: Ace Gentile Easy Dose

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Ace Gentile Easy Dose"

Transcript

1 ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός κωδικός προϊόντος : Μίγμα : Ace Gentile Easy Dose : PA Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Προορίζεται για το γενικό κοινό Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Via Alessandro Volta, 10 Pescara cap (sede legale) Τηλ.: : Παράγοντες και πρόσθετα καθαρισμού/πλυσίματος Numero telefonico di emergenza Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548 ΕOΚ ή 1999/45/ΕK Xn; R22 Xi; R41 Xi; R43 Πλήρες κείμενο φράσεων R, βλέπε τμήμα 16 Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ Σύμβολα κινδύνου : Επικίνδυνο περιεχόμενο Φράσεις R φράσεις S Πρόσθετες φράσεις Xn - Επιβλαβές. : Sodium (nonanoyloxy)benzene sulphonate, Sodium Carbonate Peroxide : R22 - Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R41 - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R43 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. : S2 - Μακριά από παιδιά. S24 - Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα S26 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S37/39 - Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. : Keep container tightly closed in a dry and cool place Άλλοι κίνδυνοι ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες 20/07/2012 EL (Ελληνικά) 1/5

2 3.2. Μείγματα Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Sodium Carbonate Peroxide (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) Sodium (nonanoyloxy)benzene sulphonate (αριθμός CAS) (Νο. καταλόγου) Tetrasodium Etidronate (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Sodium Carbonate Peroxide (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) Sodium (nonanoyloxy)benzene sulphonate (αριθμός CAS) (Νο. καταλόγου) Tetrasodium Etidronate (αριθμός CAS) (Κωδ.-ΕΕ) Πλήρες κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: βλέπε βλέπε τμήμα 16 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα/βλάβες μετά από εισπνοή Συμπτώματα/βλάβες μετά από επαφή με το δέρμα Συμπτώματα/βλάβες μετά από επαφή με τα μάτια Συμπτώματα/βλάβες μετά από κατάποση % Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EOΚ O; R8 Xn; R22 Xi; R Xi; R41 R Xn; R22 Xi; R36 % Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 : Όταν προκύψουν συμπτώματα: πηγαίνετε σε ανοιχτό αεριζόμενο μέρος και αερίστε το χώρο. Αναπνευστικά προβλήματα: συμβουλευτείτε ιατρό/ιατρική υπηρεσία. : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, μεταφέρετε τον παθόντα σε ιατρό. Αφαιρέσετε τον μολυσμένο ρουχισμό αμέσως. : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, μεταφέρετε τον παθόντα σε ιατρό. : Μην δώσετε στον παθόντα τίποτα να πιεί ή μόνο λίγο νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε ιατρό/ιατρική υπηρεσία. : Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή συμπτώματα που θυμίζουν άσθμα. : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργία. : Ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό. : Γαστρεντερικές ενοχλήσεις Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Βλέπε Τμήμα 4.1. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Κίνδυνος πυρκαγιάς Κίνδυνος έκρηξης Δραστικότητα : Ξηρή χημική σκόνη, Αφρός αλκοολικού τύπου, διοξείδιο του άνθρακα (CO2). : Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν είναι εύφλεκτο. : Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. : Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις Συστάσεις για τους πυροσβέστες Οδηγίες για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες : Δεν απαιτούνται ειδικές οδηγίες πυρόσβεσης. : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή προστασίας. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Εξοπλισμός προστασίας Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Εξοπλισμός προστασίας 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. : Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Καταναλωτικά προϊόντα που καταλήγουν στις αποχετεύσεις μετά από τη χρήση. Αποφύγετε τη μόλυνση εδάφους και νερού. Αποφύγετε τη διαρροή στους υπονόμους. 20/07/2012 EL (Ελληνικά) 2/5

3 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για περιορισμό Μέθοδοι καθαρισμού Άλλες πληροφορίες 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε Τμήμα 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Συλλέξτε το υγρό που έχει απορροφηθεί σε περιέκτες που κλείνουν. : Μεγάλες ποσότητες: συγκεντρώστε το χυμένο στερεό σε περιέκτες που κλείνουν. Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν για απόρριψη με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις τοπικές νομοθεσίες. Μικρές ποσότητες χυμένου στερεού: ξεπλύνετε με νερό. : Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων : Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις προφύλαξεις ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να αποφεύγετε να σηκώνετε σκόνη. Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Συνθήκες αποθήκευσης : Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη. Βλέπε Τμήμα 10. Μη συμβατά πρΐόντα : Βλέπε Τμήμα 10. Μη συμβατά υλικά Απαγορεύσεις για μικτή αποθήκευση Περιοχή αποθήκευσης 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παράγοντες και πρόσθετα καθαρισμού/πλυσίματος. :. :. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου : Να αποθηκεύεται σε δροσερό χώρο. Να αποθηκεύεται σε στεγνό χώρο. Αποθηκεύστε μακριά από θερμότητα Έλεγχοι έκθεσης Ατομική προστασία Προστασία των χεριών Προστασία των ματιών Προστασία του δέρματος και σώματος Προστασία των αναπνευστικών οδών : Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. : Γάντια οικιακού καθαρισμού. : Γυαλιά ασφαλείας. :. :. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση Όψη Χρώμα Οσμή Οριο οσμής : στερεός ph : 9.7 Διάλυμα ph : 10 % Σημείο τήξεως Σημείο πήξεως Σημείο ζέσης Σημείο ανάφλεξης Σχετικός ρυθμός εξάτμισης σε σύγκριση με οξικό βουτυλεστέρα Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 C Σχετική πυκνότητα Πυκνότητα Διαλυτότητα Log Pow Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : θήκη διπλής φάσης: σκόνη με κηλίδες, με υγρό κάλυμμα. : λευκός. Έγχρωμο. : ευχάριστο (αρώματα). : Μη εύφλεκτο. : Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό : g/l : Διαλυτό στο νερό. 20/07/2012 EL (Ελληνικά) 3/5

4 Θερμοκρασία αποσύνθεσης : SADT : >75 C ιξώδες 9.2. Άλλες πληροφορίες : 200 cp ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Βλέπε Τμήμα 10.1 σχετικά με την Δραστικότητα Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν απαιτείται για κανονικές συνθήκες χρήσης Μη συμβατά υλικά καύσιμα υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κανένα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Oξεία τοξικότητα : Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Ερέθισμα : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Ευαισθητοποίηση : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πιθανές δυσμενείς επιδράσεις και συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης: Η ταξινόμηση βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με μεμονωμένες ουσίες. Ερεθισμός: ιδιαίτερα ερεθιστικό για τα μάτια. Διαβρωτικότητα: βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Ευαισθητοποίηση: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα. Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης: βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Καρκινογένεση: βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Μεταλλαξιγένεση: βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: βάση των διαθέσιμων στοιχείων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Άλλες πληροφορίες : Πιθανές οδοί έκθεσης: δέρμα και μάτια. Πληροφορίες για τις επιδράσεις: Βλέπε Τμήμα 4. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Οικολογία - γενικά Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ : Δεν υπάρχουν γνωστές δυσμενείς επιδράσεις στη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας νερού, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεις, όπως συνιστάται. Το προϊόν δεν θεωρείται επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς, ούτε ότι προξενεί μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον. Gray UD with harmonized powder v1 Αποτελέσματα της εκτίμησης PBT Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες πληροφορίες Aπουσία συστατικών ΑΒΤ και αααβ. : Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές επιδράσεις. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Περιφερειακή/Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. 20/07/2012 EL (Ελληνικά) 4/5

5 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμοί ΕΕ Eθνικές διατάξεις EURAL code : * CESIO συστάσεις Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Not available. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Οδηγίες για εκπαίδευση : Η(Οι) επιφανειοδραστική(ές) ουσία(ες) που περιέχει αυτό το παρασκεύασμα πληροί(ουν) τα κριτήρια βιοαποδόμησης που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισμό βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα διατεθούν σε αυτές, κατόπιν απευθείας αιτήματος ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. : Η κανονική χρήση αυτού του προϊόντος προβλέπει τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία. Τα άλατα που αναγράφονται στην Ενότητα 3 χωρίς αριθμό εγγραφής REACh εξαιρούνται, με βάση το Παράρτημα V Πλήρες κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από το στόμα) Κατηγορία Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός Κατηγορία Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός Κατηγορία Met. Corr. 1 Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία Ox. Sol. 3 Οξειδωτικά στερεά Κατηγορία Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος Κατηγορία H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως R36 Ερεθίζει τα μάτια R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R8 Η επαφήμε καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά O Προωθεί πυρκαγιά Xi Ερεθίζον Xn Επιβλαβές. Aυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην τρέχουσα γνώση μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος 20/07/2012 EL (Ελληνικά) 5/5

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή Chase BLH20CK A162A προσδιορισµός του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ VALLANCE MULTI PURPOSE LINSEED OIL PUTTY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ VALLANCE MULTI PURPOSE LINSEED OIL PUTTY Ημερομηνία αναθεώρησης March 2013 1 / 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα