ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Π. Σταύρου Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ Τηλ. : Fax: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 6502/1654/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράµµατος για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών περιβάλλον» - Απόρριψη Προτάσεων Συνέχιση Αξιολόγησης Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την µε Α.Π. 1121/ 408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ /ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 4. Το Π.. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202/ ) Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 1 από 5

2 5. Την µε ΑΠ / ΙΟΕ 883 / ΦΕΚ Β 2379/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Κατάργηση της Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα. 6. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 10. Την υπ αριθµ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Την µε Α.Π. Ε(2007) 5443/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5337/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά. 13. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, όπως ισχύει κάθε φορά. 14. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5439/ απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, όπως ισχύει κάθε φορά. 15. Τη µε Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 16. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 17. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 18. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 2 από 5

3 του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 20. Την σύµβαση µεταξύ ΕΥ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 4226/1019 / , «Επιλογή Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96». 21. Την υπ αριθµ. 6126/1745/0020/ Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξης «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 22. Την µε Α.Π. 6530/1344/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» και ειδικότερα την Παράγραφο 1.3. του Κεφαλαίου Β. ιαδικασία Αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράµµατος που είναι αναπόσπαστο µέρος της προαναφερόµενης απόφασης, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης Την µε Α.Π. 1042/250/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση, τροποποίηση, συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων του Οδηγού περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 24. Την µε Α.Π. 1734/454/Α2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: Παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών περιβάλλον» και των παραρτηµάτων αυτού. 25. Την µε Α.Π. 3800/1056/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε θέµα: Τροποποίηση, συµπλήρωση και διόρθωση εσφαλµένων διατυπώσεων του Οδηγού του Προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών περιβάλλον» ως προς την ηµεροµηνία υποβολής φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους επενδυτές. 26. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/ Την µε Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/ Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από την ΕΥ ΕΠΑΕ. 28. Την µε Α.Π. 2813/770/Α2/ Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον». 29. Τα Πρακτικά 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ και 11/ της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» όπου εξετάσθηκαν όλοι οι φάκελοι των προβληµατικών προτάσεων σε σχέση µε τα δικαιολογητικά και τις τυπικές προϋποθέσεις και ή έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 3 από 5

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α1. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 6/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάστηκαν οι προβληµατικοί φάκελοι των περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 32 προτάσεις και απορρίφθηκαν 19. Α2. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 7/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάστηκαν οι προβληµατικοί φάκελοι των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 9 προτάσεις και απορρίφθηκαν 2 για την Θεσσαλία ενώ για την Στερεά Ελλάδα 6 και 1 αντίστοιχα. Α3. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 8/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάστηκαν οι προβληµατικοί φάκελοι των περιφερειών υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα για τις πρώτες τέσσερις περιφέρειες εγκρίθηκαν 6 προτάσεις και απορρίφθηκαν 4 ενώ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5 και 1 αντίστοιχα. Α4. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάστηκαν οι προβληµατικοί φάκελοι των περιφερειών Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 13 προτάσεις και απορρίφθηκαν 9. Α5. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 10/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάστηκαν οι προβληµατικοί φάκελοι της περιφέρειας Κρήτης καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 20 προτάσεις και απορρίφθηκαν 6. Α6. Εγκρίνουµε το υπ αριθµ. 11/ πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης περιβάλλον» στο οποίο εξετάσθηκαν πρόσθετοι προβληµατικοί φάκελοι από όλες τις περιφέρειες καθώς και η έγκριση ή η απόρριψη της προώθησης τους στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν 22 προτάσεις και απορρίφθηκαν 2. Β. Αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης είναι το Παράρτηµα Ι µε τον κατάλογο των προτάσεων που εγκρίνονται για το επόµενο στάδιο της αξιολόγησης και το Παράρτηµα ΙΙ µε τον κατάλογο των προτάσεων που απορρίπτονται από το επόµενο στάδιο της αξιολόγησης. Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 4 από 5

5 Γ. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενηµερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόµενους για την απόφαση αυτή.. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ Γεώργιος Γιαννούσης Συννηµένα: Παραρτήµατα Ι & ΙΙ Κοινοποίηση: ΕΦΕΠΑΕ ΕΥΣΕ ΕΜΠ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β2, Γ, Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρότασης Επωνυµία Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΕΠΕ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Ο Μ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο Μ ΣΚΛΗΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΙΟΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΛ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΑΓΚΑΣ ΕΠΕ Ο Μ ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Ο Μ ΜΠΑΝΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ ΑΤΟΜΙΚΗ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. Ο Μ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ Ο Μ APM ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι ΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ N. ΤΑΦΙΑ ΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ - ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΠΕ ΠΑΓΙ ΑΣ ΤΡΑΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ι ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΠΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ο Μ ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο Μ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ο Μ ΣΩΤΗΡΑ- ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΡΟΠΗ Ο Μ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο Μ ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΑΝ ΡΕΑΣ Ι. ΝΟΒΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

7 Πρότασης Ο Μ Ο Μ Επωνυµία ΕΚΟ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΑΙ Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Μ ΑΦΟΙ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ Ε.Π.Ε ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Ο Μ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Γ. & Ν. ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΠΕ ΚΡΗΤΗ Ο Μ Ο Μ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. - ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΓΚΟΥΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΤΣΙΒΡΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Μ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Μ Ο Μ Ο Μ PRAXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ Κ/Ν Σ.ΜΑΤΣΙΚΑΣ - Κ.ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Ι.Μ.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΕΡΒΕΝΙ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ο Μ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο Μ ΜΑΤΣΕΛΟΣ Β- ΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.- ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ Γ. ΕΠΕ Ο Μ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ Γ ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ Ο Μ Α.Ε.Ε. Ο Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε Ο Μ HΛΙΑΣ ΕΥΑΓ.ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Ο Μ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Ο Μ ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΜΙΧΕΛΟΥ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΜΑΡΙΝΑ -ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΨΥΞΕΙΣ- ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛEΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ

8 Πρότασης Επωνυµία Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΣΠΑΝΤΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ Ο Μ Ο Μ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙ Ο Μ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Ο Μ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ο Μ ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΤΣΙΧΛΑΚΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. Ο Μ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο Μ ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΠΕ Ο Μ Γ.ΚΑΙ Σ.ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΕΠΕ Ο Μ ΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο Μ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥ ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΑΣΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΠΕ ΗΠΕΙΡΟΣ Ο Μ ΜΠΕΛΕΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Ο Μ Κ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ο Μ Ο Μ Ο Μ ΑΦΟΙ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ. ΣΥΡΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΚΛΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ Ο Μ ΓΕΡΟΓΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΜΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ο Μ ΕΠΕ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ο Μ ΣΑΜΠΑ ΕΞΠΡΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΣΤΡΟΒΙΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕ Ο Μ ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑ ΑΣ

9 Πρότασης Ο Μ Ο Μ Ο Μ Επωνυµία ΕΡΒΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ-ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ ΚΑΙ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ Ι ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΙΜΕ ΕΠΕ Ο Μ ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο Μ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ι ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ BPS ΕΠΕ Ο Μ ΡΟΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ Ο Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε. ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ ΧΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Ο Μ ΧΑΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Ο Μ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ Ο Μ Ο Μ ΕΛΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ ΠΟΛΥΜΑΤΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ο Μ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Α.Μ.Ε. ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ο Μ ΑΦΟΙ ΡΟΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ - ΠΡΑΠΙ Η ΕΠΕ Ο Μ ΙΜΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 113

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Απορριφθείσες Προτάσεις Πρότασης Επωνυµία Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ Ε.- ΠΟΠΠΗΣ Η. Ο.Ε. Ο Μ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΩΜΥΛΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Μ CONTLIFT ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Ο Μ Ο Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ο Μ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ο Μ ΑΛΠΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Ο Μ ΝΤΟΒΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο Μ ΙΣΑΑΚΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ο Μ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟ ΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο Μ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΟΕ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ο Μ ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο Μ ΕΠΕ Ο Μ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Μ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ο Μ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΜΠΙΣΚΙΤΖΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο Μ ΧΟΝ ΡΟ ΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο Μ ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΗΣ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο Μ Ο Μ Ο Μ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΜΙΧ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ TRANSNET B KAI M TRANSPORT ΕΠΕ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ A.E. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

11 Πρότασης Επωνυµία Περιφέρεια Υλοποίησης Ο Μ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ Ο Μ ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Ο Μ DELTA DEVELOPMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ Ο Μ ΦΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΕΠΕ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Ο Μ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΚΟΝΒΟΙ ΤΡΑΝΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕ Ο Μ ΤΙΤΑΝ ΤΡΑΝΣΛΟΤΖΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Μ ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ TRANS ΙΜΕ-ΕΠΕ Ο Μ ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο Μ ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΗΜΟΣ Ο Μ ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗ Ο Μ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ο Μ ΚΟΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ο Μ ΓΡΑΜΜΑ ΑΣ ΕΠΕ Ο Μ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 44

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα