Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ"

Transcript

1 ABCD Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία για υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ Ενημερωτικό Έντυπο ΦΠΑ Έκδοση Φεβρουαρίου 2014

2 Περιεχόμενα Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιορθώσεις ή συντηρήσεις επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) 3 Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 4 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής 7. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση 8 Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία 11 ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 2

3 Σκοπός του παρόντος Ενημερωτικού Εντύπου είναι η επεξήγηση των πρόσφατων αλλαγών που έχουν επέλθει στην περί ΦΠΑ νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση της με την Οδηγία 2010/45/ΕΚ και οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 20 εκεμβρίου Πιο κάτω αναλύονται και επεξηγούνται οι σχετικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην περι ΦΠΑ Νομοθεσία όπως προβλέπονται στην Οδηγία 2010/45/ΕΚ. Α. Τήρηση αρχείων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά που διακινούνται προσωρινά για σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ των Κρατών Μελών (ΚΜ) Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο (υ.φ.π.) οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς και από άλλα ΚΜ. Αρχείο μετακινήσεων προς άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, υ.φ.π. οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει αρχείο για αγαθά τα οποία αποστέλλει είτε το ίδιο είτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του προς άλλα ΚΜ. Το αποκαλούμενο ως αρχείο «προσωρινών μετακινήσεων αγαθών προς άλλα μέλη» πρέπει να τηρείται για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες επί αγαθών η υλική εκτέλεση των οποίων πραγματοποιείτε στο κράτος μέλος της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου μηχάνημα αποστέλλεται πίσω στον κατασκευαστή για επιδιόρθωση ή συντήρηση. Προσωρινή χρησιμοποίηση των αγαθών αυτών στο ΚΜ άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υ.φ.π. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου εργαλεία ή μηχανήματα μισθώνονται ή μεταφέρονται για εκτέλεση έργου από το υ.φ.π. Προσωρινή χρησιμοποίηση των εν λόγω αγαθών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες στο έδαφος άλλου ΚΜ. Αυτή η διάταξη αφορά αγαθά τα οποία εάν εισάγονταν από χώρα που δεν είναι ΚΜ με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση τους, θα υπάγονταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με προσωρινή απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο που θα ετοιμάζεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις είναι: η ημερομηνία της μετακίνησης των αγαθών προς άλλο ΚΜ η ημερομηνία παραλαβής των αγαθών στο ΚΜ στο οποίο στάλθηκαν από την ημοκρατία 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 3

4 η ημερομηνία μετακίνησης των αγαθών από το άλλο ΚΜ όταν αυτά επιστρέφονται πίσω στη ημοκρατία η ημερομηνία παραλαβής όταν τα αγαθά επιστρέφονται στη ημοκρατία από το ΚΜ που αρχικά στάλθηκαν ή από άλλο ΚΜ επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών περιγραφή οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στη ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ την αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών και την αντιπαροχή για την παροχή οποιασδήποτε μεταποίησης, εργασίας ή άλλης λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών είτε στην ημοκρατία είτε σε άλλο ΚΜ Αρχείο αγαθών που έχουν αποσταλεί από άλλα ΚΜ Από τις 20 εκεμβρίου 2013, αρχείο πρέπει επίσης να τηρείται και για αγαθά που έχουν αποσταλεί στη ημοκρατία από υ.φ.π. εγγεγραμμένο (είτε το ίδιο είτε για λογαριασμό του) σε άλλο ΚΜ και τα οποία αγαθά αποτελούν αντικείμενο παροχής υπηρεσιών που συνίστανται σε πραγματογνωμοσύνες ή σε εργασίες που αφορούν τα εν λόγω αγαθά. Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση των αγαθών που αποστέλλονται σε άλλο ΚΜ. Β. Κανόνες που αφορούν το απαιτητό ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Συνεχείς παραδόσεις αγαθών (Νέο Άρθρο 14Α) Όταν οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών πέραν του ημερολογιακού μήνα συνεπάγονται: τη μεταφορά των αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτηση των εν λόγω αγαθών από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ με τη μέθοδο της διπλής καταχώρησης ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του τότε θα θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοση. Παράδειγμα 1 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών από την Κύπρο στην Αγγλία διάρκειας τριών ετών από 1/1/2014. Τα αγαθά αποκτώνται από άλλο υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία που αποδίδει ΦΠΑ με την μέθοδο της διπλής καταχώρησης. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 4

5 Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ως αποτέλεσμα το υ.φ.π. στην Κύπρο θα θεωρεί ότι κατά το τέλος κάθε μήνα μέχρι τις 31/12/2016 δημιουργείται χρονικό σημείο για σκοπούς ΦΠΑ. Τι σημαίνει στην πράξη; Το υ.φ.π. πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αξία των μηνιαίων παραδόσεών του στην τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ (τετράγωνα 6 και 8Α) και στη μηνιαία δήλωση VIES. Συνεχής απόκτηση υπηρεσιών (Νέο Άρθρο 14Β) Η απόκτηση υπηρεσιών από το εξωτερικό για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης και οι οποίες: πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο πέραν του έτους και δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον συνεχίζεται η απόκτηση των υπηρεσιών. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 41(6) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας ο χρόνος απόκτησης των συνεχών υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω οι οποίες έχουν ξεκινήσει την 1/1 και συνεχίζονταi μέχρι τις 31/12 σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος θεωρείτε το νωρίτερο από τα πιο κάτω σημεία: την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου η την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή, ή στις 31/12 εκείνου του ημερολογιακού έτους. Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου παρόλο που δημιουργεί χρονικό σημείο με βάση τον Κανονισμό 41 (6)(β) των Γενικών Κανονισμών Κ Π 314/2001 δεν δημιουργεί τέτοια υποχρέωση βάση το νέου Άρθρου 14Β. Παράδειγμα 2 (βάση νέου Άρθρου 14Β) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στη Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τμηματικές καταβολές ή πληρωμές κατά την διάρκεια της σύμβασης: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 5

6 Παράδειγμα 3 (βάση κανονισμού 41) Σύμβουλος εγκατεστημένος στην Αγγλία υπογράφει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο διάρκειας τριών ετών αρχίζοντας από την 1/2/2014. Το υ.φ.π. αποδίδει ΦΠΑ στη Κύπρο με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Οι υπηρεσίες του συμβούλου θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται στα πιο κάτω χρονικά σημεία (με κόκκινο χρώμα) τα οποία ισχύουν μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πληρωμή ή έκδοση τιμολογίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Παραδόσεις αγαθών σε υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών) (Νέο άρθρο 14Γ) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: τη μεταφορά αγαθών από τη ημοκρατία και την απόκτησή τους από υ.φ.π. εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ το οποίο υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ με διπλή καταχώρηση ή τα αγαθά μεταφέρονται από υ.φ.π. σε άλλο ΚΜ για τις ανάγκες της επιχείρησής του, Τότε η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες, όποια προηγείται χρονικά: (α) Τη 15η μέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή (β) Την ημέρα έκδοσης τιμολογίου για την συναλλαγή Παράδειγμα 4 Υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο υπογράφει συμφωνία για πώληση αγαθών που θα μεταφερθούν από την Κύπρο στην Αγγλία. Τα αγαθά παραδίδονται/αποστέλλονται στις 25/12/2013. Το τιμολόγιο εκδίδεται: 1 30/12/2013 ή 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 6

7 2 30/2/ Στην 1 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 30/12/ Στη 2 η περίπτωση η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις 15/1/2014 Γ. Καθεστώς ταμειακής λογιστικής Τι είναι το καθεστώς ταμειακής λογιστικής (ΚΤΛ); Το ΚΤΛ δίνει τη δυνατότητα στο υ.φ.π. που παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες να καταβάλει το ΦΠΑ όταν λάβει αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική) και ταυτόχρονα υποχρεώνει το λήπτη να εξασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του εν λόγω ΦΠΑ όταν καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αντιπαροχή (χρηματική ή μη χρηματική). Επιπλέον, υποχρεώνει το ίδιο υ.φ.π που οφείλει να καταβάλει ΦΠΑ να διεκδικήσει το φόρο εισροών που δικαιούται όταν πληρώσει τα δικά του έξοδα. Υ.φ.π. μπορεί να εφαρμόσει το ΚΤΛ από την αρχή οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής περιόδου (κ.φ.π.) εάν: η αξία των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει τους προηγούμενους 12 μήνες που λήγουν κατά την έναρξη της κ.φ.π. δεν έχουν υπερβεί τις έχει υποβάλει στον Έφορο όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του ΚΤΛ και έχει καταβάλει οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό που προκύπτει από τις εν λόγω δηλώσεις έχει καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει βεβαιωθεί βάσει του περί ΦΠΑ Νόμου δεν έχει καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 46 (φορολογικά αδικήματα, π.χ. δόλια αποφυγή καταβολής ΦΠΑ). Γνωστοποίηση έναρξης χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Έφορο ΦΠΑ για την έναρξη του ΚΤΛ. Τερματισμός χρήσης του ΚΤΛ Υ.φ.π. έχει το δικαίωμα να σταματήσει να εφαρμόζει το ΚΤΛ από το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου. Ο έφορος ΦΠΑ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα για εφαρμογή του ΚΤΛ όταν υ.φ.π. δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην περί ΦΠΑ νομοθεσία ή για σκοπούς προστασίας των δημόσιων εσόδων. To ΚΤΛ ΕΝ εφαρμόζεται σε: συναλλαγές για τις οποίες αποδίδεται ΦΠΑ από το λήπτη με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 7

8 αγαθά που εισάγονται από Τρίτη χώρα ή αποκτώνται από άλλο ΚΜ (μέθοδο της διπλής καταχώρησης) συμβάσεις ενοικιαγοράς, συμβάσεις πώλησης με όρους και συμβάσεις πώλησης επί πιστώσει. Τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν την τιμολόγηση Η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. Κατ εξαίρεση, η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ στο οποίο ο προμηθευτής έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία πραγματοποιείται η παράδοση ή η παροχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, τότε η τιμολόγηση θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο ΚΜ της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του προμηθευτή. Η πιο πάνω εξαίρεση ισχύει όταν: ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στο ΚΜ στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, ή η εγκατάσταση του στο εν λόγω ΚΜ δεν παρεμβαίνει στην παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών. η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται εντός των ΚΜ. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης εκδίδει τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση οι κανόνες τιμολόγησης που ισχύουν είναι του ΚΜ στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών. Περιπτώσεις στις οποίες υ.φ.π. υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ 1 Όταν πραγματοποιεί φορολογητέα συναλλαγή (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) στη ημοκρατία προς άλλο υ.φ.π. ή Σχόλιο KPMG: Υ.φ.π που πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών προς μη υ.φ.π. στην ημοκρατία είναι υποχρεωμένο να εκδώσει νόμιμη απόδειξη αλλά όχι τιμολόγιο ΦΠΑ. 2 Πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (εκτός από εξαιρούμενη) προς πρόσωπο σε άλλο ΚΜ Σχόλιο KPMG: ιευκρινίζεται ότι υ.φ.π που πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο ΦΠΑ ανεξαρτήτως αν το πρόσωπο στο άλλο ΚΜ είναι υ.φ.π. ή όχι. Στην περίπτωση που υ.φ.π πραγματοποιεί παράδοση αγαθών και τα εν λόγω αγαθά μεταφέρονται εκτός ημοκρατίας, ή παρέχει υπηρεσίες προς πρόσωπο (εμπορευόμενο ή μη) εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολόγιου ΦΠΑ υπό την περί ΦΠΑ νομοθεσία αλλά μπορεί να έχει τέτοια υποχρέωση υπό τις διατάξεις άλλης νομοθεσίας. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 8

9 3 Λαμβάνει πληρωμή έναντι λογαριασμού (προκαταβολή) για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί προς άλλο υ.φ.π. ή σε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Νόμου όπως κρατική αρχή, αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου. 4 Πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πρόσωπα μη υ.φ.π. Παράδειγμα 5 Προμηθευτής Α πωλεί αγαθά στον Αγοραστή Β. Οι Α και Β είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο. Τα αγαθά δεν μεταφέρονται εκτός Κύπρου. Ο χρόνος παράδοσης αγαθών είναι ο χρόνος που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του Β ή αν θα μεταφερθούν από τον Α κατά το χρόνο της μεταφοράς. Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της διάθεσης ή της μεταφοράς. Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 μέρα διαφορετικά κατά το χρόνο της παράδοσης ή της μεταφοράς (βλέπε σημείο 1 πιο πάνω. Αν πριν την διάθεση ή μεταφορά ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). Παράδειγμα 6 Ο παροχέας υπηρεσιών Α προσφέρει υπηρεσίες στον πελάτη Β. Ο παροχέας υπηρεσιών Α είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο και ο πελάτης Β είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία. Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι ο χρόνος που οι υπηρεσίες εκτελούνται ή αν πριν από την εκτέλεση εκδίδεται τιμολόγιο ή λαμβάνεται πληρωμή Ο Α μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει το φορολογικό σημείο μετά από 14 μέρες από το χρονικό σημείο της εκτέλεσης Αν ο Α εξασκήσει την επιλογή του το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί τη 14 η μέρα διαφορετικά το τιμολόγιο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία του χρόνου της εκτέλεσης (βλέπε σημείο 2 πιο πάνω) Αν πριν την εκτέλεση ληφθεί πληρωμή ή προκαταβολή πάλι πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία πληρωμής (βλέπε σημείο 3 πιο πάνω). 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 9

10 Παράδειγμα 7 Προμηθευτής Α εγκατεστημένος στην Κύπρο πωλεί αγαθά που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εξ αποστάσεως σε μη υ.φ.π. στην Αγγλία. Η αξία των πωλήσεων του Α στο μη υ.φ.π.: (α) δεν έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (β) έχει ξεπεράσει το όριο εγγραφής που έθεσε η Αγγλία (α) Ισχύουν οι κανόνες τιμολόγησης της Κύπρου (όταν αποσταλούν τα αγαθά ή 14 μέρες μετά). (β) Ο Α πρέπει να εγγραφεί στην Αγγλία και να εκδώσει τιμολόγιο σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Αγγλία. ιαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα Η αυθεντικότητα της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων που εκδίδονται από υ.φ.π. σε σχέση με παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους μέχρι την περίοδο φύλαξής τους. Κάθε υ.φ.π. καθορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας των τιμολογίων με οποιουσδήποτε εσωτερικούς ελέγχους των επιχειρήσεων που να δημιουργούν αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου (audit trail) μεταξύ των τιμολογίων και της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Η διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων μπορεί να γίνεται και μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει δημιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (Οδηγία 1999/93/ΕΚ παράγραφος 6 και 10 του άρθρου 2) ή μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) ή άλλες τεχνολογίες ή διαδικασίες. Αποθήκευση τιμολογίων Τα έντυπα (σε χαρτί) καθώς και ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποθηκεύονται με την αρχική μορφή με την οποία διαβιβάστηκαν ή λήφθηκαν. Όταν τα τιμολόγια αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, είναι απαραίτητο όπως και τα δεδομένα, τα οποία διασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου να φυλάσσονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα. Περιεχόμενα τιμολογίων ΦΠΑ Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται το καθεστώς ταμειακής λογιστικής το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Καθεστώς Ταμειακής Λογιστικής» Σε περίπτωση όπου το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αποκτών των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Αυτοτιμολόγηση» 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 10

11 Σε περίπτωση όπου ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, το τιμολόγιο ΦΠΑ πρέπει να φέρει την αναφορά «Αντίστροφη Χρέωση» Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών του άρθρου 11Β (οικοδομική βιομηχανία) και παράδοσης αγαθών του άρθρου 11Γ (παράδοση μετάλλων) το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Β ή «Με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 11Γ» αντίστοιχα. Σε περίπτωση τριγωνικού εμπορίου το τιμολόγιο πρέπει να φέρει την αναφορά «Τριγωνική Συναλλαγή» Σε περίπτωση εφαρμογής Σχεδίου Περιθωρίου Κέρδους το τιμολόγιο πρέπει να φέρει τις φράσεις «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Έργα Τέχνης», «Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους- Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογική αξίας», ανάλογα με την περίπτωση Σε περίπτωση όπου υ.φ.π. με επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος (business establishment) και μόνιμη εγκατάσταση (fixed establishment) στη ημοκρατία η οποία δεν παρεμβαίνει στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τιμολογεί πελάτη στη ημοκρατία, μπορεί να παραλείψει από το τιμολόγιο ΦΠΑ τα πιο κάτω: Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται Το συνολικό ποσό του επιβλητέου ΦΠΑ Το πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε συντελεστή Ε. Κατάργηση ειδικών διατάξεων για τον χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και για υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία ιατάξεις για τους δικηγόρους πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 47 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους, θεωρούνται ότι παρέχονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά σημεία επέρχεται ενωρίτερα: όταν λαμβάνει αμοιβή σε σχέση με τις ενλόγω υπηρεσίες, ή όταν ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή την ημέρα που ο δικηγόρος παύει να ασκεί τη δικηγορία Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει για τους δικηγόρους από 20 εκεμβρίου 2013; Οι κανόνες του χρόνου παροχής των δικηγορικών υπηρεσιών θα θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 11

12 έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 8 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες σε πελάτη. Οι υπηρεσίες ολοκληρώνονται στις 27/12/2013. Οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι του δικηγορικού γραφείου αρχίζουν από 1/1-31/12 και επομένως οι υπηρεσίες ολοκληρώθηκαν την τριμηνία 1/10/ /12/2013. Το δικηγορικό γραφείο δεν εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη μέχρι να λάβει πληρωμή η οποία γίνεται στις 20/1/2014. Εντωμεταξύ το δικηγορικό γραφείο ειδοποίησε τον πελάτη με επιστολή ημερομηνίας 30/12/2013 ότι η αμοιβή του ανέρχεται στις πλέον ΦΠΑ. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/2/2014 για την τριμηνία 1/10/ /12/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή για τις υπηρεσίες του. Σε συνέχεια των πιο πάνω αλλαγών στον χρόνο παροχής οι οποίοι ισχύουν για την ενιαία παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (single supply), παρατίθενται πιο κάτω επιπρόσθετες διατάξεις οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους μετά από την κατάργηση του Κανονισμού 47. Συνεχείς παροχές υπηρεσιών Κανονισμός 45 (1) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό, θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κατά το προγενέστερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν λαμβάνεται πληρωμή από τον προμηθευτή σε σχέση με τις παροχές ή όταν ο προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ αναφορικά με τις παροχές. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 12

13 Παράδειγμα 9 Το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 2 χρόνια και η αμοιβή του γραφείου θα είναι η οποία θα καταβληθεί ως εξής: 1 10% με την υπογραφή της συμφωνίας 2 50% με την πάροδο 12 μηνών 3 40% με τη λήξη της συμφωνίας Το δικηγορικό γραφείο θα εκδίδει τιμολόγιο για καθεμία από τις πιο πάνω συμφωνηθείσες φάσεις για καταβολή της αμοιβής του. Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ στην τριμηνία που εκδίδεται το τιμολόγιο (δημιουργείται φορολογικό σημείο). Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο λάβει πληρωμή πριν από την έκδοση του τιμολογίου, τότε το φορολογικό σημείο είναι η ημερομηνία που το δικηγορικό γραφείο λαμβάνει την πληρωμή. Κανονισμός 45 (2) των Γενικών Κανονισμών (Κ Π 314/2001) της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Όταν υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται για ορισμένη περίοδο δυνάμει συμφωνίας η οποία καθορίζει κατά πόσο ολόκληρο ή μέρος της αντιπαροχής είναι πληρωτέο περιοδικώς ή από καιρό σε καιρό και ο προμηθευτής κατά ή περί την έναρξη οποιασδήποτε περιόδου που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία (επιπρόσθετα από τα στοιχεία που προβλέπονται στον κανονισμό 12 των περί ΦΠΑ (Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012): τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πληρωμές δυνάμει της συμφωνίας καθίστανται οφειλόμενες μέσα στην περίοδο το ποσό που καθίσταται πληρωτέο (χωρίς ΦΠΑ) σε κάθε ημερομηνία και το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ΦΠΑ και το ποσό του ΦΠΑ του επιβλητέου σύμφωνα με εκείνο το συντελεστή για κάθε πληρωμή τότε οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι παρέχονται χωριστά και διαδοχικά κάθε φορά: που η πληρωμή σε σχέση με αυτές καθίσταται οφειλόμενη ή λαμβάνεται από τον προμηθευτή, οποιοδήποτε από τα δύο επέρχεται ενωρίτερα. Παράδειγμα 10 Την 1 Ιανουαρίου 2014 το δικηγορικό γραφείο ΑΒΓ κλείνει συμφωνία για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών αξίας σε υ.φ.π. Η συμφωνία ισχύει για 1 χρόνο και προνοεί ότι το υ.φ.π. θα καταβάλει προς το δικηγορικό γραφείο το ποσό των το αργότερο μέχρι την 5 η μέρα του κάθε μήνα, το οποίο ποσό θα αφορά τον μήνα που έχει επέλθει. Το δικηγορικό γραφείο εκδίδει τιμολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1 Ημερομηνίες πληρωμής (5 η μέρα του κάθε μήνα) του ποσού των ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 13

14 2 Το ποσό που θα πληρώνεται κάθε μήνα, χωρίς ΦΠΑ 3 Το συντελεστή του ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς και το ολικό ΦΠΑ πληρωτέο από το υ.φ.π, δηλαδή *19% = Το δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να αποδίδει ΦΠΑ την 5 η ημέρα του μήνα που έπεται τον μήνα που υπογράφτηκε η συμφωνία. Η συμφωνία έχει υπογραφεί την 1 η Ιανουαρίου 2014, έτσι το πρώτο φορολογικό σημείο είναι στις 5/2/2014, το δεύτερο στις 5/3/2013 και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που το δικηγορικό γραφείο τύχει να λάβει πληρωμή στις 3/3/2013, τότε το φορολογικό σημείο θα είναι η ημερομηνία της πληρωμής αφού είναι νωρίτερο από την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής. ιατάξεις για την οικοδομική βιομηχανία πριν από τις 20 εκεμβρίου 2013 (Κανονισμός 48 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικών Κανονισμών του 2000 μέχρι 2012) Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής (όταν η σύμβαση προβλέπει ότι η πληρωμή γίνεται περιοδικώς ή από καιρού εις καιρόν) θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα το νωρίτερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία παρέχονται από τα ακόλουθα χρονικά σημεία: όταν ο εργολάβος λαμβάνει αμοιβή από το πελάτη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, ή όταν ο εργολάβος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ σε σχέση με αυτές, ή σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η (α) και (β) πιο πάνω, εντός 18 μηνών από το χρόνο που οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν Από τις 20 εκεμβρίου 2013 οι πιο πάνω διατάξεις ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ. Τι αλλάζει στην οικοδομική βιομηχανία από 20 εκεμβρίου 2013; Οι χρόνοι παροχής των υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία θα θεωρούνται ότι επέρχονται σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σημεία: (α) κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι εκτελούνται (β) έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ όταν αυτό εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών (γ) την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή λήψη πληρωμής σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν πριν από το χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών Παράδειγμα 11 Εργολάβος ολοκληρώνει τις υπηρεσίες του και παραδίδει κατοικία σε ιδιώτη στις 30/6/2013. Ο εργολάβος ειδοποίησε τον ιδιώτη με επιστολή που αναφέρεται στο υπόλοιπο της αξίας του έργου που ανέρχεται στις Οι καθορισμένες 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 14

15 φορολογικές περίοδοι του εργολάβου αρχίζουν από 1/1 μέχρι 31/12. Το ποσό των καταβάλλεται στον εργολάβο στις 20/1/2014. Ο εργολάβος θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ στη δήλωση που θα υποβάλει στις 10/8/2013 για την τριμηνία 1/4/ /6/2013 και όχι όταν λάβει πληρωμή. Επισημάνεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις οι ρυθμίσεις που ίσχυαν με βάση τους κανονισμούς 47 και 48 (βλέπε πιο πάνω) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για όλες τις υπηρεσίες δικηγόρων και υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία που εκτελέστηκαν πριν από τις 20 εκεμβρίου ΣΤ. Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα ΚΜ Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με την απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες, οποιοδήποτε ποσό σχετικό με την αξία της απόκτησης / λήψης είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα που καθορίζεται από την τελωνιακή νομοθεσία. Από τις 20 εκεμβρίου 2013 όταν πραγματοποιείται απόκτηση αγαθών από άλλο ΚΜ, το ποσό αυτό θα μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, η ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιείται και στην περίπτωση όπου το τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Κύπρο είναι εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα από το ευρώ. Σε τέτοια περίπτωση η αξία του ΦΠΑ πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ κατά τη σχετική ημέρα σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σχόλιο KPMG: Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας η χρήση της ισοτιμίας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζεται για την απόκτηση αγαθών από τρίτες χώρες και τη λήψη υπηρεσιών από άλλα ΚΜ ή τρίτες χώρες. Παράδειγμα 12 Η εταιρεία ΑΒΓ αγόρασε αγαθά από υ.φ.π. εγκατεστημένο στην Αγγλία. Τα αγαθά έχουν παραληφθεί από την εταιρεία ΑΒΓ στην Κύπρο. Το τιμολόγιο έχει εκδοθεί από την Αγγλική εταιρεία στις 10/1/2014 και είναι εκφρασμένο στην Αγγλική λίρα. 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 15

16 Για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και εφαρμογή της διπλής καταχώρησης η εταιρεία ΑΒΓ πρέπει να χρησιμοποιήσει την ισοτιμία που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 10/1/2014. Οι ισοτιμίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 16

17 Στοιχεία Επικοινωνίας Χάρης Χαραλάμπους T: E: Μιχάλης Χάλιος T: E: Αντώνης Άσσος T: E: Ανδρέας Χαραλάμπους T: E: Μαρία Αναγιωτού T: E: Σύλβια Ιβάνοβα T: E: Πολύνα Κούβαρου T: E: Ειρήνη Λαγού Μούντη T: E: Γιώργος Γρηγορίου T: E: Κυριακή Βουτουρή- Παπαδάκης T: E: Έφη Χριστοδουλίδου T: E: Φάνος Γεωργίου T: Ε: Έμιλυ Γεωργίου T: E: Αλέξανδρος Κεραυνός T: E: Ιάκωβος Κεφάλας T: E: Ανδρέας Ανδρέου T: E: Μιχάλης Γρέκας T: E: KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το ιεθνή Οίκο KPMG International Cooperative ( KPMG International ), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθµός 95(Ι) του 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 95(I)/2000 Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Η προσπάθεια απλούστευσης των λογιστικών κανόνων και των κανόνων απεικόνισης των συναλλαγών Ασπασίας Μάλλιου 1505 Οι κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Φορολογία Μηχανικών 2 Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα