ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, Αθήνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, Αθήνα. Τηλ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Το αλληλοβοηθητικό σωµατείο µε την επωνυµία ''Ταµείο Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.)'' και έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το έτος 1988, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Συντάγµατος και τις διατάξεις της κείµενης περί σωµατείων νοµοθεσίας, από τους φροντιστές ( ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ) ξένων γλωσσών που είναι µέλη των σωµατείων - µελών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης µε την επωνυµία ''Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ) και έδρα την Αθήνα. Το Καταστατικό του άνω αλληλοβοηθητικού σωµατείου εγκρίθηκε µε την απόφαση αριθ. 4878/1988 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωµατείων του ίδιου Πρωτοδικείου µε αριθµό 16571/ , ήδη δε το Καταστατικό αυτό τροποποιείται και στο µέλλον θα ισχύει ως εξής: Άρθρο 1 ο Ε π ω ν υ µ ί α - Έ δ ρ α - Σ φ ρ α γ ί δ α 1. Η επωνυµία του σωµατείου είναι ''Ταµείο Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.)'', αποκαλούµενο παρακάτω για συντοµία ''Ταµείο''. 2. Το Ταµείο έχει έδρα την Αθήνα και διάρκεια απεριόριστη. 3. Το Ταµείο έχει δική του νοµική προσωπικότητα. 4. Το Ταµείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει στο κέντρο το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά τις λέξεις : ''ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΑΘΗΝΑ''. Άρθρο 2 ο Σ κ ο π ό ς Σκοπός του Ταµείου είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του και η παροχή στα µέλη του και τις οικογένειές τους αρωγής και αλληλοβοήθειας µε τη µορφή ιατρικής, φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περιθάλψεως λόγω νόσου, εγχειρίσεως και τραυµατισµού, η χορήγηση βοηθηµάτων σε περίπτωση νόσου, εγχειρίσεως, τραυµατισµού και γεννήσεως τέκνου, η παροχή οικονοµικής ενισχύσεως στις οικογένειες αποβιωσάντων µελών και η παροχή επιδοµάτων στα µέλη σε 2

3 περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία, λόγω γήρατος και κατά την έξοδο εκ του επαγγέλµατος. 2. Η παραπάνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική. 3. Το είδος και το ύψος των πάσης φύσεως παροχών καθώς και οι προυποθέσεις και οι όροι χορηγήσεώς τους θα καθορίζονται λεπτοµερώς µε Ειδικό Κανονισµό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Ταµείου, ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες και προοπτικές του Ταµείου. Άρθρο 3 ο Μ έ λ η 1. Τα µέλη του Ταµείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. 2. Μετά την αναγνώριση και καταχώρηση στο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών του παρόντος τροποποιηµένου Καταστατικού, τακτικό µέλος του Ταµείου θα µπορεί να γράφεται κάθε φροντιστής ξένων γλωσσών, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν,αθροιστικά, οι εξής προυποθέσεις: Ο αιτών την εγγραφή του στο Ταµείο θα πρέπει :α) Να διατηρεί φροντιστήριο ξένων γλωσσών στο όνοµά του. β) Να έχει τα προσόντα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. γ) Να είναι τακτικό µέλος σωµατείου-µέλους της ΠΟΙΚΞΓ. δ) Να µην είναι µέλος άλλου ταµείου (σωµατείου) αρωγής-αλληλοβοήθειας, ενισχυόµενου από την ΠΟΙΚΞΓ. ε) Να µην είναι µέλος σωµατείου-µέλους της ΠΟΙΚΞΓ, τα µέλη του οποίου έχουν ιδρύσει άλλο ταµείο (σωµατείο) αρωγής-αλληλοβοήθειας ενισχυόµενο από την ΠΟΙΚΞΓ. Οι τελευταίες δύο, υπό στοιχεία δ' και ε', προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την εγγραφή του στο Ταµείο (ΤΑΑΚΞΓ) είναι ή ήταν µέλος σε δύο σωµατεία-µέλη της ΠΟΙΚΞΓ και, βάσει της ιδιότητας ως µέλους σε ένα από τα σωµατεία αυτά, έχει εγγραφεί µέλος και άλλου ταµείου (σωµατείου) αρωγήςαλληλοβοήθειας, το οποίο έχει ήδη (µέχρι σήµερα) ιδρυθεί και ενισχύεται από την ΠΟΙΚΞΓ. 3. Εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους ως µέλη του Ταµείου, και µετά την αναγνώριση του παρόντος Καταστατικού, όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σ' αυτό σύµφωνα µε τις προυποθέσεις που όριζε το άρθρο 3 του Καταστατικού, όπως αυτό ίσχυε µέχρι σήµερα, και ανεξάρτητα αν κατά την εγγραφή τους ήταν µέλη και άλλου ταµείου (σωµατείου) αρωγής-αλληλοβοήθειας ενισχυόµενου από την ΠΟΙΚΞΓ. 4. Ως επίτιµα µέλη γράφονται στο Ταµείο πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σ' αυτό. Τα επίτιµα µέλη έχουν το δικαίωµα να µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του Ταµείου, στερούνται όµως του δικαιώµατος ψήφου, εκλέγειν, εκλέγεσθαι και λήψεως παροχών. 3

4 5. Ως τακτικά µέλη γράφονται στο Ταµείο και οι εταίροι Προσωπικής Εταιρείας η οποία έχει συσταθεί για τη λειτουργία κέντρου ξένων γλωσσών, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους τρείς και το ποσοστό συµµετοχής του καθένα στην εταιρία είναι τουλάχιστον 20%, µε την προυπόθεση ότι κάθε ένας από αυτούς εµφανίζει συµµετοχή στις εξετάσεις PALSO». 6. Μέλος το οποίο έχει συµπληρώσει 20 χρόνια ως ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών και µέλος του τοπικού συλλόγου σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος άρθρου, διατηρεί την ιδιότητα του µέλους του Ταµείου, εφόσον µετά την παύση λειτουργίας του Κέντρου του ξένων γλωσσών συνεχίζει την επαγγελµατική δραστηριότητά του µε άδεια οικοδιδασκάλου. Άρθρο 4 ο Ε γ γ ρ α φ ή Μ ε λ ώ ν 1. Την εγγραφή των µελών στο Ταµείο ενεργεί µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται σ' αυτό. Στην αίτηση επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα για την εγγραφή δικαιολογητικά. 2. Στην αίτηση για εγγραφή περιέχεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία του αιτούντος: α) Το έτος και ο τόπος γεννήσεώς του. β) Τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του. γ) Η διεύθυνση κατοικίας και επαγγελµατικής εγκαταστάσεως. δ) Τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας. ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι χρήσιµο για την ενηµέρωση του Μητρώου Μελών του Ταµείου. 3. Μαζί µε την αίτηση εγγραφής υποβάλλονται και πιστοποιητικά µε τα οποία αποδεικνύεται η ηλικία του αιτούντος, η ιδιότητά του ως µέλους ενός των σωµατείων- µελών της ΠΟΙΚΞΓ, η άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό που κρίνεται απαραίτητο από το ιοικητικό Συµβούλιο. 4. Στην αίτηση εγγραφής ο αιτών πρέπει να δηλώνει, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Ταµείου και τον Ειδικό Κανονισµό που ισχύει κάθε φορά. 5. Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για την εγγραφή ή µη εγγραφή του αιτούντος πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Εάν η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι απορριπτική, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στην πρώτη µετά την 4

5 απόρριψη συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά. Άρθρο 5 Υπ ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Μ ε λ ώ ν Τα µέλη του Ταµείου έχουν υποχρέωση: α) Να φροντίζουν για το Ταµείο και να προστατεύουν τα συµφέροντά του. β) Να λαβαίνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις τους καθώς και µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών νόµιµων οργάνων του Ταµείου. γ) Να στέλνουν στην αρχή κάθε χρόνου στο Ταµείο αντίγραφο της ανανέωσης της άδειας ίδρυσης του φροντιστηρίου τους και πιστοποιητικό σωµατείου-µέλους της ΠΟΙΚΞΓ ότι είναι µέλη του και να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Ταµείο κάθε αλλαγή διεύθυνσης της κατοικίας τους και της επαγγελµατικής τους εγκατάστασης. δ) Να δηλώνουν κάθε µεταβολή της οικογενειακής τους καταστάσεως που συνεπάγεται τροποποίηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους. ε) Να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδροµές, εισφορές και λοιπές οικονοµικές υποχρεώσεις τους. στ) Να υποστηρίζουν µε κάθε τρόπο το Ταµείο και να συµβάλλουν όπου και όσο µπορούν για την εκπλήρωση των σκοπών του. ζ) Να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σαν µέλη των σωµατείων-µελών της ΠΟΙΚΞΓ και να συµµετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες τους κάθε είδους, ιδίως όταν αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου. Άρθρο 6 ο ι κ α ι ώ µ α τ α Μ ε λ ώ ν 1. Τα µέλη του Ταµείου δικαιούνται: α) Να λαβαίνουν τα επιδόµατα, βοηθήµατα, υγειονοµική περίθαλψη και κάθε είδους λοιπές παροχές που προβλέπονται από τον Ειδικό Κανονισµό που ισχύει κάθε φορά και σύµφωνα µε τις προυποθέσεις που ορίζονται σ' αυτόν και το Καταστατικό. β) Να λαβαίνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Ταµείου, να κρίνουν το έργο του ιοικητικού Συµβουλίου και να ασκούν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απαραίτητες προυποθέσεις για να µπορούν τα µέλη να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτά είναι να έχουν καταβάλλει τις οικονοµικές υποχρεώσεις 5

6 τους στο Ταµείο και να έχει παρέλθει από την εγγραφή τους σ αυτό διάστηµα τριών (3) µηνών, ειδικά δε για το δικαίωµα του εκλέγεσθαι ένα (1) έτος (άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού). 2. Το µέλος στο οποίο χορηγήθηκε επικουρία µετά την έξοδό του από το επάγγελµα, όταν αυτή πραγµατοποιηθεί µε τη συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης 35 ετών, ή του 65 ου έτους της ηλικίας του ή του 60ου έτους εφόσον συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα ή ενωρίτερα λόγω µόνιµης ολικής ανικανότητας (κανονική έξοδος), έχει το δικαίωµα λήψεως παροχών, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζει ο Ειδικός Κανονισµός Παροχών. 3. Ο Ειδικός Κανονισµός θα ορίζει επίσης τα ποσά στα οποία θα ανέρχονται οι χορηγούµενες παροχές καθώς και ποιές από τις παροχές θα κλιµακώνονται, ως προς τα χορηγούµενα ποσά, ανάλογα µε τα έτη ασφαλίσεως και τις καταβαλλόµενες συνδροµές και εισφορές και γενικότερα ανάλογα µε τη συµβολή του κάθε συγκεκριµένου µέλους του Ταµείου στα έσοδα του Ταµείου και τη συµµετοχή του µέλους στην ενίσχυση και αύξηση των πάσης φύσεως τακτικών, εκτάκτων και ειδικών πόρων του Ταµείου. Άρθρο 7 ο Ε ι σ φ o ρ έ ς Μ ε λ ώ ν - Π ό ρ ο ι τ ο υ Τ α µ ε ί ο υ 1. Οι πόροι του Ταµείου είναι τακτικοί, έκτακτοι, ειδικοί: α) Τακτικοί πόροι είναι : 1) Το δικαίωµα εγγραφής του µέλους, 2) Η ετήσια συνδροµή του µέλους 3) Οι τόκοι από καταθέσεις. Το µέλος µετά την κανονική (όχι πρόωρη) έξοδό του από το επάγγελµα, εφόσον επιθυµεί να διατηρήσει την ιδιότητα του τακτικού µέλους µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα (δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ψήφου στη Γ.Σ. κλπ.) καταβάλλει την ετήσια συνδροµή του µέλους. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρεί µόνο δικαίωµα λήψης των σχετικών παροχών σύµφωνα µε τον κανονισµό του Ταµείου. β) Έκτακτοι πόροι είναι οι προς το Ταµείο δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, ενισχύσεις από την ΠΟΙΚΞΓ και το Κράτος καθώς και κάθε άλλο νόµιµο έσοδο που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό. γ) Ειδικοί πόροι είναι ειδικές εισφορές, µε τις οποίες τα µέλη συµµετέχουν σε δαπάνες για φαρµακευτική περίθαλψη, εντολές σε γιατρούς, νοσοκοµειακή περίθαλψη καθώς και άλλες ειδικές εισφορές που επιβάλλονται για ειδικές παροχές από το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδική εισφορά των µελών του Ταµείου αποτελεί και ο πόρος του Ταµείου από τις εξετάσεις PALSO ή άλλες εξετάσεις εγκεκριµένες από την ΠΟΙΚΞΓ, στις οποίες τα µέλη συµµετέχουν µε µαθητές τους. 6

7 2. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της να αυξοµειώνει το δικαίωµα εγγραφής, τις ετήσιες συνδροµές των µελών και τους ειδικούς πόρους του Ταµείου. Μπορεί επίσης η Γενική Συνέλευση να επιβάλλει έκτακτες εφάπαξ εισφορές για την ενίσχυση του Ταµείου. Αρθρο 8 ο Α π ο χ ώ ρ η σ η Μ ε λ ώ ν 1. Κάθε µέλος του Ταµείου µπορεί να αποχωρεί απ' αυτό οποτεδήποτε καταβάλλοντας τη συνδροµή του τρέχοντος έτους. Η αποχώρηση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε έγγραφο στο ιοικητικό Συµβούλιο και ισχύει για το τέλος του έτους. 2. Το µέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται κατά το άρθρο 9 του Καταστατικού εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Ταµείου για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο χρονικό διάστηµα που ήταν µέλος του. 3. Το µέλος που αποχωρεί οικειοθελώς ή διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωµα στην περιουσία του Ταµείου, εκτός αν θεµελιώνει δικαίωµα λήψεως εφάπαξ ή κλάσµατος επικουρίας πριν την οικειοθελή αποχώρησή του ή τη διαγραφή του, µε βάση τον ισχόντα τότε ειδικό κανονισµό παροχών του Ταµείου. Άρθρο 9 ο ι α γ ρ α φ ή Μ ε λ ώ ν 1. Μέλος του Ταµείου διαγράφεται, όταν: α) Παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού και του Ειδικού Κανονισµού. β) εν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου. γ) Επιφέρει ζηµιά ηθική ή υλική στο Ταµείο ή την ΠΟΙΚΞΓ και τα σωµατεία- µέλη της, παραβλάπτει τα συµφέροντά τους, τα δυσφηµίζει και γενικά εµποδίζει, µε οποιοδήποτε τρόπο, την επιτυχία των σκοπών τους. δ) Κάνει κατάχρηση στα χρήµατα του Ταµείου ή µε ψευδείς δηλώσεις παίρνει παροχές ή ζητεί να τύχει οποιασδήποτε παροχής ή περιθάλψεως από το Ταµείο. ε) Καθυστερεί την καταβολή στο Ταµείο κάθε είδους οικονοµικής υποχρεώσεώς του πέραν του έτους. στ) Παύσει, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από µόνιµη ολική ανικανότητα και πριν συµπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας του, να διατηρεί φροντιστήριο ξένων 7

8 γλωσσών στο όνοµά του ή να είναι τακτικό µέλος σωµατείου-µέλους της ΠΟΙΚΞΓ. ζ) εν συµµετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της ΠΟΙΚΞΓ που έχουν ως αποτέλεσµα την οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου, όπως συµβαίνει µε τις εξετάσεις γλωσσοµάθειας που διοργανώνει η ΠΟΙΚΞΓ, στις οποίες το κάθε µέλος οφείλει να συµµετέχει µε µαθητές του φροντιστηρίου του. η) Εγγραφεί µέλος, µετά την αναγνώριση του παρόντος τροποποιηµένου Καταστατικού, σε άλλο Ταµείο (σωµατείο) αρωγής-αλληλοβοήθειας που θα ιδρυθεί µελλοντικά και θα ενισχύεται από την ΠΟΙΚΞΓ. 2. Η διαγραφή διενεργείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου που κοινοποιείται επί αποδείξη στο διαγραφόµενο µέλος. 3. Το µέλος που διαγράφηκε µπορεί να προσφύγει στην πρώτη µετά τη διαγραφή του Γενική Συνέλευση του Ταµείου, µε αίτησή του, η οποία υποβάλλεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση σ αυτό της αποφάσεως διαγραφής του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Εφόσον το µέλος προσφύγει εµπρόθεσµα για τη διαγραφή του στη Γενική Συνέλευση, το θέµα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξή της και η Γ.Σ.αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στην περίπτωση αυτή, µέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ. οριστικά για τη διαγραφή, το µέλος διατηρεί την ιδιότητά του ως τακτικό µέλος του Ταµείου και τόσο αυτό όσο και η οικογένειά του έχουν το δικαίωµα λήψεως παροχών. Άρθρο 10ο ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ µ β ο ύ λ ι ο 1. Το Ταµείο διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από εννέα (9) µέλη, οκτώ (8) από τα οποία εκλέγονται από τη Γεν.Συνέλευση ανά τριετία, το δε έννατο µέλος ορίζεται από τη ιοίκηση της ΠΟΙΚΞΓ, επιλεγόµενο µεταξύ των Αντιπροσώπων των σωµατείων-µελών στην ΠΟΙΚΞΓ. Η εκλογή των 8 µελών του.σ. του Ταµείου γίνεται µε µυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία ως εξής: 2. Υποβολή υποψηφιοτήτων: α) Τα µέλη του Ταµείου που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στο νέο ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλουν γραπτή δήλωση υποψηφιότητας στο Γενικό Γραµµατέα του Ταµείου το βραδύτερο µέχρι την προηγούµενη των αρχαιρεσιών. β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21 ο ) έτος της ηλικίας τους, να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν γραφτεί στο Ταµείο τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τις αρχαιρεσίες και να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές και 8

9 λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Ταµείο και το σωµατείο-µέλος της ΠΟΙΚΞΓ στο οποίο ανήκουν. γ) Με βάση τις δηλώσεις υποψηφιότητας ο Γενικός Γραµµατέας του Ταµείου καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων, τον οποίο αναρτά στα γραφεία του Ταµείου, και ψηφοδέλτια, που περιέχουν όλα τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και πρέπει να είναι τυπωµένα ή πολυγραφηµένα. 3. ιενέργεια αρχαιρεσιών - Εφορευτική Επιτροπή: α) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκλεγόµενα από τη Γενική Συνέλευση µεταξύ των µελών του Ταµείου, τα οποία δεν βάζουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωµα. β) Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει από το Γενικό Γραµµατέα, το βραδύτερο µέχρι το πρωί της ηµέρας των αρχαιρεσιών, τα ψηφοδέλτια, την κάλπη, το Μητρώο Μελών και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τις αρχαιρεσίες. Την ηµέρα των αρχαιρεσιών τακτοποιεί κατάλληλα την αίθουσα στην οποία θα γίνει η ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη των αρχαιρεσιών στην προκαθορισµένη ώρα, δίνει οδηγίες στους ψηφοφόρους, προβλέπει για κάθε ζήτηµα και επιβλέπει για την τήρηση της τάξεως και χωρίς χρονοτριβή και επεισόδια ψηφοφορία, λύνοντας γρήγορα κάθε πρόβληµα που ενδεχόµενα θα ανακύψει. γ) Ο κάθε ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του υπέρ ενός ή περισσοτέρων και µέχρι οκτώ (8) κατ' ανώτατο όριο υποψηφίων, µε σταυρούς που βάζει πλάι στα ονόµατά τους. δ) ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα ταµειακά εντάξει µέλη του Ταµείου. ε) Μέλη του Ταµείου εγκατεστηµένα σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων από τον τόπο σύγκλησης της Γ.Σ. µπορούν να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες µε αντιπρόσωπο που καταθέτει εξουσιοδότηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι µέλος του Ταµείου. Ο αυτός αντιπρόσωπος δεν µπορεί να εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για περισσότερο από ένα (1) το πολύ µέλος του Ταµείου (δεν συµπεριλαµβάνεται ο εαυτός του). 4. Τακτικά και Αναπληρωµατικά µέλη.σ. - Συγκρότηση σε σώµα-θητεία Συνεδριάσεις - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων: α) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους οκτώ (8) πρώτοι θεωρούνται επιτυχόντες και αποτελούν τα τακτικά αιρετά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι δε κατά σειρά πέντε (5) επόµενοι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες και αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. β) Τα παραπάνω οκτώ (8) τακτικά µέλη µαζί µε το ένατο µέλος που ορίζεται από το.σ. της ΠΟΙΚΞΓ απαρτίζουν το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, το 9

10 οποίο συνέρχεται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τις αρχαιρεσίες, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφισε, και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας από τα µέλη του µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. γ) Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. δ) Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και έκτακτα οποτεδήποτε χρειαστεί. Το.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι επίσης υποχρεωµένος να συγκαλέσει το ιοικητικό Συµβούλιο εφόσον τούτο ζητηθεί µε έγγραφο από τέσσερα (4) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε πέντε (5) µέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. ε) Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απέχει αδικαιολόγητα πάνω από τρείς (3) συναπτές συνεδριάσεις του.σ. εκπίπτει από το αξίωµά του. στ) Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα µέλη του. Οι αποφάσεις του.σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. ζ) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τα µέλη του.σ. στο τέλος κάθε συνεδρίασης. Άρθρο 11 ο Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς κ α ι κ α θ ή κ ο ν τ α ιοικητικού Συµβουλίου 1. Στο ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει η διοίκηση και η διαχείρηση του Ταµείου, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων ελέγχου και εποπτείας από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο λαβαίνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύµφωνα µε το νόµο, το παρόν Καταστατικό και τον Ειδικό Κανονισµό καθώς και σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2. Ειδικότερα το ιοικητικό Συµβούλιο : α) Προπαρασκευάζει τα εισακτέα στις Γεν.Συνελεύσεις θέµατα και εισηγείται επ' αυτών.β) Συνάπτει συµβάσεις µε τους αναγκαίους επιστηµονικούς συµβούλους ή συνεργάτες (γιατρούς κλπ). γ) ιορίζει το έµµισθο προσωπικό του Ταµείου, ορίζοντας και το µισθό κάθε υπαλλήλου. δ) Επιβλέπει την τήρηση από το Γραµµατέα του Μητρώου Μελών και άλλων απαιτούµενων βιβλίων. ε) Συντάσσει τον Προυπολογισµό Εσόδων-Εξόδων κάθε νέας χρήσεως και τον απολογισµό της χρήσεως που έληξε και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γεν.Συνέλευση. στ) Αποφασίζει για τα ληπτέα µέτρα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου. ζ) Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρηση του Ταµείου. η) Αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη διαφόρων παροχών σε κάθε µέλος και για κάθε απαιτούµενη δαπάνη για την 10

11 οµαλή λειτουργία του Ταµείου. θ) Καταρτίζει και υποβάλλει για ψήφιση στη Γενική Συνέλευση τον Ειδικό Κανονισµό. ι) Σχηµατίζει επιτροπές από τα µέλη του ή και άλλα πρόσωπα µη µέλη του.σ. και συµβάλλεται µε τρίτους για τη µελέτη θεµάτων που ανάγονται στους σκοπούς του Ταµείου και για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των σκοπών του. Αρθρο 12 ο Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς κ α ι κ α θ ή κ ο ν τ α Προέδρου και Αντιπροέδρου 1. Ο Πρόεδρος του.σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει και αφαιρεί το λόγο στους αιτούντες, θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, ανακαλεί στην τάξη κάθε θορυβούντα. Επίσης ο Πρόεδρος εποπτεύει για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ.,συνάπτει εγκύρως συµβάσεις µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα και βάσει των αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ.,εκπροσωπεί το Ταµείο ενώπιον πάσης διοικητικής και δικαστικής αρχής και έναντι παντός τρίτου, εγείρει, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές, δέχεται και επάγει όρκους, ασκεί ένδικα µέσα, παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας. Ο Πρόεδρος συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα κάθε εξερχόµενο έγγραφο ή εγκύκλιο του Ταµείου προς τα µέλη του ή προς οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο καθώς και τα πρακτικά του.σ. και των Γ.Σ. και καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνος για κάθε αλλοίωση των αποφάσεων ή των συζητήσεων που γίνεται από πρόθεση. Ο Πρόεδρος συνυπογράφει επίσης µε τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών, προσκαλεί κάθε µέλος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Ταµείο, φροντίζει για την εφαρµογή του Καταστατικού, του Ειδικού Κανονισµού και των αποφάσεων της Γ.Σ., και µπορεί πάντοτε να ελέγχει την περιουσία του Ταµείου, γνωστοποιώντας το αποτέλεσµα του ελέγχου του στο.σ., ενώ παράλληλα διατηρούνται πάντοτε ακέραια τα δικαιώµατα ελέγχου και εποπτείας επί της περιουσίας του Ταµείου που έχει, ανεξάρτητα από τον Πρόεδρο, η Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά και το ιοικητικό Συµβούλιο ενεργώντας σαν συλλογικό όργανο. 2. Τον Πρόεδρο όταν είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 13 ο Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς - κ α θ ή κ ο ν τ α Γ. Γ ρ α µ µ α τ έ α 11

12 1.Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί το Μητρώο Μελών, το πρωτόκολλο εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων και την αλληλογραφία, επιβλέπει το προσωπικό διευθύνει τα γραφεία του Ταµείου και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, εγκύκλιο, σύµβαση, υπόµνηµα, επιστολή προς τα µέλη, τις αρχές ή οποιοδήποτε τρίτο. Συνυπογράφει επίσης µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα πληρωµών και τα πρακτικά συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Συντάσσει µε τον Πρόεδρο την ετήσια έκθεση πεπραγµένων. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και φυλάσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Ταµείου. 2. Τον Γενικό Γραµµατέα όταν είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους, οριζόµενος από το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 14 ο Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς - κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο υ Τ α µ ί α 1. Ο Ταµίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Ταµείου µε διπλότυπες αριθµηµένες αποδείξεις ή άλλα παραστατικά έγγραφα και όλες τις πληρωµές µε εντάλµατα υπογραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Τηρεί καταστάσεις των εισπράξεων και πληρωµών που πραγµατοποιούνται κάθε µέρα και ιδιαίτερο βιβλίο ταµείου βάσει των διπλοτύπων και δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωµών. Για κάθε είσπραξη ή πληρωµή είναι υποχρεωµένος να εκδίδει αριθµηµένη απόδειξη, αντίγραφο της οποίας τηρείται µε χηµικό χαρτί στο στέλεχος αποδείξεων. Με βάση τις αποδείξεις αυτές ο Ταµίας ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία που τηρεί, αναφέροντας σ' αυτά και τον αριθµό κάθε απόδειξης. Ο Ταµίας υποβάλλει επίσης κάθε µήνα στο οικητικό Συµβούλιο λογιστική κατάσταση του Ταµείου. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων ή διαχειριστική ανωµαλία. Κάθε χρόνο σε συνεργασία µε το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει τον Οικονοµικό απολογισµό του έτους που έληξε και τον Προυπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του νέου διαχειριστικού έτους. 2. Τον Ταµία όταν είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους οριζόµενος από το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 15 ο Τ ο π ο θ έ τ η σ η κ ε φ α λα ί ω ν 12

13 1. Τα χρήµατα του Ταµείου, εκτός από (διακόσια εννενήντα πέντε 295 ευρώ) που µπορεί να κρατάει ο Ταµίας στα χέρια του για τις άµεσες ανάγκες του Ταµείου, κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα ή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Από το λογαριασµό αυτό αναλαµβάνονται, ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, τα αναγκαία για τις πληρωµές του Ταµείου ποσά, µε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, Γεν.Γραµµατέα και Ταµία ή τους αναπληρωτές τους και συνοδεύεται από σχετικό απόσπασµα πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Σε περίπτωση συγκεντρώσεως σηµαντικών οικονοµικών ποσών, µεγαλύτερων των απαιτουµένων για την οµαλή λειτουργία του Ταµείου, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην αγορά χρεωγράφων ή ακινήτων ή σε άλλη επωφελή τοποθέτηση µετά σύµφωνη πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Για την αγορά τίτλων του Ελληνικού ηµοσίου και οµόλογων τραπεζών αρκεί η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο 16 ο Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχειρίσεως του Ταµείου από το ιοικητικό Συµβούλιο ανατίθεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούµενη από τρία (3) µέλη. Τα δύο (2) από τα τρία µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ισάριθµα (άλλα δύο) αναπληρωµατικά είναι αιρετά και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση την ίδια ηµέρα που εκλέγονται τα αιρετά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, µαζί µε αυτά και σύµφωνα µε τις ίδιες διατυπώσεις των άρθρων 10 και 13 του Καταστατικού. Το τρίτο µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΟΙΚΞΓ. Τα αιρετά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να κατέχουν άλλο αξίωµα στο Ταµείο ή την ΠΟΙΚΞΓ. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η ίδια µε αυτήν του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώµα στην πρώτη συνεδρίασή της και εκλέγει από τα µέλη της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της και τον Γραµµατέα της που τηρεί σε ειδικό βιβλίο τα πρακτικά των συνεδριάσεών της. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Ταµείου: α) Εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ιοικητικού Συµβουλίου και ιδίως του Ταµία, ελέγχει και επιβλέπει αν αυτές συµφωνούν µε τις διατάξεις του νόµου, του Καταστατικού, του Ειδικού Κανονισµού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, και όσον αφορά τη διοίκηση γενικά αλλά επίσης και κυρίως όσον αφορά την οικονοµική διαχείρηση. β) Έχει το δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα και βιβλία του Ταµείου και να διαπιστώνει το ύψος της 13

14 περιουσίας του οποτεδήποτε. γ) Μπορεί να παρακολουθεί µέσω του Προέδρου της τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, έχοντας συµβουλευτική γνώµη. δ) Συντάσσει ανά έξι (6) µήνες έκθεση για τη διοίκηση και οικονοµική διαχείρηση του Ταµείου από το ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλει την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση. ε) Έχει το δικαίωµα να συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση, όταν κρίνει ότι τα συµφέροντα του Ταµείου βρίσκονται σε κίνδυνο. Άρθρο 17 ο Ε υ θ ύ ν η κ α ι υ π η ρ ε σ ί ε ς µ ε λ ώ ν ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ κ α ι Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ανακλητά και προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Ταµείου για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους. εν έχουν ούτε περισσότερα δικαιώµατα ούτε µειωµένες υποχρεώσεις. Η υπηρεσία τους είναι άµισθη και δεν έχουν δικαίωµα λήψεως οποιασδήποτε αµοιβής. Άρθρο 18 ο Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Ταµείου. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µία φορά το χρόνο και µέσα στο πρώτο τετράµηνο αυτού. Σ' αυτήν υποβάλλεται η λογοδοσία του ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρεται στην εν γένει δραστηριότητα του ιοικητικού Συµβουλίου και ιδίως στην οικονοµική διαχείρηση από αυτό της περιουσίας του Ταµείου και περιλαµβάνει τον Οικονοµικό Απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Επίσης υποβάλλεται η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη δραστηριότητα και οικονοµική διαχείρηση του ιοικητικού Συµβουλίου στη χρήση που έληξε καθώς και ο Προυπολογισµός Εσόδων-Εξόδων για τη νέα χρήση. Στη συνέχεια η τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από συζήτηση, αποφασίζει για τη λογοδοσία και τον Οικονοµικό Απολογισµό του.σ., την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τον Προυπολογισµό Εσόδων-Εξόδων και για την απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την ελεγχόµενη χρήση. 3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο από το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης 14

15 έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν υποβληθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο σχετική έγγραφη αίτηση από το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακώς εντάξει µελών του Ταµείου. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προτεινόµενα από τα µέλη θέµατα προς συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησεως, να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση µε αποκλειστικά θέµατα για συζήτηση αυτά που αναγράφονται στην αίτηση. 4. Εφορευτική Επιτροπή: Όταν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης περιλαµβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούµενη από τρία (3) µέλη, η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες, µε ψηφοδέλτια µέσα σε κλειστούς φακέλλους σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του Ταµείου, µε όλους τους κανόνες της µυστικής ψηφοφορίας και σύµφωνα µε όσα παραπάνω, άρθρο 10, ορίζονται. Για τις αρχαιρεσίες και την εκλογή του.σ. και ΕΞ.Ε. η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει τον αριθµό των µελών που ψήφισαν, τις ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του.σ. και της Ε.Ε. που εκλέγονται και οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιµο. 5. Σύγκληση Γ.Σ.: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται το βραδύτερο δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από την καθορισµένη για τη συνεδρίασή της ηµέρα, µε προσκλήσεις που στέλνονται ταχυδροµικά στα µέλη του Ταµείου. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο τόπος, ηµέρα και ώρα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως. 6. Απαρτία Γ.Σ.: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν ο αριθµός των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών είναι ίσος µε το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθµού µελών του Ταµείου που είναι ταµειακά εντάξει. Στην περίπτωση που δεν θα διαπιστωθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα Γ.Σ. µε τα ίδια θέµατα µέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ηµέρες, οπότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία οποιουδήποτε αριθµού µελών του Ταµείου που έχουν δικαίωµα ψήφου. 7. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται µε πλειοψηφία του µισού συν ένα των παρόντων µελών (απόλυτη πλειοψηφία) που έχουν δικαίωµα ψήφου. ικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και εφόσον έχει συµπληρωθεί διάστηµα τριών (3) µηνών από την εγγραφή τους στο Ταµείο. Κάθε απόφαση που αφορά την εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήµατα εµπιστοσύνης προς το ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, προσωπικά θέµατα, επιβολή έκτακτων εισφορών και αγορά, υποθήκευση, εκποίηση ακινήτων του Ταµείου, είναι έγκυρη µόνο όταν γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, κατά την οποία κανένας που δεν είναι µέλος του Ταµείου 15

16 δεν επιτρέπεται να παρευρίσκεται. Κάθε άλλη απόφαση παίρνεται µε ανάταση των χεριών ή µε ονοµαστική κλήση και ποτέ δια βοής. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που δεν βρίσκεται σε απαρτία είναι άκυρες. Για την ψήφιση και τροποποίηση του Ειδικού Κανονισµού Παροχών από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών. 8. Μέλη του Ταµείου που είναι εγκατεστηµένα σε απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων από τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης µπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση µε αντιπρόσωπό τους, ο οποίος καταθέτει σχετική εξουσιοδότησή τους στον Πρόεδρο της Γεν. Συνελεύσεως. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι µέλος του Ταµείου και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να εκπροσωπεί και να ψηφίζει για περισσότερο από ένα (1) µέλος (δεν συµπεριλαµβάνεται ο εαυτός του). 9. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας του.σ., εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση, οπότε προεδρεύει και µη µέλος του.σ. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από δύο (2) πρακτικογράφους, εκλεγόµενους µεταξύ των µελών του Ταµείου. Για την εγκυρότητα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως αρκεί η υπογραφή τους από τον Πρόεδρό της και τους πρακτικογράφους. Άρθρο 19 ο Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ο υ ι ά λ υ σ η τ ο υ Τ α µ ε ί ο υ Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ 1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού ή η διάλυση του Ταµείου γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που συγκαλείται για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθµού των ταµειακά εντάξει µελών του Ταµείου. Η απόφαση για την τροποποίηση ή διάλυση λαµβάνεται µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Ταµείου η περιουσία του περιέρχεται στα σωµατεία-µέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ανάλογα µε τον αριθµό των µελών τους που είναι µέλη του Ταµείου. Άρθρο 20ο Γ ε ν ι κ ή δ ι ά τ α ξ η 16

17 Για κάθε αµφισβήτηση που µπορεί να προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Καταστατικού ή του Ειδικού Κανονισµού αποφαίνεται το ιοικητικό Συµβούλιο ερµηνεύοντας τη σχετική διάταξη. Η ερµηνεία αυτή µπορεί να εφαρµόζεται αµέσως από το ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται όµως για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία µπορεί, σαν κυρίαρχο σώµα του Ταµείου, να την εγκρίνει ή να την τροποποιήσει ή να την απορρίψει εξ ολοκλήρου. Άρθρο 21 ο Το Καταστατικό αυτό, αποτελούµενο από είκοσι ένα (21) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, κατ'άρθρο και στο σύνολό του, µε τη νόµιµη απαρτία και πλειοψηφία, από τη Γενική Συνέλευση του αλληλοβοηθητικού σωµατείου µε την επωνυµία ''Ταµείο Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.)'' και έδρα την Αθήνα, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στην Αθήνα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20), σήµερα στις 25 Ιουνίου Η ίδια Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί στα νόµιµα για την έγκριση του Καταστατικού αυτού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή του στα οικεία βιβλία σωµατείων. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2006 Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ο Γ ε ν. Γ ρ α µ µ α τ έ α ς Β. Κροντήρης Ι. Μιχαηλίδης 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνολογίας και Διοίκησης Συντήρησης Hellenic Maintenance Society 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ 1.1. Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την Επωνυμία Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα