Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση της ενέργειας «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARGES» cpv : Συνολικού Προϋπολογισµού ,00 ( πλέον Φ.Π.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 O Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό µε Ανοικτή Διαδικασία για την υλοποίηση της ενέργειας «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARGES» cpv : Συνολικού Προϋπολογισµού ,00 ( πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, του ΠΔ 59/2007[Οδηγία 2004/17/ΕΚ ], και συµπληρωµατικά του ΠΔ 118/2007 και των λοιπών κείµενων σχετικών διατάξεων καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Εισαγωγή Αναθέτουσα Αρχή (σελ.4) Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών Παροχή διευκρινίσεων (σελ.4) Άρθρο 3: Αντικείµενο Έργου Διάρκεια Σύµβασης (σελ.5) Άρθρο 4: Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση (σελ.10) Άρθρο 5: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισµού Κριτήριο Ανάθεσης (σελ.11) Άρθρο 6: Ορισµοί (σελ.12) Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας (σελ.13) Άρθρο 8: Εφαρµοστέα νοµοθεσία (σελ.13) Άρθρο 9: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία (σελ.15) Άρθρο 10: Δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό (σελ.15) Άρθρο 11: Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισµού (σελ.16) Άρθρο 12: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (σελ.17) Άρθρο 13: Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς Χρόνος ισχύος προσφορών (σελ.17) Άρθρο 14: Περιεχόµενο υποφακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής- Τεχνικής Προσφοράς (σελ.18) Άρθρο 15: Περιεχόµενο υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς (σελ.24) Άρθρο 16: Εγγυήσεις (σελ.25) Άρθρο 17: Διαδικασία παραλαβής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών Ενστάσεις - Προσφυγές (σελ.28) Άρθρο 18: Ολοκλήρωση Ακύρωση Μερική επανάληψη - Κατακύρωση (σελ.33) Άρθρο 19: Δικαιολογητικά κατακύρωσης µειοδότη (σελ.35) Άρθρο 20: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής - Χρονοδιάγραµµα παράδοσης - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής (σελ.39) Άρθρο 21: Αµοιβή Αναδόχου Κρατήσεις (σελ.39) Άρθρο 22: Αναπροσαρµογή τιµών (σελ.41) Άρθρο 23: Εγγυητική ευθύνη Υποχρεώσεις Αναδόχου - Κυριότητα και πνευµατική ιδιοκτησία - Εµπιστευτικότητα (σελ.41) Άρθρο 24: Τροποποίηση Σύµβασης Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις (σελ.42) Άρθρο 25: Υποχρεώσεις Ασφάλισης (σελ.43) Άρθρο 26: Δηµοσιότητα Πληροφόρηση (σελ.43) 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (σελ.45) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελ.47) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (σελ.48) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σελ.49) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (σελ.53) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ.110) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (σελ.114) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σελ.116) 3

5 Άρθρο 1 Εισαγωγή Αναθέτουσα Αρχή Στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισµού Λιµένος Πατρών ΑΕ το Διοικητικό του Συµβούλιο ενέκρινε µε την υπ αριθµ. 36/2015 Απόφασή του, την παρούσα Διακήρυξη, η οποία αφορά την διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού µε για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARGES» cpv : Συνολικού Προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Το ειδικότερο αντικείµενο των ζητουµένων µε την παρούσα υπηρεσιών αναλύεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω ενέργεια είναι ο Οργανισµός Λιµένος Πατρών ΑΕ µε έδρα την Πάτρα: Οδός : Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Νέου Λιµένα Πατρών Ταχ. Κωδ. : Λιµένας Πατρών Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος : Κων/νος Πλατυκώστας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος Η σχετική Σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισµού Λιµένος Πατρών ΑΕ. Η ενέργεια χρηµατοδοτείται στο ύψος του ποσού των ,00. Ο εν λόγω διαγωνισµός θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του έργου ARGES που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY » και χρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Επειδή τόσο η πρόσβαση στην Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή εκ µέρους των ενδιαφεροµένων και η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγµατοποιηθούν αποκλειστικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον ιστότοπο θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει µε αφορµή την συµµετοχή τους σε άλλους Διαγωνισµούς, να εγγραφούν στην εν λόγω πύλη ( ως οικονοµικοί φορείς ) και να λάβουν γνώση µέσω των εγχειριδίων χρήσης για ό,τι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής των προσφορών των. Λίγα Λόγια για το ΕΣΗΔΗΣ (Παράθεση από το εισαγωγικό κείµενο της ιστοσελίδας): «Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρµα µέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, σταδιακά, θα πραγµατοποιούν µε ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία µιας δηµόσιας σύµβασης. Συγκεκριµένα, µέσω του συστήµατος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και δηµοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισµού, η υποβολή των 4

6 προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύµβασης του διαγωνισµού. Επίσης, µέσω του συστήµατος παρακολουθείται η εκτέλεση των συµβάσεων, περιλαµβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιµολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωµή. Μέσω του συστήµατος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δηµοσίου να εφαρµόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συµφωνία πλαίσιο». Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαµβάνουν γνώση της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόµενων προσαρτηµάτων της, των συνηµµένων αρχείων ή/και όποιων διευκρινίσεων την συνοδεύουν, στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µέσω της οποίας θα πραγµατοποιείται και η όποια επικοινωνία µε τον Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι τον ΟΛΠΑ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής των σε αυτήν. Επικουρικά, η παρούσα καθώς και Περίληψή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΛΠΑ ΑΕ Άρθρο 3 Αντικείµενο Έργου Διάρκεια Σύµβασης Η παρούσα Προκήρυξη αφορά την ανάθεση Σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ARGES» (cpv: ) 3.1 Αντικείµενο Έργου Το έργο ARGES αφορά την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων διασυνοριακών έργων, όπως το GAIA και το GRETA, τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλους Οργανισµούς Λιµένων και πλέον επεκτείνονται περαιτέρω. Το έργο ARGES θα βελτιώσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα και τις υπηρεσίες που ανήκουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα GAIA το οποίο δηµιουργήθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στους Οργανισµούς Λιµένος Ηγουµενίτσας και Λεβάντε. Χρησιµοποιείται στα προαναφερόµενα λιµάνια για τη βελτίωση της ασφάλειας στις λιµενικές περιοχές, την απλοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επιβάτες, µεταφορείς και γενικά την κοινότητα του λιµανιού, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και µειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η διασύνδεση των υφιστάµενων λιµενικών συστηµάτων µε άλλα συστήµατα τα οποία παρέχουν πληροφορίες κυκλοφορίας, µετεωρολογικών προγνώσεων, γεωγραφικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, µε σκοπό την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των λιµένων. 3.2 Σκοπός και Στόχος έργου Το σύστηµα θα αναπτυχθεί µε βάση την αρχή της «ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας», επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες της λιµενικής κοινότητας να χρησιµοποιούν on-line συσκευές για την παρατήρηση αλλά και συµµετοχή στις διάφορες λιµενικές λειτουργίες που 5

7 θα οριστούν. Άµεση επιδίωξη είναι η εφαρµογή να κάνει χρήση σύγχρονων διεπαφών χρήσης για την εύκολη και αρµονική αποδοχή του συστήµατος. Το σύστηµα θα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µέσω οποιουδήποτε περιηγητή ιστοσελίδας και µέσω οποιασδήποτε διάστασης οθόνης ακολουθώντας τα πρότυπα που ορίζονται για τις ιστοσελίδες µε responsive web design. Το έργο στοχεύει στη µακροχρόνια βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων διαδικασιών και προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες ταξιδιώτες. Η εφαρµογή πρέπει να ακολουθεί µια σταδιακή προσέγγιση κατά φάσεις και θα πρέπει να παρέχεται ένας µηχανισµός συντονισµού µεταξύ της συνολικής εφαρµογής και των αντίστοιχων ενεργειών του. 3.3 Παραδοτέα Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος από τον Οργανισµό Λιµένα Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.) και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του Έργου ARGES, προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας: ΠΕ3: Αφορά την εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/65/EC και περιλαµβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση κατάλληλων διεπαφών επικοινωνίας µε την Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα και µε τα λιµάνια της Ηγουµενίτσας, της Κέρκυρας και του Μπάρι µέσω του κόµβου TAPIN. ΠΕ4: Αφορά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµένα (Port Community System) και τη διασύνδεσή του µε τα αντίστοιχα συστήµατα των λιµένων της Κέρκυρας, της Ηγουµενίτσας και του Μπάρι (GAIA TAPIN International Node). ΠΕ5: Αφορά την άµεση ενηµέρωση και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών χρηστών του λιµένα παρέχοντας τις παρακάτω υψηλού επιπέδου υπηρεσίες: Αξιολόγηση κυκλοφοριακών συνθηκών και άµεση ενηµέρωση µέσω κινητών συσκευών Παροχή πληροφοριών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος Ενηµέρωση αφίξεων αναχωρήσεων των πλοίων Ταχύτερη διέλευση οχηµάτων φορτίων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα MED.I.T.A. Ασφαλούς παραµονής και πρόσβασης στους χώρους του λιµένα ΠΕ6: Εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου Αυτόµατου Τηλεµετρικού Μετεωρολογικού Σταθµού (Α.Τ.Μ.Σ) Η σύµπραξη του έργου αποτελείται από τους Οργανισµούς Λιµένος Κέρκυρας, του Οργανισµού Λιµένος Πατρών και του Οργανισµού Λιµένος Μπρίντιζι. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον οδηγό υλοποίησης των προγραµµάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας και τη σύµβαση µε τη Διαχειριστική Αρχή του έργου. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα παραδοτέα του ανάδοχου ανά πακέτο εργασίας, τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του προγράµµατος ARGES καθώς και ο χρόνος υλοποίησης τους. 6

8 Προϋπολογισµός Υλοποίησης Παραδοτέων Π.Ε. Δράση Παραδοτέο Τίτλος Περιγραφή εργασιών Αναδόχου Προϋπολογισµός Υπηρεσίες Εξοπλισµός (K1) (K2) Implementing Directive 2010/65/EC Greece the in Creation/adaptation of the PCS in the ports of Igoumenitsa, Patras and Corfu Transfer and personalization of the services for passengers Creation of TAPINs in the Greek ports (Igoumenitsa, Patras and Corfu) Integration of the Greek TAPINs with the TAPIN located in the port of Bari Extension of monitoring systems, data entry about tourism, culture and useful information for passengers Customization of a system for the elaboration of marine weather Υποστήριξη στην εφαρµογή τής 2010/65/ΕΕ στην Ελλάδα Δηµιουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµένος (PCS) Υποστήριξη στη φάση της µεταφοράς και προσαρµογής υπηρεσιών για επιβάτες Δηµιουργία TAPIN - Τοπικού πληροφοριακού κόµβου Υποστήριξη στην ενσωµάτωση του τοπικού κόµβου στον διεθνή κόµβο GAIA Υποστήριξη στη φάση ενσωµάτωσης κυκλοφοριακών συνθηκών Υποστήριξη στην ενσωµάτωση µετεωρολογικών δεδοµένων για τη ναυτιλία Σύνολα:

9 Χρόνος Υλοποίησης Παραδοτέων Π.Ε. Δράση Παραδοτέο Ηµεροµηνία Παράδοσης Υποστήριξη στην εφαρµογή της 2010/65/ΕΕ στην Ελλάδα 10/08/ Δηµιουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµένος (PCS) (Κ1) Δηµιουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµένος (PCS) (Κ2) Υποστήριξη στη φάση της µεταφοράς και προσαρµογής υπηρεσιών για επιβάτες Δηµιουργία TAPIN - Τοπικού πληροφοριακού κόµβου (Κ1) Δηµιουργία TAPIN - Τοπικού πληροφοριακού κόµβου (Κ2) Υποστήριξη στην ενσωµάτωση του τοπικού κόµβου στον διεθνή κόµβο GAIA Υποστήριξη στη φάση ενσωµάτωσης κυκλοφοριακών συνθηκών Υποστήριξη στην ενσωµάτωση µετεωρολογικών δεδοµένων για τη ναυτιλία (Κ1) 20/08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /09/ /08/ Δηµιουργία Μετεωρολογικού Σταθµού (Κ2) 30/08/2015 Αναλυτικά, το αντικείµενο, οι προβλεπόµενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Διακήρυξης αυτής. Επισηµαίνεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των έργων και υπηρεσιών. Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κατά την οικοδόµηση της αρχιτεκτονικής του Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµένα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα έγγραφα και οι συναλλαγές που εµπλέκονται στον περιβάλλον διαχείρισης του λιµένα, καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και υπηρεσίες που θα πρέπει να καταγράφονται στις βάσεις δεδοµένων του συστήµατος. Έτσι, οι στόχοι του συστήµατος σε ψηφιακό επίπεδο, περιλαµβάνουν την ανάπτυξη ενός κεντρικού και έξυπνου ηλεκτρονικού µηνύµατος, από και προς τους συµµετέχοντες σε λιµενικές υπηρεσίες που εµπλέκονται σε κάθε συναλλαγή, τη διατήρηση µιας κεντρικής βάσης 8

10 δεδοµένων, βελτιώνοντας έτσι την ανίχνευση των συναλλαγών και την ορατότητα των υπηρεσιών. Οι δυνητικοί εµπλεκόµενοι φορείς για το λιµάνι της Πάτρας είναι οι εξής: Διαχειριστής Λιµενικού Συστήµατος ΠΛΗ.ΣΥ.Λ Χρήστες Οργανισµού Λιµένος Λιµεναρχείο (Ακτοφυλακή) Υπάλληλοι Τελωνειακής αρχής Λιµενεργάτες Πυροσβεστική Ακτοπλοϊκές εταιρείες - υπόλογος του εκάστοτε πλοίου. Διαχειριστές για τη διαχείριση οχηµάτων τακτικής έλευσης στους ελεγχόµενους χώρους του λιµένα (αστικά, ταξί, απορριµµατοφόρα, κτλ.), διαχείρισης RFID και µαγνητικών καρτών για οδηγούς και οχήµατα. Αναγνωρισµένοι οδηγοί οχηµάτων (π.χ. οδηγοί ταξί, οδηγοί αστικών κτλ.) Ασφάλεια λιµένα Αστυνοµία Υπηρεσίες µετανάστευσης Χρήστες TΑPIN. Άλλοι χρήστες (π.χ. χρήστες που σχετίζονται µε υπηρεσίες υγείας, περιβάλλοντος, αποβλήτων κτλ.) Όλοι οι παραπάνω φορείς και χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η επικοινωνία µεταξύ τους θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής του «ενιαίου παράθυρου», η οποία θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως µεσολαβητής της ανταλλαγής µηνυµάτων. Μεθοδολογία προσέγγισης για την πετυχηµένη αποδοχή του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. 9

11 A B Γ Δ Ε Στ Καταγραφή όλων των λειτουργιών χωρίς τη χρήση του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. Τυπική εξειδίκευση όλων των καταγεγραμμένων λειτουργιών Ανανέωση των λειτουργιών ενσωματώνοντας τη χρήση του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. Οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται και προτείνουν σενάρια χρήσης Δημιουργία των κατάλληλων τελικών ρουτίνωνκαι διεπαφών Ανανέωση των τελικών προδιαγραφών του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. 3.4 Διάρκεια Σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» και του υποψήφιου Αναδόχου θα άρχεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της αναγγελίας κατακύρωσης και θα λήγει την 20/09/2015 και σύµφωνα µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου στο σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους. Άρθρο 4 Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται µέχρι του ποσού των τετρακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( ) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εβδοµήντα πέντε ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ο εν λόγω διαγωνισµός θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του έργου ARGES που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY » και χρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 10

12 Άρθρο 5 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισµού Κριτήριο Ανάθεσης Η Επιτροπή του Διαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, και κατόπιν της αποσφράγισης του φακέλου Δικαιολογητικών /Τεχνικής Προσφοράς, προβαίνει στον έλεγχο των συνηµµένων στο τµήµα αυτό της προσφοράς σχετικών αρχείων, για κάθε έναν Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων της παρούσας. Αφού ελέγξει την αρτιότητα και ορθότητα των ως άνω υποβληθέντων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει προς τούτο σχετικό Πρακτικό, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε την αρίθµηση των προσφορών, η επωνυµία του Υποψηφίου, και σταθµίζεται ο βαθµός συµµόρφωσής του µε όσα στοιχεία απαιτεί η Διακήρυξη. Το Πρακτικό - του οποίου λαµβάνουν άµεση γνώση µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, µόνο όσοι υπέβαλαν προσφορές - ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί τυχόν αποκλεισµού κάποιου εκ των Υποψηφίων που δεν εκπλήρωσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Οι υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς των Υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι, χωρίς να µπορούν να «λάβουν µέρος» στο επόµενο στάδιο του Διαγωνισµού. Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισµού ορίζει ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, µε ηλεκτρονική κοινοποίηση στους υποψήφιους που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προγενέστερο στάδιο. Κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές, και το περιεχόµενό τους καταχωρείται σε σχετικό Πρακτικό. Στην συνέχεια, οι οικονοµικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή είναι συνταγµένες όπως ορίζει το Άρθρο 15 της παρούσας. Για τις Οικονοµικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαµηλές σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Π.Δ. 59/2007, ( άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ), η Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο αυτό και ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να τις απορρίψει. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισµού προχωρεί σε καταγραφή της Οικονοµικής προσφοράς κάθε Υποψηφίου, προσδιορίζει την χαµηλότερη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο ίδιο ως άνω Πρακτικό. Στην δυνητική περίπτωση που περισσότεροι του ενός Υποψήφιοι προσφέρουν επακριβώς την ίδια προσφερόµενη τιµή, µειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος µε την µεγαλύτερη προγενέστερη εµπειρία σε Διεθνείς Λιµένες. 11

13 Σχετική γραπτή ανακοίνωση, υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην οποία αναγράφεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το Όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται, αποστέλλεται στους Υποψηφίους που δεν µειοδότησαν. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους Υποψηφίους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως αποσαφήνιση εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συµπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Κριτήριο Ανάθεσης Μόνο κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης και κατακύρωσης του διαγωνισµού αποτελεί η υποβολή της πιο συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται παραπάνω, ο προσφέρων της οποίας ανακηρύσσεται Ανάδοχος και καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 6 Ορισµοί Για την κατανόηση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, δίνεται η σηµασία των παρακάτω όρων: «Ενδιαφερόµενος»: Κάθε ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία «Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισµό Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε «Υποψήφιος»: Το νοµικό πρόσωπο, σύµπραξη ή Κοινοπραξία που υποβάλλει Προσφορά «Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, µέσω της Σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί «Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα «Τεύχη Διακήρυξης»: Τα Τεύχη που αναρτά η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισµός «Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισµού. Περιλαµβάνει το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, και την Οικονοµική Προσφορά «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία (ιδιωτικό συµφωνητικό) που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του Οργανισµού Λιµένος Πατρών ΑΕ και του Αναδόχου 12

14 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση αλλοδαπού-χώρας µέλους ΕΕ - Υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόµιµο εκπρόσωπο «Έργο»: Η παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα Άρθρο 7 Γλώσσα Διαδικασίας Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισµό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Κείµενα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της Ελληνικής, δεν λαµβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού και δεν θα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στα ελληνικά, δεν λαµβάνονται υπ όψη. Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της Εγγυητικής επιστολής συµµετοχής - και κατόπιν αυτή της καλής εκτέλεσης - και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζοµένου ( ή του δικαιολογητικού ), είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 8 Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Ο παρών διαγωνισµός, διέπεται από: την από 17 Δεκεµβρίου 2012 εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του προγράµµατος «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY , περί υλοποίησης του έργου. το εγκεκριµένου Τ.Δ.Ε. του έργου «ARGES» το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY Την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.Δ. 59/2007, όπως ισχύει, συµπληρωµατικά µε το Π.Δ. 118/2007, το Ν.2362/95 Άρθρο 83 παρ.1, όπως αυτό αναθεωρήθηκε µε την υπ αριθµ.35130/739 ΥΑ του Υπουργού Οικονοµικών ( ΦΕΚ 1291Β/ ), για το ύψος υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου, και των λοιπών κείµενων διατάξεων που εφαρµόζονται για το ύψος υπηρεσιών και προµηθειών του συγκεκριµένου έργου Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/15 13

15 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/ αντίστοιχη Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» τον Κανονισµό 1336/2013 της Ευρωπαϊκής επιτροπής της 13 ης Δεκεµβρίου 2013 «για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων». τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.Δ. 60/2007 την υπ αριθµ. 36/2015 Απόφαση του ΔΣ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ για τη διενέργεια διαγωνισµού για την επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Εξοπλισµού στην υλοποίηση του έργου ARGES. τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης µεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. τη Σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. Τις υπ αρ. 44/2013 και 45/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί αρµοδιοτήτων του Πρόεδρου & Δ/ντος Συµβούλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.. το Ν. 2286/95 περί «προµηθειών του Δηµόσιου τοµέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». τις διατάξεις του Ν. 2856/ 2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α / 248), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3336/ 2005 (ΦΕΚ Α / 95). το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α / ) «.Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει σήµερα. το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α / ) «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (ΔΕΚΟ)». το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/ ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 14

16 τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) «Ρυθµίσεις λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Οι σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.Δ., Απόφασης, κ.λ.π.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 9 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία Η συµµετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης, β) της ισχύουσας νοµοθεσίας και γ) των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών της χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένα Πατρών. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνιστά τεκµήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας προς επιτακτικό κανόνα Δηµοσίου Δικαίου ή προς κανόνα Δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας Δικαίου ή Δηµόσιας Τάξης. Άρθρο 10 Δικαιούµενοι συµµετοχής στο Διαγωνισµό Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος µέλος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Συµφωνία περί Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 15

17 χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος ή/ και υπεργολάβος σε περισσότερες της µίας προσφοράς. Άρθρο 11 Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισµού Στο διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής και εποµένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται, όσοι: i. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, του προηγούµενου Άρθρου ii. αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δηµοσίου τοµέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, iii. εκτελούν ήδη ή εκτέλεσαν καθήκοντα Συµβούλου του ΟΛΠΑ ΑΕ, στα πλαίσια του αυτού Ευρ. Προγράµµατος ARGES iv. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, v. έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, vi. έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, vii. έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, viii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, ix. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, x. είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται, κατ εφαρµογή των άρθρων 24 µέχρι 29 του ΠΔ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου», xi. έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής. xii. δεν ανταποκρίνονται σε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 12 «Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών» Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε µέλος της. 16

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα