Ανακοίνωσης υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 και διευκρινσεις» 14. Την από 2/8/2019 Βεβαίωση της Τμηματάρχη Οικονομικς Διαχείρισης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) συνολικά ατόμου για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο Sustainable Urban Neighborhoods - Research and Implementation Support in Europe, εν συντομία «SUNRISE», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξς, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 101 Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ένα (1) έτος από την υπογραφ της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης παράτασης έως τη λξη του Προγράμματος Αριθμός ατόμων 1 Σελίδα 2 από 10

3 Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αριθμός ατόμων Κωδικός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1) Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Πολίτίκουί Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Αγρονοί μου Τοπογραί φου Μηχανίκουί ηί Τοπογραί φου Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα ΑΕΙ ηί Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί ίσοί τίμος τ ίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Μηχανίκωί ν Χωροταξ ίας καί Αναί πτυξης ηί Χωροταξ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί Μηχανίκουί Χωροταξ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί Μηχανίκουί Χωροταξ ίας, Πολεοδομ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα ΑΕΙ ηί Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί ίσοί τίμος τ ίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντ ίστοίχης είδίκοί τητας, Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Αρχίτείκτονα Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Μηχανίκουί Περίβαί λλοντος ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί 2) Άδεία ασκηί σεως επαγγείλματος Μηχανίκουί αντ ίστοίχης είδίκοί τητας του τ ίτλου σπουδωί ν. 3) Μεταπτυχίακοί δ ίπλωμα είδ ίκευσης σε πεδ ίο Συγκοίνωνίακωί ν Έργων ηί Δίαχε ίρίσης Περίβαί λλοντος ηί Αστίκουί Σχεδίασμουί 4) Άρίστη γνωί ση της αγγλίκηί ς γλωί σσας. 5) Γνωί ση Χείρίσμουί Η/Υ στα αντίκε ίμενα: (i) επεξεργασ ίας κείμείνων, (ii) υπολογίστίκωί ν φυί λλων καί (iii) υπηρεσίωί ν δίαδίκτυί ου. Σελίδα 3 από 10

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 1) Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Πολίτίκουί Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Αγρονοί μου Τοπογραί φου Μηχανίκουί ηί Τοπογραί φου Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα ΑΕΙ ηί Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί ίσοί τίμος τ ίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Μηχανίκωί ν Χωροταξ ίας καί Αναί πτυξης ηί Χωροταξ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί Μηχανίκουί Χωροταξ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί Μηχανίκουί Χωροταξ ίας, Πολεοδομ ίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα ΑΕΙ ηί Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πανεπίστημ ίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί ίσοί τίμος τ ίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντ ίστοίχης είδίκοί τητας, Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Αρχίτείκτονα Μηχανίκουί ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί Πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Μηχανίκουί Περίβαί λλοντος ΑΕΙ ηί το ομωί νυμο πτυχ ίο ηί δ ίπλωμα Ελληνίκουί Ανοίκτουί 2) Άδεία ασκηί σεως επαγγείλματος Μηχανίκουί αντ ίστοίχης είδίκοί τητας του τ ίτλου σπουδωί ν. 3) Πολυί καληί γνωί ση της αγγλίκηί ς γλωί σσας. 4) Γνωί ση Χείρίσμουί Η/Υ στα αντίκε ίμενα: (i) επεξεργασ ίας κείμείνων, (ii) υπολογίστίκωί ν φυί λλων καί (iii) υπηρεσίωί ν δίαδίκτυί ου. 1. Το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο Sustainable Urban Neighbourhoods - Research and Implementation Support in Europe (SUNRISE Project No ) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκς Ένωσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογ, την αξιολόγηση και τη διευκόλυνση εκμάθησης συνεργατικών τρόπων αντιμετώπισης συνθων προκλσεων κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς. Δομημένο σε πέντε (5) φάσεις της αλυσίδας καινοτομίας (Πακέτα Εργασίας 1-5), το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών σε επίπεδο γειτονιάς, στη συνδημιουργία λύσεων, κυρίως κοινωνικοοικονομικς φύσης, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη συνεργιών από κάτω προς τα επάνω και αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου, Σελίδα 4 από 10

5 μεταξύ άλλων, αποτελούν η εδραίωση της έννοιας του Σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας Γειτονιάς και η διάθεση συλλογς σχετικών εργαλείων και προϊόντων για την υποστριξη των Ευρωπαϊκών πόλεων προς αυτ τη κατεύθυνση. 2. Ο υπαί λληλος που θα προσληφθε ί καλε ίταί σε καθημερίνηί βαί ση να εκτελε ί τίς εργασ ίες εκε ίνες που απαίτουί νταί προκείμείνου να επίτυγχαί νονταί οί σκοπο ί του είργου καί είδίκοίτερα να εκπονηίσεί ατομίκαί ηί σε συνεργασ ία με την ομαί δα είργου του ΟΣΕΘ καί τη κοίνοπραξ ία, τα ακοί λουθα πακείτα εργασ ίας : 1. Συν-ανάπτυξη & συν-επιλογ λύσεων 2. Συν-υλοποίηση & συν-δημιουργία λύσεων 3. Συν-εκτίμηση & Συν-αξιολόγηση 4. Συμ-μάθηση & Απορρόφηση 5. Συντονισμός & Διαχείριση ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: * ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Οί υποψηί φίοί που ε ίναί καί τοχοί μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετηί σίας τουλαί χίστον φο ίτησης προσκομ ίζουν ευκρίνηί φωτοτυπ ία του μεταπτυχίακουί δίπλωί ματος καθωί ς καί βεβαίωση αποί το Πανεπίστηί μίο που να καθορ ίζεί το γνωστίκοί αντίκε ίμενο αυτουί ηί την απαίτουί μενη εξείδ ίκευση αποί την Ανακο ίνωση, εφοίσον τουί το δεν προκυί πτεί σαφωί ς αποί τον προσκομίζοί μενο τ ίτλο. Αν ο τ ίτλος είχεί αποκτηθε ί στην αλλοδαπ απαίτε ίταί μοί νον πραί ξη αναγνωρ ίσεως του τ ίτλου αποί το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Πιστοποιητικό Αναγνώρισης αποί τον Δίεπίστημονίκοί Οργανίσμοί Αναγνωί ρίσης Τ ίτλων Ακαδημαίϊκωί ν καί Πληροφοί ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περ ί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο η απαιτούμενη από την οικεία Ανακοίνωση εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστμιο που χοργησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασ της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στίς περίπτωί σείς που η ίσοτίμ ία ηί ίσοτίμ ία καί αντίστοίχ ία του πτυχ ίου αλλοδαπηί ς αναγνωρ ίζεταί μοί νον εφοί σον ο καί τοχος του πτυχ ίου ε ίναί καί καί τοχος μεταπτυχίακουί δίπλωί ματος δεν αναγνωρ ίζεταί ίσοτίμ ία του μεταπτυχίακουί δίπλωί ματος, καί επομείνως δεν λογ ίζεταί ως μεταπτυχίακοίς τ ίτλος, καί β) Στην περ ίπτωση που ο μεταπτυχίακοί ς τ ίτλος συμπληρωί νεί ηί ενσωματωί νεταί στο βασίκοί, δεν λογ ίζεταί ως μεταπτυχίακοί ς τ ίτλος. (Βλ. σελ του οίκε ίου Παραρτηί ματος). Οί υποψηίφίοί της ανωτείρω είδίκοίτητας πρείπεί να ε ίναί ηλίκ ίας αποί 18 είως 65 ετωί ν. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σείραί καταί ταξης μεταξυί των υποψηφ ίων καθορ ίζεταί με βαί ση τα ακοίλουθα κρίτηίρία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σελίδα 5 από 10

6 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μνες) μνες και άνω μονάδες ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 3* μονάδες *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων 3 μονάδες ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) αριθμός τέκνων μονάδες ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός τέκνων μονάδες ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 κατηγορία ΔΕ μονάδες ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μνα εμπειρίας και έως 60 μνες) μνες εμπειρίας και άνω μονάδες ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστ 3 ) ποσοστό αναπηρίας 50% 60% μονάδες ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστ 2 ) ποσοστό αναπηρίας 50% 60% 67% 70% Μονάδες ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ). Ως βαθμολογουί μενη εμπείρ ία γία τον παρακαί τω κωδίκοί θείσης νοε ίταί η απασχοί ληση με σχείση εργασ ίας ηί συί μβαση μ ίσθωσης είργου στο δημοί σίο ηί ίδίωτίκοί τομεία ηί αί σκηση επαγγείλματος σε καθηί κοντα ηί είργα συναφ με το αντικείμενο της προς πλρωση θέσης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η εμπείρ ία λαμβαί νεταί υποίψη μετά την απόκτηση της ζητουί μενης αποί την παρουίσα ανακο ίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, με την οπο ία οί υποψηίφίοί μετείχουν στη δίαδίκασ ία επίλογηίς. Γία την αποί δείξη της εμπείρ ίας αυτηί ς βλ. δίκαίολογητίκαί περίπτωση Α(1) Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτηί ματος ανακοίνωί σεων Συμβαί σεων εργασ ίας Ορίσμείνου Χροί νου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοίχε ίο 16. Πίστοποίητίκαί αποί δείξης εμπείρ ίας. Σελίδα 6 από 10

7 Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σμανση έκδοσης « » (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οί υποψηί φίοί γία την αποί δείξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοίπωί ν ίδίοτηίτων τους καί της εμπείρ ίας τους οφε ίλουν να προσκομ ίσουν οίλα τα απαίτουί μενα αποί την παρουί σα ανακο ίνωση καί το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σηί μανση είκδοσης « » δίκαίολογητίκαί, συί μφωνα με τα ορίζοί μενα στην ενοί τητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλα ίου ΙΙ του ανωτείρω Παραρτηίματος, εκτός αποί την Υπευί θυνη Δηί λωση του ν. 1599/1986 που αναφείρεταί στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοίχε ίο 2 του Παραρτηίματος αυτουί. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1.«Τ ίτλοί, πίστοποίητίκαί καί βεβαίωί σείς της αλλοδαπηί ς», που απαίτουί νταί αποί την Ανακο ίνωση, πρείπεί απαραίτηί τως να συνοδεύονται αποί επίσημη μετάφρασ τους στην ελληνίκηί γλωί σσα καί να είχουν επίκυρωθε ί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σηί μανση είκδοσης « » καί είδίκοί τερα στην τελευτα ία ενοί τητα του Κεφαλα ίου ΙΙ με τ ίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙ- ΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 2.Τα πίστοποίητίκαί γνωί σης Η/Υ υποβαί λλονταί υποχρεωτικά ε ίτε πρωτοί τυπα ε ίτε σε ευκρίνηί φωτοαντ ίγραφα αποί αντ ίγραφα, τα οπο ία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 3.Τα πίστοποίητίκαί της Ανωί τατης Συνομοσπονδ ίας Πολυτείκνων Ελλαί δας (Α.Σ.Π.Ε.), γία οί σους υποψηφ ίους επίκαλουί νταί Πολυτεκνίκηί ίδίοί τητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρίνηί φωτοαντ ίγραφα αποί αντ ίγραφα, τα οπο ία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτοί τυπα. 4.Ο υποψηί φίος προς αποί δείξη των ίδίοτηί των της πολυτεκνίκηί ς, της τρίτεκνίκηί ς καί μονογονείϊκηίς οίκογείνείας συμπληρωί νεί με την είνδείξη στην α ίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 το σχετίκοί τετραγων ίδίο ηί υποβαί λλεί υπευί θυνη δηί λωση καταί το αί ρθρο 8 του ν. 1599/1986, προκείμείνου να δηλωί σεί οίτί καταί το τρείχον ημερολογίακοί είτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδίο φορεία αί λλο μείλος της ίδίας οίκογείνείας καί νοντας χρηίση των ως αί νω ίδίοτηίτων. 5.Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδ ίου ηί συγγενίκουί προσωί που θα πρείπεί να προσκομ ί- ζονταί τα δίκαίολογητίκαί που προβλείπονταί στα σημε ία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτείρου Παραρτηί ματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το αί τομο με αναπηρ ία αποί το οπο ίο ο υποψηίφίος αντλε ί προστασ ία ε ίναί έγγαμο προσκομ ίζεταί πίστοποίητίκοί οίκογενείακηί ς καταί στασης της δικς του οικογένειας καί πίστοποίητίκοί οίκογενείακηί ς καταί στασης της πατρικς του οικογένειας, αποί τα οπο ία θα προκυί πτεί ο αρίθμοίς των μελωί ν των εν λοίγω οίκογενείωί ν. Σελίδα 7 από 10

8 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σμανση έκδοσης « ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρουί σας ανακο ίνωσης, η οπο ία πρείπεί να περίείχεί υποχρεωτίκαί τα οί ρία ηλίκ ίας καί οίλα τα στοίχε ία της παρ. 8 του αί ρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (οίπως ίσχυί εί), να δημοσίευθε ί σε δυί ο (2) ημερηίσίες ηί εβδομαδία ίες τοπίκείς εφημερ ίδες του νομουί Θεσσαλον ίκης, εφοί σον εκδ ίδονταί. Σε περ ίπτωση που εκδ ίδεταί μ ία εφημερ ίδα (ημερηί σία ηί εβδομαδία ία) η δημοσ ίευση θα γ ίνεί στην εφημερ ίδα αυτηί δυί ο (2) φορείς. Ανάρτηση ολοίκληρης της ανακο ίνωσης [μαζί με το «Παραί ρτημα ανακοίνωί σεων Συμβαί σεων εργασ ίας Ορίσμείνου Χροί νου (ΣΟΧ)» με σηί μανση είκδοσης « » και τα Είδίκαί Παραρτηί ματα: (Α1) Αποί δείξης Χείρίσμουί Η/Υ με σηί μανση είκδοσης « » καί (Α2) Αποί δείξης γλωσσομαί θείας με σηί μανση είκδοσης « » να γ ίνεί στην είδρα του Οργανίσμουί Συγκοίνωνίακουί Έργου Θεσσαλον ίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) καί στο χωί ρο των ανακοίνωί σεων του δημοτίκουί καταστηί ματος του Δηί μου Θείρμης, οί που εδρευί εί ο ανωτείρω φορείας. Θα συνταχθε ί καί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (συί μφωνα με το αί ρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 οίπως ίσχυί εί), το οπο ίο θα αποσταλε ί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ ε ίτε στο asep.gr ε ίτε στο fax: ηί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολ αιτσεων συμμετοχς Οί ενδίαφεροί μενοί καλουί νταί να συμπληρωί σουν την α ίτηση με κωδίκοί ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 καί να την υποβαί λουν, ε ίτε αυτοπροσώπως, ε ίτε με αί λλο εξουσίοδοτημείνο αποί αυτουί ς προί σωπο, εφοί σον η εξουσίοδοί τηση φείρεί την υπογραφηί τους θεωρημείνη αποί δημοί σία αρχηί, ε ίτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολ, στα γραφε ία της υπηρεσ ίας μας στην ακοί λουθη δίευί θυνση: Θεσσαλονίκη στο Αγροτεμάχιο 51, Θέρμη, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ υποί ψίν κ. Ζωηί ς Γεροθανασ ίου (τηλ. Επίκοίνων ίας: ). Στην περ ίπτωση αποστοληί ς των αίτηί σεων ταχυδρομίκωί ς το εμπροί θεσμο των αίτηί σεων κρ ίνεταί με βαί ση την ημερομην ία που φείρεί ο φαί κελος αποστοληί ς, ο οπο ίος μεταί την αποσφραί γίσηί του επίσυναί πτεταί στην α ίτηση των υποψηφ ίων. Η προθεσμία υποβολς των αιτσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογίζοί μενες ημερολογίακαί ) καί αρχ ίζεί αποί την εποίμενη ημείρα της τελευτα ίας δημοσ ίευσης της παρουί σας σε τοπίκείς εφημερ ίδες ηί της αναί ρτησηί ς της στο καταί στημα της υπηρεσ ίας μας καί στο χωί ρο ανακοίνωί σεων του δημοτίκουί καταστηί ματος, εφοί σον η αναί ρτηση ε ίναί τυχοί ν μεταγενείστερη της δημοσ ίευσης στίς εφημερ ίδες. Η ανωτείρω προθεσμ ία ληίγεί με την παρείλευση ολοί κληρης της τελευτα ίας ημείρας καί εαί ν αυτηί ε ίναί, καταί νοί μο, εξαίρετεία (δημοίσία αργ ία ηί μη εργαί σίμη), τοίτε η ληίξη της προθεσμ ίας μετατ ίθεταί την εποίμενη εργαί σίμη ημείρα. Οί υποψηίφίοί μπορούν να αναζητσουν τα έντυπα των αίτηίσεων: α) στην υπηρεσ ία μας στην ανωτείρω δίευί θυνση β) στο δίκτυακοί τοί πο του ΑΣΕΠ ( καί συγκεκρίμείνα ακολουθωί ντας αποί την κεντρίκηί σελ ίδα τη δίαδρομηί: Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα καταί τοίπους Κείντρα Εξυπηρείτησης Πολίτωί ν (ΚΕΠ) αλλαί καί στην ηλεκτρονίκηί τους δίευί θυνση ( απ' οί που μείσω της δίαδρομηί ς: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθουί ν στην κεντρίκηί σελ ίδα του δίκτυακουί τοί που του ΑΣΕΠ καί αποί εκε ί θα είχουν προί σβαση στα είντυπα μείσω της δίαδρομηί ς: Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Σελίδα 8 από 10

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων Αφουί η υπηρεσ ία μας επεξεργαστε ί τίς αίτηί σείς των υποψηφ ίων, τους καταταί σσεί βαί σεί των κρίτηρ ίων του νοί μου (οί πως αναλυτίκαί αναφείρονταί στο Παραί ρτημα της ανακο ίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφ ίων, βαί σεί της οπο ίας θα γ ίνεί η τελικ επιλογ γία την προίσληψη με συίμβαση εργασ ίας ορίσμείνου χροίνου, πραγματοποίε ίταί ως εξηίς: 1. Προηγούνται στην καταί ταξη οί υποψηί φίοί που δίαθείτουν τα κύρια προσόντα της είδίκοίτητας καί ακολουθουί ν οί είχοντες τα επίκουρίκαί (Α επικουρίας ). 2. Η καταί ταξη μεταξυί των υποψηφ ίων που είχουν τα ίδία προσοί ντα (κύρια επικουρικά) γ ίνεταί καταί φθ ίνουσα σείραί με βαί ση τη συνολικ βαθμολογία που συγκεντρωί νουν αποί τα βαθμολογουί μενα κρίτηί ρία καταί ταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνικ ιδιότητα, τριτεκνικ ιδιότητα, αριθμός ανλικων τέκνων, μονογονεϊκ ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 3. Στην περ ίπτωση ισοβαθμίας υποψηφ ίων στη συνολίκηί βαθμολογ ία προηγε ίταί αυτοί ς που είχεί τίς περίσσοί τερες μοναί δες στο πρωί το βαθμολογουί μενο κρίτηί ρίο (χρόνος ανεργίας) καί, αν αυτείς συμπ ίπτουν, αυτοί ς που είχεί τίς περίσσοί τερες μοναί δες στο δευί τερο κρίτηί ρίο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) καί ουί τω καθεξηί ς. Αν εξαντληθουί ν οί λα τα κρίτηί ρία, η σείραί μεταξυί των υποψηφ ίων καθορ ίζεταί με δημοί σία κληί ρωση. Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 (24μηνης απασχόλησης) ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολ ενστάσεων Μεταί την καταί ρτίση των πίναί κων, η υπηρεσ ία μας θα αναρτσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λξη της προθεσμίας υποβολς των αιτσεων συμμετοχς, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο καταί στημα των γραφε ίων μας, τους οπο ίους πρείπεί να αποστε ίλεί άμεσα γία είλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενωί θα συνταχθε ί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (συί μφωνα με το αί ρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 οίπως ίσχυί εί) το οπο ίο θα υπογραφε ί αποί δυίο (2) υπαλληίλους της υπηρεσ ίας. Το πρακτίκοί αυτοί θα αποσταλε ί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ ε ίτε στο ε ίτε στο fax: ηί Καταί των πίναί κων αυτωί ν, επίτρείπεταί στους ενδίαφεροί μενους η αί σκηση ένστασης, μείσα σε αποκλείστίκηί προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οπο ία αρχ ίζεί αποί την εποί μενη ημείρα της αναί ρτησηί ς τους. Η είνσταση κατατ ίθεταί ηί αποστείλλεταί με συστημείνη επίστοληί στη Διοικητικ Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Κτ ίρίο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργίκηί ς Σχοληί ς 65, Τ.Κ , Θείρμη) καί, γία να εξεταστε ί, πρείπεί να συνοδευί εταί αποί αποδείκτίκοί καταβοληί ς παραβόλου είκοσι ευρώ (20 ), που είχεί εκδοθε ί είτε μείσω της εφαρμογηί ς του ηλεκτρονίκουί παραβοί λου (eπαραί βολο), βλ. λογοί τυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον δίαδίκτυακοί τοί πο του ΑΣΕΠ ( είτε αποί Δημοί σία Οίκονομίκηί Υπηρεσ ία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψηί φίος πρείπεί να αναγραί ψεί τον κωδίκοί/αρίθμοί του παραβοί λου στην είνσταση καί να καταβαί λεί το αντ ίτίμο του ηλεκτρονίκουί παραβοί λου μείχρί τη ληί ξη προθεσμ ίας υποβοληί ς των ενσταί σεων. Σε περ ίπτωση που η υποβληθε ίσα είνσταση γ ίνεί δεκτηί, το καταβληθείν ποσοί επίστρείφεταί στον ενίσταί μενο. Σελίδα 9 από 10

10 Η υπηρεσ ία οφε ίλεί να αποστε ίλεί στο ΑΣΕΠ εντοίς τριών (3) εργαί σίμων ημερωί ν φωτοαντ ίγραφα των αίτηίσεων καί των δίκαίολογητίκωί ν των υποψηφ ίων που είχουν υποβαί λεί είνσταση καταί των πίναί κων καταί ταξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσ ία προσλαμβαί νεί το προσωπίκοί με συί μβαση εργασ ίας ίδίωτίκουί δίκα ίου ορίσμείνου χροί νου αμέσως μετά την καταί ρτίση των πίναί κων καταί ταξης των υποψηφ ίων. Τυχοί ν αναμόρφωση των πίναί κων βαί σεί αυτεπαί γγελτου ηί κατ είνσταση ελείγχου του ΑΣΕΠ που συνεπαί γεταί ανακαταί ταξη των υποψηφ ίων, εκτελε ίταί υποχρεωτικά αποί το φορεία, ενωί απολυίονταί οί υποψηίφίοί που δεν δίκαίουίνταί προίσληψης βαί σεί της νείας καταί ταξης. Οί απολυοί μενοί λαμβαί νουν τίς αποδοχείς που προβλείπονταί γία την απασχοί λησηί τους είως την ημείρα της αποίλυσης, χωρ ίς οποίαδηίποτε αποζημ ίωση αποί την αίτ ία αυτηί. Προσληφθείντες οί οπο ίοί αποχωρουί ν πρίν αποί τη ληί ξη της συί μβασηί ς τους, αντικαθίστανται με αί λλους αποί τους εγγεγραμμείνους καί δίαθείσίμους στον π ίνακα της οίκε ίας είδίκοίτητας, καταί τη σείραί εγγραφηίς τους σε αυτοίν. Σε καί θε περ ίπτωση, οί υποψηίφίοί που προσλαμβαί νονταί ε ίτε κατοίπίν αναμοίρφωσης των πίναί κων αποί το ΑΣΕΠ ε ίτε λοί γω αντίκαταί στασης αποχωρουί ντων υποψηφ ίων, απασχολουί νταί γία το υπολειπόμενο, καταί περ ίπτωση, χρονίκοί δίαί στημα καί μείχρί συμπληρωί σεως της εγκεκριμένης διάρκειας της συί μβασης εργασ ίας ορίσμείνου χροί νου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σμανση έκδοσης « », το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλρωση της αίτησης υπεύθυνης δλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχ τους στη διαδικασία επιλογς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σμανση έκδοσης « » και (Α2) Απόδειξης γλωσσομάθειας με σμανση έκδοσης « », μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ ( και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομς που ακολουθείται και για την αναζτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδ: Κεντρικ σελίδα Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ Σελίδα 10 από 10

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΣΕΘ Α.E.) Δ/νση: Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas&Ganas Τ.Κ.: 57001 Θέρμη www.oseth.com.gr Τηλ: 2310 483070, Fax: 2310 483071, Email: info@oseth.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσ/νίκη, 1/3/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσ/νίκη, 1/3/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσ/νίκη, 1/3/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7427 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 07.09.2017 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 1837 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 16/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2948 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων 30-08-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 22524 Κέρκυρα, 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα, 10-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ5/40/3714 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Τ.Κ.: 80100, Κύθηρα Τηλ.: 2736320102 Φαξ.: 2736031319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι, 23/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.: Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι, 23/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.: Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι, 23/7/2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 27015 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Γέρακας: 11/06/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα 19 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθμ. πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα 19 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθμ. πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα 19 Σεπτεμβρίου 2018 Αριθμ. πρωτ. 34353 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 30/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1767 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 30/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1767 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 30/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1767 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 3 /10/2018 Ταχ. Δ/νση: Πουλίου 6 Αριθ. Πρωτ.: 27591/01/2018

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μήλου

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μήλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΜΗΛΟΥ» Πλάκα ν. Μήλου, Τ.Κ. 84800 Πληροφορίες: Νίνος Κωνσταντίνος Τηλ: 2287360122 Email: prosopiko@milos.gr Μήλος, 18/07/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μελίσσια, 27 Απριλίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μελίσσια, 27 Απριλίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μελίσσια, 27 Απριλίου 2018 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:7349 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 11/06/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 263 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 11/06/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 263 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 11/06/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 263 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Αρναία Χαλκιδικής Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 21160 Fax: 2372021162 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αριθμ. Πρωτ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ηράκλειο Αριθμ. Πρωτ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε Υ Α Δ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28-01-2013 Αριθμ. Πρωτ. 601 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα, 18/04/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα, 18/04/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα, 18/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.14028 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αγ. Ι. Ρέντης: 06-05-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 2165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαμος, 4-7-2018 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 5384 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μορφοβούνι 15/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5539 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμπάκα, 12-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 18376 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 23 / 05 /2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 14420 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 22/02/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 397 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 22/02/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 397 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 22/02/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 397 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηράκλειο Αττικής: 29 / 11 / 2018 Αρ. Πρωτ.: οικ.26062 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 28-02-2018 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 13827 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού

Σχολείου του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού Χολαργός, 8/5/207 Αριθμ. Πρωτ.: 04 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/207 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας 2 μήνες) για τις ανάγκες του προγράμματος Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 27-6-2012 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αριθμ. Πρωτ.: 51422 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Για την πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ. 143 41 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ.Νικόλαος, 24/10/2018 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ.Νικόλαος, 24/10/2018 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγ.Νικόλαος, 24/10/2018 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -1520- (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41312

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41312 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος, 03-11-2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41312 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 5/7/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 5/7/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 5/7/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:21248 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αθήνα,29 Ιανουαρίου 218 Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΔΚ/3929 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 18-3-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. πρωτ. :4721 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Βασ.Κωνσταντίνου 34 Τ.Κ. :21100 Ναύπλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 27 / 6 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 27 / 6 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 27 / 6 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 31528 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κωδ.:42100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 6 821 31 Χίος Πληροφορίες: Ι. Στρουμπάκης Μ. Φραγκάκη Μ. Ασπρούλη Τηλέφωνο : 22713-50816 22713-50817 FAX : 22713-50855 e.mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 4/11/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3204 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 29/8/2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:3510

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 29/8/2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:3510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 29/8/2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:3510 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6 /2017

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2017

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη 23/6/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: -86634- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 11.09.2017 Αρ.Πρωτ.: 6106 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 25/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα: 29-05-2013 ΝOMΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8347 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ανθρωπίνου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Πέραμα Ταχ. Κώδ.: 74052 Πληροφορίες: Μ. Ματθαιακάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βυτίνα 01 Ιουλίου 2013 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1835

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού Χολαργός, 24/05/2018 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας 2 μήνες) για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 21-11 - 2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 28797 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 23.07.2018 Αρ.Πρωτ.: 4639 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μηνών με την μορφή ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μηνών με την μορφή ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μηνών με την μορφή ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: 24-3-2011 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ραφήνα, 24/9/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15013 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα, 15-11-217 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ5/4/431 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/217 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 13-9-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 28310 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ Θήβα, 22/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 460 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 26/1 / 2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 334/2422 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ε. Καράμπαλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ειρήνης 131 ΤΚ 38446-Νέα Ιωνία Πληροφορίες: Ελένη Γελαδά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αθήνα, 9/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1785 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 23.08.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 25878 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο, 18-9-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:871 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ: Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων, Π. Φάληρο Τ.Κ.: 175 62 ΤΗΛ.: 2109825501 ΦΑΞ: 2109820425

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Βόλος 3/12/2018 Αρ. Πρωτ. 7563 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2839 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2839 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα 25-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2839 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 20/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3432 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ. Νέα Σμύρνη, 26/2/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 117 43 Αθήνα Αθήνα: 18.07.2018 Αριθ. Πρωτ. : ΓρΔ/8304 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 17417 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 421β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θ. Ζωγιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ν)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ν) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Ν. Δ/νση: Νίσυρος Μανδράκι Ταχ. Κωδ.: 85303 Δωδ/σα Τηλ.: 22423-60520 Φαξ: 22420-49579 E-mail: dikenisyrou@gmail.com Νίσυρος, 26 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.:61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160 E-mail: depka@otenet.gr Καλλιθέα, 23/11/16 Αρ. Πρτ: 491/16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:4AΛΔΒ-ΟΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:4AΛΔΒ-ΟΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4AΛΔΒ-ΟΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 136227 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑ:ΒΙΚΥΩ63-Μ7Ψ 26-08-2013 Άγιος Δημήτριος 13/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5993 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικού Γραφείο Προσωπικού Τηλ: 2132007754

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16581

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, 24-10-2017 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 16581 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1 Ηράκλειο 5/6/2013 Τηλ: 2813409160 Αριθ. Πρωτ 87527 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. Βελεστίνο, 16 Οκτωβρίου 2018 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. Βελεστίνο, 16 Οκτωβρίου 2018 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 196 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Βελεστίνο, 16 Οκτωβρίου 2018 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 196 Διεύθυνση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 Τ.Κ. 37500 - Βελεστίνο Τηλ.: 24253-50213,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό: 07-08- 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7689 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ζευγολατιό Ν. Κορινθίας 20001 Τηλέφωνο: 2741360504/-507

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3835 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3835 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 05-03-2018 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3835 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος :16-7-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2215 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2017 Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2017 Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 20-11-2017 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Θ.:14308, Αθήνα Τ.Κ.: Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Τ. Θ.:14308, Αθήνα Τ.Κ.: Αθήνα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πουλίου 6 Αριθ. Πρωτ.: 1117/2017/ΕΣΕ Τ. Θ.:14308, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18/03/2019 Αριθμ. Πρωτ.:5753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου: 9/07/2019 Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.:.1434.. ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ανακοινώνει

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Πετρούπολη 9/01/2019 Αριθ. Πρωτ.: 595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι, 08-01-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 683 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ.: Βασ. Τσελεπίδου Τηλ.: 2132074641 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη, με

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

28/09/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

28/09/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατσίνι, 28/09/7 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 51758 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ.: Δ. ΔΑΪΟΥ Τηλ.: 2132074641 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη, επτά (7) ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων Ρόδος, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτ. 16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα