ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στην Πράξη: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΦΑΣΗ (Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ. Β ΦΑΣΗ) MIS Για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πράξη: Υποέργο: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.) (MIS ) Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Β Φάση κος Χαραλάμπους Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Α.Σ.Κ.Τ. Κωδικός Πράξης (MIS): MIS Είδος Διαγωνισμού: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Λογισμικού Τίτλος Διαγωνισμού: Συνολική Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη σε ευρώ ( ): Φ.Π.Α.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Φορέας Χρηματοδότησης: Διαδικασία ανάθεσης: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πράξη: Υποέργο: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωδικός Πράξης (MIS): MIS Είδος Διαγωνισμού: Τύπος Προμήθειας: Τίτλος Διαγωνισμού: Συνολική Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη σε ευρώ: Φ.Π.Α.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Φορέας Χρηματοδότησης: Διαδικασία ανάθεσης: Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος μειοδοτικού διαγωνισμού: Κριτήριο Κατακύρωσης: Ημερομηνία δημοσίευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού: (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/ Ε.Δ.Δ.Α.Π.) Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.) Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Β Φάση κος Χαραλάμπους Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Α.Σ.Κ.Τ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθεια Λογισμικού Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 28/07/2014 Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 28/08/ /09/2014 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 10πμ Δ/ νση: Πατησίων 42, Αθήνα, Γραφεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Σ.Κ.Τ., ενώπιον αρμόδιας Ε.Δ.Δ.Α.Π. 2

3 Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι: Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού: Δωρεάν διάθεση της περίληψης και της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού: Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Απόφασης Επιτροπής Ερευνών περί συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου 16/09/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14.00μμ Δ/ νση: Πατησίων 42, Αθήνα, Πρωτόκολλο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Σ.Κ.Τ. κα. Πηνελόπη Λεκαδίτη τηλ.: Από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42, Αθήνα Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.Κ.Τ. στο δικτυακό τόπο: (Προκηρύξεις ΕΛΚΕ) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως, σε σφραγισμένο φάκελο και σε δύο (2) αντίγραφα Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 28/07/2014 (ΑΔΑ: ΩΩ3Θ46Ψ8ΝΖ-6ΙΣ) 3

4 Η ΑΣΚΤ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α. 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150/ ) και τη λοιπή νομοθεσία περί προμηθειών. 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ αριθ /739/ΦΕΚ 1291/τ. Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Την υπ αριθ. πρωτ. 1953/ Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ. 6. Την από 28/07/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το «Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.» προϋπολογισμού δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το «Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.» ( MIS ) που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ ( ). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.». Οι προδιαγραφές του συστήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 4

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των (14.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα των Ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ. (www.elke.asfa.gr). Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ημερομηνία ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα 28/08/2014). ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την από 28/07/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ειδικά για τον σκοπό αυτό. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42, , Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ ) ή είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (Προκηρύξεις). Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, (τηλ.: , , ). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42, Αθήνα, από τις 28/08/2014 μέχρι τις 16/09/2014 και ώρα μ.μ. ή να αποσταλούν αποκλειστικά με curier στην ανωτέρω διεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημέρα ( 16/09/2014) και ώρα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις 22/09/2014 και ώρα π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 5

6 προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθ. πρωτ 1475/ για το «Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ.» ΠΡΑΞΗ «Δ.Α.ΣΤΑ. ΑΣΚΤ» MIS «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει: 1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο - μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα νόμιμης σύστασης, λειτουργίας και νόμιμης εκπροσώπησης (και τα αντίστοιχα ΦΕΚ εφόσον απαιτούνται) 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα 3) του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι: Δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 6

7 Αποδέχεται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιλαμβάνει αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή για τα ακόλουθα: 1. Τεχνικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού (να εξηγηθεί με σαφήνεια ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή των Interfaces με τα ήδη υφιστάμενα συστήματα) 2. Πρόσθετες Διεπαφές Διαλειτουργικότητας 3. Δυνατότητα συνεχούς επαφής με την ομάδα υποστήριξης του έργου της Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.Κ.Τ. καθ όλη τη διάρκεια του έργου 4. Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης κατά τη διάρκεια του έργου 5. Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης μετά την παράδοση (εκτός του συμβατικού τιμήματος του παρόντος έργου) 6. Παραδοτέα έργου 7. Χρονοδιάγραμμα έργου 8. Εκπαίδευση προσωπικού 9. Ομάδα Έργου (Οργάνωση - Εμπειρία σε custmized εφαρμογές σε αντίστοιχο περιβάλλον) 10. Υπεύθυνο Έργου ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή χωρίς το Φ.Π.Α., ο αναλογούν Φ.Π.Α. και η συνολική τιμή. Η τιμή συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση του έργου στους χώρους της Α.Σ.Κ.Τ. 7

8 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στο συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση, τότε καλείται ο επόμενος. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 2. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 3. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 8

9 συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 4. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Προσφορά υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 6. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα του υπό ανάθεση έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη. 8. Προσφορά της οποίας το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 9. Υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου εκτέλεσης του έργου/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο/ την πρωτοτυπία/ καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά υποψήφιου αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

10 Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ. Η παράδοση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Α της παρούσας. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται στον ανάδοχο, τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος και μέχρι 10% αυτού. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Την παραλαβή του συστήματος θα πραγματοποιήσει Επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με την από 28/07/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ. Η Επιτροπή Παραλαβής θα 10

11 υποδείξει τον ακριβή τόπο και χώρο τοποθέτησης του συστήματος. ΠΛΗΡΩΜΗ Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση του συστήματος στον τόπο και χώρο τοποθέτησης. Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση εάν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνικές Προδιαγραφές Του Έργου Για την ολοκλήρωση των Δράσεων θα πρέπει να αναπτυχτούν οι παρακάτω web εφαρμογές με ενσωμάτωση στο site της Δ.Α.ΣΤΑ. Οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν με την διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία PHP και οι βάσεις δεδομένων όπου χρειαστεί θα είναι MySQL, για λόγους συμβατότητας με τα υπάρχοντα συστήματα. Κατασκευή ευανάγνωστων φορμών όπου απαιτείται εισαγωγή στοιχείων. *Ο φορέας ανάθεσης αποκτά πλήρη πρόσβαση στον κώδικα που αναπτύσσεται για τις ανάγκες του έργου για οποιαδήποτε εσωτερική χρήση επέκτασης ή επέμβασης Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Στο πλαίσιο του έργου προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει κατ ελάχιστο τις ακόλουθες βασικές αρχές: Υψηλή Διαθεσιμότητα Επεκτασιμότητα Υψηλές Επιδόσεις Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή του. Απαίτηση είναι να χρησιμοποιηθούν οι είδη υπάρχουσες σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή του βέλτιστου αποτελέσματος προς τον οργανισμό στο μικρότερο δυνατό κόστος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να περιγράψει την ολοκληρωμένη λύση της υλοποίησης του. Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά γενικές τεχνολογικές αρχές και κατευθύνσεις που θεωρούνται ως σημαντικές στην εν λόγω περίπτωση: 1. Τεχνολογία πολλαπλών επιπέδων (n -tier) όπου το προς το χρήστη (frnt end) θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον εργασίας όμοιο με το ήδη υπάρχον (Graphical User Interface, GUI). Ουσιαστικά προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων δομικών στοιχείων που προσφέρονται σήμερα (εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών, κ.λπ.) 2. Στις τεχνολογίες Web που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή σχεδόν του συνόλου των υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης. 3. Οι οθόνες και ειδικότερα οι προσωποποιημένοι (αναλόγως της ομάδας αποδεκτών των υπηρεσιών) ιστότοποι που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες στις 12

13 ανάγκες κάθε κατηγορίας χρηστών. Έτσι, ο κάθε χρήστης θα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον εργασίας εύχρηστο, λειτουργικό, και απόλυτα σχετικό με τις υπηρεσίες που του παρέχονται μέσω του συστήματος ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοχή του συστήματος από όλους τους χρήστες. Γενικές Αρχές Σχεδιασμού του Συστήματος Οι οριστικές προδιαγραφές ουσιαστικά θα καθοριστούν από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο Ανάδοχος, η οποία θα πρέπει κατ ελάχιστον να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Απαιτήσεις ασφάλειας Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να υλοποιεί τις υπηρεσίες και να παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε ένα σύνολο διαφορετικών χρηστών. Θα πρέπει να παρέχει όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας που θα το καθιστούν ένα αξιόπιστο, επαρκώς προστατευόμενο και ασφαλές περιβάλλον για την καταχώρηση, διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να εισέρχονται στο σύστημα με την διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους (authenticatin) και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση (authrizatin). Θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικούς ρόλους χρηστών που καθορίζουν τι μπορεί ο χρήστης ενός ρόλου να προβάλλει, αλλάξει ή διαγράψει μέσα στο σύστημα (accuntability). Επιπρόσθετα, το σύστημα θα πρέπει να έχει τα δεδομένα διαθέσιμα (availability) στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, στον κατάλληλο χρόνο και με την κατάλληλη μορφή. Για το σκοπό αυτό το πληροφοριακό σύστημα εγγενώς θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές, καθώς και τις προδιαγραφές της ασφάλειας των πληροφοριών και των υπηρεσιών: 1. Υποστήριξη διαφορετικών ρόλων χρηστών. Χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω δικτυακής πύλης. Εσωτερικοί χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό τμήμα Χρήστες διαχειριστές που θα έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε ειδικές διαχειριστικές λειτουργίες. 2. Έλεγχος πρόσβασης σε λειτουργίες σύμφωνα με το ρόλο του χρήστη. Ο ορισμός των δικαιωμάτων χρήστη θα πρέπει να καθορίζει τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης ανά αντικείμενο της βάσης δεδομένων (πίνακες, indexes, views, κλπ.) και τα δικαιώματα αξιοποίησης και πρόσβασης σε αντικείμενα της εφαρμογής (φόρμες, αναφορές, μενού επιλογών, κλπ.) 13

14 Απαιτήσεις Ασφάλειας Πληροφοριών Η σημαντικότητα των δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο απαιτεί την υποστήριξη μηχανισμών ασφάλειας των πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα: Χρήση μηχανισμού αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Χρήση μηχανισμού επαναφοράς σε προηγούμενη κατάσταση των δεδομένων (rllback). Απαιτήσεις Ασφάλειας Υπηρεσιών Για την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες θα απαιτηθούν μηχανισμοί ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης και ασφαλή διαδικτυακά πρωτόκολλα. Ειδικότερα για την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών στη δικτυακή πύλη θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές: Χρήση πρωτοκόλλου Transprt Layer Security (TSL v1.1) ή Secure Sckets Layer (SSL v3.0) και Hypertext Transfer Prtcl Secure ( HTTPS) κατά την πρόσβαση στους εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού. Ταυτοποίηση με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού και ολοκλήρωση με την υπάρχουσα κεντρική Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και να υπάρξει άμεση διείσδυση των υπηρεσιών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη συνολική λύση ταυτοποίησης χρηστών που θα υλοποιήσει σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, τα υποσυστήματα που θα απαιτηθούν και την αρχιτεκτονική της λύσης σε σχέση με το προτεινόμενο σύστημα και την υπάρχουσα υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής. Λογισμικό Εφαρμογών Το λογισμικό εφαρμογών θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Δ.Α.ΣΤΑ. και, όπου απαιτείται, θα επεκταθεί περαιτέρω με την ανάπτυξη τμημάτων λογισμικού (συγγραφή πηγαίου κώδικα), ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Ιδρύματος. Οι απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες όλων των υποσυστημάτων περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσης, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος. Οι δεσμευτικές προδιαγραφές για τον υποψήφιο ανάδοχο είναι το υπερσύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και της παρούσας παραγράφου. Περιγραφή Έργου 14

15 Πράξεις: Γ.Δ.: Γραφείο Διασύνδεσης Π.Α. Πρακτική Άσκηση ΜΟ.Κ.Ε. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Α. Εφαρμογή διασύνδεσης γραμματειών τμημάτων Α.Σ.Κ.Τ. με σύστημα Δ.Α.ΣΤΑ., Γ.Δ., Π.Α., ΜΟ.Κ.Ε Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα μεταφέρει από το ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών και Θεωρίας και Ιστορία της Τέχνης, στα συστήματα των Δ.Α.ΣΤΑ. και των Γ.Δ., Π.Α., ΜΟ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα θα ενημερώνεται η Βάση Δεδομένων της ΔΑΣΤΑ με τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Γ.Δ. με τους φοιτητές και τους απόφοιτους της Π.Α. με τους φοιτητές της ΜΟ.Κ.Ε. με τους απόφοιτους των ανωτέρω τμημάτων. Η ενημέρωση θα γίνεται από τους υπεύθυνους χειριστές των συστημάτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ., με δράσεις εκδηλώσεις κτλ, με το υπάρχων σύστημα αποστολής . Β. Εφαρμογή καταχώρησης αιτημάτων φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ., στις Πράξεις. Καταχώρηση διαφόρων αιτημάτων εγγεγραμμένων, στους ιστοχώρους των Πράξεων, φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ., αλλά και από τις ίδιες τις Πράξεις σε επιτόπια επίσκεψη φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Τα αιτήματα θα εξάγονται σε μορφή (excel, PDF) για επεξεργασία και καθορισμό των αναγκών των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Συγκεκριμένα να δημιουργηθεί πίνακας στη Β.Δ. της κάθε Πράξης που θα εισάγονται τα αιτήματα των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Γ. Εφαρμογή παρακολούθησης συμμετεχόντων στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Πράξεων Συγκεκριμένα τροποποίηση της Β.Δ. κάθε Πράξης ώστε 15

16 να εισάγονται οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Πράξεων να γίνεται αντιστοιχία των συμμετεχόντων κάθε Πράξης και εξαγωγή σε επεξεργάσιμη μορφή αναφορών των συμμετεχόντων κάθε Πράξης Δ. Εφαρμογή καταχώρησης θέσεων εργασίας από τους φορείς και δυνατότητα υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους (φοιτητές και αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ.). Συγκεκριμένα τροποποίηση της Β.Δ. της ΜΟ.Κ.Ε. ώστε να εγγράφεται ο φορέας να γίνεται εισαγωγή της θέσης εργασίας από τον φορέα να γίνεται υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με δυνατότητα υποβολής αρχείου (Βιογραφικό σημείωμα). άμεση ενημέρωση του φορέα μετά την υποβολή της αίτησης με e - mail. Ε. Σύστημα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με αυτά που ζητούνται από το δελτίο παρακολούθησης προόδου κάθε πράξης σύμφωνα με τη Διαχειριστική αρχή Το Σύστημα θα πρέπει να παράγει τα εξής reprts, αριθμητικά και σε διάγραμμα: Ωφελούμενοι ανά ηλικία και φύλο: Ωφελούμενοι ανά τμήμα και φύλο. ΑμΕΑ Μετανάστες Άτομα που ξεκίνησαν μία δράση, συνολικά και ανά φύλο. Άτομα που ολοκλήρωσαν μία δράση, συνολικά και ανά φύλο. Γραφείο Διασύνδεσης Πίνακας στη Β.Δ. της κάθε Πράξης που θα εισάγονται τα αιτήματα των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. Φόρμα 16

17 Επώνυμο Όνομα Φύλο Άνδρας Γυναίκα Απασχόληση Απόφοιτος Απασχολούμενος /η Αυτοαπασχολούμενος /η Εκπαιδευτικός Δημόσιος Υπάλληλος Άνεργος Μακροχρόνια άνεργος/η (Ι) <25 ετών & < 6 μήνες άνεργος /η Μακροχρόνια άνεργος/η (ΙΙ) >25 ετών & < 12 μήνες άνεργος /η Φοιτητής Μαθητής Ηλικία Ευάλωτη Ομάδα ΑΜΕΑ Μετανάστης Άτομο με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες (ROMA) Άτομο με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες Μουσουλμάνοι) Άλλο μειονεκτούν άτομο Θύμα trafficking 17

18 Φυλακισμένος Αποφυλακισμένος Ανήλικος Παραβάτης Πρώην χρήστης εξαρτισιογόνων ουσιών Αιτών /ούσα άσυλο Άτομο μονογονεϊκής οικογένειας Πολύτεκνος Θύμα οικογενειακής βίας Οροθετικός Άστεγος Άτομο ευρισκόμενο σε κατάσταση φτώχειας Δημοτικό / Γυμνάσιο (ISCED 1 & 2) Λύκειο (ISCED 3) AEI/TEI (ISCED 4) Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορικό (ISCED 5 & 6) AITHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να δίνει συνδυαστικά στοιχεία από τις παραπάνω κατηγορίες. Για παράδειγμα: Ωφελούμενοι ανά ηλικία και φύλο: Ωφελούμενοι ανά τμήμα και φύλο. ΑμΕΑ Μετανάστες Άτομα που ξεκίνησαν μία δράση, συνολικά και ανά φύλο. 18

19 Άτομα που ολοκλήρωσαν μία δράση, συνολικά και ανά φύλο ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ. Η Πράξη της Πρακτικής Άσκησης ως προς το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. έχει τις ακόλουθες ανάγκες (πεδία): Ως προς τους φοιτητές: Τμήμα Ονοματεπώνυμο Φύλο Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Εξάμηνο Β πτυχίο (ναι/όχι) ΔΟΑΤΑΠ (ναι/όχι) Στοιχεία Επικοινωνίας Επόπτης Πρακτικής Μάθημα Αριθμός Ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΜΚΑ Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ Ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΑΜΕΑ Μετανάστες Ρομά Ως προς τους συνεργαζόμενους φορείς: Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος 19

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015 ΑΔΑ : Ω63Σ46ΨΖΣΠ-1Ο1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS + KAI EURODESK Αριθμός Διακήρυξης: 620/32/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα