ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο»"

Transcript

1 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο» Εναρκτήρια Συνεδρίαση: Διημερίδα 9ης/10ης Μαρτίου 2012 Τόπος: Goethe-Institut Αθηνών (οδός Ομήρου 14-16) INTERDISZIPLINÄRES SEMINAR VON RECHTSPHILOSOPHIE UND RECHTSGESCHICHTE Begründung, Legitimation und Recht Eröffnungssitzung: Tagung vom 9./10. März 2012 Ort: Goethe-Institut Athen (Omirou Str ) SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE DE PHILOSOPHIE ET D HISTOIRE DU DROIT «Motivation, légitimation et droit» Séance inaugurale: Colloque du 9/10 mars 2012 Lieu: Goethe-Institut d Athènes (14-16, rue Omirou) 1

2 Συνδιοργανωτές: Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία δικαιοφιλοσοφικῆς καὶ δικαιοϊστορικῆς ἐρεύνης Goethe-Institut Αθηνών Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Mitveranstalter: Griechische Gesellschaft für rechtsphilosophische und rechtshistorische Forschung Goethe-Institut Athen Französisches Kulturinstitut Athen Juristischer Staatsdienst Co-organisateurs: Société hellénique de recherche philosophique et historique du droit Goethe-Institut d Athènes Institut Français d Athènes Conseil Juridique de l État 2

3 Διημερίδα 9ης/10ης Μαρτίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή Χαιρετισμοί Παρουσίαση του Τόμου 5 Πεπραγμένων της Εταιρείας («Αγα θό, συμφέρον και δίκαιο») υπό Αντ. Χάνου, Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπι στημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Χρυσ. Τσούκα, Επίκουρης Καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαρ. Παπαχαραλάμπους, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Γνωστοποίηση του Πίνακος των λοιπών Συνεδριάσεων του Διεπιστημονικού Φροντιστηρίου 2012 υπό Νικ. Σιαβελή, Δι κηγόρου Διάλειμμα Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο Ι. Φιλοσοφική-διεπιστημονική θεώρηση Διεύθυνση συζητήσεως: Δημ. Χαραλάμπης, Καθηγητής του Εθνικού και Κα - ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Στράγγας, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι νωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Αιτιολόγηση και νο μιμοποίηση ως παραπληρωματικές συνι στώ σες της αποφά σεως Herbert Schnädelbach, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου: Werte, Normen und das Recht (= Αξίες, κανόνες και το δίκαιο) [Μετάφραση: Χαρ. Παπαχαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου ] Pierre-Yves Quiviger, Καθηγητής του Πανεπιστημίου των Παρισίων 1: Le droit naturel: légitimation philosophique ou motivation politique de la loi? (= Το φυσικό δίκαιο: φιλοσοφική νομιμοποίηση ή πολιτική αιτιολόγηση του νόμου;) 3

4 [Μετά φραση: Χριστ. Χαλανούλη, Δρ. Νομ., Δικηγόρος] Συζήτηση Δείπνο Σάββατο ΙΙ. Δικαιοϊστορική θεώρηση Διεύθυνση συζητήσεως: Φώτιος Κατζούρος, Επίτιμος Σύμβουλος Επι κρατείας Michel Humbert, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου των Παρισίων 2: Le juge antique, un arbitre à la recherche de la vraisemblance (= Ο αρχαίος δικαστής, ένας διαιτητής στην αναζήτηση του αληθοφανούς) [Μετάφραση: Ι. Τζαμτζής, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων ] Jan Schröder, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τυ βίγ - γης: Zur Geschichte der Begründung richterlicher Entscheidungen in kodifizierten Rechtssystemen (= Επί της ιστορίας της αιτιολογήσεως των δικαστικών αποφάσεων εις τα κωδικοποιημένα δικαιϊκά συστήματα) [Μετάφραση: Μιχ. Τσαπόγας, Δρ. Νομ., Ειδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη ] Συζήτηση Διάλειμμα ΠΙΑ. Διακλαδική ουσιαστικοδικαιϊκή θεώρηση Διεύθυνση συζητήσεως: Ι. Στράγγας, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Otto Pfersmann, Καθηγητής του Πανεπιστημίου των Πα ρισίων 1: La confusion logonomique: la question de la grande transformation paratopique des systèmes juridiques (= H λογονομική σύγχυση: Το ζήτημα των μεγάλων παρατοπι κών μεταμορφώσεων των δικαιϊκών συστημάτων) [Μετάφραση: Χαρ. Αθανασοπούλου, Δρ. Νομ., Δικηγόρος] Thomas Gutmann, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Münster Βεστφαλίας: Schuldrecht und Gerechtigkeit (= Ενοχικό δίκαιο και δικαιο σύνη) 4

5 [Μετάφραση: Απ. Χελιδόνης, Επίκουρος Καθηγητής του Δημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης] Frank Saliger, Καθηγητής της Bucerius Law School του Αμ βούργου: Grenzen normativistischer Begründung im Strafrecht (= Τα όρια της κανονοκρατικής αιτιολογήσεως εις το ποι νικό δίκαιο) [Μετάφραση: Δημ. Καραμαγκιώλης, Δρ. Νομ., Δικηγόρος] Συζήτηση Διάλειμμα ΙΙΙB. Διακλαδική δικονομικοδικαιϊκή θεώρηση Διεύθυνση συζητήσεως: Ι. Στράγγας, Καθηγητής του Παντείου Πανε πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Matthias Jestaedt, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Freiburg i.br.: Begründungsstil als Reflexionshorizont - Das Beispiel des Bundesverfassungsgerichts (= Το ύφος της αιτιολογίας ως ορίζων της αναστοχάσεως - Το παράδειγμα του γερμανι κού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου] [Μετάφραση: Βασ. Βουλέλη, LL.M., Δικηγόρος ] Soraya Amrani-Mekki, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου των Παρισίων 10 (Nanterre): La motivation des décisions de ju stice en matière civile (= H αιτιολόγηση των δικαστικών απο φάσεων επί αστικών διαφορών) [Μετάφραση: Χρυσ. Τσουκα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ε - θνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών] Ingeborg Puppe, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βόννης: Feststellen, zuschreiben, werten: semantische Über legungen zur Begründung von Strafurteilen und deren re visionsrechtlichen Überprüfbarkeit (= Διαπιστώνειν, καταλογίζειν, αξιολογείν: σημασιολογικές σκέψεις περί της αιτιολογίας των ποινικών αποφάσεων και του αναιρετικού ελέγχου αυτών) [Μετάφραση: Θεμ. Σοφός, Δρ. Νομ., Δικηγόρος ] Συζήτηση Πέρας της Επιστημονικής Διημερίδας Γεύμα 5

6 Tagung vom 9./10. März 2012 PROGRAMM Colloque du 9/10 mars 2012 PROGRAMME 6 Freitag / Vendredi Begrüßungen / Salutations Vorstellung des Bands 5 der Akten der Gesellschaft ( Gut, Interesse und Recht ) von / Présentation du Tome 5 des Actes de la Société ( Bien, intérêt et droit ) par Ant. Chanos, Assistenzprofessor an der Panteion-Universität zu Athen / Professeur assistant à 1ʼUniversité Panteion d Athènes, Chrys. Tsouka, Assistenzprofessorin an der Nationalen und Kapodistria-Universität zu Athen / Professeur assistante à 1ʼUniversité Nationale et Kapodistriaque dʼathènes, Char. Papacharalambous, Assistenzprofessor an der Universität Zypern / Professeur assistant à 1ʼ Université de Chypre Ankündigung der weiteren Sitzungen des Interdisziplinären Seminars 2012 von / Annonce des séances ultérieures du Séminaire Interdisciplinaire 2012 par Ν. Siavelis, Rechtsanwalt / Avocat Pause / Pause Begründung, Legitimation und Recht / Motivation, légitimation et droit I. Philosophische-interdisziplinäre Betrachtung Aspect philosophique-interdisciplinaire Diskussionsleitung / Présidence: Dim. Charalarambis, Professor an der Natio nalen und Kapodistria-Universität zu Athen / Professeur à lʼuni versité Nationale et Kapodistriaque dʼathènes J. Strangas, Professor an der Panteion-Universität zu Athen /

7 Professeur à lʼuniversité Panteion dʼathènes: Αιτιολόγηση και νομιμοποίηση ως παραπληρωματικές συνιστώσες της απο φάσεως [= Begründung und Legitimation als komplementäre Komponenten der Entscheidung / La motivation et la légitimation en tant que composantes complémentaires de la décision] Herbert Schnädelbach, emer. Professor an der Humboldt- Universität zu Berlin: Werte, Normen und das Recht [= Valeurs, normes et 1e droit ] Pierre-Yves Quiviger, Professeur à lʼuniversité de Paris 1: Le droit naturel: légitimation philosophique ou motivation politique de la loi? [= Das Naturrecht: philosophische Legitimation oder politische Begründung des Gesetzes?] Diskussion / Discussion Büfett / Cocktail Samstag / Samedi II. Rechtshistorische Betrachtung Aspect historique du droit Diskussionsleitung / Présidence: Photios Katzouros, Honorargerichtsrat am Sta at srat / Conseiller d État honoraire Michel Humbert, Professeur émer. de 1ʼUniversité de Paris 2: Le juge antique, un arbitre à la recherche de la vraisemblance [= Der antike Richter, ein Schiedsrichter auf der Suche nach der Wahrscheinlichkeit ] Jan Schröder, Professor an der Universität Tübingen: Zur Geschichte der Begründung richterlicher Entscheidungen in kodifizierten Rechtssystemen [= De 1 histoire de la motivation des décisions judiciaires dans des systèmes juridiques codifiés ] Diskussion / Discussion Pause / Pause IIIΑ. Intradisziplinäre materiellrechtliche Betrachtung Aspect intradisciplinaire du droit matériel Diskussionsleitung / Présidence: J. Strangas, Professor an der Panteion-Uni - ve rsität zu Athen / Professeur à lʼuniversité Panteion dʼathè nes 7

8 Otto Pfersmann, Professeur à l Université de Paris 1: La confusion logonomique: la question de la grande transformation paratopique des systèmes juridiques [= Die logonomische Konfusion: die Frage der großen paratopischen Transformationen der Rechtssysteme ] Thomas Gutmann, Professor an der Universität Münster/ Westf.: Schuldrecht und Gerechtigkeit [= Le droit des obligations et la justice ] Frank Saliger, Professor an der Bucerius Law School, Hamburg: Grenzen normativisctischer Begründung im Strafrecht [= Les limites de la motivation normativiste en droit pénal] Diskussion / Discussion Pause / Pause IIIB. Intradisziplinäre prozeßrechtliche Betrachtung Aspect intradisciplinaire du droit procédural Diskussionsleitung / Présidence: J. Strangas, Professor an der Panteion-Uni - ve rsität zu Athen / Professeur à lʼuniversité Panteion dʼathè nes Matthias Jestaedt, Professor an der Universität Freiburg i.br.: Begründungsstil als Reflexionshorizont - Das Beispiel des Bundesverfassungsgerichts [= Le style de motivation en tant qu horizon de la réflexion - L exemple de la Cour Constitutionnelle Fédérale allemande ] Soraya Amrani-Mekki, Professeur à lʼuniversité de Paris 10 (Nanterre): La motivation des décisions de justice en matière civile [= Die Begründung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen] Ingeborg Puppe, Emer. Professorin an der Universität Bonn: Feststellen, zuschreiben, werten: semantische Überlegungen zur Begründung von Strafurteilen und deren revisionsrechtlichen Überprüfbarkeit [= Constater, imputer, évaluer: considérations sémantiques sur la motivation des jugements pénaux et leur contrôlabilité en cassation] Diskussion / Discussion Abschluß der Tagung / Clôture du Colloque Mittagessen / Déjeuner 8

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ CINQUIÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME (28-29.5.2009) LIBERTAS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ CURSUS ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΤΖΗ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ REVUE HELLÉNIQUE DES DROITS DE L HOMME REVUE TRIMESTRIELLE DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES DROITS SOCIAUX Ιδρυτής - Fondateur

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαµπου, Οµότιµος Καθηγητής Ιδιωτικού ιεθνούς και Συγκριτικού ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης - ικηγόρος στην Αθήνα Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένας ελληνογερμανικός νομικός διάλογος εν έτει 2014. Πρόσκληση

Υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένας ελληνογερμανικός νομικός διάλογος εν έτει 2014. Πρόσκληση Εθνικό και Καποδιστριακό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Bucerius Law School, Αμβούργο σε συνεργασία με: Ελληνογερμανική Ένωση Νομικών, Αθήνα Γερμανοελληνική Ένωση Νομικών, Αμβούργο

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 BOYLE, KEVIN (Ed.): New institutions for human rights protection. Oxford: Oxford University Press, 2009. xix, 217 pp. COUNCIL OF EUROPE, STEERING

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Foreign Affairs Vol. 65, No.3, 1987/America and the World 1986 Boulder, Colorado Quaderni dell' Accademia Pontaniana 2006 Revue d'histoire de la deuxieme Guerre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1963 ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΧΟΛΗ: Φιλοσοφική ΤΜΗΜΑ: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΤΟΜΕΑΣ: Φιλοσοφίας ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr

Tαξιάρχης Kόλιας. Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Tαξιάρχης Kόλιας Διευθυντής Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τηλ.: +30 210 7273619 η-διεύθυνση: kolias@eie.gr Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2000 [ 289 ]

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2000 [ 289 ] Ó ÁÔÚÔ ÙÔ ÔÏ ÙË, ÓÂÍ ÚÙËÙË Ú ÂÓÙÂÙ ÏÌ ÓË applefi ÙÔÓ È Ú ÙÈÎfi ÙË ÓfiÌÔ ÁÈ ÙËÓ appleúô ÛappleÈÛË ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙˆÓ appleôïèùòó Î È ÙËÓ Ù ÚËÛË ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ, ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ, applefi ÙËÓ appleúòùë ÛÙÈÁÌ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

«Outils à Byzance. Outils pour Byzance»

«Outils à Byzance. Outils pour Byzance» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CRH - CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NEO-HELLENIQUES ET SUD-EST EUROPEENNES EN COLLABORATION

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρομανές, Γαλλικά (παθητικές γνώσεις)

Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρομανές, Γαλλικά (παθητικές γνώσεις) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Διεύθυνση Γραφείου Λόφος Πανεπιστημίου 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 36530 Email strubeta@soc.aegean.gr Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Θ. 129 GR-81100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [1] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φεφές Όνομα: Μιχαήλ Όνομα πατρός: Βασίλειος Τόπος γέννησης: Πάτρα Ημερομηνία γέννησης: 01/01/1965 Διεύθυνση γραφείου: Αθηναΐδος 27, Βούλα Τηλέφωνο γραφείου: 2109706880 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα