15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002652389 2015-03-19"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 804 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού Σταδίου Ανταγόρα, Τ.Κ , Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμ. Προμηθειών Βασίλης Πης ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Τ/ΟΜΟΙOΤΥΠΟ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες των χειμερινών αθλητικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω, για το έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η Διακήρυξη - Όροι Διακήρυξης 2. Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 4. Σχέδιο για οικονομική προσφορά- Έντυπο προσφοράς.

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 804 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού Σταδίου Ανταγόρα, Τ.Κ , Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμ. Προμηθειών Βασίλης Πης ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Τ/ΟΜΟΙOΤΥΠΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 209 και του Ν. 3463/ ) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 3) Την περίπτωση γ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/ ) Την αριθ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/Β / ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 5) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Ά) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης. 6) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4281/2014 «μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 7) Την υπ αρ 187/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για το οικ. έτος ) Την υπ αρ 177/2014, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίζει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους ) Την εισήγηση με αριθ. πρωτ. 345/ , τoυ Τμήματος

3 Αθλητισμού, του ΔΟΠΑΒΣ Κω. 10) Την απόφαση Νο 51/2015, του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ Κω. 11) Την ανάγκη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω που επιβάλλουν την σχετική προμήθεια. 3 Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της δαπάνης, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τια ανάγκες των χειμερινών αθλητικών εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω. Αρθρο 1 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού» ανέρχεται στο ποσό των 7.596,84 με ΦΠΑ, δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΒΣ Κω 2015 στον Κ.Α , και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω. ΑΡΘΡΟ 2 ο Συμβατικά Στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 1. Η Διακήρυξη - Όροι Διακήρυξης 2. Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 4. Σχέδιο για οικονομική προσφορά- Έντυπο προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών Ημερομηνία λήξης και υποβολής προσφορών ορίζεται η..η ημέρα, και ώρα.. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών ), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω, ( εν συντομία (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ) Δήμου Κω, στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, στον Άγιο Ελευθέριο, στο Αθλητικό Πολύκεντρο, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου Ανταγόρας, Κως.

4 2 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως, ή με Εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ, ή Α.Τ., προσκομίζοντας και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Οι Ανώνυμες Εταιρείες ( Α.Ε.), Προσωπικές Εταιρίες ( Ο.Ε., Ε.Ε.), ΙΚΕ, ΕΠΕ και Ατομικές Επιχειρήσεις, εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από τον νόμιμα εκπρόσωπο, ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δε αποδεκτές. 4 Άρθρο 4o Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω (Ταχ. Δ/νση: Αθλητικό Πολύκεντρο, έναντι Νέου Δημοτικού Σταδίου «Ανταγόρας», αρμόδιος υπάλληλος Πης Βασίλης, τηλ , φαξ , Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση( ηλεκτρονική, μέσω φαξ, τηλεφωνικά, κτλ), που υποβάλλεται στην ανωτέρω Υπηρεσία. Άρθρο 5o Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Υποβολή προσφορών Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και Συνεταιρισμοί, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, (Βιοτεχνικού ή Eμπορικού ή Bιομηχανικού), ή βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό

5 και το επάγγελμά τους, και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που έχουν υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται στα άρθρα και τα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου της δαπάνης, εφόσον κριθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά που απαιτούνται. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται στα άρθρα και τα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των υλικών του αθλητικού εξοπλισμού. Η προμήθεια θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) κύριο εξωτερικό φάκελο και δύο (2) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους όπου: Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της περίληψης της διακήρυξης, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες. Τα στοιχεία του αποστολέα. 5 Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014. Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως( πρωτότυπη), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

6 6 Άρθρο 8 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλουν μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, ή ακριβών αντιγράφων, εκτός από συμβολαιογραφικά έγγραφα ( πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις) που κατατίθενται πρωτότυπα και τις εγγυητικές που κατατίθενται πρωτότυπες, ήτοι: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α. ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Μέσα στον εξωτερικό κύριο φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών τόσο των ιδίων, όσο και των προσώπων που απασχολούν. 4) Πιστοποιητικό από αρμόδια Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ- ΟΑΕΕ, τόσο των ιδίων, όσο και των προσώπων που απασχολούν και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης. 5) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.

7 Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 6) Σφραγισμένος φάκελος με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 7) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως Οικονομική Προσφορά. 7 Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α): Σφραγισμένος φάκελος του διαγωνιζόμενου με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των υλικών του αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης του παραρτήματος Α, σε δύο αντίγραφα ( ένα πρωτότυπο, το δεύτερο αντίγραφο σε ευκρινή φωτοτυπία), με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα, χωρίς σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Β): Σφραγισμένος φάκελος με την Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου των υλικών του Αθλητικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, της Διακήρυξης του παραρτήματος Β, σε δύο αντίγραφα ( ένα πρωτότυπο, το δεύτερο αντίγραφο σε ευκρινή φωτοτυπία), με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα, χωρίς σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση του αθλητικού εξοπλισμού, φόρο εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας, και 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και τυχόν άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου κράτηση. 2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους. 3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ Όλα τα ανωτέρω.

8 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω 2.Βεβαίωση Εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω για τους έλληνες πολίτες ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους απαιτείται: 1.Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή εταίρος (εκτός των ανωνύμων εταιρειών - ΑΕ). Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική ή δικαστική αρχή, όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρεία (Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.) απαιτείται εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της στον καταθέτοντα την προσφορά, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από δικαστική ή διοικητική αρχή- 2. Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της, πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο. Μέσα στον κύριο φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν 1 : ΑΡΘΡΟ 8o Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: 1 Εφόσον επιθυμεί ο Ο.Τ.Α. μπορεί να συμπεριλάβει στα ζητούμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού και πιστοποιητικό (ISO) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

9 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (όσες κρίθηκαν αποδεκτές), για την αποσφράγισή τους. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μέσω τηλεομοιότυπου (FΑΧ), με απόδειξη, ή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). 9 Άρθρο 9o Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Ένα οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα Αρχή( Ο ΔΟΠΑΒΣ Κω), σαν αναθέτων φορέας καλεί εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές να υποβάλουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει το αρμόδιο όργανο( Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) και μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης. Αν και μετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει μειοδότης, ο ΔΟΠΑΒΣ Κω, σαν αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο προμηθευτή με κλήρωση. Άρθρο 10o Τιμή Προσφοράς Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ,. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται

10 ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ. Σ. του ΔΟΠΑΒΣ Κω, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Άρθρο 11o Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 12o Αξιολόγηση προσφορών Κατά την αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της δαπάνης και λαμβάνονται υπόψη κυρίως η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. ΑΡΘΡΟ 13o Ενστάσεις Ένσταση κατά την διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

11 ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ Ια. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά σε αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στo Δ. Σ. του ΔΟΠΑΒΣ Κω, που αποφαίνεται τελικά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην ειδική επιτροπή του αρ. 152 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax), ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα παραπάνω πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις αποστέλλονται για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Έλεγχο Nομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, είναι δε αμέσως εκτελεστή.. ΑΡΘΡΟ 14o Ανακοίνωση κατακύρωσης - Σύμβαση Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

12 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υλικό, θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του παρατήματος Α. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ με έξοδα και φροντίδα του ανάδοχου προμηθευτή. Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 12 ΑΡΘΡΟ 15 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. θα έχει ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν ΑΡΘΡΟ 16ο Παραλαβή Υλικού Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΟΠΑΒΣ Κω, στο χώρο που θα υποδεικνύει ο ΔΟΠΑΒΣ Κω, με έξοδα και φροντίδα του ανάδοχου προμηθευτή, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, θα γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας της παρούσης θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω. Σύμφωνα με το Άρθρο 4. παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' /9/, στο συμφωνητικό θα γίνει Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων.

13 ΑΡΘΡΟ 18ο Δημοσιεύσεις Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 13 και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - παράρτημα Κω. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12), ημέρες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ( Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CPV Αθλητικός Εξοπλισμός 14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 35 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ 21 ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 2 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 29 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 3 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 25 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 4 ΜΕΤΑΛΛΙΑ (ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ-ΧΑΛΚΙΝΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΜ. 7 CM ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ 25X20, ΑΠΟ 5 ΧΑΛΚΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ) 6 12 ΑΔΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΣΠΡΑ 04CM 7 ΡΑΚΕΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 1,8 MM ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΕΥΘΕΙΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΟΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΕΤ 0-7 ΠΟΝΤΟΙ 0-30 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 55Χ 15Χ20 CM 9 ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ No 7 ΥΛΙΚΟ : ΣΥΝΘΕΤΙΟ ΔΕΡΜΑ PVC ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΦΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟ. 10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5ΕΚ., ΜΕ VELCRO ΠΑΧΟΣ: 5ΕΚ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨ./ΠΛ.): 190X137ΕΚ. ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 300D ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ VELCRO ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ & ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 40X20ΕΚ. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 440 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 ΔΙΧΤΥ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΧΡΗΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Η ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΥ: ΠΑΧΟΣ: 2ΧΙΛ. ΜΑΤΙ: 11X11ΕΚ. ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΕ ΚΟΜΠΟ. ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ U.V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 40Χ20 ΜΕΤΡΩΝ( 40x20=800 Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ=1600 ΜΕΤΡΑ) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για το τμήμα Αθλητισμού Θεωρήθηκε Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Μαριέτα Γιαλλίζη Μουζουράκης Θεόφιλος

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 35 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 2 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 29 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 3 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 25 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 4 ΜΕΤΑΛΛΙΑ (ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ-ΧΑΛΚΙΝΟ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΜ. 7 CM ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 5 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ 25X20, ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ) 6 12 ΑΔΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΣΠΡΑ 04CM 7 ΡΑΚΕΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 1,8 MM ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΕΥΘΕΙΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΟΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΕΤ 0-7 ΠΟΝΤΟΙ 0-30 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 55Χ 15Χ20 CM 9 ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ No 7 ΥΛΙΚΟ : ΣΥΝΘΕΤΙΟ ΔΕΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΦΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟ. 10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5ΕΚ., ΜΕ VELCRO ΠΑΧΟΣ: 5ΕΚ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨ./ΠΛ.): 190X137ΕΚ. ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 300D ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ VELCRO ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ & ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 40X20ΕΚ. 11 ΔΙΧΤΥ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΧΡΗΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Η ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΥ: ΠΑΧΟΣ: 2ΧΙΛ. ΜΑΤΙ: 11X11ΕΚ. ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΕ ΚΟΜΠΟ. ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ U.V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 19,00 399,00 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 14,00 294,00 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 231, ΤΕΜΑΧΙΟ 4, ,00 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 60, ,00 18 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤA 3,50 63,00 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,50 110,00 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 19,00 57,00 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 35,00 175,00 2 TEMAXIO 160,00 320,00 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 40Χ20 ΜΕΤΡΩΝ( 40Χ20=800 Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ=1600 ΜΕΤΡΑ) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0, , ,00 ΦΠΑ 16% 1.047,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 7.596,84

16 16 Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε το τμήμα Αθλητισμού. Για το τμήμα Αθλητισμού Θεωρήθηκε Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Μαριέτα Γιαλλίζη Μουζουράκης Θεόφιλος

17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΚΥΠΕΛΛΟ (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 35 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 2 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 29 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 3 ΚΥΠΕΛΛO (ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑ 25 CM) ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 4 ΜΕΤΑΛΛΙΑ (ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ-ΧΑΛΚΙΝΟ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΜ. 7 CM ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ, ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 5 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΑ 25X20, ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ) 6 12 ΑΔΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΣΠΡΑ 04CM 7 ΡΑΚΕΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 1,8 MM ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΛΑΒΗ ΕΥΘΕΙΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΟΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΕΤ 0-7 ΠΟΝΤΟΙ 0-30 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 55Χ 15Χ20 CM 9 ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ No 7 ΥΛΙΚΟ : ΣΥΝΘΕΤΙΟ ΔΕΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΦΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟ. 10 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5ΕΚ., ΜΕ VELCRO ΠΑΧΟΣ: 5ΕΚ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥΨ./ΠΛ.): 190X137ΕΚ. ΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 300D ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ VELCRO ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ & ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 40X20ΕΚ. 11 ΔΙΧΤΥ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΧΡΗΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Η ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΥ: ΠΑΧΟΣ: 2ΧΙΛ. ΜΑΤΙ: 11X11ΕΚ. ΥΛΙΚΟ: ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΕ ΚΟΜΠΟ. ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ U.V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 440 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤA 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 TEMAXIO 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 40Χ20 ΜΕΤΡΩΝ( 40Χ20=800 Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ=1600 ΜΕΤΡΑ) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

18 Κως, Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή Σφραγίδα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα