Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό."

Transcript

1 ICS: ; ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. Οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να αποσταλούν στον ΕΛΟΤ, ιεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, Αθήνα (υπόψη κ. A.Τσερεµέγκλη τηλ ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο µέχρι την Κλάση τιµολόγησης: Χ ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΟΤ 1424 Το παρόν σχέδιο Προτύπου βασίζεται στο Γερµανικό Πρότυπο DIN 18014: 1994 Fundamenterder. Το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου 1424 εκπονήθηκε σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» του ΕΛΟΤ, από την Οµάδα Εργασίας ΟΕ5 «Θεµελιακή γείωση» της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ82 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων» που έχει συσταθεί και λειτουργεί στον ΕΛΟΤ. Aυτό το κείµενο είναι Σχέδιο και υπόκειται σε αλλαγές. Γι αυτό το λόγο συνιστάται η χρησιµοποίησή του µόνο δοκιµαστικά. ΕΛΟΤ 2006 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών 313, Αθήνα

3 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Περιεχόµενα 1 Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής Τυποποιητικές παραποµπές Όροι και ορισµοί Λειτουργία της θεµελιακής γείωσης Περιγραφή Γενικά Υλικά ιάταξη σε θεµελιώσεις µε άοπλο σκυρόδεµα ιάταξη σε θεµελιώσεις µε οπλισµένο σκυρόδεµα ιάταξη σε θεµελιώσεις µε εξυγίανση του εδάφους ή και µε στεγανοποιητική µεµβράνη.8 3

4

5 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Θεµελιακή γείωση 1 Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τον τρόπο κατασκευής της θεµελιακής γείωσης για εγκαταστάσεις ονοµαστικής τάσης µέχρι 1000 V εναλλασσόµενου ρεύµατος. Η θεµελιακή γείωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα πρέπει να κατασκευάζεται µε ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Σε τούτο το Πρότυπο ενσωµατώνονται, µέσα από παραποµπές, διατάξεις άλλων Προτύπων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Για παραποµπές σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις σχετικές µε οποιαδήποτε έκδοσή τους, εφαρµόζονται σε αυτό το Ελληνικό Πρότυπο όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρηση. Όσον αφορά παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους (περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). Για µη συγκεκριµένη παραποµπή, εφαρµόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση. DIN DIN VDE 0100 Teil 200/11 EΛΟΤ HD 384 ΕΛΟΤ 1197: Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Μέρος 1: Γενικές αρχές Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Όροι και ορισµοί Το παρόν τµήµα δίνει τους γενικούς ορισµούς που έχουν εφαρµογή στις θεµελιακές γειώσεις. Ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης: Αγώγιµο µέρος θαµµένο στο έδαφος κάτω από τα θεµέλια κτιρίου ή, κατά προτίµηση, εγκιβωτισµένο στο σκυρόδεµα των θεµελίων του κτιρίου, γενικά σε µορφή κλειστού βρόχου. Μπορεί να είναι σε µορφή ταινίας ή κυλινδρικής διατοµής. Λήψη θεµελιακής γείωσης: Το συνδετικό στοιχείο της διάταξης γείωσης µε την ηλεκτρική εγκατάσταση, τις ισοδυναµικές συνδέσεις, τα συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών, την εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας κλπ. Μπορεί να είναι σε µορφή ακροδέκτη γείωσης ή ζυγού γείωσης ή σε µορφή στρογγυλού αγωγού ή ταινίας. 5

6 EΛΟΤ 1424:2006 ΕΛΟΤ ιάταξη γείωσης: Μία διάταξη που αποτελείται από το ηλεκτρόδιο γείωσης, τον αγωγό γείωσης και τη λήψη θεµελιακής γείωσης. Αγωγός γείωσης: Ένας αγωγός που συνδέει τη λήψη θεµελιακής γείωσης µε το ηλεκτρόδιο γείωσης Κύριος ακροδέκτης ή κύριος ζυγός γείωσης: Ένας ακροδέκτης ή ζυγός που προορίζεται για την ηλεκτρική σύνδεση αγωγών για σκοπούς γείωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στον κύριο ακροδέκτη ή κύριο ζυγό γείωσης µπορούν να συνδεθούν ο κύριος αγωγός προστασίας PE, οι αγωγοί των κύριων ισοδυναµικών συνδέσεων, ο αγωγός γείωσης και ενδεχοµένως οι αγωγοί σύνδεσης µιας γείωσης λειτουργίας, αν υπάρχει. Ακροδέκτης ή ζυγός γείωσης: Ένας ακροδέκτης ή ένας ζυγός που προορίζεται για την ηλεκτρική σύνδεση των αγωγών προστασίας ΡΕ, των αγωγών ισοδυναµικών συνδέσεων και του αγωγού γείωσης. Κύριος αγωγός προστασίας ΡΕ: Αγωγός απαιτούµενος για την ηλεκτρική σύνδεση του ζυγού γείωσης του κύριου πίνακα της ηλεκτρικής παροχής µε τον κύριο ακροδέκτη ή κύριο ζυγό γείωσης. Κύριες ισοδυναµικές συνδέσεις: Οι ισοδυναµικές συνδέσεις των αγώγιµων στοιχείων που προέρχονται από το εξωτερικό του κτιρίου όπως αναφέρονται στο ΕΛΟΤ HD 384, Χρήση της θεµελιακής γείωσης Η θεµελιακή γείωση χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µε τον ουδέτερο της εγκατάστασης (σε δίκτυα ΤΝ), για τη σύνδεση µε τον αγωγό προστασίας (σε δίκτυα ΤΤ), ως γείωση προστασίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών, γείωση λειτουργίας (βλέπε ΕΛΟΤ HD 384, Κεφ. 54) των κύριων και συµπληρωµατικών ισοδυναµικών συνδέσεων (βλέπε ΕΛΟΤ HD και ) καθώς και των συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας (βλέπε ΕΛΟΤ 1197 και σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305) (Βλέπε Σχήµα 1). 5 Περιγραφή 5.1 Γενικά Το ηλεκτρόδιο της θεµελιακής γείωσης τοποθετείται σε µορφή κλειστού βρόχου, στο εξωτερικό περίγραµµα των πέδιλων και των συνδετήριων δοκαριών των εξωτερικών τοιχίων της θεµελίωσης του κτιρίου (βλέπε Σχήµα 2). Σε κτίρια µεγαλύτερων διαστάσεων (µε τη µία τουλάχιστον διάσταση µεγαλύτερη από 25m) συνιστάται η από τη θεµελιακή γείωση περικλειόµενη επιφάνεια να κατανέµεται σε µικρότερα τµήµατα βρόχους, µέγιστων διαστάσεων (20 m x 20 m) (βλέπε Σχήµα 2). Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να αποτελείται από τµήµατα σχετικά µεγάλου µήκους ώστε να απαιτούνται κατά το δυνατόν λίγες συνδέσεις. Το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από τουλάχιστον 5 cm σκυροδέµατος. Αν χρησιµοποιηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης σε µορφή ταινίας, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί µε τη µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής της κατακόρυφα. 6

7 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, των ισοδυναµικών συνδέσεων κλπ. µε τη θεµελιακή γείωση κατασκευάζονται λήψεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις θέσεις εγκατάστασης πινάκων διανοµής που προβλέπεται η άµεση σύνδεσή τους στη γείωση καθώς και όπου θα πραγµατοποιηθούν οι κύριες και συµπληρωµατικές ισοδυναµικές συνδέσεις που προβλέπονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD και Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει οι λήψεις να συνδέονται στο ηλεκτρόδιο γείωσης µε το µικρότερο δυνατό µήκος αγωγού γείωσης. Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου, το ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης πρέπει να διακόπτεται και να κατασκευάζονται εκατέρωθεν του αρµού λήψεις γείωσης στο εσωτερικό του κτιρίου σε σηµεία εύκολα επισκέψιµα και ελέγξιµα και να συνδέονται µεταξύ τους µε εύκαµπτο αγωγό ισοδύναµης διατοµής µε το ηλεκτρόδιο γείωσης. (βλέπε Σχήµα 3). 5.2 Υλικά Ως ηλεκτρόδια θεµελιακής γείωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται χαλύβδινες ταινίες µε ελάχιστες διαστάσεις διατοµής 30 mm 3.5 mm ή χαλύβδινοι αγωγοί κυκλικής διατοµής µε ελάχιστη διάµετρο 10 mm. Για την επίτευξη χαµηλότερης αντίστασης γείωσης προτείνεται η χρήση ταινίας. Τα εξαρτήµατα για τη σύνδεση των αγωγών ή των ταινιών µεταξύ τους καθώς και µε το σιδηρό οπλισµό πρέπει να είναι κατασκευασµένα από θερµά γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα, να έχουν αντοχή σε διάβρωση και ικανότητα να άγουν το αναµενόµενο ρεύµα σφάλµατος. Οι λήψεις θεµελιακής γείωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση (γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα). Μπορεί να είναι σε µορφή ακροδέκτη γείωσης ή ζυγού γείωσης ή σε µορφή στρογγυλού αγωγού ή ταινίας. Πρέπει να επισηµαίνονται (π.χ. µε επικάλυψη ταινίας, χρωµατισµό κλπ.) και να προστατεύονται κατάλληλα από φθορά κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ισοδυναµικών συνδέσεων µε τις λήψεις της θεµελιακής γείωσης, καθώς και τα σηµεία σύνδεσης των εξαρτηµάτων διαστολής µε τις λήψεις της θεµελιακής γείωσης πρέπει να έχουν αντοχή σε διάβρωση στο περιβάλλον που εγκαθίστανται, ικανότητα να άγουν το αναµενόµενο ηλεκτρικό ρεύµα και επαρκή µηχανική αντοχή ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ηλεκτρικής συνέχειας. 5.3 ιάταξη σε θεµελιώσεις µε άοπλο σκυρόδεµα Τα ηλεκτρόδια θεµελιακής γείωσης (ταινίες ή αγωγοί) θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του άοπλου σκυροδέµατος, να περιβάλλονται από τουλάχιστον 5 cm σκυροδέµατος σε όλες τους τις πλευρές (βλ. Σχήµατα 4, 5). Για τη συγκράτηση της ταινίας ή του αγωγού πριν και κατά τη διάρκεια της σκυρόδεσης, πρέπει να χρησιµοποιούνται ορθοστάτες αποστάτες. Αυτοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον εγκιβωτισµό των ηλεκτροδίων σύµφωνα µε την παραπάνω απαίτηση και, ειδικά για την περίπτωση ταινίας, την ασφαλή συγκράτησή της σε κατακόρυφη θέση. (βλ. Σχήµατα 4 και 5) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη µεγαλύτερης επιφάνειας επαφής µεταξύ σκυροδέµατος και ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης είναι η καλή δόνηση του σκυροδέµατος και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 Kg/m ιάταξη σε θεµελιώσεις µε οπλισµένο σκυρόδεµα Τα ηλεκτρόδια θεµελιακής γείωσης πρέπει να τοποθετούνται επί του κατώτερου επιπέδου του οπλισµού της θεµελίωσης και να στερεώνονται σε αυτόν κάθε 2 m µε τη χρήση ειδικών συνδετήρων - σφιγκτήρων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν σωστή ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου µε τον οπλισµό. (βλ. Σχήµατα 6 και 7) Η απαίτηση για την περικάλυψη των ηλεκτροδίων µε τουλάχιστον 5 cm σκυροδέµατος θα πρέπει να ικανοποιείται και σε αυτή την περίπτωση. 7

8 EΛΟΤ 1424:2006 ΕΛΟΤ Για την καλύτερη προστασία των αγωγών γείωσης από τη διάβρωση και τις µηχανικές καταπονήσεις κατά τη φάση της κατασκευής, προτείνεται η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου να γίνεται στο οπλισµένο σκυρόδεµα και όχι στο άοπλο σκυρόδεµα καθαριότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη µεγαλύτερης επιφάνειας επαφής µεταξύ σκυροδέµατος και ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης είναι η καλή δόνηση του σκυροδέµατος και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 Kg/m 3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 Η πρόσδεση του ηλεκτροδίου µε τον οπλισµό µε τη χρήση χαλυβδοσύρµατος δεν εξασφαλίζει σωστή αγώγιµη σύνδεση και µπορεί να δηµιουργήσει υπερθέρµανση και σπινθήρα µεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισµού και ρωγµή στο σκυρόδεµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 Εάν η θεµελιακή γείωση χρησιµοποιείται και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει οι συνδετήρες σφιγκτήρες να έχουν υποστεί τις προβλεπόµενες εργαστηριακές δοκιµές των Προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ιάταξη σε θεµελιώσεις µε εξυγίανση του εδάφους ή/ και µε στεγανοποιητική µεµβράνη Σε κτίρια για τη θεµελίωση των οποίων προβλέπεται: η εξυγίανση του εδάφους µε αδρανή υλικά η παρεµβολή στεγανοποιητικής µεµβράνης, θα πρέπει το ηλεκτρόδιο της θεµελιακής γείωσης να εγκαθίσταται σε άµεση επαφή µε το έδαφος (κάτω από τα αδρανή υλικά ή τη στεγανοποιητική µεµβράνη). Για τον τρόπο κατασκευής της θεµελιακής γείωσης θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.3. (βλ. Σχήµατα 8, 9, 10 και 11). 8

9 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Σχήµα 1: ιάταξη της θεµελιακής γείωσης 1 ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης 2 σύνδεση µε τον ουδέτερο αγωγό σε δίκτυο TN 3 σύνδεση µε το δίκτυο υδρεύσεως 4 σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης 5 σύνδεση µε το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης 6 σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου 7 σύνδεση µε την εγκατάσταση κεραίας 8 σύνδεση µε τη τηλεφωνική εγκατάσταση 9 σύνδεση µε τη γείωση αλεξικέραυνου 10 εφεδρικός αποδέκτης Z ζυγός γειώσεων 9

10 EΛΟΤ 1424:2006 ΕΛΟΤ Σχήµα 2: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης Σχήµα 3: Σύνδεση αρµών διαστολής 10

11 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Σχήµα 4: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε άοπλο σκυρόδεµα Σχήµα 5: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε άοπλο σκυρόδεµα 11

12 EΛΟΤ 1424:2006 ΕΛΟΤ Σχήµα 6: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε οπλισµένο σκυρόδεµα Σχήµα 7: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε οπλισµένο σκυρόδεµα 12

13 ΕΛΟΤ EΛΟΤ 1424:2006 Σχήµα 8: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε στεγανολεκάνη µε σηµείο άµεσης γείωσης Σχήµα 9: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε στεγανολεκάνη µε εξάρτηµα σύνδεσης 13

14 EΛΟΤ 1424:2006 ΕΛΟΤ Σχήµα 10: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε στεγανολεκάνη µε σηµείο άµεσης γείωσης Σχήµα 11: ιάταξη ηλεκτροδίου θεµελιακής γείωσης σε στεγανολεκάνη 14

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα