MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir."

Transcript

1 ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ

2 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΟΤΗΑ Ή ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ Δκπνξηθό όλνκα: ATTACK 25 WP (WP, Bξέμηκε ζθόλε) Κνηλό όλνκα: Permethrin 25% 1.2 ΥΡΖΖ ΣΖ ΟΤΗΑ Ή ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ Παξαζηηνθηόλν Τγεηνλνκηθήο εκαζίαο (Δληνκνθηόλν) 1.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑGROTECHNICA OBEE Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ΒΗ.ΠΔ.Θεζζαινλίθεο (ίλδνπ), Σ.Θ. 1112, Θεζ/λίθε, Σει , , Fax No , ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΖ Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ Κίλδπλνη γηα ηνλ άλζξωπν (θξάζεηο R) Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ (θξάζεηο R) Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη (R 20). Eπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο (R 22). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα (R 43). Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο (R50). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (R53). Toμηθό γηα ηηο κέιηζζεο (R 57). 3. ΤΝΘΔΖ / ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΤΝΘΔΖ CAS No. EINECS No. ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Permethrin Βνεζεηηθέο νπζίεο g/100 g 27,2 g/100 g (θαζαξή δ/ν) (ηερληθά θαζαξή δ/ν) 72,8 g/100 g ΚΟΗΝΟ ΟΝΟΜΑ OΝΟΜΑΗΑ ΗUPAC ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΣΤΠΟ Permethrin EΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2- dimethylcyclopropane=carboxylate ΤΜΒΟΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ C21H20Cl2O3 R-ΦΡΑΔΗ Permethrin Xn R 20, 22, 43 Boεζεηηθή νπζία Xn (Xi) R 20, 22, 36, 37 Βνεζεηηθή νπζία Xi R 36, 38

3 4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ε πεξίπηωζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηηα. Δθαξκόζζε γαζηξηθό θαζαξηηθό, κόλν εάλ ν αζζελήο δηαηεξεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, λα κελ παξέρεηε ηίπνηα δηα ηνπ ζηόκαηνο. ε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. ε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. ε πεξίπηωζε εηζπλνήο, κεηαθέξεηε ακέζσο ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. ΑΝΣΗΓΟΣΟ: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Δθαξκόζζε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ππό ηελ επίβιεςε γηαηξνύ. Ζ Permethrin (ζπλζεηηθό Ππξεζξνεηδέο παξαζηηνθηόλν) έρεη ρακειή ζηνκαηηθή, δεξκαηηθή ηνμηθόηεηα θαη αλαπλεπζηηθή ηνμηθόηεηα θαη είλαη ειάρηζηα εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα θαη πηξαθηηθά θαζόινπ εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα. Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Καηάιιεια κέηξα ππξόζβεζεο: To πξντόλ δελ είλαη εύθιεθην. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνηείηε μεξά ρεκηθά, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ςεθαζκό λεξνύ ή αθξό. Δθαξκόδεηε δξνζεξό λεξό κε ηελ κνξθή νκίριεο ζηνπο πεξηέθηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηηο θιόγεο, κέρξη ηελ πιήξε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. Απνκαθξύλεηε ηνπο πεξηέθηεο από ηελ πεξηνρή ηεο θσηηάο, εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε ρσξίο ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν. Μέζα ππξόζβεζεο πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ: ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί λεξό, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλεηαη ρσξηζηά γηα ηελ απνθπγή έθπιπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Με δηαζθνξπίδεηε ην πξντόλ κε πςειήο πίεζεο ξεύκαηα λεξνύ. Υξεζηκνπνηήζηε θνξείο ππξόζβεζεο θαηάιιεινπο γηα λα πεξηνξίζζε ηε θσηηά. Δηδηθνί θίλδπλνη: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη / ή εθξήμεσο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο. Θεξκηθή απνηθνδόκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη θαύζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Μαθξπά από πεγέο αλάθιεμεο θαη ζεξκνηεηα. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ππξνζβέζηεο: Απαηηείηαη εηδθόο, αλζεθηηθόο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο, πξνζηαηεπηηθά γάληηα, θαηάιιειε, αλαπλεπζηηθή κάζθα κε θίιηξν γηα ρεκηθά πξντόληα θαη πιήξε θάιπςε πξνζώπνπ. Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πνιύ πξνζεθηηθά κεηά ηε ρξήζε. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΔΚΛΤΖ Πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Μελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε θαη ην ςεθαζηηθό πγξό. Φπιάμηε ην πξντόλ θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ: Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Με κνιύλεηε ηα λεξά άξδεπζεο ή ύδξεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ: πιιέμηε ην εθιπόκελν πιηθό ζε θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο γηα δηάζεζε. Απνθύγεηε δηαζθόξπηζε ηνπ πξντόληνο κε κεραληθνύο θξαγκνύο θαη απνξξνθήζηε ή ζπγθξαηήζηε ην πξντόλ κε πξηνλίδη, άκκν, μεξό ρώκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πξνζξνθεηηθό κέζν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζηε ζε θαηάιιειν ζπιιέθηε ρεκηθώλ απνβιήησλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ελόο αηπρήκαηνο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπηθέο, εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πξνβιέςεηο θαη θαλνληζκνύο.

4 7. ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 7.1 ΥΔΗΡΗΜΟ Ο ρεηξηζκόο λα γίλεηαη θάησ από ζπλζήθεο επαξθνύο εμαεξηζκνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, απνκαθξύλεηε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη δώα από ην ρώξν εθακξνγήο. Να ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ. ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ, θνξάηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Μελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε θαη ην ςεθαζηηθό πγξό. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε, κελ ηξώηε, πίλεηε θαη κελ θαλπλίδεηε. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό, πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζηε θαη κεηά ην ςεθαζκό. Πιύλεηε ηα ξνύρα ηεο δνπιεηάο κεηά ην ςεθαζκό. 7.2 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. Γηαηεξείζηε ην ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ηνπ, καθξπά από άκεζν ειηαθό θσο, ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν κέξνο, καθξπά από νμεηδσηηθά πιηθά. Σν δνρείν λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ πγξαζία, ηε ζεξκόηεηα (ζεξκνθξαζίεο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50νC) θαη από πεγέο αλάθιεμεο. Nα θπιάζζεηαη καθξπά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 7.3 ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΖ Σν ζθεύαζκα απνηειεί παξαζηηνθηόλν πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (εληνκνθηόλν). Μελ εθαξκόδεηε ζε επηθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο απνζεθεύεηαη, πξνεηνηκάδεηαη ή θαηαλαιώλεηαη θαγεηό. Όηαλ ην ζθεύαζκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αγξνθηήκαηα, πξνζηαηέςηε ηηο κεραλέο γάιαθηνο, ζπιιέμηε ηα απγά θαη απνκαθξύλεηε δσνηξνθέο, εθηεηζέκελν λεξό θαη γάια, πξηλ ηελ εθαξκνγή. Μελ απμάλεηε ηηο δόζεηο. Μελ εθαξκόδεηε απεπζείαο ζηα αγξνηηθά δώα θαη ζηα πνπιεξηθά. Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο 8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΠΡΟϊΌΝ / ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 8.1 Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 8.2 Έιεγρνο έθζεζεο Έιεγρνο έθζεζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην ρώξν εξγαζίαο Παξνρή θαηάιιεινπ εμαεξηζκνύ. Υώξνη γηα άκεζν πιύζηκν ζην ρώξν εξγαζίαο. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρεηξίδεζηε ην πξντόλ Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία Υξεζηκνπνηείηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, ζε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ Πξνζηαζία ρεξηώλ Φνξάηε γάληηα από ζπλζεηηθό θανπηζνύθ/pvc Πξνζηαζία καηηώλ Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά (δίνπηξα). Υώξνη πιύζεο νθζαικώλ ζην ρώξν εξγαζίαο Πξνζηαζία δέξκαηνο Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, κπόηεο από θανπηζνύθ, γάληηα από ζπλζεηηθό θανπηζνύθ/pvc θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε λεξό θαη ζαπνύλη, πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη κεηά ην ςεθαζκό. Tα ξνύρα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κεηά από θάζε ρξήζε Έιεγρνο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Με κνιύλεηε ηα λεξά άξδεπζεο ή ύδξεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηα θελά ζπζθεπαζίαο ηνπ.

5 9. ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Δκθάληζε Υξώκα Οζκή ph ρεηηθή ππθλόηεηα εκείν Εέζεωο εκείν Σήμεωο εκείν Αλάθιεμεο Αλαθιεμηκόηεηα Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο Πίεζε αηκώλ Γηαιπηόηεηα ην λεξό ε νξγαληθνύο δηαιύηεο Δπηθαλεηαθή Σάζε ηεξεό (Βξέμηκε θόλε, WP). Yπόιεπθν - γθξη Διαθξηά νζκή. 7.0 (1% πδαηηθό δηάιπκα) Μ/Δ (νξίδεηαη γηα πγξά) Γηα ην technical: 1.24 (20oC) εκείν Εέζεσο Γξώληνο: νC εκείν Σήμεσο Γξώληνο: 34-39νC > 100oC (closed cap) Με αλαθιέμηκν. Mε εθξεθηηθό. Γελ είλαη νμεηδσηηθό. Tερληθώο θαζαξό δξσλ ζπζηαηηθό: 1,3 κpa Καζαξό δξσλ ζπζηαηηθό: 2.5 κpa (cis), 1.5 κpa (trans) (20oC) Σν technical παξνπζηάδεη πδαηνδηαιπηόηεηα 0.2 mg/l, 20oC. H Permethrin είλαη δηαιπηή ζε Δμάλην, Ξπιόιε, Μεζαλόιε θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο νξγαληθνύο δηαιύηεο, εθηόο ηεο Αηζπιεληθήο Γιπθόιεο. LogPow 6.1, 20oC 10. ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΗΜΟΣΖΣΑ 10.1 πλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη Σν πξντόλ είλαη ζρεηηθά αζηαζέο ζε αιθαιηθέο ζπλζήθεο, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξε απνηθνδόκεζε ιόγσ πδξόιπζεο. Να απνθεύγεηαη ε ζεξκόηεηα θαη νη πεγέο αλάθιεμεο Τιηθά πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη Μαθξπά από νμεηδσηηθά πιηθά Δπηθίλδπλα πιηθά απνζύλζεζεο Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεκαηηζκόο ρισξίλεο θαη πδξνρισξίνπ.

6 11. ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ LD50 oral (νμεία ηνμηθόηεηα από ζηόκαηνο) LD50 dermal (νμεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο) LC50 (4h) inhalation (νμεία ηνμηθόηεηα από αλαπλνήο) Δξεζηζηηθόηεηα δέξκαηνο Δξεζηζηηθόηεηα νθζαικώλ Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο Υξόληεο επηπηώζεηο (βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα έθζεζε) ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ mg/kg (επίκπεο) Βιαβεξό ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. > mg/kg (επίκπεο) 9.2 mg/l (4 ώξεο) (επίκπεο) Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη. Γελ εξεζίδεη ην δέξκα. Γελ είλαη εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα. Mπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα ΟΗΚΟΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Σν δξσλ ζπζηαηηθό δελ κεηαθηλείηαη ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα θαη θσηναπνηθνδνκείηαη θάησ από ηελ επίδξαζε έθζεζεο ζε άκεζν ειηαθό θσο ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΗΚΟΓΟΜΖΖ 12.4 ΑΛΛΔ ΓΤΜΔΝΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 13. ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ (ΔΞΑΛΔΗΦΖ) Ζ δηάζπαζε ηνπ πξντόληνο επεξεάδεηαη από ην εδαθηθό ph. To δξσλ ζπζηαηηθό Permethrin είλαη εύθνια απνηθνδνκνύκελν από κηθξννξγαληζκνύο. Ζ απνηθνδόκεζή ηνπ είλαη ηαρεία ζην έδαθνο θαη ην λεξό. Σνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο. Μελ εθαξκόδεηε απεπζείαο ζηα αγξνηηθά δώα θαη ζηα πνπιεξηθά. Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Με κνιύλεηε ηα λεξά ύδξεπζεο ή άξδεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηα θελά ζπζθεπαζίαο ηνπ. Απνθύγεηε ηε ξήςε ηνπ πξντόληνο ζε ππνλόκνπο θαη απιάθηα. Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιύλεηέ ηα (ηξηπιό πιύζηκν), ξίρλνληαο ην λεξό ζην ςεθαζηηθό. H δηάζεζε ησλ θελώλ ζπζθεπαζίεο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο, θνηλνηηθέο θαη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη νδεγίεο. Κνηλνηηθέο πξνβιέςεηο: Δηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά θαη ρεηξηζκό απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Dir. 91/156/EC.

7 14. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ UN 3349, Ππξεζξνεηδή Παξζηηνθηόλα, ηεξεά, Σνμηθά (Permethrin 25%) Μνιπζκαηηθό γηα ηνπο Τδξόβηνπο Οξγαληζκνύο (Marine Pollutant): NAI ήκαλζε κεηαθνξάο: Τα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν είλαη κόλν πιεξνθνξηαθά. Παξaθαινύκε, όπωο εθαξκόζεηε ηνπο απαξαίηεηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ νξζή ζήκαλζε ηεο κεηαθνξάο. 15. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Η πξνηεηλόκελε ηαμηλόκεζε θαη ζήκαλζε ηνπ ζθεπάζκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηωλ νδεγηώλ 67/548/EC (Απόθαζε Αλωηάηνπ Χεκηθνύ Σπκβνπιίνπ 378/94), 1999/45/ΕC (Απόθαζε Αλωηάηνπ Χεκηθνύ Σπκβνπιίνπ 265/2002, ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 1214, Β ηεύρνο, 19/9/2002), 2001/60/EC (ηροποποίηζη ηης Οδηγίας 1999/45/EC) ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλωλ παξαζθεπαζκάηωλ. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ Xn, ΔΠΗΒΛΑΒΔ R 20, 22, 43 N, ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ R 50/53, 57 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΖΜΑΝΖ Xn N ΔΠΗΒΛΑΒΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

8 ΦΡΑΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (R ΦΡΑΔΗ) R 20, Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη. R 22, Bιαβεξό ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R 43, Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. R 50, Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. R 53, Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. R 57, Tνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο. ΦΡΑΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΧΝ (S ΦΡΑΔΗ) S 1 / 2, Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. S 3 / 9 / 14, Γηαηεξείηαη ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν κέξνο καθξπά από νμεηδσηηθά πιηθά. S 7, Σν δνρείν λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζκέλν. S 8, Tν δνρείν λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ πγξαζία. S 13, Μαθξπά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. S 15, Mαθξπά από ζεξκόηεηα. S 16, Mαθξπά από πεγέο αλάθιεμεο Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. S 20/21, Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε. S 22, Mελ αλαπλέεηε ηε ζθόλε. S 23, Μελ αλαπλέεηε ην ςεθαζηηθό πγξό. S 24 / 25, Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. S 26, ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S 28, ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό. S 36/37/39, Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ/πξνζώπνπ. S 41, ε πεξίπσζε ππξθαγηάο θαη / ή εθξήμεσο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο. S 43, ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνηείηε μεξά ρεκηθά, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ςεθαζκό λεξνύ ή αθξό. S 46, ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηηα. S 60, Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα. S 61, Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 16. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Πξνηεηλόκελεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο: Αθνινπζείζηε απζηεξά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε εηηθέηηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, απεπζύλεζζε ζηελ εηαηξεία ΑGROTECHNICA ΟΒΔΔ ΒΗ.ΠΔ.Θεζζαινλίθεο (ίλδνο) Σ.Θ. 1112, Θεζζαινλίθε. Σει. Δπηθνηλσλίαο: , , , , Fax:

9 16. ΑΛΛΔ ΠΖΛΡΟΦΟΡΗΔ Ζκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 7/7/2004 Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο: 29/5/2009 M/E: Με εθαξκόζηκν. Μ/Γ: Με δηαζέζηκα ζηνηρεία Oη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξώλ Φπιιάδην Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο βαζίδνληαη ζηηο ππάξρνπζεο πεγέο πιεξνθνξηώλ, ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο γλώζεηο θαη ηε ζήκαλζε ηωλ επηθίλδπλωλ νπζηώλ. Η παξαπάλω έθζεζε πιεξνθνξηώλ δελ ζπλεπάγεηαη εγγύεζε αθξηβείαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνϊόλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε παξόκνηα ζθεπάζκαηα ή ζε ζπλδπαζκνύο κε άιια πιηθά. Δίλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα αμηνινγήζεη, εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηό ην Φπιιάδην Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ηνλ ηθαλνπνηνύλ, ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή.

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα