ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : Δι. Βεληδέινπ 14 Ν. κχξλε ΠΛΖΡΟΦ. : Λνπθία Μεξθνχξε ΣΖΛ. : FAX : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ (κεηαθνξηθψλ, έξγσλ, θαζαξηζηηθψλ, ππεξθαηαζθεπψλ θιπ) ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαηηήησλ αληαιιαθηηθψλ, ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία, ησλ θνξηεγψλ, ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, ησλ ππεξθαηαζθεπψλ, ησλ ζαξψζξσλ θαη ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ νρεκάησλ εθείλσλ πνπ θαιχπηνληαη, θαη απνθιεηζηηθφηεηα, απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Σα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, δηαθνξεηηθψλ εηψλ θπθινθνξίαο θαη δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Κπξίσο είλαη κεγάια νρήκαηα, θνξηεγά, κεραλήκαηα, ιεσθνξεία θιπ. Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο απαηηνχληαη ζπλεξγεία επαλδξσκέλα κε ξάκπεο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη πιήξεο ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Δπίζεο ηα ζπλεξγεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ λα αλαινγεί ζηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα δχλαηαη λα επηζθεπάδεη θαζεκεξηλψο θαη λα δηαζέηνπλ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα έρεη ηελ ηερλνγλσζία γηα θάζε ηχπν νρήκαηνο θαη ππεξθαηαζθεπήο. Ο Γήκνο δελ δηαζέηεη επαξθέο ζπλεξγείν ζπληήξεζεο νρεκάησλ αθνχ δελ έρεη νχηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, νχηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη. Γηαζέηεη έλα κηθξφ ζπλεξγείν κε 3 εξγαδφκελνπο (έλαλ κεραλνηερλίηε απηνθηλήησλ θαη δχν ειεθηξνηερλίηεο) κε ηνλ ειάρηζην ηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο θιεηδηά, ειεθηξνθφιιεζε, θνξησηή κπαηαξηψλ θ.ι.π. ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη ππνηππψδεηο ηερληθέο παξεκβάζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαηίζεηαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, ππεξθαηαζθεπψλ θιπ ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία κε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ. Λφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ εξγαζηψλ (αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο) θαζψο θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ είλαη αδχλαηε ε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πξνυπνινγηζκφο δηαθξίλεηαη ζε 04 (ηέζζεξηο) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο αλά είδνο εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πνζφηεηεο αιιά κφλν ηελ θαη εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε θαηεγνξίαο θαη ην γεληθφ ζχλνιν, θαζψο ε εκπεηξία καο έρεη δείμεη φηη νπνηαδήπνηε άιιε θαηαγξαθή ζα ήηαλ επηζθαιήο αθνχ δελ κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε θάζε φρεκα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ αλά νκάδα ειήθζεζαλ ππ φςηλ, κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απνθηήζεη, νη πξνβιεπφκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε νρήκαηνο αλά εκέξα, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ, νη βιάβεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ κε ηελ ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ ρηιηνκέηξσλ, ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζπλήζσο απαηηνχληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε σξψλ εξγαζίαο, νη ζπλήζεηο δεκηέο θαη νη θζνξέο απφ ηελ ρξήζε θιπ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ-ΟΜΑΓΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.. ΓΑΠΑΝΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Α. Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο κεραλνινγηθψλ κεξψλ φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο, εθηφο ησλ ζαξψζξσλ ,00 Β. Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ζπζηεκάησλ πέδεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο, εθηφο ησλ ζαξψζξσλ ,00 C. Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ππεξθαηαζθεπψλ φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ ππεξθαηαζθεπέο ,00 D. Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ ,00 ΓΔΝΗΚΌ ΎΝΟΛΟ ,00 Ο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε (κία ή πεξηζζφηεξεο) απφ ηηο 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο-νκάδεο ηεο κειέηεο (πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ πίλαθα ηεο κειέηεο) ή θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο κειέηεο, φρη φκσο επηιεθηηθά γηα επηκέξνπο νρήκαηα-κεραλήκαηα. Σα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπλνιηθή εξγαζία (φπσο δηαθξίλεηαη ζηηο ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο) αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/11, ζηνπο θάησζη θσδηθνχο CPV : - CPV «Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηφινπ νρεκάησλ» κε κνλάδα κέηξεζεο «ππεξεζία» θαη πνζφηεηα «1».

2 - CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πέδεζεο νρεκάησλ» θαη πνζφηεηα «1». - CPV «Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη απνθαηάζηαζεο νρεκάησλ» θαη πνζφηεηα «1». - CPV «Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα εηδηθά κέξε νρεκάησλ» θαη πνζφηεηα «1». Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ # ,00# (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) θαη ζα θαιπθζεί απφ Γεκνηηθά Αληαπνδνηηθά Έζνδα θαη ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν θσδηθφ αξηζκφ πίζησζεο Κ.Α «πληήξεζε Δπηζθεπή Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ» πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015 γηα πνζφ έσο # ,00# Δπξψ ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ζα βαξχλεη ηνλ ίδηνλ Κ.Α. νηθνλνκηθνχ έηνπο Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ηα δηαζέζηκα απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλά νκάδα-θαηεγνξία έσο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ δεζκεχνπλ ην Γήκν ζε θαηψηεξα φξηα. Ο Γήκνο δελ δεζκεχεηαη φζνλ αθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εάλ θξηζεί ζθφπηκν. Δπίζεο νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά 50% ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 41 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο επί πιένλ εξγαζίεο ρσξίο αληίξξεζε. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ (Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηεζλήο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθηέιεζε ηεο δηαγσληζκνχ θαη ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο Όξνπο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ειεθηξνληθή ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο «ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά» (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε έθπησζε αλά ψξα εξγαζίαο θαη ηηκήο αληαιιαθηηθψλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. β ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα νξηδφκελα ζηνπο Όξνπο Γηαθήξπμεο. Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα κε ηα δηάθνξα δηαηάγκαηα, απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο, θαζψο θαη απφ φζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαθάησ αιιά παξ φια απηά έρνπλ εθαξκνγή θαη ηζρχνπλ : Π.Γ.60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» θαη φπσο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα πνζά ησλ θαησηέξσλ νξίσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1β ηνπ παξαπάλσ Π.Γ. κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1366/2013 ηεο Δπηηξνπήο Καλνληζκφο 1336/2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ» Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α 144) (άξζξν 103 παξ.2γ, άξζξν 209 παξ.2 θαη άξζξν 273) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3536/07 (άξζξν 22) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» θαη ηνλ Ν.3731/2008 (άξζξν 20 παξ. 13) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», θαη φπσο εξκελεχηεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 2/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη πάληα κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007 Π.Γ.28/1980 «Δθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα & επηπιένλ: Απφθαζε Τπ. Πξνεδξίαο 3373/390/ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 4993/745/ «πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ πεξί ψλ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 2396/53» πνπ εθδφζεθαλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2396/53 «πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ» Ν.2362/1995 (ΦΔΚ Α/247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 83 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 35130/739/ (ΦΔΚ 1291Β / ) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε ηελ θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 108 θαη 110 κε ηνλ Ν.4270/14 (άξζξα 177 θαη 183) Ν.2503/1997 «Γηνίθεζεο νξγάλσζε, ζηειέρσζε πεξηθέξεηαο, ζέκαηα ΟΣΑ» Ν.2539/1997 «πγθξφηεζε πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Π.Γ166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο» Ν.3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3752/09 «Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνλ Ν. 3801/09 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» N.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ) : «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» N.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α/ ) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ

3 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρπεη ζήκεξα Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204Α/ ) : «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α 85) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε -Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/50/ΔΚ» N.4072/2012 (ΦΔΚ Α 86) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο Αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Τ.Α. Π1/2380/ (ΦΔΚ 3400/Β/ ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.» Ν.4111/2013 (ΦΔΚ Α 18) «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/ 2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Ν.4146/2013 (ΦΔΚ Α 90) «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α 107) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» Ν.4155/2013 (ΦΔΚ Α 120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85) άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Σ 20 Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» Δγθχθιηνο κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α 167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» N. 4250/2014 (ΦΔΚ Α 74) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α 157) «Φάξνη, ζηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» Δγθχθιηνο Π1/542/ (ΑΓΑ ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» N.4281/2014 (ΦΔΚ Α 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α 29) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ην Π.Γ.60/07 θαη αθνινχζσο ην Π.Γ.28/80. Σνχην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο είλαη αληίζεηεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λννχληαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Π.Γ.28/80, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.3886/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3900/10 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρχνο ηνπ Ν.4281/14. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Παξάηαζε πξνζεζκίαο κπνξεί λα δνζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ παξφρνπ θαη εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 28/80. Οη ηηκέο ηεο κειέηεο ή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα αλά πεξίπησζε (ηηκέο εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ) ζα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο (κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο) θαη δελ επηδέρνληαη νπδεκία πξνζαχμεζε ή αλαπξνζαξκνγή. ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ κειέηε ηηκέο θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ησλ πιήξσλ ηηκνθαηαιφγσλ ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ αιιά θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε πνζνζηηαία επί ηνηο εθαηφ (%) έθπησζε πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Οη πάξνρνη (κεηνδφηεο αλά θαηεγνξία) δελ ζα ελεξγνχλ απηνβνχισο ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ, ζηελ απνμήισζε ησλ αληαιιαθηηθψλ, ζηε δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ εθαξκνγή λέσλ αληαιιαθηηθψλ, ζηελ επαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή ηνπ θάζε νρήκαηνο-κεραλήκαηνο αιιά απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα : Σν Σµήµα ηαρείξηζεο & πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ (Γξαθείν Κίλεζεο) ηεο Τπεξεζίαο εθδίδεη «δειηίν ή εληνιή ηερληθήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη αλ είλαη δπλαηφλ, θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ην νπνίν δειηίν απνηειεί νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφ ηεο εθάζηνηε πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο θαη πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή πληεξήζεσο θαη Δπηζθεπήο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία θαη ζα επηιακβάλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο κε έληππν ζήκα ζην αληίζηνηρν ηδησηηθφ ζπλεξγείν. Σν ηδησηηθφ ζπλεξγείν (πάξνρνο) ππνρξενχηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ην έληππν ζήκα ηεο εληνιήο επηζεψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή επηζεψξεζή ηνπ νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. ηε ζπλέρεηα ππνρξενχηαη λα εθδψζεη «Γειηίν Σερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Ορήκαηνο» κε ηηο ηερληθέο δηαπηζηψζεηο πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ, φιεο ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη (αλάιπζε

4 ζε ψξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε), θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. Σν Γειηίν απηφ δηαβηβάδεηαη απζεκεξφλ ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή µε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ παξφρνπ ψζηε λα δνζεί ε ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε. Καηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Γειηίνπ ηεο Σερληθήο Δπηζεψξεζεο, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάζεη ην φρεκα ή λα αληηθαηαζηήζεη εμαξηήκαηά θιπ κε ρξήζε λέσλ αληαιιαθηηθψλ εληφο ηνπ επφκελνπ 48ψξνπ (εθηφο αλ απηφ ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηζθεπή ζα γίλεηαη άµεζα µε ηελ ιήςε ηνπ αληαιιαθηηθνχ θαη ν πάξνρνο ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξφλν επηζθεπήο ηνπ νρήµαηνο θαηά ηελ ζπµπιήξσζε ηνπ «Γειηίνπ Σερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Ορήκαηνο») θαη λα ζπληάμεη ην «Γειηίν Δπηζθεπήο Ορήκαηνο», κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο πνπ απνθαηαζηάζεθε ή ηεο γελνκέλεο ζπληεξήζεσο (αλάιπζε ζε ψξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε) θαζψο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ηνπο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη γηα θάζε ηηµνιφγην μερσξηζηά, θσηναληίγξαθα δε ησλ σο αλσ εληχπσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ δηεχζπλζε νηθνλνµηθψλ ππεξεζηψλ ζπλνδεχνληαο ην αληίζηνηρν ρξεµαηηθφ έληαιµα πιεξσµήο. Θα ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ην ζεσξεί ζθφπηκν ε ππεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, Σερληθή Έθζεζε, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξφρν θαη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά : ε αξρηθή δηάγλσζε ηεο βιάβεο, έηζη φπσο απηή ζπλνδεχεη ην πξνο επηζθεπή κεραληθφ κέξνο απφ ην Γεκνηηθφ πλεξγείν ε αθξηβήο δηάγλσζε ηεο βιάβεο, έηζη φπσο απηή δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ κεραληθνχ κέξνπο νη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε βιάβε ε πξνηεηλφκελε ιχζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο κε έκθαζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ησλ δηαθφξσλ ππνζπλφισλ πνπ απαξηίδνπλ ην εθάζηνηε κεραληθφ κέξνο νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηα ηερλ. εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ε αλάιπζή ηνπο αλά ψξα εξγαζίαο ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεπηνκεξψο, κε έκθαζε ζην αλ είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά δελ είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ζα δηθαηνινγείηαη ε επηινγή ηνπο απφ ηνλ πάξνρν. Ο ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο (κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν πάξνρνο νθείιεη, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, λα επαλνξζψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ππεξεζία θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο) κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θάζε βιάβε ή θαθνηερλία πνπ παξνπζηάδεηαη θαη νθείιεηαη ζε θαθή πνηφηεηα εξγαζηψλ ή ζε αζηνρία πιηθνχ θαη φρη ζε θπζηνινγηθή, θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θζνξά ή ζε θαθή ρξήζε ή θαθή ζπληήξεζή ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην είδνο ή ην εμάξηεκα πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά ή βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία φηη ε πνηφηεηα ηνπ αληαιιαθηηθνχ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή παξνπζίαδε ειαηηψκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο ή δελ ελεξγήζεη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη επηβάιιoληαη ζηνλ πάξνρν νη λφκηκεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο πάξνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Π.Γ.28/80 θαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.3463/06 άξζξν 273, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ.7 ηνπ Ν.3536/07. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν ζε ΔΤΡΧ, ηκεκαηηθά, κε ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ζην ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Π.Γ.28/80 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ Β.Γ. 17-5/ "πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο κεηά απφ θάζε παξαιαβή επηζθεπήο, αληαιιαθηηθνχ θιπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη πάζεο θχζεσο θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή ηξίησλ, θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα αλαινγηθά ηέιε ραξηνζήκσλ θαη εηζθνξψλ ππέξ ΟΓΑ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε ηζρχνπζα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηελ εκέξα ηεο Γεκνπξαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ηεο εξγαζίαο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν αλαδεηρζείο πάξνρνο ηεο εξγαζίαο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1β ηνπ Ν.4281/2014, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κειέηεο πνπ αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο θαη θαηά ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 2α ηνπ Ν.4281/2014 θαη ην ζρεηηθφ άξζξν ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Νέα κχξλε 01/04/2015 ν/ε πληάμ... ΛΟΤΚΙΑ ΜΔΡΚΟΤΡΗ Πνιηηηθφο Μεραληθφο T.E.

5 ΟΥΗΜΑΣΑ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ (ΕΣΟ 2015) Α/Α ΟΥΗΜΑ ΕΙΔΟ ΣΤΠΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1 ΑΡΠΑΓΖ ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES 1617 ΚΖΟ 3651 Γεκ-92 CH ΓΔΡΑΝΟ 1 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI CANTEL ΚΖΟ 4458 Ηαν -85 FE211E ΓΔΡΑΝΟ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 814 ΚΖΟ 4291 Απρ-95 WDB K ΓΔΡΑΝΟ 3 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ DAIMLER - BENZ 814 ΜΔ Νοε-04 WDB ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 6 ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ 3 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 7 ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ 4 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ MERCEDES 2635 ΚΖΤ 5800 Γεκ-00 WDB K MERCEDES 2653 ΚΖΤ 5617 επ-01 WDB K MERCEDES 2543 ΚΖΤ 5691 Ηουν -03 WDB K ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ 5 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 9 ΑΤΣΟΤΜΠΗΔΕ ΟΜΔΝΑ ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ (10 ΣΔΜ.) ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ ΜΔ ΓΑΝΣΕΟ MERCEDES - ΚΖΖ 5211 Απρ-04 WDB K ΚΟΝΣΔΪΝΔΡ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΤΛΟ 1 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER 1823K ΚΖΤ 5798 Γεκ-00 WDB K ΜΤΛΟ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER 1823Κ ΚΖΤ 5799 Γεκ-00 WDB K ΜΤΛΟ 3 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER 1823Κ ΚΖΤ 5622 Οκτ-01 WDB K ΜΤΛΟ 4 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER 1823Κ ΚΖΤ 5684 Ηουν -03 WDB K ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 1 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΚΑΓΩΝ & ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES AXOR 1829 ΚΖH WDB L ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 3 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΚΑΓΩΝ MERCEDES 1314 ΚΖΟ 4456 Μαρ-94 WDB ΠΡΔΑ 9 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES 1823 ΚΖΖ 6152 Ηαν -05 WDB K ΠΡΔΑ 10 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES 0704 ΚΖΤ 5599 επ-07 WDB K ΠΡΔΑ 11 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ DENNIS 2702 ΚΖΖ 1722 Μαρ-08 SEG1929AL5B ΠΡΔΑ 8 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ DAIMLER MERCEDES 16m 3 ΚΖΖ WDB IL ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΠΡΔΑ 12 ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ RENAULT MIDLUM ΚΖΤ /C853 ΠΡΔΑ 13 ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ IVECO SPA A1LM01 ΚΖΖ 1820 (150E22) Νοε-04 VF644ACA Μαρ-07 ZCFA1LG ΠΡΔΑ 14 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES-BENZ 1828 ΚΖΖ 1805 Γεκ-08 WDB V ΠΡΔΑ 15 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES - BENZ 1828 ΚΖΖ 1806 Γεκ-08 WDB V ΠΡΔΑΚΗ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ISUZU NPR75 ΚΖΖ 4799 Απρ-10 JAANPR75H ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΦΟΡΣΖΓΟ & ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ MERCEDES 1824 ΚΖΟ 4276 Νοε-94 WDB K ΦΟΡΣΖΓΟ 3 (FORD) ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ / ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ FORD WERKE AG 0703 TRANSIT 120 ΚΖΤ 5756 FLO281 Νοε-97 WFOAXXGBVAVB ΦΟΡΣΖΓΟ 4 (MAZDA) 28 ΦΟΡΣΖΓΟ 5 (ΣOYOTA) 29 ΦΟΡΣΖΓΟ 6 (ISUZU) ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ / ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ MAZDA E 2000 ΚΖΤ 5643 Μαϊ-02 JMZSD1CC ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ TOYOTA HIACE ΚΖΤ 5795 Νοε-00 JT121UK ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ / ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ISUZU NKR 77 ΚΖΗ 6644 Αυγ-04 JAANKR77L ΦΟΡΣΖΓΟ 7 (PEUGEOT) ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ PEUGEOT BKFWC ΚΖΖ 4365 Μαϊ-09 VF3GBKFWC8J ΦΟΡΣΖΓΟ 8 (NISSAN) ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΟΗΝΟ ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ NISSAN M20N ΚΖΖ VSKYAAM20U ΦΟΡΣΩΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΦΟΡΣΩΣΖ CATERPILLAR 246 ΜΔ Απρ-05 CAT00246V5SZ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 2 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α-5 MAN S 10,155 ΚΖΤ 5712 Μαϊ NS300L ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 6 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α IRISBUS SPA 200 E.8. ΚΖΤ 5660 Οκτ-02 ZGA4A8C000H /S ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 8 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α G. AUWARTER N4407 ΚΖΖ 1746 Οκτ-01 WAG PN ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 9 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α G. AUWARTER Ν4407 ΚΖΖ 1747 Νοε-01 WAG244072YPN ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 10 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α-5 G. AUWARTER Ν4407 ΚΖΖ 4361 Μαϊ-09 WAG244072YPN ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 11 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΑΣΗΚΟ Α-5 G. AUWARTER Ν4407 ΚΖΖ 4362 Μαϊ-09 WAG244072YPN ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ ΥΟΛΗΚΟ FORD FI 130 ΚΖO WFOKXXGBVKEY ΑΡΩΘΡΟ 1 (IVECO) 41 ΑΡΩΘΡΟ 2 (DULEVO) 42 ΑΡΩΘΡΟ 3 (NILFISK) 43 ΑΡΩΘΡΟ 4 (NILFISK) ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΑΡΩΘΡΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ IVECO - FORD 1313 CARGO ΜΔ Ηουλ-94 ZCFA1GDOOOB ΑΡΩΘΡΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ DULEVO 5000A ΜΔ Απρ A00594/ ΑΡΩΘΡΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ NILFISK ADVANCE BR ΑΡΩΘΡΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ NILFISK RS ΑΡΩΘΡΟ 6 (HAKO) ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΑΡΩΘΡΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΘΡΟ HAKO CITYMASTER ME Ηουν

6 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α Πεξηγξαθή Γαπάλε Οκάδαο Γαπάλε (πξν ΦΠΑ) Α' ΟΜΑΓΑ : ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ -ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΑΡΩΘΡΩΝ χλνιν Οκάδαο Α , ,79 Φ.Π.Α. 23% , Γαπάλε (κε ΦΠΑ) Σειηθή Γαπάλε Οκάδαο Α , ,00 B' ΟΜΑΓΑ : ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΔΓHΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ -ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΑΡΩΘΡΩΝ Α/Α Πεξηγξαθή Γαπάλε Οκάδαο Γαπάλε (πξν ΦΠΑ) χλνιν Οκάδαο B , ,53 Φ.Π.Α. 23% , Γαπάλε (κε ΦΠΑ) Σειηθή Γαπάλε Οκάδαο B , ,00 C' ΟΜΑΓΑ : ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ -ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΔ Α/Α Πεξηγξαθή Γαπάλε Οκάδαο Γαπάλε (πξν ΦΠΑ) Γαπάλε (κε ΦΠΑ) χλνιν Οκάδαο C , ,46 Φ.Π.Α. 23% , Σειηθή Γαπάλε Οκάδαο C , ,00 D' ΟΜΑΓΑ : ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΡΩΘΡΩΝ Α/Α Πεξηγξαθή Γαπάλε Οκάδαο Γαπάλε (πξν ΦΠΑ) Γαπάλε (κε ΦΠΑ) χλνιν Οκάδαο D , ,12 Φ.Π.Α. 23% 2.804, Σειηθή Γαπάλε Οκάδαο D , ,00 ΣΔΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (ΟΜΑΓΩΝ Α+Β+C+D) Μεξηθφ χλνιν Οκαδσλ ,90 Φ.Π.Α. 23% ,10 Σειηθή πλνιηθή Γαπάλε (κε ΦΠΑ) , ,00 ν/ε πληάμ... Νέα κχξλε 01/04/2015 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ν Πξντζη. Γ/λζεο Σερλ. Τπεξεζηψλ ΛΟΤΚΙΑ ΜΔΡΚΟΤΡΗ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΩΣΟΤΡΟ Πνιηηηθφο Μεραληθφο

7 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΟΜΑΓΑ Α ΔΡΓΑΗΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΔΡΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ -ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΡΧΘΡΧΝ Γαπάλε ,00 (δηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο επξψ) κε Φ.Π.Α. ΟΜΑΓΑ B ΔΡΓΑΗΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΓHΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ -ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΡΧΘΡΧΝ Γαπάλε ,00 (εμήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ) κε Φ.Π.Α. ΟΜΑΓΑ C ΔΡΓΑΗΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ -ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΔΡ/ΚΔΤΔ Γαπάλε ,00 (εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδεο επξψ) κε Φ.Π.Α. ΟΜΑΓΑ D "ΔΡΓΑΗΔ KAI ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΧΘΡΧΝ " Γαπάλε ,00 (δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ) κε Φ.Π.Α. Νέα κχξλε 01/04/2015 ν/ε πληάμ... ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ν Πξντζη. Γ/λζεο Σερλ. Τπεξεζησλ ΛΟΤΚΙΑ ΜΔΡΚΟΤΡΗ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΩΣΟΤΡΟ Πνιηηηθφο Μεραληθφο

8 ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Άξζξν 1ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ H παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εξγαζηψλ, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο. Ζ κειέηε αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαηηήησλ αληαιιαθηηθψλ, ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία, ησλ θνξηεγψλ, ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, ησλ ππεξθαηαζθεπψλ, ησλ ζαξψζξσλ θαη ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ νρεκάησλ εθείλσλ πνπ θαιχπηνληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα, απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, γηα εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 2ν : ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα κε ηα δηάθνξα δηαηάγκαηα, απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο, θαζψο θαη απφ φζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαθάησ αιιά παξ φια απηά έρνπλ εθαξκνγή θαη ηζρχνπλ : Π.Γ.60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» θαη φπσο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα πνζά ησλ θαησηέξσλ νξίσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1β ηνπ παξαπάλσ Π.Γ. κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1366/2013 ηεο Δπηηξνπήο Καλνληζκφο 1336/2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ» Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α 144) (άξζξν 103 παξ.2γ, άξζξν 209 παξ.2 θαη άξζξν 273) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3536/07 (άξζξν 22) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» θαη ηνλ Ν.3731/2008 (άξζξν 20 παξ. 13) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ», θαη φπσο εξκελεχηεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 2/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη πάληα κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007 Π.Γ.28/1980 «Δθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα & επηπιένλ: Απφθαζε Τπ. Πξνεδξίαο 3373/390/ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 4993/745/ «πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ πεξί ψλ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 2396/53» πνπ εθδφζεθαλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2396/53 «πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ» Ν.2362/1995 (ΦΔΚ Α/247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη θπξίσο ηνπ άξζξνπ 83 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 35130/739/ (ΦΔΚ 1291Β / ) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε ηελ θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 108 θαη 110 κε ηνλ Ν.4270/14 (άξζξα 177 θαη 183) Ν.2503/1997 «Γηνίθεζεο νξγάλσζε, ζηειέρσζε πεξηθέξεηαο, ζέκαηα ΟΣΑ» Ν.2539/1997 «πγθξφηεζε πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Π.Γ166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο» Ν.3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3752/09 «Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνλ Ν. 3801/09 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» N.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ) : «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» N.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α/ ) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρπεη ζήκεξα Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204Α/ ) : «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α 85) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε -Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2009/50/ΔΚ»

9 N.4072/2012 (ΦΔΚ Α 86) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο Αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Τ.Α. Π1/2380/ (ΦΔΚ 3400/Β/ ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.» Ν.4111/2013 (ΦΔΚ Α 18) «πληαμηνδνηηθέο ξπζµίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/ 2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Ν.4146/2013 (ΦΔΚ Α 90) «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α 107) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» Ν.4155/2013 (ΦΔΚ Α 120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85) άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Σ 20 Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» Δγθχθιηνο κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α 167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» N. 4250/2014 (ΦΔΚ Α 74) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α 157) «Φάξνη, ζηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/Β/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» Δγθχθιηνο Π1/542/ (ΑΓΑ ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» N.4281/2014 (ΦΔΚ Α 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α 29) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ην Π.Γ.60/07 θαη αθνινχζσο ην Π.Γ.28/80. Σνχην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο είλαη αληίζεηεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Όηαλ ε δηαθήξπμε δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λννχληαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Π.Γ.28/80, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Άξζξν 3ν : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Η ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ # ,00# (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) θαη ζα θαιπθζεί απφ Γεκνηηθά Αληαπνδνηηθά Έζνδα θαη ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν θσδηθφ αξηζκφ πίζησζεο Κ.Α «πληήξεζε Δπηζθεπή Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ» πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015 γηα πνζφ έσο # ,00# Δπξψ ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ζα βαξχλεη ηνλ ίδηνλ Κ.Α. νηθνλνκηθνχ έηνπο Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη ηα δηαζέζηκα απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλά νκάδα-θαηεγνξία έσο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ δεζκεχνπλ ην Γήκν ζε θαηψηεξα φξηα. Ο Γήκνο δελ δεζκεχεηαη φζνλ αθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εάλ θξηζεί ζθφπηκν. Δπίζεο νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά 50% ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 41 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο επί πιένλ εξγαζίεο ρσξίο αληίξξεζε. Άξζξν 4ν : ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο Όξνπο Γηαθήξπμεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην ηεχρνο ηεο κειέηεο. Άξζξν 5ν : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΣΑΗ - ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΩΝ Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δνζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ παξφρνπ θαη εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 28/80. Οη ηηκέο ηεο κειέηεο ή ηεο πξνζθνξά (εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη αληαιιαθηηθψλ) ζα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο (κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο) θαη δελ επηδέρνληαη νπδεκία πξνζαχμεζε ή αλαπξνζαξκνγή. ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ κειέηε ηηκέο θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ησλ πιήξσλ ηηκνθαηαιφγσλ ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ αιιά θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε πνζνζηηαία επί ηνηο εθαηφ (%) έθπησζε πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Άξζξν 6ν : ΤΜΒΑΗ - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.3886/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3900/10 θαη φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρχνο ηνπ Ν.4281/14. Ζ απφθαζε έγθξηζεο-θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζην δηαγσληζκφ.

10 Μεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ θαηά λφκν ππνρξεσηηθφ, πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο, πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ (ζχκθσλα κε ην αξ. 36 ηνπ Ν. 4129/2013 θαη ην άξζξν 278 ηνπ Ν.3852/10 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4071/12) απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ζπκβάζεηο απφ έσο (ρσξίο ΦΠΑ) ή απφ ην θαζ χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα , πξνζθαιείηαη (κε απνζηνιή αλαθνίλσζεο κε ηελ εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε) ν κεηνδφηεο-πάξνρνο (ή νη πάξνρνη αλά θαηεγνξία) ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, λα πξνζέιζεη ζχκθσλα θαη κε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ.28/80, ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο-θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ή θαη ηα ηπρφλ άιια απαηηνχκελα απφ ηελ λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Δάλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζε απηέο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή αλ δελ πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε θαη ηα ηπρφλ ζηνηρεία-δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδνληαη γη απηφλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 28/80 θπξψζεηο, εθηφο εάλ απηφ ζπλέβε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ ή ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. ηε ζχκβαζε αλαθέξνληαη θαη πξνζαξηψληαη σο αλαπφζπαζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία : α. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε β. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γ. Οη ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ δ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο κε φια ηα ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κε ηα ηεχρε πνπ ηπρφλ ηελ ζπλνδεχνπλ. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Σίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηελ πξσηνθφιιεζε απζεκεξφλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Ζ γξαπηή επηθνηλσλία µεηαμχ ήµνπ & µεηνδφηε, εάλ δελ µπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ζα δηαθηλείηαη µέζσ ηειενµνηνηππίαο (fax) & ζα είλαη δεζµεπηηθή γηα ηα ζπµβαιιφµελα µέξε. Άξζξν 7ν : ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο (ή νη πάξνρνη αλά θαηεγνξία) ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν «εγγχεζε ζπκκεηνρήο» ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κειέηεο πνπ αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο, ζχκθσλα θαη κε ην ζρεηηθφ άξζξν ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (12 κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ). ε πεξίπησζε πνπ δνζεί παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε απφθαζε Γεκ. πκβνπιίνπ ν πάξνρνο νθείιεη άκεζα λα παξαηείλεη θαη ηε ρξνληθή ηζρχ ηεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ψζηε λα θαιχπηεη ηε λέα ζπκβαηηθή δηάξθεηα. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πάξνρν κεηά ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθνχ πξνεγεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ ζρεηηθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Δληφο δηαζηήκαηνο 10 εκεξψλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο (κε φιεο ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο) ν πάξνρνο (ή νη πάξνρνη αλά θαηεγνξία) νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν «εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κειέηεο πνπ αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο, ζχκθσλα θαη κε ην ζρεηηθφ άξζξν ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφρνπ (min 12 κήλεο). Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ, επηζηξέθεηαη ζηνλ πάξνρν. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 2513/1997 (ΦΔΚ Α 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/14. Άξζξν 8ν : ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ Ο ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν πάξνρνο νθείιεη, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, λα επαλνξζψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ππεξεζία θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο) κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θάζε βιάβε ή θαθνηερλία πνπ παξνπζηάδεηαη θαη νθείιεηαη ζε θαθή πνηφηεηα εξγαζηψλ ή ζε αζηνρία πιηθνχ θαη φρη ζε θπζηνινγηθή, θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θζνξά ή ζε θαθή ρξήζε ή θαθή ζπληήξεζή ηνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην είδνο ή ην εμάξηεκα πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά ή βιάβε πνπ δελ νθείιεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία φηη ε πνηφηεηα ηνπ αληαιιαθηηθνχ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή παξνπζίαδε ειαηηψκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο ή δελ ελεξγήζεη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη επηβάιιoληαη ζηνλ πάξνρν νη λφκηκεο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

11 Άξζξν 9ν : ΠΔΡΑΙΩΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Με ηελ ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ νξηδφκελνπ ζην ζρεηηθφ άξζξν ρξφλνπ εγγχεζεο ησλ εξγαζηψλ-αληαιιαθηηθψλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Π.Γ. 28/80 γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο βεβαίσζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. πγθεθξηκέλα γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ηκεκαηηθφο ή ζπλνιηθφο απνινγηζκφο ν νπνίνο ηίζεηαη ππ φςηλ ηεο επηηξνπήο πξνο έιεγρν, γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη θαη αλαινγία ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ αξ. 3373/390/ ) απφθαζε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξ. 4993/745/ ) ηνπ Τπ. Πξνεδξίαο «πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ πεξί ψλ ην άξζξν1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 2396/53». Άξζξν 10ν : ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΑΡΟΥΟΤ Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν.3463/06 άξζξν 273, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 παξ.7 ηνπ Ν.3536/07 θαη ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 3886/2010, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Αλ ν αλάδνρνο-πάξνρνο ηεο εξγαζίαο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη δηαηάζζεηαη ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ Π.Γ.28/80. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνµεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ εθφζνλ δελ κεηέθεξε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα αληαιιαθηηθά ή επηζθεπαζκέλα νρήκαηα µέζα ζηνλ πξνβιεπφµελν ζπµβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ηπρφλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. Άξζξν 11ν : ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΑΡΟΥΟΤ Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν ζε ΔΤΡΧ, ηκεκαηηθά, κε ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ηελ έθδνζε ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνινγίνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ζην ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Π.Γ.28/80 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ Β.Γ. 17-5/ "πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη κε ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο κεηά απφ θάζε παξαιαβή επηζθεπήο, αληαιιαθηηθνχ θιπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη πάζεο θχζεσο θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα αλαινγηθά ηέιε ραξηνζήκσλ θαη εηζθνξψλ ππέξ ΟΓΑ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε ηζρχνπζα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηελ εκέξα ηεο Γεκνπξαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ν πάξνρνο ππφθεηηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηζρχεη ζήκεξα,ζηελ θξάηεζε χςνπο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ηεο επ απηνχ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20%. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν αλαδεηρζείο πάξνρνο ηεο εξγαζίαο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ παξφλησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Νέα κχξλε 01/04/2015 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ν/ε πληάμ... Μεραληθφο ν Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΛΟΤΚΙΑ ΜΔΡΚΟΤΡΗ Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΩΣΟΤΡΟ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

12 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ H παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εξγαζηψλ, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο. Ζ κειέηε αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαηηήησλ αληαιιαθηηθψλ, ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία, ησλ θνξηεγψλ, ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ, ησλ ππεξθαηαζθεπψλ, ησλ ζαξψζξσλ θαη ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ νρεκάησλ εθείλσλ πνπ θαιχπηνληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα, απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, γηα εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 2ν : ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ εθεί νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα παξαιάβνπλ ηελ Γηαθήξπμε θαη ηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ..- Γηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δηαδηθαζία εγγξαθήο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β 1317/ ) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» & ζην Π.Γ.60/07. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζεσξείηαη απηνκάησο φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : (α) έλαο (ππν)θάθεινο (ζηελ θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο (ζηελ θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνζθέξνληνο πνπ ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο. Δπεηδή ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ απνηππψλεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο Τπεξεζίαο ζην νπνίν απνηππψλνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιεη πξνζθνξά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο-νκάδεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη θαη αληηζηνίρσο ζα ππνβάιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηζάξηζκα, μερσξηζηά, έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία πνπ ζπκκεηέρεη. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ/αλαδφρσλ αλά θαηεγνξία ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ «ρακειφηεξε πξνζθνξά» (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε έθπησζε αλά ψξα εξγαζίαο θαη ηηκήο αληαιιαθηηθψλ), ζχκθσλα κε ην άξζξ. 51 παξ. β ηνπ Π.Γ. 60/07 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηεο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερλ. Τπεξεζηψλ θαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ αλσηέξσ ηηκή πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη απνηππψλεη ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν θάζε ζπκκεηέρσλ ψζηε λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε επηινγή ηνπ κεηνδφηε γηα θάζε θαηεγνξία/νκάδα ηεο κειέηεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ηηκή πξνζθνξάο ρσξίο ΦΠΑ, γηα ηελ θάζε θαηεγνξία-νκάδα ηεο κειέηεο ΑΡΘΡΟ 3ν. ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ηνλ δηαγσληζµφ γίλνληαη δεθηνί : 1. Φπζηθά πξφζσπα ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο 2. Ννµηθά πξφζσπα ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο 3. Κνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ

13 πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκνηερληθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη ελαζρφιεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε ζπλαθείο κε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο, πγθεθξηκέλα ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ (κε κία απφ ηηο αλσηέξσ κνξθέο) κπνξεί λα είλαη : i. θαηαζθεπαζηήο / εηζαγσγέαο / επίζεκε αληηπξνζσπεία - δηαλνκέαο ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ζηε ρψξα γηα ζέκαηα επηζθεπψλ ζπληήξεζεο θαη δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηνπ δηθηχνπ ηνπ ή, αλ απαηηεζνχλ, αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ii. εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ - δηαλνκέσλ ζηε ρψξα ή, αλ απαηηεζνχλ, αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη iii. αλεμάξηεην ζπλεξγείν επηζθεπήο φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ - δηαλνκέσλ ζηε ρψξα ή, αλ απαηηεζνχλ, αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Γηα λα γίλνπλ δεθηνί νη παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ή αληίζηνηρα ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπ-κέινπο ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπο έδξαο, θαη λα πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Οη πκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκνηερληθέο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη ελαζρφιεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε ζπλαθείο κε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα δειψζεη κε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο : - φηη απνηειεί ή ηελ επίζεκε αληηπξνζσπεία - δηαλνκέα ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ζηε ρψξα γηα ζέκαηα επηζθεπψλ ζπληήξεζεο θαη δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ή αλεμάξηεην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ - φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο, κεραλήκαηνο ή ππεξθαηαζθεπήο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη θαη αλαθέξνληαη ζηνπο επίζεκνπο ηζρχνληεο ηηκνθαηαιφγνπο ηεο θάζε εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ γηα θάπνηα επηζθεπή γλήζηα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα βεβαηψζεη ηελ ρξήζε αληαιιαθηηθψλ ηξίηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία, θαη ζα είλαη θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο βιάβεο ηνπ νρήκαηνο ή ηκήκαηνο απηνχ απφ ρξήζε κε θαηάιιεινπ αληαιιαθηηθνχ απφ κέξνπο ηνπ ζπλεξγείνπ, ζα αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ θαη δσξεάλ ηελ επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεξψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε απφ ηελ ρξήζε ηνπ κε θαηάιιεινπ αληαιιαθηηθνχ - φηη δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειεί θαη φηη εγγπάηαη ηελ άκεζε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ, ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γήκν. ΑΡΘΡΟ 4ν : ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζή ηνπο ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Ν. κχξλεο (ζηε δ/λζε Αγεζηιάνπ & Οιπκπίνπ - Ν. κχξλε) θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία λα εμεηάζνπλ ην πξνο επηζθεπή-ζπληήξεζε ηξνραίν πιηθφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, ππεξθαηαζθεπψλ θαη ηηο επηζθεπέο πνπ απηά έρνπλ ηχρεη κέρξη ζήκεξα γηα λα εθηηκήζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά-αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε ή γηα ηελ επηζθεπή ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο ηχπνπο ησλ ππεξθαηαζθεπψλ, ζηνπο κεραληζκνχο πνπ απηέο θέξνπλ θαζψο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφκελνη θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ νη ίδηνη απφ ηελ ηπρφλ απηνςία ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο σο εμήο : Α/Α Α. Β. C. D. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΟΜΑΓΑ Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο κεραλνινγηθψλ κεξψλ φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο, εθηφο ησλ ζαξψζξσλ Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ζπζηεκάησλ πέδεζεο φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο, εθηφο ησλ ζαξψζξσλ Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ππεξθαηαζθεπψλ φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ ππεξθαηαζθεπέο Δξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο - επηζθεπήο ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ ΠΡΟΫΠΟΛ.. ΓΑΠΑΝΖ (πξν ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛ.. ΓΑΠΑΝΖ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 23 %) , , , , , , , ,00 ΓΔΝΗΚΌ ΎΝΟΛΟ , ,00

14 Ο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα νπνηαδήπνηε (κία ή πεξηζζφηεξεο) απφ ηηο 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο-νκάδεο ηεο κειέηεο (πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ ηνπ πίλαθα ηεο κειέηεο) ή θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο-νκάδεο, φρη φκσο επηιεθηηθά γηα επηκέξνπο νρήκαηα-κεραλήκαηα. Έρεη απνδεηρζεί απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία καο φηη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ (νρήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ, κε ζπλερείο επηζθεπέο θαη παξεκβάζεηο, παιαηψλ θαη λέσλ θαηαζθεπψλ θαη ηερλνινγηψλ, αθφκε θαη εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ παχζεη λα ιεηηνπξγνχλ) θαη ηνπ πιήζνπο ησλ εηδψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ (πηζαλέο θαη απξφβιεπηεο εξγαζίεο, πνιππιεζήο γθάκα, έθηαζε επηζθεπψλ) ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ βξίζθνληαη ζην εκπφξην σο γλήζηα (ησλ επίζεκσλ θαηαζθεπαζηψλ ή εηζαγσγέσλ/αληηπξνζψπσλ - δηαλνκέσλ ηνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ) αιιά θάπνηα κφλν σο «αληαιιαθηηθά ηνπ εκπνξίνπ» (ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ). Ο θάζε ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα ηελ θαηεγνξία/νκάδα εξγαζηψλ πνπ ζπκκεηέρεη θαη γηα φια ηα νρήκαηα/κεραλήκαηα ή ππεξθαηαζθεπέο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη «θπζηθφ πξφζσπν» ή ηνπ λνκίκνπ, θαηά πεξίπησζε, εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ππνβαιιφκελνο ηηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ αθνξά γλήζηα αληαιιαθηηθά, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ, θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί «ε ρακειφηεξε πξνζθνξά» (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε έθπησζε αλά ψξα εξγαζίαο θαη ηηκήο αληαιιαθηηθψλ), ζχκθσλα κε ην άξζ. 51 παξ. β ηνπ Π.Γ. 60/07 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηεο κειέηεο θαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη ζα ζπκπιεξψζνπλ ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο : i) ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ ζα αθνξνχλ νη πξνζθεξφκελεο επηκέξνπο εθπηψζεηο θαζψο θαη ε κέζε έθπησζε ii) ηελ πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηφ % (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο επί ηεο ηηκήο ηεο ρξέσζεο αλά ψξα εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρεη (θαη γηα φια ηα νρήκαηακεραλήκαηα ή ππεξθαηαζθεπέο), φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε αιιά θαη γηα φπνηεο δελ πεξηγξάθνληαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ αιιά ίζσο απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (α) iii) ηελ πνζνζηηαία έθπησζε επί ηνηο εθαηφ % (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ, ηα νπνία απαηηείηαη λα ρξεζηµνπνηήζνπλ νη αλάδνρνη γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζπγθεθξηµέλεο θαηεγνξίαο πνπ ζπµµεηέρνπλ (θαη γηα φια ηα νρεκάηα-κεραλήκαηα ή ππεξθαηαζθεπέο) θαη φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνπο πιήξεηο επίζεκνπο ηηµνθαηαιφγνπο ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο (β) iv) ηελ πνζνζηηαία κέζε έθπησζε αλά ψξα εξγαζίαο θαη ηηκήο αληαιιαθηηθψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε : ΜΔΖ ΔΚΠΣΧΖ = [(α x 45%) + (β x 55 %)], κε ηελ πξνυπφζεζε β α (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη ε έθπησζε πνπ ζα πξνζθέξεη επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ηελ έθπησζε πνπ ζα πξνζθέξεη επί ηεο ηηκήο ηεο ρξέσζεο αλά ψξα εξγαζίαο (δει. β α). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα ζεσξείηαη απαξάδεθηε. Με βάζε ηελ πξνθχπηνπζα κέζε έθπησζε αλά θαηεγνξία δαπάλεο αλαθεξχζζεηαη θαη ν αληίζηνηρνο κεηνδφηεο αλά θαηεγνξία ή ν κνλαδηθφο κεηνδφηεο (αλ είλαη ν ίδηνο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη κεηνδνηήζεη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο). ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ (ίδηα πξνθχπηνπζα κέζε έθπησζε) ππεξηζρχεη ε επηκέξνπο έθπησζε πνπ πξνζθέξζεθε ζηηο ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζε πεξίπησζε απφιπηεο ηζνδπλακίαο δηεμάγεηαη θιήξσζε. Οη ηηκέο (εξγαζηψλ θαη ηηκνθαηαιφγσλ αληαιιαθηηθψλ) ζπκπεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ή ηνπ αληαιιαθηηθνχ θαζψο θαη θάζε επηβάξπλζε (θφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο, κεηαθνξηθά, εηζαγσγή απφ εμσηεξηθφ θιπ) ή άιιε λφκηκε δαπάλε απφ ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο ή αληαιιαθηηθνχ θαη έσο ηελ ηειηθή παξάδνζε. Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. Οη ηηκέο ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ζα επηδέρνληαη νπδεκία πξνζαχμεζε γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηελ ππνγξαθή θαη πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ παξφρνπ ζα ηζρχνπλ νη επηκέξνπο εθπηψζεηο πνπ πξνζέθεξε (ζε εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) φπσο απνηππψλνληαη ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ησλ θαηεγνξηψλ/νκάδσλ ηεο κειέηεο θαη νη νπνίεο επηκέξνπο εθπηψζεηο έδσζαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ηχπνπ ηελ κέζε έθπησζε κε ηελ νπνία έγηλε ε ηειηθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθεξφκελε πνζνζηηαία επί ηνηο εθαηφ (%) έθπησζε πνπ πξνζέθεξε ν πάξνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα ηα αληαιιαθηηθά ζα εθαξκφδεηαη ηφζν ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηάινγνπ ησλ επίζεκσλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο-αληηπξνζσπείαο φζν ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ή ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ πνπ ππνβάιιεη. ΑΡΘΡΟ 5ν : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νη κεηνδφηεο δελ ζα ελεξγνχλ απηνβνχισο ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ, ζηελ απνμήισζε ησλ αληαιιαθηηθψλ, ζηε δηάγλσζε ησλ βιαβψλ, ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ εθαξκνγή λέσλ αληαιιαθηηθψλ, ζηελ επαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ επηζθεπή ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ αξ. 3373/390/ (ΦΔΚ 349/Β / ) απφθαζε ηνπ Τπ. Πξνεδξίαο «πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ πεξί ψλ ην άξζξν1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 2396/53» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξ. 4993/745/ (ΦΔΚ 489/Β / ) απφθαζε, πνπ εθδφζεθαλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2396/53 «πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ» είλαη ε αθφινπζε :

15 Σν Σµήµα ηαρείξηζεο & πληήξεζεο Δμνπιηζκνχ (Γξαθείν Κίλεζεο) ηεο Τπεξεζίαο εθδίδεη «δειηίν ή εληνιή ηερληθήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη αλ είλαη δπλαηφλ, θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ην νπνίν δειηίν απνηειεί νπζηψδεο δηθαηνινγεηηθφ ηεο εθάζηνηε πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο θαη πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή πληεξήζεσο θαη Δπηζθεπήο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία θαη ζα επηιακβάλεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο κε έληππν ζήκα ζην αληίζηνηρν ηδησηηθφ ζπλεξγείν. Σν ηδησηηθφ ζπλεξγείν (πάξνρνο) ππνρξενχηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ην έληππν ζήκα ηεο εληνιήο επηζεψξεζεο ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή επηζεψξεζή ηνπ νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. ηε ζπλέρεηα ππνρξενχηαη λα εθδψζεη «Γειηίν Σερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Ορήκαηνο» κε ηηο ηερληθέο δηαπηζηψζεηο πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ, φιεο ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνχληαη (αλάιπζε ζε ψξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε), θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. Σν Γειηίν απηφ δηαβηβάδεηαη απζεκεξφλ ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή µε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ παξφρνπ ψζηε λα δνζεί ε ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε. Καηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Γειηίνπ ηεο Σερληθήο Δπηζεψξεζεο, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάζεη ην φρεκα ή λα αληηθαηαζηήζεη εμαξηήκαηά θιπ κε ρξήζε λέσλ αληαιιαθηηθψλ εληφο ηνπ επφκελνπ 48ψξνπ (εθηφο αλ απηφ ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηζθεπή ζα γίλεηαη άµεζα µε ηελ ιήςε ηνπ αληαιιαθηηθνχ θαη ν πάξνρνο ζα πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξφλν επηζθεπήο ηνπ νρήµαηνο θαηά ηελ ζπµπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ Σερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Ορήκαηνο») θαη λα ζπληάμεη ην «Γειηίν Δπηζθεπήο Ορήκαηνο», κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο πνπ απνθαηαζηάζεθε ή ηεο γελνκέλεο ζπληεξήζεσο (αλάιπζε ζε ψξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε) θαζψο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ηνπο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη γηα θάζε ηηµνιφγην μερσξηζηά, θσηναληίγξαθα δε ησλ σο αλσ εληχπσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ δηεχζπλζε νηθνλνµηθψλ ππεξεζηψλ ζπλνδεχνληαο ην αληίζηνηρν ρξεµαηηθφ έληαιµα πιεξσµήο. Θα ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ην ζεσξεί ζθφπηκν ε ππεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε επηζθεπήο ή ζπληήξεζεο, Σερληθή Έθζεζε, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ παξφρν θαη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά : ε αξρηθή δηάγλσζε ηεο βιάβεο, έηζη φπσο απηή ζπλνδεχεη ην πξνο επηζθεπή κεραληθφ κέξνο απφ ην Γεκνηηθφ πλεξγείν ε αθξηβήο δηάγλσζε ηεο βιάβεο, έηζη φπσο απηή δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ κεραληθνχ κέξνπο νη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε βιάβε ε πξνηεηλφκελε ιχζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο κε έκθαζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ησλ δηαθφξσλ ππνζπλφισλ πνπ απαξηίδνπλ ην εθάζηνηε κεραληθφ κέξνο νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηα ηερλ. εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ε αλάιπζή ηνπο αλά ψξα εξγαζίαο ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεπηνκεξψο, κε έκθαζε ζην αλ είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά δελ είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ζα δηθαηνινγείηαη ε επηινγή ηνπο απφ ηνλ πάξνρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο : - έρεη ηε δπλαηφηεηα, απεπζπλφκελνο ζηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ή θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε ηξνραίνπ πιηθνχ ην νπνίν πξννξίδεηαη πξνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή, λα εμεηάδεη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ θάζε θνξά εξγαζηψλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ. - δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγµαηα ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ θαη λα ζηέιλεη απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ µε δαπάλε ησλ πξνµεζεπηψλ - δηαηεξεί ην δηθαίσκα έξεπλαο ζηελ αγνξά γηα ην χςνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, είηε αξρηθά είηε δηαδνρηθά, εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο - έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην λα δηαζηαπξψλεη ην ρξφλν ηηµνιφγεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ζε ζρέζε µε ην βηβιίν εηζεξρνµέλσλ εμεξρνµέλσλ νρεµάησλ, εθφζνλ ην βηβιίν απηφ βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ θείµελε θνξνινγηθή λνµνζεζία. - δχλαηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο απφ ηνλ πάξνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νξηδφκελε απφ ην Γήκν Τπεξεζία θαη ηε ζχληαμε ηνπ Γειηίνπ Σερληθήο Δπηζεψξεζεο Ορήκαηνο κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ πάξνρν, λα απνθαζίζεη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο, αθνχ ν αλάδνρνο παξαδψζεη ζηνλ Γήκν ην ειεγκέλν κεραληθφ κέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. Όζνλ αθνξά ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο πξνηηκά ηα αληαιιαθηηθά ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη λα ζπλνδεχνληαη (γηα φπνηα απφ απηά απαηηείηαη θαη δελ εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο) απφ δήισζε/πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πξνο φιεο ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο απφ πηζηνπνηεκέλν δίθηπν-θνξέα πηζηνπνίεζεο ή λα έρνπλ ζήκαλζε CE, γηα ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ πηζηνπνηεηηθψλ δεζκεχεηαη ν ζπκκεηέρσλ κε ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαζέηεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ κε απφδεημε χπαξμεο ηεο ζήκαλζεο CE γηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα απνηειεί αηηία δσξεάλ αληηθαηάζηαζεο ηνπο άκεζα απφ ηνλ κεηνδφηε. ε θάζε πεξίπησζε νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηε γλεζηφηεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, ηελ λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Γηα ηα νρήµαηα πνπ δηαζέηεη ν ήµνο θαη δελ ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά γλήζηα (ησλ εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο ή εηζαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ) ή εκπνξίνπ (αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ µε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά), ν µεηνδφηεο µπνξεί λα πξνηείλεη πξνο έγθξηζε, θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ «Γειηίνπ ηεο Σερληθήο Δπηζεψξεζεο» ηελ ρξήζε µεηαρεηξηζµέλσλ αληαιιαθηηθψλ µε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Δάλ ρξεζηµνπνηεζεί µεηαρεηξηζµέλν αληαιιαθηηθφ ίδηνπ ηχπνπ µε ην γλήζην ε ηηµή θφζηνπο ηνπ ζα πξνεγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεµάησλ.

16 Aληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηψλ-αληηπξνζψπσλ ησλ νρεµάησλκεραλεκάησλ, απνξξίπηνληαη. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή εκθαλίδνληαη ειαηηψκαηα θιπ ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη εάλ δελ ζπκκνξθσζεί κε απηφ εληφο νξηδφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηφηε ν Γήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά απ' επζείαο απφ ην εκπφξην, λα επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθφ κέξνο θαη λα ρξεψζεη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πάξνρν κε θξάηεζε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ. Οη εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ/παξφρνπ ζα παξέρνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο αιιά θαη γεληθφηεξα εληφο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο φπνπ θαη δχλαηαη λα θηλνχληαη ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ απηέο βξίζθνληαη. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνο επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θιπ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο. Σα παξαδνηέα (νρήκαηα απφ επηζθεπή, αληαιιαθηηθά θιπ) ζα παξαδίδνληαη ζε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ, αλ απηέο βξίζθνληαη εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ή ελαιιαθηηθά ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, φηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ λνκνχ. Γεληθά ηα φπνηα θφζηε κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο κειέηεο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα αλαιάβεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο ηελ κεηαθνξά ηνπ θάζε νρήκαηνο-κεραλήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην φρεκα αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο ή αηπρήκαηνο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ ή ζηνλ δξφκν (εληφο ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο αιιά θαη γεληθφηεξα εληφο ηνπ Ννκνχ) νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη δελ θξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία αζθαιή ή δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ κε νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. ηελ δηάξθεηα φπνπ ην φρεµα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ µεηνδφηε, απηφο είλαη θχξηα & απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεµηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ µέρξη παξάδνζεο απηνχ & ν ήµνο δηαηεξεί ην δηθαίσµά γηα απνδεµίσζε, µεξηθή ή νιηθή γηα ην δεµησζέλ φρεµα. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηα αληίζηνηρα κεραληθά κέξε ή εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο-κεραλήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο νρεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πάςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ηζρχνπλ θάπνηνη απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ν Γήκνο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή νηη ε πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή εκθαλίδνληαη ειαηηψκαηα θιπ ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη εάλ δελ ζπκκνξθσζεί κε απηφ εληφο νξηδφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηφηε ν Γήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά απ' επζείαο απφ ην εκπφξην, λα επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθφ κέξνο θαη λα ρξεψζεη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πάξνρν κε θξάηεζε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πάςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ηζρχνπλ θάπνηνη απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ν Γήκνο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. ΑΡΘΡΟ 6ν : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Σα νρήκαηα ηα νπνία πηζαλφλ λα ηχρνπλ ηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο αλαθέξνληαη ζε πίλαθα ηνπ ηεχρνπο ηεο κειέηεο. Οη αξηζµνί πιαηζίνπ νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα δίδνληαη ελδεηθηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ ηχπσλ ησλ νρεκάησλ. ΑΡΘΡΟ 7ν : ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Οη θπξηφηεξεο εξγαζίεο νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη έσο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο πηζαλφλ λα απαηηνχλ θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο θαησηέξσ ηέζζεξηο (04) θαηεγνξίεο νκάδεο : A. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΔΡΧΝ B. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΔΓΖΖ C. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΧΝ D. ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΡΧΘΡΧΝ Παξαθάησ δίδνληαη ελδεηθηηθά, νκαδνπνηεκέλεο αλά θαηεγνξία νκάδα, νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαη νη ψξεο πνπ απαηηνχληαη αλά είδνο επηζθεπήο. Οη πξναλαθεξφκελεο βαζηθέο θαηεγνξίεο-νκάδεο επηζθεπψλ θαη νη επηκέξνπο θάησζη ελδεηθηηθέο εξγαζίεο δελ απνθιείνπλ ηελ αλάγθε θαη άιινπ είδνπο επηζθεπήο ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ππεξθαηαζθεπέο ησλ νρεκάησλ. Σπρφλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ζα ηηκνινγνχληαη κε ηελ ίδηα ρξέσζε αλά ψξα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ππφινηπεο αθφινπζεο εξγαζίεο.

17 Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΓΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΔΡΩΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΟΥΖΜΑΣΑ 3,5 tn ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ (h) ΦΟΡΣΖΓΑ, ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΑ ΚΛΠ ΜΔΑΗΑ 5 tn ΜΔΓΑΛΑ 5 tn ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 100 hp 1. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηήξα 1 Ρεθηηθηέ ζηξνθάινπ Δθαξκνγή θνπδηλέησλ Ρεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ Πιάληζκα θαπαθηνχ Πιάληζκα θνξκνχ θηλεηήξα Αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ θαη εθαξκνγή πείξσλ Αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ Αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή Αιιαγή δαθηπιηδίσλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή Αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ Αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ Φιάληδεο ηζηκνχρεο Διαηήξηα Δπηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ Ρχζκηζε βαιβίδσλ Αιιαγή αληιία λεξνχ Έιεγρνο επηζθεπή αληιίαο θαπζίκνπ Καζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ Δπηζθεπή ππεξζπκπηεζηή Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ, αέξα, πεηξειαίνπ ή βελδίλεο Έιεγρνο θαπζαεξίσλ Δμαγσγή ςπγείνπ λεξνχ θαη επαλαηνπνζέηεζε Δπηζθεπή ςπγείνπ Αιιαγή ηκάληα Αληηθαηάζηαζε θνιιάξνπ λεξνχ Δμαγσγή ζεξκνζηαηψλ θαη αιιαγή απηψλ SERVICE πεηξειαηνθηλεηήξσλ: Αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα, αιιαγή θίιηξσλ: (ιαδηνχ, αέξα, πεηξειαίνπ, θακπίλαο, ηηκνληνχ), έιεγρνο βαιβνιηλψλ ζαζκάλ-δηαθνξηθφ, έιεγρνο εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο, έιεγρνο ηκάλησλ 28 SERVICE βελδηλνθηλεηήξσλ: Αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα, αιιαγή θίιηξσλ: (ιαδηνχ, αέξα, βελδίλεο, θακπίλαο, ηηκνληνχ), έιεγρνο βαιβνιηλψλ ζαζκάλ-δηαθνξηθφ, έιεγρνο εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο, έιεγρνο ηκάλησλ 2. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 1 Αιιαγή θνπξθέηεο Αιιαγή ζπγξνληδέ Αιιαγή ξνπιεκάλ Αιιαγή γξαλαδηψλ Αιιαγή θνπξθέηεο, ζπγρξνληδέ, ξνπιεκάλ, γξαλαδηψλ Δπηζθεπή αξγφ γξήγνξν (fuller) Φιάληδεο ηζηκνχρεο Πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ Γεπηεξεχσλ άμνλαο θνκπιέ Πξσηεχσλ- Γεπηεξεχσλ Δλδηάκεζνο άμνλαο ηαπξνί ηαρπηήησλ ηαζεξά ηαρπηήησλ Δπηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπκπιέθηε 1 επηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε επηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε αιιαγή ζεη δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ Αληηθαηάζηαζε δεχγνπο θεξκνπίη επηζθεπή δίζθνπ επηζθεπή πιαηψ Αιιαγή θπζνχλαο πληήξεζε θαη επηζθεπή αλαξηήζεσλ (ζνχζηεο, απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ) 1 αιιαγή ακνξηηζέξ αιιαγή επηζθεπή ζνχζηεο hp

18 3 αιιαγή κπξαθέηα αιιαγή ζηλεκπιφθ αιιαγή θφληξεο θιπ πληήξεζε θαη επηζθεπή εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο 1 αθξαμφλην πείξνο αθξαμνλίνπ ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμνλίσλ αθξαμφλην πείξνο αθξαμνλίνπ ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμνλίσλ 5 ξνπιεκάλ ηζηκνχρεο κνπαγηέ,ξνδέιεο, ξνδέιεο κεηαιιηθέο 6 γιχζηξεο θνπδηλέηα ηάπεο πεηξνδαθηπιίσλ γξαζζαδνξάθηα αιιαγή αθξφκπαξα κηθξήο κεγάιεο κπάξαο έιεγρνο επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο (κεραληθφο) έιεγρνο επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο ηηκνληνχ έιεγρνο επηζθεπή πδξαπιηθνχ αηέξκνλα ηηκνληνχ αληηθαηάζηαζε αληιίαο ηηκνληνχ έιεγρνο αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο πληήξεζε θαη επηζθεπή αεξνζπκπηεζηψλ 1 ζηξφθαινο, ξνπιεκάλ, ειαηήξηα, θφθιεξ (ζεη), δαθηπιίδηα, κπηέιεο, ζεη ειαηήξηα, ζεη θιάληδεο 2 αληηθαηάζηαζε ζθάζηξα θφθιεξ ζεη θιάληδεο θφθιεξ θεθαιήο ζεη ειαηήξηα θφθιεξ βαιβίδα θφθιεξ ρηηψλην θφθιεξ θίιηξα πληήξεζε θαη επηζθεπή δηαθνξηθνχ 1 επηζθεπή αληηθαηάζηαζε πελίν θνξψλα ξνπιεκάλ επηζθεπή αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ εκηαμνλίσλ θιάληδεο ηζηκνχρεο πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο εμαγσγεο θαπζαεξησλ 1 Αιιαγε θαδαλαθη εμαηκηζεο Αιιαγε ζπηξαι εμαηκηζεο πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο θφξηηζεο 1 γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ απηνκάηνπ αιιαγή δπλακφ πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ κεξψλ 1 Γεληθή επηζθεπή µίδαο Αιιαγή µίδαο Γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλαµφ απηνµάηνπ Αιιαγή δπλαµφ Έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ Αιιαγή θαλαξηψλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή κίδαο Έιεγρνο θαη επηζθεπή δπλακφ Αληηθαηάζηαζε εκπξφο θαη πίζσ θαλψλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή θάξσλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή θάξσλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή κνηέξ θαη κπξάηζσλ παινθαζαξηζηήξσλ 13 Έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ παξαζχξσλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ θιεηδαξηψλ Έιεγρνο θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη αηξθνληίζηνλ Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ½ ½ ½ ½ ½ 17 Αληηθαηάζηαζε κάθηξσλ παινθαζαξηζηήξσλ ½ ½ ½ ½ ½ 18 Έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο Έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο ππεξθαηαζθεπψλ Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε θφξλαο Έιεγρνο θαη επηζθεπή νξγάλσλ (θαληξάλ) Αληηθαηάζηαζε θαλψλ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 23 Αιιαγε δηαθνπηε θαινξηθεξ Ζιεθηξηθα αληηθαηαζηαζεο ςπγεηνπ Ζιεθηξηθα επηζθεπεο θηλεηεξα πληήξεζε θαη επηζθεπή θακπίλαο νρήκαηνο 1 αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ

19 2 αληηθαηάζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο έιεγρνο επηζθεπή αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο 4 Αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο νξνθήο θακπίλαο αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο ζπξψλ θαη πίζσ κέξνπο θακπίλαο 6 αληηθαηάζηαζε παηψκαηνο θακπίλαο επηζθεπή ζπζηήκαηνο άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί επηζθεπή θαζηζκάησλ αέξνο αιιαγή αθξνιέμ, ηειάξσλ, ειαηεξίσλ θαη ηαπεηζαξίαο, θαηά πεξίπησζε 10 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο αληηθαηάζηαζε εκπξφζζηνπ παινπίλαθα αληηθαηάζηαζε ππνινίπσλ παινπηλάθσλ επηζθεπή αξζξψζεσλ ζπξψλ αληηθαηάζηαζε κεραληζκψλ αλχςσζεο παξαζχξσλ αληηθαηάζηαζε κεραληζκνχ αζθάιηζεο ζπξψλ ηζηκνχρεο ζηεγαλνπνίεζε θαζαξηζκφο θακπίλαο, θαζίζκαηα, ηαπεηζαξίεο, πιαζηηθά κέξε 12. Δξγαζίεο θαλνπνηταο - βαθεο 1 Αληηθαηάζηαζε θαζξέπηε µε µπξάηζν Αληηθαηάζηαζε ληίδαο θαη ρεηξνιαβήο πφξηαο Αληηθαηάζηαζε θαζίζµαηνο νδεγνχ Αιιαγή θνιιεηνχ παξµπξίδ νρεκαησλ ή παξµπξίδ µεραλήµαηνο έξγνπ 5 Αιιαγή ζε ιάζηηρν παξµπξίδ Αιιαγή πξνθπιαθηήξα δηαηξνχµελνπ Αιιαγή πξνθπιαθηήξα Αιιαγή ζθαινπαηηνχ θαµπίλαο Αιιαγή γξχινπ ηδαµηνχ Βαθή θηεξψλ απηνθηλήηνπ Βαθή πφξηαο θνξηεγνχ Δπηζθεπή θιεηδαξηάο Καηαζθεπή ηαπεηζαξίαο θαζίζµαηνο πληήξεζε θαη επηζθεπή νξγαλσλ ειεγρνπ ηαρπηεηαο 1 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 1 2 Βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 1 3 Αληηθαηάζηαζε σξνιφγηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 1 4 Δπηζθεπή ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 1 5 Δπηζθεπή ρηιηνκεηξεηή 1 6 Αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο VDO 1 7 θξαγηζκα - πηζηνπνηεηηθν ηαρνγξάθνπ 1 8 Διεγρνο ηαρπηεηαο & νδνκεηξνπ ςεθ.ηαρνγξαθνπ κε ΖTC 1 9 Δξγαζηα επηζθεπεο πνξηαο (ζπξηαξη) ηαρνγξάθνπ 1 10 Διεγρνο θαισδησζεο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 1 11 Δπηζθεπή ζπζηεκαηνο θαηαγξαθεο ηαρπηεηαο (βεινλε) 1 12 Δξγαζηα αληηθαηαζηαζεο θαισδησζεο 1 13 Δξγαζηα αληηθαηαζηαζεο πιαθεηαο ειεθηξ. ηαρνγξάθνπ 1 14 Διεγρνο δνηε ηαρνγξάθνπ Kitas 1 15 Δξγαζηα αληηθαηαζηαζεο πξνζνςεο (θαπαθη) ηαρνγξάθνπ 1 16 Δξγαζηα αληηθαηαζηαζεο αθηδσλ εγγξαθεο 1 17 Δξγαζηα αληηθαηαζηαζεο δνηε ηαρνγξάθνπ 1 18 Δπηζθεπε ζπζηεκαηνο απηνκαηνπ ρξνλσλ εξγαζηαο 1

20 Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ -ΟΜΑΓΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΔΓΗΗ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΟΥΖΜΑΣΑ 3,5 tn ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ (h) ΦΟΡΣΖΓΑ, ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΑ ΚΛΠ ΜΔΑΗΑ 5 tn ΜΔΓΑΛΑ 5 tn ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 100 hp 1. πληήξεζε θαη επηζθεπή θξέλσλ 1 έιεγρνο δηθηχνπ αέξνο έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο επηζθεπή θεληξηθήο βαιβίδαο επηζθεπή μεξαληήξα Δπηζθεπή δαγθάλαο κέηξεζε ζπζηήκαηνο αέξνο θαη πέδεζεο έιεγρνο αιιαγή θπζνχλεο ηξνρψλ έιεγρνο αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ έιεγρνο ηνξλίξηζκα ηακπνχξσλ έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη εκπξφζζησλ ηξνρψλ έιεγρνο -αιιαγή ζηαγψλσλ νπίζζησλ ηξνρψλ ιίπαλζε αληηθαηάζηαζε ελφο ξνπιεκάλ ηζηκνχρεο δαρηπιίδηα Δμαγσγή θαη επηζθεπή παληφθιαο θξέλσλ Αληηθαηάζηαζε ηαθάθηα εκπξφζζησλ ηξνρψλ Αιιαγή δχν ηακπνχξσλ Αιιαγή 4 ειαηεξίσλ hp C ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΓΑ : ΤΝΣΗΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΣΟΩΡΔ (h) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη, κεηά απφ απηνςία, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πνηθηιία ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ νρεκάησλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνξξηκαηνθφξσλ θέξεη ππεξθαηαζθεπέο ηεο εηαηξείαο ' Κανχζεο Α.Δ.'' ηχπνπ Πξέζζαο RL200 & RL300, ηχπνπ πεξηζηξεθφκελoπ ηχκπαλνπ ηχπνπ CRV 1600 θαη αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο θάδσλ 120 σο 1300 ιίηξα. 1. πληήξεζε θαη επηζθεπή ππεξθαηαζθεπψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο containers (γαληδνη), press containers 20 m3 θαη containers 30 m3 1 ΑΛΛΑΓΖ ΑΡΘΡΧΖ ΔΜΒ. ΡΑΟΤΛΟΤ ΣΑΘΔΡ/Ζ AMPLIROL 20 2 ΑΛΛΑΓΖ ΑΡΘΡΧΖ ΠΟΡΣΑ CONTAINER 26,5 3 ΑΛΛΑΓΖ ΑΡΘΡΧΖ ΡΑΟΤΛΟΤ CONTAINER 13,5 4 ΑΛΛΑΓΖ ΑΡΘΡΧΖ ΣΡΟΥΟΤ CONTAINER 3,5 5 ΑΛΛΑΓΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΑΝΣΕΟΤ AMPLIROL 3,5 6 ΑΛΛΑΓΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΓΚΡ. CONTAINER 20 7 ΑΛΛΑΓΖ ΒΑΔΧΝ ΣΡΟΥΧΝ CONTAINER 17 8 ΑΛΛΑΓΖ ΒΑΖ ΡΑΟΤΛΟΤ ΣΑΘΔΡ/Ζ AMPLIROL 17 9 ΑΛΛΑΓΖ ΓΑΝΣΕΟΤ ΑΦΑΛΗΖ AMPLIROL ΑΛΛΑΓΖ ΓΑΝΣΕΟΤ ΔΛΞΖ CONTAINER 7 11 ΑΛΛΑΓΖ ΘΖΛΔΗΑ CONTAINER ΑΛΛΑΓΖ ΚΟΛΧΝΑ ΣΕΑΒΔΣΣΑ 33,5 13 ΑΛΛΑΓΖ ΚΟΛΧΝΧΝ CONTAINER ΑΛΛΑΓΖ ΜΠΑΡΑ ΔΜΒ. ΡΑΟΤΛΟΤ ΣΑΘΔΡ/Ζ AMPLIROL ΑΛΛΑΓΖ ΟΤΡΑΝΟΤ CONTAINER 83,5 16 ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΣΧΜΑΣΟ CONTAINER ΑΛΛΑΓΖ ΠΗΝΑΚΑ CONTAINER ΑΛΛΑΓΖ ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΑΛΛΑΓΖ CONTAINER 5 19 ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΑΛΛΑΓΖ CONTAINER ΑΛΛΑΓΖ ΠΟΡΣΑΚΗ CONTAINER 3,5

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΜΔΛΔΣΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 70/2014 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΔΗ 23% 6.473,35 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΩΖ 34.618,34 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΖ 1. Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 2. Σερληθή Έθζεζε 3. Κνηλφ ιεμηιφγην γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ. Πποςπ.: 34.900,00 Απ. Μελέηηρ: 27/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2896- ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ «Παξνρη Τπεξεζηω λ πληη ξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003186592 2015-10-19

15REQ003186592 2015-10-19 ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 18087/19-10-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 667 Απφ ην πξαθηηθφ 37 εο /2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 120.400,93 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξηζκόο Μειέηεο 09/2015, 10/2015, 11/2015 Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ νηθ. 1670 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 16-11-2016 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 27613 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: 11-11-2016 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: -2224- ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Πιεξνθνξίεο: θ.παπιίδνπ Όιγα Σει:2332025600 Fax:2332028798

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857200 2015-06-18

15PROC002857200 2015-06-18 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/ 6 / 2015 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΔΓΤ/ 874 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σασ.Γ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Ππορ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα