Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)"

Transcript

1 Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α Αθήνα

2 Αλώλπκε Εηαηξία Τζηκέληωλ Τηηάλ Περιεχόμενα ελίδες α) Δειώζεηο Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 1 β) Έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 2 γ) Επεμεγεκαηηθή Έθζεζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 15 δ) Δήιωζε Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο 20 ε) Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 55 δ) Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 57 ε) Σεκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 65 ζ) Παξάξηεκα Ι: Έθζεζε ζπλαιιαγώλ ηεο Εηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 παξ.4 ηνπ Νόκνπ 3016/ η) Παξάξηεκα ΙΙ: Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ 3401/ θ) Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 127 Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Εηαηξίαο από ηηο ζειίδεο 1 έωο 54 θαη 57 έωο 127 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηελ Ο Πρόεδρος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ Α.Γ.Σ. ΑΒ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ Α.Γ.Σ. ΑΚ Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Ομίλοσ Ο Οικονομικός Γιεσθσνηής Δλλάδος Ο Γιεσθσνηής Δνοποιημένων Οικονομικών Καηαζηάζεων ΒΑΗΛΔΗΟ. ΕΑΡΚΑΛΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ Γ. ΓΗΚΑΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟ. ΝΣΑΝΑ Α.Γ.Σ. ΑΔ Α.Γ.Σ. ΑΒ Α.Γ.Σ. ΑΒ Α.Μ. Αδείας Ο.Δ.Δ. Α/64870 Α.Μ. Αδείας Ο.Δ.Δ. Α/15068

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ζύκθωλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007) Σα θαηωηέξω κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ. Σζηκέληωλ ΣΙΣΑΝ : 1. Αλδξέαο Καλειιόπνπινο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 2. Γεκήηξηνο Παπαιεμόπνπινο, Γηεπζύλωλ ύκβνπινο θαη 3. Σάθεο- Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νξηζζείο πξνο ηνύην από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, Τπό ηελ αλωηέξω ηδηόηεηά καο, δειώλνπκε κε ηελ παξνύζα, όηη εμ όζωλ γλωξίδνπκε : Α) νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ γηα ηε ρξήζε έωο , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεωο ηεο Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, θαζώο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν. Β) Η ζπλεκκέλε Δθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ, θαζώο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηωλ θπξηνηέξωλ θηλδύλωλ θαη αβεβαηνηήηωλ πνπ αληηκεηωπίδνπλ. Αζήλα, 1 Μαξηίνπ 2012 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Μέινο Γ.. ΑΝΓΡΔΑ Λ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Θ. ΠΑΠΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΣΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 1

4 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΤ - ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣA Τν 2011 ήηαλ ρξνληά πξνθιήζεσλ γηα ηνλ Όκηιν. Οη θχξηεο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλέρηζαλ λα είλαη ζε χθεζε ή παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πηψζε. Η θξίζε ρξένπο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο επξσδψλεο θαη ην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηηο ΗΠΑ είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο επξσδψλεο θαζψο θαη ησλ ΗΠΑ ζεκείσζαλ πησηηθή ηάζε (ζηην Εσρωζώνη 1,6% 1 από 1,9% 1 ηο 2010 και ζηις ΗΠΑ 1,8% 1 από 3,0% 1 ηο 2010) ελψ θαη ε Διιάδα βξέζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά ζε βαζηά χθεζε, (με ηην πηώζη ηοσ ΑΕΠ ηοσ 2011 να αγγίζει ηο -5,5%). Δμάιινπ, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλαηαξαρή ζηελ Αίγππην θαζψο επίζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή νδήγεζαλ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε επίπεδα ξεθφξ ζπκπηέδνληαο ηα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο ηνπ θιάδνπ ηζηκέλησλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. O θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ ην 2011 αλήιζε ζε εθ., ζεκεηψλνληαο κείσζε 19,2% ζε ζχγθξηζε κε ην Τα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ππνρψξεζαλ θαηά 23,0% ζηα 243 εθ. Τα θαζαξά θέξδε ηνπ Οκίινπ, κεηά ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη ηελ πξφβιεςε γηα θφξνπο, έθζαζαλ ηα 11 εθ., κεησκέλα θαηά 89,3% ζε ζχγθξηζε κε ην Η επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, ζηελ θαζήισζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΗΠΑ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηξέρνπζαο δχζθνιεο ζπγθπξίαο ζηελ αγνξά ηεο Αηγχπηνπ. Σηνλ αληίπνδα, ζηαζεξή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ζεηηθή απηή ηεο Τνπξθίαο. Πέξαλ ηεο δπλακηθήο ησλ αγνξψλ, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε επίπησζε ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ελψ ζεηηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο απμεκέλεο δηάζεζεο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ είρε επίζεο ε ελδπλάκσζε ηνπ επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε νπνία νδήγεζε ζε αξλεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πεξηφξηζαλ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ θαηά 13 εθ. Με ζηαζεξέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ν θχθινο εξγαζηψλ ζα είρε κεησζεί θαηά 15,7% ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε (EBITDA) ζα είραλ κεησζεί θαηά 18,9%. Σεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ επηβαξχλζεθαλ θαηά 19 εθ. ιφγσ απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηά 12εθ απφ ην θφζηνο ηεο πινπνίεζεο δηεηνχο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ. Σηελ Διιάδα, ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο έρεη θαηαξξεχζεη. Η παξαηεηακέλε χθεζε ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ηεο πνξεία έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα, πνπ κείσζαλ ζεκαληηθά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ πεξηφξηζε ηε ρνξήγεζε λέσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, εμαζζέληζαλ ζεκαληηθά ηε δήηεζε γηα 1 Τα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΝΤ (World Economic Outlook, January 24,2012) 2

5 αθίλεηα. Η θάζεηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα θαηνηθίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήδε ππάξρνλ ππεξβάιινλ απφζεκα αδηάζεησλ θαηνηθηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ταπηφρξνλα, νη ζπλερείο πεξηθνπέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ε αδπλακία ηνπ Γεκνζίνπ λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζε πάγσκα ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ν φγθνο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ αδεηψλ νηθνδνκψλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2011 κεηψζεθε θαηά 37,6% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 θαη είλαη κεησκέλνο πάλσ απφ 70% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, πξνζηέζεθε θαη ε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμαγσγψλ ηζηκέληνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ ζηελ πεξηνρή. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε παξνπζίαζε κείσζε ην 2011 θαηά 38,5% έλαληη ηνπ 2010 θαη αλήιζε ζηα 269 εθαη. Η ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία (EBITDA) κεηψζεθε ζε 35 εθαη., εκθαλίδνληαο πηψζε θαηά 59,6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, παξά ηε δηάζεζε κέξνπο ηνπ πιενλάζκαηνο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, εμαηηίαο ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ. Τν 2011, ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ ζηηο ΗΠΑ παξέκεηλε ζε χθεζε γηα έθηε ζπλερή ρξνληά. Η άλνδνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ απνκείσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο παξεκπφδηζαλ ηελ αλάθακςε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ γηα αθφκα κία ρξνληά. Σχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Τζηκεληνβηνκεραληψλ, ε θαηαλάισζε ηζηκέληνπ ζηε Φιφξηληα, φπνπ βξίζθεηαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αγνξάο ηνπ νκίινπ ζηηο ΗΠΑ, ε εηήζηα θαηαλάισζε ηζηκέληνπ ηνπ 2011 απμήζεθε θαηά 1,7% 2 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Παξά ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο αγνξάο ζηηο ΗΠΑ, ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ Separation Technologies LLC (ST), ε νπνία έρεη αληηθείκελν ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ αλαθχθισζεο θαη επεμεξγαζίαο ηπηάκελεο ηέθξαο, ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ζεκεηψλνληαο άλνδν πσιήζεσλ. Η δηεζλψο πξσηνπφξνο, πξάζηλε ηερλνινγία ηεο ST κεηαηξέπεη ηελ ηπηάκελε ηέθξα - έλα βηνκεραληθφ απφβιεην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο - ζε ρξήζηκα δνκηθά πιηθά θαη ζε θαχζηκε χιε. Πέξαλ ησλ ΗΠΑ, ε SΤ ζπλέρηζε ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηπηάκελεο ηέθξαο ζηνλ Καλαδά, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Πνισλία, θπξίσο κέζσ δηθαηνδφρσλ (franchisees). Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο ΗΠΑ ην 2011 κεηψζεθε θαηά 4,2% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2010 ζηα 304 εθαη., ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) θαηαγξάθεθαλ δεκίεο χςνπο 6 εθαη.. Σηηο ρψξεο ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο άξρηζε λα επηδξά ζεηηθά ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη πσιήζεηο ηζηκέληνπ παξνπζίαζαλ ειαθξά άλνδν ζε φγθν ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη, ηδηαίηεξα ζηελ πγγμ θαη ζηελ Αιβαλία. Δληνχηνηο, ε δηεχξπλζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ θαπζίκσλ ζπκπίεζαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ζηε Βνπιγαξία μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο λέαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο γηα κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηνπ Οκίινπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε ην 2011 απμήζεθε θαηά 2,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010 ζηα 241 εθ., ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) εκθάληζαλ κείσζε θαηά 1,3% θζάλνληαο ηα 86 εθ.. Σηελ Αίγππην, νη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο επεξέαζαλ ζηαδηαθά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Πέξαλ ηεο κείσζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέσλ 2 Πξνβιέςεηο ηνπ Portland Cement Association (PCA, US Consumption Report, January 2012) 3

6 εξγνζηαζίσλ δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ζε επίπεδα ζεκαληηθά πςειφηεξα ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο. Αληηζέησο ζηελ Τνπξθία ε αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο νδήγεζε ζε αλάπηπμε ηνλ θιάδν θαηαζθεπψλ. Σπλνιηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ην 2011 κεηψζεθε θαηά 22,8% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2010 θαη έθηαζε ηα 278 εθ., ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) κεηψζεθαλ θαηά 7,4% ζε 128 εθ. Σεκεηψλεηαη, φηη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηνπ ηνκέα είλαη εληζρπκέλα κε ην πνζφ ησλ 26 εθ., ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο απαίηεζεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο εηζθνξάο θαηαλάισζεο αξγίινπ ζηελ Αίγππην. Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ην 2011 ν Τηηάλαο μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή δηεηνχο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο, κε πξνζδνθψκελα νθέιε 26 εθ. ζε εηήζηα βάζε. Τν θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πιάλνπ επηβάξπλε θαηά 12 εθ. ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ηνπ Σην πιαίζην ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζαλ ην 2011 κείσζε 6,1% έλαληη ηνπ πεξζηλνχ έηνπο θαη αλήιζαλ ζηα 122 εθαη.. Οη δεκίεο απφ πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλέξρνληαη ζε 12 εθαη. ην 2011, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 45,6% έλαληη ηνπ 2010, θπξίσο ιφγσ απνηίκεζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζε επξψ θαη δνιάξην ΗΠΑ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Αίγππην, Τνπξθία θαη Αιβαλία. Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 6,3% ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη, θζάλνληαο ηα 66 εθαη.. Η παξαπάλσ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλαςε λέσλ δαλεηαθψλ γξακκψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηακέλσλ δαλείσλ. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ 2010 πεξηιάκβαλαλ πξν-θφξσλ θφζηνο 7,4 εθαη. ιφγσ ηεο πξφσξεο απνπιεξσκήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηηο ΗΠΑ. Η εζηίαζε ηνπ Τηηάλα ζηελ απζηεξή ηεξάξρεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο νδήγεζε θαηά ην 2011 ζηε δεκηνπξγία 206 εθαη. ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά 69 εθαη. εληφο ηνπ 2011 θαη δηακνξθψζεθε ζηα 708 εθαη. ζην ηέινο ηνπ έηνπο, παξνπζηάδνληαο, έηζη, ζπλνιηθή κείσζε χςνπο 406 εθαη. απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, ε εηαηξεία Titan Global Finance PLC πξνέβε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο θαη ζπλνιηθνχ χςνπο 585 εθ. κε ηελ εγγχεζε ηεο Α.Δ. Τζηκέλησλ ΤΙΤΑΝ. Τελ ίδηα πεξίνδν, ε Δηαηξία πξνέβε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ηεηξαεηνχο θνηλνπξαθηηθνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 135 εθ.. Καη νη δχν δαλεηνδνηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε γεληθψλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Τνλ Απξίιην ηνπ 2011, ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Standard & Poor s ππνβάζκηζε ηνλ Όκηιν θαηά κηα βαζκίδα απφ ΒΒ+ ζε ΒΒ θαη ηνλ έζεζε παξάιιεια ζε θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο κε πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (negative credit watch). Σηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο, ην Μάην ηνπ 2011, ν νίθνο Standard & Poor s πξνέβε ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ Οκίινπ ζε ΒΒ- κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο (negative outlook). Τν Γεθέκβξην, ν Standard & Poor s επηβεβαίσζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ ζην ΒΒ- κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο, παξφιν πνπ πξνέβε ζε πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο ηεο Διιάδαο ζε CCC ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 θαη ζε CC ηνλ Ινχιην ηνπ Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά , κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 4,00 εθάζηεο, ιφγσ άζθεζεο απφ αλψηεξα ζηειέρε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο θνηλψλ κεηνρψλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 4

7 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηά ηελ απφ ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, λα πξνβεί ζηελ πψιεζε εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ έσο θαη , κέζσ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κέρξη θαη αλψηαην φξην ηδίσλ θνηλψλ θαη ηδίσλ πξνλνκηνχρσλ άλεπ ςήθνπ κεηνρψλ ηεο, νη νπνίεο ζπλνιηθά αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 2,4% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο, ήηνη 4,00 αλά κεηνρή. Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε Δηαηξία πξνέβε εληφο ηνπ 2011 ζηελ πψιεζε κέζσ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θνηλψλ ηδίσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 0,0236% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, κε κέζε ηηκή πψιεζεο 12,41 αλά κεηνρή. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηδίσλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία ζηηο αλέξρεηαη ζε , απφ ηηο νπνίεο είλαη θνηλέο θαη είλαη πξνλνκηνχρεο άλεπ ςήθνπ, έρνπλ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ρηι. θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 3,68% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Η κεηνρή ηεο Δηαηξίαο έθιεηζε ζηηο ζηελ ηηκή ησλ 11,59 παξνπζηάδνληαο κείσζε 29,4% απφ ην ηέινο ηνπ Τελ ίδηα πεξίνδν, ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ππνρψξεζε θαηά 51,9%. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΙΑ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο «Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αλήιζε ην 2011 ζε 217 εθαη., κεησκέλνο θαηά 41,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε 41 εθαη., κεησκέλα θαηά 53,0%, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ θαηαβαξάζξσζε ηεο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Τα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε δεκίεο χςνπο 13 εθαη.. Τν Γ.Σ. ηεο Α.Δ. ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο δεκίεο πνπ θαηέγξαςε ε Δηαηξία ην 2011 θαη ηηο δπζκελείο πξννπηηθέο γηα ην 2012 απνθάζηζε νκφθσλα λα πξνηείλεη ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 31 Μαΐνπ 2012, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε Γηαθφπηεηαη, σο εθ ηνχηνπ, κία παξάδνζε αδηάιεηπηνπ δηαλνκήο κεξίζκαηνο πνπ θξάηεζε 58 ζπλαπηά έηε, απφ ην 1953 κέρξη ην Τνλ Ινχλην ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ν ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςε ζπλνιηθή επηβάξπλζε 2,3 εθαη. Η Δηαηξία είρε δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο χςνπο 2,0 εθαη.. Τν ππφινηπν πνζφ 0,3 εθαη. επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα. ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΚΠΟΙΗΔΙ, ΤΝΔΝΩΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΓΟΡΔ Τν 2011, νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ πεξηνξίζηεθαλ πεξαηηέξσ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Αιβαλία. Σπλεπψο, νη θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ εμαγνξψλ, αλήιζαλ ζε 58 εθαη. κεησκέλεο θαηά 32,9% ζε ζρέζε κε ην Σηηο , ην 63,72% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο Αηησιηθά Λαηνκεία Α.Δ εμαγνξάζηεθε απφ ηελ εηαηξία ηνπ Οκίινπ Ιληεξκπεηφλ Γνκηθά Υιηθά Α.Δ., θαη ε αλσηέξσ εηαηξία ελζσκαηψζεθε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηε κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο. Σηηο , ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ «ΙΩΝΙΑ Αλψλπκνο Βηνκεραληθή & Δκπνξηθή Δηαηξεία Δηδψλ Πνξζειάλεο», πξνέβε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ΙΩΝΙΑ θαη ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ζηελ εηαηξεία «YALCO Σ.Γ. Κσλζηαληίλνπ θαη Υηφο Α.Δ.». Σηε ζπλέρεηα ε αλσηέξσ εηαηξία ιχζεθε θαη εληφο ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε θαη ε εθθαζάξηζή ηεο. 5

8 Καηά ην 2011 ν Όκηινο πξαγκαηνπνίεζε εθπνηήζεηο αμίαο 15 εθ.. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2011 ιχζεθαλ θαη εθθαζαξίζηεθαλ νη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ Αρατθή Ν.Δ., ΑΒΔΣ Αθνη Πνιπθαλδξηψηε Α.Δ., Ιληεξζηκέλη Α.Δ., Λάθκνο Α.Δ., Ναπηηηάλ Α.Δ., θαη Πνιηθφο Ν.Δ. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ 2012 Σηελ Διιάδα, ε αλάζρεζε ηεο πησηηθήο ηάζεο ζηελ ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε πξνζδνθψκελε επαλεθθίλεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ δελ είλαη νξαηέο πξνο ην παξφλ. Δθηηκάηαη φηη ε εγρψξηα δήηεζε γηα ηα πξντφληα καο ζα ζεκεηψζεη πεξεηαίξσ νπζηαζηηθή κείσζε ην 2012, θαη ζα θπκαλζεί πεξίπνπ ζην ¼ ηνπ πξν πεληαεηίαο επηπέδνπ. Η δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ππεξβάιινληνο εγθαηεζηεκέλνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηε ρψξα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ζην βαζκφ πνπ ε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Σηηο ΗΠΑ, ε Έλσζε Ακεξηθαληθψλ Τζηκεληνβηνκεραληψλ εθηηκά φηη ε θαηαλάισζε ηζηκέληνπ ην 2012 ζα απμεζεί κφιηο θαηά 1,3% απφ ηα ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ωζηφζν, πιεζαίλνπλ νη ελδείμεηο φηη έρεη αξρίζεη ε πνξεία αλάθακςεο ηεο αγνξάο. Σηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αλακέλεηαη λα κεηαθξαζηεί πξννδεπηηθά ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηζηκέληνπ. Σηελ Τνπξθία, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ην 2012, αλ θαη κε ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο. Σηελ Αίγππην, αλ θαη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηελ νπνία δηαλχεη ε ρψξα πνιηηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο θαζηζηνχλ επηζθαιείο ηηο φπνηεο πξνβιέςεηο, επηθξαηεί ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία γηα ην χςνο ηεο δήηεζεο ηζηκέληνπ. Σηα πιαίζηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ν Όκηινο εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ θαη ηελ ζπκπίεζε ησλ δαπαλψλ. Η ελ εμειίμεη δηεηήο αλαδηνξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλά ηελ πθήιην, αλακέλεηαη λα επηθέξεη νπζηαζηηθά σθέιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, φπσο θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ απφ ελαιιαθηηθά. Παξά ηηο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ζηαζεξή παξακέλεη ε πξνζήισζε ηνπ ΤΙΤΑΝΑ ζηελ επίηεπμε ησλ καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο πξσηνβνπιίαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ηζηκέληνπ CSI (Cement Sustainability Initiative), φπνπ έρεη εθιεγεί λα ζπλ-πξνεδξεχζεη ην ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ (BUSINESS MODEL) Η Δηαηξηθή Σηξαηεγηθή ζηε βάζε ηεο νπνίαο επηδηψθνληαη καθξνπξφζεζκα νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ είλαη ζηαζεξά πξνζεισκέλε ζηηο εμήο αξρέο θαη πξνηεξαηφηεηεο: Γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε Σπλερήο βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο Καζεηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δπηθέληξσζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ηζηκέληνπ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ. 6

9 Ο Όκηινο ΤΙΤΑΝ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 14 ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη είλαη νξγαλσκέλνο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο (γεσγξαθηθνχο) ηνκείο: Διιάδα θαη Γπηηθή Δπξψπε Βφξεηα Ακεξηθή Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο Ο θάζε ηνκέαο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ρσξψλ. Η νκαδνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο γίλεηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε ΑΔ ΤΣΙΜΔΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2011 ήηαλ ην ηξίπηπρν «Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία - Βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο - Σχκπξαμε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε». Σηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζπλνιηθά, νη επηδφζεηο ηνπ Οκίινπ βειηηψζεθαλ. Γπζηπρψο φκσο, κεηά απφ δχν θαη πιένλ ρξφληα ρσξίο θαλέλα ζνβαξφ αηχρεκα, ζεκεηψζεθε έλα ζαλαηεθφξν αηχρεκα εξγαδνκέλνπ ζε εξγνιαβηθφ ζπλεξγείν ζηελ πξφζθαηα απνθηεζείζα κνλάδα παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζην Κφζζνβν. Γηα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Οκίινπ, ην 2011 πινπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη ζχκπξαμε κε θχξηνπο ζπκ-κεηφρνπο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Σην πιαίζην απηφ, λέεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, εθδφζεθαλ ηφζν ζηε Σεξβία, φζν θαη ζηελ πγγμ. Δπίζεο, ην 2011 νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε πξφηππε κνλάδα παξαζθεπήο θαη ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ηνπ Οκίινπ ζηε Βνπιγαξία. Με πιαίζην αλαθνξάο ηηο δεζκεχζεηο πνπ εζεινληηθά έρεη πηνζεηήζεη ε Δηαηξία ήδε απφ ην 2000 ζην πιαίζην ηνπ Οηθνπκεληθνχ Σπκθψλνπ ηνπ ΟΗΔ θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ηζηκέληνπ, πξνρσξήζακε ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ΜΚΟ θαη εθπξφζσπνπο ηεο Πνιηηείαο, άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη δηθηχσλ, εληζρχνληαο θαηαξρήλ ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη αληαιιάζζνληαο απφςεηο ζε θαίξηνπο ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Γεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θέληξα δξαζηεξηφηεηαο σο επαθφινπζν ηεο παξαηεηλφκελεο θαη δηεπξπλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εθαξκφζζεθαλ πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ, θπξίσο ζηελ Διιάδα. Τα εξσηήκαηα θαη νη πξνζδνθίεο ησλ βαζηθψλ ζπκ-κεηφρσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο δηαηππψζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν ΤΙΤΑΝ ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην Απνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ γηα ην Τν 2010 ν εηήζηνο Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ αμηνινγήζεθε γηα 4ε ζπλερή ρξνληά απφ αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο, ζην αλψηεξν επίπεδν δηαζθάιηζεο Α+ ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ GRI. Ταπηφρξνλα, ν Απνινγηζκφο απηφο θαηαηάρζεθε απφ ην Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν ηνπ ΟΗΔ ζην αλψηεξν επίπεδν αμηνιφγεζεο «advanced», ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Δληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ πξνζπάζεηα δηαθάλεηαο αιιά θαη ζχκπξαμεο κε ηνπο ηνπηθνχο ζπκ-κεηφρνπο, ην 2011 εθδφζεθε ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά Απνινγηζκφο ΔΚΔ απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηελ ΠΓΓΜ θαη ν πξψηνο αληίζηνηρνο Απνινγηζκφο ζηε Σεξβία. Δπίζεο, κία λέα ηζηνζειίδα κε αλαιπηηθέο 7

10 πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο θαη επηδφζεηο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο εγθαηληάζζεθε απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ζηε Βνπιγαξία. Τέινο, κε λέεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο εκπινπηίζζεθε ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηνπ εζεινληηζκνχ γηα ηνλ Όκηιν ΤΙΤΑΝ ην 2011, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ, ηφζν κε ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη κε εμεηδηθεπκέλεο κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ Η Δηαηξία θαη νη ζπλεδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190, απνθαινχκελεο απφ θνηλνχ «ν Όκηινο» ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο δηαθνξνπνίεζεο, εθηίζεληαη ζε αβεβαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Κχξην κέιεκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ε δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηνπ εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κξίλεηαη ζθφπηκν πάλησο λα επηζεκαλζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απφ ηελ θχζε ηνπο, παξέρνπλ ιεινγηζκέλε θαη φρη απφιπηε αζθάιεηα, δηφηη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα πεξηνξίδνπλ κελ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα ηνπο απνθιείζνπλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θίλδπλνη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθνί θίλδπλνη θαη θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο. Τν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσλ θηλδχλσλ εζηηάδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπλεηηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ: Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ο ιφγνο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ εγθεθξηκέλσλ καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαη άκεζα δηαζέζηκσλ κεηξεηψλ πξνο ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ παξαθνινπζείηαη ζε κεληαία βάζε. Σην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αρξεζηκνπνίεησλ καθξνπξφζεζκσλ δεζκεπκέλσλ ηξαπεδηθψλ γξακκψλ θαη κεηξεηψλ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ήηαλ 3,2. Κίνδςνορ επιηοκίος: Τν γεγνλφο φηη πνζνζηφ 22% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζε ζηαζεξά θαη πξνζπκθσλεκέλα επηηφθηα θαη έλα πεξαηηέξσ 61% βαζίδεηαη ζε πξνζπκθσλεκέλα πεξηζψξηα επηηνθίσλ, έρεη σο απνηέιεζκα, νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ λα είλαη κηθξέο, φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε επαηζζεζίεο: 8

11 Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ ηων Γανείων ηος Ομίλος ζε Μεηαβολέρ Δπιηοκίων (πνζά ζε ρηιηάδεο ) Μεηαβληηόηηηα Δπιηοκίων Δπίδπαζη ζηα κέπδη ππο θόπων Ποζά σπήζηρ ,0% EUR -1,0% ,0% USD -1,0% ,0% - GBP -1,0% - 1,0% -345 BGN -1,0% 345 1,0% - EGP -1,0% - 1,0% -330 ALL -1,0% 330 Ποζά σπήζηρ ,0% EUR -1,0% ,0% USD -1,0% ,0% - GBP -1,0% - 1,0% -270 BGN -1,0% 270 1,0% - EGP -1,0% - 1,0% -40 ALL -1,0% 40 ζεκ.: Ο παξαπάλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηελ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηηο θαηαζέζεηο. Η ζρέζε ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηζηαζηαθά, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ, κφλν σο κέζν γηα λα κεηξηαζζεί ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη γηα λα αιιάμεη ν παξαπάλσ ζπλδπαζκφο ζηαζεξψλ - θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Σηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ν Όκηινο είρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην χςνπο 130εθ., κέζεο δηάξθεηαο 2,9 εηψλ θαη ζε κέζν ζηαζεξφ επηηφθην 2,41%, απφ ηα νπνία κέξνο χςνπο 100 εθ., έρεη νξηζηεί σο αληηζηάζκηζκα θηλδχλνπ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δάλ ε ζέζε ζηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληαιιαγήο ζηαζεξνχ πξνο θπκαηλφκελν επηηφθην ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δαλεηζκνχ ζηαζεξψλ επηηνθίσλ, ην πνζνζηφ ησλ ζηαζεξψλ επηηνθίσλ ζην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη ζε 35%. Οη ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ παξαθνινπζνχληαη πξνυπνινγηζηηθά θαη επνκέλσο, νη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Ωο εθ ηνχηνπ, φια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Τα κέζν-καθξνπξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί θαη κε ζηαζεξά θαη κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ: Η έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ππάξρνπζεο ή πξνζδνθψκελεο ηακηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα (εηζαγσγέο /εμαγσγέο) θαζψο θαη απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο θίλδπλνο απηφο αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ. Η δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ θαη κε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα. Γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαηξνπήο, ρξεζηκνπνηείηαη σο θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, δαλεηζκφο ζην αληίζηνηρν λφκηζκα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. Έηζη, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο Η.Π.Α. αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο κέζσ ζχλαςεο δαλείσλ ζε δνιάξηα. 9

12 Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Τνπξθία, ε Αίγππηνο θαη ε Αιβαλία, φπνπ ε επέλδπζε ηνπ Οκίινπ απεηθνλίδεηαη ζε ηνπξθηθέο θαη αηγππηηαθέο ιίξεο θαη αιβαληθά ιεθ ελψ κέξνο ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδφηεζεο εθθξάδεηαη ζε επξψ ζηελ Τνπξθία θαη Αιβαλία, επξψ θαη γηελ ζηελ Αίγππην. Πξνο ην παξφλ, ην θφζηνο ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ επξψ ζε ηνπξθηθέο ιίξεο θαζψο θαη απφ γηελ ζε αηγππηηαθέο ιίξεο δελ θξίλεηαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθφ. Τν ζέκα απηφ πάλησο επαλεμεηάδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζνλ αθνξά ην δάλεην ζε επξψ, πνπ είρε ρνξεγήζεη ε Titan Global Finance ζηελ TITAN America LLC, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο Titan America LLC έρνπλ αληηζηαζκηζηεί κέζσ πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ επξψ δνιαξίνπ γηα ηζφπνζν πνζφ θαη ίδηα δηάξθεηα κε απηά ηνπ δαλείνπ, κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγνχληαη ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε ή δεκίεο ζην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ απφ κεηαβνιέο ηζνηηκηψλ θαη λα κελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Titan America LLC θαζψο θαη ηα ελνπνηεκέλα. Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζηα θέξδε πξν-θφξσλ θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ζε κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο: Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ ζε Μεηαβολέρ ςναλλάγμαηορ Αύξηζη/ (πνζά ζε ρηιηάδεο ) μείωζη ξένος Δπίδπαζη ζηα νομίζμαηορ κέπδη ππο Δπίδπαζη ζηα Ξένο νόμιζμα ένανηι θόπων ίδια κεθάλαια Ποζά σπήζηρ % USD -5% RSD EGP GBP TRY ALL 5% 5% 5% 5% 5% % -5% -5% -5% -5% Ποζά σπήζηρ % USD -5% RSD EGP GBP TRY ALL 5% 5% 5% 5% 5% % -5% -5% -5% -5% ζεκ.: α) Ο ππνινγηζκφο ηεο "Δπίδξαζεο ζηα Κέξδε πξν θφξσλ" βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο ηεο ρξνληάο, ελψ ν ππνινγηζκφο ηεο "Καζαξήο Θέζεο" βαζίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ β) Η παξαπάλσ αλάιπζε επαηζζεζίαο γίλεηαη ζε λνκίζκαηα πνπ είλαη θπκαηλφκελα θαη φρη ζηαζεξά. Πιζηωηικόρ κίνδςνορ: Ο Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ κηα κεγάιε θαη επξεία πειαηεηαθή βάζε. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν, δεηείηαη επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο. Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. Σην ηέινο ηνπ 2011, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε σο εγγχεζε ηεο πίζησζεο ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, ηηο επελδχζεηο θαη ηα ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, κεηξηάδεηαη θάλνληαο ρξήζε πξν-εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ζην βαζκφ έθζεζεο ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Απηά ηα πξν-εγθεθξηκέλα φξηα είλαη κέξνο ελφο πιαηζίνπ εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, θαη παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ 10

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 01.01.2011-31.12.2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΤ - ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣA Τν 2011 ήηαλ ρξνληά πξνθιήζεσλ γηα ηνλ Όκηιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2009-31.12.2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤA Το 2009 χαρακτηρίζεται ως χρονιά ύφεσης για την παγκόσµια οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2009)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ Δεκεμβρίοσ 2009) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2009 31 Δεκεμβρίοσ 2009) Ανώνσμη Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Ανώνσμη Εηαιρία Τζιμένηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα