Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα"

Transcript

1 Page 1 of 6 Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα Γραμμές Τύπου - Ευρωπαϊκά θέματα Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα (A) τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και προστασία της κοινωνικής συνοχής, μέσω: - Ολοκλήρωσης του νομοθετικού έργου επί του τομέα του Πολυετούς Χρηματοοικονομικού Πλαισίου, ο οποίος θα τονώσει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. H Ελληνική Προεδρία επέτυχε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθετική δέσμη περί ιδίων πόρων, η οποία σχετίζεται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο και καθορίζει τα έσοδα της Ένωσης, υιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, γεγονός που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη και σταθερή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα χαιρετίζει επίσης τη σύσταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ίδιους Πόρους, επιτυχία η οποία εγκαινιάστηκε επίσημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τους Προέδρους της Ευρ. Επιτροπής και του Ευρ. Κοινοβουλίου στις Μοναδική εκκρεμότητα εξακολουθεί να αποτελεί ο αριθμός των εκπροσώπων του κάθε οργάνου της Ένωσης στην εν λόγω ομάδα υψηλού επιπέδου. To COREPER II ενέκρινε επίσης την συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ελληνική Προεδρία κατά τους τριλόγους με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά τους νέους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Ο νέος Κανονισμός θα επιτρέψει την ταχύτερη αντίδραση του Ταμείου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές εντός της Ε.Ε. Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής αλιείας, εξίσου σημαντική υπήρξε η έγκριση από το Συμβούλιο της τελικής συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, γεγονός που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης. - Προώθησης της Ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς. Ανάλογες επιτυχίες έχουν ήδη σημειωθεί και στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ολοκλήρωσης νομοθετημάτων που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, όπως η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων προμηθειών, η οποία θα μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην εναρμόνιση και συμβατότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης των κ-μ. Επιπλέον, η Ελληνική Προεδρία πέτυχε την έγκριση από το COREPER του κειμένου που συμφώνησε κατά τους τριλόγους της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά Κανονισμό για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (e-idas). Ο εν λόγω Κανονισμός αποσκοπεί στο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενοποιημένου διασυνοριακού και διατομεακού νομικού πλαισίου της ΕΕ, διασφαλίζοντας ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες θα καλύπτουν την ηλεκτρονική εξακρίβωση στοιχείων, την ηλεκτρονική εξακρίβωση της ταυτότητας και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, επαυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις δημόσιες και ιδιωτικές δικτυακές υπηρεσίες, τις ψηφιακές επιχειρήσεις (e-businesses) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) στην ΕΕ. Παράλληλα, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση του Συμβουλίου επί της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία για την δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων. Στόχος της Οδηγίας είναι να αυξηθεί η διαφάνεια και η διασταύρωση των πληροφοριών για το περιβάλλον, την κοινωνία, την εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα της διαφθοράς, ενισχύοντας έτσι τη συνολική ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της Ενιαίας Αγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε την τελική συμβιβαστική πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας όσον αφορά την Οδηγία για κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κ-μ και της ΕΕ. Η εν λόγω Οδηγία θα συμβάλλει στην εναρμόνιση των νομοθεσιών των κ-μ και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων αποζημίωσης για όσους πέφτουν θύματα της δημιουργίας και λειτουργίας καρτέλ στην αγορά, ενισχύοντας έτσι το δίκαιο ανταγωνισμού της Ε.Ε.

2 Page 2 of 6 Συνεχίζοντας στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση από το Συμβούλιο των συμφωνιών της με το Ευρ. Κοινοβούλιο επί των συμβιβαστικών της προτάσεων όσον αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κ-μ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού υπό πίεση, καθώς και της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο επί της συμβιβαστικής της πρότασης όσον αφορά τον Κανονισμό για τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής κλήσης έκτακτης ανάγκης από το όχημα (EU-wide ecall). Τέλος, μία από τις πρόσφατες επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας είναι η υιοθέτηση από το COREPER της Οδηγίας για το μέλι. - Υποστήριξης της αύξησης του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης ώστε να αυξηθεί η δανειοληπτική ικανότητα των ΜμΕ. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων κατέληξε σε συμφωνία επί της συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας όσον αφορά την Απόφαση για τη συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Η απόφαση αυτή θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ταμείου, με απώτερο στόχο την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. - Προώθησης της συζήτησης για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Οικονομίας (για υποδομές και ΜμΕ). Το Συμβούλιο ενέκρινε την συμφωνία που επέτυχε η Ελληνική Προεδρία με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά το πακέτο επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας, το οποία εισάγει μια νέα γενιά συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα επιτρέψουν την εκπόνηση μακροπρόθεσμων και μεγάλης κλίμακας έργων καινοτομίας. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος- πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας2020 της ΕΕ και αποσκοπεί στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Καινοτομίας, η οποία αναμένεται να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας της Ένωσης. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση από το COREPER του τελικού συμβιβαστικού κειμένου, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τους τριλόγους της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία για τη λήψη μέτρων μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά τη μείωση του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Connecting Europe Facility (CEF), η πρόταση αυτή αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να μειωθεί σημαντικά το κόστος τους. Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό για τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Ο Κανονισμός αυτός θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων υποδομής, μέσω ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης. Εξίσου αξίζει να μνημονευθεί η έγκριση από το Συμβούλιο της τελικής συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η νέα αυτή Οδηγία αποσκοπεί στη μείωση τόσο της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, όσο και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, ειδικά όσον αφορά της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - Τόνωσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ένα από τα επείγοντα και πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ειδικότερα είναι η μείωση της ανεργίας που μαστίζει τον πληθυσμό της, πλήττοντας ειδικά τους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία είναι ιδιαίτερα περήφανη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρ. Κοινοβούλιο επί της συμβιβαστικής πρότασης που παρουσίασε όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, η οποία θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ήδη υπαρχουσών δομών στον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Άλλη σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης υπήρξε η επίτευξη συμφωνίας με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, η οποία συνοδεύτηκε από την επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας από το COREPER I. Το τελικό συμβιβαστικό κείμενο της εν λόγω Οδηγίας θεωρείται ισορροπημένο,

3 Page 3 of 6 καθώς επιτυγχάνει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ διαφάνειας των διαδικασιών και νομικής ασφάλειας, σεβόμενο όμως, ταυτόχρονα, την εθνική αρμοδιότητα των κ-μ στον εν λόγω τομέα. Τέλος, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων υιοθέτησε την τροποποίηση του Κανονισμού για την οργάνωση δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού. Ευρωπαϊκή Πολιτική Εμπορίου Ανάλογη πρόοδος υπήρξε στον τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής εμπορίου με τρίτες χώρες. Η Ελληνική Προεδρία επέτυχε συμφωνία με το Ευρ. Κοινοβούλιο για τον Κανονισμό για την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και επιβολή των κανόνων του διεθνούς εμπορίου. Ο εν λόγω Κανονισμός θα δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να αξιώσει την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών διαιτητικών οργάνων καθώς και την υιοθέτηση αντίμετρων σε περίπτωση παραβίασης διεθνών ή διμερών εμπορικών συμφωνιών της με τρίτες χώρες, γεγονός που θα ενισχύσει την αξιοπιστία της ως εμπορικού εταίρου. Αναφορικά με το Εμπόριο εντός της Ένωσης, το Συμβούλιο αποδέχτηκε την τελική συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για τις στατιστικές της Κοινότητας όσον αφορά το εμπόριο αγαθών μεταξύ των κ-μ, επιβεβαιώνοντας έτσι την πολιτική συμφωνία που επέτυχε η Ελλάδα κατά τις διαβουλεύσεις με το Ευρ. Κοινοβούλιο. (B) Εμβάθυνση της Ένωσης, και ιδιαίτερα της ΟΝΕ, μέσω της εισαγωγής πολιτικών και δράσεων για την εξάλειψη των κατασκευαστικών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, που ήρθαν στην επιφάνεια κατά την πρόσφατη κρίση. Κορυφαίο επίτευγμα της Ελληνικής Προεδρίας υπήρξε η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρ. Κοινοβούλιο για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, καθώς και η ολοκλήρωση της συμφωνίας επί του κειμένου της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για το Ενίαιο Ταμείο Εξυγίανσης. Τα νομοθετικά αυτά επιτεύγματα συνιστούν ένα μεγάλο βήμα προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Πρόκειται για συμφωνίες κομβικές στην προσπάθεια εμβάθυνσης της Ένωσης και αποτελούν το επιστέγασμα μιας σειράς σημαντικών νομοθετικών φακέλων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα που έκλεισαν επί Ελληνικής Προεδρίας και έχουν ως εξής: Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την επιτευχθείσα συμφωνία με το Ευρ. Κοινοβούλιο και υιοθέτησε τη θέση του αναφορικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Η εν λόγω Οδηγία απλοποιεί και εναρμονίζει τα εθνικά συστήματα των κ-μ της ΕΕ και ισχυροποιεί την προστασία των καταθετών και των καταθέσεών τους μέχρι του ύψους των ευρώ. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την επιτευχθείσα συμφωνία με το Ευρ. Κοινοβούλιο επί των νέων κανόνων για τα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών. Η εν λόγω Οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος διακανονισμού αξιών και στο άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών κεντρικών αποθετηρίων αξιών, καθώς και στην εναρμόνιση των περιόδων και των καθεστώτων διακανονισμού αξιών των κ-μ. Άλλη μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας σε αυτόν τον τομέα υπήρξε η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία και τον Κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι αναθεωρημένοι κανόνες που περιλαμβάνουν τα δύο αυτά νομοθετήματα θα ενισχύσουν την ασφάλεια και διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και την υπευθυνότητα και νηφαλιότητα των εμπλεκομένων σε αυτό, διασφαλίζοντας έτσι όχι μόνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, η Ελληνική Προεδρία κατέληξε σε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όσον αφορά τις απαιτήσεις θεματοφυλακής, τις πολιτικές αποζημιώσεων και τις κυρώσεις. Η νέα Οδηγία ΟΣΕΚΑ V εναρμονίζει τις διοικητικές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγει επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά τις απαιτήσεις θεματοφυλακής και θεσπίζει νέους κανόνες για τις πολιτικές αποζημιώσεων, οι οποίες συνάδουν με μια χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και αποθαρρύνουν την υπερβολική ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη και προστασία των επενδυτών. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε λίαν προσφάτως την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ελληνική Προεδρία με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία αναφορικά με συγκρισιμότητα προμηθειών καταθετικών λογαριασμών, χρεωστικών καρτών και πρόσβαση σε βασικούς καταθετικούς λογαριασμούς, καθώς και όσον αφορά τον Κανονισμό για τα βασικά ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Και τα δύο νομοθετήματα

4 Page 4 of 6 θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαφάνεια και συγκρισιμότητα μεταξύ των καταθετικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων, αντίστοιχα, προς όφελος των καταναλωτών και των ιδιωτών επενδυτών. Εκτός όμως από τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα, η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτέλεσε σοβαρή απειλή για αυτή τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των κ-μ. Ένα από τα τρέχοντα διακυβεύματα της ΕΕ αποτελεί η αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Προς αυτό το σκοπό, κατά την Ελληνική Προεδρία, το Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση του Ευρ. Κοινοβουλίου όσον αφορά τον Kανονισμό για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. (Γ) Μετανάστευση, διαχείριση των συνόρων και κινητικότητα των πολιτών της Ένωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό, βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελούν τα ζητήματα μετανάστευσης και η διαχείρισή τους, είτε πρόκειται για νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, είτε για παράνομες μεταναστευτικές ροές. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή αυτό της νόμιμης μετανάστευσης, η Ελληνική Προεδρία έχει ήδη να παρουσιάσει κάποια σημαντικά επιτεύγματα. Συγκεκριμένα, η Προεδρία επέτυχε την έγκριση του Συμβουλίου επί της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά των κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και αυτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη Μολδαβία. Εξίσου σημαντική υπήρξε η έγκριση από το Συμβούλιο της ήδη επιτευχθείσας συμφωνίας με το Ευρ. Κοινοβούλιο αναφορικά με την Οδηγία για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση, καθώς και η στήριξη από το COREPER II της συμβιβαστικής πρότασης που επέτυχε η Προεδρία κατά τους τριλόγους της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία για τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδο-επιχειρησιακής μετάθεσης. Στο τομέα της επιτήρησης των συνόρων, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση από το Συμβούλιο της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά τον Κανονισμό για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον FRONTEX. Αστυνομική συνεργασία: Εσχάτως, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση από το COREPER II της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση αποτέλεσε πρωτοβουλία 25 κ-μ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η οποία κατάφερε να προωθήσει και συμφωνήσει τις συμβιβαστικές προτάσεις με το Ευρ. Κοινοβούλιο μετά τη διεξαγωγή ενός μόλις τριλόγου διαπραγματεύσεων. Δικαιοσύνη: ποινικό δίκαιο, αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Παράλληλα, στον τομέα της δικαιοσύνης, ουσιαστική πρόοδος υπήρξε σε νομοθετήματα που προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου, αλλά και των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της εναρμόνιση των νομοθεσιών και της συνεργασίας των κ-μ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. To COREPER επικύρωσε την συμφωνία που επέτυχε η Ελληνική Προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την αντικατάσταση της απόφασης-πλασίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από παραχάραξη και κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου. Κύριος στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η ενίσχυση της προστασίας του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της «άγρας αρμοδίου δικαστηρίου forum. Επιπλέον, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Μαρτίου 2014 υιοθέτησε την ευρωπαϊκή Οδηγία για το πάγωμα και την δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος εντός της Ε.Ε. Η εν λόγω Οδηγία θα διευκολύνει την καταπολέμηση του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τρίτες χώρες και μέσω της θέσης σε ισχύ εκτενών δικλείδων ασφαλείας. Άλλη επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας είναι η συμφωνία του Συμβουλίου (COREPER II) επί του συμβιβαστικού κειμένου στο οποίο κατέληξε η Προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις της με το Ευρ. Κοινοβούλιο για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού, με σκοπό τη διευκόλυνση διασυνοριακής ανακτήσεως οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο εν λόγω Κανονισμός θα βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων του διασυνοριακού εμπορίου, θα

5 Page 5 of 6 αυξήσει την εμπιστοσύνη των εμπορευομένων, θα βελτιώσει τη συμπεριφορά των οφειλετών σε περιπτώσεις διασυνοριακού εμπορίου, ενισχύοντας, έτσι, τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Μαρτίου 2014 υιοθέτησε επίσης την Οδηγία για ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις. Στόχος της Οδηγίας είναι να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εκτελούν ερευνητικά μέτρα κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους-μέλους στη βάση αμοιβαίας αναγνώρισης, καθιστώντας έτσι την δικαστική συνεργασίας στην έρευνες πιο γρήγορη και αποδοτική. Τέλος, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την έγκριση από το COREPER της πολιτικής συμφωνίας που επέτυχε κατά τις διαπραγματεύσεις της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι για διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. O εν λόγω Κανονισμός ρυθμίζει την δικαστική συνεργασία και αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερβαίνοντας την ανάγκη υπογραφής διμερών ή διεθνών συμφωνιών, ενώ αποτελεί επίσης ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ευρεσιτεχνιών. Δ) Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Πολιτικές-Οριζόντια Θεματική. Στον γενικότερο τομέα των θαλάσσιων πολιτικών και συγκεκριμένα της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, μια ακόμη σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας είναι η επικύρωση από το Συμβούλιο της συμφωνίας της με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Πρόταση Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η οποία θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και σε αυτόν του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επικύρωσε την συμφωνία που επέτυχε η Ελληνική Προεδρία με το Ευρωπαϊκή Κονοβούλιο όσον αφορά τον αναθεωρημένο Κανονισμό για την Πολιτική της Κοινότητας για τη χωρητικότητα του στόλου της με σκοπό την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Τέλος, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων υιοθέτησε την συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξε η Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον Κανονισμό για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, ο οποίος θα διασφαλίσει στον οργανισμό τα απαραίτητα κονδύλια για την διεκπεραίωση του έργου του και την βελτίωση της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Μεταφορές, Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής Ανάλογη πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής αποτελούν η έγκριση από το Συμβούλιο των συμφωνιών που επέτυχε η Ελληνική Προεδρία κατά τις διαπραγματεύσεις της με το Ευρ. Κοινοβούλιο για την καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών όσον αφορά την εισαγωγή περιορισμών σχετικών με το θόρυβο στην λειτουργία των αεροδρομίων της Ένωσης, για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από το 2020 και μετά, για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας όσον αφορά τις εκπομπές της αεροπλοΐας, για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, καθώς και για την Οδηγία για το εξοπλισμό των πλοίων. Η τελευταία αυτή οδηγία σχετίζεται με την προαναφερθείσα γενικότερη οριζόντια θεματική της Ελληνικής Προεδρίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και επαναπραγμάτευση των θαλασσίων πολιτικών της Ένωσης, καθώς σκοπός της είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η προστασία της ζωής στη θάλασσα και η διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μένοντας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα της Ελληνικής Προεδρίας υπήρξε η έγκριση από το Συμβούλιο της συμφωνίας που επέτυχε με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς, αλλά και την τεχνική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Όλες οι ανωτέρω επιτυχίες αποτελούν απτά παραδείγματα της κεντρικής θέσης που κατέχει ο ευρωπαίος πολίτης και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας και της Ένωσης γενικότερα, αλλά και η προτεραιότητα που δίδεται στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την τελική συμβιβαστική πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας για τα ξένα χωροκατακτητικά είδη, επισφραγίζοντας έτσι την πολιτική συμφωνία της τελευταίας με το Ευρ. Κοινοβούλιο.

6 Page 6 of 6 Υγεία και Κοινωνική Πολιτική Στον τομέα της υγείας, το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμβιβαστική πρόταση που η Ελληνική Προεδρία συμφώνησε με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση Κανονισμού σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται για δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης. Στόχος του εν λόγω Κανονισμού είναι να εφοδιάσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με επαρκή μέσα για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων, όπως προβλέπονται στη φαρμακευτική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2012, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο και την ασφάλεια των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Επιπλέον, το Συμβούλιο υιοθέτησε την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή Οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Στόχος της είναι η μείωση της ελκυστικότητας των προϊόντων καπνού, ειδικά για τους νέους, καθώς και η ενίσχυση των κανόνων παραγωγής, παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων καπνού. Τέλος, το Συμβούλιο δέχτηκε την τελική συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για την Απόφαση του Συμβουλίου, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, άτομα με μειωμένη όραση ή πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο. Πολιτισμός Στον τομέα του Πολιτισμού, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη της άτυπης συμφωνίας που πέτυχε με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Οδηγία για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν παράνομα από το έδαφος ενός κ-μ. Στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που διασφαλίζουν την επιστροφή των εθνικών θησαυρών των κ-μ. Επιπλέον, μία από τις πρώτες επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας υπήρξε η συμφωνία με το Ευρ. Κοινοβούλιο όσον αφορά την Απόφαση για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση αυτού του τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού. Θεσμικά ζητήματα Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ενέκρινε το τελικό συμβιβαστικό κείμενο που η Ελληνική Προεδρία συμφώνησε με το Ευρ. Κοινοβούλιο σε τρίλογο στις όσον αφορά τον Κανονισμό για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο νέος αυτός Κανονισμός αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα των θεσμικών ζητημάτων. Θα οδηγήσει σε κατακόρυφη ποιοτική αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάδειξης πραγματικά διεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να γεφυρώσουν το υφιστάμενο χάσμα ανάμεσα στις εθνικές και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 Κλείσιμο παραθύρου

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 η Ιουλίου 2014 Πίνακας Περιεχομένων I. Στόχοι και Προτεραιότητες ΥΝΑ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας... 4 1. Εισαγωγή... 4 2. Θαλάσσιες Μεταφορές... 5 3. Θέματα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΟΚΤΩ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Περιβάλλοντος έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΑ Α. Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΕΛΛΑ Α Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

Διαβάστε περισσότερα