Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1

2 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: Σόπνο Γέλλεζεο: Γξάκα-Γξάκαο Γηεύζπλζε κόληκεο θαηνηθίαο: Βεζζαξίνπ 5, , Άλσ Ζιηνύπνιε Σειέθσλα: ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Λέθηνξαο ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή» ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 2004 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηo Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Βαζκνινγία: Άξηζηα Θέκα Γηαηξηβήο : «Ζ ζρνιηθή επίδνζε ησλ κνπζνπικάλσλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Πεξηνρή έξεπλαο: Γθάδη Αζελώλ» 2009 Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα (Master) ζην ΔΑΠ (πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Σκήκα Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ) Γηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 71) Σίηινο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: 2

3 «Σα θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ ζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο επηκόξθσζεο ζην Α Πεθ Αζήλαο» Βαζκνινγία:Οθηώ(8) Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα: «Δθπαίδεπζε:Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο» ΔΚΠ60 Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ»ΔΚΠ62 Βαζκνινγία: 6,7 Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Θέκα :«Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ»ΔΚΠ64 Βαζκνινγία: Άξηζηα(9,2) Πηζηνπνηεηηθό Μεηαπηπρηαθήο Δπηκόξθσζεο ζην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην Βαζκνινγία: 7,8 Θέκα :«Αλνηρηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» Πηπρίν Δμνκνίσζεο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαζκνινγία: Άξηζηα Γίπισκα Γηεηνύο Μεηεθπαίδεπζεο ζηε Γεληθή Αγσγή, Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Βαζκνινγία: Άξηζηα (9,70) 1987 Πηπρίν Ραιιείνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Βαζκνινγία: Πνιύ θαιά (8,75) Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Γηαθεηκεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ Λόγνπ»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Δθπαηδεπηηθά Πξνβιήκαηα θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ Παξαθ.Πξόζζεηνπ Μαζήκαηνο κε ζέκα: «Φηινζνθία ηεο Σέρλεο»,Γ Δμ.,Οδεγόο πνπδώλ,μ.γ.γ.δ 3

4 ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ : Κάηνρνο ππνηξνθίαο ηνπ ΗΚΤ ΣΟΜΔΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΩΝ Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ Αλνκία θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα Διιεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Μεηαλάζηεο Ραηζηζκόο-Ξελνθνβία-Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία-Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε Δπξσπατθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε:Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο θαη Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ-ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ Απόζπαζε ζηελ Κ.Τ. ηνπ ΤΠΔΠΘ, 03/09/2007 Τπεύζπλε Γξαθείνπ Σύπνπ Τπνπξγνύ Δζλ.Παηδείαο θαη Θξεζθ.,10/07/2007 Γξακκαηέαο ζην πκβνύιην Δπηινγήο ρνιηθώλ πκβνύισλ ζην ΤΠΔΠΘ. (Σκήκα ρνιηθώλ πκβνύισλ, Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ θαη Πξντζηακέλσλ Γηεύζπλζεο Π.Δ.) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ: «Βηνθπζηθό Πεξηβάιινλ:Νεπξνεπηζηήκεο θαη Μάζεζε», Παηδαγσγηθό Σκήκα Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηε Μειέηε: «Ζ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Αλέξγσλ ζε άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο λσζεο: Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά-απνηειέζκαηα-πξαθηηθέο», Κέληξν Δπηκόξθσζεο Μειεηώλ ξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αζήλα 2005πλεξγάηεο ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηνπ 7 νπ Γξαθείνπ Π.Δ. γηα ην ρεδηαζκό Πξνγξακκάησλ Δπέιηθηεο Εώλεο 4

5 ΑΚΑΓ.ΠΡΟΩΠΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ Academic Contact Person with the National University of Public Service, H Budapest, X. Hungária krt ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ-ΤΜΒΟΤΛΟ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε-ύκβνπινο ζην πκβνύιην ληαμεο Μεηαλαζησλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, Αζήλα Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε-ύκβνπινο ζην πκβνύιην ληαμεο Μεηαλαζησλ Γήκνπ Ρεζύκλνπ, Κξήηε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ-ΜΔΛΟ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Mesogeios Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Edu Special (Special Education) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ ELLIEPEK(Hellenic Institute of Applied Pedagogy & Education)(...) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ «Με ηε Φσλή ηεο Παηδείαο» Μέινο ηνπ International Journal of Multicultural Education(IJME) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ- ΠΡΟΔΓΡΔΙΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζηελ Ζκεξίδα Ζ Καηεύζπλζε «Σνπηθή Αλάπηπμε» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηώζηκε Αλάπηπμε» ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ πξαγκαηνπνηεί Ζκεξίδα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2013 κε ηίηιν: «Βηώζηκε Σνπηθή Αλάπηπμε - Πεξηβάιινλ, Πνιηηηζκόο, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Καηλνηνκία»Υαξνθόπεην Παλ/κην Μέινο Δπηζηεκνληθήο-πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκεηνρή «Γηιήκκαηα θαη Πξννπηηθέο ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε», Φηινζνζθηθή ρνιή Παλεπηζη.Αζελώλ, Απξηιίνπ

6 Σαθηηθό Μέινο Δπηηξνπήο εθινγή ελόο κέινπο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πνιηηηθή Αλάιπζε», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 18/06/2013 θαη ώξα 15:30 κ.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Αλαπι.Μέινο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο Δθινγήο Πξνέδξνπ,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κην Κξήηεο,17 Ηνπλίνπ 2013 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Τπνζηεξηθηηθνί Θεζκνί, (Θεκ,7,Αίζ.316), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή,, Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2013 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Γηαπνιηηηζκηθή θαη Δηδηθή Δθπαίδεπζε, (Θεκ.1,Αίζ.204), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2013 Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, Δξγαζηήξην Λνγνζεξαπείαο,Παηδαγσγηθό Σκ.Γεκνη.Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Αλνηρηό Ήδξπκα Δθπαίδεπζεο, Κακέλα Βνύξια,24-26 Απγνύζηνπ 2012 κε ζέκα: «Ζ Πνιηηηθή ηεο ύγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο,Δξγαζηήξην Λνγνζεξαπείαο,Παηδαγσγηθό Σκ.Γεκνη.Δθπαίδεπζεο θαη Δ.Κ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Αλνηρηό Ήδξπκα Δθπάηδεπζεο, Κακέλα Βνύξια,24-26 Απγνύζηνπ 2012 κε ζέκα: «Ζ Πνιηηηθή ηεο ύγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο» Μέινο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Αγσγήο, κε ζέκα: «Σν Εήηεκα ηεο Δληαμεο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο Θεσξίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 21 νπ αηώλα», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδαο, Αζήλα Απξηιίνπ 2010 Μέινο ζε Πξνεδξείν ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, κε ζέκα: «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε», Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Σκ.Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,Φηινζνθηθή ρνιή Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, κε Θεκαηηθή: «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία θαη Δλαιιαθηηθνί Σξόπνη Γηδαζθαιίαο», Απξηιίνπ 2010 Μέινο ζε Πξνεδξείν ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή, κε ζέκα: «Ζ Δηδηθή Αγσγή Αθεηεξία εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ Πξάμε»,Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Σκ.Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,Φηινζνθηθή ρνιή Δ.Κ.Π.Α. θαη Δηαξεία 6

7 Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, κε Θεκαηηθή: «Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή», Απξηιίνπ 2010 Μέινο Πξνεδξείνπ πλεδξίαο ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα, Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο θαη 3 ε Πεξηθέξεηα Υαιθίδαο, 3 Γεθεκβξίνπ 2009 κε ζέκα: «Υηίζηκν Δλαιιαθηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ σκαηείνπ «Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδαο» Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα,Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο θαη 3 ε Πεξηθέξεηα Υαιθίδαο, κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθέο Παξεκβάζεηο, Γηάγλσζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ», 3 Γεθεκβξίνπ 2009 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ-Σκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, κε ζέκα: «Ζ Αλάπηπμε ησλ Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ΟΣΑ α & β Βαζκνύ», Ησάλληλα,19-20 Ματνπ 2006 Μέινο Πξνεδξείνπ, κε ζέκα: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Απξηιίνπ 2007 Μέινο Πξνεδξείνπ, κε ζέκα: «Αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο:πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αθνήο. Κηλεηηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. Σπθινθώθσζε- Βαξεθντα», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ 2007 Μέινο Πξνεδξείνπ, πκπόζην κε ζέκα: Δηδηθή Αγσγή: «Ζ Αλαδήηεζε ελόο θνηλνύ ηόπνπ ζηελ Δθπαίδεπζε Γηαθνξεηηθώλ Οκάδσλ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ 2007 Μέινο Γξακκαηείαο, 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ζ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο», Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Απξηιίνπ

8 Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή Κεληξηθή Οκηιία:Viviana Langher: Promoting inclusion in Mozambique.A pilot study (Άνπια),3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή Μέινο Πξνεδξείνπ κε Θεκαηηθή: Παξέκβαζε ζηελ Δηδηθή Δθπάηδεπζε (Θεκ4,Αίζ.313), 3 ν Παλει.πλέδξην Δηδ.Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓ.Δ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Δπηβι.Καζεγ.,πίλνο Γεκήηξηνο, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ : ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ,Σκ.Πνιηηηθήο Πηζη.,Παλ/κην Κξήηεο 2011 Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Κνιηόο Νηθόιανο, «Δπηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηεο Διιάδαο»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Κνθνξνγηάλλεο Γεώξγηνο, «Σν δήηεκα ηεο Δζληθήο Σαπηόηεηεηαο ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.,Μπνκπέηζε Αηθαηεξίλε,«Σν Εήηεκα ηεο Απνδνρήο θαη ηεο πλεξγζίαο θαηά ηε πλύπαξμε Μεηαλαζηώλ θαη Γεγελώλ Πιεζπζκώλ,Σκ.Πνιηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξήηεο Δπηβι.Καζεγ.,αθάξ Μηραήι,«Φαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο θαη Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο»,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξήηεο Δπηβι.Καζεγ.,Πηπρηαθή ηεο Παγθάθε Αλησλίαο,ΑΠΑΗΣΔ,Σκ.Δθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ ξγσλ,κε ηίηιν: ««Παιηλλνζηνύληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο επηιέγνπλ θύθιν, ηνκέα, εηδηθόηεηα. Πεδίν έξεπλαο επαγγεικαηηθά ιύθεηα λνκνύ Ζιείαο»,Υεηκ.Δμ.2013 Δπηβι.Καζεγ,Πηπρηαθή,Αλαγλσζηνπνύινπ Καηεξίλα-Αζαλαζία, «Ο Ρόινο ηεο Οηθνγέλεηαο ζηελ Αλάπηπμε Κηλήηξσλ Δπίδνζεο θαη ζηε Γηακόξθσζε ηεο ρνιηθήο Εσήο.Ζ ζρέζε ηεο κε ην ρνιείν»,απαησδ,δππαηκ,αζήλα Δπηβι.Καζεγ.Πηπρηαθή,Πξνπηδάο Γεκήηξηνο, «Ραηζηακόο θαη Ξελνθνβία»,ρ.Γνθ.Αμησκα.Διιελ.Αζηπλνκίαο,Αραξλέο 1012 Δπηβι.Καζεγ.,Γηθαηνύιηα Γηνλπζία,Καξβειά Μαξία,»Παξαβαηηθόηεηα Αλειίθσλ»,ΑΠΑΗΣΔ,ΔΠΠΑΗΚ,Αζήλα 2012 Δπηβι.Καζεγ.,Παπακαηζαίνπ Φ., «Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο ζηε ύγρξνλε Κνηλσλία», ΑΠΑΗΣΔ,ΔΠΠΑΗΚ,Αζήλα 2012 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,εθπαηδ.έηνο

9 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 16 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, , Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,εθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 5 ε Δπηηξνπή,από 25/05/2011 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,εθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 15 ε Δπηηξνπή,από 02/05/2011 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 16 ε Δπηηξνπή, 27/4/2012, Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 10 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 19 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 9 ε Δπηηξνπή,από 19/04/-02/05/2010 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 28 ε Δπηηξνπή,από 09/05/2007 Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα,Δθπαηδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο-Βαζκνιόγεζεο Αηνκηθώλ Πηπρηαθώλ Δξγαζηώλ Γνθίκσλ Τπαζηπλόκσλ ηνπ 4 νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σκήκαηνο σο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα, 33 ε Δπηηξνπή,από 18/04/2005 9

10 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ-ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Supervisor,Τπεύζπλε Καζεγήηξηα, Master,Μεηαπηπρηαθό ζε ζπλεξγαζία κε ην Roehampton of London,Αζπαηηε Μέινο Σξηκεινύο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο,Πάληεην Παλεπηζηήκην,Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο:Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο,αθαδ.έηνο Μέινο Σξηκεινύο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο,Πάλεηην Παλεπηζηήκην,Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο: Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο,αθαδ.έηνο Μέινο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο,Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή,Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κην Κξήηεο,Ηνύληνο 2013 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαζθαιία ζην ΠΜ(Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ),σκ.πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο, Ραηζηζκόο θαη Μεηνλόηεηεο,Υεηκ.Δμ Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην κάζεκα:»κνηλσληνινγία» γηα ην εθπ.έηνο Γηαιέθηξηα Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ην εθπ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο

11 Γηνξηζκόο σο Γηαιέθηξηα ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ,Σκήκα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Γηδπκνηείρνπ, Πξόγξακκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Αζηπλνκηθώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν από ην Κνηλό Πξόηππν Δθπαίδεπζεο πλνξηαθώλ Φπιάθσλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Κνηλσληνινγία»,1 ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο εθπαηδεπηηθή ζεηξά Γηνξηζκόο σο Γηαιέθηξηα ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ,Σκήκα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Κνκνηελήο,Πξόγξακκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Αζηπλνκηθώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν από ην Κνηλό Πξόηππν Δθπαίδεπζεο πλνξηαθώλ Φπιάθσλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα Κνηλσληνινγία»,1 ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο εθπαηδεπηηθή ζεηξά Γηδαζθαιία ησλ ΤΔΠ Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.(ΜΔΣΠ409) θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα θαη Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα(ΠΔΣΠ424) θαη ηνπ ΤΔ Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα(ΑΠΟΠ509),Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο, Υεηκεξ.Δμ Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Μεηαλάζηεο», Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», «Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Δπξώπε θαη Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκ.Πνιηηηθεο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή)«Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο»,Σκ.Α1 θαη Α2 ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ,Δαξ.Δμ.,αθαδ. εηνο Γηδαζθαιία ηνπ Μαζήκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» ζην Σκήκα Δθπ/θώλ Γνκηθώλ ξγσλ ηνπ ΣΣΔ ηεο ΑΠΑΗΣΔ,Υεηκεξ.εμ.,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, Δαξ,εμ.,αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδεπηηθό έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο», «Αλνκία θαη Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή», «Γηθαηώκαηα θαη 11

12 Μεηαλάζηεπζε»,Δαξηλό Δμάκελν, Σκ.Πνιηηθήο Δπηζηήκεο,Παλ/κην Κξήηεο,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Διιεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ζην Taught Postgraduate Scheme Masters Programmes» ζηελ ΑΠΑΗΣΔ αθαδ.έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Roehampton University, London, Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Διεληθή Πνιηηηζκηθή Σαπηόηεηα θαη Δπξσπατθή Δλνπνίεζε», Υεηκεξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ.Κξήηεο, «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ θαη πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ Διιάδα»,Υεηκεξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, αθαδ.έηνο

13 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο» ζην ΔΠΠΑΗΚ ηεο ΑΠΑΗΣΔ, Δαξ.Δμ.,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο(ζηε Βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή) «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή» ζηελ ΑΠΑΗΣΔ, Σκήκα Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνινγίαο,Υεηκ.Δμ.,αθαδ.έηνο Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα, Διιεληθή Αζηπλνκία,ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο,Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλόκσλ(Σ.Δ.Μ.Α.), ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.» θαη «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», Υεηκεξηλό εμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο , Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκάησλ «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε» θαη «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο», Δαξηλό Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Παλ/κίνπ Κξήηεο, αθαδ.έηνο , Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ.,»Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.», «Μεηνλόηεηεο θαη Διιεληθή Πνιηηηθή», «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ θαη πνιηηηθέο έληαμεο ζηελ Διιάδα»,Υεηκεξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Γηδαζθαιία κεηά από πξόζιεςε θαηά πιήξε απαζρόιεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.407/1980 ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο,ρνιή Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ,Παλ., «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε», «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο»,Δαξηλό εμάκελν,αθαδ.έηνο Σαθηηθή Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο,Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλόκσλ (Σ.Δ.Μ.Α.) ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο

14 Γηδαζθαιία καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο Κνηλσλην-Φπρνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο» ζην Σκήκα Φπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηά ην αθαδ.έηνο Δπόπηξηα ζηα Πξνπηπρηαθά Σκήκαηα ηεο ΑΠΑΗΣΔ ζηελ Πξαθηηθή Γηδαζθαιία (ΠΑΓ) θαηά ην αθαδ.έηνο Δπόπηξηα ζε Πξαθηηθή Άζθεζε Γηδαζθαιίαο(ΠΑΓ) ζηελ ΑΠΑΗΣΔ,Υεηκ.εμ.,αθαδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ηνπ Κπβεξλνρώξνπ» ζην ΠΜ «Γπλεηηθέο θνηλόηεηεο: θνηλσλην-ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο εθαξκνγέο» Σκήκα Φπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθαδ. έηνο 2007 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Υεηκεξηλό εμάκελν Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Κνηλσληνινγία», θαηά ην εθπαηδ.έηνο Αλαπι.Καζεγήηξηα ζηε ρνιή Γνθίκσλ Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην κάζεκα: «Γηνηθεηηθό Γίθαην», θαηά ην εθπαηδ.έηνο ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο «Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»300 σξώλ,κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο «ΚΔΚ ΓΔΛΣΑ»κε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ,07/07/ /01/ : Πηζηνπνίεζε σο Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ θαη έληαμε ζην Μεηξών Δθπαηδεπηώλ.Δ.Κ. ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ(ΚΔΚ) 14

15 Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z- Invest κε ζέκα :«ρεδηαζκόο θαη Πξνώζεζε Σνπξηζηηθώλ Παθέησλ On-Line Κξαηήζεηο,Δπηρεηξεζηθά Δπηθνηλλσία πλδπαζκόο Απαζρόιεζεο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο» ζηα πιάηζηα ηνπ έξγνπ: «Δλέξγεηεο Καηλνηόκσλ Πξνγξακκάησλ πκπιεξσκαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Δμεηδίθεπζεο γηα Δξγαδνκέλνπο Απνθνηηνπο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο»από 31/05-30/06/2005(22 ώξεο) Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z-Invest κε ζέκα: «Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Destination Marketing Systems» πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Π ξνγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Δθπάηδεπζεο γηα Δξγαδνκέλνπο, Άλεξγνπο θαη Δπηρεηξεκαηίεο ζηνλ Σνπξηζκό κε ζηόρν ηελ Αλαβάζκηζε ησλ Γλώζεώλ ηνπο»,από 24/03-21/04/2005(5 ώξεο) Γηδαζθαιία σο Δθπαηδεύηξηα ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Z-Invest κε ζέκα: «Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ θαηά Δηδηθή Καηεγνξία Δλαιιαθηηθήο Μνξθήο Σνπξηζκνύ» πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Αλάπηπμε θαη Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο ζε Μείδνλνο εκαζίαο Παξεκβάζεηο ζην πιαίζην Γηθηύσλ Σνπξηζηηθνύ Δλδηαθέξνληνο»,από 24/03-20/05/2005(5 ώξεο) Γηδαζθαιία ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΓΔΛΣΑ κε ζέκα «Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο Αλέξγσλ Παιηλλνζηνύλησλ, Μεηαλαζηώλ, Πξνζθύγσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ», θαηά ην αθαδεκατθό έηνο κε ζύλνιν σξώλ 245 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθόο ζε δεκόζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 1996 έσο ην Γηδαζθαιία ζην ηδησηηθό ζρνιείν «ύγρξνλε Παηδεία», πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 1988 έσο ην ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ «Γηθαηώκαηα θαη Μεηαλάζηεπζε-Παιηλλόζηεζε ζηελ Δ.Δ.,εθδ.ΖΡΟΓΟΣΟ,Αζήλα 2010 «Δηδηθά Θέκαηα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Κνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ ζε Διιάδα θαη Δ.Δ.», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα

16 «Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2009 «Μεηαλάζηεπζε Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο θαη Πνιηηηθέο ληαμεο ζηελ Διιάδα», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2009 «Εεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε», ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2008Βηβιίν κε ηίηιν: «Διιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα θαη επξσπατθή ελνπνίεζε»,εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2007 «Ζ Κνηλσληθή ληαμε ησλ Μνπζνπικάλσλ Μαζεηώλ θαη ε Κνηλσληθή Γηαζηξσκάησζε ησλ Οηθνγελεηώλ ηνπο», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα «Σα Παηδηά ελόο Άιινπ Θενύ. Σν Εήηεκα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηθνηλσλίαο ζην Διιεληθό ρνιείν», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 «Δπξσπατθή θαη Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε. Πιεξνθόξεζε, Απόςεηο θαη ηάζεηο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθώλ», εθδ. ΦΗΛΗΠΠΟΣΖ, Αζήλα «Κνηλσληνινγηθή Δξκελεία ηεο Δπνρήο ηνπ (Από ην Ηζηνξηθό Αλέθδνην Αξρείν ηνπ Αγσληζηή Αλδξέα Λόληνπ)», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 «Κνηλσληθή, Ηζηνξηθή θαη Πνιηηηζηηθή Αλαδίθεζε ηεο Εσήο ηνπ Έξσα Θεζέα», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2005 ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ-ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ Vlachadi M., Intercultural Education and Bilingual Students, Citifola, University College Sealand, Holbaek, Denmark & Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems, Austria, Citizenship in Teaching Foreign Languages an Erasmus Intensive Programme, Martch 27 th to April 3 rd, 2011 «Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ησλ κεηαλαζηώλ:ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο», Παπαδάθεο Ν.,ππξηδάθεο Μ., «Αγνξά Δξγαζίαο,Καηάξηηζε,Γηα βίνπ Μάζεζε θαη Απαζρόιεζε.Γνκέο,Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο»,εθδ.ΗΓΔΡΖ Κνηλσληθό Πνιύθεληξν «Δκπεηξηθά ζεκειησκέλε κειέηε ησλ αλαγθώλ, ησλ πξνζδνθηώλ, ησλ ζηάζεσλ ησλ δπλάκεη σθεινύκελσλ αλαθνξηθά κε ηε Γηαβνύιεπζε ηεο Πξάμεο Τινπνίεζεο Οινθιεξσκέλνπ Μεραληζκνύ Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ ελξγό ζπκκεηνρή ινσλ ησλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο εξγαδνκέλσλ ζηηο επηά(7) γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο», Γηακόξθσζε κεζνδνινγηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ βαζηθώλ πξνζδνθηώλ, αλαγθώλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζηειερώλ αλαθνξηθά κε ηε δηαβνύιεπζε θαη δηαπξαγκάηεπζε. Μεζνδνινγία, θαζνξηζκόο πιεζπζκνύ έξεπλα, νκάδαο ζηόρνπ 16

17 θαη research critical cases, εξγαιεία έξεπλαο-ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πιαίζην θσδηθνπνίεζεο-αλάιπζεο- «Φηινζνθία γηα παηδηά. Σν πξόβιεκα ηεο θηινζνθίαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο» (ζπιινγηθόο ηόκνο) «Exclusione Sociale e Scolastica(Κνηλσληθόο θαη Δθπαηδεπηηθόο Απνθιεηζκόο)», «Οη ζεσξεηηθέο-οη πξάμεηο-οη ηζηνξίεο ηεο Δθπ/ζεο», Δθδνηηθόο Οίθνο Παλεπηζηεκίνπ κε έδξα ηελ Πεζθάξα Ηηαιίαο(Ακπξνύηζν Ηηαιίαο), Πεζθάξα 2006 Βιαράδε Μ., «ρέδην Δξγαζίαο γηα ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε», «ρέδηα Δξγαζίαο γηα ηε Γηαζεκαηηθόηεηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», εθδ. Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα 2006 Βιαράδε Μ., «Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο. Φπρνινγηθή-Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε», «ύγρξνλε Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία», εθδ. ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2006 Βιαράδε Μ., Παπαπέηξνπ.,«Σν Φαηλόκελν ηεο θνηλσληθήο απόξξηςεο», «Ηδενινγηθέο θαη Δθπαηδεπηηθέο Γηαζηάζεηο ησλ Πξνβιεκάησλ ησλ Δππαζώλ Οκάδσλ.Γηακόξθσζε Κνηλσληθώλ ηάζεσλ», Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ, Λεραηλά Ζιείαο 2004 ΑΡΘΡΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ Vlachadi M.,10 th EBES Conference-Istanbul 23-25/5/2013,Maria Vlachadi, PhD, Eleni Savvastaki-Sevastaki,Racism and Xenophobia,Area of Research Conducted:City of Heraklion-Crete,April 2013 Vlachadi Μ., Kampili Evaggelia-Panagiota, University of Crete, Greece (On line)social Policy-Social Integration of Immigrants Research in the City of Rethymno-Crete,AIIC,1st Annual International Interdisciplinary Conference,24-26 April 2013, Azores Islands, Portugal (Conference place: University of the Azores, Ponta Delgada) Vlachadi M.,9 th EBES Conference-Rome,11-13/01/2013, The Attitudes of Muslim Women in Attica Greece. The Matters Relating to Education,Economy and its Key Elements,Abst.B. Vlachadi M.,Avramidis St., The Lifesaving Foaundation:Saving Lives from Drawning, Proceedings of the Lifesaving Conference 2011 Drowning incidents due to illegal immigration in Greece, , 94 Βιαράδε Μ., «Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηάζηαζε ηα Νέαο ηξαηεγηθήο, Δπξώπε 2020», 16 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Πξηθεξεηνιόγσλ, κε ζέκα: «Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ηεο Μεηαλάζηεπζεο ζηηο Κνηλόηεηεο ηεο Δ.Δ.», Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 15 Οθησβξίνπ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΟΤKA Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μέινο ΔΠ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Σηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ησλ Εθπαηδεπηώλ πνπ εξγάδνληαη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Σεηάξηε, 19 Μαΐνπ 2010 Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Αναμόπθωζη ηος Δκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : Οηθνλόκνπ ΟΝΟΜΑ : Υαξάιακπνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : Ησάλλεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 6-8-1968 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : Αζήλα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : Κεξθύξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη. Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ. ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη. Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ. ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηος Δμμανοςήλ πςπιδάκη Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο Σμήμα Κοινυνικήρ και Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος Γνυζηικό Ανηικείμενο «Κοινυνική Ανθπυπολογία ηυν Δπγαζιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ «Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ Γεληθό πιαίζην Αλαβάζκηζε ηνπ λένπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ Αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ΑΝΣΧΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ Καθηγήηπια Κοινυνικήρ Ψςσολογίαρ Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Aκαδ. Έηορ 2011-12 Όλνκα: Αλησλία Παπαζηπιηαλνύ Θέζε: Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

II. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1977). Πηπρίν Φπζηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ (1982).

II. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Δηζαγσγή ζην Φπζηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1977). Πηπρίν Φπζηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ (1982). ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: Παπιηθάθεο ΟΝΟΜΑ: Γεώξγηνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: Δπζηάζηνο ΚΛΑΓΟ-ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΔ4-Φπζηθόο ΑΡ.ΜΖΣΡΧΟΤ: 160193 ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ: ΑΔ626280 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: Γαξδαλειιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004

Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Παποςζίαζη Σηοισείων ηος Ππογπάμμαηορ «Εκπαίδευζη παλιννοζηούνηων και αλλοδαπών μαθηηών» για ηην πεπίοδο 2002-2004 Επιζηημονικόρ/οί ςπεύθςνορ/οι: Θεόδσξνο Παπαθσλζηαληίλνπ, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ηνπ Δζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα