Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1

2 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Γξάκα-Γξάκαο Γηεύζπλζε κόληκεο θαηνηθίαο: Βεζζαξίνπ 5, , Άλσ Ζιηνύπνιε Σειέθσλα: ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Λέθηνξαο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή» ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 2004 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηo Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Βαζκνινγία: Άξηζηα Θέκα Γηαηξηβήο : «Ζ ζρνιηθή επίδνζε ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Πεξηνρή έξεπλαο: Γθάδη Αζελώλ» 2009 Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master) ζην ΔΑΠ (πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Σκήκα Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ) Γηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 71) Σίηινο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: 2

3 «Σα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο επηκόξθσζεο ζην Α Πεθ Αζήλαο» Βαζκνινγία:Οθηώ(8) Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα: «Δθπαίδεπζε:Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο» ΔΚΠ60 Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ»ΔΚΠ62 Βαζκνινγία: 6,7 Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα :«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ»ΔΚΠ64 Βαζκνινγία: Άξηζηα(9,2) Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Βαζκνινγία: 7,8 Θέκα :«Αλνηρηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» Πηπρίν Δμνκνίσζεο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαζκνινγία: Άξηζηα Γίπισκα Γηεηνύο Μεηεθπαίδεπζεο ζηε Γεληθή Αγσγή, Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Βαζκνινγία: Άξηζηα (9,70) 1987 Πηπρίν Ραιιείνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Βαζκνινγία: Πνιύ θαιά (8,75) Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Γηαθεηκεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ Λόγνπ»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Δθπαηδεπηηθά Πξνβιήκαηα θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Φηινζνθία ηεο Σέρλεο»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ 3

4 ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ : Κάηνρνο ππνηξνθίαο ηνπ ΗΚΤ ΣΟΜΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΩΝ Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ Αλνκία θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα Διιεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Μεηαλάζηεο Ραηζηζκόο-Ξελνθνβία-Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία-Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε Δπξσπατθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε:Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ-ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ Απόζπαζε ζηελ Κ.Τ. ηνπ ΤΠΔΠΘ, 03/09/2007 Τπεύζπλε Γξαθείνπ Σύπνπ Τπνπξγνύ Δζλ.Παηδείαο θαη Θξεζθ.,10/07/2007 Γξακκαηέαο ζην πκβνύιην Δπηινγήο ρνιηθώλ πκβνύισλ ζην ΤΠΔΠΘ. (Σκήκα ρνιηθώλ πκβνύισλ, Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ θαη Πξντζηακέλσλ Γηεύζπλζεο Π.Δ.) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ: «Βηνθπζηθό Πεξηβάιινλ:Νεπξνεπηζηήκεο θαη Μάζεζε», Παηδαγσγηθό Σκήκα Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηε Μειέηε: «Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Αλέξγσλ ζε άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο λσζεο: Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά-απνηειέζκαηα-πξαθηηθέο», Κέληξν Δπηκόξθσζεο Μειεηώλ ξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αζήλα 2005πλεξγάηεο ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηνπ 7 νπ Γξαθείνπ Π.Δ. γηα ην ρεδηαζκό Πξνγξακκάησλ Δπέιηθηεο Εώλεο 4

5 ΑΚΑΓ.ΠΡΟΩΠΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ Academic Contact Person with the National University of Public Service, H Budapest, X. Hungária krt ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ-ΤΜΒΟΤΛΟ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε-ύκβνπινο ζην πκβνύιην ληαμεο Μεηαλαζησλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, Αζήλα Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε-ύκβνπινο ζην πκβνύιην ληαμεο Μεηαλαζησλ Γήκνπ Ρεζύκλνπ, Κξήηε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ-ΜΔΛΟ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Mesogeios Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Edu Special (Special Education) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ ELLIEPEK(Hellenic Institute of Applied Pedagogy & Education)(...) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ «Με ηε Φσλή ηεο Παηδείαο» Μέινο ηνπ International Journal of Multicultural Education(IJME) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ- ΠΡΟΔΓΡΔΙΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζηελ Ζκεξίδα Ζ Καηεύζπλζε «Σνπηθή Αλάπηπμε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηώζηκε Αλάπηπμε» ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ πξαγκαηνπνηεί Ζκεξίδα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2013 κε ηίηιν: «Βηώζηκε Σνπηθή Αλάπηπμε - Πεξηβάιινλ, Πνιηηηζκόο, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Καηλνηνκία»Υαξνθόπεην Παλ/κην Μέινο Δπηζηεκνληθήο-πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκεηνρή «Γηιήκκαηα θαη Πξννπηηθέο ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε», Φηινζνζθηθή ρνιή Παλεπηζη.Αζελώλ, Απξηιίνπ

6 Σαθηηθό Μέινο Δπηηξνπήο εθινγή ελόο κέινπο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνιηηηθή Αλάιπζε», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 18/06/2013 θαη ώξα 15:30 κ.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Αλαπι.Μέινο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο Δθινγήο Πξνέδξνπ,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κην Κξήηεο,17 Ηνπλίνπ 2013 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Τπνζηεξηθηηθνί Θεζκνί, (Θεκ,7,Αίζ.316), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή,, Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2013 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Γηαπνιηηηζκηθή θαη Δηδηθή Δθπαίδεπζε, (Θεκ.1,Αίζ.204), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2013 Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, Δξγαζηήξην Λνγνζεξαπείαο,Παηδαγσγηθό Σκ.Γεκνη.Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Αλνηρηό Ήδξπκα Δθπαίδεπζεο, Κακέλα Βνύξια,24-26 Απγνύζηνπ 2012 κε ζέκα: «Ζ Πνιηηηθή ηεο ύγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο,Δξγαζηήξην Λνγνζεξαπείαο,Παηδαγσγηθό Σκ.Γεκνη.Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Αλνηρηό Ήδξπκα Δθπάηδεπζεο, Κακέλα Βνύξια,24-26 Απγνύζηνπ 2012 κε ζέκα: «Ζ Πνιηηηθή ηεο ύγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο» Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο, κε ζέκα: «Σν Εήηεκα ηεο Δληαμεο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο Θεσξίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 21 νπ αηώλα», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδαο, Αζήλα Απξηιίνπ 2010 Μέινο ζε Πξνεδξείν ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, κε ζέκα: «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε», Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Σκ.Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,Φηινζνθηθή ρνιή Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, κε Θεκαηηθή: «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία θαη Δλαιιαθηηθνί Σξόπνη Γηδαζθαιίαο», Απξηιίνπ 2010 Μέινο ζε Πξνεδξείν ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, κε ζέκα: «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε»,Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Σκ.Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,Φηινζνθηθή ρνιή Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαξεία 6

7 Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, κε Θεκαηηθή: «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή», Απξηιίνπ 2010 Μέινο Πξνεδξείνπ πλεδξίαο ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα, Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο θαη 3 ε Πεξηθέξεηα Υαιθίδαο, 3 Γεθεκβξίνπ 2009 κε ζέκα: «Υηίζηκν Δλαιιαθηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ σκαηείνπ «Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδαο» Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα,Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο θαη 3 ε Πεξηθέξεηα Υαιθίδαο, κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθέο Παξεκβάζεηο, Γηάγλσζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ», 3 Γεθεκβξίνπ 2009 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ-Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κε ζέκα: «Ζ Αλάπηπμε ησλ Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ΟΣΑ α & β Βαζκνύ», Ησάλληλα,19-20 Ματνπ 2006 Μέινο Πξνεδξείνπ, κε ζέκα: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2007 Μέινο Πξνεδξείνπ, κε ζέκα: «Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο:πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αθνήο. Κηλεηηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. Σπθινθώθσζε- Βαξεθντα», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ 2007 Μέινο Πξνεδξείνπ, πκπόζην κε ζέκα: Δηδηθή Αγσγή: «Ζ Αλαδήηεζε ελόο θνηλνύ ηόπνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Γηαθνξεηηθώλ Οκάδσλ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ 2007 Μέινο Γξακκαηείαο, 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ

8 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή Κεληξηθή Οκηιία:Viviana Langher: Promoting inclusion in Mozambique.A pilot study (Άνπια),3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Παξέκβαζε ζηελ Δηδηθή Δθπάηδεπζε (Θεκ4,Αίζ.313), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓ.Δ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Δπηβι.Καζεγ.,πίλνο Γεκήηξηνο, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ : ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ,Σκ.Πνιηηηθήο Πηζη.,Παλ/κην Κξήηεο 2011 Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Κνιηόο Νηθόιανο, «Δπηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο Διιάδαο»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Κνθνξνγηάλλεο Γεώξγηνο, «Σν δήηεκα ηεο Δζληθήο Σαπηόηεηεηαο ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.,Μπνκπέηζε Αηθαηεξίλε,«Σν Εήηεκα ηεο Απνδνρήο θαη ηεο πλεξγζίαο θαηά ηε πλύπαξμε Μεηαλαζηώλ θαη Γεγελώλ Πιεζπζκώλ,Σκ.Πνιηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξήηεο Δπηβι.Καζεγ.,αθάξ Μηραήι,«Φαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο θαη Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο»,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξήηεο Δπηβι.Καζεγ.,Πηπρηαθή ηεο Παγθάθε Αλησλίαο,ΑΠΑΗΣΔ,Σκ.Δθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ ξγσλ,κε ηίηιν: ««Παιηλλνζηνύληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο επηιέγνπλ θύθιν, ηνκέα, εηδηθόηεηα. Πεδίν έξεπλαο επαγγεικαηηθά ιύθεηα λνκνύ Ζιείαο»,Υεηκ.Δμ.2013 Δπηβι.Καζεγ,Πηπρηαθή,Αλαγλσζηνπνύινπ Καηεξίλα-Αζαλαζία, «Ο Ρόινο ηεο Οηθνγέλεηαο ζηελ Αλάπηπμε Κηλήηξσλ Δπίδνζεο θαη ζηε Γηακόξθσζε ηεο ρνιηθήο Εσήο.Ζ ζρέζε ηεο κε ην ρνιείν»,απαησδ,δππαηκ,αζήλα Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Πξνπηδάο Γεκήηξηνο, «Ραηζηακόο θαη Ξελνθνβία»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.,Γηθαηνύιηα Γηνλπζία,Καξβειά Μαξία,»Παξαβαηηθόηεηα Αλειίθσλ»,ΑΠΑΗΣΔ,ΔΠΠΑΗΚ,Αζήλα 2012 Δπηβι.Καζεγ.,Παπακαηζαίνπ Φ., «Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο ζηε ύγρξνλε Κνηλσλία», ΑΠΑΗΣΔ,ΔΠΠΑΗΚ,Αζήλα 2012 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,εθπαηδ.έηνο

9 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 16 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, , Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,εθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,από 25/05/2011 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,εθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 15 ε Δπηηξνπή,από 02/05/2011 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 16 ε Δπηηξνπή, 27/4/2012, Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 10 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 19 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 9 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 28 ε Δπηηξνπή,από 09/05/2007 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 33 ε Δπηηξνπή,από 18/04/2005 9

10 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ-ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Supervisor,Τπεύζπλε Καζεγήηξηα, Master,Μεηαπηπρηαθό ζε ζπλεξγαζία κε ην Roehampton of London,Αζπαηηε Μέινο Σξηκεινύο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο,Πάληεην Παλεπηζηήκην,Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο:Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο,αθαδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο,Πάλεηην Παλεπηζηήκην,Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο: Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο,αθαδ.έηνο Μέινο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο,Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή,Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κην Κξήηεο,Ηνύληνο 2013 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαζθαιία ζην ΠΜ(Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ),σκ.πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο, Ραηζηζκόο θαη Μεηνλόηεηεο,Υεηκ.Δμ Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην κάζεκα:»κνηλσληνινγία» γηα ην εθπ.έηνο Γηαιέθηξηα Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ην εθπ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο

11 Γηνξηζκόο σο Γηαιέθηξηα ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ,Σκήκα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Γηδπκνηείρνπ, Πξόγξακκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Αζηπλνκηθώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν από ην Κνηλό Πξόηππν Δθπαίδεπζεο πλνξηαθώλ Φπιάθσλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Κνηλσληνινγία»,1 ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο εθπαηδεπηηθή ζεηξά Γηνξηζκόο σο Γηαιέθηξηα ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ,Σκήκα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Κνκνηελήο,Πξόγξακκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Αζηπλνκηθώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν από ην Κνηλό Πξόηππν Δθπαίδεπζεο πλνξηαθώλ Φπιάθσλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Κνηλσληνινγία»,1 ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο εθπαηδεπηηθή ζεηξά Γηδαζθαιία ησλ ΤΔΠ Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.(ΜΔΣΠ409) θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα θαη Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα(ΠΔΣΠ424) θαη ηνπ ΤΔ Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα(ΑΠΟΠ509),Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο, Υεηκεξ.Δμ Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Μεηαλάζηεο», Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», «Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Δπξώπε θαη Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκ.Πνιηηηθεο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή)«Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο»,Σκ.Α1 θαη Α2 ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ,Δαξ.Δμ.,αθαδ. εηνο Γηδαζθαιία ηνπ Μαζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ζην Σκήκα Δθπ/θώλ Γνκηθώλ ξγσλ ηνπ ΣΣΔ ηεο ΑΠΑΗΣΔ,Υεηκεξ.εμ.,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, Δαξ,εμ.,αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο», «Αλνκία θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή», «Γηθαηώκαηα θαη 11

12 Μεηαλάζηεπζε»,Δαξηλό Δμάκελν, Σκ.Πνιηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Διιεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ζην Taught Postgraduate Scheme Masters Programmes» ζηελ ΑΠΑΗΣΔ αθαδ.έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Roehampton University, London, Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Διεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ.Κξήηεο, «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ θαη πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ Διιάδα»,Υεηκεξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, αθαδ.έηνο

13 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, Δαξ.Δμ.,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή» ζηελ ΑΠΑΗΣΔ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνινγίαο,Υεηκ.Δμ.,αθαδ.έηνο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα, Διιεληθή Αζηπλνκία,ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο,Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλόκσλ(Σ.Δ.Μ.Α.), ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο , Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε» θαη «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο», Δαξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο , Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ.,»Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.», «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ θαη πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ Διιάδα»,Υεηκεξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ., «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε», «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο»,Δαξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο,Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλόκσλ (Σ.Δ.Μ.Α.) ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο

14 Γηδαζθαιία καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο» ζην Σκήκα Φπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά ην αθαδ.έηνο Δπόπηξηα ζηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζηελ Πξαθηηθή Γηδαζθαιία (ΠΑΓ) θαηά ην αθαδ.έηνο Δπόπηξηα ζε Πξαθηηθή Άζθεζε Γηδαζθαιίαο(ΠΑΓ) ζηελ ΑΠΑΗΣΔ,Υεηκ.εμ.,αθαδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ηνπ Κπβεξλνρώξνπ» ζην ΠΜ «Γπλεηηθέο θνηλόηεηεο: θνηλσλην-ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο εθαξκνγέο» Σκήκα Φπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθαδ. έηνο 2007 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Υεηκεξηλό εμάκελν Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Γηνηθεηηθό Γίθαην», θαηά ην εθπαηδ.έηνο ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο «Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»300 σξώλ,κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο «ΚΔΚ ΓΔΛΣΑ»κε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ,07/07/ /01/ : Πηζηνπνίεζε σο Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ θαη έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ.Δ.Κ. ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ(ΚΔΚ) 14

15 Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z- Invest κε ζέκα :«ρεδηαζκόο θαη Πξνώζεζε Σνπξηζηηθώλ Παθέησλ On-Line Κξαηήζεηο,Δπηρεηξεζηθά Δπηθνηλλσία πλδπαζκόο Απαζρόιεζεο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο» ζηα πιάηζηα ηνπ έξγνπ: «Δλέξγεηεο Καηλνηόκσλ Πξνγξακκάησλ πκπιεξσκαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Δμεηδίθεπζεο γηα Δξγαδνκέλνπο Απνθνηηνπο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο»από 31/05-30/06/2005(22 ώξεο) Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z-Invest κε ζέκα: «Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Destination Marketing Systems» πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Π ξνγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Δθπάηδεπζεο γηα Δξγαδνκέλνπο, Άλεξγνπο θαη Δπηρεηξεκαηίεο ζηνλ Σνπξηζκό κε ζηόρν ηελ Αλαβάζκηζε ησλ Γλώζεώλ ηνπο»,από 24/03-21/04/2005(5 ώξεο) Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z-Invest κε ζέκα: «Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ θαηά Δηδηθή Καηεγνξία Δλαιιαθηηθήο Μνξθήο Σνπξηζκνύ» πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Αλάπηπμε θαη Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζε Μείδνλνο εκαζίαο Παξεκβάζεηο ζην πιαίζην Γηθηύσλ Σνπξηζηηθνύ Δλδηαθέξνληνο»,από 24/03-20/05/2005(5 ώξεο) Γηδαζθαιία ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΓΔΛΣΑ κε ζέκα «Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο Αλέξγσλ Παιηλλνζηνύλησλ, Μεηαλαζηώλ, Πξνζθύγσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ», θαηά ην αθαδεκατθό έηνο κε ζύλνιν σξώλ 245 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθόο ζε δεκόζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 1996 έσο ην Γηδαζθαιία ζην ηδησηηθό ζρνιείν «ύγρξνλε Παηδεία», πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 1988 έσο ην ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε-Παιηλλόζηεζε ζηελ Δ.Δ.,εθδ.ΖΡΟΓΟΣΟ,Αζήλα 2010 «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Κνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ ζε Διιάδα θαη Δ.Δ.», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα

16 «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2009 «Μεηαλάζηεπζε Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2009 «Εεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2008Βηβιίν κε ηίηιν: «Διιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα θαη επξσπατθή ελνπνίεζε»,εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2007 «Ζ Κνηλσληθή ληαμε ησλ Μνπζνπικάλσλ Μαζεηώλ θαη ε Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε ησλ Οηθνγελεηώλ ηνπο», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα «Σα Παηδηά ελόο Άιινπ Θενύ. Σν Εήηεκα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο ζην Διιεληθό ρνιείν», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 «Δπξσπατθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε. Πιεξνθόξεζε, Απόςεηο θαη ηάζεηο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθώλ», εθδ. ΦΗΛΗΠΠΟΣΖ, Αζήλα «Κνηλσληνινγηθή Δξκελεία ηεο Δπνρήο ηνπ (Από ην Ηζηνξηθό Αλέθδνην Αξρείν ηνπ Αγσληζηή Αλδξέα Λόληνπ)», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 «Κνηλσληθή, Ηζηνξηθή θαη Πνιηηηζηηθή Αλαδίθεζε ηεο Εσήο ηνπ Έξσα Θεζέα», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2005 ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ-ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Vlachadi M., Intercultural Education and Bilingual Students, Citifola, University College Sealand, Holbaek, Denmark & Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems, Austria, Citizenship in Teaching Foreign Languages an Erasmus Intensive Programme, Martch 27 th to April 3 rd, 2011 «Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηώλ:ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο», Παπαδάθεο Ν.,ππξηδάθεο Μ., «Αγνξά Δξγαζίαο,Καηάξηηζε,Γηα βίνπ Μάζεζε θαη Απαζρόιεζε.Γνκέο,Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο»,εθδ.ΗΓΔΡΖ Κνηλσληθό Πνιύθεληξν «Δκπεηξηθά ζεκειησκέλε κειέηε ησλ αλαγθώλ, ησλ πξνζδνθηώλ, ησλ ζηάζεσλ ησλ δπλάκεη σθεινύκελσλ αλαθνξηθά κε ηε Γηαβνύιεπζε ηεο Πξάμεο Τινπνίεζεο Οινθιεξσκέλνπ Μεραληζκνύ Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ ελξγό ζπκκεηνρή ινσλ ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο εξγαδνκέλσλ ζηηο επηά(7) γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο», Γηακόξθσζε κεζνδνινγηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ βαζηθώλ πξνζδνθηώλ, αλαγθώλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζηειερώλ αλαθνξηθά κε ηε δηαβνύιεπζε θαη δηαπξαγκάηεπζε. Μεζνδνινγία, θαζνξηζκόο πιεζπζκνύ έξεπλα, νκάδαο ζηόρνπ 16

17 θαη research critical cases, εξγαιεία έξεπλαο-ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πιαίζην θσδηθνπνίεζεο-αλάιπζεο- «Φηινζνθία γηα παηδηά. Σν πξόβιεκα ηεο θηινζνθίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο» (ζπιινγηθόο ηόκνο) «Exclusione Sociale e Scolastica(Κνηλσληθόο θαη Δθπαηδεπηηθόο Απνθιεηζκόο)», «Οη ζεσξεηηθέο-οη πξάμεηο-οη ηζηνξίεο ηεο Δθπ/ζεο», Δθδνηηθόο Οίθνο Παλεπηζηεκίνπ κε έδξα ηελ Πεζθάξα Ηηαιίαο(Ακπξνύηζν Ηηαιίαο), Πεζθάξα 2006 Βιαράδε Μ., «ρέδην Δξγαζίαο γηα ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε», «ρέδηα Δξγαζίαο γηα ηε Γηαζεκαηηθόηεηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», εθδ. Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα 2006 Βιαράδε Μ., «Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο. Φπρνινγηθή-Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε», «ύγρξνλε Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 Βιαράδε Μ., Παπαπέηξνπ.,«Σν Φαηλόκελν ηεο θνηλσληθήο απόξξηςεο», «Ηδενινγηθέο θαη Δθπαηδεπηηθέο Γηαζηάζεηο ησλ Πξνβιεκάησλ ησλ Δππαζώλ Οκάδσλ.Γηακόξθσζε Κνηλσληθώλ ηάζεσλ», Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ, Λεραηλά Ζιείαο 2004 ΑΡΘΡΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Vlachadi M.,10 th EBES Conference-Istanbul 23-25/5/2013,Maria Vlachadi, PhD, Eleni Savvastaki-Sevastaki,Racism and Xenophobia,Area of Research Conducted:City of Heraklion-Crete,April 2013 Vlachadi Μ., Kampili Evaggelia-Panagiota, University of Crete, Greece (On line)social Policy-Social Integration of Immigrants Research in the City of Rethymno-Crete,AIIC,1st Annual International Interdisciplinary Conference,24-26 April 2013, Azores Islands, Portugal (Conference place: University of the Azores, Ponta Delgada) Vlachadi M.,9 th EBES Conference-Rome,11-13/01/2013, The Attitudes of Muslim Women in Attica Greece. The Matters Relating to Education,Economy and its Key Elements,Abst.B. Vlachadi M.,Avramidis St., The Lifesaving Foaundation:Saving Lives from Drawning, Proceedings of the Lifesaving Conference 2011 Drowning incidents due to illegal immigration in Greece, , 94 Βιαράδε Μ., «Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηάζηαζε ηα Νέαο ηξαηεγηθήο, Δπξώπε 2020», 16 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πξηθεξεηνιόγσλ, κε ζέκα: «Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο ζηηο Κνηλόηεηεο ηεο Δ.Δ.», Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 15 Οθησβξίνπ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα