ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»*"

Transcript

1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»* Οι πληροφορίες τις όποιες μάς δίδουν οί πηγές γιά τήν λεγομένη «καθέδρα των γερόντων» είναι ελάχιστες' βρίσκονται σέ πέντε έγγραφα του άρχείου του Πρωτάτου, έκδοθέντα μεταξύ των ετών 908 καί 943* 1. Παραθέτουμε άκριβώς τις σχετικές αναφορές: Γύρω στις άρχές του 887 ή μονή τού Κολοβού, έχοντας έξαπατήσει τήν αύτοκρατορική γραμματεία, «σχεδόν τόν όλον είς δεσποτείαν καί κυριότητα κατεκράτησε Άθωνα καί προς τούτοις καί χωρία... καί μοναστήρια...καί τήν των λεγομένων γερόντων άρχαίαν καθέδραν»2. Τό 934 έκδίδεται χρυσόβουλλο γιά θέματα τής μονής Κολοβού, όπου έπισημαίνεται: «...διοριζόμεθα ινα ή...αρχαία των γερόντων καθέδρα άπαρενόχλητος διατηρείται άπό πάσης έπηρείας καί άγγαρείας καί ζημίας τής ώς είκός έγγινομένης παρά τε έπισκόπων καί άρχόντων καί άλλου παντός καθώς ήν καί έξ αρχής»3. Τό 942, στό πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Αθωνιτών καί 'Ιερισσιωτών γιά τό θέμα τής όριοθετήσεως τού Αθω, σημειώνεται άπό τούς Αθωνίτες: «... έξωθεν δέ τούτων έχειν ήμάς καί τήν καθέδρα των γερόντων τήν έν τώ χρυσοβουλίω μνημονευομένη»4. Τό 942/943 στήν άναφορά τού έπόπτου Θωμά έπιση μαίνεται: «Ή δέ λεγομένη καθέδρα των γερόντων έν έτέρω μέρει έστίν τού Έρισοΰ κακείνη υπό τήν γήν τού κλάσματος των Καμένων, άπεδόθη δέ τοΐς μοναχοϊς διά χρυσοβούλλου ΐνα ούτως κατέχεται παρά των μοναχών καθώς προκατείχετο»5. Τό 943, στήν πράξη διαχωρισμού τών ορίων Αθωνιτών καί Τερισσιωτών, επαναλαμβάνεται γιά τελευταία φορά: «Κατέχουσιν δέ οί αύτοί μονα * Ένα σχεδίασμα τής έργασίας αύτής παρουσιάσθηκε στο 4ο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης, Αθήνα 1984 (Περιλ. Άνακοιν., σ ). 1. D. Papachryssanthou, Actes du Prôtaton, Paris 1975,έγγραφα άρ.2, 3, 4, 5, 6 (στό έξής: Prôt.). 2. Prôt., Για τήν χρονολόγηση τής άπάτης βλ. Prôt. σ. 48, σημ Prôt., Prôt., Prôt.,

2 306 Ιωακείμ *ΑΘ. Παπάγγελος χοί τοϋ Άθωνος καί τήν καθέδραν των γερόντων, καθώς καί προκατεΐχον αύτήν κατά τήν δύναμιν του χρυσοβούλλου αυτών»1. Αύτές λοιπόν είναι όλες καί όλες οί πληροφορίες πού μάς δίνουν οί πηγές. Άναλύοντάς τες βγάζουμε τά έξης συμπεράσματα: 1. Πριν από τό 887 υπήρχε ή «των λεγομένων γερόντων άρχαία καθέδρα», ή όποια, άργότερα, άναφέρεται καί ως «άρχαία των γερόντων καθέδρα» ή «λεγομένη καθέδρα των γερόντων» ή άπλώς «καθέδρα τών γερόντων». 2. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται γιά κάποιο μοναχικό 'ίδρυμα ή γιά κάποιο κτήριο ή άπλώς γιά μία κτηματική περιφέρεια. 3. Από τό 887 μέχρι τόν Φεβρουάριο τοΰ 908 ήταν στήν κατοχή τής μονής τοΰ Κολοβού2. 4. Μεταξύ Αυγούστου 934 καί Μαΐου 942 περιήλθε στήν κατοχή τών Αθωνιτών3, 5. Βρισκόταν έκτος τής όριογραμμής τών Αθωνιτών τοϋ 943, «υπό τήν γήν τοϋ κλάσματος τών Καμένων». 6. Ή καθέδρα τών γερόντων δεν άναφέρεται σέ καμία (γνωστή) πηγή νεώτερη από τόν Αϋγουστο 943. Από τις άρχές τοΰ 19ου αί. απασχόλησε τούς ιστορικούς τό πρόβλημα τής μυστηριώδους αυτής καθέδρας. Ό (άγνώστου ονόματος) Φιλοθεΐτης τήν τοποθέτησε κάπου στήν περιοχή τών Πυργουδίων καί τής Κουμίτσας καί έξέφρασε τήν άποψη ότι ίσως νά ήταν κάτι σάν διοικητικό κέντρο τών πρώτων Αθωνιτών μοναχών4. Οί απόψεις αύτές άκολουθήθηκαν άβασάνινιστα άπό πάρα πολλούς ιστορικούς, μέ άποτέλεσμα νά θεωρούνται, μέχρι καί σήμερα, άπό τούς περισσότερους μελετητές ώς αυτονόητες έρμηνεϊες5. Αναφέραμε άνωτέρω τί μάς πληροφορούν ακριβώς οί πηγές. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν (προς τό παρόν) νά δοθεί απάντηση στό έρώτημα: Τί ήταν 1. Prôt., Βλ. άνωτ. σ. 305, σημ. 2. Τό Prôt. 2 είναι τοΰ έτους Prôt., ΉΠαπαχρυσάνθου (Prôt., σ. 190, actes mentionnés άρ. 2 καί σ. 195, άρ. 10) θεωρεί ότι ή καθέδρα αποδόθηκε στους Αθωνίτες μέ τό χρυσόβουλλο τοϋ Ρωμανοϋ Λεκαπηνοϋ τό 934 (Prôt., ). Νομίζουμε όμως ότι ή σχετική διατύπωση στό χρυσόβουλλο τοϋ Ρωμανοϋ αφορά τήν κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας τής καθέδρας καί όχι τήν άπόδοσή της στους Αθωνίτες. Επειδή στήν έκθεση τοϋ έπόπτου Θωμά, τοϋ 942/943, άναφέρεται ότι ή καθέδρα τών γερόντων «άπεδόθη τοΐς μοναχοϊς διά χρυσοβούλλου» (Prôt.,5.67), θά πρέπει νά άναζητηθεΐ κάποιο σχετικό χρυσόβουλλο έκδοθέν μεταξύ τών έτών 934 καί Πορφ. Ούσπένσκι, Χριστιανική Ανατολή, «Άθως», τ. Ill 1, Κίεβον Prôt., σ Τόν προβληματισμό τής Παπαχρυσάνθου γιά τήν καθέδρα τών γερόντων βλ. Prôt., σ Ειδικότερα γιά τή θέση τής καθέδρας βλέπε τήν άποψή της στίς σ. 59 καί 113.

3 Προσπάθεια έντοπισμοΰ τής «καθέδρας των γερόντων» 307 ή καθέδρα των γερόντων. Μάς πληροφορούν όμως ποΰ βρισκόταν: «υπό τήν γην τοϋ κλάσματος των Καμένων»1. Δεν μας μένει παρά να προσδιορίσουμε τήν θέση των Καμένων καί κάπου εκεί θά πρέπει να άναζητηθεΐ καί ή καθέδρα2. Ή άρχαιότερη, γνωστή, άναφορά στά Κάμενα βρίσκεται στό προμνησθέν έγγραφο τοϋ Πρωτάτου, τοϋ 908, όπου άναφέρεται ότι ή μονή τοϋ Κολοβού θά πρέπει νά άρκεσθεΐ «εις τήν τής ένορίας τοϋ Έρισοϋ διακράτησιν καί τήν καταμονήν μόνην των Καμένων, σύν των αμπελώνων καί κηπουρείων αυτών καί μόνον»3. Τό κτήμα αυτό τής Κολοβοϋ περιήλθε, τό 979/9804, μαζί μέ τήν Μονή, τήν περιουσία της και τά έγγραφά της, στήν νεοσύστατη μονή Ίβήρων. Σέ άνέκδοτο πρακτικό τοϋ διαβάζουμε ότι ή μονή Ίβήρων κατέχει στά Κάμενα τό μετόχι τής μονής τοϋ Κολοβοϋ, έκτάσεως 500 μοδίων, μέ έναν ύδρομύλωνα. Τό 1079 μεταξύ των κτημάτων τής Μονής συμπεριλαμβάνεται καί «τό προάστειον τά Καμενά μετά τοϋ μετοχιού αύτοΰ σύν τω ήσυχαστηρίω καί λοιπών τοπίοις σύν τώ Βουκρονώ»6. Τό ίδιο κτήμα μέ τό ίδιο όνομα (Κάμενα) άναφέρεται τό καί τό 13 ΙΟ8. Παρ όλ αυτά όμως, στό άναλυτικό πρακτικό τών κτημάτων τής Μο- 1. Prôt., Ό Ν. Σβορώνος τοποθετεί τά Κάμενα «στό ΒΑ τής Δεβελικείας καί στό ΝΔ τοο Πρόβλακος», ενώ τήν κτηματική περιφέρεια τοϋ χωριοϋ τήν περιορίζει μεταξύ των όρίων τών Αθωνιτών, τής Δεβελικείας, τοϋ Σιγγιτικοϋ κόλπου καί νοτίως τής 'Ιερισσοΰ καί τοϋ Πρόβλακος (N. Svoronos, Note topographique sur la région Hiérissos- Révénikeia. «Actes de Lavra», τ. I, Paris 1970, 76. Στό «Actes de Lavra», τ. IV, 1982, στον χάρτη τής σ , έπαναλαμβάνει τήν ίδια άποψη). Στήν άποψη τοϋ Σβορώνου παραπέμπει καί ή Π α- παχρυσάνθου, Prôt., σ. 112, σημ. 10. Ό Π. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, Πίνακας τοπογραφίας τοϋ άγιορειτικοΰ παραγωγικού χώρου, «Κληρονομιά», 13Β' (1981) 379, τοποθετεί τά Κάμενα «κοντά στή Δεβελίκεια» (στή σ. 362, στό λ. Γομάτου, «βρίσκονταν στήν θάλασσα»), άλλα στή σ. 377 τοποθετεί καί αυτός τήν καθέδρα τών γερόντων στον Πρόβλακα. 3. Prôt., Λαμβανομένου υπόψη ότι τό έγγραφο αυτό διορθώνει τις συνέπειες τής απάτης τοϋ 887, θά πρέπει νά θεωρήσουμε ώς βέβαιο τό ότι ή Κολοβοϋ κατείχε τό κτήμα στά Κάμενα πρό τοϋ Για τό έτος βλ. Prôt., σ Περίληψη τοϋ πρακτικού μάς διένειμε ό J. Lefort στό μάθημά του για τήν Ιστορία τής μονής Ίβήρων (Ecole Pratique des Hautes Etudes, s. IV, σχ. έτος ). 6. Fr. D ö 1 g er, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948, εγγρ (στό έξής Schatzk.). 7. Fr. D ö 1 g er, Neues vom Berg Athos, «Παρασπορά», , στ Schatzk.,

4 308 Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος Χάρτης 1: Μέ τήν διπλή διαγράμμιση τά κοινοτικά όρια τοϋ Γοματίου. 1. Τά όρια των Αθωνιτών τοϋ Τά Πυργούδια. 3. Ή γή τοϋ Γομάτου τής Ίβήρων. 4. TÒ μετόχι τής Ξηροποτάμου. 5. Ή γή τής Δεβελικείας τής Λαύρας. 6. Το μετόχι τής Χελανδαρίου (τέως Ζυγοΰ). 7. Ή γή τοϋ Γομάτου τής Λαύρας. 8. Κελλί. 9. Ρύαξ Κλεισουρίου. νής, του 13011, δέν συμπεριλαμβάνεται μετόχι με τό όνομα Κάμενα το ίδιο συμβαίνει καί στά υπόλοιπα τρία γνωστά πρακτικά των ετών 1317, 1321 καί 13412, καθώς καί στό χρυσόβουλλο τοϋ Fr. Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das Athoskloster Iberon, München 1949 (στο έξης Praktika), Λ. 'Υπάρχουν καί τά παλαιότερα, πλήν όμως άδημοσίευτα, πρακτικά των έτών 1104 καί 1262, για τά όποια εχουμε τήν (μή έλεγμένη) πληροφορία ότι συμπεριλαμβάνουν τό μετόχι «Κάμενα». 2. Praktika, Κ, Ρ καί Y άντιστοίχως. 3. Schatzk., έγγρ. 9.

5 Προσπάθεια έντοπισμοϋ τής «καθέδρας των γερόντων» 309 Χάρτης 2: 1. Ερείπια παλαιού Γοματίου. 2. Γκραντίστου. 3. Ρύαξ Ζαχαρίου - Βαρδαρίου (Μαρδάρι). 4. Περιοχή διαμάχης Λαύρας - Ίβήρων, τό Κελλί. 6. Ή γή τοϋ Γομάτου τής Ίβήρων. Ή διακεκομμένη γραμμή σημειώνει τά, περίπου, όρια τοϋ μετοχιού. 7. Ή γή τοϋ Γομάτου τής Λαύρας. 8. Ή γή τής Δεβελικείας τής Λαύρας. 9. Τό μετόχι τής Ξηροποτάμου. Μελετώντας σέ συνδυασμό τά έγγραφα των μονών Ίβήρων, Λαύρας, Ξηροποτάμου καί Κουτλουμουσίου (=Άλυπίου), τά όποια άναφέρονται στα κτήματα πού είχαν οί μονές αυτές στα Κάμενα, παρατηρούμε τά έξης:

6 310 Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος 1. Μονή Μεγ. Λαύρας Πριν άπό το 1071 απέκτησε ένα μετόχι στα Κάμενα1. Τον Ιούνιο τοΰ έτους αύτοΰ έχει όριακή διαμάχη με τούς Ίβηρίτες2, οΐ όποιοι πριν λίγους μήνες άγόρασαν κάποια σημαντική έκταση στήν περιοχή3. Σε χρυσόβουλλο του 1259 άναφέρεται ότι κατέχει τό «χωρίον τά Κάμενα μετά τοϋ ζευγηλατείου αΰτοΰ του Γεμάτου συν τοίς δικαίοις τής Δεβελικίας»4. Στά χρυσόβουλλα τού 1298 καί 1329 επαναλαμβάνονται τά ίδια5. Στούς περιορισμούς τοΰ 1300 οί Ιδιοκτησίες όνομάζονται απλώς γή «εις τοΰ Γομάτου» καί «εις τήν Δεβελίκειαν»6, ορολογία ή όποια έπαναλαμβάνεται καί στούς περιορισμούς τοΰ Στήν άπογραφή των παροίκων τοΰ (±) 1300, οί πάροικοι τής Λαύρας βρίσκονται στό «χωρίον τοΰ Γομάτου»8. Τό 1321 επαναλαμβάνεται τό ίδιο9. Σέ έγγραφα τοΰ 1409 άναφέρεται ότι κατέχει τό «χωρίον τοΰ Γομάτου»10, ένδ> τό 1420 «μετόχιον τοΰ Γομάτου όνομαζόμενον» Ό Σβορώνος σημειώνει ότι ή Λαύρα τό άπέκτησε πριν άπό τό 971 (Lav., τ. I, σ. 73. Βλ. καί τή σ. 59, σημ. 15). 2. Lav., έγγρ Σχετικά μέ τήν άγορά τής Ίβήρων βλ. «Γρηγόριος Παλαμάς» 17 (1933) Τήν διαμάχη όμως αυτή ό Σβορώνος τήν τοποθετεί (Lav., I, 75) στήν περιοχή τού έξωκκλησίου Άγ. Νικόλαος, νοτίως τής 'Ιερισσοϋ, προφανώς παρασυρόμενος άπό τήν αναφορά κάποιου 'Αγίου Νικολάου στό Lav., Lav., Lav., καί , «χωρίον τά Κάμενα μετά τοΰ περί αύτό μετοχιού καί ζευγηλατείου τού έπιλεγομένου Γομάτου καί τών δικαίων τής Δεβελικείας καί λοιπών δικαίων αύτου». 6. Lav., Ή γή τής Δεβελικείας βρισκόταν άμέσως δυτικώς τών δικαίων τών 'Ιερισσιωτών, άπό τά όποια τήν χώριζε ό ρύαξ τοΰ Κλεισουρίου (Lav., ). Ό ρύαξ αύτός ταυτίζεται μέ τόν λάκκο πού βρίσκεται άμέσως άνατολικά τοΰ παραλιακού λόφου Καστρί, στό Δεβελίκι, όπου είναι, άκόμη καί σήμερα, τά κοινοτικά όρια Γοματίου-Ίερισσοΰ. Τό 1320 έχουμε καί μία άλλη άναφορά στά όρια, μέ άφορμή καταγραφή κτημάτων τής μονής Ξενοφώντος: «έτερον χωράφιον εις τήν διαίρεσιν τών δικαίων τής περιοχής τοΰ Γομάτου εις τόπον λεγόμενον Καμήνιον» (L. P e t i t, Actes de Xenophon, καί ). Τό τοπωνύμιον Καμίνι διατηρείται καί ή περιοχή του βρίσκεται στά ό ρια Τερισσοΰ-Γοματίου, βορειότερα άπό τόν ρύακα τοΰ Κλεισουρίου. 7. Lav., καί Lav., IV, σ. 74, χάρτης. Στόν περιορισμό αύτό οί δύο περιοχές έμφανίζονται ένωμένες ώς ένα κτήμα. 8. Lav., 91. I Lav., : «έν τφ κατεπανικίφ 'Ρεβενικείας χωρίον τοΰ Γομάτου, έν φ Άνα χήρα...», σύνολον 103 οίκογένειες μέ 378 άτομα. Στό χωριό όμως κατοικούσαν καί πολλοί άλλοι πάροικοι άλλων μονών. 10. Lav., καί Μέ τά έγγραφα αύτά τό μισό άπό τή γή τοΰ Γομάτου περιήλθε στό δημόσιο. 11. Lav., καί άκολουθεΐ ή άπογραφή τών παροίκων.

7 Προσπάθεια έντοπισμοΰ τής «καθέδρας τών γερόντων» 311 Μέχρι τό 1932 ή Λαύρα κατείχε, στήν ΝΔ γωνία τής κοιλάδος τοϋ Γοματίου, ένα μικρό υπόλοιπο τής παλαιάς μεγάλης ιδιοκτησίας της, τό όποιο άπαλλοτριώθηκε υπέρ τών κατοίκων τοϋ Γοματίου1. 2. Μονή Ξηροποτάμου Σε χρυσόβουλλο του 1275 άναφέρεται ότι κατέχει «τό είς τά Κάμενα μετόχιον των αγίων Αποστόλων μετά των έν αύτώ προσκαθημένων δεκατριών»2. Γύρω στό 1300 άπογράφονται οί πάροικοι τής μονής «είς τό χωρίον τά Κάμενα»3. Τό 1315/1320 άναφέρεται ότι κατέχει «εις τό χωρίον τοϋ Γομάτου, μετόχιον είς όνομα τιμώμενον τών άγιων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων»4. Σήμερα, σέ μικρή άπόσταση δυτικώς τών ορίων τοϋ ερειπωμένου παλαιού Γοματίου5, υπάρχει ό παλαιός ναός τών άγιων Τεσσαράκοντα- ή περιοχή αυτή θεωρείται ώς ένα τμήμα τοϋ παλαιοϋ μετοχιού τής Ξηροποτάμου6. 3. Μονή Άλνπίον Τό 1322 ή Μονή έχει σποραδικές μικροϊδιοκτησίες «είς τό χωρίον τά Κάμενα», προερχόμενες άπό άνταλλαγή μέ τήν μονή Ίβήρων7. Τά κτήματα αυτά άνιχνεύονται στον περιορισμό τοϋ μεγάλου Ξηροποταμινοϋ μετοχιού τοϋ 1320/1321* βρίσκονταν ανάμεσα στό Ξηροποταμινό μετόχι καί στά «δίκαια τής Λαύρας, τών τοϋ χωρίου τοϋ Γομάτου»8. 1. Αρχείο Διευθύνσεως Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής, φ. Γομάτι, άπόφαση τής Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής. 2. J. Bom pa ir e, Actes de Xéropotamou, Paris 1964 (στό έξής: Xér.), εγγρ Xér., 18Α. 73 καί 18Β Xér., 18 Dl Tò παλαιό Γομάτι καταστράφηκε άπό τόν σεισμό τοϋ Οί "Αγιοι Τεσσαράκοντα είναι οί πάτρονες τής Ξηροποτάμου. Ή περιοχή γύρω άπό τόν ναό ήταν ενα μικρό τμήμα τού πολύ μεγάλου μετοχιού, τοϋ όποιου τόν περιορισμό τού 1320/1321 βλ. Xér., P. L em er 1 e, Actes de Kutlumus, Paris 1946, έγγρ : «άμπέλιον ιδιόκτητον τή μονή μοδίων δέκα, περιβόλων μοδίων τοσούτων καί τόπιόν τι έν φ έστιν έλαιών τίς καί ετερα όπωροφόρα δένδρα διάφορα, άπό άνταλλαγής καί ταύτα τών Ίβήρων». Υ πενθυμίζουμε ότι τό 908 ή μονή τού Κολοβού κατείχε «τήν καταμονήν τών Καμένων, σύν τών άμπελώνων καί κηπουρείων αύτών» (Prêt., 2. 51), τά όποια περιήλθαν στήν Ίβήρων. 8. Xér., , 40. Στό Lav., άναφέρεται καί κάποιος πάροικος τής Αλυπίου, ό όποιος είχε άμπέλι στού Γομάτου.

8 312 Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος Μέ τα άνωτέρω παραδείγματα βλέπουμε μία άλλαγή τοϋ όνόματος τής περιοχής, από Κάμενα σε Γομάτου. Τό ίδιο παρατηρεΐται καί στα έγγραφα τής Ίβήρων ένώ στα παλαιά έγγραφα καί στά μεταγενέστερα περιληπτικά άναφέρεται τό τοπωνύμιο Κάμενα1, στα λεπτομερή πρακτικά των έτων 1301 καί έξής, τα όποια συντάχθηκαν έπί τόπου, άναφέρεται μόνον τό όνομα «Γομάτου», τό όποιο έπεκράτησε καί έξετόπισε τό παλαιό2. Ειδικότερα γιά τό μετόχι τής Ίβήρων εχουμε νά ποϋμε τά έξής: Όπως προκύπτει άπό τόν περιορισμό τοϋ 13013, βρισκόταν στήν εύφορη κοιλάδα τοϋ χωρίου Γομάτι, τήν οποία κατελάμβανε σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στήν ΝΑ πλευρά συνόρευε μέ τήν γή τής Δεβελικείας τής Λαύρας4 καί στήν ΝΔ μέ τήν γή τοϋ Γομάτου, τής Λαύρας έπίσης5. Ή Β-ΒΑ πλευρά του βρισκόταν στά πρόποδα τοϋ βουνοΰ Γραντζός6 καί άναφέρεται ότι ό περιορισμός «διαπερα τό χωρίον»7. Τό όνομα τοϋ χωρίου δεν άναφέρεται. 1. Βλ. άνωτ. σ. 307 σημ. 3, 5, 6, 8. Ή χρήση τοϋ παλαιοϋ όνόματος θά πρέπει νά Οφείλεται σέ γραφειοκρατικούς λόγους, διότι φαίνεται ότι ή περιοχή ήταν καταχωρημένη στο αύτοκρατορικό κτηματολόγιο ύπό τόν γενικό τίτλο «κλάσμα των Καμένων». Επομένως τά έγγραφα πού έκδίδονταν μέ βάση τις πληροφορίες τοϋ κτηματολογίου δέ\ μποροΰσαν παρά νά έπαναλαμβάνουν τό τοπωνύμο Κάμενα. 2. Τό όνομα Κάμενα έκτοπίσθηκε μέν ώς γενικό τοπωνύμιο, συνέχισε όμως νάχρησιμοποιεΐται, άλλά πολύ σπάνια. Στο α μισό τοϋ 14ου ai. άναφέρεται δρόυος πού όδηγοϋσε άπό τήν περιοχή τής 'Ιερισσοΰ προς τά Κάμενα: Praktika, A. 161, 165, 171, 179 (τοϋ 1301) καί στις άντίστοιχες θέσεις τών Κ (1317), Ρ(1321) καί V(1341), τά όποια έπαναλαμβάνουν πιστά τήν όρολογία τοϋ *Απ* ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δέν άναφέρεται κανένας δρόμος ό όποιος νά όδηγοϋσε στό Γομάτου κατά τόν 13ο καί 14ο ai. Νά θεωρήσουμε λοιπόν ότι ή χρήση τοϋ όνόματος Κάμενα, στήν συγκεκριμένη περίπτωση, όφείλεται σέ Ιστορικούς λόγους; Τό 1317 καί 1321 δύο πάροικοι τής Ίβήρων, οί όποιοι κατοικούσαν στό Γομάτου, είχαν, μεταξύ των άλλων κτημάτων τους και άπό ένα «αύλοτόπιον είς τά Κάμενα»: Prakt., Κ. 105, 114, Ρ. 96, 103, V. 236 (1341). Τά αύλοτόπια όμως αύτά δέν συμπεριλαμβάνονται στόν κατάλογο τών περιουσιακών τους στοιχείων τό 1301: Prakt., Α (Κυριάκός ό Τζυκαλάς), 65 (Ιωάννης ό Μπουχαλάς). 3. Praktika, Α Praktika, Α , Lav., Στήν πλευρά αύτή πρέπει νά τοποθετηθεί μέ βεβαιότητα ή διαμάχη Λαύρας-Ίβήρων, τοϋ 1071, ή όποια άναφέρεται στό Lav., 35. Σχετικά βλ. άνωτ. σ. 310, σημ Lav., Praktika, A Πρόκεται γιά τό σημερινό Παϊβούνι. Στόν περιορισμό τοϋ μετοχιού τής Ξηροποτάμου τοϋ 1320/1321 άναφέρεται ώς συνορίτης καί ή Ίβήρων (Xér., ζθ.45,52, όχι όμως καί ό στ. 25, ό όποίος άφορά άλλη περιοχή). Δέν μποροϋμε όμως νά ποϋμε μέ βεβαιότητα άν πρόκειται γιά σύνορο μέ τήν έκταση πού μάς άπασχολεϊ ή γιά κάποιο άλλ,ο ίβηριτικό κτήμα, τό όποιο βρισκόταν δυτικότερα άλλά όχι πολύ μακριά καί τό όποιο δέν μνημονεύεται στά πρακτικά τής Μονής. 7. Praktika, Α. 117.

9 Προσπάθεια έντοπισμοϋ τής «καθέδρας τών γερόντων» 313 Σέ πρόσφατη σύντομη έρευνά. μας στήν περιοχή έπισκεφθήκαμε τήν τοποθεσία «στού Γραντίστου»1, ή οποία βρίσκεται στήν πλευρά πού μας άπασχολεΐ. Πρόκειται γιά εναν πυκνοδασωμένο λόφο, μέ άπόκρημνες πλαγιές, στον όποιο διακρίνονται λείψανα όχυρώσεως (άργολιθοδομή χωρίς συνδετικό κονίαμα) καί σωροί ερειπίων κατοικιών. Ή πυκνή βλάστηση δέν επιτρέπει τήν μελέτη τών έρειπίων, ούτε τήν λήψη χαρακτηριστικών φωτογραφιών2. Λαμβανομένου υπόψη δτι: Ιον τό τοπωνύμιο (Γκραντίστου) σημαίνει κάστρο, 2ον έχει ήχητική σχέση μέ τό μεσαιωνικό όνομα του βουνού στό όποιο βρίσκεται (Γραντζός) καί 3ον έχει τήν ίδια σχέση μέ τό όνομα τού μεσαιωνικού χωριού Γράδιστα, τό όποιο βρισκόταν κάπου στό ό- ρεινό συγκρότημα τού Κακάβου3, δέν γνωρίζουμε άν θά πρέπει νά ταυτίσουμε τό Γραντίστου μέ τό Γομάτου, ή μέ τήν Γράδιστα, ή μέ κάποιο άλλο από τά μεσαιωνικά χωριά τής περιοχής4, ή έστω μέ τό «κάστρον», μέσα στό όποιο είχαν δεύτερη κατοικία, τό 1341, έξιάπό τούς παροίκουςτής Ίβήρων στού Γομάτου5. Ή ίβηριτική γή τού Γομάτου υπαγόταν στήν Μονή, τουλάχιστον μέχρι τό Ό Στ. Κότσιανος, Δύο πωλητήρια έγγραφα μεταξύ τής χώρας τοϋ Γομάτου καί τών Διονυσιακών, «Χρονικά τής Χαλκιδικής» (1970)13, σημ.2, έπαναλαμβάνει πληροφορία ότι «στήν τοποθεσία Γράτιστος, κοντά στό χωριό, εκειτο άρχαία πόλις μέ τό όνομα Γρίτιστα», τήν άκρίβεια τής οποίας διεπίστωσε καί ό ίδιος μέ έπιτόπια έρευνα. 2. Από τά έλάχιστα έπιφανειακά όστρακα δέν είναι δυνατόν νά γίνει χρονολόγηση τού οικισμού. 3. Τό Παϊβούνι υπάγεται στό ευρύτερο όρεινό συγκρότημα τού Κακάβου, Ή Γραδίστα άνήκε, άπό τό 1263, (άρχικά ή μισή μόνον) στήν Λαύρα (Lav., 72.41)' ή κτηματική της όμως περιοχή δέν ήταν μοναστηριακή καί γι αύτό μας λείπουν οί τοπογραφικές πληροφορίες μέ τις όποιες θά μπορούσαμε νά άναζητήσουμε τήν θέση της. 4. Γιά τά χωριά τής περιοχής β>. Xér., σ.91 καί Πάντως δέν έχει σχέση τό κάστρο μέ τό χωριό τών Καμένων, διότι στά περιουσιακά στοιχεία τού Γεωργίου Μπουχούλη συμπεριλαμβάνεται «οίκημα έντός τού κάστρου» άλλά καί «αύλοτόπιον είς τά Κάμενα». Prakt., V (τού 1341). 5. Praktika, V. 235, 243, 246, 253, 264, 266' Δέν γνωρίζουμε άλλη άναφορά στό κάστρο αύτό. Τό 1317 καί 1321 άναφέρεται ενα αμπέλι παροίκων τής Ίβήρων στού Γομάτου, τό όποιο βρισκόταν «είς τό "Ανω Χωρίον» (Praktika, Κ. 167 καί Ρ. 146). Είναι ή μόνη άναφορά πού γνωρίζουμε γι αύτό τό τοπωνύμιο τής περιοχής. Υπήρχε όμως Άνω Χωρίον στήν Λήμνο (Lav., καί Actes de Pantocrator, καί 11.40) καί οί ιδιοκτήτες τοϋ άμπελιοΰ πού μάς άπασχολεΐ έπονομάζονταν Λημναϊος καί Ύαλέας. Τό έπώνυμο Ύαλέας ήταν οικογενειακό στήν Λήμνο (Lav., , 16 καί , 78, 79). 6 Schatzk., : «είς τήν άναποταμίαν τοϋ Γομάτου χωρίον τό λεγόμενον τού Γομάτου μεθ ών έχει δικαίων καί προσκαθημένων καί παροίκων». Ό όρος «άναποταμία» ίσως νά σημαίνει ότι τό Γομάτου είναι τό ίδιο μέ τό Γομάτι τού 1932, τό όποιο βρίσκεται στήν ΒΔ γωνία τής κοιλάδος, δίπλα στήν άνω κοίτη τού ποταμού.

10 314 Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος Στήν διάρκεια τής τουρκοκρατίας φαίνεται ότι τό σύνολο, ή τό μεγαλύτέρο μέρος του κτήματος, δεν άνήκε στήν Μονή, διότι, τό 1641, ή Ίβήρων άγόρασε μία έκταση 400 στρεμμάτων άπό κάποια Άριφέ χανούμ1 ή έκταση αυτή βρισκόταν μέσα στα όρια του άρχαίου ίβηριτικού κτήματος. Τό 1933 κατείχε μόνον τό μετόχι «του Κουτσοκυπριανοΰ», έκτάσεως 60 στρεμμάτων, τό όποιο άπαλλοτριώθηκε2 γιά νά δημιουργηθεΐ ό νέος οικισμός τού Γοματίου μετά τόν καταστροφικό σεισμό του Γνωρίζουμε λοιπόν πλέον δτι τά Κάμενα βρίσκονταν στήν σημερινή κτηματική περιφέρεια του Γοματίου. Τό που ακριβώς, δέν είναι δυνατόν νά τό προσδιορίσουμε, αλλά θά πρέπει νά έπισημάνουμε ότι διατηρείται ακόμη καί σήμερα τοπωνύμιο «Κάμενα», καί μάλιστα σέ απόσταση μόνον 200 μ. δυτικως των έρειπίων του παλαιού Γοματίου3. "Λς έπανέλθουμε όμως στήν αναζήτηση τής καοέδρας των γερόντων. Βρισκόταν, λοιπόν, στήν περιοχή του Γοματίου, δηλαδή γύρω στά 14 χιλιόμετρα δυτικως των Πυργουδίων4. Που όμως; Προς τό παρόν δέν είναι δυνατόν νά δοθεί άπάντηση. Αλλά νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο νά έπισημάνουμε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες άπό πρώιμα άγιορειτικά έγγραφα: Ή μονή Κολοβού είχε τό μετόχι στά Κάμενα καί γνωρίζουμε ότι προσάρτησε, παροδικά, καί τήν καθέδρα των γερόντων5. Μήπως οί δύο περιοχές ήταν όμορες; Όπως προαναφέραμε, ή Ίβήρων κατείχε, τό 1079, «τό προάστειον τά Καμένα μετά του μετοχίου αυτού συν τω ήσυχαστηρίφ...»6. Τί ήταν αύτό τό ήσυχαστήριο; Έξι χρόνια άργότερα, τό 1085, οί μονές Λαύρας καί Ίβήρων έχουν 1. Σχέδιο μεταφράσεως τοϋ έγγράφου βρίσκεται στο 'Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, φ. «Ίβήρων». 2. Πληροφορία από τό Αρχείο τής Δ/σεως Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής. Τό μετόχι τοϋ Κουτσοκυπριανοΰ πρέπει νά ήταν ή περιοχή πού περιέβαλλε τίς κτηριακές έγκαταστάσεις τοϋ μεσαιωνικού μετοχίου, οί όποιες βρίσκονταν στή ΒΑ γωνία τής γής τοϋ Γομάτου, κοντά στόν χείμαρρο «τοϋ Βαρδαρίου» (σημ. Μαρδάρι). Τά έρείπια των κτηρίων τοϋ ά- παλλοτριωμένου μετοχίου διακρίνονταν μέχρι πριν λίγα χρόνια μαζί μέ τόν έρειπωμένο μετοχιακό ναό τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος, ό όποιος άνακαινίσθηκε έκ βάθρων γύρω στό Στά Κάμενα είχαν άμπέλια οί Γοματιανοί μέχρι τό Στήν περιοχή των Πυργουδίων τοποθετούνταν μέχρι τώρα ή καθέδρα των γερόντων, βλ. καί άνωτ., σ. 306, σημ Prôt., Schatzk.,

11 Προσπάθεια έντοπισμοΰ τής «καθέδρας των γερόντων» 315 διαμάχη γιά τήν κατοχή κάποιας μονής των Κελλίων1. Στό σχετικό έγγραφο άναφέρονται λεπτομερώς τα όρια τής περιοχής τής μονής αυτής2, τήν όποια περιοχή μπορούμε νά τοποθετήσουμε, με αρκετή σιγουριά, αμέσως ΝΔ του μετοχιού τής Ίβήρων, δηλ. στήν πλευρά πού συνόρευε μέ τήν γή τού Γομάτου τής Λαύρας3. Σημειώνουμε ότι στήν περιοχή αυτή, τό 1300, άναφέρεται κάποιο «δίστρατον σύνεγγυς των παλαιών κελλίων»4 καί τό 1301 κάποιος «ρύαξ των κελλίων»5. Σήμερα, στήν ίδια περιοχή, σώζεται τό τοπωνύμιο «Κελλί»6. Επανερχόμαστε στήν διαμάχη τού 1085: Οί Ίβηρίτες άπέφυγαν νά προσκομίσουν έγγραφα κυριότητος καί τό δικαστήριο άφησε τήν νομή τής μονής των Κελλίων στήν Λαύρα, «τής έντελεστέρας περί τούτων δικανικής γυμνασίας ταμιευθείσης καί αδθις οπότε οί 'Ίβηρες πεισθεΐεν»7. Τό έγγραφο αύτής τής δίκης, τό όποιο έγνώριζε ό Θεοδώρητος τό 1803, τό παρουσίασε μέ τήν έξής περίληψη: «περί των Κελλίων καί τής Καθέδρας εις τήν Κωμίτζαν πλησίον ή τα Πυργούδια»8. Πιστεύουμε ότι άπό αυτή τήν παρατήρηση τού Θεοδωρήτου άρχισε όλη ή ιστορία γιά τήν τοποθέτηση τής καθέδρας των γερόντων στά Πυργούδια. Τί ήταν όμως αυτή ή μονή των Κελλίων καί γιατί ό σοφός Θεοδώρητος τήν ταυτίζει μέ τήν «Καθέδρα»; Απάντηση δεν μπορεί νά δοθεί. 1. Lav., Lav., Ή περιοχή τών Κελλίων, σύμφωνα μέ τον περιορισμό, χωριζόταν από τόν ποταμό σέ δύο τμήματα καί βρισκόταν δυτικώς ένός άλλου ποταμού, «του Ζαχαρίου». Ό τοο Ζαχαρίου άναφέρεται τό 1300 καί 1321 καί είναι όριο τής γής τής Δεβελικείας καί τής γής τοο Γομάτου τής Ιβήρων (Lav., καί ). Πήγαζε «άπό του βουνοϋ του έπονομαζομένου Βαρδαρίου» (Lav καί ) καί άναφέρεται άλλοτε ώς «Ζαχαρίου» καί άλλοτε ως «Βαρδαρίου» ή «Βαρδάριος» (Lav., , Praktika, A. 110, 118). Ταυτίζεται μέ βεβαιότητα μέ τόν χείμαρρο «Μαρδάρι», ό όποιος βρίσκεται άμέσως άνατολικώς τού σημερινού Γοματίου καί στοϋ όποιου τό όνομα θά πρέπει, ίσως, νά άναζητήσουμε συγγένεια μέ τό παλαιό όνομα (Βαρδάριος-Βαρδάρι-Μπαρδάρι-Μαρδάριθ. 4. Lav., Praktika, A Praktika, A Τό Κελλί βρίσκεται νοτίως τού ποταμού, δυτικώς τής Ρακίτας καί βορείως τής κορυφής Πυργί, «στής Χρυσίτσας τά χωράφια». Τό δίστρατο καί ό ρύαξ των κελλίων πού προαναφέραμε βρίσκονταν καί αύτά νοτίως τού ποταμού. Παρ δλ αύτά, στό Lav., τ. I, σ. 76 καί Lav. τ. IV, σ. 74, τοποθετούν τά Κελλία στή γραμμή των κοινοτικών όρίων Τερισσού-Γοματίου, δηλ. πολλά χιλιόμετρα άνατολικότερα. 7. Lav., Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ιστορικά μνημεία τού "Αθω, «Ελληνικά» 2(1929) 371. Βλ. καί Prôt., σ. 112, σημ. 15.

12 316 Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος Τελειώνοντας άνακεφαλαιώνουμε: Ή καθέδρα των γερόντων βρισκόταν στά Κάμενα. Τα Κάμενα τοποθετούνται στήν κτηματική περιφέρεια τοϋ Γοματίου. Ή καθέδρα τών γερόντων βρισκόταν, πιθανώς, κάπου στά όρια του μετοχιού τοΰ Γομάτου τής Ίβήρων. Ή αναζήτηση τής καθέδρας αυτής θά πρέπει νά άρχίσει από τήν περιοχή τής μονής τών Κελλίων, δηλ. άπό τήν περιοχή Κελλί τοϋ Γοματίου. Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής Ιωακείμ ΑΘ. παπαγγελος

13 RESUME Iôakeim At h. Papaggélos, Essai de localisation de la «kathédra ton gérontôn». Jusqu à présent personne n a tenté de situer avec quelque exactitude la «kathédra ton gérontôn». La plupart des historiens qui se sont intéressés à la «k. t. g.» s en sont tenus à l opinion selon laquelle celle-ci se trouvait aux alentours de Pyrgoudia, à l Est du canal de Xérxès. Dans un document du Prôtaton de 942/943 (Prôt ) il est écrit que la «kathédra» se trouvait dans le «klasma» de Kaména. A partir d informations recueillies dans les actes de Lavra, d Ivérôn, dexéropotamou et de Koutloumoussiou, on peut localiser avec certitude le domaine de Kaména dans les limites du territoire communal actuel de Gomation. Il semble, de plus, que vers l an 1300 le nom Kaména a été abandonné au profit de celui de Gomatou (conservé aujourd hui sous la forme Gomation) qui ne désignait jusqu alors qu une portion du territoire de Kaména. Le métoque de Kaména-Gomatou appartenant au monastère d Ivérôn peut être localisé avec certitude près de l actuel village de Gomation. Ce métoque fut à l origine un domaine de Kolovou. En 887 le monastère de Kolovou accapara pour quelques années la «k.t.g.»; ce qui nous permet de supposer que la «k.t.g.» était un domaine voisin de ce métoque. Nous savons d autre part qu au Nord Ouest du métoque d Ivérôn se trouvait un monastère «ton Kelliôn» qui fit l objet d une contestation entre Ivérôn et Lavra en Un toponyme Kelli est conservé actuellement au même endroit. En admettant donc que la «k.t.g.» était située sur le territoire communal de Gomation, nous proposons d en rechercher l emplacement exact à partir des domaines du monastère «ton Kelliôn».

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351.

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351. Μακεδονικά Τομ. 4, 1960 Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.667 Copyright 1960 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θέμα : Πηγές του Ιλισσού στις υπώρειες του Υμηττού. 1 / 6 Στις 28-1-11 είχα υποβάλει ερώτηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΦΡΑΝΤΖΙ (ΠΑΛΙΟΥΦΡΑΝΤΖΙ) Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή. Είναι γνωστά τα της Μάχης του Σπερχειού. ΒΙΒΛΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ (ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). Στο σηµερινό χωριό Φραντζί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S.

Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους με χρήση G.I.S. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Διαχείριση Γης και Ιδιοκτησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2009 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τα εργαλεία του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα το δίκαιο της αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Ποτίδαιας. Εικ. 2. Τμήμα του διατειχίσματος. Διατείχισμα της Κασσάνδρειας Στη θέση της αρχαίας Ποτίδαιας, που καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Ύψωνας : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος

Ύψωνας : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος Ύψωνας : Φύση, Περιβάλλον και Άνθρωπος Κατοικώ στο Δήμο Ύψωνα. Το σπίτι μου βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Σιλά, στην οδό Διαγόρα. Κοντά στο σπίτι μου υπάρχουν αρκετά παλιά σπίτια τα οποία διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 1: Τα συντάγματα της Επανάστασης Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημιουργία του ελληνικού κράτους και τα πρώτα συντάγματα 2 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ» Εισηγητής : Στάθης Αναστασόπουλος Δ.Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κ. Σ. Σ. Α.» ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το γονίδιο του ανθρώπου ως αντικείµενο χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας

Το γονίδιο του ανθρώπου ως αντικείµενο χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας Το γονίδιο του ανθρώπου ως αντικείµενο χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας Λέανδρος Κ. Λεφάκης Δ.Ν., Δικηγόρος Εισαγωγή H σύνδεση του δικαίου της ευρεσιτεχνίας µε τη γενετική και, ειδικότερα, η χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΑΡΤΙΚΙΟΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Ονομασία Υπαγωγή. 2.Γεωγραφική θέση. 3.Συνοικισμοί του. 4.Οδική σύνδεσή του. 5.Ιστορία του. 6.Τοποθεσίες[τοπωνυμία] της περιοχής του. 7.Προιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ενώπιον του Εφετείου Αθηνών πρόκειται την 16.9.2014 να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η από 25.4.2014, υπ αρ. καταθέσεως 356/2014

Διαβάστε περισσότερα