Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ"

Transcript

1 ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση Φεβρουαρίου 2014

2 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιορθώσεις ή συντηρήσεις επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) 3 Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 4 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής 7. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση 8 Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία 11 ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 2

3 Σκοπός του παρόντος Ενημερωτικού Εντύπου είναι η επεξήγηση των πρόσφατων αλλαγών που έχουν επέλθει στην περί ΦΠΑ νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση της με την Οδηγία 2010/45/ΕΚ και οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 20 εκεμβρίου Πιο κάτω αναλύονται και επεξηγούνται οι σχετικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην περι ΦΠΑ Νομοθεσία όπως προβλέπονται στην Οδηγία 2010/45/ΕΚ. Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο (υ.φ.π.) οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς και από άλλα ΚΜ. Αρχείο μετακινήσεων προς άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, υ.φ.π. οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο για αγαθά τα οποία αποστέλλει είτε το ίδιο είτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του προς άλλα ΚΜ. Το αποκαλούμενο ως αρχείο «προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς άλλα μέλη» πρέπει να τηρείται για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επί αγαθών η υλική εκτέλεση των οποίων πραγματοποιείτε στο κράτος μέλος της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μηχάνημα αποστέλλεται πίσω στον κατασκευαστή για επιδιόρθωση ή συντήρηση. Προσωρινή χρησιμοποίηση των αγαθών αυτών στο ΚΜ άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υ.φ.π. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου εργαλεία ή μηχανήματα μισθώνονται ή μεταφέρονται για εκτέλεση έργου από το υ.φ.π. Προσωρινή χρησιμοποίηση των εν λόγω αγαθών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες στο έδαφος άλλου ΚΜ. Αυτή η διάταξη αφορά αγαθά τα οποία εάν εισάγονταν από χώρα που δεν είναι ΚΜ με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση τους, θα υπάγονταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με προσωρινή απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο που θα ετοιμάζεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι: η ημερομηνία της μετακίνησης των αγαθών προς άλλο ΚΜ η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών στο ΚΜ στο οποίο στάλθηκαν από την ημοκρατία 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 3

4 η ημερομηνία μετακίνησης των αγαθών από το άλλο ΚΜ όταν αυτά επιστρέφονται πίσω στη ημοκρατία η ημερομηνία παραλαβής όταν τα αγαθά επιστρέφονται στη ημοκρατία από το ΚΜ που αρχικά στάλθηκαν ή από άλλο ΚΜ επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών περιγραφή οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στη ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ την αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών και την αντιπαροχή για την παροχή οποιασδήποτε μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στην ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ Αρχείο αγαθών που έχουν αποσταλεί από άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, αρχείο πρέπει επίσης να τηρείται και για αγαθά που έχουν αποσταλεί στη ημοκρατία από υ.φ.π. εγγεγραμμένο (είτε το ίδιο είτε για λογαριασμό του) σε άλλο ΚΜ και τα οποία αγαθά αποτελούν αντικείμενο παροχής υπηρεσιών που συνίστανται σε πραγματογνωμοσύνες ή σε εργασίες που αφορούν τα εν λόγω αγαθά. Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση των αγαθών που αποστέλλονται σε άλλο ΚΜ. Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Συνεχείς παραδόσεις αγαθών (Νέο Άρθρο 14Α) Όταν οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα συνεπάγονται: τη μεταφορά των αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτηση των εν λόγω αγαθών από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ με τη μέθοδο της διπλής καταχώρησης ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του τότε θα θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση. Παράδειγμα 1 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών από την Κύπρο στην Αγγλία διάρκειας τριών ετών από 1/1/2014. Τα αγαθά αποκτώνται από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία που αποδίδει ΦΠΑ με την μέθοδο της διπλής καταχώρησης. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 4

5 Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ως αποτέλεσμα το υ.φ.π. στην Κύπρο θα θεωρεί ότι κατά το τέλος κάθε μήνα μέχρι τις 31/12/2016 δημιουργείται χρονικό σημείο για σκοπούς ΦΠΑ. Τι σημαίνει στην πράξη; Το υ.φ.π. πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αξία των μηνιαίων παραδόσεών του στην τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ (τετράγωνα 6 και 8Α) και στη μηνιαία δήλωση VIES. Συνεχής απόκτηση υπηρεσιών (Νέο Άρθρο 14Β) Η απόκτηση υπηρεσιών από το εξωτερικό για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης και οι οποίες: πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο πέραν του έτους και δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον συνεχίζεται η απόκτηση των υπηρεσιών. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 41(6) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας ο χρόνος απόκτησης των συνεχών υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω οι οποίες έχουν ξεκινήσει την 1/1 και συνεχίζονταi μέχρι τις 31/12 σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος θεωρείτε το νωρίτερο από τα πιο κάτω σημεία: την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου η την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή, ή στις 31/12 εκείνου του ημερολογιακού έτους. Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου παρόλο που δημιουργεί χρονικό σημείο με βάση τον Κανονισμό 41 (6)(β) των Γενικών Κανονισμών Κ Π 314/2001 δεν δημιουργεί τέτοια υποχρέωση βάση το νέου Άρθρου 14Β. Παράδειγμα 2 (βάση νέου Άρθρου 14Β) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στη Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τμηματικές καταβολές ή πληρωμές κατά την διάρκεια της σύμβασης: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 5

6 Παράδειγμα 3 (βάση κανονισμού 41) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πληρωμή ή έκδοση τιμολογίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Παραδόσεις αγαθών σε υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών) (Νέο άρθρο 14Γ) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: τη μεταφορά αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτησή τους από υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ με διπλή καταχώρηση ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του, Τότε η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες, όποια προηγείται χρονικά: (α) Τη 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή (β) Την ημέρα έκδοσης τιμολογίου για την συναλλαγή Παράδειγμα 4 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών που θα μεταφερθούν από την Κύπρο στην Αγγλία. Τα αγαθά παραδίδονται/αποστέλλονται στις 25/12/2013. Το τιμολόγιο εκδίδεται: 1 30/12/2013 ή 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 6

7 2 30/2/ Στην 1 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 30/12/ Στη 2 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 15/1/2014 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής Τι είναι το καθεστώς ταμειακής λογιστικής (ΚΤΛ); Το ΚΤΛ δίνει τη δυνατότητα στο υ.φ.π. που παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες να καταβάλει το ΦΠΑ όταν λάβει αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική) και ταυτόχρονα υποχρεώνει το λήπτη να εξασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του εν λόγω ΦΠΑ όταν καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική). Επιπλέον, υποχρεώνει το ίδιο υ.φ.π που οφείλει να καταβάλει ΦΠΑ να διεκδικήσει το φόρο εισροών που δικαιούται όταν πληρώσει τα δικά του έξοδα. Υ.φ.π. μπορεί να εφαρμόσει το ΚΤΛ από την αρχή οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής περιόδου (κ.φ.π.) εάν: η αξία των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει τους προηγούμενους 12 μήνες που λήγουν κατά την έναρξη της κ.φ.π. δεν έχουν υπερβεί τις έχει υποβάλει στον Έφορο όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του ΚΤΛ και έχει καταβάλει οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό που προκύπτει από τις εν λόγω δηλώσεις έχει καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει βεβαιωθεί βάσει του περί ΦΠΑ Νόμου δεν έχει καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 46 (φορολογικά αδικήματα, π.χ. δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ). Γνωστοποίηση έναρξης χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Έφορο ΦΠΑ για την έναρξη του ΚΤΛ. Τερματισμός χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. έχει το δικαίωμα να σταματήσει να εφαρμόζει το ΚΤΛ από το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου. Ο έφορος ΦΠΑ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα για εφαρμογή του ΚΤΛ όταν υ.φ.π. δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην περί ΦΠΑ νομοθεσία ή για σκοπούς προστασίας των δημόσιων εσόδων. To ΚΤΛ ΕΝ εφαρμόζεται σε: συναλλαγές για τις οποίες αποδίδεται ΦΠΑ από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 7

8 αγαθά που εισάγονται από Τρίτη χώρα ή αποκτώνται από άλλο ΚΜ (μέθοδο της διπλής καταχώρησης) συμβάσεις ενοικιαγοράς, συμβάσεις πώλησης με όρους και συμβάσεις πώλησης επί πιστώσει. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση Η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. Κατ εξαίρεση, η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο ο προμηθευτής έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία πραγματοποιείται η παράδοση ή η παροχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, τότε η τιμολόγηση θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του προμηθευτή. Η πιο πάνω εξαίρεση ισχύει όταν: ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στο ΚΜ στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, ή η εγκατάσταση του στο εν λόγω ΚΜ δεν παρεμβαίνει στην παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών. η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται εντός των ΚΜ. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης εκδίδει τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση οι κανόνες τιμολόγησης που ισχύουν είναι του ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών. Περιπτώσεις στις οποίες υ.φ.π. υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ 1 Όταν πραγματοποιεί φορολογητέα συναλλαγή (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) στη ημοκρατία προς άλλο υ.φ.π. ή Σχόλιο KPMG: Υ.φ.π που πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών προς μη υ.φ.π. στην ημοκρατία είναι υποχρεωμένο να εκδώσει νόμιμη απόδειξη αλλά όχι τιμολόγιο ΦΠΑ. 2 Πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (εκτός από εξαιρούμενη) προς πρόσωπο σε άλλο ΚΜ Σχόλιο KPMG: ιευκρινίζεται ότι υ.φ.π που πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο στο άλλο ΚΜ είναι υ.φ.π. ή όχι. Στην περίπτωση που υ.φ.π πραγματοποιεί παράδοση αγαθών και τα εν λόγω αγαθά μεταφέρονται εκτός ημοκρατίας, ή παρέχει υπηρεσίες προς πρόσωπο (εμπορευόμενο ή μη) εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολόγιου ΦΠΑ υπό την περί ΦΠΑ νομοθεσία αλλά μπορεί να έχει τέτοια υποχρέωση υπό τις διατάξεις άλλης νομοθεσίας. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 8

9 3 Λαμβάνει πληρωμή έναντι λογαριασμού (προκαταβολή) για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί προς άλλο υ.φ.π. ή σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Νόμου όπως κρατική αρχή, αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου. 4 Πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πρόσωπα μη υ.φ.π. Παράδειγμα 5 Προμηθευτής Α πωλεί αγαθά στον Αγοραστή Β. Οι Α και Β είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο. Τα αγαθά δεν μεταφέρονται εκτός Κύπρου. Ο χρόνος παράδοσης αγαθών είναι ο χρόνος που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του Β ή αν θα μεταφερθούν από τον Α κατά το χρόνο της μεταφοράς. Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της διάθεσης ή της μεταφοράς. Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 μέρα διαφορετικά κατά το χρόνο της παράδοσης ή της μεταφοράς (βλέπε σημείο 1 πιο πάνω. Αν πριν την διάθεση ή μεταφορά ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). Παράδειγμα 6 Ο παροχέας υπηρεσιών Α προσφέρει υπηρεσίες στον πελάτη Β. Ο παροχέας υπηρεσιών Α είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο και ο πελάτης Β είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία. Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι ο χρόνος που οι υπηρεσίες εκτελούνται ή αν πριν από την εκτέλεση εκδίδεται τιμολόγιο ή λαμβάνεται πληρωμή Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της εκτέλεσης Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 η μέρα διαφορετικά το τιμολόγιο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία του χρόνου της εκτέλεσης (βλέπε σημείο 2 πιο πάνω) Αν πριν την εκτέλεση ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία πληρωμής (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 9

10 Παράδειγμα 7 Προμηθευτής Α εγκατεστημένος στην Κύπρο πωλεί αγαθά που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εξ αποστάσεως σε μη υ.φ.π. στην Αγγλία. Η αξία των πωλήσεων του Α στο μη υ.φ.π.: (α) δεν έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (β) έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (α) Ισχύουν οι κανόνες τιμολόγησης της Κύπρου (όταν αποσταλούν τα αγαθά ή 14 μέρες μετά). (β) Ο Α πρέπει να εγγραφεί στην Αγγλία και να εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Αγγλία. ιαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα Η αυθεντικότητα της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων που εκδίδονται από υ.φ.π. σε σχέση με παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους μέχρι την περίοδο φύλαξής τους. Κάθε υ.φ.π. καθορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων με οποιουσδήποτε εσωτερικούς ελέγχους των επιχειρήσεων που να δημιουργούν αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου (audit trail) μεταξύ των τιμολογίων και της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Η διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων μπορεί να γίνεται και μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει δημιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Οδηγία 1999/93/ΕΚ παράγραφος 6 και 10 του άρθρου 2) ή μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) ή άλλες τεχνολογίες ή διαδικασίες. Αποθήκευση τιμολογίων Τα έντυπα (σε χαρτί) καθώς και ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποθηκεύονται με την αρχική μορφή με την οποία διαβιβάστηκαν ή λήφθηκαν. Όταν τα τιμολόγια αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, είναι απαραίτητο όπως και τα δεδομένα, τα οποία διασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου να φυλάσσονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα. Περιεχόμενα τιμολογίων ΦΠΑ Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται το καθεστώς ταμειακής λογιστικής το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Καθεστώς Ταμειακής Λογιστικής» Σε περίπτωση όπου το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αποκτών των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Αυτοτιμολόγηση» 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 10

11 Σε περίπτωση όπου ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, το τιμολόγιο ΦΠΑ πρέπει να φέρει την αναφορά «Αντίστροφη Χρέωση» Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών του άρθρου 11Β (οικοδομική βιομηχανία) και παράδοσης αγαθών του άρθρου 11Γ (παράδοση μετάλλων) το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Β ή «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Γ» αντίστοιχα. Σε περίπτωση τριγωνικού εμπορίου το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Τριγωνική Συναλλαγή» Σε περίπτωση εφαρμογής Σχεδίου Περιθωρίου Κέρδους το τιμολόγιο πρέπει να φέρει τις φράσεις «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Έργα Τέχνης», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογική αξίας», ανάλογα με την περίπτωση Σε περίπτωση όπου υ.φ.π. με επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος (business establishment) και μόνιμη εγκατάσταση (fixed establishment) στη ημοκρατία η οποία δεν παρεμβαίνει στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τιμολογεί πελάτη στη ημοκρατία, μπορεί να παραλείψει από το τιμολόγιο ΦΠΑ τα πιο κάτω: Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται Το συνολικό ποσό του επιβλητέου ΦΠΑ Το πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε συντελεστή Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία ιατάξεις για τους δικηγόρους πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 47 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους, θεωρούνται ότι παρέχονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά σημεία επέρχεται ενωρίτερα: όταν λαμβάνει αμοιβή σε σχέση με τις ενλόγω υπηρεσίες, ή όταν ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή την ημέρα που ο δικηγόρος παύει να ασκεί τη δικηγορία Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει για τους δικηγόρους από 20 εκεμβρίου 2013; Οι κανόνες του χρόνου παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών θα θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 11

12 έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 8 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες σε πελάτη. Οι υπηρεσίες ολοκληρώνονται στις 27/12/2013. Οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι του δικηγορικού γραφείου αρχίζουν από 1/1-31/12 και επομένως οι υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν την τριμηνία 1/10/ /12/2013. Το δικηγορικό γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη μέχρι να λάβει πληρωμή η οποία γίνεται στις 20/1/2014. Εντωμεταξύ το δικηγορικό γραφείο ειδοποίησε τον πελάτη με επιστολή ημερομηνίας 30/12/2013 ότι η αμοιβή του ανέρχεται στις πλέον ΦΠΑ. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/2/2014 για την τριμηνία 1/10/ /12/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή για τις υπηρεσίες του. Σε συνέχεια των πιο πάνω αλλαγών στον χρόνο παροχής οι οποίοι ισχύουν για την ενιαία παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (single supply), παρατίθενται πιο κάτω επιπρόσθετες διατάξεις οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους μετά από την κατάργηση του Κανονισμού 47. Συνεχείς παροχές υπηρεσιών Κανονισμός 45 (1) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό, θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κατά το προγενέστερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν λαμβάνεται πληρωμή από τον προμηθευτή σε σχέση με τις παροχές ή όταν ο προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ αναφορικά με τις παροχές. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 12

13 Παράδειγμα 9 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 2 χρόνια και η αμοιβή του γραφείου θα είναι η οποία θα καταβληθεί ως εξής: 1 10% με την υπογραφή της συμφωνίας 2 50% με την πάροδο 12 μηνών 3 40% με τη λήξη της συμφωνίας Το δικηγορικό γραφείο θα εκδίδει τιμολόγιο για καθεμία από τις πιο πάνω συμφωνηθείσες φάσεις για καταβολή της αμοιβής του. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ στην τριμηνία που εκδίδεται το τιμολόγιο (δημιουργείται φορολογικό σημείο). Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο λάβει πληρωμή πριν από την έκδοση του τιμολογίου, τότε το φορολογικό σημείο είναι η ημερομηνία που το δικηγορικό γραφείο λαμβάνει την πληρωμή. Κανονισμός 45 (2) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Όταν υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό και ο προμηθευτής κατά ή περί την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία (επιπρόσθετα από τα στοιχεία που προβλέπονται στον κανονισμό 12 των περί ΦΠΑ (Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012): τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πληρωμές δυνάμει της συμφωνίας καθίστανται οφειλόμενες μέσα στην περίοδο το ποσό που καθίσταται πληρωτέο (χωρίς ΦΠΑ) σε κάθε ημερομηνία και το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ΦΠΑ και το ποσό του ΦΠΑ του επιβλητέου σύμφωνα με εκείνο το συντελεστή για κάθε πληρωμή τότε οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κάθε φορά: που η πληρωμή σε σχέση με αυτές καθίσταται οφειλόμενη ή λαμβάνεται από τον προμηθευτή, οποιοδήποτε από τα δύο επέρχεται ενωρίτερα. Παράδειγμα 10 Την 1 Ιανουαρίου 2014 το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών αξίας σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 1 χρόνο και προνοεί ότι το υ.φ.π. θα καταβάλει προς το δικηγορικό γραφείο το ποσό των το αργότερο μέχρι την 5 η μέρα του κάθε μήνα, το οποίο ποσό θα αφορά τον μήνα που έχει επέλθει. Το δικηγορικό γραφείο εκδίδει τιμολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ημερομηνίες πληρωμής (5 η μέρα του κάθε μήνα) του ποσού των ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 13

14 2 Το ποσό που θα πληρώνεται κάθε μήνα, χωρίς ΦΠΑ 3 Το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς και το ολικό ΦΠΑ πληρωτέο από το υ.φ.π, δηλαδή *19% = Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ την 5 η ημέρα του μήνα που έπεται τον μήνα που υπογράφτηκε η συμφωνία. Η συμφωνία έχει υπογραφεί την 1 η Ιανουαρίου 2014, έτσι το πρώτο φορολογικό σημείο είναι στις 5/2/2014, το δεύτερο στις 5/3/2013 και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο τύχει να λάβει πληρωμή στις 3/3/2013, τότε το φορολογικό σημείο θα είναι η ημερομηνία της πληρωμής αφού είναι νωρίτερο από την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής. ιατάξεις για την οικοδομική βιομηχανία πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 48 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής (όταν η σύμβαση προβλέπει ότι η πληρωμή γίνεται περιοδικώς ή από καιρού εις καιρόν) θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα το νωρίτερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία παρέχονται από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν ο εργολάβος λαμβάνει αμοιβή από το πελάτη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, ή όταν ο εργολάβος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η (α) και (β) πιο πάνω, εντός 18 μηνών από το χρόνο που οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει στην οικοδομική βιομηχανία από 20 εκεμβρίου 2013; Οι χρόνοι παροχής των υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία θα θεωρούνται ότι επέρχονται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: (α) κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται (β) έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών (γ) την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 11 Εργολάβος ολοκληρώνει τις υπηρεσίες του και παραδίδει κατοικία σε ιδιώτη στις 30/6/2013. Ο εργολάβος ειδοποίησε τον ιδιώτη με επιστολή που αναφέρεται στο υπόλοιπο της αξίας του έργου που ανέρχεται στις Οι καθορισμένες 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 14

15 φορολογικές περίοδοι του εργολάβου αρχίζουν από 1/1 μέχρι 31/12. Το ποσό των καταβάλλεται στον εργολάβο στις 20/1/2014. Ο εργολάβος θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/8/2013 για την τριμηνία 1/4/ /6/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις οι ρυθμίσεις που ίσχυαν με βάση τους κανονισμούς 47 και 48 (βλέπε πιο πάνω) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για όλες τις υπηρεσίες δικηγόρων και υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία που εκτελέστηκαν πριν από τις 20 εκεμβρίου ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με την απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες, οποιοδήποτε ποσό σχετικό με την αξία της απόκτησης / λήψης είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα που καθορίζεται από την τελωνιακή νομοθεσία. Από τις 20 εκεμβρίου 2013 όταν πραγματοποιείται απόκτηση αγαθών από άλλο ΚΜ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, η ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιείται και στην περίπτωση όπου το τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση η αξία του ΦΠΑ πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας η χρήση της ισοτιμίας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζεται για την απόκτηση αγαθών από τρίτες χώρες και τη λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες. Παράδειγμα 12 Η εταιρεία ΑΒΓ αγόρασε αγαθά από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία. Τα αγαθά έχουν παραληφθεί από την εταιρεία ΑΒΓ στην Κύπρο. Το τιμολόγιο έχει εκδοθεί από την Αγγλική εταιρεία στις 10/1/2014 και είναι εκφρασμένο στην Αγγλική λίρα. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 15

16 Για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και εφαρμογή της διπλής καταχώρησης η εταιρεία ΑΒΓ πρέπει να χρησιμοποιήσει την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 10/1/2014. Οι ισοτιμίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 16

17 Στοιχεία Επικοινωνίας Χάρης Χαραλάμπους T: E: Μιχάλης Χάλιος T: E: Αντώνης Άσσος T: E: Ανδρέας Χαραλάμπους T: E: Μαρία Αναγιωτού T: E: Σύλβια Ιβάνοβα T: E: Πολύνα Κούβαρου T: E: Ειρήνη Λαγού Μούντη T: E: Γιώργος Γρηγορίου T: E: Κυριακή Βουτουρή- Παπαδάκης T: E: Έφη Χριστοδουλίδου T: E: Φάνος Γεωργίου T: Ε: Έμιλυ Γεωργίου T: E: Αλέξανδρος Κεραυνός T: E: Ιάκωβος Κεφάλας T: E: Ανδρέας Ανδρέου T: E: Μιχάλης Γρέκας T: E: KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το ιεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων

Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση 90 1 Φεβρουαρίου 2013 Φορολογική μεταχείριση παραδόσεων με ίδια μέσα από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων Στις 25/10/2012 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 63 17 Μαΐου 2011 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους Τ: 22 209 300, E: hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ.

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Κ.ΛΠ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έµµεση φορολογία και φορολογική διοίκηση ΦΠΑ και άλλοι φόροι κύκλου εργασιών Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 12/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1224 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ

Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση ΦΠΑ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013 Οδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 προστέθηκε νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 προστέθηκε νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΚΦΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Θεσσαλονίκη 14/5/2014 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΥΦ (ΚΕΠΥΟ 2014) Αξιότιμοι συνεργάτες, Η υποβολή μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010»

ΘEMA: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 William Drakos Managing Director Information Systems IMPACT 1 www.impact.gr Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα