ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο κε έκθαζε ζηε Γηδαθηηθή» Τπνςήθηνπ γηα κνληκνπνίεζε ζηελ ίδηα ζέζε Ησάλληλα

2 A. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν: Εήθνο Γέδνο Υξνλνινγία γέλλεζεο: Σόπνο γέλλεζεο: Πύξγνο Κνλίηζεο-Ησάλληλα. Γηεύζπλζε θύξηαο θαηνηθίαο. Γηεύζπλζε εξγαζίαο: Oκήξνπ θ Βνξείνπ Ζπείξνπ Αλαηνιή Ησάλληλα. Σειέθσλν: Κηλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο Παλ/πνιε Ησαλλίλσλ, B. ΠΟΤΓΔ - ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ : ΜΑΡΑΛΔΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ : ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ <<BRERA>> ΜΗΛΑΝΟ- ΗΣΑΛΗΑ : Δθπαηδεπηηθή άδεηα γηα εθπόλεζε θαιιηηερληθνύ έξγνπ θαη κεηαπηπρηαθή έξεπλα ζηελ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ηεο Αζήλαο κε επνπηεύνληα θαζεγεηή ηνλ θ.μπόηζνγινπ Υξόλε.(Άηππν Μεηαπηπρηαθό) 2000: Με απόθαζε ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Η.Σ.Δ. (Ηλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο) αληηθαζίζηαηαη ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο κε θαιιηηερληθό έξγν ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Τ.Α. Δ/2448 Π../1999 ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο δσγξαθηθήο. 2005: Τπνζηήξημε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηε ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο-Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 2

3 Σίηινο Γηαηξηβήο:<<Ζ Δηεξόηεηα ζηελ Σέρλε θαη ε πξνζέγγηζή ηεο ζην ρώξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ησλ πιαζηηθώλ ηερλώλ>>. Βαζκόο: Άξηζηα. Γ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ : Γίδαμε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε :Γίδαμε ζε Διιελόγισζζα ζρνιεία ηεο Ηηαιίαο απνζπαζκέλνο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1994: Μεηαηάρζεθε ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο θαζεγεηήο θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ(πδ8). ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΉΜΑΣΑ : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Χο απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθόο παξείρε έξγν «ζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» ζην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο-Δηθαζηηθά : Σ.Δ.Η. Ησαλλίλσλ-Σκήκα Βξεθνλεπηνθόκσλ. Χο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο δίδαμε ην κάζεκα «Καιιηηερληθή Αγσγή-Δηθαζηηθά» (ζεσξία θαη εξγαζηήξηα» : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ-Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Με βάζε ην Π.Γ.407/80, δίδαμε ην κάζεκα «Δηθαζηηθά» ηνπ Α θαη Β έηνπο : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ-Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο θαη Πιαζηηθώλ Σερλώλ. Με βάζε ην Π.Γ. 407/80 δίδαμε ηα καζήκαηα: Δξγαζηήξηα Εσγξαθηθήο, 1 νπ, 2 νπ, 3 νπ θαη 4 νπ εμακήλνπ θαη Δξγαζηήξηα θαηεύζπλζεο 5 νπ θαη 6 νπ εμακήλνπ. 3

4 : Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο-Παηδαγσγηθό Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. Χο Λέθηνξαο δίδαμε ηα καζήκαηα: Αηζζεηηθή 1 (Α έηνο, ρεηκεξηλό εμάκελν), Αηζζεηηθή 2 (Α έηνο, εαξηλό εμάκελν), Γηδαθηηθή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ (Β έηνο, ρεηκεξηλό εδμάκελν) θαη Δηδηθά ζέκαηα Γηδαθηηθήο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ (Β έηνο, εαξηλό εμάκελν) : Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Χο ΔπηθνπξνοΚαζεγεηήο δίδαμε ηα καζήκαηα ρνιηθή Παηδαγσγηθή (Γ έηνο, εαξηλό εμάκελν), Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο (Γ έηνο, ρεηκεξηλό εμάκελν), ρέδην Η,( Α έηνο, ρεηκεξηλό εμάκελν), ρέδην ΗΗ, (Α έηνο, εαξηλό εμάκελν), Εσγξαθηθή Η,( Α έηνο, ρεηκεξηλό εμάκελν), Εσγξαθηθή ΗΗ,( Α έηνο, εαξηλό εμάκελν). ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΆ ΜΑΘΖΜΑΣΑ. Γίδαμε ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ γεληθήο θαηεύζπλζεο ην κάζεκα: Ηδέα θαη πξαθηηθή ηνπ ζρεδίνπ. Γ. ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΑΣΟΜΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ (Πριν ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσρος) 1993: Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. 1994: <<BOSCH GALERIE>>,Aζήλα. 1995: Γθαιεξί <<Ακπκώλε>>, Ησάλληλα 1995: Γθαιεξί ηεο Έξζεο,Αζήλα. 1996: Γθαιεξί <<Πξίζκα>>,Λεηβαδηά. 1997: Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. 2001: Γθαιεξί << Αξγώ >>, Αζήλα. 2004: Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. (Μεηά ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσρος) 2010: Γθαιεξί Αγθάζη, Αζήλα. 4

5 ΟΜΑΓΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ (Πριν ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσρος) 1981:Αλαδεηήζεηο ζηε «ΒRERA». Πλεπκαηηθό Κέληξν SESTO SAN GIOVANI, Μηιάλν,Ηηαιία 1983: Γθαιεξί «PUNTO SETTE»,Busto Arsizio, Μηιάλν,Iηαιία. 1988: Γθαιεξί. ΤΝ, Αζήλα. 1988: Έθζεζε Εσγξαθηθήο-Υαξαθηηθήο, Έλσζε νβηεηηθώλ Καιιηηερλώλ, Μόζρα. 1988: Έθζεζε ύγρξνλεο Διιεληθήο Σέρλεο ζηελ Πύιε Ακκνρώζηνπ θαη ζηελ Λεπθσζία, Κύπξνο. 1989: Έθζεζε ζηε SALA GEMITO, Nεάπνιε, Ηηαιία. 1993: Β Παλειιήλην πλέδξην γηα ηα Μ.Μ.Δ. ζην Εάππεην, Αζήλα. 1994: «Διιεληθό Σνπίν».Γηεζλέο Κέληξν Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ΑΔΝΑΟΝ, Αζήλα. 1995: «Οη Νενέιιελεο Εσγξάθνη θαη ε Παξαδνζηαθή Αξρηηεθηνληθή». ΑΔΝΑΟΝ, Αζήλα. 1995: Έθζεζε ζπλεξγαηώλ ηεο BOSCH GALERIE, Nνέκβξεο 1995, Αζήλα. 1996: ρέδηα, Πηλαθνζήθε Κνπβνπηζάθε, Κεθηζηά. 1996: «Σξέλα-ηαζκνί-Οξίδνληεο», θαινθαίξη 1996, Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. 1996: ΦΧΚΗΚΑ 96: 7 επηεκβξίνπ έσο 7 Οθησβξίνπ, ύγρξνλε Διιεληθή Εσγξαθηθή: πιινγή Κ. Ησαλλίδε,Άκθηζζα. 1997: Παλεπεηξσηηθή Έθζεζε ζην Εάππεην Μέγαξν,Αζήλα. 1997: «ΔΣΗΔ ΣΟΤ ΒΛΔΜΜΑΣΟ». Οκαδηθή Έθζεζε ζην Δηθαζηηθό Κέληξν ύγρξνλεο Σέρλεο Λάξηζαο ζε επηκέιεηα ηεο Αζελάο ρηλά. 1998: Ηνύληνο-Ηνύιηνο: Δηθαζηηθό Κέληξν ύγρξνλεο Σέρλεο Λάξηζαο. ύγρξνλε Διιεληθή Σέρλε-πιινγή Λ. Μπέιηζηνπ θαη επηκέιεηα Ν. Ζιηνπνύινπ-Ρνγθάλ «Focalization du regard»,πξνεδξία ηεο Διιάδνο,Βξπμέιιεο. 2001: Οθηώβξεο,Μήλαο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ,Γήκνο Αζελαίσλ- Σερλόπνιηο-Γθάδη, Αζήλα. 2002: «Δλαο πεξίπαηνο ηελ Άλνημε».Απξίιεο, Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. 2003: «Ηδαληθέο Δηθόλεο θαη Δίδσια».Εσγξαθηθή, Απξίιεο, Γθαιεξί ηεο Έξζεο, Αζήλα. 2003: Αύγνπζηνο. Εσζηκαδώλ Γξάζεηο. Κάζηξν Ηηο Καιέ. Ησάλληλα. 2006: επηέκβξεο. Εσζηκαδώλ Γξάζεηο 2006 θαη Δπεξγεηηζκόο. Ησάλληλα. (Μεηά ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσρος) 5

6 2011:Gallery Γαία 2011: Gallery Αγθάζη.Οκαδηθή ζπλεξγαηώλ. 2012: Gallery Αγθάζη.Οκαδηθή ζπλεξγαηώλ. 2012: Γσδσλαία. Γσδώλε-Ησάλληλα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ-ΚΡΗΣΗΚΔ ΣΟ ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΔΡΓΟ. ΚΑΣΑΛΟΓΟΗ ΟΜΑΓΗΚΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ ΈΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ. Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθώλ Σερλώλ Διιάδνο- Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθώλ Σερλώλ Κύπξνπ. Πύιε Ακκόρσζηνπ Ννεκβξίνπ ΛΔΤΚΧΗΑ. BOSCH GALERIE (Κξηηηθή έξγνπ από ηνλ Αθαδεκατθό-Ηζηνξηθό Σέρλεο Υξύζαλζν Υξήζηνπ ). ΟΓΖΓΟ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΟΤΒΟΤΣΑΚΖ. Α έθδνζε: Αζήλα 1996 από <<ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΟΤΒΟΤΣΑΚΖ>>. ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ Κ.ΗΧΑΝΝΗΓΖ. ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΦΗΖ. ΜΟΤΔΗΟ ΜΑΡΗΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΖ ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ. 7 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 7 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ Κείκελν παξνπζίαζε: ΝΣΟΡΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ-ΡΟΓΚΑΝ ΔΣΗΔ ΣΟΤ ΒΛΔΜΜΑΣΟ. Νενπαξαζηαηηθνί δεκηνπξγνί. Δπηκέιεηα έθζεζεο: ΑΘΖΝΑ ΥΗΝΑ. 7Οθησβξίνπ 22 Ννεκβξίνπ ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ ΛΑΡΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΟΛΔΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑ. «ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ» από ηε ζπιινγή Λ. ΜΠΔΛΣΗΟΤ. Δπηκέιεηα: ΝΣΟΡΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ-ΡΟΓΚΑΝ. Ηνύληνο ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ ΛΑΡΗΑ. ΜΖΝΑ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ. ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΔΛΛΑΓΟ. ΕΧΗΜΑΓΧΝ ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΤΔΡΓΔΣΗΜΟ. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ GALLERY «ΑΓΚΑΘΗ», Οθηώβξεο Κείκελν, παξνπζίαζε: Αζελά ρηλά. 6

7 ΒΗΒΛΗΑ ΛΔΞΗΚΑ. ΛΔΞΗΚΟ ΔΛΛΖΝΧΝ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ. (ΣΟΜΟ 1 Α Ζ ) Δθδνηηθόο νίθνο <<ΜΔΛΗΑ>>. ΣΤΠΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ATHENS NEWS 30/12/1993, ΒΖΜΑ 7/11/1993, ΔΘΝΟ 12/11/1993, ΑΤΓΖ 21/12/1993, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 29/12/1993, ΒΖΜΑ 1995, ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 26/11/1993, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 22/12/1993, ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ,ΝΟΔΜΒΡΖ 1993, ARTI, ΑΤΓ.-ΔΠΣ.-ΟΚΣ, 1993, ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ΓΔΚ.1993, LIVING, ΗΑΝ.-ΦΔΒΡ. 1994, Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΖ, 9/11/1997 ζε παξνπζίαζε από ηελ Βηβή Βαζηινπνύινπ,ΔΘΝΟ 2001, ΔΘΝΟ 8/3/2001, ΔΣΗΑ 12/3/2001, ΣΟ ΒΖΜΑ 13/3/2001, ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 18/3/2001, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 10/3/2001, ΔΘΝΟ(ΟΓΖΓΟ 8 έσο 14 ΜΑΡΣΗΟΤ) 2001 ζε παξνπζίαζε από Γήκεηξα Ρνπκπνύια, ΔΘΝΟ 12/3/2001, ΔΘΝΟ 13/3/2001, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 12/3/2001, ΑΓΔΤΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ ΜΖΣΖ 13/3/2001, ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 13/3/2001, ΔΘΝΟ 15,17, θαη19/3/2001, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 16/3/2001, ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 16/3/2001, πεξηνδηθό ΔΗΝΑΗ 27/3/2001, ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 24/3/2001, ΔΘΝΟ ( πλέληεπμε από Γήκεηξα Ρνπκπνύια ζηελ ζηήιε ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛΟΗ ) 16/3/2001, ΖΜΔΡΖΗΑ 27,28 /3/2004. ATHENS VOISE ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ: LIVING Σεύρνο επηεκβξίνπ 1995,παξνπζίαζε από Νηόξα Ζιηνπνύινπ- Ρνγθάλ. ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ: Σν Ννέκβξην ηνπ 1993 έγηλε παξνπζίαζε ηεο έθζεζήο ηνπ από ηνλ ζεσξεηηθό Σέρλεο Σάθε Μαπξσηά. INTERNET: Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ ΕΧΗΜΑΓΔ: Καζώο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αίζνπζαο Σέρλεο «Αγθάζη».www.agathi.gr Κξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ έγηλε επίζεο από ηνλ Αθαδεκατθό Υξύζαλζν Υξήζηνπ κε ηελ επθαηξία ηεο αηνκηθήο ηνπ έθζεζεο ζηε BOSCH GALERIE ην Πξόινγνο θαη παξνπζίαζε θαηαιόγνπ από ηελ Αζελά ρηλά ζε αηνκηθή έθζεζε ζηε γθαιεξί Αγθάζη ην

8 Δ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ΚΑΗ ΖΜΔΡΗΓΔ ΜΔ ΔΗΖΓΖΔΗ : (Πριν ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσροσ) 1994: πκκεηνρή σο εηζεγεηήο ζην ζπλέδξην ηεο 28 εο θαη 29 εο Μαΐνπ κε ζέκα «Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα Πξνγξάκκαηα Δηθαζηηθήο Αγσγήο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα» πνπ νξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ην Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθώλ Σερλώλ Διιάδνο. Αζήλα. Θέκα εηζήγεζεο : «Οηθνινγία θαη Δθπαίδεπζε κέζσ ηεο Σέρλεο». 2006: πκκεηνρή σο εηζεγεηήο ζην WORK-SHOP ηεο 24 εο θαη 25 εο Μαΐνπ κε ζέκα: «Σέρλε θαη Μέζα: Νέεο εηθόλεο,λέεο δηαδηθαζίεο».(«δl ARTE Y LOS MEDIOS: NUEVAS IMAGENES, NUEVOS PROCESOS»)πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Θέκα εηζήγεζεο:»σέρλε θαη θνηλσληθόο εθδεκνθξαηηζκόο ζηελ επνρή ησλ ΜΑSS-MEDIA». 2008: Ζκεξίδα νξγαλσκέλε από ηα ηκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, Πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.Θέκα εκεξίδαο. «Ζ Γξακαηηθή Σέρλε θαη ηα Δηθαζηηθά ζηελ Δθπαίδεπζε». Θέκα εηζήγεζεο: «Δηθαζηηθά θαη Γξακαηνπξγία. Κνηλέο θαηαβνιέο,θνηλέο πξννπηηθέο.» (Μεηά ηην εκλογή ηοσ φς επίκοσροσ) 2010: πλέδξην κε ζέκα «LOCAL GLOBAL, images a recits» Universite Paris 8 Departemant Arts plastiques, Παξίζη (20 Γεθεκβξίνπ 2010) Θέκα εηζήγεζεο «Art,alterite, altermodernite» Δηζεγεηέο: Παπαδεκεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Γέδνο Εήθνο. 2010: Δπηζηεκνληθή δηεκεξίδα: «Άηππεο κνξθέο εξγαζίαο: Πξαγκαηηθόηεηεο,ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο». Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο Σνκέαο Λανγξαθίαο (12θαη 13 Ννεκβξίνπ2010) Θέκα εηζήγεζεο: Ζ ηέρλε θαη ν θαιιηηέρλεο σο «ππνηηκεκέλε εξγαζία» θαη θξηηηθή ηεο «ππνηηκεκέλεο εξγαζίαο» ζηελ επνρή ηεο λενηεξηθόηεηαο. 8

9 2011: Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο (25-29 Μαηνπ 2011) Αζήλα. Αλαθνίλσζε: «Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο, ηνπ θύινπ θαη ηεο πξνηίκεζεο ρεξηνύ ζηελ αηζζεηηθή πιεξόηεηα ησλ ζρεδίσλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο.» Βιάρνο Φ, Μπνλώηε Φ, Γέδνο Ε, Μαγνπιηώηεο Απ., Μαηζνύθαο Π.,Υαικπέ Μ. 2012: 3 ν Γηεζλέο πλέδξην Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, «Ζ έξεπλα ζηελ παηδηθή ειηθία:πξνζδηνξίδνληαο έλα λέν εξεπλεηηθό ηνπίν».( Μάε 2012, Ησάλληλα) Θέκαηα εηζήγεζεο: 1) Αληώλεο Βάνο, Εήθνο Γέδνο: «Δηθαζηηθέο δξάζεηο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηελ ηππηθή θαη κή ηππηθή εθπαίδεπζε:ζ πεξίπησζε ηνπ εηθαζηηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Ρίνπ». 2) Πνιπμέλε Αξαπάθε, Εήθνο Γέδνο: «Πξνεηνηκάδνληαο δαζθάινπο γηα ηελ θαιιηηερληθή αγσγή ζηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.μηα ζπγθξηηηθή δηεξεύλεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ζην παηδαγσγηθό ηκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνπ ηκήκαηνο Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ». ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ: Μέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ζην 1 ν ζπλέδξην κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο κε ηίηιν, «Ζ θεξακηθή Σέρλε ζηελ εθπαίδεπζε» (7-8-9 Γεθεκβξίνπ 2012, Βόινο). Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΑΡΘΡΑ Γέδνο Ε. (1987) «Γθηνπδέπε Αξηζηκπόιλην»:Σν έξγν ηνπ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηα κνληέξλα θηλήκαηα Πεξηνδηθό 70 Υ 100, Θέκαηα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1987, ζει Γέδνο Ε. (1988) Ο ζεζκόο ηεο Σέρλεο ζήκεξα. Πεξηνδηθό 70 Υ 100.Θέκαηα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ,Αζήλα,Μάξηηνο-Απξίιηνο1988,ζει Γέδνο Ε. (2003) Σέρλε θαη Δηεξόηεηα. Πξνζεγγίζεηο ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ησλ νπηηθώλ θαη πιαζηηθώλ ηερλώλ. Πεξηνδηθό: Παηδαγσγηθόο Λόγνο,Σεηξάκελε έθδνζε παηδαγσγηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ,Σόκνο Θ 2003 Σεύρνο 1. Δθδόζεηο Κνξθή, Αζήλα (ζει ). 9

10 Γέδνο Ε.( Άλνημε-Καινθαίξη 2008). Ζ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζην ειιεληθό ζρνιείν. Πεξηνδηθό: Γειηίν εθπαηδεπηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη επηθνηλσλίαο. Δθδόζεηο ρνιή Παλαγησηνπνύινπ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑ Γθόβαξεο Υ.,Γέδνο Ε.(2004) Σέρλε,αηζζεηηθή αγσγή θαη εηεξόηεηα. Μηα πξνζέγγηζε από ηε ζθνπηά ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο,ζην Γθόβαξεο Υ., Βξαηζάιεο Κ., Κακπνπξνπνύινπ Μ., Επιζηήμη και Τέσνη-Διεπιζηημονικέρ πποζεγγίζειρ, Αζήλα,Αηξαπόο. Γέδνο Ε. Ζ Γηδαθηηθή ηεο Σέρλεο ζην πνιππνιηηηζκηθό ζρνιείν-ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην ζπι. Έξγν, επηκ. Γθόβαξεο Υ., Διαπολιηιζμική εκπαίδεςζηθεωπία και ππάξη, Αζήλα, Αηξαπόο 2006 (ππό έθδνζε) Γέδνο Ε. <<Πνιππξννπηηθόηεηα>> θαη θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ζην δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν. ην Γθόβαξεο Υ.,(Δπηκ. Δθδ.),Κείμενα για ηη διδαζκαλία και ηη μάθηζη ζηο διαπολιηιζμικό ζσολείο. Αζήλα:Αηξαπόο. (2009) ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 1. Αλάζεζε θξίζεο αμηνιόγεζεο παξαθνινύζεζεο από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ-δηδαθηηθνύ παθέηνπ ζηα καζήκαηα: CD-ROM Δηθαζηηθά Α - Σ Γεκνηηθνύ, Θεαηξηθή Αγσγή Δ -Σ Γεκνηηθνύ. (Βηβιίν καζεηώλ-δαζθάινπ) 2. Πξόγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο imago Δλαύζκαηα γηα ηελ εξγαζία ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ζηελ ειηθία ηνπ δεκνηηθνύ eu 3. Μέινο ηνπ κεηξώνπ θξίζεο- αμηνιάγεζεο ηνπ «Μέληνξα»,πεξηνδηθό Δπηζηεκνληθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. Σ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Σ1. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο. (Από ην επηέκβξην ηνπ 2007 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009). Διζηγηηικές επιηροπές-ζσμεηοτή ζε εκλεκηορικά ζώμαηα. Μέινο ζε δύν εθιεθηνξηθά ζώκαηα γηα ηελ εθινγή κειώλ ΓΔΠ: Δθινγή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ζηε βαζκίδα Λέθηνξα «Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο» (2009) 10

11 Δθινγή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο-γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο» (2008) σμμεηοτήζε Δπιηροπές Σμήμαηος. Αθαδ. έηνο : Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, Οδεγνύ πνπδώλ, Τπνδνρήο θνηηεηώλ θαη θνηηεηηθώλ ζεκάησλ, κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. Αθαδ. έηνο : Τπνδνρήο θνηηεηώλ θαη θνηηεηηθώλ ζεκάησλ. Σ2. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Μέλος Προζφρινής Γιοικούζας Δπιηροπής :Μέινο ηεο πξνζσξηλήο Γηνηθνύζαο επηηξνπήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξεζεο Πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδνο. Μέλος ζε Διζηγηηικές επιηροπές-ζσμμεηοτή ζε εκλεκηορικά ζώμαηα άλλφν Πανεπιζηημίφν. Μέινο ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ εθιεθηνξηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Σέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε» ζην ΠΣ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μέινο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δηθαζηηθά :Σερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο», ζην ΠΣ Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Μέλος ζε εκλεκηορικά ζώμαηα ηοσ ημήμαηος Πλαζηικών Σετνών και Δπιζηημών ηης Σέτνης. ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. «Υαξαθηηθή. Παξαδνζηαθέο ηερληθέο, Ξπινγξαθία, Υαιθνγξαθία, Ληζνγξαθία». ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. «Εσγξαθηθή.ύγρξνλεο δηεπξπκέλεο εθθξαζηηθέο κνξθέο». ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Δηθαζηηθά κε έκθαζε ηα Οπηηθναθνπζηηθά κέζα-βηληενηέρλε». ηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Πιεξνθνξηθή.Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ηελ Σέρλε». ηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Λανγξαθία». Δπίβλευη διδακηορικών διαηριβών Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα: «Ρηδσκαηηθή εθπαίδεπζε θαη Σέρλε». 11

12 σμμεηοτή ζε Δπιηροπές ηοσ ημήμαηος Πλαζηικών Σετνών και Δπιζηημών ηης Σέτνης.. 1) Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 2)Δπηηξνπή σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 3)Δπηηξνπή πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΖ/Erasmus 4)πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (.Δ.Μ..) 5)Δπηηξνπή θαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ 6)Δπηηξνπή παξαιαβήο αγνξαδνκέλσλ εηδώλ, νξγάλσλ θαη πιηθώλ θαζώο θαη δηαπίζησζεο εξγαζηώλ. 7)Δπηηξνπή πγθιεηηθήο Γηαρείξεζεο Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ. 8)Δπηηξνπή ίδξπζεο εξγαζηεξίσλ. 9) Δπηηξνπή γηα ηελ νξγάλσζε-επηκέιεηα έθζεζεο ζην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη ρξώκα» έηνο )Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.(Γηα ην ηκήκα πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο) ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ Μέινο Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ Διιάδνο. Μέινο ηεο Έλσζεο Καζεγεηώλ Καιιηηερληθώλ καζεκάησλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Έξγα ηνπ ππάξρνπλ ζε ηδησηηθέο θαη δεκόζηεο ζπιινγέο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. 12

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος tegos@uoc.gr, Σηλ. 00306938610594 Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα