ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, του ΩΔΕΙΟΥ και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου)» προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α. Από το πρακτικό της 9 ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα στις 10 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος 3.- Ζορμπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 4.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 5.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 6.- Σίμος Ευάγγελος, 5 ο Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Τσιάμης Γ. και η κ. Δημητρίου Σ. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο (2 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθμ. μελέτης 3/2012) του διαγωνισμού για «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου)» προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α., και παρακαλούμε για την έγκρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. Η εν λόγω μελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης έχουν ως εξής : -1-

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 3 /2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΏΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ 2012 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για το Δήμο Πετρούπολης, συγκεκριμένα πούλμαν, για τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ, Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικού Κέντρου σε εκδρομές εντός Ελλάδος, πρωινούς και απογευματινούς περιπάτους σε μουσεία και θέατρα, μεταφορά σε συνεστιάσεις, σε θαλάσσια μπάνια, σε επετειακούς εορτασμούς κλπ., καθ όλο το έτος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Προβλέπονται εννέα (09) ημερήσιες εκδρομές και με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μία ημερήσια εκδρομή ως εξής : στις τέσσερις εκδρομές εννεά (9) πούλμαν, στις δύο (2) δύο πούλμαν και στις τρείς ένα πούλμαν. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων του ενός πούλμαν που προκύπτει είναι: 9 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 4 ημερήσιες εκδρομές = 36 δρομολόγια 2 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 2 ημερήσιες εκδρομές = 4 δρομολόγια. 1 δρομολόγιο του ενός πούλμαν ανά ημερήσια εκδρομή χ 3 ημερήσιες εκδρομές = 3 δρομολόγια. Σύνολο δρομολογίων για τις ημερήσιες εκδρομές =43 δρομολόγια Προβλέπεται ένας (1) πρωινός περίπατος σε προορισμούς εντός Νομού Αττικής με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν πέντε (5). Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων που προκύπτει είναι πέντε(5) πούλμαν Χ 1 περίπατο = 5 δρομολόγια Προβλέπεται μία τριήμερη εκδρομή σε προορισμούς εκτός Νομού Αττικής, με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μελών οκτώ (8) πούλμαν. Αρα ο συνολικός αριθμός που προκύπτει είναι οκτώ (8) πούλμαν Χ 3 ημέρες = 24(είκοσι τέσσερα) δρομολόγια. Ήτοι συνολικά 9 πούλμαν. Προβλέπονται πέντε διήμερες εκδρομές σε προορισμούς εκτός Νομού Αττικής, με μέγιστο αριθμό πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για την κάθε διήμερη εκδρομή ως εξης : Στη μία (1) μέχρι οκτώ (8) λεωφορεία, στις δύο (2) μέχρι δύο (2) λεωφορεία και στις 2 από ένα λεωφορείο. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων του ενός πούλμαν που προκύπτει είναι: 8 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες = 16 δρομολόγια.ήτοι συνολικά (10) πούλμαν 2 δρομολόγια του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες χ 2 διήμερες εκδρομές = 8 δρομολόγια.ήτοι συνολικά (2) πούλμαν ανά εκδρομή 1 δρομολόγιο του ενός πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή χ 2 ημέρες χ 2 διήμερες εκδρομές = 4 δρομολόγια Ήτοι συνολικά (1) πούλμαν ανά διήμερη εκδρομή -3-

4 Σύνολο δρομολογίων για τις διήμερες εκδρομές είναι : =28 δρομολόγια Προβλέπονται είκοσι (20) θαλάσσια μπάνια για τις εργάσιμες ημέρες τεσσάρων (4) εβδομάδων στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Η μεταφορά θα γίνει με τέσσερα (4) πούλμαν. Άρα ο συνολικός αριθμός δρομολογίων είναι:τέσσερα (4) πούλμαν χ 20 δρομολόγια = 80 δρομολόγια. Προβλέπεται δύο (2) συνεστιάσεις, εντός Νομού Αττικής των οποίων η μεταφορά θα γίνει με μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό πούλμαν τα εννέα (9 ) συνολικά και για τις δύο συνεστιάσεις (τα πούλμαν θα χρισιμοποιηθουν συνολικά και για τις δύο συνεστιάσεις αναλογα με την συμμετοχή των μελών που θα είναι στην κάθε συνεστίαση). Ήτοι συνολικά 9 δρομολόγια. Το σύνολο της δαπάνης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #65.000,00 # με το Φ.Π.Α.( 13% ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης έτους 2012 με Κ.Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η Α.Τ. Ημερήσιες εκδρομές 1 Πρωινοί περίπατοι 2 Τριήμερη εκδρομή 3 Διήμερη εκδρομή 4 Θαλάσσια μπάνια 5 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Δρομολόγι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΔΑΠΑΝΗ α ,00 17,630,00 Δρομολόγι α 5 180,00 900,00 Δρομολόγι α , ,00 Δρομολόγι α , ,00 Δρομολόγι α , ,00-4-

5 6 Συνεστιάσε ις 6 Δρομολόγι α 9 127, , ,00 ΦΠΑ 13% ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 Στρογγυλ. 10,31 Γενικό Σύνολο ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν πάσα απαιτηθησομένη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη εντέχνως και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στους πιο πάνω όρους έχει υπολογισθεί ο ΦΠΑ 13%. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ημερήσιες εκδρομές σε προορισμούς εντός ή εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες (περίπου από τις 8:00 έως τις 20:00 ). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 410,00-5-

6 ΑΡΘΡΟ 2 Ο Πρωινούς περιπάτους σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες ( περίπου από τις 8:00 έως 14:00). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως το προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Εκατόν ογδόντα ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 180,00 ΑΡΘΡΟ 3 Ο Εκδρομές σε προορισμούς εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας τριών ημερών (περίπου 72 ωρών). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.900,00 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ (ημερησίως το δρομολόγιο) πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 420,00 ΑΡΘΡΟ 4 Ο Εκδρομές σε προορισμούς εκτός του Νομού Αττικής, συνολικής διάρκειας δύο ημερών (περίπου 48 ωρών). Η συνολική πλήρης διαδρομή που θα διανύεται, από το χώρο αναχώρησης ως τον προορισμό και πάλι πίσω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.300,00 χιλιόμετρα. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ευρώ (ημερησίως το δρομολόγιο) πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 420,00 ΑΡΘΡΟ 5 ο Μεταφορές για θαλάσσια μπάνια σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής. Για ένα δρομολόγιο ( ) Τιμή ολογράφως: Διακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς: 200,00 ΑΡΘΡΟ 6 ο Μεταφορές για συνεστιάσεις σε προορισμούς εντός του Νομού Αττικής Για ένα δρομολόγιο( ) Τιμή ολογράφως :Εκατόν εικοσι επτά ευρώ πλέον ΦΠΑ Τιμή αριθμητικώς:127,00 Σημείωση: τα δρομολόγια είναι πλήρης όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 6 της Γ.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -6-

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την σωστή και με ασφάλεια πραγματοποίηση των μεταφορών πρέπει απαρέκκλιτα να ισχύουν τα εξής: Η Ηλικία των πούλμαν δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια. Αυτό θα αποδεικνύεται μέσω των αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες θα επιδεικνύονται υποχρεωτικά πριν από κάθε μεταφορά, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική απόσταση από την 1 η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη της δεκαετίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλμαν θα πρέπει να συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική απόφαση / 1771 / 4 / (ΦΕΚ 408 Β ) «Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση, με αναπαυτικά καθίσματα και, γενικότερα, όλες τις απαραίτητες για τους επιβάτες ανέσεις. Επίσης, θα διαθέτουν συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 19 και 20 της Υ.Α / 1771 / 4 / , να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα και άλλα μέσα όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις νομοθετικές διατάξεις και να πληρούν τους όρους ασφαλείας. Οι οδηγοί, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης( δίπλωμα Δ κατηγορίας). Ακόμα, οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να πραγματοποιήσουν την κάθε μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς και να έχουν καθ όλα κόσμια συμπεριφορά. Η κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση άλλων ουσιών ή φαρμάκων που αδυνατούν ή δυσχερένουν την λειτουργία της αντίληψης ή των αισθήσεων απαγορεύται. Με ευθύνη του αναδόχου των μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πούλμαν μικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και φαρμακείο που να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης. Κάθε αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους επιβαίνοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προσκομιθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες ζημίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Tα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ στις εκδρομές, θαλάσσια μπάνια, περιπάτους θα πρέπει είναι των 50 θέσεων ή των 56 θέσεων (48 θέσεων καθημένων συν 2 για οδηγό και για συνοδηγόή 54 συν 2 οδηγό -συνοδηγό), ενώ η μεταφορά όρθιων απαγορεύεται ρητά. Τα πούλμαν τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των μελών στις εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ, θα πρέπει να έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ και να ισχύει ο χρόνος κάρτας ελέγχου( με προσκόμιση των φύλλων ελέγχου). Θεωρούνται απαραίτητα η καθαριότητα των πούλμαν, οι ζώνες στα καθίσματα, τα καινούργια ελαστικά και ο έλεγχος του ΚΤΕΟ -7- Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψουν σε πούλμαν, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως με άλλο πούλμαν το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα προη-

8 γούμενα και στην περίπτωση αυτή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογιτικά (άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, και ασφαλιστήριο, όλα σε ισχύ) τα οποία ο πάροχος οφείλει να τα προσκομίζει πριν από κάθε μεταφορά. Το πρακτορείο να έχει ιδιόκτητα πούλμαν και να αναφέρει πόσα. Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης, ώστε οι μεταφορές των εκδρομών,περιπάτων,μπάνια κλπ να εκτελούνται στην ώρα τους και να ακολουθούν πιστά το αντίστοιχο πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. Οι θέσεις των μελών των Κ. Α. Π. Η.,Ωδείου και του Πολιτιστικού σε κάθε πούλμαν θα ορίζονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο που θα συνοδεύει τα μέλη στις εκδρομές, περιπάτους, μπάνια κλπ. Οι οδηγοί των πούλμαν όταν θα υπάρχει διανυκτέρευση (διήμερη,τριήμερη, τετραήμερη κλπ.),θα έχουν οκτάωρη βραδινή ανάπαυση, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή εκτέλεση του προγράμματος. Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά <<Μισθώματα μεταφορικών μέσων>> για το Δήμο Πετρούπολης, συγκεκριμένα αφορά ΚΑΠΗ, Ωδείο και Πολιτιστικό, για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας εργασίας μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις: - Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ114/Α /8.6.06) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και

9 - Του άρθρου 19, παρ.3 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ ) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν. 2623/98 καθώς και των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών). - Του ν. δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. - Της 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Περί καθορισμού διαδικασίας μίσθωσής αυτοκινήτων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες,και τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ κ.λ.π. - Της με αριθ. 765/1997 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. - Του Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237/Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ.263/Α / «Επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» - Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ): «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/ ):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και υτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». - Της αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β )απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ΑΡΘΡΟ 3 Ο Τρόπος Εκτέλεσης της μεταφοράς Η εκτέλεση της μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας β) Το τιμολόγιο γ) Η τεχνικές προδιαγραφές δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων -9- ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων η) Η τεχνική έκθεση

10 Όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός του δ) που θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου, περιέχονται στην παρούσα μελέτη. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Εγγυητικές Επιστολές Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης για την εν λόγω μίσθωση μεταφορικών μέσων ορίζονται στο ποσό των 2% & 5% αντίστοιχα, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης παροχής υπηρεσιών και επιστρέφεται στον ανάδοχο από την αρμόδια επιτροπή μετά τη σχετική βεβαίωση. Σημειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Σύμβαση Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των δρομολογίων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού, λόγω αλλαγήςτου προγράμματος εκδρομών - εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ, Ωδείου και του Πολιτιστικού Κέντρου. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. Ως χρόνος μίσθωσης των μεταφορικών μέσων ορίζεται ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου (Κ.Α..Π.Η., Ωδείο - Πολιτιστικό) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κάθε προγραμματισμένη μεταφορά και θα είναι υποχρεωμένος εντός αυτών των πέντε (5) ημερών να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Τα πούλμαν θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα, ώστε τα δρομολόγια να εκτελεστούν στην ώρα τους και να ακολουθήσουν πιστά το αντίστοιχο γραπτό πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. Το δρομολόγιο για κάθε μεταφορά, εντός η εκτός των ορίων του Νομού Αττικής, θα ορίζεται ως πλήρες. Ως πλήρες θεωρείται το δρομολόγιο η διαδρομή από την επιβίβαση των ηλικιωμένων μελών και μελών του Πολιτιστικού-Ωδείου, στο χώρο αναχώρησης ως και την αποβίβαση στον ίδιο χώρο με μικρές αποκλίσεις ως προς την ενδιάμεση διαδρομή και τις αντίστοιχες στάσεις. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Οι οδηγοί των πούλμαν θα πρέπει να φέρονται με τον καλύτερο τρόπο στα μέλη των τμημάτων του Δήμου που συμμετέχουν στις εκδρομές,να κάνουν στάσεις όταν παραστεί ανάγκη, να μεταφέρουν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή νοσοκομείο κάποιο μέλος αν παρουσιαστεί πρόβλημα υγείας και να έχει πλήρη συνεννόηση με τον υπεύθυνο της εκδρομής καθώς και με τον συνοδό. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης ή διακοπής της εκτέλεσης της σύμβασης υπαιτιότητα του αναδόχου ή μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, επιβάλλονται σε αυτόν οι κατά το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Φόροι Τέλη Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάση των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012

11 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: << Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2012 >> ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά <<Μισθώματα μεταφορικών μέσων>> για το Δήμο Πετρούπολης για το έτος ΑΡΘΡΟ 2 Ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την παρούσα σύμβαση ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες τουλάχιστον. αυτής. ΑΡΘΡΟ 3 ο Καλή Εκτέλεση της σύμβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης καθ όλη τη διάρκεια ΑΡΘΡΟ 4 Ο Πληρωμές του αναδόχου Κατά τη διαδικασία της σύμβασης και σύμφωνα με τις μεταφορές εκδίδονται τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως τέλη και δαπάνες όπως διόδια Εθνικών Οδών, Αττικής οδού, φερυ-μποτ, κ.λ.π.(εκτός γέφυρας Ριου Αντιρρίου) Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Πετρούπολη 14/2/2012 Πετρούπολη 14/2/2012 Ο συντάξας Η Δ/ΝΤΡΙΑ Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜ. Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -11- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Πετρούπολης, Προκηρύσσει Δημόσιο πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών για τις «μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικου Κέντρου Δήμου Πετρούπολης σε εκδηλώσεις και εκδρομές κλπ έτους 2012», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13% για τις αντίστοιχες ετήσιες ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ, του Ωδείου και του χορευτικού του Πολιτιστικου κέντρου του Δήμου Πετρούπολης. Η περιγραφή των προς εκτέλεση μεταφορών αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές τις με αριθμ. 3 /2012 μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρον 1 ον Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Πετρούπολης Κ. Βάρναλη στις 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα (λήξης υποβολής των προσφορών ) 09:00 π.μ. με 11:00 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους με εκπροσώπους τους ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών. Επίσης οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρον 2 ον Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της μίσθωσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: Του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,,, όπως ισχύει σήμερα. - Του Νόμου 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/97) Περί Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, - Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ114/Α /8.6.06) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και - Του άρθρου 19, παρ.3 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ ) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις Του Ν. 2623/98 καθώς και των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της Νομαρχίας Αθηνών) Του ν. δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

13 - Της 5100/1600/1984 (ΦΕΚ 387/Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Περί καθορισμού διαδικασίας μίσθωσης Ιδιωτ. αυτοκινήτων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες,και τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ κ.λ.π. - Της με αριθ. 765/1997 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. - Του Ν. 2467/1998 (ΦΕΚ 237/Α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις - Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ.263/Α / «Επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» - Του Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» - Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». - Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ): «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Του Ν3861/2010 (ΦΕΚ112Α/ ):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνιτικών,διοικητικών και υτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυ «Πρόγραμμα Διαύγεια». - Της αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β )απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων -Το υπ αριθμ.πρωτ /10269/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Αττικής περί «έγκρισης μίσθωσης λεωφορείων» Αποκεντρωμένης Άρθρον 3 ον Συμβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Διακήρυξη δημοπρασίας β) Το τιμολόγιο γ) Η τεχνικές προδιαγραφές δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων η) Η τεχνική έκθεση Τα παραπάνω στοιχεία-εκτός του δ) το οποίο θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου-περιέχονται στην υπ αριθμ. 3/2012 μελέτη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει θεωρηθεί από την Διευθύντρια της εν λόγω Υπηρεσίας, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων διακήρυξης. Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική καταστασή τους και τις τεχνικές δυνατότητες τους Άρθρον 4 ον Προϋπολογισμός χρηματοδότηση προμήθειας Το κόστος εκτέλεσης της μίσθωσης προϋπολογίσθηκε σε #65.000# (Eξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πετρούπολης

14 έτους 2012 με Κ.Α Οι υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑΠΗ, Ωδείο κλπ ) δεν δεσμεύονταιι όσον αφορά στην ποσότητα των υπηρεσιών που θα προκύψουν και δύναται να μην πραγματοποιήσουν το maximum του αριθμού των δρομολογίων Άρθρον 5 ον Χρόνος εκτέλεσης Ως χρόνος μίσθωσης ορίζεται ένα έτος. Τα δρομολόγια επακριβώς θα καθορισθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, του Δήμου Πετρούπολης ( ΚΑΠΗ, ΩΔΕΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ) Άρθρον 6 ον Τρόπος επιλογής αναδόχου Ο ανάδοχος θα επιλεγεί δια δημόσιας ανοικτής διαδικασίας(πρόχειρο διαγωνισμό), κατόπιν υποβολής σφραγισμένων προσφορών, με σύστημα διενέργειας τη συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ( μειοδοτική δημοπρασία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Π.Δ. 28/80. Προσφορά θα γίνει δια συμπλήρωσης τιμολογίου( μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης) και θα αφορά το σύνολο της μίσθωσης. Άρθρον 7 ον Εγγυήσεις 7.1 Εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με την 7 η παράγραφο του 15 ου άρθρου του Π.Δ. 28/1980) α) Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον 1.300,00 ), λόγω σπουδαιότητάς τους για το Νομικό Πρόσωπο, και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζόμενου. γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες, αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της συμβάσεως με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του Π.Δ. 28/1980, εκτός αν ισχύει η ίδια και για την καλή εκτέλεση. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ όψιν. 7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ( σύμφωνα με την 1 η παράγραφο του 26 ου άρθρου του Π.Δ. 28/1980. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλαδή τουλάχιστον 3.250,00 ) όπου ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών νοείται και εδώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. Παρέχεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης σε μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νομικών προσώπων της Ε.Ε., τα οποία έχουν το δικαίωμα προς τούτο, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς και σε μορφή γραμματίου του Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:. Την ημερομηνία έκδοσης. Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Δήμος Πετρούπολης). Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψηφίου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

15 . Τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού(μόνο για την εγγυητική συμμετοχής). Τις προς παροχή υπηρεσίες (μόνο για την εγγυητική καλής εκτέλεσης). Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Στην περίπτωση της εγγυητικής συμμετοχής, ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα(1) μήνα. Στην περίπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο(2) μήνες. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από του δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Άρθρον 8 ον : Δικαίωμα συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά γραφεία ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού,Συνεταιρισμοί, Ενώσεις κλπ, τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 των παρόντων Όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν νομοθετικών διατάξεων, επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 9 ον Δικαιολογιτικα Συμμετοχης στο διαγωνισμο Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα (οι υπεύθυνες δηλώσεις με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής) : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος. 3. Άδεια λειτουργίας γραφείου Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, με θεώρηση (υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Τ.) τελευταίου εξαμήνου Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες ) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζετια να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα