Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH"

Transcript

1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στον δειγματοληπτικό σχεδιασμό της μεθόδου έρευνας Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία (Multistage random sampling), κάνοντας χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε γεωγραφικές μονάδες και όχι σε άτομα και είναι αποτελεσματική για μεγάλα δείγματα πληθυσμού (Κυριαζή, 1999). Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης και χαρτογράφησης, βοήθησε ουσιαστικά στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την επιλογή των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα. Η εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου δειγματοληψίας με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, εξασφάλισε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, καθώς και την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη έρευνα. Λέξεις Κλειδιά: Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρική Ανάλυση THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Markopoulou, Dionysia 1,* 1 Environmental cartographer, Abstract The aim of this paper is the presentation of the methodology that was generated in sampling design of the «Multistage random sampling» method, using Geographical Information Systems (GIS). This method is based on geographical units rather than individuals, and it is very efficient for large samples of population (Kiriazi, 1999). The application of contemporary methods of spatial analysis and cartography substantially helped in process automation for the selection of the households that would participate in the quantitative research. The application of an appropriate sampling scheme using GIS ensured the representativity of the sample, as well as the generalization of the results, within the context of this social research. Key words: Multistage random sampling, Geographic Information System (GIS), Spatial analysis 1. Εισαγωγή Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνητικών προσπαθειών επιδιώκει την συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για όλα τα στοιχεία που ερευνούν. Το σύνολο των στοιχείων αυτών αποτελούν τον πληθυσμό της εκάστοτε έρευνας. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει συλλογή στοιχείων από ολόκληρο τον πληθυσμό μιας μελέτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις «οι ερευνητές προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες από μια μικρότερη ομάδα ή υποσύνολο του πληθυσμού, κατά τρόπο ώστε η γνώση που αποκομίζουν να είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού μελετώμενου πληθυσμού» (Cohen and Manion, 1994, σελ.127). Αυτό το υποσύνολο του πληθυσμού αποτελεί το δείγμα της μελέτης καθιστώντας την έρευνα δειγματοληπτική. Η δειγματοληπτική έρευνα αποτελεί την πλέον καθιερωμένη μέθοδο για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων λόγω του ότι «η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, η επιδεκτικότητα των στοιχείων σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης για την ανάδειξη γενικών τάσεων και ομοιομορφιών, καθώς και η συγκριτικά μικρότερη επένδυση χρόνου που χρειάζεται από τον ερευνητή» (Κυριαζή, 1999, σελ. 99) αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. 1

2 Το άρθρο αυτό εστιάζεται στην παρουσίαση της έρευνας με τη μέθοδο της πολυσταδιακής τυχαίας δειγματοληψίας, κάνοντας χρήση των χαρτών που προέκυψαν από την εκτέλεση αλγορίθμων χωρικής ανάλυσης. Η μέθοδος δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα άτομα που είναι καταγεγραμμένα σε κατάλογο αλλά σε μέλη συγκεκριμένων νοικοκυριών. Η λογική που διέπει την εν λόγω μεθοδολογία είναι ότι παρόλο που οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν κατοικία, οι μονάδες κατοικίας παραμένουν σταθερές και συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την επιλογή του δείγματος (Κυριαζή, 1999). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη, εξετάζοντας τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας μέσω δειγματοληπτικής έρευνας με ερωτηματολόγια. Η περιοχή μελέτης που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι η ευρύτερη περιοχή της Πύλου Μεσσηνίας. Η συλλογή των απαραίτητων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 05/4/ /4/2010. Συγκεκριμένα, η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που χωροθετείται η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) Ρωμανού. Κύριοι στόχοι της έρευνας πεδίου ήταν να διερευνηθούν: η γνώση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη μεγάλη αυτή επένδυση, οι απόψεις των πολιτών για το περιβάλλον και την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, καθώς και οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας που χωροθετείται στην περιοχή τους και συγκεκριμένα για την Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού η οποία είναι η πρώτη που λειτουργεί. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν άρθρο. Ακολουθεί η συζήτηση των συμπερασμάτων. 2. Μεθοδολογία Για την επιλογή του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας. Επειδή δεν υπήρχε πλήρης κατάλογος με καταγραφή όλων των ατόμων που περιλαμβάνονται στον υπό έρευνα πληθυσμό, επιλέχθηκε μια εναλλακτική μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας - η μέθοδος κατά δεσμίδες / πολυσταδιακή τυχαία μέθοδος (multistage random sampling). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή (η οποία βασίζεται σε γεωγραφικές μονάδες), ο γεωγραφικός χώρος υποδιαιρείται αρχικά σε περιοχές και σταδιακά εφαρμόζονται διαδοχικές δειγματοληψίες σε όλο και μικρότερης έκτασης γεωγραφικά τμήματα ώστε να καταλήξουμε στα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν στο δείγμα. Έτσι, δεν επιλέγουμε άτομα καταγεγραμμένα σε καταλόγους, αλλά μέλη συγκεκριμένων νοικοκυριών. Στο άρθρο αυτό η σταδιακή διαδικασία επιλογής του δείγματος, δεν έγινε αναλογικά πάνω σε φύλλα χάρτη μεγαλύτερης κλίμακας αλλά δυναμικά με τη χρήση των GIS. Δημιουργήσαμε έναν κάναβο με κελί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων για όλη την επικράτεια και στην συνέχεια με τυχαία επιλογή κάποιων τετραγώνων στην περιοχή μελέτης, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον υποδιαιρέσεις. Η επιλογή των γεωγραφικών τμημάτων κανάβων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή ενός αλγορίθμου χωρικής ανάλυσης τυχαίας επιλογής και όχι όπως συνηθίζεται με τη μέθοδο «ένα ναι ένα όχι». Για τις ανάγκες αυτές, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της ESRI, ArcGIS έκδοση Στη συνέχεια παραθέτουμε ως παράδειγμα εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας, τον σχεδιασμό της δειγματοληψίας για την πόλη της Πύλου. Στον Χάρτη 1, απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού. Σύμφωνα με τον διαχωρισμό Καποδίστρια που ίσχυε μέχρι το 2010, βρισκόταν στις περιοχές των Δήμων Γαργαλιάνων, Νέστορος, Πύλου. Ενώ όπως παρατηρούμε από τον παρακάτω χάρτη, με τον πρόσφατο διαχωρισμό Καλλικράτη, τοποθετείται στους δήμους Τριφυλίας και Πύλου Νέστορος. 2

3 Χάρτης 1: Περιοχή μελέτης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και η τοποθέτηση της σύμφωνα με τον Καποδιστριακό και Καλλικρατικό διαχωρισμό Αρχικά για την περιοχή μελέτης δημιουργήσαμε έναν κάναβο που χωρίζει την περιοχή σε κελιά των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο οποίος απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα στον Χάρτη 2. Κάθε κάναβος έχει και έναν κωδικό ο οποίος προέρχεται από την γεωγραφική θέση του κάτω αριστερά σημείου του κάθε κελιού. Για τους κωδικούς αυτούς χρησιμοποιήσαμε τις αρχικές τιμές των καρτεσιανών συντεταγμένων Χ και Ψ, σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87). Τα δύο πρώτα ψηφία είναι τα πρώτα ψηφία που αντιστοιχούν στις Χ καρτεσιανές συντεταγμένες και τα επόμενα τρία είναι των Υ συντεταγμένων (π.χ. 29/409), με αποτέλεσμα το κάθε κελί να έχει ένα μοναδικό αριθμό (Χάρτης 2). 3

4 Χάρτης 2: Περιοχή μελέτης χωρισμένη με κάναβο με κελί 10 τετρ. χιλιομέτρων (κόκκινος κάναβος) και ο μοναδικός αριθμός του κάθε κελιού προερχόμενος από τις καρτεσιανές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87. Στην συνέχεια ο κάναβος με κελί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων υποδιαιρέθηκε σε μικρότερα τμήματα με κελί 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο οποίος απεικονίζεται με γκρι χρώμα στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 3). Τα μαύρα διαγραμμισμένα πολύγωνα, αποτελούν τα ψηφιοποιημένα όρια των οικισμών που συμμετείχαν στη ποσοτική έρευνα, όπως αποτυπώθηκαν από δορυφορικές εικόνες. Από τον γκρι κάναβο των 2 τετρ. χιλιομέτρων, επιλέγαμε κάθε φορά το τετράγωνο ή τετράγωνα που συμπεριλαμβάνουν το χωρίο ή την πόλη που θα πραγματοποιηθεί η ποσοτική ερευνά. Στην περίπτωση μελέτης, η πόλη της Πύλου βρίσκεται σε ένα κελί των 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων (Χάρτης 3). 4

5 Κόκκινος κάναβος με κελί 10 τετρ. χλμ. Γκρι κάναβος με κελί 2 τετρ. χλμ. Το κελί των 2 τετρ. χλμ. που περιλαμβάνει την πόλη της Πύλου. Χάρτης 3: Περιοχή μελέτης χωρισμένη με κάναβο με κελί 10 τετρ. χιλιομέτρων (κόκκινος κάναβος) και με κελί 2 τετρ. χιλιομέτρων (γκρι κάναβος). Στο παράδειγμα αυτό, που η πόλη της Πύλου δεν έχει μεγάλη έκταση, επιλέξαμε το συγκεκριμένο κελί των 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων που περιλαμβάνει τα όρια της. Σε μεγαλύτερης έκτασης πόλεις, θα μπορούσε να επιλεγεί τυχαία κάποιο ή κάποια από τα κελιά των 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων που θα κάλυπταν την επιφάνειά της. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε έναν τελευταίο κάναβο με μέγεθος κελιού 20 τετραγωνικά μέτρα όπου απεικονίζεται σε δύο χάρτες με διαφορετικό υπόβαθρο, σε τοπογραφικό (Χάρτης 4), καθώς και σε δορυφορικό (Χάρτης 5). Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε την αρωγή των σύγχρονων δορυφορικών εικόνων σε τέτοιου είδους έρευνες, όπου λόγω της υψηλής ανάλυσης που παρέχουν, απεικονίζουν με μεγάλη ακρίβεια τα σπίτια που θα συμμετάσχουν στην τυχαία δειγματοληψία. 5

6 Χάρτης 4: Χαρτογραφικό υπόβαθρο της Πύλου με κελί κανάβου 20 τετραγωνικών μέτρων από Map Service της εταιρείας TERRA ΕΠΕ. Χάρτης 5: Δορυφορική απεικόνιση της Πύλου Πύλου με κελί κανάβου 20 τετραγωνικών μέτρων από Microsoft Bing Maps. Από τον καινούργιο κάναβο με μέγεθος κελιού 20 τετραγωνικών μέτρων, επιλέχθηκαν τα κελιά που συμπίπτουν με τα όρια της πόλης της Πύλου. Έτσι, ο καινούργιος κάναβος αποτελούταν από 1774 κελιά. Σε αυτά τα κελιά εφαρμόσαμε αλγόριθμο χωρικής ανάλυσης τυχαίας 1 επιλογής ώστε να μας υποδείξει που θα γίνει η δειγματοληψία. Για να κάνουμε αυτό εφαρμόσαμε ένα αλγόριθμο για τυχαία επιλογή κελιών από τα πρόσθετα εργαλεία Hawths Tools που ενσωματώνεται στο περιβάλλον του λογισμικού ArcGIS (ESRI, 2006). Ο αλγόριθμος αυτός βρίσκεται στο μενού Sampling Tools, Create Radom Selection (Beyer, 2004). Στο εργαλείο αυτό μπορούμε να ορίσουμε είτε τον συγκεκριμένο αριθμό κελιών που θέλουμε να επιλεγούν, είτε το ποσοστό επί του συνόλου των κελιών. Επειδή τα όρια της πόλης της Πύλου περιλαμβάνουν και περιοχές που δεν έχουν οικοδομικά τετράγωνα, δηλώσαμε έναν μεγαλύτερο ποσοστό απ όσα επιλεγμένα κελιά πραγματικά χρειαζόμασταν. Στο παράδειγμα αυτό, ορίσαμε να κάνει τυχαία επιλογή του 15% των συνολικών κελιών. Ο λόγος που επιλέχθηκε μεγαλύτερο ποσοστό του αριθμού των επιλεγμένων κελιών είναι διότι αρκετά κελιά θα είναι εκτός δείγματος εφόσον η πόλη δεν εκτείνεται σε όλο το μέγεθος του κελιού των 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το αποτέλεσμα της τυχαίας επιλογής κελιών απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 6) με φούξια χρωματική παλέτα. Τα κελιά αυτά μας απεικονίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα που επρόκειτο να διεξαχθεί η ποσοτική έρευνα στην πόλη της Πύλου. Αυτά που δεν συνέπεσαν με κάποιο οικοδομικό τετράγωνο εξαιρεθήκαν από την ανάλυση. 1 Η μαθηματική δειγματοληψία στηρίζεται στη θεωρία των πιθανοτήτων και τη στατιστική. Και στους δύο αυτούς κλάδους των μαθηματικών η έννοια του «τυχαίου» είναι βασική και αυστηρά ορισμένη. Επειδή, όπως θα δούμε, το αντιπροσωπευτικό υποσύνολο, το δείγμα, δεν είναι παρά ένα «τυχαίο υποσύνολο» του πληθυσμού, πρέπει να διευκρινίσουμε πως το «τυχαίο» δε συμπίπτει μ αυτό που στη καθημερινή ζωή λέμε «στην τύχη». Μόνο οι πίνακες τυχαίων αριθμών, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, εγγυώνται την «τυχαιότητα» της επιλογής γιατί είναι φτιαγμένοι ακριβώς ώστε ν ανταποκρίνονται στο μαθηματικό ορισμό του τυχαίου. Αντίθετα δηλαδή απ το ότι θα περίμενε κανείς, η επίτευξη του τυχαίου απαιτεί την πραγματοποίηση μιας πολύ συστηματικής διαδικασίας (πηγή: 6

7 Χάρτης 6: Τα επιλεγμένα κελιά (φούξια χρώμα) απεικονίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα που πραγματοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα στην πόλη της Πύλου. Αντίστοιχη ανάλυση έγινε για όλους τους οικισμούς της περιοχής μελέτης, αλλά τελικά ήταν εφικτή μόνο στις μεγάλες πόλεις (γεγονός που συμφωνεί με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας) και συγκεκριμένα στην Πύλο, στην Χώρα, στους Γαργαλιάνους και στη Μαραθόπολη. Παρά τις αρχικές προθέσεις, σε οικισμούς με μικρό πληθυσμό, συναντήσαμε πολλά νοικοκυριά που δεν κατοικούνταν ή που αρνιόντουσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργική η παραπάνω μέθοδος. Σε αυτούς τους οικισμούς εφαρμόσαμε τη μέθοδο πόρτα - πόρτα. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στους μεγάλους οικισμούς, χρησιμοποιήσαμε ως οδηγό τους χάρτες που παράχθηκαν από το ArcGIS για κάθε μια περιοχή που μας ενδιέφερε. Εφόσον εντοπίζαμε κάθε φορά τα επιλεγμένα τετράγωνα, κατευθυνόμασταν στα εκεί οικοδομικά τετράγωνα και ξεκινούσαμε την έρευνα στην οικία που βρισκόταν δυτικά του τετραγώνου. Όταν στο νοικοκυριό αυτό απουσίαζαν τα άτομα γινόταν αντικατάσταση πηγαίνοντας στο επόμενο νοικοκυριό κ.ο.κ. Στις περιπτώσεις κατηγορηματικής άρνησης του ατόμου σε κάποιο νοικοκυριό να συμμετάσχει στην έρευνα, θεωρούσαμε το νοικοκυριό τυπικά εκτός δείγματος (missing cases) και δεν προχωρούσαμε σε αντικατάσταση του συγκεκριμένου νοικοκυριού. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε η κωδικοποίηση όλων των απαντήσεων προκειμένου να ακολουθήσει η επεξεργασία των δεδομένων. Η στατιστική ανάλυση καθώς και η διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση

8 3. Συμπεράσματα Στο άρθρο αυτό έγινε μια παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας στην υπηρεσία της κοινωνιολογικής έρευνας. Η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης, φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την επιλογή των νοικοκυριών που θα συμμετείχαν στην έρευνα. Με την εργασία αυτή, κρίνουμε ουσιαστικό και σκόπιμο για την επιστήμη της ανθρωπογεωγραφίας, να εντάξει στην έρευνα πεδίου αντίστοιχες μεθόδους χωρικής ανάλυσης με την βοήθεια των Σ.Γ.Π., για την επιλογή του δείγματος με την μέθοδο πολυσταδιακή τυχαία μέθοδος. Επίσης η αντιπαράθεση των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μας επιβεβαιώνει για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος μας. Η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην πολυσταδιακή τυχαία μέθοδο δειγματοληψίας, λειτούργησε ουσιαστικά και αμερόληπτα στη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, καθώς και στην δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων 4. Βιβλιογραφία Ελληνική Cohen, L., Manion, L., 1994, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο, Αθήνα. ΕΚΚΕ, 2010, Ποσοτικές έρευνες τελευταία προσπέλαση Κυριαζή, Ν., 1999, Κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των Τεχνικών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Διεθνής Beyer HL, 2004, Hawth s analysis tools for ArcGIS ESRI, 2006, Using ArcGIS Desktop, Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute Inc 8

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου Βασικές Αρχές της Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη του ΠΣΑ Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΠΣΑ, ήταν ο λεπτομερής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη Ο καθοδηγητικός ρόλος του «Οδηγού του Εκπαιδευτικού», ως καίριας παραμέτρου αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων. Η περίπτωση του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού Μαστρογιάννης Αλέξιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα