ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Εξεταστική Επιτροπή : Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου Δέσποινα Δριτσάκης Νικόλαος Φοιτήτρια : Α.Μ. 24/04 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005

2 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Αφιερωμένη σε όσους μας αγαπούν και στηρίζουν τις προσπάθειες μας για χρόνια! Θερμές Ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν για τη συγγραφή αυτής της εργασίας! I

3 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Περίληψη Η ερευνητική αυτή εργασία είχε σκοπό να καταγράψει την ικανοποίηση των Ελλήνων φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ο κυριότερος θεσμός που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει να κάνε με distance learning ή e-learning. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα αποτελέσματα καθώς αποτυπώνεται ο Βαθμός Ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μάθησης από απόσταση. Με βάση αυτήν την έρευνα, μπορούν να εντοπιστούν οι ανάγκες των φοιτητών, να καλυφθούν οι πιθανές ελλείψεις του και τέλος, δίνεται σε εμάς και στους υπεύθυνους η δυνατότητα διορθωτικών και βελτιωτικών παρεμβάσεων έτσι ώστε το ΕΑΠ να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου με δείγμα 138 φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι παίρνουν μέρους στις συναντήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στα ΙΕΚ Δέλτα. Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε με βάση προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ξένα πανεπιστήμια και είναι ζητήματα που ενδιαφέρουν ή θα έπρεπε να ενδιαφέρουν έναν θεσμό μάθησης στην περίπτωση της ικανοποίηση των φοιτητών του, έτσι ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, την εικόνα του και να προσελκύσει μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη επιτυχία στον Ελλαδικό χώρο. Τα πορίσματα της έρευνας αφορούν την ικανοποίηση σχετικά με την επικοινωνία με το διδάσκοντα, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του προγράμματος σπουδών, την διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και του κόστους παρακολούθησης του προγράμματος. Στο τέλος έγινε επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 10.0 for Windows.Τα αποτελέσματα έρευνας τα οποία συμφωνούν με αυτά της βιβλιογραφικής ανασκόπηση έδειξαν ότι οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι με την επικοινωνία που έχουν με το διδάσκοντα, με τη συζήτηση που διεξάγεται μέσω των συναντήσεων αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι με το διδακτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης, με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας βρήκαμε ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στην ικανοποίηση των φοιτητών και στους παράγοντες που την καθορίζουν. II

4 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Abstract This inquiring work has had as a goal to record the satisfaction that Greek students get from the Greek Open University, the mainer institution that functions in Greece and has to deal with distance learning or e - learning. From the analysis of results there can be exported certain useful results as it is shown the degree of Satisfaction from the provided services of University and effectiveness of institution of learning from distance. With this base research, the needs of students can be located, the university likely lacks can be presented and finally, is given to us and to the persons in charge, the possibility to correct and ameliorate interventions so that EAP improves the services that it offers. The method of questionnaire was selected that used as a sample, the 138 students of EAP, which take part in the meetings that become in Thessalonica, in the University Macedonia and in the IEK Delta The choice of questions has become having as a base, previous researches that were realised in foreigner universities and are questions that interest or would be supposed to interest a institution of learning in the case of the satisfaction of his students, so as to improve its services, its picture and to attract bigger percentage of students and achieve bigger success in the Hellenic space. The conclusions of this research concern the satisfaction with regard to the communication with teachers or tutors, the quality of educational material and the program of study, the transaction of administrative affairs and the cost of attending the program etc. In the end, the results were proccessed and analyzed with the program of statistical proccess SPSS 12.0 for Windows. The conclusions to which we led are that the students are satisfied with the communication that they have with teacher, with the discussion that is carried out via the meetings but they are not satisfied with the instructive material and with the administrative services. Furthermore, there is dependence between the satisfaction of students and the factors that it determine.finally, it is reported that the results of research agree with the aspects of inquiring literature. III

5 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Πρόλογος Μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα, όταν γινόταν αναφορά στον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τους περισσότερους ήταν αποκλειστικά, μαθήματα δια αλληλογραφίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να έχουν σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία όμως χρόνια, με την ίδρυση και θεσμοθέτηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τα εκπαιδευτικά δεδομένα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Πλέον μπορεί να μιλάει κανείς για πανεπιστημιακού επιπέδου εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς επίσης και για την υλοποίηση της όχι μέσω αλληλογραφίας που θεωρείται ένας παρωχημένος τρόπο επικοινωνίας και εκπαίδευσης αλλά μέσω νέων τεχνολογιών όπως οι υπολογιστές, τα δίκτυα υπολογιστών, η τηλεκπαίδευση. Γύρω απ' όλα αυτά τα θέματα περιστρέφεται η διπλωματική αυτή εργασία και συγκεκριμένα με την ικανοποίηση των φοιτητών της εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο θεσμός, λοιπόν, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ταυτόχρονα η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα είναι ένα θέμα επίκαιρο. Η σωστή εφαρμογή και λειτουργία είναι υπόθεση που αφορά τους φοιτητές του και τους υπεύθυνους. Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταγραφεί η ικανοποίηση των σπουδαστών σε σχέση με το πρόγραμμα, ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενων παραλήψεων να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης. Είναι λοιπόν, ένα θέμα που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον μου μιας και συνδέεται με το γενικότερο πεδίο της μάθησης και της εκπαίδευσης. Εξάλλου, πρέπει να αναφέρω ότι ο τομέας της εκπαίδευσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς είμαι ωρομίσθια καθηγήτρια. IV

6 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Η εργασία αυτή, τέλος εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας του Δ εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην κατεύθυνση Επιχειρηματική Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ευχαριστίες Θα ήταν απαραίτητο πριν ακολουθήσει η πορεία της έρευνας να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνέβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του, στη δημιουργία αυτής της έρευνας. Θα πρέπει πρώτα από όλα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου για την πολύτιμη συμβολή της, μιας και είχε την βασική ιδέα της έρευνας. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Δριτσάκη για τις στατιστικές του υποδείξεις. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω την Υποψήφια Διδάκτωρ Αρετή Βαλασίδου για τις συμβουλές, προτάσεις και διορθώσεις που μου πρότεινε. Τέλος, ευχαριστούμε τους Υπεύθυνους του ΕΑΠ και φυσικά όλους όσους μας βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας και κυρίως αυτούς που αδιαμαρτύρητα και πρόθυμα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια δηλαδή τους φοιτητές του ΕΑΠ. V

7 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων....XII Κατάλογος Γραφημάτων.... XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ. 1 1.Εισαγωγή σελ Γενικά..... σελ Στόχος της έρευνας......σελ Μεθοδολογία σελ Ερευνητικές Υποθέσεις....σελ Όρια και περιορισμοί σελ Πρωτοτυπία.. σελ Αποσαφήνιση των όρων.σελ Διάρθρωση Έρευνας σελ.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ Θεωρητικό Υπόβαθρο - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση σελ Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας.σελ Έρευνες που βασίζονται σε θεωρητικές απόψεις για τη μάθηση από απόσταση (Distance Learning)... σελ Έρευνες που σχετίζονται με την ανατροφοδότηση της Μάθηση από Απόσταση (Distance Learning)...σελ.17 VI

8 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Έρευνες σύγκρισης της Μάθησης από Απόσταση με τη Παραδοσιακή Μάθηση...σελ Εφαρμοσμένες Έρευνες για την Μάθηση από Απόσταση στην Ελλάδα.... σελ Έρευνες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των σπουδαστών της Μάθησης από Απόσταση (Distance Learning). σελ.31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3..σελ.45 3.Έννοιες και Ορισμοί της Εξ Αποστάσεως Μάθησης (Distance Learning). σελ Γενικά σελ Μορφές Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης....σελ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση... σελ Γενικά...σελ Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance learning) σελ Ομοιότητες και διαφορές ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κλασικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.. σελ Χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης...σελ Εκπαίδευση από Απόσταση στο Διεθνή Χώρο..σελ Εκπαίδευση από Απόσταση στο Ελληνικό Χώρο.σελ Εκπαίδευση από Απόσταση στον Επαγγελματικό Χώρο....σελ.62 VII

9 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4..σελ.64 4.Τεχνολογία και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning).σελ Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Εξ αποστάσεως Μάθηση...σελ Τεχνολογία ISDN......σελ Tεχνολογία DSL.....σελ Σχέση Εκπαιδευόμενου και Τεχνολογίας σελ Γενικά...σελ Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.σελ.69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.. σελ Εξ Αποστάσεως Μάθηση (Distance Learning) στην Ελλάδα.σελ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σελ Γενικά....σελ Αποστολή.. σελ Νομική υπόσταση....σελ Η φυσιογνωμία του.. σελ Η Διάρθρωση του σελ Δομή του ΕΑΠ..σελ Όργανα Διοίκησης..σελ.78 VIII

10 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Το Διδακτικό Προσωπικό...σελ Διοικητικές Υπηρεσίες και Διοικητικό Προσωπικό..σελ Εκπαιδευτικό υλικό - Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας..σελ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα..σελ Λόγοι που επέβαλλαν την ίδρυση σελ Τα καινοτόμα στοιχεία του.... σελ Πως πραγματοποιείται η Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.σελ Στατιστικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος σελ Σχόλια για το ΕΑΠ σελ Προβλήματα του ΕΑΠ σελ.90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.σελ Μεθοδολογία.. σελ Μεθοδολογία Έρευνας... σελ Περιγραφή της Έρευνας σελ Περιορισμοί Έρευνας σελ Δείγμα Έρευνας σελ Ερωτηματολόγιο Έρευνας σελ.95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7...σελ.97 7.Ανάλυση και Αποτελέσματα σελ.97 IX

11 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ 7.1 Αποτελέσματα και Ανάλυση Στοιχείων βάση των Διαδικασιών Συχνοτήτων Descriptives και Frequencies...σελ Γενικά.σελ Δημογραφικά Στοιχεία σελ Βαθμός Ικανοποίησης σε Σχέση με Υπηρεσίες..σελ Αποτελέσματα και Ανάλυση Στοιχείων με βάση τους Πίνακες Διασταυρώσεως (Crosstabs) και τον Έλεγχο Ανεξαρτησίας (Χ 2 Tests)...σελ Γενικά. σελ Συνδυασμοί Ερωτήσεων με βάση τους Πίνακες Διασταυρώσεως (Crosstabs)......σελ Παρουσίαση Ελέγχων Ανεξαρτησίας (Χ 2 Tests).σελ.126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ σελ Συμπεράσματα.σελ Συμπεράσματα..σελ Προβλήματα.....σελ Προτάσεις για Βελτίωση.σελ Μελλοντική Έρευνα.... σελ Επίλογος...σελ Ελληνική Πραγματικότητα....σελ Το μέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σελ.151 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ.153 X

12 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...σελ.165 XI

13 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2.1:Βήματα Salmon για την κατασκευή της γνώσης και την μάθηση σελ.16 Πίνακας 2.2: Έρευνες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των σπουδαστών στην εξ Αποστάσεως Μάθηση (Distance Learning).... σελ.43 Πίνακας 5.1: Δομή του ΕΑΠ...σελ.77 Πίνακας 5.2: Στατιστικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος σελ.88 Πίνακας 5.3:Παραδείγματα συζήτησης φοιτητών για το ΕΑΠ.. σελ.89 Πίνακας 7.1: Φύλο....σελ.98 Πίνακας 7.2: Ηλικία.. σελ.99 Πίνακας 7.3: Βαθμίδα εκπαίδευσης.σελ.100 Πίνακας 7.4: Βαθμίδα Φοίτησης στο ΕΑΠ..σελ.101 Πίνακας 7.5: Τμήματα από όπου προέρχονται οι ερωτώμενοι σελ102 Πίνακας 7.6: Επάγγελμα...σελ.103 Πίνακας 7.7:Επικοινωνία με Διδάσκοντα..σελ.105 Πίνακας 7.8:Ανατροφοδότηση..σελ106 Πίνακας 7.9:Ο.Σ.Σ..σελ108 Πίνακας 7.10:Πρόγραμμα Σπουδών...σελ109 Πίνακας 7.11:Διάρκεια Εκπόνησης Εργασιών σελ110 Πίνακας 7.12:Εκπαιδευτικό Υλικό.σελ111 Πίνακας 7.13:Διοικητικές Υπηρεσίες..σελ.112 Πίνακας 7.14:Κόστος Διδάκτρων.σελ113 XII

14 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Πίνακας 7.15: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση και στη βαθμίδα φοίτησης.. σελ.117 Πίνακας 7.16: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών και το φύλο.σελ.120 Πίνακας 7.17: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες.....σελ.121 Πίνακας 7.18: Σχέση ανάμεσα στην άποψη για το κόστος των διδάκτρων και το επάγγελμα σελ.123 Πίνακας 7.19.α:Σχέση ανάμεσα στην επικοινωνία και τη συζήτηση...σελ128 Πίνακας 7.19.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την επικοινωνία και την συζήτηση....σελ129 Πίνακας 7.20.α: Σχέση ανάμεσα στις Ο.Σ.Σ και τις εργασίες..σελ.132 Πίνακας 7.20.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για τις Ο..Σ.Σ και τις εργασίες....σελ.132 Πίνακας 7.21.α: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό και στη βαθμίδα φοίτησης..σελ.135 Πίνακας 7.21.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό Υλικό και τη βαθμίδα φοίτησης.σελ.136 Πίνακας 7.22.α: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών και την ηλικίας σελ.139 Πίνακας 7.22.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την ικανοποίηση από τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών και την ηλικία.....σελ.140 XIII

15 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 7.1: Φύλο.. σελ.98 Γράφημα 7.2: Ηλικία...σελ.99 Γράφημα 7.3: Βαθμίδα εκπαίδευσης.σελ.100 Γράφημα 7.4: Βαθμίδα Φοίτησης στο ΕΑΠ..σελ.101 Γράφημα 7.6: Επάγγελμα. σελ.103 Γράφημα 7.7: Επικοινωνία με Διδάσκοντα σελ.105 Γράφημα 7.8: Ανατροφοδότηση..σελ.106 Γράφημα 7.10: Πρόγραμμα Σπουδών...σελ.109 Γράφημα 7.11: Διάρκεια Εκπόνησης Εργασιών..σελ.110 Γράφημα 7.12: Εκπαιδευτικό Υλικό.σελ112 Γράφημα 7.13: Διοικητικές Υπηρεσίες....σελ113 Γράφημα 7.14: Κόστος Διδάκτρων...σελ114 Γράφημα 7.15: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση και στη βαθμίδα φοίτησης...σελ118 Γράφημα 7.16: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το πρόγραμμα σπουδών και το φύλο....σελ.120 Γράφημα 7.17: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες.σελ.122 Γράφημα 7.18.α.:Υδ. Υπάλληλοι και Κόστος Διδάκτρων σελ.124 Γράφημα 7.18.β.:Δημ. Υπάλληλοι και Κόστος Διδάκτρων.. σελ.125 XIV

16 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ Γράφημα 7.19.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ 2. σελ.127 Γράφημα7.19.β:Σχέση ανάμεσα στην επικοινωνία και τη συζήτηση...σελ.129 Γράφημα 7.20.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ 2 σελ.130 Γράφημα 7.20.β: Σχέση ανάμεσα στις Ο.Σ.Σ. και τις εργασίες... σελ.133 Γράφημα 7.21.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ 2. σελ.134 Γράφημα 7.21.β: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό και στη βαθμίδα φοίτησης σελ.137 Γράφημα 7.22.α : Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ 2 σελ.138 Γράφημα 7.22.β: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών και την ηλικία.....σελ.140 XV

17 Η Ικανοποίηση των Φοιτητών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ XVI

18 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το κεφάλαιο αυτό που αποτελεί μια εισαγωγή για την εργασία μας στην οποία παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας μας, η μεθοδολογία, οι ερευνητικές υποθέσεις, οι περιορισμοί και η πρωτοτυπία. Στη παράγραφο1.7 γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των βασικών όρων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τέλος στην 1.8 παρατίθεται η διάρθρωση της έρευνας. 1.1 Γενικά Οι παγκόσμια οικονομία -η νέα οικονομία-, είναι μία οικονομία με δυνατότητα να «υπάρχει» σαν μία οντότητα, σε πραγματικό χρόνο και σε παγκόσμια κλίμακα. Η διαχείριση του κεφαλαίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο από αγορές ανά την υφήλιο που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια του «παγκόσμιου ιστού».κρίσιμος παράγοντας στο ποιος θα έχει τη δυνατότητα να μετέχει στη νέα αυτή πραγματικότητα και κατά συνέπεια να αντεπεξέλθει στις εξελίξεις είναι η Εκπαίδευση. Σε μία κοινωνία όπου η εκπαίδευση, η πληροφορία και η γνώση είναι παράγοντες κλειδιά για την ευημερία ατόμου και συνόλου, η πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ως ένα βαθμό εγγύηση για επιτυχία (Atkinson D.R., 1999). Η σημερινή ευέλικτη και εξατομικευμένη οικονομία της γνώσης βλέπει το Internet ως κλειδί στο μέλλον όλης της ανώτατης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των δικτύων και ειδικότερα του Internet, επιτρέπει οπουδήποτε και 1

19 οποτεδήποτε την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πραγματικότητα της δια βίου μάθησης, η ανάπτυξη νέων μορφών παράδοσης μαθημάτων και πρόσβασης στη γνώση όπως το e-learning, επηρεάζουν τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η φυσική ύπαρξη του πανεπιστημίου δεν παύει να υπάρχει, ωστόσο μειώνεται ο χρόνος φυσικής παρακολούθησης των φοιτητών (Love, P.,2000 ; Β.Oxtoby, 1999). Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, ο πληθυσμός των φοιτητών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς στον αριθμό προστίθενται και όσοι επιλέγουν τη δια βίου μάθηση, κατά συνέπεια το σύνολο των φοιτητών θα είναι μεγαλύτερο ηλικιακά αλλά και πιο ανομοιογενές. Οι περισσότεροι θα συνδυάσουν τις σπουδές τους με την εργασία, οπότε θα αναζητήσουν πιο ευέλικτες και πιο βολικές προς αυτούς δυνατότητες μάθησης. Το χώρο της παραδοσιακής αίθουσας έρχονται να αντικαταστήσουν το γραφείο και το σπίτι. Η δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο για την επίτευξη αυτών των αναγκών, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Μια παγκόσμια ψηφιακή μαθησιακή υποδομή, όπως είναι το Internet, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή σε μια εικονική αίθουσα - virtual classroom - με on-line συμμετοχή και επικοινωνία με άλλους συμφοιτητές και με καθηγητές (Oxtoby, B., 1999). Η μάθηση από Απόσταση, η Δια βίου μάθηση, η παγκοσμιοποίηση, η εκπαίδευση κατά απαίτηση είναι ίσως οι κυριότερες αλλαγές στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση (Love, P.,2000). Η Ελλάδα λοιπόν, που πάντα προσπαθεί να ακολουθεί τις εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας στο τομέα αυτό δημιούργησε μια νέα μορφή πανεπιστημίου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο βασίζεται και 2

20 λειτουργεί με το θεσμό της μάθησης από απόσταση. Αυτός ο θεσμός και η λειτουργία του είναι το αντικείμενο της έρευνας που ακολουθεί. 1.2 Στόχος της έρευνας Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, μέσα από μια έρευνα την ικανοποίηση των Ελλήνων φοιτητών του ΕΑΠ που βασίζεται στην μάθηση από απόσταση (distance learning). Προσπαθούμε να δείξουμε το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών και το πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία του θεσμού της μάθησης από απόσταση στην Ελλάδα μέσω του ΕΑΠ με απώτερο στόχο την βελτίωση. Ένας άλλος στόχος της εργασίας είναι να βοηθήσουμε τους υπεύθυνους μα βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν και τις προτάσεις των φοιτητών να διορθώσουν τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και να βελτιώσουν τις παροχές και τη ποιότητα ώστε να λειτουργήσει καλύτερα ο θεσμό της μάθησης από απόσταση (distance learning). 1.3 Μεθοδολογία Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι έρευνας και πολλές κατηγορίες στις οποίες αυτές χωρίζονται. Εμείς ακολουθήσαμε τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Ο πληθυσμός της δειγματοληψίας ήταν άτομα που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ιδιοχείρως στους φοιτητές και συμπληρώθηκε κατευθείαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους το μήνα Μάιο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο ΙΕΚ Δέλτα. Έπειτα, αναλύσαμε τα 3

21 αποτελέσματα με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 10.0 for Windows. 1.4 Ερευνητικές Υποθέσεις Η παρούσα έρευνα θα βασιστεί σε κάποιες ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής: Οι φοιτητές είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την επικοινωνία με τον διδάσκοντα, με την ανατροφοδότηση, με τις Ο.Σ.Σ και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια αυτών, με το πρόγραμμα σπουδών και με τις εργασίες. Οι φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό και με τις διοικητικές υπηρεσίες. Όταν ο διδάσκων είναι διαθέσιμος να επικοινωνεί με τους φοιτητές τότε οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους συζήτηση. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ παίρνουν πληροφορίες για τις εργασίες. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την ανατροφοδότηση. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό. Οι φοιτητές ηλικίας ετών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών. 4

22 Οι γυναίκες-φοιτήτριες είναι περισσότεροι ικανοποιημένες με το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών. Το επάγγελμα επηρεάζει την άποψη των φοιτητών για το κόστος των διδάκτρων και οι περισσότεροι φοιτητές που είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι θεωρούν το κόστος των διδάκτρων υψηλό. Οι υποθέσεις αυτές βασίζονται σε δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης και σε πτυχές της βιβλιογραφίας όπως θα διαπιστωθεί από την ανασκόπηση της. Μέσα λοιπόν από αυτή την εργασία θα γίνει προσπάθεια εξέτασης αυτών ερευνητικών υποθέσεων. 1.5 Όρια και περιορισμοί Αρχικά, τα ερωτηματολόγια μοιράζονταν και συμπληρωνόταν από τους φοιτητές την ίδια στιγμή, οπότε υπήρχε κάποια πίεση χρόνου. Επίσης, τα ερωτηματολόγια διανέμονταν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γατί ήταν πολύ δύσκολο να συναντήσουμε τους φοιτητές στο τέλος καθώς όλοι είχαν υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο, άλλωστε κάποιοι ταξίδευαν από άλλους νομούς για να παρουσιαστούν στη συνάντηση. Ακόμη, ένας περιορισμός ήταν ότι αναγκαστήκαμε να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων διότι θα σταματούσαν οι συναντήσεις και θα ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής, οπότε θα ήταν πολύ 5

23 δύσκολο να βρούμε φοιτητές του ΕΑΠ. Αυτό αποτελεί και μια αιτία για το γεγονός ότι σε κάποια τμήματα υπήρχε μικρός αριθμός φοιτητών. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής και ο αριθμός των φοιτητών που παρουσιάζονταν στις συναντήσεις ήταν μικρός ανά τμήμα. 1.6 Πρωτοτυπία Η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και γενικότερα για το θεσμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί την μοναδική ερευνητική προσπάθεια που έχει λάβει στην Ελλάδα. Βέβαια, στο εξωτερικό έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες έρευνες, λίγες ήταν αυτές που προσπάθησαν να εντοπίσουν τη μεταξύ εξάρτηση των στοιχείων-παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των φοιτητών. Επίσης, λίγες είναι αυτές που έχουν πραγματοποιήσει συνδυασμό ερωτήσεων και ελέγχους ανεξαρτησίας. Αυτού του είδους η ανάλυση αποτελεί, λοιπόν, μια πρωτοτυπία της έρευνας μας. 1.7 Αποσαφήνιση των όρων Η αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν διάφοροι ορισμοί, που πολύ συχνά ο ένας αποτελεί διεύρυνση του άλλου με την εξής ιεραρχία από το μερικό στο γενικό: Μάθηση βασιζόμενη στον υπολογιστή Άμεση Μάθηση 6

24 Ηλεκτρονική Μάθηση Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (E-Learning) Οι ορισμοί σχετικά με το e-learning ποικίλλουν όμως οι περισσότεροι αναφέρονται στη διδασκαλία και στην μάθηση που λαμβάνει χώρο μέσω του Διαδικτύου (Internet). Σύμφωνα με τον Elliott Masie, έναν από τους πρωτοπόρους του e-learning, το e-learning ορίζεται ως «η χρήση της δικτυακής τεχνολογίας με σκοπό το σχεδιασμό, την διανομή, τη επιλογή, τη διοίκηση και την επέκταση της μάθησης» (Elliott M. & S.Merrill, 2001). Η εταιρεία Cisco Systems παρέχει ένα πιο εκτεταμένο ορισμό λέγοντας ότι «μεταξύ των συστατικών του e-learning περιλαμβάνεται η διανομή περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές (multiple formats), η διαχείριση της μαθησιακής εμπειρίας καθώς και μια δικτυακή κοινότητα μαθητευόμενων, παραγωγών περιεχομένου και ειδικών εμπειρογνωμόνων». «Η απόκτηση και χρήση γνώσης που διανέμεται και διευκολύνεται πρωταρχικά από ηλεκτρονικά μέσα». Οι τεχνολογίες που συνθέτουν ένα περιβάλλον e-learning είναι οι εξής: Computer Based Training (CBT) Web Based Training (ννβτ) Instructor Led Training (ΙL Τ) Virtual Classroom (VC) 7

25 (Allan J. και άλλοι, 2000) «Η ηλεκτρονική εκπαίδευση καλύπτει ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της βασισμένης σε υπολογιστή μάθησης, της βασισμένης στο WEB εκμάθησης, των εικονικών τάξεων, και της ψηφιακής συνεργασίας.» (Urdan, Τ., & C. Weggen, 2000) 2.Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance learning) Για την ανοιχτή εκπαίδευση συναντάμε τους ακόλουθους ορισμούς «Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές γεωγραφικές περιοχές με δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας.» (Bingham, J. & T. Davis & C. Moore, 1996). «Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και γυμνάσια των Η.Π.Α), ανώτερη εκπαίδευση, διαρκής εκπαίδευση, κατάρτιση εργαζομένων μέσα από συνεργασία, κατάρτιση των εργαζομένων στις υπηρεσίες του στρατού και της κυβέρνησης, δια βίου Εκπαίδευση.» (Bingham, J. & T. Davis & C. Moore, 1996). «Ανοιχτή Εκπαίδευση (Distance - Learning) περιλαμβάνει όλα τα είδη εκπαίδευσης, όταν ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή και τα δύο). Περιλαμβάνει το e-iearning αλλά και άλλες μορφές (π.χ. μέσω κλασσικής αλληλογραφίας).»(εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002) «Ένα σύστημα που συνδέει τους εκπαιδευόμενους με κατανεμημένες πηγές μάθησης. Χαρακτηρίζεται 1) από διαχωρισμό τόπου και χρόνου ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους μαθητευόμενους, και ή ανάμεσα στους μαθητευόμενους και τις πηγές μάθησης, και 2) από διάδραση 8

26 μεταξύ μαθητευόμενου και εκπαιδευτή, μεταξύ μαθητευόμενων και ή μεταξύ μαθητευόμενων και πηγών μάθησης που διεξάγεται με χρήση \μέσω ενός ή και περισσοτέρων μέσων». (American Council Education, 1996) Μερικές από τις διαθέσιμες μεθόδους για μετάδοση της εκπαίδευσης στους χρήστες είναι οι εξής: Δι' αλληλογραφίας (Correspondance tuition) Εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή (Computer Based Training) Διαδραστικό video (Interactive video (IV)) 3.Εκπαίδευση οn lίne (Οn lίne Education) Η On-line εκπαίδευση σταδιακά συμπληρώνει την παραδοσιακή face-to-face εκπαίδευση. Οι μαθητές κάνουν μαθήματα μέσω του Internet, επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές τους και τους ομολόγους τους, υποβάλλονται σε tests, αναρτούν στο Internet,τις δικές τους εργασίες πρoς συζήτηση. Η σπoυδή (μελέτη) είναι ακόμα οργανωμένη γύρω από σταθερές μονάδες χρόνου. 4.Εκπαίδευση Βασιζόμενη στο Διαδίκτυο (Web Based Training) Ο γενικός όρος WBT χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκπαιδευτικά ή ενημερωτικά προγράμματα που προσφέρονται μέσω του Internet ή δικτύων Intranet και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μέσω Web Browser. Μπορεί να περιλαμβάνουν στατικές μεθόδους όπως streaming audio και video, σελίδες του Web, Live Web Broadcasts, portais πληροφόρησης αλλά και interactive όπως buiietin boards, chat instant messaging, videoconferencing κ.α. Οι επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν συστήματα WBT για να ενημερώσουν και 9

27 να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους. Η εκπαίδευση μπορεί να ελέγχεται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο (instructor) ή από τους εκπαιδευόμενoυς. 5.Εκπαίδευση Βασιζόμενη στον Υπολογιστή (Cοmputer Based Training) Τα διάφορα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνδυάζουν κάποιο σύστημα CBT με εργαλεία επικοινωνίας για να δημιουργήσουν μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε χρήστης εκτελεί στον υπολογιστή του ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή client, όπου ανανεώνεται δυναμικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και φυσικά έχει πρόσβαση σε on-line πληροφορίες κάθε είδους- (Morgan, G., 2001) 1.8 Διάρθρωση Έρευνας Πέρα του τμήματος αυτού που παραθέτουμε τους στόχους μας ακολουθεί μια ανασκόπηση για το τι είπαν άλλοι συγγραφείς για το θέμα που ασχολούμαστε. Στο κεφάλαιο δεύτερο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας μας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε έννοιες και ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για την εξ αποστάσεως μάθηση και είναι χρήσιμα για την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει με τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έπειτα το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικεντρώνεται στη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας. Κατόπιν το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί μια αναφορά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της λειτουργίας τους όπως η αποστολή, το νομικό πλαίσιο,η φυσιογνωμία, η δομή, η διάρθρωση, τα τμήματα που λειτουργούν, οι λόγοι 10

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (160 ώρες) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα