Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα. Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ"

Transcript

1 Βπογσικό άζθμα: Γιάγνυζη και διαγνυζηικά διλλήμαηα Πέηπορ Μπακάκορ Ιαηπική ζσολή ΔΚΠΑ

2 Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη σεδιαζμόρ

3 Δίναι άζθμα; Έρεηε εκθαλίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα επεηζόδηα ζπξηγκνύ; Έρεηε ελνριεηηθό βήρα-ζπξηγκό, ηδηαίηεξα ηε λύρηα; Δκθαλίδεηε βήρα ή ζπξηγκό θαηά ηελ άζθεζε; Δκθαλίδεηε βήρα, ζπξηγκό ή βάξνο ζην ζηήζνο κεηά από έθζεζε ζε αεξναιιεξγηνγόλα;-ρηλίηηδα-επηπεθπθίηηδα Όηαλ "θξπώλεηε" ην θξύσκα θαηεβαίλεη ζην ζηήζνο ζαο; Δίραηε πνηέ "θξπώκαηα" πνπ θξάηεζαλ πεξηζζόηεξεο από 10 εκέξεο; Σα ζπκπηώκαηα αλαθνπθίδνληαη κε βξνγρνδηαζηαιηηθά θάξκαθα; Ρηλίηηδα-επηπεθπθίηηδα

4 Γοκιμαζία βπογσοδιαζηολήρ Όγθνο Σπκβαηό ηζηνξηθό-κπνξεί θαη λα απνπζηάδεη-ρακειή επαηζζεζία Φπζηνινγηθόο Αζζκαηηθόο (κεηά Β/Γ) Αζζκαηηθόο (πξν Β/Γ) >12% +200ml FEV 1 (L) Σεκείσζε: Η θάζε θακπύιε αληηπξνζσπεύεη ηελ θαιύηεξε από 3 δηαδνρηθέο κεηξήζεηο

5

6 Ροόμεηπο Peak Flow Meter Μεηξάεη ηε κέγηζηε εθπλεπζηηθή ξνή Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) Δίλαη εύρξεζηε κέζνδνο Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ελήιηθεο θαη παηδηά >5 εηώλ Δνδείξειρ Γηάγλσζε άζζκαηνο Αληαπόθξηζε ζηε βξνγρνδηαζηνιή >20% Γηαθύκαλζε >20% Παξαθνινύζεζε πνξείαο άζζκαηνο Αμηνιόγεζε λπθηεξηλώλ ζπκπησκάησλ άζζκαηνο Γηάγλσζε επαγγεικαηηθνύ άζζκαηνο

7 Γοκιμαζίερ ππόκληζηρ Διέγρνπλ ηε κε εηδηθή βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα Φαπμακεςηικέρ (ιζηαμίνη, μεηασολίνη) πλήζσο FEV 1 >80% πξνβι. FEV 1 >15-20% baseline PC 20 4 mg/ml, PD mg Άζκηζη FEV 1 10% baseline κεηά από άζθεζε Μαλληηόιε [Aridol] Ιζοκαπνικόρ τςσπόρ αέπαρ Δθνύζηνο ππεξαεξηζκόο (>75% MVV) FEV 1 >9% baseline

8

9 ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΔ ΜΔΣΑΥΟΛΙΝΗ FEV 1 (L) Baseline (100%) Methacholine Concentration/Dose PC20 (PD20) -20% Methacholine administration Bronchodilation step Χακειή Δηδηθόηεηα - Υςειή Δπαηζζεζία

10 % positive BHR ΒHR ζηο άζθμα Πολλαπλή? mannitol cold air PD15(1mg) PD15(0.4mg) Histamine-metacholine Κoskela HO et al, Chest 2003

11 Έλεγσορ αηοπίαρ Ιζηοπικό Υξήζηκν γηα ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ αιιεξγηνγόλσλ Γεπμαηικέρ δοκιμαζίερ (skin prick tests) Γελ ζπκβάιινπλ ζηε δηάγλσζε ηνπ άζζκαηνο Υξήζηκεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ απνθπγή παξαγόλησλ θηλδύλνπ Διδικέρ ανοζοζθαιπίνερ IgE (RAST) Γελ έρνπλ κεγαιύηεξε δηαγλσζηηθή αμία από ηηο δεξκαηηθέο δνθηκαζίεο Αθξηβόηεξεο IgE ολ Γελ είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηνπίαο Μόλν γηα πηζαλή ρνξήγεζε Omalizumab

12 σεδιαζμόρ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη

13 νβαξό θαη δύζθνιν άζζκα 2% ησλ αζζκαηηθώλ αζζελώλ 50% ηνπ θόζηνπο νβαξέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη QoL

14 Κξηηήξηα ζνβαξνύ άζζκαηνο ATS/ERS task force Μείδνλα πλερήο ζεξαπεία ή ζρεδόλ ζπλερήο (>50% 1 έηνπο) κε θνξηηθνζηεξνεηδή per os. Τςειή δόζε ICS (βνπδεζνλίδε>1200κg) (θινπηηθαδόλε>800κg) Διάζζνλα Αλαθνπθηζηηθή ζεξαπεία θαζεκεξηλά Δπηπξόζζεηε ξπζκηζηηθή ζεξαπεία πέξα από CS FEV1<80% ε δηαθύκαλζε PEFR>20% >1 επίζθεςε ζηα ΣΔΠ 3 ζρήκαηα κε Cs per os/έηνο Δπηδείλσζε ζε 25% κείσζε CS ρεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή θξίζε άζζκαηνο Αποκλειζμός παθήζεων ποσ μιμούνηαι άζθμα Όλα ασηά μεηά από παρακολούθηζη 6 μηνών από ειδικό

15 Δίλαη πξαγκαηηθά δύζθνιν άζζκα? Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο εκαληηθό Λήςε ζσζηήο ζεξαπείαο Σερληθή Κάπληζκα πλ-ννζεξόηεηεο Παξαξηλνθνιπίηηδα - Churg-Strauss ΓΟΠ Παρπζαξθία - ΑY Φπρνινγία

16 Δπηβεβαίσζε δηάγλσζεο Robinson DS et al, ERJ 2003

17 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην δύζθνιν λα ζεξαπεπηεί άζζκα ten Brinke A et al, ERJ 2005

18 Prevlanece (%) Risk Profile of Patients with Frequent Asthma Exacerbations 100 p=0.10 p<0.05 p<0.05 p<0.05 p< sleep apnoea psychopathology sinus disease gastric reflux recurrent infections ten Brinke et al, ERJ 2005

19 ΑΤ & άζθμα Lafond C et al, ERJ 2007

20 ΓΟΠ & άζθμα Saglani S et al, ERJ 2006

21 Υπόνια παπαπινοκολπίηιδα & οβαπό άζθμα Higashi N et al, JACI 2004

22 Symptoms / variable airflow obstruction Phenotypes of asthma Middle aged, mainly female Late onset symptoms Little evidence of treatable inflammation Significant smoking history; high BMI Middle aged females Early onset asthma Concordant severe symptoms and inflammation Very labile airways Young Females Early onset asthma Prominent atopy Fairly well controlled both symptoms and inflammation Middle aged cohort even sex distribution Late onset asthma Severe inflammation but minimal symptoms Mild/Moderate VAO SEVERE ASTHMA Ι Pavord, ERS 2006 Eosinophilic Inflammation Corticosteroid responsiveness

23 Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη σεδιαζμόρ

24 Πάσςνζη ηοισώμαηορ ηυν βπόγσυν-3d Mclean AN et al, Thorax 1998;53:

25 MDCT scan images and bronchial biopsy specimens from healthy subjects and patients with severe asthma Aysola RS et.al, Chest 2008;134: by American College of Chest Physicians

26 σεδιαζμόρ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη

27 Exhaled breath analysis: current state of standardization, research, and clinical use Kharitonov SA et al, Chest 2006;130:

28 L-αργινίνη NO enos nnos inos Δκπνεόμενορ αέπαρ Επιθηλιακά κύτταρα NO Φλεγμονώδη κύτταρα

29 Πποέλεςζη ηος εκπνεόμενος ΝΟ Μακροφάγο Ασλός NO Δθπλεόκελν ΝΟ IL-1ß+TNF- NO inos Επιθηλιακό κύτταρο Βλεννογόνος Βξνγρνδηαζηνιή? NO Αγγεηνδηαζηνιή Γηαξξνή πιάζκαηνο Ησζηλνθηιηθή θιεγκνλή

30 FeNO: Γείκηηρ ηυζινοθίλυν Taylor D et al, Thorax 2006

31 # Σνβαξώλ παξνμπζκώλ Λιγόηεποι παποξςζμοί όηαν η θεπαπεία καηεςθύνεηαι με βάζη ηη θλεγμονή ηυν αεπαγυγών 120 Θεξαπεία κε βάζε ηα ζπκπηώκαηα θαη ηελ πλ. ιεηηνπξγία Θεξαπεία κε βάζε ηα εσζηλόθηια ζηα πηύεια * *p = Mήλεο Green et al, Lancet. 2002

32 Λιγόηεποι παποξςζμοί (?) και λιγόηεπα ICS όηαν η θεπαπεία καηεςθύνεηαι με βάζη ηο FE NO Smith A et al, N Engl J Med 2005; 352:

33 FeNO: Γιαθοπεηικά αποηελέζμαηα? Shaw DE et al, AJRCCM 2007

34 ph ph EBC -Άζθμα p=0.26 p= p< p< ALL mild moderate Bronchiectasis COPD Controls Asthma Kostikas K et al. AJRCCM 2002

35 σεδιαζμόρ Γηάγλσζε SRA CT/HR Δθπλεόκελνη δείθηεο ΓΓ Φαηλόηππνη

36 Γιαθοπική διάγνυζη Γενικεςμένορ ζςπιγμόρ Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα πκθνξεηηθή Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Απνθξαθηηθή Βξνγρηνιίηηδα Κπζηηθή Ίλσζε (& PCD) Βξνγρεθηαζίεο ύλδξνκν Churg-Strauss Αιιεξγηθή βξνγρνπλεπκνληθή αζπεξγίιισζε Υξόληα εσζηλνθηιηθή πλεπκνλία Δνηοπιζμένορ ζςπιγμόρ Ca ιάξπγγα - κεγάισλ αεξαγσγώλ Ξέλν ζώκα Πάξεζε θσλεηηθώλ ρνξδώλ Γπζιεηηνπξγία θσλεηηθώλ ρνξδώλ πγγελείο δπζπιαζίεο κε ζηέλσζε κεγάισλ αεξαγσγώλ

37 Άζθμα ΥΑΠ Άζθμα ΥΑΠ Έναπξη Μικπή ηλικία Μέζη-μεγάλη ηλικία Καπνιζηική ζςνήθεια >30 pack-years Γύζπνοια Νύσηα - Άζκηζη ηην πποζπάθεια ςμπηώμαηα Μεηαβαλλόμενα ηαθεπά Αηοπία ςσνά Οικογενειακό ιζηοπικό ςσνά Αναζηπετιμόηηηα Μεγάλη Pauwels RA, Rabe KF, Lancet 2004

38 % αζζελώλ Αναζηπετιμόηηηα ζηην UPLIFT 53% n= 5881 FEV 1 = 1.1 L FEV 1 ml change Tashkin D et al, ERJ 2008

39 Γιαθοπέρ ζηη θλεγμονή! Kostikas, K. et al, Chest 2005;127:

40 Γςζλειηοςπγία θυνηηικών σοπδών

41 Άζθμα και πεπιθεπική ηυζινοθιλία ΔΔ: ICEP, ABPA, Churg-Strauss Α/α θώρακος, CT/HR DLCO, IgE, αζπέργιλλος δερμαηικό test ανηιζώμαηα

42 Φαηλόηππνη άζζκαηνο PMA Allergic Aspirin-sensitive Severe Eosinophilic corticosteroid-responsive Occupational Non-allergic PMA: perimenstrual asthma Wenzel SE, Lancet 2006

43 Αζζκα θαηά ηελ άζθεζε Exercise-induced asthma % ζε ζεξηλά θαη % ζε ρεηκεξηλά αζιήκαηα Τπνηξνπηάδνληα ζπκπηώκαηα θαηά ηελ άζθεζε Γηα αζιεηέο είλαη απαξαίηεηε ε ηεθκεξίσζε: Πηώζη ηος FEV 1 10% καηά ηην άζκηζη Αληαπόθξηζε ζηε βξνγρνδηαζηνιή 12%+ 200ml Θεηηθή δνθηκαζία πξόθιεζεο (κεηαρνιίλε ή/θαη ςπρξόο αέξαο-καλληηόιε) Γιαθοπική διάγνυζη: Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο Γπζιεηηνπξγία θσλεηηθώλ ρνξδώλ ή stridor ζηελ άζθεζε Πλεπκνληθό νίδεκα ησλ θνιπκβεηώλ Τπνμπγνλαηκία ζηελ άζθεζε (elite αζιεηέο) Καθή θπζηθή θαηάζηαζε

44 Βήσαρ ιζοδύναμο άζθμαηορ πρλή εθδήισζε ηδίσο ζηα παηδηά. Κπξίσο βξάδπ Ιζηνξηθό άζζκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα Αηνπηθόο αζζελήο Δπνρηαθή επηδείλσζε ηνπ βήρα Δπηδείλσζε ηνπ βήρα κεηά ηελ άζθεζε ή κε έληνλα νζθξεηηθά εξεζίζκαηα. πηξνκεηξηθέο ηηκέο απνιύησο θπζηνινγηθέο (πνιύ ζπρλά) Α/α ζώξαθνο: θθ Ρηλίηηδα-ηγκνξίηηδα-a-MEA-ΓΟΠ- ηνγελήο Βξνγρηθή Πξόθιεζε? Θεξαπεπηηθό θξηηήξην κε 1-2 εβδνκάδεο (εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή) Αλ δελ απνδώζεη ζπλέρηζε ειέγρνπ γηα άιιεο παζήζεηο

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο Normal Daily Thyroid Secretion Rate: T4 = 100 ug/day T3 = 6 ug/day ( ratio T4:T3 = 14:1 ) Potency 1 100 ug/d T4 t 1/2 = 5-7d Protein binding

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ

ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ. Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Παρασκεσή Κατσαούνοσ Λέκτορας Πνεσμονολογίας Ιατρική τολή Αθηνών ΓΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΟ ΣΘΓΑΡΟ Η Παγθόζκηα Οξγάλσζε πγείαο έδσζε ζε απηά ηα πξντόληα ηελ νλνκαζία electronic nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα