ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7559 / 4225 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7772/1988/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ισχύει, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Την με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Την με Α.Π. 7772/1988/Α2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ισχύει. 16. Το έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Μόσχα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με Α.Π. Φ /3/ΑΣ135/ Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 19 ης Μαρτίου 2014 με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4564/ για τη «μη δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ λόγω καθυστέρησης, υπαιτιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου» του έργου με ΒΕΣ και τα συνημμένα αυτού. 18. Το έγγραφο με Α.Π. 7396/ με θέμα: Επιστολή όσον αφορά επενδυτή για να εξασφαλίσει την οριστική του έγκριση στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση ΜΜΕ ΒΕΣ 25534, όπου αναφέρεται ότι δεν έχει εκδοθεί από το ελληνικό δημόσιο η απαιτούμενη άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας που προβλέπεται για επενδυτή υπήκοο τρίτης χώρας. 19. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες Σελίδα 2 από 4

3 απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων», με το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών. Αποφασίζουμε Α. Την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Πελοποννήσου των αναφερόμενων στο συνημμένο Πίνακα Ι της παρούσας εκατό τριάντα ενός (131) έργων με Συνολικό Προϋπολογισμό ,93 και Δημόσια Δαπάνη ,61, μετά την πλήρωση των όρων των παραγράφων 7,8,9 της ΥΑ 7772/1988/Α2/ Β. Την ένταξη λόγω εξαιρετικών περιστάσεων (αδυναμία προσκόμισης απαιτούμενης άδειας στο καθορισμένο από τον Οδηγό χρονικό διάστημα υποβολής, λόγω υπαιτιότητας της εκδίδουσας αρχής) του δυνητικά εντασσόμενου έργου με ΒΕΣ KAPARI STONE MANSION της με Α.Π. 7772/1988/Α2/ με Συνολικό Προϋπολογισμό ,50, Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό και Δημόσια Δαπάνη , με τους παρακάτω όρους: α. υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του δικαιούχου στους παραπάνω όρους το έργο θα απενταχθεί. Γ. Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον ισχύουν τα κάτωθι οριζόμενα στην με Α.Π. 7772/1988/Α2/ Υπουργική Απόφαση: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Σελίδα 3 από 4

4 Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Πελοποννήσου Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 4 από 4

5 AA ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ (πρωην ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 2 ΒΕΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 3 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΡΟΙ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,16 4 ΒΕΣ ILK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,75 5 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,91 6 ΒΕΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΚΕ ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 7 ΒΕΣ Κ.ΠΑΛΥΒΟΥ Ε. ΠΑΛΥΒΟΥ Ε.Ε (πρωην ΠΑΛΥΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 ΟΕ ) 8 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 9 ΒΕΣ ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,93 10 ΒΕΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 11 ΒΕΣ ΒEGA AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 12 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,60 13 ΒΕΣ ΑΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,92 14 ΒΕΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,95 15 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,56 16 ΒΕΣ ΛΑΦΑΤΖΗΣ Δ.Θ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 17 ΒΕΣ ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 18 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,10 19 ΒΕΣ ΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 20 ΒΕΣ ΜΗΤΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,26 21 ΒΕΣ ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,10 22 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,61 23 ΒΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,15 24 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 25 ΒΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 (πρώην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ) 26 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,00 27 ΒΕΣ ΦΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,77 28 ΒΕΣ RIGNOL HEDWIGE ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 29 ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 30 ΒΕΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ & Σ. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 1

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ AA ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 31 ΒΕΣ Ι.ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,36 32 ΒΕΣ Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ Γ. ΔΕΜΕΛΛΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 33 ΒΕΣ ΓΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,45 34 ΒΕΣ ΛΟΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 35 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,06 36 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,53 37 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 38 ΒΕΣ Γ.ΧΡΗΣΤΟΥ Χ. ΚΑΚΛΕΑΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,60 39 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,94 40 ΒΕΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 41 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΚΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 42 ΒΕΣ ΔΑΡΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 43 ΒΕΣ ΚΩΝ. & ΗΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,64 44 ΒΕΣ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,75 45 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 46 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,03 47 ΒΕΣ ERGO SAFETY ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,26 48 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,54 49 ΒΕΣ Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ Δ. ΣΕΡΓΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 50 ΒΕΣ ΠΑΜΠΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,95 51 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 52 ΒΕΣ ΣΟΦΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,90 53 ΒΕΣ ΒΟΣΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,62 54 ΒΕΣ MEDICENTER ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,40 Α.Ε. 55 ΒΕΣ SCHMITT CAMILLE LUISE PAULETTE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 56 ΒΕΣ ΛΑΓΑΝΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 57 ΒΕΣ ΚΑΡΓΑ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,28 58 ΒΕΣ ΝΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,40 59 ΒΕΣ Β. ΜΑΝΤΑΣ Χ. ΜΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,57 60 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΝΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,26 61 ΒΕΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,06 62 ΒΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,09 63 ΒΕΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,36 64 ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,44 2

7 AA ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 65 ΒΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,99 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ 66 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Ν. ΝΙΚΗΤΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 67 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΛΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,05 68 ΒΕΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,03 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΕΣΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,34 70 ΒΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,47 71 ΒΕΣ ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,19 72 ΒΕΣ Β.ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,34 73 ΒΕΣ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,30 74 ΒΕΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 75 ΒΕΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 76 ΒΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 77 ΒΕΣ DAST REAL ESTATE DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,17 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 78 ΒΕΣ KHLOPOTOVA ELENA & ΣΙΑ Ε.Ε (πρώην KHLOPOTOVA ELENA ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε.) 79 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,02 80 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,16 81 ΒΕΣ ΒΕΣ Δ.ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤ.ΓΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,21 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,94 83 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 84 ΒΕΣ Ν ΚΑΙ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΑΝΑΚΑΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,79 85 ΒΕΣ Β & Ν ΚΑΡΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,20 3

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ AA ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 86 ΒΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,80 87 ΒΕΣ ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,75 88 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ. ΣΕΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,70 89 ΒΕΣ SHTUKA VAS. VANGJEL ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,11 90 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 91 ΒΕΣ ΚΟΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 92 ΒΕΣ ΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 93 ΒΕΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 94 ΒΕΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,34 95 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 96 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,47 97 ΒΕΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 98 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,50 99 ΒΕΣ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Δ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΒΟΥΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ G FRESH ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Β. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΡΕΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,80 4

9 AA ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 116 ΒΕΣ IBAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ BLUE SARONIC ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,25 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ VILLA BLUE SARONIC ΕΕ ) 118 ΒΕΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΣΓΡΑΔΕΛΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (πρωην ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ) 120 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΠΑΡΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. (πρωην ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,09 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ι.Κ.Ε.) 126 ΒΕΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΧΟΝΤΖΕΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΣΑΡΔΕΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,58 ΣΥΝΟΛΑ , , ,61 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα