Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ"

Transcript

1 Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της νοµοθεσίας που έχει εκδοθεί σε επίπεδο ΕΕ και, σε αυτή την περίπτωση, κατά κύριο λόγο της οδηγίας σχετικά µε την τιµολόγηση (2010/45/ΕΕ). Καθώς δηµοσιεύονται περισσότερο από ένα έτος πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας, αναµένεται να επιτρέψουν στα κράτη µέλη να την µεταφέρουν µε πιο οµοιόµορφο τρόπο στις εθνικές νοµοθεσίες τους και να παράσχουν στις επιχειρήσεις τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να µπορέσουν να προσαρµοστούν εγκαίρως στους νέους κανόνες. εν αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής ΦΠΑ ούτε έναν εκτελεστικό κανονισµό, καθώς και οι δύο διαδραµατίζουν τον δικό τους ρόλο στη νοµοθετική διαδικασία. Τι θα βρείτε στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι «επεξηγηµατικές σηµειώσεις» έχουν στόχο να λειτουργήσουν ως εργαλείο καθοδήγησης, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διευκρίνιση της εφαρµογής των κανόνων τιµολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ. Παρέχουν ένα µείγµα πρακτικής βοήθειας και βοήθειας στην κατανόηση της έννοιας ορισµένων θεµάτων που περιέχονται στα άρθρα. Χαρακτηριστικά των επεξηγηµατικών σηµειώσεων Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις είναι συλλογικό έργο: παρότι οι σηµειώσεις εκδίδονται από τη Γ TAXUD και παρουσιάζονται στον δικτυακό της τόπο, προκύπτουν από συζητήσεις τόσο µε τα κράτη µέλη όσο και µε τις επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη συνεισέφεραν πρώτα µέσω ενός σεµιναρίου Fiscalis σχετικά µε την τιµολόγηση, το οποίο έλαβε χώρα στη Μάλτα, τον Φεβρουάριο του 2011, και στη συνέχεια µέσω των συζητήσεων στην Επιτροπή ΦΠΑ. Οµοίως, οι απόψεις των επιχειρήσεων ελήφθησαν µέσω µιας επιχειρηµατικής οµάδας ad-hoc, που αποτελούνταν από αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές οργανώσεις και για θέµατα που αφορούν συγκεκριµένα την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

2 εν είναι νοµικά δεσµευτικές και αποτελούν απλώς µια πρακτική και ενηµερωτική καθοδήγηση σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ βάσει των απόψεων της Γ TAXUD. εν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της Επιτροπής ούτε η Επιτροπή δεσµεύεται από οποιαδήποτε από τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτές. Εξάλλου, εφόσον η νοµοθεσία σχετικά µε την τιµολόγηση για σκοπούς ΦΠΑ βασίζεται σε οδηγία, κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά των εν λόγω διατάξεων στην εθνική νοµοθεσία και για την ορθή εφαρµογή τους στο έδαφός του. Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν προηγουµένως και τις βασικές αρχές της επικουρικότητας, οι εθνικές φορολογικές αρχές φέρουν την κύρια ευθύνη για την ενηµέρωση των υποκείµενων στον φόρο σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Συνεπώς, µπορεί να αναµένεται η κατάρτιση εθνικών οδηγιών από τα ίδια τα κράτη µέλη για την εφαρµογή των νέων κανόνων τιµολόγησης ΦΠΑ. Στον ακόλουθο δικτυακό τόπο είναι διαθέσιµος ένας κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των φορολογικών αρχών των κρατών µελών όπου ενδέχεται να διατίθεται εθνική καθοδήγηση. Οι σηµειώσεις δεν είναι πλήρεις: έχουν συµπεριληφθεί ορισµένα µόνο θέµατα τιµολόγησης, για τα οποία θεωρήθηκε σκόπιµη η παροχή επεξηγήσεων. Οι επεξηγήσεις κρίθηκαν σκόπιµες είτε λόγω των νέων κανόνων δυνάµει της οδηγίας 2010/45/ΕΕ είτε για διευκρινίσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητες όσον αφορά τους κανόνες της οδηγίας σχετικά µε τον ΦΠΑ. Είναι ένα έργο υπό εξέλιξη: οι παρούσες σηµειώσεις δεν αποτελούν τελικό προϊόν, αλλά αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή βάσει των διαθέσιµων γνώσεων και της διαθέσιµης πείρας. Με την πάροδο του χρόνου, η νοµολογία, οι κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής ΦΠΑ και η πρακτική εφαρµογή αναµένεται να συµπληρώσουν τις απόψεις που δίνονται στις σηµειώσεις.

3 Ευρετήριο θεµάτων που καλύπτονται από τα σχέδια επεξηγηµατικών σηµειώσεων A: Απαιτήσεις για έντυπα και ηλεκτρονικά τιµολόγια 1. Τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγµατική παράδοση ή παροχή αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 2010/45/ΕΕ 2. Ορισµός ηλεκτρονικού τιµολογίου άρθρο Αποδοχή του πελάτη άρθρο Αυθεντικότητα της προέλευσης άρθρο 233 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 5. Ακεραιότητα του περιεχοµένου άρθρο 233 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο 6. Αναγνωσιµότητα άρθρο 233 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο 7. Επιλογή τρόπου διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 8. Έλεγχοι των επιχειρήσεων άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 9. Αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 10. Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και EDI άρθρο 233 παράγραφος Χρονική στιγµή έκδοσης και λήξη περιόδου φύλαξης άρθρο 233 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 12. Φύλαξη τιµολογίων (βλ. έγγραφο υπ αριθ. D3)

4 B: Έκδοση των τιµολογίων 1. Άρθρο 219α Ποιου κράτους µέλους οι κανόνες εφαρµόζονται; 2. Άρθρο 221 παράγραφος 3 Εφαρµοστέοι κανόνες τιµολόγησης του κράτους µέλους για τις απαλλασσόµενες παραδόσεις 3. Άρθρο 220 παράγραφος 2 και άρθρο 221 παράγραφος 2 Κανόνες τιµολόγησης για τις απαλλασσόµενες χρηµατοοικονοµικές παροχές (άρθρο 135 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ)) 4. Άρθρο 224 Έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη C: Περιεχόµενο των τιµολογίων 1. Άρθρο 226 σηµείο 2 Αλληλοδιάδοχη αρίθµηση 2. Άρθρο 226 σηµείο 7α - Καθεστώς ταµειακής λογιστικής 3. Άρθρο 226 σηµείο 11 Απαλλασσόµενες παραδόσεις ή παροχές 4. Άρθρα 91 και 230 Μετατροπή του ποσού του ΦΠΑ στο εθνικό νόµισµα 5. Άρθρο 226β Απλουστευµένα τιµολόγια D: Φύλαξη τιµολογίων 1. Άρθρο 247 Περίοδος φύλαξης 2. Άρθρο 248α Μετάφραση και γλώσσες που χρησιµοποιούνται στα τιµολόγια 3. Άρθρο 247 Μέσο φύλαξης

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έµµεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Μονάδα C1: ΦΠΑ και άλλοι φόροι επί του κύκλου εργασιών ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A Αντικείµενο: Απαιτήσεις για έντυπα και ηλεκτρονικά τιµολόγια Γενικό πλαίσιο και καλυπτόµενα θέµατα: Νοµική βάση: Οδηγία 2010/45/EE του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιµολόγησης Παραποµπές: Άρθρα 217, 232 και 233, και αιτιολογική σκέψη 10 Καλυπτόµενα θέµατα: 1. Τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγµατική παράδοση ή παροχή αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 2010/45/ΕΕ 2. Ορισµός ηλεκτρονικού τιµολογίου άρθρο Αποδοχή του πελάτη άρθρο Αυθεντικότητα της προέλευσης άρθρο 233 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο. 5. Ακεραιότητα του περιεχοµένου άρθρο 233 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο. 6. Αναγνωσιµότητα άρθρο 233 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο 7. Επιλογή τρόπου διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 8. Έλεγχοι των επιχειρήσεων άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 9. Αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 10. Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και EDI άρθρο 233 παράγραφος 2

6 11. Χρονική στιγµή έκδοσης και λήξη περιόδου φύλαξης άρθρο 233 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 12. Φύλαξη τιµολογίων (βλ. έγγραφο υπ αριθ. D3) Η οδηγία 2010/45/EE του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιµολόγησης στοχεύει στην προώθηση και περαιτέρω απλούστευση των κανόνων τιµολόγησης µέσω της άρσης των υφιστάµενων επιβαρύνσεων και φραγµών. Θεσπίζει ίση µεταχείριση για τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά τιµολόγια (η διαδικασία που χρησιµοποιείται για τα έντυπα µπορεί να εφαρµοστεί και για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια) χωρίς να αυξάνει τον διοικητικό φόρτο επί των χάρτινων τιµολογίων και στοχεύει στην προώθηση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας. Η οδηγία αναγνωρίζει την υποχρέωση να αντικατοπτρίζουν τα τιµολόγια µε ακρίβεια πραγµατικές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών και, συνεπώς, απαιτεί τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας από την έκδοσή τους µέχρι και τη λήξη της περιόδου φύλαξης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ελέγχων των επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ του τιµολογίου και της παράδοσης ή παροχής και διασφαλίζουν την ταυτότητα του προµηθευτή ή εκδότη του τιµολογίου (αυθεντικότητα της προέλευσης), διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ΦΠΑ (το περιεχόµενο του τιµολογίου που απαιτείται από την οδηγία σχετικά µε τον ΦΠΑ) στο τιµολόγιο δεν έχουν αλλαχτεί (ακεραιότητα περιεχοµένου) και ότι το τιµολόγιο είναι ευανάγνωστο. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων που δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ του τιµολογίου και της παράδοσης ή παροχής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας όλων των τιµολογίων, εντύπων ή ηλεκτρονικών. Πέραν των ελέγχων των επιχειρήσεων, οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται 1 σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και έχουν δηµιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής ή η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) είναι παραδείγµατα του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να διασφαλιστούν η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών τιµολογίων µέσω ειδικών τεχνολογιών. Παρέχουν µια εγγύηση ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αυθεντικότητας της προέλευσης και ακεραιότητας του 1 Οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και δηµιουργούνται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας αναφέρονται κοινώς ως «Αναγνωρισµένες ηλεκτρονικές υπογραφές».

7 περιεχοµένου και, κατά συνέπεια, παρέχουν ασφάλεια δικαίου. Ωστόσο, πρόκειται µόνο για παραδείγµατα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνολογίες ή διαδικασίες. Οι λεπτοµέρειες των στόχων των κανόνων σχετικά µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση περιέχονται στις αιτιολογικές σκέψεις 8 έως 11. Τα άρθρα 217, 232 και 233 της οδηγίας σχετικά µε τον ΦΠΑ άλλαξαν και αντικατοπτρίζουν τους εν λόγω στόχους. Η παρούσα πρόσθετη καθοδήγηση παρέχεται για να βελτιωθεί η κατανόηση των ανωτέρω άρθρων. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη µέλη µέσω της καθοδήγησης σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και θέσης σε εφαρµογή των άρθρων στην εθνική νοµοθεσία µε πιο συνεκτικό τρόπο και η παροχή υποστήριξης στις επιχειρήσεις όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές.

8 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-1 Θέµα: Τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγµατική παράδοση ή παροχή Παραποµπή: Αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας 2010/45/ΕΚ Τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές παραδόσεις ή παροχές και θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η αναγνωσιµότητά τους. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων µπορούν να χρησιµοποιούνται για την καθιέρωση αξιόπιστης διαδροµής ελέγχου που θα συνδέει τα τιµολόγια µε τις παραδόσεις ή παροχές, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τη συµµόρφωση όλων των τιµολογίων (χάρτινων ή ηλεκτρονικών) προς τις απαιτήσεις αυτές. Η αιτιολογική σκέψη 10 αναφέρει ότι τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές παραδόσεις ή παροχές και θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και η αναγνωσιµότητά τους. Εναπόκειται στον κάθε υποκείµενο στον φόρο να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες τιµολόγησης που ανταλλάσσονται αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια µια πραγµατική παράδοση ή παροχή. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό αποτελεί επιλογή του υποκείµενου στον φόρο. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ ενός τιµολογίου και µιας παράδοσης ή παροχής, µπορεί να αποτελέσουν έναν τρόπο, µέσω της καθιέρωσης µιας αξιόπιστης διαδροµής ελέγχου που να συνδέει τα τιµολόγια και τις παραδόσεις ή παροχές. Επιπλέον, το κείµενο του άρθρου 233 παράγραφος 2 ορίζει ότι ο υποκείµενος στον φόρο µπορεί να εκπληρώνει την υποχρέωση διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχοµένου, για παράδειγµα µέσω της χρήσης των τεχνολογιών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο: µιας προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων (EDI). Ωστόσο, οι ανωτέρω τεχνολογίες δεν µπορούν από µόνες τους να αποδείξουν ότι έλαβε χώρα µια παράδοση ή µια παροχή. Η επιλογή των µεθόδων για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων εναπόκειται, σύµφωνα µε το άρθρο 233, στον υποκείµενο στον φόρο.

9 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-2 Θέµα: Ορισµός ηλεκτρονικού τιµολογίου Παραποµπή: Άρθρο 217 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» νοείται ένα τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία πληροφορίες και το οποίο έχει εκδοθεί και έχει ληφθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Ο µοναδικός σκοπός του ορισµού του ηλεκτρονικού τιµολογίου είναι η αποσαφήνιση της αποδοχής του πελάτη δυνάµει του άρθρου 232 και η διευκρίνιση της χρήσης της επιλογής που δίνεται στα κράτη µέλη στο άρθρο 247 παράγραφος 2 σχετικά µε τη φύλαξη των τιµολογίων. Ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο, ακριβώς όπως συµβαίνει και µε τα έντυπα τιµολόγια, πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάµει της οδηγίας σχετικά µε τον ΦΠΑ. Επιπλέον, προκειµένου ένα τιµολόγιο να θεωρείται ηλεκτρονικό σύµφωνα µε την οδηγία σχετικά µε τον ΦΠΑ, πρέπει να εκδοθεί και να παραληφθεί σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό µορφότυπο. Η επιλογή του µορφότυπου αποφασίζεται από τους υποκείµενους στον φόρο. Συνηθισµένοι µορφότυποι περιλαµβάνουν τιµολόγια ως δοµηµένα µηνύµατα (όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών µορφότυπων (για παράδειγµα ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε συνηµµένο αρχείο PDF ή µια τηλεοµοιοτυπία που λαµβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη µορφή). Σύµφωνα µε τον ορισµό, δεν θεωρούνται όλα τα τιµολόγια που δηµιουργούνται σε ηλεκτρονική µορφή «ηλεκτρονικά τιµολόγια». Τα τιµολόγια που δηµιουργούνται σε ηλεκτρονική µορφή, για παράδειγµα µέσω λογιστικού λογισµικού ή µέσω λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, τα οποία αποστέλλονται και λαµβάνονται σε έντυπη µορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιµολόγια. Από την άλλη πλευρά, τα τιµολόγια που δηµιουργούνται σε έντυπη µορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαµβάνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να θεωρηθούν ηλεκτρονικά τιµολόγια. εν πρέπει να θεωρείται σηµαντικό το είδος του ηλεκτρονικού µορφότυπου του τιµολογίου, παρά µόνο το γεγονός ότι το τιµολόγιο είναι σε ηλεκτρονική µορφή κατά την έκδοση και κατά τη λήψη του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η αποστολή και λήψη

10 των ηλεκτρονικών τιµολογίων σε έναν µορφότυπο και η µετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια. Ένα τιµολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προµηθευτής ή ένα τρίτο µέρος που ενεργεί εκ µέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιµολόγησης, διαθέτει το τιµολόγιο ούτως ώστε να µπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιµολόγιο µεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγµατος χάριν µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ενός ασφαλούς συνδέσµου, ή έµµεσα µέσω ενός ή περισσότερων παρόχων υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιµο για τον πελάτη µέσω διαδικτυακής πύλης ή οποιασδήποτε άλλης µεθόδου. Είναι σηµαντικό να προσδιορίζεται µια ηµεροµηνία κατά την οποία θεωρείται ότι εκδόθηκε το τιµολόγιο, προκειµένου να εκπληρώνεται η υποχρέωση του προµηθευτή για έκδοση τιµολογίου εντός της απαιτούµενης περιόδου (άρθρο 222) αλλά και η υποχρέωση του παραλήπτη όσον αφορά τη φύλαξη των τιµολογίων.

11 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-3 Θέµα: Αποδοχή του πελάτη Παραποµπή: Άρθρο 232 Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. Η ειδική µνεία ότι η χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων πρέπει να είναι αποδεκτή από τον πελάτη δικαιολογείται κυρίως µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που χρειάζονται για τη λήψη ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου ή την ικανότητα του πελάτη να διασφαλίσει την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την αναγνωσιµότητά του οι εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να πρέπει να ρυθµιστούν για τη λήψη ηλεκτρονικών τιµολογίων, ενώ δεν υφίστανται για τα έντυπα τιµολόγια. εδοµένου ότι τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά τιµολόγια πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης, η αποδοχή ηλεκτρονικού τιµολογίου από έναν πελάτη µπορεί να προσδιοριστεί κατά παρόµοιο τρόπο µε την αποδοχή ενός έντυπου τιµολογίου από τον πελάτη. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει οποιαδήποτε γραπτή αποδοχή, επίσηµη ή ανεπίσηµη, ή να γίνεται µε σιωπηρή συµφωνία, για παράδειγµα, µέσω της επεξεργασίας ή πληρωµής του παραληφθέντος τιµολογίου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση χρήσης ηλεκτρονικών τιµολογίων παραµένει, σε τελική ανάλυση, ζήτηµα που πρέπει να συµφωνηθεί µεταξύ των συναλλασσοµένων.

12 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-4 Θέµα: Αυθεντικότητα της προέλευσης Παραποµπή: Άρθρο 233 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. Η αυθεντικότητα της προέλευσης ενός τιµολογίου αποτελεί υποχρέωση του υποκείµενου στον φόρο που λαµβάνει την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και του υποκείµενου στον φόρο που την πραγµατοποιεί. Και οι δύο µπορούν να διασφαλίσουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία προς εξέταση. 1. ιασφάλιση από τον προµηθευτή Ο προµηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιµολόγιο εκδόθηκε πράγµατι από τον ίδιο ή στο όνοµά του και εκ µέρους του. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την τήρηση ενός αντιγράφου του τιµολογίου στα λογιστικά έγγραφα. Εάν πρόκειται για αυτοτιµολόγηση ή εάν το τιµολόγιο εκδίδεται από τρίτον, αυτό µπορεί να αποδειχθεί µέσω δικαιολογητικών εγγράφων. 2. ιασφάλιση από τον πελάτη Ο υποκείµενος στον φόρο που λαµβάνει την παράδοση ή παροχή πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιµολόγιο που ελήφθη προέρχεται από τον προµηθευτή ή τον εκδότη του τιµολογίου. Έτσι προσφέρονται δύο εναλλακτικές λύσεις τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο υποκείµενος στον φόρο. Η πρώτη εναλλακτική λύση αφορά την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων ταυτότητας του προµηθευτή, τα οποία αναφέρονται σε ένα τιµολόγιο. Η δεύτερη εναλλακτική λύση αφορά τη διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιµολογίου. α) ιασφάλιση της ταυτότητας του προµηθευτή Η ταυτότητα του προµηθευτή είναι ένα στοιχείο που απαιτείται πάντοτε στο τιµολόγιο. Ωστόσο, αυτό από µόνο του δεν επαρκεί για να διασφαλίσει την αυθεντικότητα της προέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο

13 προµηθευτής που αναφέρεται στο τιµολόγιο έχει πραγµατοποιήσει όντως την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται το τιµολόγιο. Ο υποκείµενος στον φόρο µπορεί να εφαρµόσει οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων, δηµιουργώντας µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ ενός τιµολογίου και της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, προκειµένου να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση. β) ιασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιµολογίου Ο υποκείµενος στον φόρο µπορεί να επιλέξει να διασφαλίσει την ταυτότητα του εκδότη του τιµολογίου µέσω, για παράδειγµα, µιας προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή EDI. Ωστόσο, αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη της αιτιολογικής σκέψης 10 της οδηγίας 2010/456/ΕΕ, η οποία αναφέρει, πρώτον και κυριότερον, ότι τα τιµολόγια πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγµατικές παραδόσεις ή παροχές. Η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιµολογίου µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε περιπτώσεις όπου ο προµηθευτής έχει εκδώσει το τιµολόγιο όσο και σε περιπτώσεις που ένα τρίτο µέρος έχει εκδώσει το τιµολόγιο ή στην περίπτωση της αυτοτιµολόγησης.

14 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-5 Θέµα: Ακεραιότητα του περιεχοµένου Παραποµπή: Άρθρο 233 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. Το περιεχόµενο του τιµολογίου, του οποίου πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, είναι αυτό που ορίζεται στην οδηγία σχετικά µε τον ΦΠΑ. Η ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός τιµολογίου αποτελεί υποχρέωση του υποκείµενου στον φόρο που λαµβάνει την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και του υποκείµενου στον φόρο που την πραγµατοποιεί. Μπορούν και οι δύο, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, να επιλέξουν τον τρόπο µε τον οποίο θα εκπληρώσουν την εν λόγω υποχρέωση, ή µπορούν να συµφωνήσουν από κοινού, για παράδειγµα, µέσω µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας, όπως είναι η EDI ή οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι το περιεχόµενο παραµένει το ίδιο. Ο υποκείµενος στον φόρο µπορεί να επιλέξει αν, για παράδειγµα, θα εφαρµόζει ελέγχους των επιχειρήσεων, οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ ενός τιµολογίου και µιας παράδοσης ή παροχής, ή ειδικές τεχνολογίες για να εκπληρώσει την υποχρέωση. Το κατά πόσον έχει αλλοιωθεί ή όχι το περιεχόµενο του τιµολογίου (ακεραιότητα του περιεχοµένου) δεν σχετίζεται µε τον µορφότυπο ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου. Εφόσον το περιεχόµενο του τιµολογίου, όπως απαιτείται δυνάµει της οδηγίας σχετικά µε τον ΦΠΑ, δεν αλλάζει, ο µορφότυπος στον οποίο τηρείται το εν λόγω περιεχόµενο µπορεί να µετατραπεί σε άλλους. Έτσι, ο πελάτης ή ένας πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί εκ µέρους του, µπορεί να µετατρέψει ή να παρουσιάσει τα ηλεκτρονικά δεδοµένα µε διαφορετικό τρόπο, ούτως ώστε να προσαρµόζονται στο δικό του σύστηµα ΤΠ ή λόγω τεχνολογικών αλλαγών µε την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στον φόρο έχει επιλέξει να εκπληρώσει την υποχρέωση ακεραιότητας του περιεχοµένου χρησιµοποιώντας προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την µετατροπή από µία σε άλλη µορφή η αλλαγή πρέπει να καταγράφεται σε διαδροµή ελέγχου. Ακόµη και αν τα κράτη µέλη χρησιµοποιήσουν την επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 247 παράγραφος 2, βάσει της οποίας απαιτείται η τήρηση των τιµολογίων στην αρχική

15 τους µορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική, σε κάθε περίπτωση ο µορφότυπος του τιµολογίου µπορεί να αλλαχτεί. Ως µορφή νοείται το είδος του τιµολογίου (έντυπο ή ηλεκτρονικό), ενώ ο µορφότυπος αφορά την παρουσίαση του ηλεκτρονικού τιµολογίου. Μια αλλαγή µορφότυπου µπορεί, για παράδειγµα, να είναι η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης της ηµεροµηνίας, π.χ. από ηη/µµ/εε σε εεεε/µµ/ηη, ή το είδος του ίδιου του αρχείου, π.χ. XML.

16 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-6 Θέµα: Αναγνωσιµότητα: Παραποµπές: Άρθρο 233 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. Κάθε υποκείµενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Η αναγνωσιµότητα ενός τιµολογίου σηµαίνει ότι το τιµολόγιο µπορεί να αναγνωστεί από ανθρώπους. Πρέπει να παραµείνει σε αυτή την κατάσταση µέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης. Το τιµολόγιο πρέπει να παρουσιάζεται µε τρόπο ώστε όλα τα περιεχόµενα ΦΠΑ του τιµολογίου να είναι ευανάγνωστα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, χωρίς να χρειάζεται υπερβολική εξέταση ή ερµηνεία, π.χ. µηνύµατα EDI, XML και άλλα δοµηµένα µηνύµατα στην αρχική τους µορφή δεν θεωρούνται αναγνώσιµα από ανθρώπους (µετά από µια διαδικασία µετατροπής µπορεί να θεωρηθούν αναγνώσιµα βλ. κατωτέρω). Για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, η ανωτέρω προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρούται εάν το τιµολόγιο µπορεί να παρουσιαστεί χωρίς καθυστέρηση, κατόπιν αιτήµατος εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, κατά τον τρόπο µε τον οποίο απαιτείται στο άρθρο 245, παράγραφος 1 ακόµη και µετά από µια διαδικασία µετατροπής σε µορφή αναγνώσιµη από ανθρώπους στην οθόνη ή µέσω εκτύπωσης. Πρέπει να είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν οι πληροφορίες δεν έχουν αλλάξει µεταξύ του αρχικού ηλεκτρονικού αρχείου και του αναγνώσιµου εγγράφου. Για τη διασφάλιση της αναγνωσιµότητας, πρέπει να διατίθεται κατάλληλο και αξιόπιστο πρόγραµµα απεικόνισης για το µορφότυπο ηλεκτρονικού τιµολογίου καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου φύλαξης. Η αναγνωσιµότητα ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου από την έκδοσή του µέχρι και τη λήξη της περιόδου φύλαξης πρέπει να διασφαλίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο, αλλά οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές και η EDI, που αναφέρονται στο άρθρο 233 παράγραφος 2, δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της αναγνωσιµότητας.

17 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-7 Θέµα: Επιλογή τρόπου διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας Παραποµπή: Άρθρο 233, παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Κάθε υποκείµενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Τόσο ο προµηθευτής όσο και ο πελάτης µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχοµένου και την αναγνωσιµότητα του τιµολογίου. Η επιλογή αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται από τα κράτη µέλη. Εάν τα κράτη µέλη παρέχουν καθοδήγηση, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται αποκλειστικά περί καθοδήγησης η οποία δεν περιορίζει την επιλογή του υποκείµενου στον φόρο. Τα τρία παραδείγµατα διαδικασιών ή τεχνολογιών που αναφέρονται στην οδηγία 2010/45/ΕΕ (έλεγχοι επιχειρήσεων που δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου, προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές και EDI), δεν πρέπει να αποτρέπουν τη χρήση άλλων τεχνολογιών ή διαδικασιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου.

18 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-8 Θέµα: Έλεγχοι των επιχειρήσεων Παραποµπή: Άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Κάθε υποκείµενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων είναι µια ευρεία έννοια. Είναι η διαδικασία που δηµιουργείται, εφαρµόζεται και επικαιροποιείται από τους υπευθύνους (διοίκηση, προσωπικό και ιδιοκτησία) για την παροχή εύλογης διασφάλισης σχετικά µε την υποβολή οικονοµικών, λογιστικών και κανονιστικών εκθέσεων και για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του νόµου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του άρθρου 233, πρέπει να νοείται ως η διαδικασία µέσω της οποίας ο υποκείµενος στον φόρο έχει δηµιουργήσει, εφαρµόσει και τηρήσει ενήµερο ένα εύλογο επίπεδο διασφάλισης της ταυτότητας του προµηθευτή ή εκδότη του τιµολογίου (αυθεντικότητα της προέλευσης), ότι το περιεχόµενο ΦΠΑ δεν έχει αλλοιωθεί (ακεραιότητα του περιεχοµένου) και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου από τη στιγµή της έκδοσής του µέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης. Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι κατάλληλοι για το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το είδος του υποκείµενου στον φόρο και να λαµβάνουν υπόψη τον αριθµό και την αξία των συναλλαγών, καθώς και τον αριθµό και το είδος των προµηθευτών και των πελατών. Εάν συντρέχει λόγος, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Ένα παράδειγµα ελέγχου επιχείρησης είναι η αντιστοίχιση των δικαιολογητικών εγγράφων. Η σηµασία που προσδίδεται σε δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αντικατοπτρίζει παράγοντες όπως είναι ο βαθµός της ανεξαρτησίας του εκδότη των δικαιολογητικών εγγράφων από τον υποκείµενο στον φόρο και το βάρος που δίνεται σε αυτά τα έγγραφα στη λογιστική διαδικασία. Μια σηµαντική πτυχή αυτού του είδους ελέγχου των επιχειρήσεων είναι ότι το τιµολόγιο ελέγχεται ως έγγραφο εντός της επιχείρησης και της λογιστικής διαδικασίας και δεν αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητο µεµονωµένο έγγραφο.

19 Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα τιµολόγια, έντυπα ή ηλεκτρονικά, είναι γενικά ένα µόνο έγγραφο σε µια σειρά εγγράφων (π.χ. εντολή αγοράς, σύµβαση, έγγραφο µεταφοράς, ειδοποίηση πληρωµής κ.λπ.) που σχετίζονται µε µια συναλλαγή και αποτελούν την τεκµηρίωσή της. Για τον προµηθευτή, το τιµολόγιο µπορεί να αντιστοιχιστεί µε µια εντολή αγοράς, έγγραφα µεταφοράς και απόδειξη πληρωµής. Για τον πελάτη, το τιµολόγιο µπορεί να αντιστοιχιστεί µε την εγκεκριµένη εντολή αγοράς (δελτίο επιβεβαίωσης αγοράς), το δελτίο παράδοσης, το δελτίο πληρωµής και µεταβίβασης. Ωστόσο, τα παραπάνω είναι µόνο παραδείγµατα των εγγράφων που ενδέχεται να είναι διαθέσιµα και πολλά άλλα έγγραφα µπορούν να αντιστοιχιστούν µε το τιµολόγιο.

20 ηµιουργήθηκε: 05/10/2011 Τελευταία επεξεργασία: 05/10/2011 Αριθ. αναφοράς εγγράφου: A-9 Θέµα: Αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου Παραποµπή: Άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο Κάθε υποκείµενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της λογιστικής, µια διαδροµή ελέγχου µπορεί να περιγραφεί ως η τεκµηριωµένη ροή της συναλλαγής από την έναρξη, το έγγραφο πηγή, όπως για παράδειγµα µια εντολή αγοράς, έως την ολοκλήρωσή της, όπως είναι η τελική καταχώριση στους ετήσιους λογαριασµούς, και αντιστρόφως, που παρέχει τον σύνδεσµο µεταξύ των διαφόρων εγγράφων της διαδικασίας. Μια διαδροµή ελέγχου περιλαµβάνει τα έγγραφα πηγές, τις συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν και τις αναφορές στον σύνδεσµο µεταξύ των δύο. Μια διαδροµή ελέγχου µπορεί να περιγραφεί ως αξιόπιστη όταν ο σύνδεσµος µεταξύ των δικαιολογητικών εγγράφων και των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν είναι εύκολο να ακολουθηθεί (εφόσον υπάρχουν αρκετές λεπτοµέρειες για τη σύνδεση των εγγράφων), συνάδει µε τις αναφερθείσες διαδικασίες και αντικατοπτρίζει τις διεργασίες που έχουν πραγµατικά εκτελεστεί. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγµα, µε έγγραφα τρίτων χωρών, π.χ. έγγραφα κίνησης λογαριασµών, έγγραφα του πελάτη ή του προµηθευτή (έγγραφα δεύτερου µέρους) και εσωτερικούς ελέγχους π.χ. διαχωρισµός καθηκόντων. Για τους σκοπούς του ΦΠΑ µια διαδροµή ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρέπει να παρέχει έναν σύνδεσµο που να µπορεί να ελεγχθεί µεταξύ ενός τιµολογίου και µιας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του κατά πόσον ένα τιµολόγιο αντικατοπτρίζει µια παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που έχει λάβει χώρα. Ο τρόπος µε τον οποίο ένας υποκείµενος στον φόρο µπορεί να αποδείξει τον σύνδεσµο µεταξύ ενός τιµολογίου και µιας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υποκείµενου στον φόρο. Το κράτος µέλος δύναται να εκδίδει καθοδήγηση για να βοηθήσει τον υποκείµενο στον φόρο να καθιερώσει µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου, αλλά η εν λόγω καθοδήγηση δεν πρέπει να περιλαµβάνει οποιεσδήποτε υποχρεωτικές απαιτήσεις. Ως παράδειγµα αναφέρεται ένα σύνολο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 21 τελικό 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2013 COM(2013) 721 final 2013/0343 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση ΦΠΑ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπογραφές. ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί

Ηλεκτρονικές Υπογραφές. ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί Ηλεκτρονικές Υπογραφές ως Μοχλός Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Νοµικό πλαίσιο - Εξελίξεις και προβληµατισµοί ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LL.M Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Αποϋλοποίηση εγγράφων Οφέλη: ü

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 101 14 Φεβρουαρίου 2014 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις 3 Ιουνίου, 2016 Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για θέματα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας ενημερώνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 757 final 2016/0370 (CNS) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 13.6.1977, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής ` ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 13.31.026.007 Αρ. Τηλ.: 22-601890 Αρ. Φαξ.: 22-660484 25 Νοεμβρίου, 2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 198 Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/13 1.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 79/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2012 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα