Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση."

Transcript

1 Άνθπωποι Η ππώτη σαρ επιλογή Τεσνογνωσία Εξςπηπέτηση Capacity Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων Φεπεγγςότητα Βούληση Μέγεθορ

2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Πξόηππνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γηα εζάο θαη ηνπο πειάηεο ζαο. Γηα πνζά απνδεκίσζεο κέρξη , ε πιεξσκή γίλεηαη ηελ επόκελε κέξα, ελώ ην πνιύ ζε 5 εξγάζηκεο κέξεο γηα πνζά άλσ ησλ Πιεξνθόξεζε ραξηνθπιαθίνπ κέζσ Internet Ζιεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη απνζηνιή αίηεζεο Παξνρή πςεινύ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο κέζσ ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ πλεξγαηώλ (ΓΔ)

3 Παξάκεηξνη: Ζιηθία νδεγώλ Δκπεηξία νδεγνύ Φύιν νδεγνύ Εεκηέο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο Έδξα νρήκαηνο (5 Έδξεο) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ Γηα ηελ αζθάιηζε ελόο νρήκαηνο: πκπιεξώλεηαη εηδηθή πξόηαζε ζηέιλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο CONET από ηνλ πξνζσπηθό δηαδηθηπαθό ζαο ρώξν ή ζηέιλεηαη κε fax ην έληππν ηεο Πξόηαζεο αζθάιηζεο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ρνξεγείηαη on line πξνζσξηλό ζήκα ηζρύνο ελόο κελόο ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ Αζηηθή Δπζύλε & Ίδηεο Εεκηέο (Ο Αζθαιηζκέλνο θαηαηάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε έδξα ζύκθσλα κε ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ) Παξάκεηξνη : Αμία νρήκαηνο Υώξνο θύιαμεο Τπόινηπεο Καιύςεηο Μεηξά πξνζηαζίαο

4 Εεκηέο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο Ηζρύεη γηα ηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο & Ηδίσλ Εεκηώλ Οδεγνί πνπ αζθαιίδνληαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εηαηξία θαη δελ έρνπλ πξνθαιέζεη αηύρεκα ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ Οδεγνί πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα αηύρεκα κε: Τιηθέο Εεκηέο: επηβάξπλζε 8% επί ηνπ βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ σκαηηθέο Βιάβεο: επηβάξπλζε 12% επί ηνπ βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ. ΤΣΖΜΑ BONUS / MALUS Γηα θάζε ρξόλν ρσξίο δεκηά δίλεηαη έθπησζε (bonus) Γηα θάζε δεκηά επηβάξπλζε (malus) Αλ ν αζθαιηδόκελνο βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία βαζηθνύ αζθαιίζηξνπ ηόηε κπνξεί λα ιάβεη έθπησζε ιόγσ κε δεκηώλ γηα ηα επόκελα 2 ρξόληα. ΠΡΟΣΑΗΑ BONUS / MALUS Ηζρύεη ζύζηεκα επηβξάβεπζεο

5 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΚΑΛΤΦΔΗ (ΒΑΗΚΔ) Standard Silver Gold Diamond Platinum Αζηηθή επζύλε σκαηηθέο Βιάβεο - Θάλαηνο , Τιηθέο δεκηέο Πιήξεο νδηθή βνήζεηα Σαμηδησηηθή βνήζεηα Φξνληίδα αηπρήκαηνο Auto Assist Εεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα Ππξθαγηά Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ θαη επηβαηλόλησλ, ζάλαηνο ή ΜΟΑ θαη αηύρεκα, ΜΜΑ πνζνζηό % Ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα κέρξη θαη αηύρεκα Καζαξηζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κέρξη 500 Αληηθαηάζηαζε ρακέλσλ θιεηδηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη 100 Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θιεηδαξηώλ κεηά από παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζήο κέρξη 300 Δθηίκεζε δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από αηύρεκα πάζηκν θξπζηάιισλ από νπνηαδήπνηε αηηία κέρξη Οιηθή θινπή Μεξηθή θινπή θαη δεκηέο από απόπεηξα θινπήο (ζπζηήκαηα ήρνπ πνπ δελ ηνπνζεηήζεθαλ από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο κέρξη 2,5% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο. Εεκηέο από απόπεηξα θινπήο κέρξη απαιιαγή 400) Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο θαη αεξόζαθσλ κεηά από αηύρεκα κέρξη 5% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο γηα απηνθίλεηα ειηθίαο κέρξη 7 εηώλ. Εεκηέο από πιεκκύξα, θαηαηγίδα, ζύειια, ρηόλη, ραιάδη ή ή ζεηζκό κε απαιιαγή 400 Όξην απνδεκίσζεο γηα δεκηέο από ραιάδη Παξνρή απηνθηλήηνπ αληηθαηάζηαζεο Οιηθή θαηαζηξνθή ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή - Εεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή (δεκηέο από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη 5.000), κε απαιιαγή 400, 750, 3% ηεο αμίαο νρήκαηνο κε min ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ Καθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη κε απαιιαγή Πξνζηαζία Bonus Αμία αληηθαηάζηαζεο θαηλνύξγηνπ

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΚΑΛΤΦΔΗ (ΒΑΗΚΔ) Basic Silver Gold Diamond 1.Αζηηθή επζύλε σκαηηθέο Βιάβεο Θάλαην , Τιηθέο δεκηέο Φξνληίδα αηπρήκαηνο Auto Assist 3.πάζηκν θξπζηάιισλ από νπνηαδήπνηε αηηία κέρξη Σαμηδησηηθή βνήζεηα 5.Εεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα 6.Ππξθαγηά 7.Καζαξηζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγσ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κέρξη Αληηθαηάζηαζε ρακέλσλ θιεηδηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θιεηδαξηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζήο ηνπ κέρξη Δθηίκεζε δεκηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κεηά από αηύρεκα 11.Οιηθή θινπή 12.Μεξηθή θινπή θαη δεκηέο από απόπεηξα θινπήο Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ δσλώλ αζθαιείαο θαη αεξόζαθσλ κεηά από αηύρεκα κέρξη 5% ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο γηα απηνθίλεηα ειηθίαο κέρξη 7 εηώλ. 14.Εεκηέο από πιεκκύξα, θαηαηγίδα, ζύειια, ρηόλη, ραιάδη ή ζεηζκό κε απαιιαγή 400 Όξην απνδεκίσζεο γηα δεκηέο από ραιάδη Εεκηέο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απηνθηλήηνπ κεηά από πξόζθξνπζε, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή, εθηξνπή (δεκηέο από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο κέρξη 5.000), κε απαιιαγή 400, 750, 3% ηεο αμίαο νρήκαηνο κε min ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.Καθόβνπιεο ελέξγεηεο Πξνζσπηθό αηύρεκα νδεγνύ θαη επηβαηλόλησλ, ζάλαηνο ή κόληκε νιηθή 4.Αζηηθή επζύλε Από ηε ρξήζε ξπκνπιθνύκελνπ 2 & 4 ηξνρώλ 5.Αζηηθή επζύλε εξγαιείνπ 6.Οδηθή βνήζεηα ζε ΦΗΥ κηθηνύ βάξνπο κέρξη θηιά 7.Πξνζηαζία Bonus

7 ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΔ ΔΚΠΣΧΔΗ. Φύιν νδεγώλ :έθπησζε 10% εθόζνλ ηδηνθηήηξηα ηνπ νρήκαηνο είλαη γπλαίθα Οδεγνί 39 + : ζε νδεγνύο ειηθίαο εηώλ, έθπησζε( 5% -10%) ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο θαη Ηδίσλ δεκηώλ «Παληξεκέλν δεπγάξη»:έθπησζε 8% ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο, Οιηθήο θαη Μεξηθήο Κινπήο, Οιηθήο Καηαζηξνθήο θαη Ηδίσλ Εεκηώλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: Σν απηνθίλεην νδεγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην «Παληξεκέλν Εεπγάξη». Οη ζύδπγνη είλαη ειηθίαο 30 + κε δίπισκα νδήγεζεο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε «Μνλά δπγά»: παξέρεηαη έθπησζε 40% ζηα αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζύλεο, Οιηθήο θαη Μεξηθήο Κινπήο, Οιηθήο Καηαζηξνθήο θαη Ηδίσλ Εεκηώλ κε ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο: Αζθάιηζε ζηελ EFG EUROLIFE δύν απηνθηλήησλ κε αξηζκό θπθινθνξίαο, ην έλα «ΜΟΝΟ» θαη ην άιιν «ΕΤΓΟ» ( είηε δηθό ζαο, είηε άιινπ αηόκνπ ή άιισλ ηδηνθηεηώλ νη νπνίνη δνπλ κόληκα καδί ζαο θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε ). Απνθιεηζηηθνί νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ λα είλαη ην παληξεκέλν δεπγάξη ή γνλέαο θαη αλύπαληξν παηδί ή αλύπαληξα αδέιθηα πνπ δνπλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε. Ζ έθπησζε ηζρύεη ζην έλα απηνθίλεην, απηό κε ηε κηθξόηεξε αμία θαη ηζρύεη γηα Δ.Η.Υ. απηνθίλεηα πνπ έρνπλ έδξα ζην λνκό Αηηηθήο ην ίδην όρεκα δελ παξέρνληαη θαη νη δύν εθπηώζεηο «Παληξεκέλν δεπγάξη, Μνλά δπγά» Δθπηώζεηο Ηδίσλ Εεκηώλ θαη Κινπήο: 5% ζηα αζθάιηζηξα Οιηθήο θαη Μεξηθήο Κινπήο όηαλ ην όρεκα δηαζέηεη immobilizer ή θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο. Έθπησζε 5% ζηα αζθάιηζηξα Ηδίσλ Εεκηώλ εθόζνλ ην όρεκα θπιάζζεηαη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο. ηα αζθάιηζηξα Ηδίσλ Εεκηώλ παξέρνληαη εθπηώζεηο ιόγσ ηεο απαιιαγήο: απαιιαγή 750 έθπησζε 25% ή απαιιαγή 3% κε min έθπησζε 50%

8 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΗΖ Δκπνξηθή αμία νρήκαηνο: ε ζεκεξηλή (εκπνξηθή) αμία ηνπ νρήκαηνο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε δήισζε πειάηε. Γηα νρήκαηα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ηηο : ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ & επηζεώξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κέζα ζην ρώξν όπνπ ζα θπιάζζεηαη. Γηα αζθάιηζε απηνθηλήησλ πνπ δελ είλαη θαηλνύξηα κε ην ζπλδπαζκό θαιύςεσλ Diamond: επηζεώξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ Κάιπςε Κινπήο & Ηδίσλ Εεκηώλ - κέηξα πξνζηαζίαο Ορήκαηα από πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ immobilizer ή λα θπιάζζνληαη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο. Ορήκαηα πάλσ από πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ immobilizer θαη επηπιένλ λα θπιάζζνληαη θαηά ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε ζε θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο. Ζ θάιπςε Ηδίσλ Εεκηώλ δελ παξέρεηαη ζε : Μεηαρεηξηζκέλα, εθόζνλ είλαη παιαηόηεξα ησλ 5 εηώλ Ορήκαηα εθόζνλ νδεγνύληαη από άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 23 εηώλ Ορήκαηα κε αμία κηθξόηεξε ησλ Αγσληζηηθά νρήκαηα. Μνηνζηθιέηεο (δελ παξέρεηαη θαη ε θάιπςε ηεο θινπήο). Απηνθίλεηα κε θόθθηλεο πηλαθίδεο αζθαιίδνληαη γηα πκπιεξσκαηηθέο Καιύςεηο ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία

9 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΗΖ Πξάζηλεο θάξηεο A. Κάιπςε Αζηηθήο Δπζύλεο ( ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε) Β. Κάιπςε πκπιεξσκαηηθώλ Κηλδύλσλ Παξέρεηαη δπλαηόηεηα θάιπςεο θαη ζπκπιεξσκαηηθνύο θηλδύλνπο κε αλάινγε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 1. Γελ επηζπκνύκε πξνο αζθάιηζε ηηο αθόινπζεο ρξήζεηο : Φ.Γ.Υ. ΣΑΞΗ - Δ.Γ.Υ. ΑΓΟΡΑΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ - ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ ΓΡΑΜΜΖ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ κε καθξνρξόληα κίζζσζε) 2. Γελ θαιύπηνπκε ηα αθόινπζα νρήκαηα γηα Αζηηθή Δπζύλε έλαληη Σξίησλ : Απηνθίλεηα κε μέλεο πηλαθίδεο Απηνθίλεηα ρσξίο πηλαθίδεο, εθηόο θαη εάλ είλαη θαηλνύξγηα. Αγσληζηηθά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο. Αζζελνθόξα. Απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ εύθιεθηα πιηθά (βπηία πγξώλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ θιπ).. 3. Γελ παξέρνπκε ηηο εμήο θαιύςεηο : Κινπή κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ. Ίδηεο Εεκίεο ζε κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα άλσ ησλ 5 εηώλ.

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα